Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!"

Transkript

1 Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

2 Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud s Barn og barndom s Barnehagens visjon s Barnehagens pedagogiske grunnsyn s Spesialpedagogisk arbeid s Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø 2.1 Læring s Omsorg og danning s Lek s Plan for kvalitetssikring av barns omsorg og læringsmiljø s. 7 - Relasjon mellom den voksne og barna s. 8 - Voksenledelse s. 9 - Lek s Relasjon mellom barna s Språk s Medvirkning s Samarbeid barnehage hjem s Fagområdene s Planlegging, dokumentasjon og vurdering 3.1 Planlegging s Dokumentasjon s Vurdering s Samarbeid 4.1 Overgang barnehage skole s Andre samarbeidspartnere s Organisering, tema og aktiviteter 5.1 Organisering av barnehagen s Tema s Aktiviteter s Diverse informasjon 6.1 Planleggingsdager s Oversikt over tlf.nr. til avdelingene i barnehagen s. 19

3 Innledning Årsplanen skal vise grunnlaget for arbeidet over år og vil derfor i utgangspunktet ikke inneholde store endringer hvert år. Årsplanen er i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg har vi planer innenfor språk, matematikk og sosial kompetanse som ligger til grunn for arbeidet. I arbeidet vårt har vi alltid fokus på å forebygge barns fysiske og psykiske helse. Årsplanen har følgende funksjoner: arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Tema for våren 2015 vil være Jonas i jungelen av Hogne Moe. Mere informasjon på side18. Virksomhetsplan for barnehagene i Skedsmo kommune De kommunale barnehagene har felles virksomhetsplan, med fireårs mål og årsmål. Gjennom årsplanen vil vi synliggjøre hvordan vi arbeider med disse. E Programområde Barnehage Nr. HP-mål Årsmål Implementere Plan for kvalitetssikring av lærings- og omsorgsmiljøet og institusjonalisere ny praksis. Alle barnehager kan dokumentere ny praksis i samsvar med kjennetegnene i Plan for kvalitetssikring av lærings- og omsorgsmiljøet med særlig vekt på kjennetegnene på god ledelse og språk. 2. Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene. Andelen barnehagelærere har økt fra 28,2 til 33 %. 3. Fange opp og følge opp risikoutsatte barn. Utviklingsstøttende foreldresamtaler er gjennomført i alle barnehagene. 1

4 1. Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver 1.1. Et likeverdig barnehagetilbud (Barnehagens verdigrunnlag) Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Verdiene representerer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Det er viktig at likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Voksne er viktige rollemodeller og veiledere i dette arbeidet Barn og barndom Barndommen er en livsfase med stor egenverdi. Omsorg, danning, lek og læring i småbarnsalderen former barns holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker. Dette vil skape motivasjon for læring nå og senere i livet. Vi ønsker å tilby alle barn et trygt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Guro Øiestad har i sin bok «Selvfølelsen hos barn og unge» satt opp noen egenskaper det er viktig å ha fokus på for å hjelpe barnet til å utvikle en god selvfølelse. Fem bud for bygging av selvfølelse hos barn og unge: 1. La barnets behov være en guide for dine handlinger 2. Vær større, sterkere og klokere enn barnet 3. Glem aldri å være varm og snill 4. Gled deg over mestring og aksepter feil 5. Våg å være i utvikling sammen med barnet Forklaring av de fem bud; 1. Barnet kan ikke ivareta sine egne behov, og de er avhengige av vår vilje til å forstå og imøtekomme dem. 2. Større betyr mer erfaren, sterkere betyr bestemt, at vi holder fast ved noe, klokere er at vi ser bakenfor barnets umiddelbare ønsker, slik at vi får tak i hva det har behov for. 3. Mest av alt trenger barn varme og snille voksne som er smilende og lyttende, som toner seg inn på barnets verden. 4. Barn trenger støtte når de møter nye utfordringer og skal mestre noe. Små øyeblikk med triumf er viktige å framheve. 5. Alle mennesker er ufullkomne. Og akkurat som barn trenger også voksne rom for egen ufullkommenhet og sårbarhet. Barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring (Rammeplanen s. 16). 2

5 1. 3 Barnehagens visjon Et godt sted å være - få omsorg, leke og lære 1.4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn 3

6 1.5 Spesialpedagogisk arbeid Volla barnehage er en ressursbarnehage og har derfor mange barn med særlige behov. Vi har ansatte med spesialpedagogisk kompetanse (spesialpedagog og barnehagelærere med tilleggsutdanning). I tillegg har vi to omreisende spesialpedagoger som arbeider med barnet når det har fått en sakkyndig vurdering og det er fattet vedtak om spesial pedagogisk hjelp. Med spesialpedagogikk mener vi pedagogisk arbeid som er systematisk, strukturert og som krever tid og ulike innfallsvinkler. I arbeidet med barn med særlige behov er vi opptatt av sosial integrering, sosialt samspill og kommunikasjon. Vi tilrettelegger slik at alle kan delta i aktivitetene i barnehagen uansett forutsetninger. Barnas sterke sider og interesser er utgangspunktet. Alle voksne på avdelingene har et felles ansvar for at barna får den oppfølgingen de trenger slik at de kan tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter. For barn som er utredet av pedagogisk psykologisk tjeneste utarbeider vi individuelle opplæringsplaner (IOP) med mål og tiltak tilpasset hver enkelt. Vi evaluerer barnas utvikling gjennom hele året for å sikre progresjon. Som dokumentasjon skrives årsrapporter i juni. Fange opp og følge opp : Fange opp følge opp er en handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn i familier preget av rus, vold og eller psykisk helseproblematikk. Målet er å oppdage barn som har behov for ekstra hjelp og sammen iverksette tiltak. Målene med tiltakene er å øke sjansen for at barn kan vokse opp i hjem preget av trygghet og forutsigbarhet og at foreldrene får oppleve glede og mestring i foreldrerollen. Skjema for utviklingsstøttende foreldresamtale er et verktøy i dette arbeidet. Tversteam (repr. fra helsestasjonen, pedagogisk psykologisk avdeling, barnevernet og barne- og ungdomsbasen) er et lavterskeltilbud hvor ansatte og foreldre kan diskutere små og store utfordringer. 2. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Rammeplanen s Læring Personalet i barnehagen må ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Utvikling av egenledelse skjer ved de erfaringer barna gjør gjennom sosiale relasjoner og lek. Det er viktig at de voksne skaper et miljø der barna får mulighet til å undre seg, søke nye utfordringer, utvikle sine ferdigheter og uttrykke følelser. En forutsetning for læring er at barna er trygge, har gode relasjoner og opplever vennskap, mestring og glede. Derfor må personalet ha en anerkjennende, støttende og motiverende væremåte. Barnehagen skal knytte de syv fagområdene til både formelle og uformelle læringssituasjoner (se side 15). Sosial kompetanse har vist seg å være svært viktig når det gjelder å forebygge problematferd, faglige vansker, stress, motgang og depresjon (Knapzcyk og Rodes, Elias m.fl. i Lamer 2001). 4

7 DET HELHETLIGE LÆRINGSBEGREP: Læring av sosial kompetanse og egenledelse foregår: i samspill med andre barn, og er en viktig arena for barns tilegnelse av disse ferdighetene. Samtidig bidrar vennskap til en følelse av deltagelse og fellesskap, som er viktig for utvikling av positiv selvfølelse og trivsel. Opplevelser sammen med andre kan være veien inn i nye vennskap (PKOL side 25). i måten den voksne svarer og bekrefter barna på, er avgjørende for hva barn lærer og hvordan de opplever seg selv. Sensitive, trygge voksne hjelper barn å utvikle seg ut fra sine forutsetninger og bruker det aktivt (PKOL side 19). i direkte formidling fra voksen til barn både i formelle og uformelle samhandlingsprosesser. Formelle aktiviteter kan være; samlingsstund, ulike regelleker, dramaleker, formingsaktiviteter og bevegelsesleker. Erfaringsdeling - som deltager i et sosialt miljø Uformell læringssituasjon Formell læringssituasjon Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens felleskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre (Rammeplanen s.29). 2.2 Omsorg og danning Omsorg og trygghet er forutsetningen for barns utvikling og læring. Omsorg forbindes med evne til nærhet, ømhet, varme, godhet, hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet, innlevelse og regulering. Samspillet med barn skal preges av omsorg. De voksne må være åpne overfor barnet, se dets behov og ha evnen til å hjelpe, støtte, gi anerkjennelse og bekreftelse. Danning er en prosess der personalet veileder barna i samfunnets normer og verdier. Omsorg og danning er nært knyttet til hverandre. Ved å gi barna et variert, trygt og anerkjennende miljø vil barnehagen hjelpe barna til å utvikle sosial kompetanse. Trygghetssirkelen (se side 6), er en veileder som har som målsetting å fremme den voksnes evne til å ha en riktig forståelse for barnets relasjonelle behov. Videre skal den fremme den voksnes evne til observasjon, refleksjon, emosjonell regulering og empati. 5

8 Trygghetssirkelen Jeg trenger deg til å.. Fokus på barnets behov Støtte min utforskning Pass på meg Vær god mot meg Hjelp meg Vis glede når vi er sammen Beskytt meg Trøst meg Vis godhet for meg Organiser følelsene mine Være der for meg når jeg søker deg Jeg trenger deg til å Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 2.3 Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2) Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken fører til læring og utvikling på alle områder som egenledelse, det sosiale, emosjonelle, intellektuelle, språklige og fysiske. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Leken er utforskende og utvikler fantasi og kreativitet. Leken hjelper barnet å forme sin identitet og selvfølelse. Gjennom lek utvikler barna evnen til å regulere andre, bli regulert av andre og selvregulering. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språk og kulturell ulikhet. Gjennom opplevelser i nærmiljøet, utelek og uteaktiviteter får barna impulser og inspirasjon til leken. Leken fremmer glede og humor. (Illustrasjon side 10) 6

9 2.4 Plan for kvalitetssikring av barns omsorgs- og læringsmiljø «Forskning vi har redegjort for, tyder på at den beste måten å utvikle pedagogikk av høy kvalitet er at de voksne som jobber med de små barna, forstår konsekvensene av sine handlinger og den påvirkning de har på barnas utvikling, samtidig som de er utdannet til å tilrettelegge for et miljø av høy kvalitet.» (Bjørnestad og Pramling Samuelsson (red) 2012) Vi følger kommunens plan for kvalitetssikring av barns omsorgs- og læringsmiljø (PKOL). Planen er et verktøy for videreutvikling av barnehagen og er begrunnet i forskning. Små barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Personalet må derfor legge stor vekt på å bygge gode relasjoner til hvert barn. Barn trenger samspill med voksne med særskilte kvaliteter tilpasset deres behov og kapasitet, samt gode relasjoner med andre barn. Når barn føler seg trygge og ivaretatt, er utgangspunktet for læring det beste. Planen er delt inn i 7 områder; Relasjon mellom den voksne og barna Voksenledelse Lek Relasjon mellom barna Språk Medvirkning Samarbeid barnehage - hjem I 2014 har vi arbeidet med områdene relasjon mellom den voksne og barna, relasjon mellom barna, språk og god ledelse av endrings -og utviklingsarbeid. I 2015 skal vi arbeide videre med kjennetegnene for språk og god ledelse. (se VIP 2015). Sistnevnte vil vi jobbe med i pedagogisk ledergruppen. I tillegg vil vi arbeide med området lek. Målet er at kjennetegnene skal være synlig i «handlingsrommet». Områdene i «Plan for kvalitetssikring av barns omsorgs- og læringsmiljø», illustreres i årsplanen. Språk og lek synliggjøres med mere farger, da dette er fokusområder i

10 Barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og for tilknytning til personer i barnehagen. Samtidig har barnet behov for utforskning og læring. Når barn føler seg trygge og ivaretatt, er utgangspunktet for utforskning og læring det beste. Måten den voksne svarer og bekrefter barna på, er avgjørende for hva barn lærer og hvordan de opplever seg selv. Sensitive, trygge voksne hjelper barn å utvikle seg ut fra sine forutsetninger. ser, forstår, bekrefter og responderer på barnas signaler avpasser støtte ut i fra barnas behov gir barnet en rask og tilpasset respons Relasjon voksenbarn bekrefter og setter ord på barnas følelser og opplevelser ser hvor barnet har sin oppmerksomhet, og forsøker å forstå hva barnet vil formidle gjør seg tilgjengelig for barna ler og gleder seg sammen med barna, og viser glede over barnas mestring følger barnas initiativ, og undrer seg og utforsker sammen med barna bruker et kroppsspråk som samsvarer med det den sier samspiller og snakker med barna Barnet søker trøst og støtte hos den voksne Praksisen sannsynliggjør Barna søker nærhet hos de voksne Barna undrer seg Barna viser og setter ord på følelser Barna deltar i samspill Barna tar kontakt med andre Barna viser glede Barna tar kontakt med voksne og andre barn 8

11 De voksne i barnehagen skal fremme barns læring gjennom både planlagte situasjoner og aktiviteter som oppstår spontant i hverdagen hvor barnas initiativ er utgangspunktet. Tydelig rammer og faste rutiner strukturerer dagen og aktivitetene for barna. Slike rammer gjør det enklere for barna å rette oppmerksomheten mot innholdet i samspillet. Barn trenger i varierende grad den voksne som en «ytre regulator» for å mestre dette. støtter barna i planleggingen av egne aktiviteter forbereder barna på hva som skal skje i ulike situasjoner organiserer dagen gjennom en tydelig dagsrytme gir tydelige og vennlige beskjeder legger til rette for varierte læringsaktiviteter VOKSENLEDELSE håndhever reglene på en trygg og vennlig måte hjelper barna å sette i gang, gjennomføre og fullføre en aktivitet inviterer barna til ulike aktiviteter, og etablerer felles oppmerksomhet i rundt aktivitetene hjelper barna å se sin egen rolle i samspill med andre Barna minner hverandre på beskjeder og regler Barna venter på tur Praksisen sannsynliggjør Barna vet hva som forventes i ulike situasjoner og handler ut i fra dette Barna stopper egne handlinger når situasjonen krever det Barna fullfører aktiviteter Barna samarbeider med de voksne Barna er i aktivitet over tid Barna forholder seg til barnehagens dagsrytme Barna forholder seg til reaksjonene dets egne handlinger og væremåte skaper hos andre 9

12 I barns verden er lek og læring uatskillelige. Gjennom lek utforsker barn nye ideer, prøver ut ulike roller, og bearbeider ulike opplevelser. Samtidig gir leken barna mulighet for å øve på og lære nye ferdigheter. For å hjelpe barna å utvikle god lekekompetanse må de voksne være tilstede der barna leker, og vurdere hvordan de bør hjelpe til. De voksne har ansvaret for at alle barn i barnehagen er inkludert i lekefellesskapet. følger barnas ideer og forslag, og utvikler leken ved å tilføye nye elementer er tilgjengelig for barna og avpasser sin støtte og involvering etter behov støtter barna i å kommunisere tanker, meninger, ønsker og intensjoner i leken LEK setter i gang regel- og sangleker hvor alle kan delta gir barna felles erfaringer, og hjelper barna til å omsette de felles erfaringene til lek setter i gang lek med barn som ikke kommer med i lek med andre barn hjelper barna å tolke andre barns lekesignaler hjelper barna å inkludere andre barn i lek støtter barna i å planlegge leken Barna forhandler om roller, regler og lekens innhold Praksisen sannsynliggjør Barna bearbeider erfaringer og inntrykk Barna leker med hverandre Barna viser glede Barna forstår lekesignaler Barna er i lek over tid Barna prøver ut nye ord og ferdigheter 10

13 En viktig oppgave for de voksne i barnehagen er å hjelpe barna å bygge relasjoner til hverandre. Dette forutsetter voksne som gode modeller for positive sosiale handlinger, som er tilstede og observerer samspillet mellom barna, og vurderer grad av egen involvering. Samspill med andre barn er en viktig arena for barns tilegnelse av sosial kompetanse. Samtidig bidrar vennskap til en følelse av deltagelse og fellesskap som er viktig for utvikling av positiv selvfølelse og trivsel. Opplevelser sammen med andre kan være veien inn i nye vennskap. lærer barna konfliktløsningsstrategier inviterer barna til refleksjon om sosiale tema støtter barnas vennskapsrelasjoner Relasjon mellom barna setter i gang felles aktivitet og lek tilrettelegger for lek og samspill i mindre grupper bruker uventede hendelser som mulighet for å skape felles opplevelser snakker med barna om positive erfaringer barna har hatt sammen i lek og samspill hjelper barna å sette ord på det de gjør sammen gir barna tid til å stoppe, reflektere og vurdere egen handlingsmåte i samspill med andre barn Barna deltar i fellesskapet Barna har venner Praksisen sannsynliggjør Barna inkluderer hverandre Barna viser omsorg for hverandre Barna viser glede og humor i samspill Barna leker sammen Barna løser konflikter Barna tar hensyn til andre 11

14 Barn med god språklig kompetanse har gode forutsetninger for samspill med andre, deltagelse i lek, vennskap og læring. De voksne i barnehagen må skape et språkmiljø hvor barna møter et rikt ordforråd, og hvor de får mulighet til å delta i språkutviklende samtaler. God språkutvikling kan fremmes gjennom aktiviteter i barnehagehverdagen, ved at de voksne lar dagens handlinger ledsages av språk. Samtidig fremmes god språkutvikling gjennom at voksne inviterer barna til samtaler, og lytter til deres språklige uttrykk med en vilje til å forstå. Dette bidrar til et miljø hvor barn har lyst og mot til å uttrykke seg. møter barnas språklige initiativ med vilje til å forstå hjelper barnet å dele erfaringer gjennom språk inviterer barna til språklige aktiviteter som å fortelle, forklare og beskrive SPRÅK lytter til barnas innspill i samtaler, gir barna rom for å svare, og holder samtalen i gang bekrefter barnas uttrykk, utvider og gir respons følger barnas språklige initiativ i aktiviteter og samtaler velger ut bøker, sanger, rim og regler som repeteres forteller og leser om ulike tema, og forklarer og repeterer sentrale ord og begreper knyttet til temaet Praksisen sannsynliggjør Barna bruker språket i alle dagens aktiviteter Barna deltar i samtaler Barna forteller om egne erfaringer og felles opplevelser Barna bruker nye ord og uttrykk Barna leker med språket Barna bruker språket til å uttrykke frustrasjon 12

15 Medvirkning kan forstås ut fra ulike perspektiver. Det handler om å bli sett, forstått og tatt hensyn til som et subjekt. Samtidig handler det om å være en del av et fellesskap hvor man virker inn og blir påvirket, og hvor man tar hensyn til og blir tatt hensyn til. Dette gjelder både i forhold til barnefellesskapet og i relasjonen mellom barn og voksen. Det er mange dilemmaer og utfordringer knyttet til virkeliggjøringen av barns rett til medvirkning. Ofte vil ulike hensyn komme i konflikt med hverandre i ulike situasjoner. Voksnes virkeliggjøring av barns rett til medvirkning krever derfor stor grad av profesjonelt skjønn. oppmuntrer barna til å gjøre handlinger som betyr noe for andre enn dem selv åpner for diskusjoner der ulike barns stemmer blir hørt og utdypet MEDVIRKNING møter uenigheter og motstand med forhandlinger og dialog hjelper barna å se andre barns signaler og innspill, og til å ta hensyn til disse bekrefter at barnas behov og initiativ, og følger opp på en hensiktsmessig måte tar barna med i planlegging av ulike aktiviteter Praksisen sannsynliggjør Barna hevder egne behov og ønsker ovenfor barn og voksne Barn gir uttrykk for motstand Barna kommer med innspill Barna tar hensyn til andres meninger Barna inkluderer andre Barna gjenkjenner forslagene sine Barna står opp for andre 13

16 Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barns trivsel, utvikling og læring. Det er viktig at barnehagen har gode tilvenningsrutiner for barnet og foreldrene. Det er i denne perioden grunnlaget for trygghet, tillit og respekt legges. Barnehagens personale er den profesjonelle aktøren i samarbeidet. De må ta ansvar for å invitere foreldrene inn i et gjensidig samarbeid, hvor man også samarbeider om viktige overganger i barnets liv. Styrer er synlig i samarbeidsforaene mellom barnehage og hjem Kjennetegn på god styrerpraksis Styrer inkluderer og inviterer foreldrene til samarbeid og dialog om barnehagens innhold og oppgaver Styrer har rutiner for å informere foreldrene om barnehagens planer SAMARBEID BARNEHAGE-HJEM Praksisen sannsynliggjør kommuniserer tydelige forventninger til foreldrene gir foreldrene informasjon om hvordan barnets dag har vært tar imot tilbakemeldinger fra foreldrene på en konstruktiv måte. Kjennetegn på god praksis ser på foreldrene som en ressurs, lytter til dem og anerkjenner dem og foreldrene utveksler informasjon om barnet støtter og veileder foreldre som kan ha behov for hjelp i oppdragelsesspørsmål og i vanskelige situasjoner De voksne inviterer foreldrene til dialog om barnets læring og utvikling gir informasjon om endringer i bemanningssituasjonen Foreldrene tar opp (problemer) med barnehagen Foreldrene snakker positivt om barnehagen Foreldrene føler seg sett, hørt og inkludert Foreldrene er trygge på at barnet blir sett og ivaretatt i barnehagen Foreldrene deltar på foreldresamtaler, foreldremøter og jevnlige samtaler med de voksne Barna hører at foreldrene snakker positivt om barnehagen 14

17 2.5 Fagområdene Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter (Rammeplanen s. 39). Gjennom barnehageåret jobber vi med de syv ulike fagområdene; Kommunikasjon, språk og tekst Vi har et språkstimulerende miljø i alle aktiviteter, samtaler og gjennom temaer vi jobber med. Dette bidrar til at barna utvikler et variert språk og evnen til god kommunikasjon. Vi bruker «plan for kvalitetssikring av opplæring i de grunnleggende lese- og skriveferdighetene», «milepælene i barns språkutvikling» og kjennetegnene i PKOL. Kropp, bevegelse og helse Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Dette er viktig for å ivareta barnas læring, psykisk- og fysiske helse og livskvalitet. Barnehagens uteområde og nærmiljøet er variert og innbyr til ulik grovmotorisk lek og rollelek. Kunst, kultur og kreativitet Det er viktig at barna utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Vi jobber i samspill med barna gjennom ulike temaer og bruker uttrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur og film. Natur, miljø og teknikk Vi ønsker å gi barna en begynnende forståelse til bærekraftig utvikling ved å gi dem opplevelser og aktiviteter knyttet til alle årstider, og i all slags vær. På denne måten vil de få kjennskap til planter, dyr og landskap. Barna skal erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Etikk, religion og filosofi Temaer vi jobber med er en kilde til å bli kjent med ulike religioner, etikk og filosofi. Målet er at barna skal ha respekt for verdier som menneskeverd og natur, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Gjennom dette tilegner barna seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Nærmiljø og samfunn Vi arbeider for at barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Vi ønsker at barna får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Dette gjør vi ved å anerkjenne barna og lar de medvirke i sin hverdag. Barna får mulighet til å utvide sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Antall, rom og form Gjennom utforsking og undring tilegner barna seg gode og anvendbare matematiske begreper. Vi arbeider med matematikk gjennom hele dagen (eksperimentering, spill, sortering, påkledning, dekking av bord, telling, rom og form, konstruksjonslek, klatring, regelleker sammenligning av størrelser med mer). Vi bruker «plan for kvalitetssikring av opplæring i de grunnleggende regneferdighetene». 15

18 3. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes (Rammeplanen s. 53). Når vi planlegger, dokumenterer og vurderer arbeidet vårt er det viktig å huske på at barn lærer mye gjennom prosessen i aktivitetene, og at dette ikke alltid er like målbart. 3.1 Planlegging Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre (Rammeplanen s. 53). Det er viktig å planlegge for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom barnehageoppholdet. Planene må være fleksible slik at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. I tillegg til Årsplanen, lager vi periodeplan (vår/ høst) og månedsplaner. 3.2 Dokumentasjon Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen (Rammeplanen s. 55). Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Det er viktig at et etisk perspektiv legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek og læring. Vi dokumenterer bl.a. ved planer, referater, hendelsesrapporter, praksisfortellinger, tegninger med barnas tekst, bilder, evalueringer og observasjoner (matematikk, språk, motorikk m.m.). 3.3 Vurdering Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende (Rammeplanen s. 56). Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforstått het og taus kunnskap. Dette er det viktig å sette ord på, og reflektere over, for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. I tillegg observerer vi barnets språk, matematiske utvikling, sosiale kompetanse, motorikk m.m. for å ivareta det enkelte barn. Resultatet av foreldreundersøkelsen blir vektlagt i vårt vurderingsarbeid, i tillegg til tilbakemeldinger vi får i foreldresamtalene. 16

19 4. Samarbeid For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, samarbeider barnehagen med andre tjenester og institusjoner i kommunen og fylket. I dette samarbeidet blir bestemmelsene om taushets og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdt. I Skedsmo kommune har vi en samarbeidsmodell; SAMBUS (samarbeid mellom barn og unge i Skedsmo kommune) for å sikre et tverrfaglig samarbeid. Der samordner vi ressurser, personale og kompetanse, samtidig som vi skal involvere brukeren som en likeverdig samarbeidspartner med egne ressurser. For mer informasjon, se Velkommen til Volla barnehage som ligger på MLG. 4.1 Overgang barnehage - skole Det er utarbeidet Plan for overgang barnehage skole i Skedsmo kommune. Vi samarbeider på flere måter for å sikre barna en god overgang fra barnehage til skole: 5 årsklubben går på tur til en barneskole i nærmiljøet. 1. klasse og 5 årsklubben synger og leker sammen på Megakor. Overgangssamtale med foreldrene før skolestart. Referatet (med foreldrenes godkjenning) sendes skolen barnet tilhører. Samarbeidsmøter med skolen og foreldre til barn som trenger ekstra tilrettelegging. 4.2 Andre samarbeidspartnere For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, samarbeider barnehagen med andre tjenester og institusjoner i kommunen og fylket. I dette samarbeidet må bestemmelsene om taushets og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Vi samarbeider blant annet med følgende tjenester; helsestasjonen, barnevernet, Pedagogisk Psykologisk Avdeling (PPA), Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP), logoped, ergoterapeut og fysioterapeut. 17

20 5. Organisering, tema og aktiviteter 5.1 Organisering av barnehagen Volla barnehage har 5 avdelinger. Billa og Humla har barn i alderen 3-6 år, Marihøna i alderen 0-6 år, Gresshoppa i alderen 2-6 år og Vepsen i alderen 0-3 år. Marihøna er spesielt tilrettelagt for barn med særlige behov. Avdelingen er fysisk større og har flere ansatte enn de andre avdelingene. For å synliggjøre dagsrytmen for barna har avdelingene en dagtavle. Den består av enkle bilder som gir barna oversikt over dagen. Barnehagen er et positivt fellesskap og vi har mange aktiviteter på tvers av avdelingene, se punkt Store deler av dagen benytter vi oss av det flotte uteområdet vårt. At barna er mye ute i lek gir dem god helse, mulighet til å utfolde seg, bli kjent med barna fra andre avdelinger, utvikle motoriske ferdigheter, mestringsopplevelser og bevegelsesglede. Informasjon om stillingskategorier i barnehagen, samarbeidspartnere, praktiske opplysninger m.m. finnes i Velkommen til Volla barnehage som ligger på MLG. 5.2 Tema I 2015 starter vi året med å fordype oss i Jonas i Jungelen av Hogne Moe. Boken handler om Jonas som er allergisk mot dyr, men ønsker seg veldig en hund. Jonas drømmer om at han er i jungelen og møter mange forskjellige dyr. Gjennom temaet vil vi arbeide med ulike følelser (for eksempel redd, lei seg, spenning, glede og sint), PKOL og fagområdene. I tillegg er det mange fine sanger barna vil bli kjent med. Hver avdeling vil arbeide med temaet (januar mars), og i uke 11 vil vi ha grupper på tvers av alle avdelingene. Arbeidet med Jonas i Jungelen dokumenteres ved oppslag på avdelingene, utstillinger, på MLG og Facebook. 5.3 Aktiviteter Femårsklubben: Aktivitetsdager: Fellessamling: Gymsalen: Tradisjoner: I femårsklubben møtes barna som skal begynne på skolen neste høst. Her vektlegges blant annet sosialt samspill, selvstendighetstrening, turer, Megakor og skoleforberedende aktiviteter. En dag i måneden har hver avdeling ansvar for å tilrettelegge for en annerledes lekedag ute for hele barnehagen. Avdelingene møtes til musikkstund og/ eller dramalek på fellesrommet. Vi benytter gymsalen på Kjellervolla ungdomsskole en dag i uken. Vi har aktiviteter knyttet til årstidene som for eksempel jul, karneval, sommertur, og FORUT dagen. Mer informasjon på MLG. 18

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer