ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012"

Transkript

1 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE

2 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom årsplanen setter vi ord på og synliggjør vår barnehagehverdag hva vi ser på som viktig i Birkeland barnehage, hva vi gjør og hvordan vi jobber. INNHOLD: 1. INNLEDNING Innhold 2. VISJON 3. FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Formål Pedagogisk grunnsyn Verdigrunnlag 4. INNFORMASJON OM BARNEHAGEN Eierforhold Avdelingene Åpningstid Fysiske rammebetingelser Dagsrytme Måltid 5. OMSORG LEK LÆRING Omsorg Lek Læring 6. PEDAGOGISK VIRKSOMHET Satsningsområder Språk Barns medvirkning Fagområdene 7. ANDRE OMRÅDER SOM VEKTLEGGES I BARNEHAGEN 8. BARNEHAGENS TRADISJONER, KULTURBEGIVENHETER 9. FORELDRESAMARBEID 10. DOKUMENTASJON OG VURDERING

3 2. VISJON I Birkeland barnehage opplever barn og voksne å bli tatt på alvor gjennom: at hver enkelt blir sett og hørt et trygt miljø og et godt samarbeid der vi tar vare på hverandre mange gode opplevelser 3. FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på: - utviklings- og aktivitetsmuligheter - individuell og gruppevis omsorg og støtte - utvikling av evne og toleranse for andre - etisk og religiøs veiledning PEDAGOGISK GRUNNSYN Pedagogisk grunnsyn er alt som ligger til grunn for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det sier noe om vårt syn på barn. Det pedagogiske grunnsynet bygger på Rammeplan, Lov om barnehager, og barnehagens egne vedtekter med kristen verdiforankring. Det kristne grunnsynet vektlegger medmenneskelighet, tilgivelse, nestekjærlighet og likeverd. Det pedagogiske grunnsynet danner et fundament for den praksisen vi har, og de verdier og holdninger vi bygger vår praksis på. Dette kommer til uttrykk i vårt verdigrunnlag VERDIGRUNNLAG Birkeland barnehage skal være et godt sted å være. Alle skal føle seg velkommen og godtatt i fellesskapet. Vi ønsker at barna skal lære seg å vise toleranse og respekt for hverandre, og at de utvikler nestekjærlighet, solidaritet og toleranse. Barna skal møtes med anerkjennelse fra de voksne i barnehagen. Vi vil fokusere på det positive i hvert enkelt barn. Alle barn skal få utvikle sine særpreg og være med på å forme sin tilværelse. Vi voksne er barnas medspillere, vi er lydhøre og tar barna på alvor.

4 Disse verdiene er grunnleggende i vårt arbeid med barna og forholdet de voksne imellom, og de preger vårt hverdagsliv: Selvbilde/selvoppfattelse Barnet får en positiv opplevelse av seg selv bla gjennom anerkjennelse og respekt for sin egen verdi. Omsorg Hvert enkelt barn blir sett og deres individuelle behov blir ivaretatt Likeverd Barnet opplever at det og alle andre er like verdifulle på tross av alder, kjønn, kulturbakgrunn og ulike forutsetninger Ansvar Barnet lærer å ta ansvar overfor seg selv og andre, sitt miljø og sine omgivelser 4. INFORMASJON OM BARNEHAGEN Birkeland barnehage er en privat barnehage som eies av Folkehøgskolen Sørlandet. Barnehagen blir drevet i samarbeid med Birkenes kommune. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Barnehagen har 3 avdelinger for barn i alderen 1-6 år. Avdelingene er inndelt etter alder, for på den måten å best mulig kunne tilrettelegge det pedagogiske arbeidet i forhold til barnas alders- og modningsnivå. Skogstjerna 1-3 år 9 barn hver dag Ansatte: Stine Amundsen ped.leder Ines Rojas fagarbeider Lena Suvatne fagarbeider Ellen Skripeland assistent Herdis Helelrslien assistent Marte Svaland fagarb. ekstra Tlf: Solsikka 3-4 år 18 barn hver dag Ansatte: Inger Mathiassen ped.leder Grethe Lorentzen assistent Randi Aas Heimdal fagarb. Sandra de Smedt lærekand. Fereshta Schahbi - språkpr. Tlf: Blåklokka 5-6 år 18 barn hver dag Ansatte: Marta Hallberg ped.leder Maria Aanesen assistent Olaug Væting assistent Anne Lise Sundtjønn- assistent Randi Flåt ekstra assistent Tlf: Styrer er Mette Harberg, Telefon barnehagen: Mobil:

5 Åpningstid Barnehagen er åpen fra kl fem dager i uken. Barnehagen er stengt julaften, romjulen og er sommerstengt tre uker om sommeren. I tillegg er barnehagen stengt 5 planleggingsdager i året. Barnehagen stenger kl onsdag før skjærtorsdag Barnehagen ligger sentralt på Birkeland, og har et stort uteområde. Vi har nye flotte lekeapparat, sklier, sandkasser, osv. Vi har også et stort område til ball-lek mv. Det er fine turområder knyttet til barnehagen, og vi benytter oss mye av idrettplassen og lysløypa. Inne har vi foruten de tre avdelingene to grupperom, kjøkken og personalrom. Vi har også mulighet for å låne lokaliteter på folkehøyskolen til f.eks møter, kveldsarrangement, se på film, lån av gymsal hver onsdag. Dagsrytme: Barnehagen åpner Frokost Frilek Aktivitet/forming/tur etc Alle barna skal være kommet Samlingsstund Lunch 12.0 Påkledning, utelek. Soving på småbarnsavd Vi går inn Fruktmåltid Frilek Barnehagen stenger Måltid Vi legger vekt på et sundt og godt kosthold, og ønsker at måltidet skal være positive samlingspunkt. Alle måltider tilberedes i barnehagen. Dette betaler foreldrene ekstra for. Til frokost serveres brød, knekkebrød, gryn, branflakes. Til lunch har vi brød og forskjellig pålegg, vi legger vekt på sundt pålegg og lite sukker. En dag i uka er det varmmat. Til ettermiddagsmat serveres det mye god frukt. Barna skal lære å hjelpe til ved forberedelsen til måltidet. De er med og henter tralla på kjøkkenet og dekker bordet Vi legger vekt på at barna skal lære enkle regler for bordskikk. Vi prater hyggelig sammen, og sender til hverandre. Vi voksne ønsker å være gode modeller for barna. Barna skal oppleve at det å spise sammen er hyggelig.

6 5. OMSORG, LEK OG LÆRING OMSORG Barn har rett til og skal møtes med omsorg. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Vi ønsker å legge til rette for å gi barna varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. Barna skal få mulighet til å gi hverandre- og ta imot omsorg. Voksenrollen: De voksne ser det enkelte barnet, og prøver å gi hver enkelt det som det har behov for. De voksne møter barnet og barna med respekt, viser nærhet, er lyttende, anerkjennende og viser forståelse, og de svarer barna på en respektfull måte. Vi ønsker at alle barn skal ha minst en positiv voksenkontakt hver dag i barnehagen. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen, og skal komme til uttrykk i når barna leker, i aktiviteter barna er med på, i stell, måltid, påkledning osv. Barna skal få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Oppdragelsen i barnehagen forutsetter bevisste voksne som handler ut fra de grunnleggende verdiene i barnehagen. Vi setter grenser ut fra barnas forutsetninger og behov, og vi har rammer for hva som er akseptabelt når vi er mange i et felleskap. Målet med å sette grenser er å lære barna å ta hensyn til hverandre, til fellesskapet og til seg selv. Når vi er mange sammen oppstår også gjerne forskjellige konflikter. Dette er naturlig, og en del av barnas utviklings- og læringsprosess. Vi prøver å lære barna å løse konflikter uten at det skapes tapere og vinnere LEK Leken skal ha stor plass i barnehagehverdagen. I leken legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse, samtidig som leken også bidrar til at barna får bearbeide ulike opplevelser, erfaringer og interesser. Leken er også en viktig kilde til læring og utvikling - gjennom leken gjør barna seg nye erfaringer og utforsker verden omkring seg.. Vi ønsker å ha mye lek i løpet av barnehagedagen. Målet er å få en barnegruppe der alle har venner og har noen å leke sammen med. Vi hjelper de barna som har litt vanskeligheter med å komme i gang med lek, og vi prøver å finne lekekamerater som vi tror kan fungere bra sammen. Vi prøver også å finne leker som vi tror barnet er interessert i. Vi oppmuntrer barna til å ta hverandre med i leken, og prøver å støtte og oppmuntre for å holde leken i gang. leken i gang.

7 LÆRING Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring skjer i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. De voksne skal legge til rette for at det enkelte barnet møter utfordringer og aktiviteter som er tilpasset den enkeltes modningsnivå, slik at interesse og utforskertrang kan bidra til læring. Vi prøver å støtte og utfordre barna, vi legger til rette for at barna skal få varierte opplevelser og erfaringer. Vi ser på læring som en prosess, hvor barna lærer av alle erfaringene de møter. Vi vil prøve å gi de gode erfaringer som bidrar til positiv læring. Vi er bevisste på å gi barna positive tilbakemeldinger og ros, slik at de får tro på at de kan. 6. PEDAGOGISK VIRKSOMHET SATSNINGSOMRÅDER: SPRÅK: Tilegnelsen av språket er en viktig del av barnets utvikling, og førskolealderen er den viktigste perioden for utvikling av talespråket. Tidlig og god språkstimulering er således en viktig del av barnehagens innhold, og barnehagen skal tilrettelegge for et godt språkmiljø. Språket er et sentralt middel til å skape og utvikle kontakt, kommunikasjon, samtaler og samhandling, og det henger sammen med intellektuell, sosial og følelsesmessig utvikling. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Sang, rim og regler er en viktig del av barnehagens innhold, og som er med på å fremme språkutviklingen. Lek med språket, dramatisering, tekstskaping og høytlesing er også viktig for utvikling av språket. Med utgangspunkt i TRAS et kartleggingsskjema for utvikling av barnas språk- vil vi jobbe med ulike begreper som er viktig å lære i forhold til de forskjellige alders- og utviklingsnivå barna befinner seg på. Vi vil også ta for oss grunnleggende matematiske begreper. Det er også flere barn som har et annet morsmål enn norsk, og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet til å uttrykke seg. Barnehagen arbeider aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse. Birkenes kommune har arbeidet fram en språkplan som skal brukes i barnehagene og er gjeldende inn i 1. klasse på skolen. Den vil være en del av barnehagens arbeid med språk. Birkeland barnehage er også med i et språkprosjekt: Samarbeid barnehage- helsestasjon. Her er det hovedvekt på 4- åringene.

8 Mål for arbeidet med språk. - Alle barn skal kunne gjøre seg forstått - Alle barn skal ha god mulighet til å utvikle språket - Alle barna skal utvikle begrepsforståelsen og ordforrådet sitt - Alle barna skal utvikle evne til å uttrykke seg, lytte og gjenfortelle Arbeidsmetoder: - De voksne er språklige rollemodeller, samtaler, leser, setter ord/navn på begreper, gjentar ord, deltar i samspill - Bruke konkrete ting, bilder, språkposer og flanellograf - Lære barna forskjellige eventyr, dramatisere - Lære ulike sanger og regler - Dele barna i små grupper - Bruke hverdagssituasjoner som måltid, samlinger, påkledning, bleieskift etc, slik at de blir gode situasjoner der samtaler med barnet/barna får god plass. - Språkgrupper for 3-4 åringene SOSIAL KOMPETANSE Sosial kompetanse handler opp å kunne samhandle positivt med andre. Denne kompetansen utvikles gjennom samspill med hverandre og med voksne. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Det er derfor viktig at barnehagens hverdag preges av gode følelsesmessige opplevelser. Det å mestre og lykkes i sosiale sammenhenger er med på å gi en positiv selvoppfatning, skape gode relasjoner og utvikle vennskap. I barnehagen jobber vi med at barna skal få trening i å bidra til positive former for samhandling. Voksen: Nå er Sissel lei seg, hva kan vi gjøre så hun skal bli glad igjen? Barn: Jeg kan tegne en fin tegning til henne, og så kan hun få være min beste venn Mål: Barna skal: - lære å ta og opprettholde kontakt med andre - utvikle vennskap - vise at de kan ta hensyn til og vise omsorg for hverandre - dele med hverandre - lære å løse konflikter og bli enige - lære å dele med hverandre og vente på tur - lære å si takk for maten, og takke når vi får noe

9 FAGOMRÅDENE 1-3 år Barna gjøres kjent med ulike sanger og regler. Gjøre bruk av sang- og billedkort. Lese og se i billedbøker. Enkle fortellinger og eventyr. Gjøre bruk av konkreter. Mål: Gi barna begreper for å bygge opp språkforståelsen. Barna lærer enkle begreper og navn på noen farger 3-4 år Det legges vekt på sanger/regler, fortellinger og høytlesing. Bilder/konkreter/gjenstander og kroppsspråk/bevegelse brukes for å forsterke innholdet. Munnmotorikk leke med lyder. Mål: Alle barna skal ha et funksjonelt språk som gjør at barna kan delta i lek, og som medvirker til gode relasjoner. Kommunikasjon, språk og tekst Alle barn skal kunne gjøre seg forstått og ha mulighet for å utvikle språket. Det jobbes systematisk med å utvikle barnas språkforståelse og begreper. Vi bruker TRAS som kartleggingsmetode. 5-6 år Utvide barnas reportoar av sanger, rim/regler, bøker. Bruke tekst og ordbilder på avdelingen. Utvikle forståelse for skriftspråkets oppbygning. Tekstskaping og lekeskriving. Møte bokstavsymboler, se sammenhenger mellom skrift og talespråk. Utvikle videre barnas begrepsforståelse. (Det legges vekt på kommunikasjon og samtale.) Mål: Barna skal beherske språket i kommunikasjon og samtale. Barna skal kunne bruke språket til å formidle følelser, ønsker, fantasier, løse konflikter, skape positive relasjoner 1-3 år Barna eksperimenterer med forskjellige typer maling med utgangspunkt i grunnfargene, tykke fargeblyanter og modellkitt. Prosessen er det viktige, la barna prøve å gjøre ting selv. Enkle samlingsstunder med sang og bevegelse. Bruk av drama og dukketeater. 5-6 år: Barna eksperimenterer med forskjellige typer formingsmateriell, og bruker sin fantasi og kreativitet. Barna lærer forskjellige teknikker og uttrykksmåter. Barna får erfaring i å reflektere over kunst og estetikk. Musikk-lek, lære en dans. Dramatisering av eventyr, fortellinger. Kunst, kultur, kreativitet Barna lærer å lytte, iaktta og utrykke seg gjennom møter med ulik kunst og kultur. Barna utvikler fantasi, kreativitet og skaperglede. Barna får gode opplevelser knyttet til musikk, sang, dans, drama. 3-4 år Barna opplever glede ved å bruke hendene og fantasien kreativt. Barna får se/oppleve kunst i sammenheng med eks eventyr og kirkekunst. Barna får innblikk i forskjellige kulturelle tradisjoner. Musikk-lek, dramatisering

10 1-3 år Turer rundt i natur og nærmiljø. Stimulere barna til å bruke sine sanser. Se på/finne forskjellige dyr og blomster. På en enkel måte gjøre barna kjent med søppelsortering forskjellige søppelkasser 3-4 år Turer i natur og nærmiljø. Fokus på opplevelse og undring gjennom bruk av alle sansene. Natur, miljø, teknikk Barna skal oppleve glede ved å ferdes i naturen. Barna skal få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen, og få kunnskap om dyr og vekster. 5-6 år Turer i skog mark, bli kjent med dyr, planter. Følge endringer i årstidene, følge to fugler, to planter, to småkryp. Lage mat ute, brenne bål. Lære barna regler for bålbrenning. Søppelsortering i barnehagen, lære å ta vare på miljøet vårt. Fysikk-eksperimenter 1-3 år Barna opplever fysiske utfordringer med aktiviteter som turer, besøk i gymsal, utelek, forming. Barnehagen legger til rette for et sunt og variert kosthold Kropp, bevegelse, helse Barna utvikler en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk. Barna får forståelse for viktigheten av et sunt kosthold. 3-4 år Videreutvikle barnas kroppsbeherskelse, la barna utfolde seg i forhold til fysisk aktivitet. Gi barna positiv bekreftelse på egen kropp, fysisk mestring, utseende, kjønn osv. Legge til rette for et sunt og variert kosthold Trene på å vaske hender før mat og etter do-besøk. 5-6 år Barna får fysiske utfordringer gjennom turer, aktiviteter i gymsal, fysiske aktiviteter i barnehagen - ute og inne, ulike typer forming, perling, tegning og skriving og påkledning. Lære barna sunne og gode matvaner. Hygiene, håndvask 1-3 år Barna hører enkle bibelfortellinger. Høytidene jul og påske formidles på en enkel måte. Sanger med kristent innhold og bordvers før måltidet. Det legges til rette for positiv samhandling, barna lærer å ta hensyn til hverandre dele på leker 3-4 år Formidling av bibelfortellinger, gjennom dette legges vekt på at barna skal utvikle positivt selvbilde, egenverdi og likeverd. Høytidene jul og påske markeres. Kirkebesøk. Etikk, religion og filosofi Barna får innsikt i de kristne grunnverdiene og deres plass i kulturen, og kunnskap om de kristne høytidene og tradisjonene. Barna skal lære forståelse og toleranse for andre kulturer, og likeverd og respekt for alle mennesker 5-6 år Barna får del i forskjellige bibelfortellinger. Høytidene jul, påske og pinse markeres. Kirkebesøk. Bruk av opplegget steg for steg barna lærer å ta hensyn til hverandre, vise toleranse og respekt. Lære seg å løse konflikter på en konstruktiv måte. Gi rom for samtale det å undre seg over ulike fenomener

11 1-3 år Barna er med på turer rundt i nærmiljøet. Besøk på butikk, bank, post, bibliotek, idrettsplass osv. I tillegg turer til naturområder i nærheten. Jenter og gutter gis samme mulighet til lek og utfoldelse. De kristne høytidsdagene og andre spesielle dager feires. 3-4 år Gi barna innblikk i mangfoldet i samfunnet, og opplevelsen av det at vi er forskjellige er en berikelse. Faste besøk på sykehjemmet utover året. Nærmiljø og samfunn Barna blir kjent med nærmiljøet sitt gjennom opplevelser og erfaringer. Barna skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Barna skal oppleve at alle er viktige og verdifulle for fellesskapet, og at gutter og jenter er likeverdige 5-6 år Barna går på turer i nærmiljø og naturområder. Bedriftsbesøk, besøke brann og politistasjon, sykehjem og tur med bussen. Lære om trafikk trafikkregler gjennom opplegg fra trygg trafikk. Gutter og jenter gis de samme muligheter. Feiring av høytidsdagene våre og andre spesielle dager/tradisjoner fra de land vi har barn i barnegruppa 1-3 år Barna skal oppleve mengde og tall utfra fortellinger, eventyr og rim/regler. De lærer telleregle, og leker med putteboks med ulike former. Puslespill Antall rom og form Barna skal utvikle sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. Barna skal oppleve glede over å utforske og leke med ulike tall og former. Barna skal tilegne seg matematiske begreper, og får erfaringer med form, størrelser, mål, mønster og plassering i rom. 3-4år Barna opplever mengde og tall gjennom lek, eventyr og forskjellige aktiviteter. Barna utforsker og eksperimenterer med ulike former og størrelser. 5-6 år Barna lærer tall opp til ti, mengdeforståelse. Barna får erfaring med plassering i rom og lærer ulike begreper for dette. Barna erfarer ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Spille spill, lage mat, dekke bord, måle nedbør.

12 7. ANDRE OMRÅDER SOM VEKTLEGGES I BARNEHAGEN I FYSISK AKTIVITET Å være i fysisk aktivitet er naturlig og en viktig del av barnets hverdag. Alle barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. I barnehagen legger vi til rette for at barna skal oppleve gode og varierte muligheter for motorisk bevegelse og utfoldelse. De største fysiske utfordringene får barna ute, og derfor er vi opptatt av at barna skal være ute hver dag de er i barnehagen. Barnehagens ute - område er stort, med mulighet for mye forskjellig lek. Vi har flotte klatrestativer som er utfordrende for barna i alle de forskjellige aldersgruppene vi har i barnehagen. Vi er også mye på tur rundt i skog og mark, det er mange steder som er fine å besøke i nærområdene våre. Særlig lysløypa og idrettsplassen blir mye brukt som tur og aktivitetsområder. Det nye området på Solplassen vil vi også benytte oss mye av og her ligger alt til rette for at vi kan lage mat ute på bål. Det legges opp til at hver avdeling i Birkeland barnehage skal ha minst en tur/turdag i uka. Vi ønsker at barna skal få gode erfaringer og opplevelser med friluftsliv og uteliv, slik at de blir glade i å ferdes ute i naturen. Fysisk aktivitet har bl.a stor betydning for helsen, det utvikler kroppsbeherskelsen, fremmer selvoppfattelsen og gir gode vaner. Barns medvirkning Med barns medvirkning mener vi at barna har rett til å bli sett og hørt. Barna har rett til å gi utrykk for sitt syn på hva vi gjør i barnehagen. Vi skal ta barna på alvor og vise respekt for deres syn.ne Barna skal ikke bestemme alt i hverdagen. Men vi skal finne gode måter å virke sammen på. For å få dette til må de voksne ta utgangspunkt i barnas uttrykksmåter, vi må kunne lese barns intensjoner se sammenhenger i situasjoner. Vi må også gi rom for å ta ulike barns perspektiv og vise respekt for deres opplevelser av hverdagen sin. Vi må gi barna reelle valgmuligheter, reell mulighet til å påvirke i hverdagen. Vi må også prøve å gi barna alternativ vi ser de trives med.

13 Slik kommer dette til uttrykk i barnehagen: - Vi er fleksible i forhold til planer, lar barna være med å påvirke det som skal skje - Vi har barnemøter med de eldste barna der vi tar opp hvordan barna har det i barnehagen og hvilke ønsker de har for hverdagen sin. - De voksne viser respekt for barnas syn og meninger og tar de på alvor. - Vi tilrettelegger rutinene i barnehagen slik at de tar hensyn til barna og deres behov/ønsker. - Vi spør ikke barna når de ikke har noe valg KULTUR Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Kultur og kulturformidling er en del av livet i barnehagen. Sang, musikk, rim, regler, lek, verdier og holdninger er ulike kulturverdier i barnehagen. Vi legger vekt på at barna skal få uttrykke seg på forskjellige måter i et åpent og aksepterende fellesskap. I samspill med hverandre og de voksne gjenskaper og fornyer barna sin egen kultur. De tolker sine inntrykk og skaper mening ved å leke og gi form til det de er opptatt av. Barns egen kulturskaping og lek fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer. I barnehagen har vi barn fra flere ulike kulturer, og vi legger vekt på å skape forståelse og respekt i forhold til at vi er forskjellige og har forskjellig bakgrunn. Vi ønsker at alle skal lære å vise likeverd og respekt for alle mennesker. Det vanlig at vi snakker og forteller om de ulike tradisjonene som barna i vår barnehage har, og at vi kan lære enkle regler/sanger fra de forskjellige landene. Vi legger dessuten vekt på å formidle den kristne kulturarven. Barna får innsikt i de kristne grunnverdiene, og de får kunnskap om de kristne høytidene og tradisjonene. Vi formidler også forskjellige bibelfortellinger til barna, og synger sanger med kristent innhold. Det å synge bordvers er også en tradisjon i barnehagen. Blåklokka deltar hvert år i Foruts solidaritetsaksjon der vi blir kjent med andre spennende kulturer og andre måter å leve på. I opplegget inngår også en aksjonsdag, der vi har utlodning, basar etc. Denne dagen vil også de andre avdelingene delta på. Overskuddet går til å bygge skoler, barnehager osv i utviklingsland. Barnehagen er også en del av nærmiljøet på Birkeland. Vi går på besøk til forskjellige institusjoner og bedrifter, skolen, idrettsarenaer osv. Vi deltar også på forskjellige arrangement sammen med de andre barnehagene på Birkeland.

14 9. BARNEHAGENS FASTE TRADISJONER OG ARRANGEMENT Ikke alle arrangement blir markert på alle avdelingene Ikke alle arrangement blir markert på alle avdelingene August Oppstart Bli kjent med hverandre og barnehagen September Fellessamling Oktober November Desember Januar Fellessamling Aksjonsdag, FN dagen Forutbasar/salg/kafe Fellessamling Novemberfest m/foreldre - Blåklokka Julevandring i Birkenes Kirke Luciafeireng Nissefest Fellessamling Februar Mars April Mai Karneval Fellessamling Fellessamling Fellessamling Barnehagedagen - markering Besteforeldrefest Blåklokka Påske, påskearrangement med foreldre Påskevandring, Solsikka og Blåklokka Fellessamling 16. mai markering av 17. mai tog, leker, pølser, is Juni Avslutningstur Blåklokka Sommerfester på avdelingene

15 BURSDAGSFEIRING: Vi feier barnas bursdag i barnehagen. Feiringen legges til den dagen barnet har bursdag, eller nærmeste dag barnet går i barnehagen. Barna får bursdagskrone, vi synger bursdagsang, og barnet er midtpunktet i samlingsstunden denne dagen. Til bursdagsmat kan den som har bursdag velge mellom: Is, kake, frukt eller vafler. Det er barnehagen som ordner dette. I forhold til det å invitere barn til selskap hjemme, praktiserer vi samme ordning som skolen, dvs. at dersom det skal inviteres gjennom barnehagen må enten alle jentene på avd, alle guttene på avd. eller alle inviteres. Dette er for å sikre at ingen av barna skal oppleve vanskelige og såre situasjoner i forbindelse med bursdagsinvitasjoner. 10. FORELDRESAMARBEID Vi ønsker et åpent og konstruktivt samarbeid med dere foreldre, slik at både hjem og barnehage kan samarbeide om det enkelte barn. Vi legger vekt på daglig kontakt ved bringing og henting av barna. Dere er også velkommen til å stikke innom i løpet av dagen, eller å sitte ned litt når dere bringer eller henter. Vi ønsker også at dere sier ifra/tar opp ting dersom dere føler behov for det. Foreldreråd og Samarbeidsutvalg: Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av to repr. fra foreldre/foresatte og to repr. fra de ansatte i barnehagen. Barnehagens eier har to representanter og styrer har møte og uttalerett. Vi har et foreldrerådsmøte i kombinasjon med foreldremøte i august eller september. Styrer innkaller til det første møte. Faste arrangement/møter: Foreldremøter, en eller to ganger i året Foreldresamtaler, to ganger i året Foreldrekaffe Evalueringsskjema, fylles ut av dere foreldre på slutten av barnehageåret 11. DOKUMENTASJON - VURDERING DOKUMENTASJON Gjennom å dokumentere vil vi synliggjøre noen av prosessene og opplevelsene barn og voksne har i barnehagen. Vi vil dokumentere ved å fortelle/skrive ned hva som skjer daglig i barnehagen, tavle på dørene. Vi tar bilder fra det som skjer i barnehagen og henger opp. Vi viser bilder fra barnehagedagen på skjerm i garderoben. Vi lager utstillinger av barnas tegninger, malerier og arbeider i løpet av året Hvert barn har sin egen perm der bilder, tegninger, forskjelligge nedskrevne opplevelser osv blir satt inn..

16 VURDERING Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagens arbeid skal vurderes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven og rammeplanen. Resultatene av vurderingsarbeidet legges til grunn for neste års planlegging. Slik vil vi få viktige diskusjoner om barnehagens innhold, mål og oppgaver og således stadig kunne fornye og utvikle kvaliteten i barnehagen. Barns trivsel og utvikling Vurderes gjennom observasjoner i hverdagen. Vi har ukentlige møter for hver avdeling der dette blir tatt opp og jobbet systematisk med. Vi benytter TRAS kartleggingsskjema for hvert barn. Trivsel, observasjoner og kartleggingsskjemaet er noe av det som blir tatt opp på foreldresamtalene. Det pedagogiske arbeidet Vurderes jevnlig. Hver avdeling tilrettelegger og justerer underveis. Hver vår evalueres systematisk det pedagogiske arbeidet på planleggingsdager. Denne vurderingen danner grunnlag for videre planlegging, og arbeid med neste års årsplan. Vi bruker også fortellinger fra hverdagen i barnehagen som grunnlag for å evaluere og utvikle vår egen praksis. Bruker-evaluering Det holdes en til to foreldresamtaler i løpet av året. På disse møtene gis foreldrene anledning til å komme med innspill, ønsker, meninger om hvordan de ser på barnehagen. Det sendes ut evalueringsskjema hver vår til alle foreldre i barnehagen. Her får foreldre mulighet til anonymt å svare på hvordan de opplever barnehagen, og hvordan de mener kvaliteten på barnehagetilbudet er. De kan også komme med forslag til noe de evt. ønsker mer/mindre av, ideer til aktiviteter, etterspørre behov de har og ellers ros og ris. Disse evalueringene er også med på å danne grunnlaget for videre planlegging. Barnehagens samarbeidsutvalg er med på å vedta årsplanen. Liten, Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2009-2010

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2009-2010 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2009-2010 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2012-2013

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2012-2013 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2012-2013 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2011/2012 VI LEKER SAMMEN MÅL: Alle barn skal delta i lek Alle barn skal ha venner i barnehagen De voksne: Gi plass, tid og rom

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

TEMA PLAN BLÅKLOKKA 2012-2013

TEMA PLAN BLÅKLOKKA 2012-2013 TEMA PLAN BLÅKLOKKA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN FOR BLÅKLOKKA 2012 2013 TEMA: UTELIV Mål: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Våen 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Våen 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Våen 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

PERIODEPLAN HØSTEN 2015 BAMSEMUMS

PERIODEPLAN HØSTEN 2015 BAMSEMUMS PERIODEPLAN HØSTEN 2015 BAMSEMUMS En oversikt over dagen på Bamsemums: 7.00-8.15 Lek inne og frokost for de som ikke har spist hjemme 8.15-9.00 Lek inne, åpen dør til Grizzly 9.00-10.30 Lek inne eller

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer