ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013"

Transkript

1 ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 1

2 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 2

3 Årsplanens funksjon: Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager og barnehagens egen langtidsplan. Årsplanen har flere funksjoner: Gi informasjon om det pedagogiske arbeidet i barnehagen til eiere, politikere, kommunen, barnehagen sine samarbeidspartnere og andre interesserte. Være et arbeidsredskap for barnehagepersonalet. Være utgangspunkt for foreldrene til å påvirke innholdet i barnehagen. Være grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Sosial kompetanse: Vi vektlegger sosial kompetanse i vår barnehage. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Å utvikle barns sosiale kompetanse ligger til grunn for vår pedagogiske virksomhet. Det er overordnet for vår barnehagehverdag og blir videre utfylt i punktene nedenfor. Samfunnsperspektiv: Barna får mulighet til å bli bedre rustet i møte med samfunnets mangfold på ulike arenaer. Individperspektiv: Barna får se og oppleve at hver enkelt er unik på tross av ulikheter. Vi legger til rette for at barna utvikler et godt selvbilde og god selvtillit. Institusjonsperspektiv: Barnehagen skaper trygghet og tillit for barna og foreldrene. Ved å bruke Dialog står personalet sterkt rustet til å bidra i dette arbeidet. Danning: Danningsprosessen til det enkelte barn forstås som kontinuerlige prosesser, der barna formes gjennom deltakelse i aktiviteter og utforsking av innhold som er gjort tilgjengelig for dem. Dette stiller krav til oss voksne. BKF Barnehager benytter Samspillmetoden Dialog som et verktøy til å utvikle selvrefleksjon hos personalet. Vi benytter også Redskap til vurdering og praksisfortellinger som grunnlag for selvrefleksjon hos oss voksne i det pedagogiske arbeidet. Vi har fokus på at vi voksne øver opp vår lydhørhet til barna på en anerkjennende måte, og viser respekt for dem ved å møte dem på deres premisser. Vi gjennomfører egne dialoggrupper med alle førskolebarna. 3

4 Omsorg: Vi har fokus på å møte barna på deres følelser. Vi anerkjenner det enkelte barn for den det er, heller enn deres ytre faktorer. Vi legger til rette for at de eldre barna får hjelpe til med påkledning av de små, slik at de eldste får øve opp sin evne til å vise omsorg for å bry seg om andre, og de yngre barna får mulighet til å oppleve omsorg og trygghet i forhold til de eldre barna. Vi voksne er bevisst på å spørre de eldre barna om å hjelpe til i ulike situasjoner. Lek: Lek er barns livsform og er en naturlig del av vår barnehagehverdag. I leken har vi voksne mulighet til å observere barna og se deres naturlige samspill med andre. Vi voksne er aktive, tilstedeværende, støttende og hjelper barn i deres samspill med andre. Læring: Barnehagens oppgave er blant annet å styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Læring skjer i samspill med andre, på ulike arenaer, gjennom hele livet. I år har vi som mål at barna får tilrettelagt gode læringsarenaer gjennom: lek i små grupper språkgrupper. Leken er barnas naturlige læringsform. Barns medvirkning: Barn har rett til å medvirke i sin hverdag, og vi legger til rette for at alle barn får mulighet til å påvirke barnehagens innhold. Det er viktig at vi voksne følger det enkelte barns initiativ, ønsker og behov, og møter barnet der det har sin oppmerksomhet. Et eksempel på medvirkning er at barna på stor avdeling er ordensbarn som er med på å påvirke dagens innhold. Inkluderende fellesskap: Alle barn uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn skal få oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. Vi fokuserer på respekt mellom mennesker og respekt for at vi er ulike. Vi har i år valgt å ha spesielt fokus på lek som ikke er organisert av de voksne, men som barnet tar initiativ til. Vi voksne skal være støttende, lyttende og utfordre barnet. På denne måten kan vi bedre se hvert enkelt barns egenart og tilpasse oss etter dets behov både fysisk og psykisk. 4

5 Foreldresamarbeid: I år har vi spesielt fokus på den daglige en-til-en kommunikasjonen ved bringe- og hente situasjoner. Det er viktig at foreldre føler seg sett og hørt, noe som skaper trygghet og tillit, og bidrar til et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Førskolebarna: I år har vi 14 førskolebarn på Himmelblå, og vi har to førskoledager hver uke. Gjennom lek og aktivitet i store og små grupper gir vi førskolebarna mulighet til å oppleve glede og mestringsfølelse ved at de får nye erfaringer gjennom musikk, dans og forming. Førskolegruppen inneholder blant annet: Samspillstrening med dialoggrupper. Ordinær førskoletrening som begrep- og språkforståelse, grunnleggende tallforståelse og lek. Toppturer til Bergens 7 fjell og andre turområder Vi legger vekt på å gi barna noe å strekke seg etter, lære å ta imot felles beskjed, samarbeide og lære selvstendighet slik at barna blir godt rustet til å begynne på skolen. Vi legger til rette for mye fysisk utfoldelse, derfor tilbringer vi mye tid ute. Vi har utarbeidet en egen plan som foreldre til førskolebarna får utdelt. Planen inneholder informasjon om mål og aktiviteter for førskolebarna og rutiner for overgang barnehage skole. Vurdering: I år har vi som mål å fokusere på barns sosiale utvikling i lek og samspill med andre barn, med særlig vekt på barns eget initiativ til å ta del i leken. Dette gjør vi ved å legge til rette for lek som ikke er organisert av voksne. Vi mener at vi bedre ser hvert enkelt barns egenart på denne måten. Observasjon blir et viktig redskap i dette arbeidet. Observasjonene foregår både i rutinesituasjoner, i lek, på tur i grupper m.m. Barna selv vil medvirke i vurderingsarbeidet gjennom barneintervju/samtaler. Enhetsleder og pedagogisk leder er ansvarlig for gjennomføring av vurderingsarbeidet. Vurderingsarbeidet foregår kontinuerlig men intensiveres i oktober og mars. Ulike verktøy for generelt vurderingsarbeid: For å kunne dokumentere at vi når målene våre, har vi ulike verktøy til vurdering. Vi gir ut månedsplan med målene for hver periode. Vi skriver månedsslutt etter hver tomåneders periode med praksisfortellinger og dokumentasjon i forhold til oppnådde mål for perioden. Det blir skrevet en halvårsvurdering fra hver avdeling til jul og sommer. Dette er det pedagogene som skriver. Alle ansatte skriver praksisfortellinger som dokumentasjon på barnas utvikling. 5

6 Solidaritetsprosjekt: Vår barnehage støtter Lira babies home i Uganda som blir drevet av ADINA- stiftelsen. Barna får gjennom solidaritetsprosjektet mulighet til å hjelpe barn som ikke har det så bra som oss. På denne måten får barna også innsikt i ulikheter og får mulighet til å utvikle empati og respekt. Tema for barnehageåret 2012/2013: I år har vi i Skjold menighetsbarnehage valgt å dele barnehageåret i to med henhold til tema. Tema høst 2012: Torbjørn Egner. Han har 100 års jubileum i Derfor har vi valgt hans litteratur som tema for høsten De ulike avdelingene jobber med eventyr og sanger som engasjerer barn og voksne på den enkelte avdeling. Vi avslutter temabolken i november. Mål: Barna får kjennskap til en av Norges fremste barnelitteraturforfatter og kulturbærere gjennom tidene, og blir kjent med noen av hans fortellinger. Tema vår 2013: Edvard Grieg. Vi er en musikkbarnehage og legger vekt på at barna får erfaring med og kjennskap til musikk generelt og våren 2013 Griegs musikk spesielt. Avdelingene vil også her jobbe med temaet med ulike vinklinger. Mål: Barna får kjennskap til en av Norges mest kjente komponister. Gjennom fokus på Grieg og hans musikk får barna kjennskap til lokal kulturarv. 6

7 Årshjul : FAG- Nærmiljø og samfunn FAG- Kommunikasjon, språk og tekst AUGUST/SEPTEMBER - Barna blir - Lek og - Legge grunnlag 0-3 år: trygge på både aktiviteter for trygghet i SKAPELSEN barn og voksne både inne og forhold til på avdeling. ute. barnets nye 3-6 år: - Barna får - Gå turer i hverdag i EDENS HAGE kjennskap til nærmiljøet barnehagen, nærmiljøet rundt og barnets rundt barnehagen nærmiljø barnehagen år: Formidle om og besøke kirken som en del av nærmiljøet vårt år: Vi følger med utviklingen av bybanen. OKTOBER/NOVEMBER - Barna får 0-3 år: mulighet til å NOAHS ARK utvikle et godt talespråk, godt 3-6 år: ordforråd og DE TI BUD god språklig bevissthet - Aktiv og tydelig bruk av språk i daglige gjøremål med barna - Språkgruppe med eventyr, bøker og konkreter. - Synge sanger, lese bøker og fortelle historier for barna i samlinger. - For å legge grunnlag for en god språklig utvikling - Et godt verbalt språk danner et positivt grunnlag for samspill og samhandling med andre barn og voksne 7

8 FAG- Etikk, religion og filosofi FAG- Antall, rom og form DESEMBER - Barna får - Synge kristne - Kristne JULE-EVANGELIET: kjennskap til barnesanger høytider og 1. Maria får julens - Møte barna kristne besøk av en budskap. der de er, og barnesanger engel. - Barna får undre oss er en del av 2. Josef få besøk mulighet til å sammen med vår kulturarv. av en engel. lære kristne barna. - For oss som 3. Josef og barnesanger. - Gi tid til ro og menighetsbarnehage, Maria drar til - Gi rom for høytidsundring er Betlehem. og stemning. dette viktige 4. Maria føder opplevelse av - Lage julegaver. verdier å Jesus i en gleden ved å formidle stall. dele med videre til andre. barna. JANUAR/ FEBRUAR - Barna får - Presentere - Begrepstrening 0-3 år: mulighet til å synlige som tall og SAKKEUS bli kjent med konkreter for former har tall, former og barna. unik betydning 3-6 år: mengdebegre - Bruke tall og for barna og DEN LAMME p. former i deres MANNEN - 0-3år: aktiviteter forståelse av Tall fra 0-5, med barna. sammenhenge firkant, trekant år: r rundt seg og sirkel. Få Vannlek selv. erfaring med år: begrepene Lek med over/under, matematiske tom/full, begreper og liten/stor. tall år: Tall fra Kjenne igjen formene i omgivelsene. Forstå ulike størrelser og motsetninger. 8

9 FAG- Kunst, kultur og kreativitet MARS - Barna får - La barna få - Legge grunnlag PÅSKEmulighet til å utforske og for å utvikle EVANGELIET: utvikle skape sine kreative barn. 1. Palmesøndag skaperglede og egne - La barna få 2. Skjærtorsdag får erfaring produkter. mulighet til å 3. Langfredag med ulike - Lek med ulike utvikle empati 4. Påskeaften formingsmateriell materialer, og likeverd i 5. Påskemorgen farger og forhold til - Barna får former. ulike kulturer i kjennskap til - Snakke om verden ulikheter i ulikheter i - Bli kjent med verden og verden, og at Grieg som var erfaring med vi kan hjelpe en viktig at alle kan barna i kultur- person hjelpe Uganda - Lage i vårt - Barna blir kunst som nærmiljø. kjent med selges på Edvard Grieg markedet. - Fortelle om Griegs liv i samling. Høre på musikken. - Besøke Trollhaugen. 9

10 FAG- Natur, miljø og teknikk APRIL/MAI - Barna får - Presentere hva - Barna får 0-3 år: kjennskap til de ulike mulighet til å DEN naturen rundt årstidene lære om BARMHJERTIGE oss. inneholder av årstidene og SAMARITAN år: vær og hva som Barna får endringer i kjennetegner 3-6 år: kjennskap til naturen de. KRISTI ulike dyr og gjennom år: HIMMELFARTSDAG vekster samlinger Få kjennskap PINSE år: - 0-3år: til ulike Få kjennskap Bruke ulike dyreslag. til miljøvern. vekster som - 3-6år: formingsmateriale Lære å ta vare i på naturen. barnehagen Samtale om hvilke ulike dyr vi har rundt oss, og hvilke dyr som bor i andre land år: Lære om resirkulering. 10

11 FAG- Kropp, bevegelse og helse JUNI/JULI - Legge til rette - Lek ute og - Legge grunnlag for fysisk inne, turer og for god JESUS OG BARNA aktivitet organiserte grovmotorisk - Barna får ta del leker utvikling i tilbereding av - Tilberede ulike - Legge grunnlag mat og spise typer mat for glede over sunne og gode sammen med fysisk aktivitet måltider barna - Et sunt og år: år: variert Barna får Gå turer i kosthold i tidlig mulighet til å ulendt terreng alder vil ha gå i ulendt Være ute og betydning for terreng vise glede i barnas velvære Gjenkjenne forhold til og deres kroppsdeler fysisk aktivitet matvaner som hode, sammen med senere i livet hender, føtter, barna. - Stimulere mage år: finmotorikken år: Bruke Gå lengre turer nærområdet i nærmiljøet. aktivt til tur. Øve på Ha fokus på finmotorikk og tegning, blyantgrep. perling og klipping. 11

12 Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 12

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer