Plan for. Idrett og fysisk aktivitet Nes kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune."

Transkript

1 Plan for Idrett og fysisk aktivitet Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret

2 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger 2.1. Idrett, mosjon friluftsliv side Ulike anleggstyper side Avklaring av ansvarsområder side 6 3. Forholdet til andre planer 3.1 Statlig idrettspolitikk side Statlig friluftslivpolitikk side Kommunale planer side 8 4. Status 4.1 Evaluering av kommunedelplanen side Befolkningsutvikling og prognose side Anleggssituasjonen side Medlemsutviklingen i lag og foreninger side Aktivitet i lagene side Graden av aktivitet blant barn og unge side Vurdering av de enkelte idrettsgrener i Nes kommune side Avsluttende vurdering Anlegg side Aktivitet side Tiltaksplan 5.1 Hovedmål Delmål 1 side Delmål 2 side Virkemidler Spillemidler og føringer side Kommunale midler side Rådgivning og informasjon side Sikring av areal side Godkjenning av anleggsprosjekt side Forutsetninger for tiltaksplanen Folketallsutvikling side Anleggsdekning side Prioriterte tiltak Ordinære anlegg anleggsår 2013 side 21 Kartvedlegg: - 1. Eksisterende idrettsanlegg i Nes kommune år Eksisterende idrettsanlegg i Nes kommune år 2012 Nes sentrum - 3. Prioriterte idrettsanlegg i Nes kommune planperioden Uprioriterte idrettsanlegg i Nes kommune planperioden

3 Sammenfatning. Med utgangspunkt i Nes kommunes Kommuneplan , en analyse av den historiske utvikling de siste fire årene og en gjennomgang av dagens status, legger denne planen rammer for Nes kommunes tiltak i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet i planperioden Denne plan er et styringsverktøy for politikere og administrasjonen, men er ikke juridisk bindende i seg selv. En forutsetning for å kunne søke spillemidler til anlegg er at tiltakene er prioritert i planen. Hovedpunktene i planen kan kort sammenfattes slik: - Nes kommune har god dekning når det gjelder anlegg til idrett og fysisk aktivitet. - Når det handler om ressurser til drift av anleggene (både kommunale og private), vil det alltid være forskjellig oppfatning av hva som er rimelig eller ikke. Økonomiske ressurser til drift av kommunens egne idrettsanlegg har stort sett fulgt med pris- og lønnsutviklingen. - Nes kommunes tilskudd til driften i lag/foreninger har vært stabil de siste årene. - Kommunens innbyggere har et bredt tilbud av organisert og uorganisert idrett. - Ca. 45 % (noe usikkert da en ikke vet graden av medlemskap i flere lag/foreninger) av kommunens innbyggere er medlem av lag og foreninger som driver med idrett eller friluftsaktivitet. Men medlemstallet sier ikke noe om mengden av fysisk aktivitet. - Nes idrettsråd har i åtte år målt mengden av fysisk aktivitet blant barn og unge. Denne registreringen blir brukt som tildelingsfaktor for de økonomiske ressursene idrettslagene mottar fra spillemidlene til aktivitet (lokale aktivitetsmidler = LAM). Det betyr at større aktivitet gir mer økonomisk tilskudd fra idrettsrådet. - Registreringen av aktivitet bekrefter at dess eldre man er dess større blir frafallet fra den organiserte idretten. - I motsetning til Norge som helhet har de individuelle idrettsgrenene i Nes kommune fremdeles et godt tak i barn/unge. - Prioriterte anlegg i de kommende år er: Ordinære anlegg: -Omgjøring av miniatyrskytebane på Bromma idretts- og grendehus. 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Denne plan er revidering av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i planperioden ", som ble vedtatt i Nes kommunestyre Planen er på grunn av manglende arbeidsressurs ikke en delplan slik det defineres i Plan- og bygningsloven når det gjelder politisk behandling og høringsperiode. Planen er ikke juridisk bindene i seg selv. Planen knyttes opp mot kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner samt økonomiplanen. Planen bygger på plankrav gitt av Kulturdepartementet i 1988, med utvidelse i rundskriv 35/93 og 5/98. Dessuten bygger planen på St.meld. Nr. 14 ( ) Idrettslivet i endring og er laget i henhold til de krav departementet har 3

4 satt i Veileder i kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, utgave Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet - skal være et nyttig verktøy for å styre utbygging av anlegg og områder for idrett, mosjon og friluftsliv i henhold til behov og utvikling av kommunen. - skal avklare ansvarsforhold mellom kommunen og andre aktører ved utbygging, drift og vedlikehold av idretts- og friluftsanlegg. - skal inneholde en evaluering av forrige plan, med statusoversikt - skal i tillegg til mål for det anleggspolitiske arbeidet også angi mål for kommunens prioriteringer i arbeidet med idrett og fysisk aktivitet. - skal inneholde kart som viser lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg (kommende 4-årsperiode), samt arealbehov for planlagte anlegg. - er en forutsetning dersom kommunen, lag eller foreninger ønsker å søke om spillemidler. 1.2 Planprosessen Planen behandles i OSK-utvalget og i kommunestyret i løpet av Planarbeidet er utført av Enhet for kultur, med bistand fra driftsleder i Nesbyen IL. Idrettsrådet, eldrerådet, Barn- og unges kommunestyre, elevrådet ved Nes ungdomsskole, ungdomsskolen og begge barneskolene og representant for funksjonshemmede ble invitert til å komme med innspill. I tillegg ble det holdt to informasjons-/diskusjonsmøter hvor de samme var invitert. Innspill fra nevnte parter er tatt med i planen. Planen legges ut på høring i 4 uker. 2.0 Definisjoner/planforutsetninger Her er gitt definisjoner på de vanligste begreper og anleggstyper, slik at leseren kan forstå hva som menes når planen leses. 2.1 Idrett, mosjon og friluftsliv Idrett er fysisk aktivitet hvor en stimulerer både fysiske, mentale og sosiale egenskaper. Idrett innebærer ofte en form for konkurranse mot et bestemt mål eller mot andre utøvere. Organisert idrett er idrett som drives i regi av et idrettslag, idrettskrets eller særforbund som tilhører Norges idrettsforbund (NIF) og skytterlag eller skyttersamlag som tilhører Det frivillige Skyttervesen (DFS). Uorganisert idrett er idrett som drives av personer eller grupper som ikke er medlem av NIF. Uorganisert idrett drives på egenhånd eller sammen med andre. 4

5 5 Mosjon er fysisk aktivitet hvor helse og velvære er den primære hensikten med aktiviteten. Mosjon drives både i organiserte og i uorganiserte former. Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 2.2 Ulike anleggstyper Vi har to hovedtyper idrettsanlegg: Flerbruksanlegg er et anlegg som egner seg for flere ulike idretter/aktiviteter. Eksempel på flerbruksanlegg er Nesbyen Idrettssenter hvor det er idrettshall tilrettelagt for flere typer idretter og arrangementer, styrketreningsrom, to fotballbaner, friidrettsanlegg og garderober som dekker hele anlegget. Et flerbruksanlegg som benyttes av skoler, lag og foreninger og uorganiserte. Spesialanlegg er et anlegg som er spesielt tilrettelagt for en idrettsgren. Eksempel på spesialanlegg er anlegget for skiskyting på Bromma. Et spesialanlegg dekker behovet for denne typen anlegg i hele eller store deler av kommunen. Det er i hovedsak organisert idrett som drives i et spesialanlegg. Kulturdepartementet opererer med følgende klassifisering av anleggstyper i forbindelse med søknad om spillemidler: Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for uorganisert idrett/fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder. Områdene skal være allment tilgjengelige og beregnet på uorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg. Eksempel på typiske nærmiljøanlegg kan være: sandvolleyballbane utendørs, ball-løkke, basketballbane utendørs, rulleskøytebane, korte stier/turveger og treningsstasjoner. Ordinære lekeplasser regnes ikke av kulturdepartementet som nærmiljøanlegg. Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av "Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv". I hovedsak er de ordinære stønadsberettigede anleggstypene nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Eksempel på ordinære anlegg kan være: idrettshall, fotballbane, svømmehall og lengre stier/turveger. Nasjonalanlegg er anlegg tilrettelagt for internasjonale idrettsarrangementer. Status som nasjonalanlegg gis av kulturdepartementet. Nes kommune har ingen nasjonalanlegg og dette begrepet vil derfor ikke bli brukt videre i planen.

6 2.3 Avklaring av ansvarsområder Internt i kommunen: Saker som omhandler anlegg for idrett, mosjon og friluftsliv fremmes i hovedsak gjennom utvalget for oppvekst, skole og kultur (OSK). Det samme gjelder for tilskudd til idretts- og friluftsaktiviteter og anlegg. Enhet for kultur har saksbehandlingsansvaret for: - Langsiktig planlegging av idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. Planlegging utføres sammen med Enhet for plan, næring og utvikling. - Prioritering av søknader om spillemidler (sammen med Enhet for plan, næring og utvikling). - Tilskudd til idretts- og friluftsaktiviteter samt anlegg. Enhet for Plan og bygg har saksbehandlingsansvaret for: - langsiktig planlegging av friluftsanlegg og nærmiljøanlegg - bygging av utendørs idretts- og friluftsanlegg - bygging av kommunale innendørs idrettsanlegg Nesbyen IL - Drifter og vedlikeholder Nesbyen idrettssenter. Idrettssenteret eies av Nes kommune. - Tildeling av tid på Nesbyen idrettssenter. Eksterne aktører: Idrettsrådet i Nes - har som hovedoppgave å være et bindeledd mellom kommunen og idrettslagene. Rådet har stor innsikt i idrettslagenes aktivitet og arbeid. Kommunen benytter idrettsrådet som rådgiver i idrettssaker. Rådet består av valgte medlemmer fra idrettslagene i Nes. Idrettslag - driver i hovedsak idrettsaktivitetene i Nes. Flere lag eier egne anlegg som de driver og vedlikeholder selv. Frilufts-, mosjons- og skyteaktiviteter. - drives av andre organisasjoner og uformelle grupper. Flere organisasjoner eier egne anlegg som de driver og vedlikeholder selv. 3.0 Forholdet til andre planer 3.1 Statlig idrettspolitikk 6 Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer (RPR), rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger m.v. Begrunnelse for statens medvirkning og støtteordninger til idrettsformål er blant annet: - glede og mestring - deltakelse i et fellesskap

7 7 - helseperspektivet - utvikling av barns motoriske ferdigheter Det overordnede målet for statlig idrettspolitikk er formulert gjennom visjonen: Idrett og fysisk aktivitet for alle (St. meld. nr ) Det understrekes her at staten gjennom sin idrettspolitikk bør ha et særlig ansvar for gruppene barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Statens virkemidler er spillemidler til anlegg og aktivitetstilskudd til idrettslag. Gjennom tildeling av spillemidler legger staten vekt på: - Noenlunde lik tilgang på anlegg for befolkningen, uavhengig av bosted. - Prioritere anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og ungdom. - Anleggstyper som kan brukes av mange og som gir mulighet for uorganisert fysisk aktivitet. Statlige midler til aktivitet blir i første rekke kanalisert gjennom NIF. Fra og med 2000 er ca 10% av spillemidlene (LAM) øremerket lokale idrettslags arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Idrettslag i Nes kommune mottok i 2012 kr ,- i direkte støtte fra staten (LAM-midler) og kr ,- (pr. 1. september 2012) gjennom tildeling av overskuddet fra Norsk Tipping (grasrotandelen). I samme ånd er statens Handlingsplan for fysisk aktivitet : Sammen for fysisk aktivitet. Planen påpeker følgende: Mange tror at nordmenn flest har en fysisk aktiv livsstil og at livsstilssykdommer knyttet til fysisk inaktivitet ikke er så fremtredende i Norge. Det er imidlertid grundig dokumentert at også Norge er rammet av det moderne samfunns helsesvekkende livsstil som bl.a. inkluderer nedgang i aktivitetsnivået. For å oppnå fysisk aktivitet i befolkningen er det nødvendig med tiltak innen følgende områder: - tilrettelegging av fysiske omgivelser med vekt på tilgjengelighet for alle - bidra til at det finnes lokale lavterskeltilbud og gode muligheter for fysisk aktivitet på fritiden, og på viktige arenaer som barnehage, skole og arbeidsplasser - motivere til en aktiv livsstil 3.2 Statlig friluftslivspolitikk Miljøverndepartementet har det formelle ansvar for politikkutforming for friluftsliv. Direktoratet for naturforvaltning iverksetter og samordner den statlige innsatsen for friluftsliv. Begrunnelsen for å ha en offentlig friluftslivspolitikk er basert på helsepolitiske og miljøpolitiske argumenter (St. meld Friluftsliv - En vei til høyere livskvalitet ). Som nasjonale mål for friluftslivet nevnes: Strategisk mål: Alle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Nasjonale resultatmål:

8 8 1. Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av befolkning. 2. Barn og unge skal få anledning til å utvikle ferdigheter i friluftsliv. 3. Områder av verdi for friluftslivet skal sikrest slik at det fremmer miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting, og at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 4. Ved bustader, skoler og barnehager skal det være god tilgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og sammenhengende grøntstruktur med gode samband til omkringliggende naturområder. 3.3 Kommunale planer I kommuneplan er det valgt fem satsningsområder: - Arealplanlegging - Universell utforming - Barn og unges interesser - Folkehelse - Økonomi Av delmål og tiltak som er nevnt i forbindelse med de ovennevnte satsningsområder og som direkte berører denne planen kan nevnes: Arealplanlegging: -Med sine skogs- og fjellområder er Nes en attraktiv kommune både for den fastboende, for hytteturisten og for den dagsbesøkende. Slik attraktivitet stiller strenge krav til hvordan kommunen forvalter og ivaretar sine natur- og utmarksområder. Universell utforming: -Et hovedsiktemål med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne ved å fjerne eksisterende funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye oppstår. Begrepet dreier seg både om utforming og om tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter for alle og bygge ned barrierer. -Bestemmelsene til arealdelen av kommuneplanen skal stille funksjonskrav som sikrer universell utforming og derigjennom tilgjengelighet for alle, både hva gjelder bygninger og arealer. Barn og unges interesser: -Det skal legges til rette for trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, mulighet for lek og aktivitetsfremmende omgivelser. -Barns hverdag blir mer og mer stillesittende, og manglende fysisk aktivitet gir uheldige konsekvenser for stadig flere barn og unges helse. Det blir derfor mer og mer viktig å skape omgivelser som gir rom for lek, samvær og fysisk utfoldelse. -Legge til rette for ulike og tilpassede fritidstilbud gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. -Planlegge plass til lek og utfoldelse i alle nye boligfelt. Folkehelse: -Folkehelsearbeidet skal bidra til å skape gode oppvekstvilkår, sunn livsstil -Utvikle et samfunn som legger til rette for fysisk aktivitet, positive helsevalg og sunn livsstil.

9 4. Status 4.1 Evaluering av Kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv planperioden Hva er gjennomført? I forhold til de anlegg som var på prioritert liste da forrige plan ble vedtatt i 2008, er følgende realisert: -Rehabilitering lysløype Bromma -O-kart Drifteslepa -Kunstgress 7 er fotball Nesbyen idrettssenter -Elektroniske skyteskiver Trytetjern skytebane -Sandvolleyballbane Bromma Det eneste anlegget som ikke ble realisert var opparbeiding av skateboardbane. Hvordan har planen fungert? Planen er ment å fungere som et styringsverktøy. Barn- og ungdom er de som i.h.t. planen skulle prioriteres høyest og det har også skjedd i løpet av perioden. Imidlertid kan det med en viss rett hevdes at det er tilfeldig, da kommunens økonomiske situasjon er slik at den ikke har midler selv til å bygge anlegg. Det er lag/foreningers initiativ og økonomiske muligheter som avgjør hva som kan settes i gang av prosjekter. Heldigvis har det vært anlegg som faller inn under det prioriterte område. 9

10 Tabell 1 Tabell 2 Kommunale midler til idretts- og friluftsanlegg År Beløp 1994 kr , kr , kr 846, kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , Sum kr ,00 Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg År Beløp 1994 kr , kr , kr , kr , , kr , kr , kr , kr , kr , kr kr , Sum kr ,00 Tabell 1. og 2. viser klart hvordan utviklingen har gått i retning av at lag/foreninger må finansiere anlegg/prosjekter uten kommunal støtte. 10

11 Befolkningsutvikling og -sammensetning Kilde: Statistisk sentralbyrå Vurdering av tabellen: Som det fremgår av diagrammet forventes det noen markante endringer i befolkningstallet i et langtidsperspektiv ( ). I aldersgruppen år vil antallet falle relativt mye og i aldersgruppen fra 70 år og eldre vil det bli mange flere innbyggere. Aldersgruppen år vil holde seg relativt stabil. Aldersgruppen 0 24 år holder seg stabil helt frem til Anleggssituasjonen 11 Anleggsgruppe Tabell 3 Tal på anlegg Anl.dekk.i Nes ko. Statusoversikt anleggsdekkning (pr innb.) Badeplasser 2 0,70 Helsesportanlegg 3 1,05 Skytebaner (inne/ute) 9 3,15 Klubbhus 4 1,40 Orienteringskart 5 1,75 Skolekart/nærmiljøkart 4 1,40 Idrettsparker 1 0,35 Idrettshaller 1 0,35 Samfunnshus med idrettsfunksjon 2 0,70 Skoleanlegg/kroppsøvingsrom 2 0,70 Alpinbakker 10 3,50 Nærmiljøanlegg 11 3,50 Svømmehaller 3 1,05 Svømmebasseng ute 2 0,70 Hoppbakke 2 0,70 Skiløype 22 7,70 Tursti 29 10,15 Klatrevegg 1 0,35 Rideanlegg 1 0,35

12 Kilde: Kultur- og kirkedepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader Tallene i tabellen skal forstås slik: Hvis man for eksempel ser på antallet idrettshaller i Nes kommune og det forutsettes at det bor innbyggere i kommunen, ville det ha vært 0,35 idrettshall i kommunen. Tallet viser hvor mange anlegg det er pr innbyggere, eller sagt på en annen måte: innbyggere skal dele på 0,35 idrettshall. Vurdering av tabellen: Ser man på anleggsdekningen i Nes kommune, er det ingen tvil om at innbyggerne i kommunen har et omfattende og variert tilbud av idrettsfasiliteter. En rekke idrettsgrener er godt dekket inn når det gjelder arenaer til utøvelse av deres idrett. 4.3 Medlemsutviklingen i lag og foreninger Tabell 4 LAG/ORGANISASJON ENDRING Nesbyen Idrettslag ,2 % Bromma Idrettslag ,3 % Nesbyen Pistolklubb * Nesbyen Golfklubb ,1% Nes jakt- og fiskeforening ,4% Nes skytterlag ,8% Bromma skytterlag ,8% Nedre Hallingdal hestesportklubb * SUM ,7% Vurdering av tabell 4: Tabellen viser forandringer i det samlede medlemstall i lag og foreninger i Nes kommune i perioden fra 2008 til Men tallene sier ikke nødvendigvis noe om mengden av idrettsaktivitet. (se diagrammene på s. 14 og 15). *Foreligger ikke tall for Nesbyen pistolklubb og Nedre Hallingdal hestesportklubb i perioden. 12

13 4.4 Aktivitet i lagene Tabell 5 Idrettsgren Aktive under 19 år Aktive over 19 år Totalt %-del Fotball ,1% Håndball ,2 % Alpint ,4% Orientering ,9% Friidrett ,2% Skiskyting ** Skyting ,4% Pistolskyting ** Langrenn ,1% Hopp Golf ,% Snowboard ** Mosjon * ,7% Riding ** Total Kilde: Lag og foreninger i Nes kommune *Ikke medlemsbasert mosjonstilbud inkluderer: Spinning, fotball, badminton i idrettshallen.det mangler tall for mosjonsaktivitet som utøves andre steder(f.eks. Nesbyen gym, Sollys,turorientering, gågrupper) Det foreligger ikke tall for hvor mange under 19 år som er med på mosjonsaktivitetene. **Mangler medlemstall for skiskyting, pistolskyting, riding og snowboard. Vurdering av tabell 5: Tabellen viser fordelingen av aktive medlemmer i lag og foreninger i Nes kommune fordelt på idrettsgren. Likeledes må man i denne tabellen være oppmerksom på at den ikke viser noe om hvor aktiv man er. Tabellen viser at golf, skyting og mosjon er de mest populære aktivitetene blant voksne. På barne- og ungdomssiden er fotball, håndball og langrenn populært. Det høye tallet for langrenn kommer av at onsdagsrennenne (Bromma IL) og torsdagsrennene (Nesbyen IL) er veldig attraktive Graden av aktivitet blant barn og unge Siden sommeren 2000 har Nes idrettsråd målt graden av idrettsaktivitet blant barn og unge under 19 år. Dette tallmaterialet danner grunnlaget for fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Norsk Tipping. Siden 1999 fordeler Norsk Tipping ca. 10% av sine økonomiske midler til drift/aktivitet i idrettslagene. Midlene blir fordelt av de lokale idrettsråd. Størrelsen av summen som skal fordeles i den enkelte kommune bestemmes av antall barn og unge under 19 år. I Nes idrettsråd innførte man i 2000 et system som fordeler disse økonomiske midler på grunnlag av faktisk gjennomført aktivitet. 13

14 Definisjon av begrepene. - Hver idrettsleder/-trener/-instruktør i Nes kommune registrerer antall aktive og treningsmengde i forbindelse med trening og konkurranser dette kalles for deltakertimer. - Deltakertimene ganges med en faktor ( 1 eller 3 ), herved tilgodeses at individuelle idretter er dyrere å drive med enn lagidretter. Herved framkommer begrepet aktivitetstimer. - Det samlede antall aktivitetstimer for hele Nes kommune divideres med tilskuddet fra Norsk tipping (Tilleggsmidlene). Slik framkommer kronefaktoren. - Kronefaktoren ganges med de enkelte lags aktivitetstimer og da fås fordelingen i kr til hvert enkelt lag. Lagene kan så selv bestemme hvordan de ønsker å fordele pengene videre til de enkelte grupper/lag. Det samlede antall deltakertimer blant barn og unge under 19 år i Nes kommune var i sesongen 2011/2012: timer. LAM - midlene fra Norsk Tipping kommer medio september. Det samlede antall aktivitetstimer i Nes kommune sesong 11/12 er tim. LAM midlene 2012 fra Norsk tipping til fordeling i Nes kommune er: kr ,- Dette ga en kronefaktor på 1,75 og medførte at Nesbyen IL fikk kr ,- og Bromma IL fikk kr , Vurdering av de enkelte idrettsgrener i Nes kommune 14 Ski Det er et variert tilbud av skianlegg i kommunen, både for alpint, hopp og langrenn. Den organiserte langrennssporten har tatt seg veldig opp i løpet av de siste tre årene. Dette gjelder primært for unge under 13 år. Men også enkeltutøvere innenfor skiskyting har gjort det veldig bra. Lysløypa på Nes er et bra trenings- og mosjonstilbud. Alpinidretten har en del medlemmer, men det er få som er med på konkurransenivå. På Bromma er det et lite, men velfungerende skiskyttermiljø. En utbygging av de fysiske rammer for denne idretten kan komme på tale innenfor denne planperioden. I Nes finnes det flere hoppbakker, men det er ikke noe hoppmiljø i kommunen. Slik forholdene er i dag og i overskuelig framtid vil spesielt Storetoppen hoppanlegg ikke bli brukt og en handlingsplan som beskriver utnyttelsen av området bør utformes i løpet av de kommende årene.

15 Skyting Skyting er en av de mest populære idrettsgrenene i kommunen og det finnes flere skytebaner både ute og inne. Skyttere har fått forbedret anleggsforholdene på Trytetjern, ved montering av elektroniske skiver og oppgradering av standplass. Orientering 5 områder i kommunen er kartlagt og brukes jevnlig av orienteringsgruppene. Det er et aktivt og oppegående orienteringsmiljø i Nes kommune. Aktiviteten er delt mellom mosjonstiltak og konkurranser, med hovedvekt på det første. Det er nødvendig med en revidering av kartene hvert år for å holde disse à jour. Like viktig som revidering er det å få kartlagt nye områder. Orienteringsgruppa i Nesbyen IL står for turorienteringstilbudet som blir flittig brukt. Friidrett På Nesbyen idrettssenter har friidretten gode trenings- og konkurransebetingelser. Men anlegget bærer preg av at det er over 20 år gammelt. Noe rehabilitering er nå nødvendig for å opprettholde en tilfredsstillende standard. Friidretten på ungdomssiden har tatt seg opp de siste årene med prestasjoner helt i norgestoppen. Det er etablert et lite men meget aktivt friidrettsmiljø på Nes. Fotball Fotball er fortsatt den største barne-/ungdomsidretten i Nes når det gjelder antall aktive. Treningsmengden og det sportslige nivået i aldersklassen år er relativt høyt. Fotballen har gode trenings-/kampfasiliteter, men det er behov for enda en trenings-/kampbane hvis nivået skal økes. Håndball Håndballen er den tredje største idrettsgrenen blant barn og unge i Nes kommune, og har gode treningsbetingelser i Nesbyen Svømming Svømmebassenget på Nes ungdomsskole holder god standard. Bassenget blir primært benyttet av elever på barne- og ungdomsskolen og voksne på torsdags- og fredagskveldene. Dans Tilbud om moderne og klassisk dans gis i regi av Nes Kulturskole. Det er ca. 90 barn-/ungdommer som danser pr. i dag. Mosjonsidretter I 9 måneder av året blir Nesbyen Idrettshall brukt flittig til mosjonsidretter (fotball / klatring/ aktivitet for funksjonshemmede). Hallen er stort sett i bruk fra klokken til fra mandag til fredag og er dermed kommunens mest brukte bygning. I tilknytning til Mortensløkka ungdomshus er det en balløkke (basketball og volleyball) som blir brukt noe på sommerstid. 15

16 Stepp og zumba foregår på Nesbyen Gym. Dette er et populært tilbud, primært blant kvinner. Styrketrening foregår også på samme sted og benyttes av en god del. Det fins i Nes kommune en et stort og variert tilbud av løyper og turstier. Spesielt turstiene er av ujevn kvalitet. Det mangler kart som viser løypenettet. Golf I 2003 ble det tatt initiativ til dannelse av Nesbyen Golfklubb. Klubben har i dag 356 medlemmer. Klubben har sin aktivitet på Nesbyen Golfbane, vakkert beliggende i fjellterreng v/nesbyen alpinsenter. Skøyter Det legges is på Indre Torg og en balløkke i Briskebyen. Det er mulig å islegge ballbingen ved Nes barneskole. Nes mangler en stor skøytebane med muligheter for lengdeløp og ishockey. Hestesport Nedre Hallingdal hestesportklubb har aktive medlemmer i alle aldre og av begge kjønn. Klubben er ikke knyttet til noe bestemt idrettsanlegg, men leier anlegg på bl.a. Nesbyen Hestesenter-Natten til kurs, trening og konkurranser. 4.6 Avsluttende vurdering Anlegg Tabell 3 Statusoversikt anleggsdekning (side 11) og oversikten over eksisterende anlegg i Nes kommune, kartvedlegg 1 og 2, viser tydelig at kommunen er godt dekket når det gjelder fysiske rammer for idrett og friluftsliv. Det er mulig å dyrke mange sommer- og vinteridrettsgrener i kommunen. Helt sentralt i denne sammenheng står Nesbyen Idrettssenter. De økonomiske rammene til drift og vedlikehold har stort sett fulgt prisutviklingen de siste årene. I 2009 overtok Nesbyen IL driftsansvaret for Nesbyen idrettssenter. Etter noen års drift må det slås fast at idrettslaget skjøtter anlegget på en god og effektiv måte Aktivitet Barn og unge Ca. 50% av kommunens barn og unge mellom 6 og 19 år driver med organisert idrett. Det finnes ikke oppdaterte tall for aktivitet, men hvis man legger tallmateriale fra 2008 til grunn, viser det seg følgende klare tendenser: - I aldersgruppen fra 6 til 13 år er andelen langt høyere. Men på årsbasis utgjør aktivitetsmengden (treningsmengden) ikke en gang en time per uke! - I aldersgruppen 14 til 19 år faller andelen av organiserte unge dramatisk, men treningsmengden holder seg stabil. Forklaringen er: Få unge trener regelmessig, men de som trener, trener mye mer. Den helbredsmessige og fysiske forskjellen mellom unge blir urovekkende stor! - I aldersgruppen 18 til 19 år er organisasjonsgraden liten. 16

17 17 - Voksne - Idrettslagene spiller en vesentlig rolle som organisator av mosjonsaktiviteter og bidrar dermed i stor grad til at aktivitetsnivået er såpass høyt. Eldre -Det finnes pr. i dag noe organisert idrettsaktivitet/mosjonsaktivitet for eldre. Pensjonistforeningen tilbyr leikarring og gymnastikk ukentlig. Det er spinninggruppe som ukentlig har aktivitet i idrettshallen. Funksjonshemmede - En begrenset gruppe har en gang pr. uke gymnastikk/ballspill i idrettshallen. Generelt: Hvor stor den uorganiserte aktiviteten/mosjonsaktiviteten er, finnes det ikke tall for, men at det er mange som mosjonerer, er dokumentert. 5 Tiltaksplan 5.1 Hovedmål Plan for idrett og fysisk aktivitet har to overordnede mål: 1. Fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv slik at alle grupper av befolkningen får gode og allsidige muligheter til fysisk aktivitet. Barn/unge og eldre prioriteres. For eldre gjelder dette friluftsliv og mosjon. For barn/unge gjelder det konkurranseidrett, men også mosjon og friluftsliv. 2. Søke å øke de økonomiske rammer, gjennom årsbudsjett og økonomiplan, som blir stilt til rådighet for lag og foreninger, slik at disse gir et bredest mulig tilbud om fysisk aktivitet - spesielt blant barn/unge og eldre Delmål 1 Økt fysisk aktivitet i befolkningen. Tiltak: - Barnehagene: Disse må ha gode uteområder og egnede lekeapparater som øver opp barnas motorikk. Også viktig med personale som liker å være ute og som er med på barnas aktiviteter. - Skolen: Det er en målsetting at det skal være fysisk aktivitet hver dag, minimum 30 minutter. Forskjellig utstyr for fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig for elevene. Pr. i dag har 9. og 10. klasse daglig fysisk aktivitet, men dette vil gradvis reduseres til ca. 3 dager pr. uke, da nyordningen med valgfag gjør at timeressurs til fysisk aktivitet for alle blir mindre. Nå blir det overlatt til den enkelte elevs valg de to dagene hvor det ikke er obligatorisk gymnastikk. -Gjeninnføre ordningen med frisklivstilbudet. I dette inngår bl.a. tilbud om lavterskeltilbud for voksne. Frisklivssentralen skal være en pådriver og aktør for å medvirke til oppmerksomhet om gevinsten av fysisk aktivitet og riktig kosthold. -Utvide bredden i idrettstilbudet. Kommunen tar initiativ overfor idrettslagene med sikte på at de starter opp med aktiviteter som ikke eksisterer i dag, for

18 eksempel basketball, volleyball, badminton, skøyter, svømming, klatring og kampsport. Problemet her kan være vanskeligheter med å få tak i instruktører. -Viktig med tilbud om alternative aktiviteter, da det kan få med de som ellers er inaktive. Eksempler her er zumba, step, spinning, pilates, dans, treningsstudio. Mange av disse tilbudene finnes allerede. -Opprettholde ordningen med gratis trening for aldersbestemte klasser (18 år og yngre) i kommunale anlegg. -Kommunen gir et visst gir tilbud til funksjonshemmede om fysisk aktivitet i idrettshallen. Søke å utvide tilbudet - muligens kan idrettslagene involveres. Her må representant for funksjonshemmede komme med ønsker/forslag. -Eldre: I dag er det tilbud til de eldre om leikaring /gymnastikk/spinning. Andre konkrete tiltak kan være gågrupper og tilpasset aktivitet i idrettshallen. Eldrerådet er en aktuell kanal for å nå de eldre. Også her er man avhengig av å finne initiativtagere/instruktører. -Uhøytidelige fotballturneringer som ikke krever medlemskap i idrettslag. Hvis ikke idrettslaget skal organisere dette, må initiativet komme fra private. -Foreldretrening samtidig med at barna trener. Det kan skape et miljø og fordrer ikke ekstra transport «man er jo allerede der!» Tilrettelegging: -Kommunen og/eller foreninger/lag skal gjennom anleggsutbygging tilrettelegge for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i barn og unges nærmiljø. Det er god tilgang til friområder og leikeområder for de mindre barna. Det savnes imidlertid en leikeplass/et aktivitetsområde i Nesbyen sentrum. Dette forsøkes innarbeidet i kommunal plan. -Det er et ønske om å få samlet så mye som mulig av idrettslig/fysisk aktivitet på Nesbyen idrettssenter. På sikt er planene å lage et selvaktiverings-/ multianlegg (anlegg som byr på tilbud om mange forskjellige aktiviteter på en flate) med lav terskel for å starte med aktivitet. Brukerne skal kunne benytte anlegget uten at er nødvendig med faste treningstider, trenere, opplåsing, treningsavgift. Anlegg med fleksibilitet og lav ferdighetsterskel prioriteres, da disse vil kunne brukes av flest mulig. - Ved utarbeiding av kommune- og reguleringsplaner skal en innarbeide areal og anlegg for lek, idrett og friluftsliv som del av bomiljøet, bl.a. ved at sti/løypenettet som er tilknyttet bo-områdene opprettholdes. Gang og sykkelveger skal videreutvikles, slik at alle, uansett funksjonsnivå, gis muligheten til trygt å bevege seg utendørs. -Utbygging av nye anlegg for idretter, der hvor anleggssituasjonen i dag er dårlig tilrettelagt. -Rehabilitering av anlegg hvor barn og ungdom er viktige brukergrupper. -Kommunen vil gjennom årlige tilskudd fra kulturmidlene bidra til å sikre lag og foreningers økonomiske fundament og derigjennom opprettholde driftsnivået. -Kommunen vil søke å bidra med midler, i den grad det er økonomisk rom for det, i finansiering av anleggsprosjekter. -Opprettholde et godt skiløypetilbud, bl.a. gjennom at idrettslagene sørger for jevnlig oppkjøring og preparering av lysløyper. Økonomisk støtte til lagene slik at maskinparken holdes i orden bidrar til å nå målsettingen. Kommunen søker å opprettholde avtaler med grunneiere og privatpersoner, slik at disse gir tillatelse til bruk av grunnen og at det kjøres opp skiløyper i terrenget og på fjellet. 18

19 -Ved utbygging av nye anlegg skal det tillegges vekt at funksjonshemmede sikres gode muligheter til å benytte anlegget. Alle nye anlegg skal ha universell utforming. -Ved rehabilitering av eksisterende anlegg skal tilgjengelighet for funksjonshemmede tillegges vekt. -Ungdommen, representert ved Barn- og unges kommunestyre, savner følgende idrettslige tilbud/aktiviteter: En mer spennende klatrevegg i idrettshallen. Denne bør ha terreng/utspring. Oppgradering av basketball- og volleyballbanen på ungdomsskolen/barneskolen/mortensløkka ungdomshus. Behov for billig transport til/fra alpinanlegget i helgene. Ønskelig at det i idrettshallen er tilbud innen flere idretter enn det som eksisterer i dag. Trampoline i idrettshallen. - Eldrerådet savner merking av turveier/turstier, oppgradering/rydding av disse og kart over stier, gangveier og sykkelveier i nærområdene. Noe av dette må være av en slik standard at det også kan brukes av funksjonshemmede. I den grad kommunen har kapasitet, vil en starte opp arbeidet med kartlegging, utarbeiding av kart og oppgradering av sti-/turløypenettet. Her må en nok samarbeide med frivillige organisasjoner om å utføre deler av arbeidet og finne finansiering (bl.a. dugnad). Før dette igangsettes, må det være klarlagt hvem som skal vedlikeholde og hvem som skal betale for det! En mulighet er at kommunen betaler lag/foreninger for å gjøre jobben Delmål 2 Økonomiske midler til drift bør tildeles på grunnlag av forventet og gjennomført idrettsmessig aktivitet og ikke medlemstall. Denne ordningen må implementeres i kulturenhetens tildeling av kulturmidler. En slik ordning vil belønne de som har størst mulig aktivitet. Det vil være et incitament til idrettslagene om å få flest mulig i aktivitet. 5.2 Virkemidler Spillemidler og føringer En del av overskuddet fra de statlige pengespill går til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg. 19 Midlene blir delt inn i - nærmiljøanlegg - ordinære anlegg - helsesportanlegg - rehabilitering - ombygging av eldre anlegg, for å gjøre disse tilgjengelige for funksjonshemmede Det er Buskerud fylkeskommune som har ansvaret for tildelingen av de statlige spillemidlene til søkere fra fylket. Økonomisk ramme for spillemidlene Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg: Inntil 50% av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr ,- Nærmiljøanlegg: Inntil 50 % av godkjent kostnad maks. kr ,

20 Ordinære anlegg: Inntil 1/3 av godkjent kostnad maks kr Noen kostnadskrevende anlegg har særskilte maksimale tilskuddsbeløp Kommunale midler Det kan søkes om kommunale midler til finansiering av anlegg. Søknaden må være oppvekstetaten i hende i januar/februar året før midlene skal brukes, slik at søknaden kan tas med i behandlingen av budsjettet for etterfølgende år Rådgivning og informasjon Enhet for kultur har søknadsskjemaer for spillemidler og gir informasjon om vilkårene for spillemidler og søknadsprosedyren. Alle som har planer om anlegg og områder for idrett og friluftsliv bør kontakte enhet for kultur på et tidlig tidspunkt i arbeidet Sikring av areal Nes kommune har fortsatt godt med areal til idretts- og friluftsformål. En viktig oppgave for framtida blir å sikre at nåværende områder/traseer blir brukt til idrett og friluftsliv. Ved behandling av reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel er det viktig å ta hensyn til idrettens/friluftslivets behov Godkjenning av anleggsprosjekt Kulturdepartementet stiller klare krav til utforminga av anlegg og områder. For de fleste anleggstypene er det delegert til kommunen å godkjenne planene. Både idrettspolitiske, idrettsfaglige, anleggstekniske og miljømessige/estetiske forhold ved planene vil bli vurdert. (se også 3.1) Nes kommune vil ikke sende søknader om spillemidler til fylkeskommunen, dersom planene for anlegget ikke er i samsvar med de formelle krav som settes. 5.3 Forutsetninger for tiltaksplanen Folketallsutvikling Ved prioritering av anlegg legges bl.a. folketallsutviklingen i et langsiktig perspektiv til grunn. Det forutsettes at utviklingen blir som vist i prognosen. Her vil imidlertid lag/foreningers prioriteringer spille en avgjørende rolle, da det er disse som kommer til å rehabilitere/bygge anlegg. Kommunen vil i de nærmeste årene neppe ha midler til å igangsette egne anleggsprosjekter Anleggsdekning. Generelt sett anses anleggsdekningen for å være relativt god, men flere av anleggene trenger vedlikehold, rehabilitering og modernisering. 20

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 KULTUR IDRETTSETATEN Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 2 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015 2018 Forord Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Østre Toten kommune Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Innhold 1. Forord/innledning 1.1 Fysisk akivitet 1.2 Idrett 1.3 Friluftsliv 1.4 Idrettsanlegg 1.5 Nærmiljøanlegg 1.6 Trening og

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti Unjárgga gielda Nesseby kommune Lávdegoddi: Čoahkkinbáiki : Dáhton: Tii: Čoahkkingohččun Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti 19.12.211 1: Dieđit fárggamusat bálvaluskontuvrii

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: 16.01.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer