ÅRSPLAN UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4 Samarbeidspartnere 4 Pedagogisk plattform og progresjonsplan 4 Fagområdene i rammeplanen 5 Danning gjennom lek og læring, omsorg og oppdragelse 6 Barns medvirkning 7 Forebygging av mobbing 8 Overganger 8 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 9 Foreldresamarbeid 10 Aktuelle telefonnummer og nettadresser 10 2

3 Barnehagens egenart Vår visjon er: Universet studentbarnehage «En spennende reise» Vi ønsker at det enkelte barn skal bli kjent med å trygg på sin indre reise og utvikling. Vi ønsker å gi barnet spennende, interessante og gode opplevelser i barnehage hverdagen for å styrke denne utviklingen. Vi ønsker at barnet skal lære om samfunnet, verden og universet for øvrig og aktivt delta på denne reisen. Universet studentbarnehage er en av seks studentbarnehager. Vi åpnet i 2006 og er en arkitekttegnet barnehage øverst på Campus. Barnehagen er utformet spesielt for barn og hver base har egen inngang, garderobe og oppholdsrom. Melkeveien bølger seg gjennom barnehagens baser og fellesrom som alle har navn fra solsystemet. Barnehagen har i dette barnehageåret 85 plasser fordelt på fem baser: Reven 14 barn i alderen 6. mnd. 3 år og fire ansatte Svanen 14 barn i alderen 6. mnd. 3 år og fire ansatte Jupiter 17 barn i alderen 1,5 4 år og fire ansatte Storebjørn 20 barn i alderen 3 6 år og tre ansatte Lillebjørn 20 barn i alderen 3 6 år og tre ansatte I Universet har vi en godt sammensatt personalgruppe som består av førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, en renholder og en kokk. Vi jobber for at barnehage skal være en organisasjon som er dannende og levende. Vi tror at en av de viktigste kildene til kvalitet i det pedagogiske tilbudet til barna er personalet, derfor jobber vi kontinuerlig med samarbeid og kompetanseheving. Fokusområde Hundre gleder! - Danning og kulturelt mangfold i barnehagen. Studentbarnehagene skal være Inter kulturelle. Studentene speiler et mangfold av kulturer inn i barnehagen som vi vil ta del i. Vi har i tillegg en samisk, arktisk og nordnorsk kultur som vi ønsker å dele og utvikle. Vi i Studentbarnehagene skal være åpne, nysgjerrige og arbeide for å bli kjent med mangfoldet i barnehagen. Vi skal også se på se de ulike kulturene som ressurser og som en berikelse for barnehagen. «Barn dannes inn i et samfunn preget av etnisk og kulturell variasjon. De skal utvikle evne til å forholde seg til og bidra til dette mangfoldet på en konstruktiv og inkluderende måte.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Arbeidet med fokusområdet er beskrevet i barnehagens årshjul. 3

4 Kosthold og ernæring Studentbarnehagene vektlegger at det skal serveres god og næringsrik kost. I Universet studentbarnehage har vi egen kokk, og vi er med i prosjektet Mer grønt. Vil du vite mer om dette kan du lese på frukt.no Vi baker våre egne brød, serverer frukt hver dag og har varme måltider flere ganger i uka. Til bursdager har vi en egen meny å velge fra. Måltidene hos oss har også en pedagogisk side, vi samtaler, teller, venter på tur og har det sosialt ved bordet. Vi ønsker at barna skal bli fortrolige med et variert og sunt kosthold. Samarbeidspartnere Universet studentbarnehage er øvingsbarnehage for barnehagelærere ved Norges arktiske Universitet. Dette innebærer at vi har studenter i praksis hos oss flere perioder i året. I tillegg kan vi ha psykologi-, ergoterapi- og fysioterapistudenter i observasjonspraksis og elever fra barne- og ungdomsarbeider-linja. Vi stiller barnehagen til disposisjon for forskning med forbehold om at de forskningsetiske retningslinjene overholdes. I tillegg kan vi ha lærlinger fra barne- og ungdomsarbeider-linjen og hospitering fra flerspråklige i arbeid (FIA) og praksiselever fra Tromsprodukt. Tromsø kommune er tilsynsmyndighet for alle barnehager i kommunen og en naturlig samarbeidspartner. Videre samarbeider vi med andre hjelpeinstanser som PPT og barnevern i forhold til enkelt barn som har spesielle behov. Alle signerer taushetserklæring og levere politiattest etter gjeldende lovverk. Virksomhetsplan : Studentbarnehagene i Norges arktiske studentsamskipnad har utarbeidet en felles virksomhetsplan. Planen bygger på lov om barnehager, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og overordna mål og verdier for Norges arktiske studentsamskipnad. Målet med en felles virksomhetsplan er å kunne planlegge faglig over et lengre tidsrom enn årsplanen åpner for og samtidig gi oss mulighet til å skape retning for Studentbarnehagenes felles faglige arbeid. I tillegg skal virksomhetsplanen fortelle foreldrene hvilke verdier og holdninger vi vil formidle til barna deres i våre barnehager. Vi ønsker også at foreldre og barn skal møte de samme verdiene og holdningene uansett hvilke av våre barnehager barna får plass i. Virksomhetsplanen skal gi personalet klare retningslinjer om hvilke holdninger og grunnverdier som skal prege arbeidet. Den skal bidra til å skape en åpen dialog med foreldrene om barnehagens verdigrunnlag og fungere som en overbygning for årsplanene i Studentbarnehagene. Årsplanen skal sees i sammenheng med virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen er å finne i digital, nedlastbar utgave på våre nettsider. 4

5 Fagområdene fra rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst Vi har bilder og tekst plassert på strategiske plasser for å invitere til kommunikasjon mellom barn/ barn, barn/personal og barn/foreldre. Alfabetet er godt synlig på hver base. Vi er bevisste på å stimulere og legge til rette for språkutvikling i hverdagsaktiviteter ved å sette ord på handlinger. Vi bruker både verbalt og ikke verbalt språk blant annet for å uttrykke følelser og løse konflikter. Daglig skal alle barn ha mulighet til deltakelse i høytlesning, fortelling, sang og samtale. Kropp, bevegelse og helse Barna i Universet skal få oppleve utfordringer og mestring gjennom tilrettelagt kroppslig lek og aktiviteter ut fra individuelle forutsetninger og behov. Personalet skal være aktive og gode rollemodeller og støttespillere. Barnehagens utforming er tilrettelagt for å inneha utfordringer for barn i barnehagealder. Tumleplass for de minste og gymaktiviteter for de eldste. Alle barna er ute minst en gang om dagen, og har en gjennomtenkt veksling mellom aktivitet, måltider og hvile. Fra barna er 2 år, får de ukentlige turer i nærmiljøet. Gjennom dette får barna gode vaner, holdninger og kunnskaper om kroppens behov. Vi arbeider for at barna skal få et naturlig forhold til kroppen og vi møter barns nysgjerrighet med åpenhet. Kunst, kultur og kreativitet I Universet får barna ulike møter med kunst og kultur. Vi besøker dramaforestillinger, biblioteket i byen, besøker museum og kunstutstillinger. I barnehagen arbeider vi med mange ulike formingsuttrykk og drama aktiviteter. Vi har ulike materialer som plastelina, maling og perler tilgjengelig for at barna skal bruke fantasien, kreativ tenkning og skaperglede. Barna blir introdusert for ulike maleteknikker, forming av snø, is og sand. Det er musikksamlinger for flere av basene med en musikkpedagog en gang i uken. I Universet har alle barna daglig tilgang til bøker, tegnemateriell, naturmateriell og utkledningsutstyr. Vi lager vår egen filmfestival UFF hvor barn og ansatte lager filmer, ser på film, har filmkafe og lager og selger billetter. Natur, miljø og teknikk I Universet arbeider vi for at barna skal få oppleve glede og tilegne seg kunnskap ved å være ute i naturen. Barnehagens plassering gjør det enkelt å benytte seg av naturen i nærmiljøet, som består av myr, skog, fjell, ferskvann og lysløype. Dette gir oss tilgang til mange arenaer for naturfaglig aktivitet og lek til alle årstider. Gjennom våre turer skal barna få oppleve skiftninger i naturen og få en god plattform for friluftsliv, uteaktiviteter og bli kjent med å forvalte og forsvare naturens mangfold. Vi benytter oss av kamera og data for og både dokumentere og tilegne oss ny kunnskap, samt bevisstgjøre barna om deres tekniske hverdag i forhold til varme, strøm, telefoni, matforbereding o.l. I løpet av året skal barna få en begynnende innsikt i produksjon av matvarer, ved å så og plante frø av spiselige grønnsaker og frukter. 5

6 Etikk, religion og filosofi Vi i Universet jobber for at barn skal vise respekt, empati og toleranse. Personalet skal være tydelige og gode rollemodeller når det gjelder å gripe inn for å stoppe negative handlinger og forsterke positive handlinger. Personalet gir barna anledning og ro til undring, tenkning og til samtaler slik at barna kan utvikle trygghet til egen identitet og mening. Når barna undrer seg over noe griper den ansatte fatt i øyeblikket og bygger videre på det. Vi ønsker at barna skal vise respekt for alt liv. Vi skal sammen med barna snakke og ble kjent med ulike religioner og kulturer som barna i barnehagen er en del av. Nærmiljø og samfunn Det indre liv i Universet barnehage skal være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Alle barn og ansatte i barnehagen deltar på felles arrangement for å oppleve samhold og felleskap. Vi ønsker at barna skal bli kjent med og ta hensyn til mange mennesker. Helt fra de starter i barnehagen skal de ha mulighet til medvirkning på sin hverdag. Personalet skal følge opp barnets eget initiativ. Vi skal bruke nærmiljøet og byen aktivt. Vi bruker skogen og nærområdet allerede fra ett års alderen og vi bruker biblioteket fra barna er to år gamle. Fra barna er tre år drar de på lengre turer. Vi skal gi alle barna like muligheter og lære dem at alle mennesker har samme verdi. Antall, rom og form Barnehagen innbyr til og legger til rette for at barna kan utforske rom og form. Cassiopeia er vårt allrom hvor mange form- og fargerike puter utfordrer barna til å konstruere, klatre over, under og til å se rommet og de andre barna i f. eks. fugleperspektiv. Alle baser har tall symbolene godt synlige slik at de daglig er tilgjengelig for samtaler og tellinger. I hverdagsaktivitetene våre er vi bevisst på å telle sammen med barna. Vi beskriver hva vi gjør setter ord på hva som skjer eller skal skje for å stimulere begrepsutviklingen. Vi arbeider med å krabbe under, klatre over og balanserer ute slik at barna skal få oppleve form og rom. Barna er med når vi måler opp i forbindelse med baking, vi bruker puslespill, konstruksjonsleker, rydder og sorterer slik at barna skal få erfaring med klassifisering, organisering og sortering. I tillegg får barna erfaring med og utforske former og mønstre ved å forme i snø, fryse vann, med plastelina, male, tegne og bruke sandkassa. Nærmere beskrivelse av hvordan vi arbeider med fagområdene i Rammeplanen finner dere i virksomhetsplanen og i årshjulet. Danning gjennom lek og læring, omsorg og oppdragelse. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RP) 6

7 Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial samspillferdigheter og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet. Det krever et ansvarsbevisst personale som er nærværende og engasjert i det enkelte barns trivsel og utvikling. Dette vil gi barna gode forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Barnehagen vår skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Lek er en grunnleggende livs og læreform. I lek får barna utvikle seg på mange forskjellige områder i trygge omgivelser og med jevnaldrende. Et lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke lekesignaler. Å få delta i lek og oppleve å få venner er grunnleggende for barns trivsel og er meningsskapende i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. For at leken skal ha en høy prioritet mener vi at den personalets rolle er viktig. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle og lære og se barns lek, gjennom observasjon og refleksjon. Vår oppgave som personal er å tilrettelegge for lek, gjennom bl.a. å gi impulser og opplevelser, finne materiell og passe på at det er tid og rom for lek. I blant ønsker barna å invitere personalet inn i leken og når personalet deltar i leken blir forholdet mellom barn og personalet for en stund preget av en symmetri som er annerledes enn i hverdagen ellers. Barnet kan styre dette spontane samspillet og oppleve å få utrykke sine tanker, fantasi og følelser og at den voksen har respekt for dette. Personalet skal på barnets premisser være deltakende i leken. Vi skal være en trygg base, men likevel gi frihet. Vi skal være engasjerte, støttende, anerkjennende, tilgjengelig og oppmuntrende overfor barn i lek. Læring foregår gjennom hele livet og barnehagen skal være en del av den livslange læringen. Vi som personal i barnehagen skal møte barnas vitebegjær og lærelyst på en positiv, utfordrende og utforskende måte. Barnas interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læreprosesser og temaer i barnehagen. Læring skjer både i formelle og uformelle situasjoner og det er viktig at personalet har et aktivt forhold til barns læreprosesser. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker barns selvoppfatning. Derfor blir personalets handling og holdning i møte med barns læringserfaring avgjørende. Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i felleskapet i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for at barnet skal ha mulighet for å kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Barn er sosiale helt fra fødselen av, og de kommuniserer gjennom kroppslige og språklige handlinger. Sosial kompetanse handler om at barnet skal bygge en god selvfølelse, kunne hevde seg selv, ha selvkontroll i ulike situasjoner, vise empati og opparbeide seg en prososial atferd. Vi viser til veilederen Barns trivsel voksnes ansvar. Barns trivsel-voksnes ansvar 7

8 Barns medvirkning Barns medvirkning har utgangspunkt i menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Barna skal utrykke egne meninger om det som berører dem ut fra alder og modenhet. I rammeplanen står det at Danning og medvirkning kan sees som gjensidige prosesser (RP) Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Å møte barns spørsmål og undring på en yrkesetisk forsvarlig måte legger grunnen for barns medvirkning. Barns medvirkning handler om den voksnes holdning om hvordan vi tenker om og ser på barn. Det er holdningene våre som leder frem til en medvirkningspraksis. I Universet studentbarnehage har vi arbeidet med å finne metoder for å få med barns medvirkning. De yngste barna formidler sine synspunkter med kroppen, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Når vi f.eks. skal planlegge en vinteruke tar vi med det vi ser at de yngste er opptatt med i uteleken på vinteren. Barnas mulighet for medvirkning handler om personalets selvforståelse og holdninger til barn. De største barna gir i tillegg til kroppsspråk uttrykk for egne ønsker og behov gjennom det verbale språket. Gjennom samtaler og i planleggingsgrupper og ulike aktiviteter får barna være med på å forme aktivitetene og gi uttrykk for hva de liker og ønsker å holde på med. Personalet skal møte barna på en anerkjennende måte med dialog, lytte, bekrefte, være åpen og nærværende. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom personalet, barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Vi er en basebarnehage hvor barna fritt kan bruke de rom de selv vil, hvilke lekekamerater de kontakter og hvem av personalet de søker til. Forebygging av mobbing Sosial kompetanse må sees på som en viktig motvekt til mobbing. Barnehagen bruker veilederen fra Utdanningsdirektoratet Barns trivsel voksnes ansvar i dette arbeidet. Barnehagen skal fremme positive handlinger og arbeide for at negative samhandlingsmønstre ikke utvikler seg eller fester seg. Vi er opptatt av å forebygge mobbing og praktiserer nulltoleranse for mobbing. Dette gjør vi ved å være tydelig på hva som er akseptabelt og ikke akseptable handlinger. Personalet skal være en pådriver for inkluderende atferd ved å gå foran med gode eksempler i hverdagen, og støtte opp om barnas positive bidrag i barnegruppa. Langvarige eller gjentatte konflikter mellom barn kan være kilde til mobbing eller ekskludering fra lek og samvær. Personalet skal være spesielt observant på dette, og gå aktivt inn for å løse konfliktene på et tidlig tidspunkt. Vi er opptatt av å gi barn tiltro til seg selv, sine meninger og holdninger. At de ikke bare følger strømmen, men tør å stå fram og si: Dette vil jeg ikke være med på. Vi arbeider kontinuerlig med dette tema også gjennom veiledning i personalgruppen. Vi viser til veilederen Barns trivsel voksnes ansvar. Barns trivsel-voksnes ansvar 8

9 Overgangen fra små base til stor base. I Universet studentbarnehage begynner barna på storbase året de fyller 3 år. I barnehagen er det to storbaser; Storebjørn og Lillebjørn. Storbasene har ulike satsningsområder, men har mange av de samme rutinene i hverdagen når det gjelder å være ute, bruke Lavvo og samarbeide på tvers for å bruke kompetansen som er på basene. I forkant av skifte til ny base blir barna plassert på de ulike basene etter vurderinger fra personalet. Barna blir i løpet av våren invitert på turer, lunsjer og aktiviteter sammen med barn og personal på basen de skal begynne på. Barn som trenger ekstra trygghet har med personal fra basen de er på. Overgang barnehage skole Rammeplanen for barnehagen slår fast at barnehagen er en del av utdanningssystemet. I Universet studentbarnehage har vi førskoleklubb for barn som går siste året i barnehagen hvor gruppen møtes til ulike aktiviteter som er ment som forberedelse til skolestart. Personalet jobber med ulike tema der sosial kompetanse, bokstaver, tall og mengder er emner barna får kjennskap til. Planen for dette kommer ut til alle førskolebarn i løpet av august måned. I Studentsamskipnaden har førskolebarna et eget førskoletreff der barna møtes på omgang i en av Studentsamskipnadens fem ulike barnehager en gang i måneden hvor aktiviteter ut fra fagområdene i rammeplanen er i fokus. Barna deltar også i et vennekor på førskoletreffene. Førskoletreffene gir barna muligheter til å møte andre barn og voksne der samarbeid, ansvar og mestring av å delta i et større sosial nettverk er med på å forberede dem på skolestart. Kommunen ønsker at alle førskolebarn sammen med foreldre og personalet fyller ut et skjema som sendes til den skolen de skal begynne på. Dette gjøres på foreldresamtalen på våren Planlegging, dokumentasjon og vurdering Vårt pedagogiske arbeid i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og ut fra dette lager vi en årsplan som er verktøy for oss i arbeidet med å planlegge, dokumentere og vurdere arbeidet vi gjør sammen med barna. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SAU) og gir foreldrene mulighet til å kunne påvirke innholdet. I barnehagen har vi ulike arenaer for å diskutere pedagogisk arbeid som pedagogmøter, assistentmøter og fagdager. Basene lager planer som sendes ut til foreldrene og på bakgrunn av denne pedagogiske planleggingen blir det gjort vurderinger i slutten av måneden for å kunne reflektere over hva vi har gjort og lært. I refleksjonsarbeidet med barna skal vi bruke praksisfortellinger, ha barn med i planleggingsgrupper og ikke minst daglig være oppmerksom på hva barnet formidler til oss. Pedagogisk arbeid dokumenteres på ulike måter som månedsvurderinger, samtaler med barn og foreldre, bilder, tegninger, musikk/drama og praksisfortellinger. Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte, en måte å tenke på. Det vil si at personalet skal være en lyttende med forsker og ha en reflekterende holdning mot barn og deres aktivitet, men også mot eget arbeid og egne læringsprosesser. Pedagogisk dokumentasjon skal for oss i Universet være en vei til refleksjon, dialog og ny praksis. 9

10 Foreldresamarbeid Personalet skal i samarbeid med foreldrene gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter. Med samarbeid menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Den viktigste delen av foreldresamarbeidet er den daglige kontakten når barna kommer og går fra barnehagen. Basene bruker ulike metoder for å gi foreldrene innblikk i dagen/uka/måneden som er gått. Noen skiver kort fra dagens begivenheter og henger opp, andre bruker pc og bilder. Den muntlige dialogen legger vi stor vekt på. Personalet jobber kontinuerlig med å oppdatere hverandre på hendelser, situasjoner og aktiviteter for å sikre at foreldre får tilbakemeldinger angående sitt barn. Barnehagen kommuniserer også med foreldrene på e- post. I tillegg inviterer vi til foreldrekaffe, frokoster eller middager og andre foreldrearrangement. Vi avholder et foreldremøte hvert semester og har foreldresamtaler høst og vår. I tillegg kan foreldre be om samtale når de ønsker det. Foreldreråd og samarbeidsutvalg: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Alle foreldrene er medlemmer i foreldrerådet og avholder møter etter behov. Samarbeidsutvalget (SAU) representerer foreldrene og hver høst har vi foreldremøte hvor vi velger foreldrerepresentanter fra hver base til å sitte i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Det skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ som består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Det avholdes 3-4 møter hvert barnehageår. Samarbeidsutvalget skal også være med å fastsette og vurdere årsplanen. Du finner oppslag på hver base med bilde og kontaktinformasjon til representantene i SAU. Personal representanter i SAU. Liz Eva Iversen: møteleder Kai Arild Sørensen: representant Øystein Haugen: representant Camilla Hermansen: vara samskipnaden.no samskipnaden.no Aktuelle telefonnummer og nettadresser: Norges arktiske studentsamskipnad: Barnehageavdelinga Universet studentbarnehage Reven Svanen Jupiter Storebjørn / Lillebjørn /

ÅRSPLAN 2016-2017 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2016-2017 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Foto: Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.16 31.07 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2016/17 3 Kosthold og ernæring 4 Samarbeidspartnere

Detaljer

BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE

BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE Foto: Senter for IKT i utdanningen/ingun A. Mæhlum ÅRSPLAN 2016-17 Innhold Barnehagens forutsetninger... 3 Barnehagens egenart... 3 Fokusområde 2016-17... 3 Kosthold og ernæring...

Detaljer

Prestvannet studentbarnehage

Prestvannet studentbarnehage Prestvannet studentbarnehage Fotograf: Kristian Forsberg Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Barnehagens forutsetninger s. 3 Faglig fokusområde s. 3-4 Fagområder i Rammeplan s. 5 Danning, lek, læring,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE

BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE Foto: Senter for IKT i utdanningen/lars Åke Andersen ÅRSPLAN 2015-16 Innhold Barnehagens forutsetninger... 3 Barnehagens egenart... 3 Fokusområde 2015-16... 3 Kosthold og ernæring...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Storskogåsen studentbarnehage

Storskogåsen studentbarnehage Storskogåsen studentbarnehage Foto: Vigdis Jensen Årsplan 2015-2016 Årsplan for barnehageåret 2015-2016 Årsplanen gjelder for perioden 1.8 2015 31.7. 2016. Årsplanen skal gi en oversikt over barnehagens

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016 Årsplan Nustad barnehage 2015-2016 1.Innledning Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Prestvannet studentbarnehage

Prestvannet studentbarnehage Prestvannet studentbarnehage Fotograf: Kristian Forsberg Årsplan 2016-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE Barnehagens forutsetninger s. 3 Faglig fokusområde s. 3-4 Fagområder i Rammeplan s. 5 Danning, lek, læring,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Storskogåsen studentbarnehage

Storskogåsen studentbarnehage Storskogåsen studentbarnehage Kanutten på tur Årsplan 2016-2017 Årsplan for barnehageåret 2016-2017 Årsplanen gjelder for perioden 1.8 2016 31.7. 2017. Årsplanen skal gi en oversikt over barnehagens innhold

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Ytre Arna barnehage

Årsplan 2015-2016. Ytre Arna barnehage Årsplan 2015-2016 Ytre Arna barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

SONEPLAN FOR RØD SONE

SONEPLAN FOR RØD SONE SONEPLAN FOR RØD SONE 2014/2015 Barnets tid ditt og mitt ansvar BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan for Nyland Studentbarnehage 2015-2016

Årsplan for Nyland Studentbarnehage 2015-2016 Årsplan for Nyland Studentbarnehage 2015-2016 Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Årsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en retning.

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer