ÅRSPLAN UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4 Samarbeidspartnere 4 Pedagogisk plattform og progresjonsplan 4 Fagområdene i rammeplanen 5 Danning gjennom lek og læring, omsorg og oppdragelse 6 Barns medvirkning 7 Forebygging av mobbing 8 Overganger 8 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 9 Foreldresamarbeid 10 Aktuelle telefonnummer og nettadresser 10 2

3 Barnehagens egenart Vår visjon er: Universet studentbarnehage «En spennende reise» Vi ønsker at det enkelte barn skal bli kjent med å trygg på sin indre reise og utvikling. Vi ønsker å gi barnet spennende, interessante og gode opplevelser i barnehage hverdagen for å styrke denne utviklingen. Vi ønsker at barnet skal lære om samfunnet, verden og universet for øvrig og aktivt delta på denne reisen. Universet studentbarnehage er en av seks studentbarnehager. Vi åpnet i 2006 og er en arkitekttegnet barnehage øverst på Campus. Barnehagen er utformet spesielt for barn og hver base har egen inngang, garderobe og oppholdsrom. Melkeveien bølger seg gjennom barnehagens baser og fellesrom som alle har navn fra solsystemet. Barnehagen har i dette barnehageåret 85 plasser fordelt på fem baser: Reven 14 barn i alderen 6. mnd. 3 år og fire ansatte Svanen 14 barn i alderen 6. mnd. 3 år og fire ansatte Jupiter 17 barn i alderen 1,5 4 år og fire ansatte Storebjørn 20 barn i alderen 3 6 år og tre ansatte Lillebjørn 20 barn i alderen 3 6 år og tre ansatte I Universet har vi en godt sammensatt personalgruppe som består av førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, en renholder og en kokk. Vi jobber for at barnehage skal være en organisasjon som er dannende og levende. Vi tror at en av de viktigste kildene til kvalitet i det pedagogiske tilbudet til barna er personalet, derfor jobber vi kontinuerlig med samarbeid og kompetanseheving. Fokusområde Hundre gleder! - Danning og kulturelt mangfold i barnehagen. Studentbarnehagene skal være Inter kulturelle. Studentene speiler et mangfold av kulturer inn i barnehagen som vi vil ta del i. Vi har i tillegg en samisk, arktisk og nordnorsk kultur som vi ønsker å dele og utvikle. Vi i Studentbarnehagene skal være åpne, nysgjerrige og arbeide for å bli kjent med mangfoldet i barnehagen. Vi skal også se på se de ulike kulturene som ressurser og som en berikelse for barnehagen. «Barn dannes inn i et samfunn preget av etnisk og kulturell variasjon. De skal utvikle evne til å forholde seg til og bidra til dette mangfoldet på en konstruktiv og inkluderende måte.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Arbeidet med fokusområdet er beskrevet i barnehagens årshjul. 3

4 Kosthold og ernæring Studentbarnehagene vektlegger at det skal serveres god og næringsrik kost. I Universet studentbarnehage har vi egen kokk, og vi er med i prosjektet Mer grønt. Vil du vite mer om dette kan du lese på frukt.no Vi baker våre egne brød, serverer frukt hver dag og har varme måltider flere ganger i uka. Til bursdager har vi en egen meny å velge fra. Måltidene hos oss har også en pedagogisk side, vi samtaler, teller, venter på tur og har det sosialt ved bordet. Vi ønsker at barna skal bli fortrolige med et variert og sunt kosthold. Samarbeidspartnere Universet studentbarnehage er øvingsbarnehage for barnehagelærere ved Norges arktiske Universitet. Dette innebærer at vi har studenter i praksis hos oss flere perioder i året. I tillegg kan vi ha psykologi-, ergoterapi- og fysioterapistudenter i observasjonspraksis og elever fra barne- og ungdomsarbeider-linja. Vi stiller barnehagen til disposisjon for forskning med forbehold om at de forskningsetiske retningslinjene overholdes. I tillegg kan vi ha lærlinger fra barne- og ungdomsarbeider-linjen og hospitering fra flerspråklige i arbeid (FIA) og praksiselever fra Tromsprodukt. Tromsø kommune er tilsynsmyndighet for alle barnehager i kommunen og en naturlig samarbeidspartner. Videre samarbeider vi med andre hjelpeinstanser som PPT og barnevern i forhold til enkelt barn som har spesielle behov. Alle signerer taushetserklæring og levere politiattest etter gjeldende lovverk. Virksomhetsplan : Studentbarnehagene i Norges arktiske studentsamskipnad har utarbeidet en felles virksomhetsplan. Planen bygger på lov om barnehager, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og overordna mål og verdier for Norges arktiske studentsamskipnad. Målet med en felles virksomhetsplan er å kunne planlegge faglig over et lengre tidsrom enn årsplanen åpner for og samtidig gi oss mulighet til å skape retning for Studentbarnehagenes felles faglige arbeid. I tillegg skal virksomhetsplanen fortelle foreldrene hvilke verdier og holdninger vi vil formidle til barna deres i våre barnehager. Vi ønsker også at foreldre og barn skal møte de samme verdiene og holdningene uansett hvilke av våre barnehager barna får plass i. Virksomhetsplanen skal gi personalet klare retningslinjer om hvilke holdninger og grunnverdier som skal prege arbeidet. Den skal bidra til å skape en åpen dialog med foreldrene om barnehagens verdigrunnlag og fungere som en overbygning for årsplanene i Studentbarnehagene. Årsplanen skal sees i sammenheng med virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen er å finne i digital, nedlastbar utgave på våre nettsider. 4

5 Fagområdene fra rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst Vi har bilder og tekst plassert på strategiske plasser for å invitere til kommunikasjon mellom barn/ barn, barn/personal og barn/foreldre. Alfabetet er godt synlig på hver base. Vi er bevisste på å stimulere og legge til rette for språkutvikling i hverdagsaktiviteter ved å sette ord på handlinger. Vi bruker både verbalt og ikke verbalt språk blant annet for å uttrykke følelser og løse konflikter. Daglig skal alle barn ha mulighet til deltakelse i høytlesning, fortelling, sang og samtale. Kropp, bevegelse og helse Barna i Universet skal få oppleve utfordringer og mestring gjennom tilrettelagt kroppslig lek og aktiviteter ut fra individuelle forutsetninger og behov. Personalet skal være aktive og gode rollemodeller og støttespillere. Barnehagens utforming er tilrettelagt for å inneha utfordringer for barn i barnehagealder. Tumleplass for de minste og gymaktiviteter for de eldste. Alle barna er ute minst en gang om dagen, og har en gjennomtenkt veksling mellom aktivitet, måltider og hvile. Fra barna er 2 år, får de ukentlige turer i nærmiljøet. Gjennom dette får barna gode vaner, holdninger og kunnskaper om kroppens behov. Vi arbeider for at barna skal få et naturlig forhold til kroppen og vi møter barns nysgjerrighet med åpenhet. Kunst, kultur og kreativitet I Universet får barna ulike møter med kunst og kultur. Vi besøker dramaforestillinger, biblioteket i byen, besøker museum og kunstutstillinger. I barnehagen arbeider vi med mange ulike formingsuttrykk og drama aktiviteter. Vi har ulike materialer som plastelina, maling og perler tilgjengelig for at barna skal bruke fantasien, kreativ tenkning og skaperglede. Barna blir introdusert for ulike maleteknikker, forming av snø, is og sand. Det er musikksamlinger for flere av basene med en musikkpedagog en gang i uken. I Universet har alle barna daglig tilgang til bøker, tegnemateriell, naturmateriell og utkledningsutstyr. Vi lager vår egen filmfestival UFF hvor barn og ansatte lager filmer, ser på film, har filmkafe og lager og selger billetter. Natur, miljø og teknikk I Universet arbeider vi for at barna skal få oppleve glede og tilegne seg kunnskap ved å være ute i naturen. Barnehagens plassering gjør det enkelt å benytte seg av naturen i nærmiljøet, som består av myr, skog, fjell, ferskvann og lysløype. Dette gir oss tilgang til mange arenaer for naturfaglig aktivitet og lek til alle årstider. Gjennom våre turer skal barna få oppleve skiftninger i naturen og få en god plattform for friluftsliv, uteaktiviteter og bli kjent med å forvalte og forsvare naturens mangfold. Vi benytter oss av kamera og data for og både dokumentere og tilegne oss ny kunnskap, samt bevisstgjøre barna om deres tekniske hverdag i forhold til varme, strøm, telefoni, matforbereding o.l. I løpet av året skal barna få en begynnende innsikt i produksjon av matvarer, ved å så og plante frø av spiselige grønnsaker og frukter. 5

6 Etikk, religion og filosofi Vi i Universet jobber for at barn skal vise respekt, empati og toleranse. Personalet skal være tydelige og gode rollemodeller når det gjelder å gripe inn for å stoppe negative handlinger og forsterke positive handlinger. Personalet gir barna anledning og ro til undring, tenkning og til samtaler slik at barna kan utvikle trygghet til egen identitet og mening. Når barna undrer seg over noe griper den ansatte fatt i øyeblikket og bygger videre på det. Vi ønsker at barna skal vise respekt for alt liv. Vi skal sammen med barna snakke og ble kjent med ulike religioner og kulturer som barna i barnehagen er en del av. Nærmiljø og samfunn Det indre liv i Universet barnehage skal være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Alle barn og ansatte i barnehagen deltar på felles arrangement for å oppleve samhold og felleskap. Vi ønsker at barna skal bli kjent med og ta hensyn til mange mennesker. Helt fra de starter i barnehagen skal de ha mulighet til medvirkning på sin hverdag. Personalet skal følge opp barnets eget initiativ. Vi skal bruke nærmiljøet og byen aktivt. Vi bruker skogen og nærområdet allerede fra ett års alderen og vi bruker biblioteket fra barna er to år gamle. Fra barna er tre år drar de på lengre turer. Vi skal gi alle barna like muligheter og lære dem at alle mennesker har samme verdi. Antall, rom og form Barnehagen innbyr til og legger til rette for at barna kan utforske rom og form. Cassiopeia er vårt allrom hvor mange form- og fargerike puter utfordrer barna til å konstruere, klatre over, under og til å se rommet og de andre barna i f. eks. fugleperspektiv. Alle baser har tall symbolene godt synlige slik at de daglig er tilgjengelig for samtaler og tellinger. I hverdagsaktivitetene våre er vi bevisst på å telle sammen med barna. Vi beskriver hva vi gjør setter ord på hva som skjer eller skal skje for å stimulere begrepsutviklingen. Vi arbeider med å krabbe under, klatre over og balanserer ute slik at barna skal få oppleve form og rom. Barna er med når vi måler opp i forbindelse med baking, vi bruker puslespill, konstruksjonsleker, rydder og sorterer slik at barna skal få erfaring med klassifisering, organisering og sortering. I tillegg får barna erfaring med og utforske former og mønstre ved å forme i snø, fryse vann, med plastelina, male, tegne og bruke sandkassa. Nærmere beskrivelse av hvordan vi arbeider med fagområdene i Rammeplanen finner dere i virksomhetsplanen og i årshjulet. Danning gjennom lek og læring, omsorg og oppdragelse. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RP) 6

7 Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial samspillferdigheter og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet. Det krever et ansvarsbevisst personale som er nærværende og engasjert i det enkelte barns trivsel og utvikling. Dette vil gi barna gode forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Barnehagen vår skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Lek er en grunnleggende livs og læreform. I lek får barna utvikle seg på mange forskjellige områder i trygge omgivelser og med jevnaldrende. Et lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke lekesignaler. Å få delta i lek og oppleve å få venner er grunnleggende for barns trivsel og er meningsskapende i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. For at leken skal ha en høy prioritet mener vi at den personalets rolle er viktig. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle og lære og se barns lek, gjennom observasjon og refleksjon. Vår oppgave som personal er å tilrettelegge for lek, gjennom bl.a. å gi impulser og opplevelser, finne materiell og passe på at det er tid og rom for lek. I blant ønsker barna å invitere personalet inn i leken og når personalet deltar i leken blir forholdet mellom barn og personalet for en stund preget av en symmetri som er annerledes enn i hverdagen ellers. Barnet kan styre dette spontane samspillet og oppleve å få utrykke sine tanker, fantasi og følelser og at den voksen har respekt for dette. Personalet skal på barnets premisser være deltakende i leken. Vi skal være en trygg base, men likevel gi frihet. Vi skal være engasjerte, støttende, anerkjennende, tilgjengelig og oppmuntrende overfor barn i lek. Læring foregår gjennom hele livet og barnehagen skal være en del av den livslange læringen. Vi som personal i barnehagen skal møte barnas vitebegjær og lærelyst på en positiv, utfordrende og utforskende måte. Barnas interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læreprosesser og temaer i barnehagen. Læring skjer både i formelle og uformelle situasjoner og det er viktig at personalet har et aktivt forhold til barns læreprosesser. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker barns selvoppfatning. Derfor blir personalets handling og holdning i møte med barns læringserfaring avgjørende. Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i felleskapet i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for at barnet skal ha mulighet for å kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Barn er sosiale helt fra fødselen av, og de kommuniserer gjennom kroppslige og språklige handlinger. Sosial kompetanse handler om at barnet skal bygge en god selvfølelse, kunne hevde seg selv, ha selvkontroll i ulike situasjoner, vise empati og opparbeide seg en prososial atferd. Vi viser til veilederen Barns trivsel voksnes ansvar. Barns trivsel-voksnes ansvar 7

8 Barns medvirkning Barns medvirkning har utgangspunkt i menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Barna skal utrykke egne meninger om det som berører dem ut fra alder og modenhet. I rammeplanen står det at Danning og medvirkning kan sees som gjensidige prosesser (RP) Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Å møte barns spørsmål og undring på en yrkesetisk forsvarlig måte legger grunnen for barns medvirkning. Barns medvirkning handler om den voksnes holdning om hvordan vi tenker om og ser på barn. Det er holdningene våre som leder frem til en medvirkningspraksis. I Universet studentbarnehage har vi arbeidet med å finne metoder for å få med barns medvirkning. De yngste barna formidler sine synspunkter med kroppen, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Når vi f.eks. skal planlegge en vinteruke tar vi med det vi ser at de yngste er opptatt med i uteleken på vinteren. Barnas mulighet for medvirkning handler om personalets selvforståelse og holdninger til barn. De største barna gir i tillegg til kroppsspråk uttrykk for egne ønsker og behov gjennom det verbale språket. Gjennom samtaler og i planleggingsgrupper og ulike aktiviteter får barna være med på å forme aktivitetene og gi uttrykk for hva de liker og ønsker å holde på med. Personalet skal møte barna på en anerkjennende måte med dialog, lytte, bekrefte, være åpen og nærværende. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom personalet, barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Vi er en basebarnehage hvor barna fritt kan bruke de rom de selv vil, hvilke lekekamerater de kontakter og hvem av personalet de søker til. Forebygging av mobbing Sosial kompetanse må sees på som en viktig motvekt til mobbing. Barnehagen bruker veilederen fra Utdanningsdirektoratet Barns trivsel voksnes ansvar i dette arbeidet. Barnehagen skal fremme positive handlinger og arbeide for at negative samhandlingsmønstre ikke utvikler seg eller fester seg. Vi er opptatt av å forebygge mobbing og praktiserer nulltoleranse for mobbing. Dette gjør vi ved å være tydelig på hva som er akseptabelt og ikke akseptable handlinger. Personalet skal være en pådriver for inkluderende atferd ved å gå foran med gode eksempler i hverdagen, og støtte opp om barnas positive bidrag i barnegruppa. Langvarige eller gjentatte konflikter mellom barn kan være kilde til mobbing eller ekskludering fra lek og samvær. Personalet skal være spesielt observant på dette, og gå aktivt inn for å løse konfliktene på et tidlig tidspunkt. Vi er opptatt av å gi barn tiltro til seg selv, sine meninger og holdninger. At de ikke bare følger strømmen, men tør å stå fram og si: Dette vil jeg ikke være med på. Vi arbeider kontinuerlig med dette tema også gjennom veiledning i personalgruppen. Vi viser til veilederen Barns trivsel voksnes ansvar. Barns trivsel-voksnes ansvar 8

9 Overgangen fra små base til stor base. I Universet studentbarnehage begynner barna på storbase året de fyller 3 år. I barnehagen er det to storbaser; Storebjørn og Lillebjørn. Storbasene har ulike satsningsområder, men har mange av de samme rutinene i hverdagen når det gjelder å være ute, bruke Lavvo og samarbeide på tvers for å bruke kompetansen som er på basene. I forkant av skifte til ny base blir barna plassert på de ulike basene etter vurderinger fra personalet. Barna blir i løpet av våren invitert på turer, lunsjer og aktiviteter sammen med barn og personal på basen de skal begynne på. Barn som trenger ekstra trygghet har med personal fra basen de er på. Overgang barnehage skole Rammeplanen for barnehagen slår fast at barnehagen er en del av utdanningssystemet. I Universet studentbarnehage har vi førskoleklubb for barn som går siste året i barnehagen hvor gruppen møtes til ulike aktiviteter som er ment som forberedelse til skolestart. Personalet jobber med ulike tema der sosial kompetanse, bokstaver, tall og mengder er emner barna får kjennskap til. Planen for dette kommer ut til alle førskolebarn i løpet av august måned. I Studentsamskipnaden har førskolebarna et eget førskoletreff der barna møtes på omgang i en av Studentsamskipnadens fem ulike barnehager en gang i måneden hvor aktiviteter ut fra fagområdene i rammeplanen er i fokus. Barna deltar også i et vennekor på førskoletreffene. Førskoletreffene gir barna muligheter til å møte andre barn og voksne der samarbeid, ansvar og mestring av å delta i et større sosial nettverk er med på å forberede dem på skolestart. Kommunen ønsker at alle førskolebarn sammen med foreldre og personalet fyller ut et skjema som sendes til den skolen de skal begynne på. Dette gjøres på foreldresamtalen på våren Planlegging, dokumentasjon og vurdering Vårt pedagogiske arbeid i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og ut fra dette lager vi en årsplan som er verktøy for oss i arbeidet med å planlegge, dokumentere og vurdere arbeidet vi gjør sammen med barna. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SAU) og gir foreldrene mulighet til å kunne påvirke innholdet. I barnehagen har vi ulike arenaer for å diskutere pedagogisk arbeid som pedagogmøter, assistentmøter og fagdager. Basene lager planer som sendes ut til foreldrene og på bakgrunn av denne pedagogiske planleggingen blir det gjort vurderinger i slutten av måneden for å kunne reflektere over hva vi har gjort og lært. I refleksjonsarbeidet med barna skal vi bruke praksisfortellinger, ha barn med i planleggingsgrupper og ikke minst daglig være oppmerksom på hva barnet formidler til oss. Pedagogisk arbeid dokumenteres på ulike måter som månedsvurderinger, samtaler med barn og foreldre, bilder, tegninger, musikk/drama og praksisfortellinger. Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte, en måte å tenke på. Det vil si at personalet skal være en lyttende med forsker og ha en reflekterende holdning mot barn og deres aktivitet, men også mot eget arbeid og egne læringsprosesser. Pedagogisk dokumentasjon skal for oss i Universet være en vei til refleksjon, dialog og ny praksis. 9

10 Foreldresamarbeid Personalet skal i samarbeid med foreldrene gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter. Med samarbeid menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Den viktigste delen av foreldresamarbeidet er den daglige kontakten når barna kommer og går fra barnehagen. Basene bruker ulike metoder for å gi foreldrene innblikk i dagen/uka/måneden som er gått. Noen skiver kort fra dagens begivenheter og henger opp, andre bruker pc og bilder. Den muntlige dialogen legger vi stor vekt på. Personalet jobber kontinuerlig med å oppdatere hverandre på hendelser, situasjoner og aktiviteter for å sikre at foreldre får tilbakemeldinger angående sitt barn. Barnehagen kommuniserer også med foreldrene på e- post. I tillegg inviterer vi til foreldrekaffe, frokoster eller middager og andre foreldrearrangement. Vi avholder et foreldremøte hvert semester og har foreldresamtaler høst og vår. I tillegg kan foreldre be om samtale når de ønsker det. Foreldreråd og samarbeidsutvalg: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Alle foreldrene er medlemmer i foreldrerådet og avholder møter etter behov. Samarbeidsutvalget (SAU) representerer foreldrene og hver høst har vi foreldremøte hvor vi velger foreldrerepresentanter fra hver base til å sitte i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Det skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ som består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Det avholdes 3-4 møter hvert barnehageår. Samarbeidsutvalget skal også være med å fastsette og vurdere årsplanen. Du finner oppslag på hver base med bilde og kontaktinformasjon til representantene i SAU. Personal representanter i SAU. Liz Eva Iversen: møteleder Kai Arild Sørensen: representant Øystein Haugen: representant Camilla Hermansen: vara samskipnaden.no samskipnaden.no Aktuelle telefonnummer og nettadresser: Norges arktiske studentsamskipnad: Barnehageavdelinga Universet studentbarnehage Reven Svanen Jupiter Storebjørn / Lillebjørn /

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer