Sjølvtillit ta ordet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjølvtillit ta ordet!"

Transkript

1 Sjølvtillit ta ordet! I organisasjonslivet kjem ein stadig bort i nye og kanskje litt skumle situasjonar. Ei undersøking viser at fleire er meir redde for å tale i store forsamlingar enn for å døy! Kvifor spring nokon på talarstolen så snart det byr seg eit høve? Kva må til for å våge å ta opp telefonrøret, slå nummeret til ein stortingsrepresentant og fortelje at no må nokon snart få skikk på denne kulturpolitikken!? Kvifor tør nokon å stå i spissen for eit ungdomslag? Svaret ligg nok nær ordet sjølvtillit. Under dette emnet er det viktig å få kursdeltakarane til å kaste seg ut i nye situasjonar, oppleve meistring og sjølv finne fram til svara. Det er derfor tatt med ein del bakgrunnsstoff om det å tale i forsamlingar, men først og fremst finn du oppgåver deltakarane kan bryne seg på. Emnet er delt i to deltema: Sjølvtillit og respekt Ta ordet! 1

2 Innhald Lærarrettleiing: Sjølvtillit ta ordet! s. 1 Innhald s. 2 Sjølvtillit og respekt s. 3 Rettleiing s. 3 Bakgrunn s. 3 Lysark / powerpoint s. 3 Oppgåver s. 4 Ta ordet! s. 5 Rettleiing s. 5 Bakgrunn s. 5 Lysark /powerpoint s. 5 Til å dele ut s. 6 Oppgåver s. 6 Tilleggslitteratur: Vi har den glede å presentere s. 9 Til å dele ut: Taleteknikk s. 13 Lysark /powerpoint: Om sjølvtillit Finst det eigentleg superheltar? Den som gir respekt får respekt Framføringa Tips til framføringa (3 lysark) Fantasi og røyndom 2

3 Sjølvtillit og respekt Rettleiing: Skal ein nå lenger og gje seg i kast med nye utfordringar er det godt å ha ein porsjon sjølvtillit med seg. Det finst ingen trylleformel for god sjølvtillit, men mange små og store situasjonar er med å bygge ein som menneske. Respekt er heller ikkje noko ein får eller gir av seg sjølv. Det må ein gjere seg fortent til. Desse faktum er utgangspunktet for dette temaet. Det viktige med emnet er at deltakarane blir medvitne rundt kva dei sjølv meiner skaper sjølvtillit og respekt, og blir kjent med kva andre meiner. Samtale og praktiske oppgåver er fint å bruke for å gje deltakarane nye tankar. Bakgrunn: Kva er sjølvtillit, og kva kan vere med å gje menneske god eller dårleg sjølvtillit? Både oppvekst, skulegang, vener, fritid, familie og situasjonen her og no er faktorar som spelar inn. Alle kjenner seg trygge i enkelte situasjonar og utrygge og små i andre. Mange kan framstå som sjølvsikre utan eigentleg å vere det. Sjølvtillit handlar om å vere trygg i ulike situasjonar, om å tru på seg sjølv, vite kven du er og å våge å stå fram med eigne meiningar og vise kven du er. Erfaringar, meistringskjensle og andre sin respons på dine eigenskapar er med å gje sjølvtillit. Det viktigaste er kor fornøgd du er med deg sjølv, ikkje kva andre meiner. Hald fast ved dine gode sider ikkje overfokuser det du ikkje er så fornøgd med. Det er ikkje krise om du ikkje meistrar alle situasjonar like godt det er menneskeleg. Du sjølv er ofte din verste kritikar. Respekt er noko ein kan få som menneske og noko ein kan ha ovanfor andre menneske. Det handlar om å prøve å forstå andre og å bli forstått. Om å godta andre sine meiningar og å bli godtatt for sine eigne meiningar. Om å godta andre sin bakgrunn og å få aksept for eigen bakgrunn. Om å tolerere at andre tar upopulære avgjersler og å måtte ta slike avgjersler sjølv. Respekt kan henge saman med makt. Du kan få respekt fordi du er autoritær eller fordi du er ein autoritet. Det er stor forskjell mellom desse. Regelen er: Den som gir respekt får respekt. Lysark / powerpoint: - Om sjølvtillit - Finst det eigentleg superheltar? - Den som gir respekt får respekt 3

4 Oppgåver: Kva er sjølvtillit? Bruk metoden post-it metodar (sjå metodedelen). Alle deltakarane skal skrive ned på ulike post-it lappar kva dei meiner sjølvtillit er. Alle les opp etter tur og lappane blir hengt opp på ei tavle eller ei flippoverblokk. Til slutt skal nærslekta ord systematiserast og ein skal komme fram til nøkkelord rundt temaet. Eventuelt kan ein byte ut spørsmålet med: Kva gir meg god sjølvtillit? Ei øving som er fin som ein oppstart til temaet. Tid: min. Høg og låg respekt Kurslærar har skrive ned nummer frå 1 til 5 på post-it lappar, eitt nummer på kvar lapp. Same nummeret kan skrivast fleire gongar. Det skal vere like mange lappar som det er deltakarar. Kvar deltakar skal feste sin lapp i panna eller på brystet utan å sjå på nummeret. Deltakarane får no vite at dei med låge nummer skal bli vist liten respekt, dei med høgt nummer stor respekt. Alle skal så vandre rundt på golvet og snakke med kvarandre, og dermed indikere kor stor respekt dei har for den andre. Etter ca. fem min. stoppar øvinga og kurslærar spør kven som trur dei hadde nummer 1 på lappen, nummer 2 osv. Korleis merka dei det? Korleis kjentest det ut å ha høg og låg respekt? Tid: min. Kafédiskusjon: Sjølvtillit og respekt Bruk metoden kafédiskusjon (sjå metodedelen). Del i to (eller fire) grupper. Spørsmålet som skal diskuterast på den eine kafeen er: Kva gir god sjølvtillit? På den andre kafeen skal deltakarane diskutere spørsmålet: Korleis kan ein få respekt? Hugs at deltakarane skal byte kafé etter ei tid. Kafévertane tar imot ny gruppe og presenterer resultatet for alle til slutt. Deltakarane kan òg nytte metoden illustrer eit omgrep til dette temaet. Tid: min. 4

5 Ta ordet! Rettleiing: Vi har den glede å presentere Glede for nokon ja, men langt frå alle... Å tale i forsamlingar er skummelt. Men mykje blir betre med erfaring. Derfor er det berre for deltakarane å hive seg ut i det. Men hugs at enkelte har nok med berre å skulle seie sitt eige namn høgt. Dette emnet startar med nokre tips til dei som skal ta ordet. Bruk gjerne presentasjonen på lysark/powerpoint som utgangspunkt for ein samtale om dette med deltakarane. Deretter er det tid for å utfordre seg sjølv litt Bakgrunn: Sveitte hender. Hjartebank. Lett skjelving. Tørr i munnen? Må på do! Du kjenner sikkert igjen kjensla. Trøysta er at mange har det på same vis. Faktisk dei aller fleste som seier noko framfor ei forsamling. Enkelte er berre betre til å skjule det. Men har ein først vågd å ta steget, kan det vere greitt å ta med seg nokre tips på vegen. Ein tale, ein presentasjon eller eit innlegg bør ha ei innleiing, ein hovuddel og ei avslutning. Den skal vere som katten, med hovud, kropp og hale. Ein god regel er: Sei kva du skal seie, sei det, og sei kva du har sagt. Før du entrar arenaen, prøv å la kroppsspråket signaliserer ro og tillit. Få overblikk og augekontakt. Innleiinga bør starte med ein kort presentasjon av deg sjølv (om presentasjonen før ikkje var tilstrekkeleg). Unngå unnskyldningar som dette kjem litt uførebudd eller med meir tid ville talen blitt betre. Hugs å bruke klar stemme og passeleg tempo. Så skisserer du ein liten disposisjon for framføringa. Kva hovudmoment vil du ta for deg? Under sjølve framføringa bør du tenke på at du skal selje ein bodskap. Snakk direkte til tilhøyrarane og klargjer kva dette betyr for dei. Augekontakt er viktig for å fange merksemd og få tilhøyrarane til å forstå at dette vedkjem dei. Utrykk deg presist og punktvis. Marker overgangane mellom kvart punkt. Ta korte pausar etter viktige poeng. Ta for deg motargumenta mot eigne standpunkt på ein positiv og sakleg måte, og prøv å komme motstandarane i forkjøpet med argumentasjonen din. Hald deg til tida. Manus bør du bruke berre unntaksvis. Ta heller med ein lapp med stikkord slik at du kan halde tråden, men snakke fritt. I avslutninga bør du nemne dei viktigaste poenga på nytt. Gå rett på sak, vis til innleiing og målsettinga, marker bodskapen og avslutt med ein appell. Tipsa er henta frå boka Anti-snillisme av Gisle Espolin Johanson (tipslista i heilskap nedanfor). Lysark / powerpoint: - Framføringa - Tips til framføringa (3 lysark) - Fantasi og røyndom 5

6 Til å dele ut: - Taleteknikk Oppgåver: Hei, eg heiter Alle deltakarane skal reise seg opp, ein etter ein, (eventuelt stille seg på ein bestemt stad der alle ser dei), og sei namnet sitt og ein liten ting om seg sjølv. T.d. hei eg heiter Peter, og eg likar snop. Dette er ei øving som kan vere med å bryte isen og ei kort øving i å stå framfor andre. Tid: ca 5 min. Ordliste Bruk lista nedanfor eller lag di eiga liste. Deltakarane skal velje eit nummer mellom 1 og 30. Leiaren seier ordet, og deltakarane skal med ein gang sei noko om dette ordet (frå stolen sin eller framfor dei andre) i eit halvt til to minutt. Tid: min. Foredragsemne Bruk lista nedanfor eller lag di eiga liste. Deltakarane seier eit tal mellom 1 og 20, og leiaren les opp. Kvar deltakar får litt tid til å tenke seg om, og får så 2-3 minutt til å gjennomføre oppgåva. Tid: min. 6

7 «Ordliste» Lederen har laga ferdig ei liste med ord. F.eks. som følgende: 1. skuff 2. bord 3. radio 4. golv 5. hunder 6. lamper 7. filleryer 8. neser 9. viskelær 10.hår 11.fortau 12.baller 13.tenner 14.tannbørste 15.stoler 16.lenestoler 17.kluter 18.dyner 19.blyanter 20.blader 21.tak 22.kniver 23.øyer 24.tepper 25.skrivebord 26.skjeer 27.visper 28.kniver 29.katter 30.ringer Deltakerne velger et nummer. Lederen sier ordet, og deltakerne skal med en gang si noe om dette ordet i ett eller to minutter. Ta det gjerne opp på band dersom deltakerne er enige i dette. Arbeidsmåter i 4H 7

8 «Foredragsemner» Deltakerne får litt tid til å tenke seg om, og får så 2-3 minutter til å gjennomføre oppgava. 1. Min første dag som torskefisker 2. Da jeg sydde meg bukse 3. Slik strikker du en puddel 4. Slik trener du deg i å vifte med øra 5. Da jeg holdt tale i Stortinget første gang 6. Om sokker på beina om natta, og deres betydning for nattesøvnen 7. Mitt første frieri 8. Hvordan man snekrer et bord 9. Derfor vifter jeg med tærne når jeg sover 10.Da jeg vant utforkonkurransen i OL 11.Min store lidenskap kameler 12.Fordelen ved å ha flere farger på håret 13.Min beste kakeoppskrift 14.En kanarifugl forteller 15.Bukseselenes betydning 16.Slik lager du sildekaker 17.Hvorfor jeg gjerne vil gjøre en bestemt 4H-oppgave 18.Om betydningen av skopuss 19.Slik reiser du et telt 20.Mine hemmelige lyster Arbeidsmåter i 4H 8

9 Vi har den glede å presentere... Det er ingen vei tilbake. I løpet av de neste 30 sekunder vil du ha skapt den forventning, det image, som det blir vondt å snu på senere, nemlig bildet av personen som trives med sin oppgave, den profesjonelle som det skal bli gøy å høre på eller bildet av fumler n den litt uforberedte, kjedelige typen som med hele sin fremferd signaliserer at her kan det bli godt å ha en avis å lese i. 1. Innta arenaen rolig og bestemt. Enten du skal opp på en talerstol, inn til et møte eller allerede sitter vel plassert ved konferansebordet; fra det øyeblikk ditt navn er nevnt, så prøv å la kroppsspråket signalisere fasthet, ro og tillitsfullhet. Skal du opp til en talerstol (e.l.), så ikke slep deg opp. Ikke far opp heller. Unngå kollisjon med foregående taler. Ikke se ned, men gå heller ikke med nesa i sky. Ikke vær distre, ikke fuml, ikke røp dine lidelser (hvis du har noen). Få overblikk. Få øyekontakt. Og sett i gang. 2. Unngå uvanene. Du har kommet frem til talerstolen, og det er fremdeles 10 sekunder igjen før din skjebne er beseglet. Pass nå på at du ikke starter opp med typiske uvaner som du finner hos: 1. Fingerknekker n, som «brekker» sine fingre og gnir sine hender som om det skulle være 20 C. 2. Hoster n som kremter og harker men aldri har noe i halsen. 3. Stakkator n, som med sine lange, unødvendige pauser overgår den mest salvelsesfulle prest. 4. Stirrer n, som av frykt for å ikke få kontakt sender tilhøreren ned under bordet med sitt blikk. 5. Omstreifer n som aldri når helt fram til talerstolen, for det virker så vitalt hvis man spaserer litt omkring mens man snakker. (?) 6. Statuen, som er stiv, alvorlig og livløs. 7. Lener n, som uten talerstolen (eller stolryggen) å klamre seg til, ikke ville greidd å holde seg oppreist. 8. eller Jongløren, som tiltrekker seg alles oppmerksomhet ved sin evne til å fange opp snurrende tusjpenner i luften. Uvanene er mange, men la meg stoppe her. Trekk pusten dypt. Slapp av. Dette blir gøy. Dette går bra. Ready Go! 9

10 3. Presenter deg. Dersom introduksjonen av deg ikke var tilstrekkelig klargjørende, så begynn med en kort presisering av de kvalifikasjoner som gjør ditt nærvær berettiget. Hvilken bakgrunn har du som gjør deg enestående når det gjelder det aktuelle tema? Hvorfor skal vi lytte til ditt råd? Hvorfor skal vi ha tillit til deg? Ikke besvar disse spørsmål direkte, men uttrykk deg slik, at vi andre sitter igjen med følelsen: «Han der har jeg tro på!» Fremføringen 1. Husk, du er selger. Dette er ikke en forelesning. Dette er SALG. Du skal selge et budskap. Du skal få tilhørerne til å kjøpe dine argumenter, til å akseptere dine tanker og til og med godta ditt forslag. Jeg tillater meg å repetere et poeng fra forberedelsesfasen: Ta utgangspunkt i tilhørerens situasjon. Redegjør for hva ditt budskap betyr for ham, for hvordan ditt «produkt» kan tilfredsstille hans behov. 2. Unngå unnskyldningene. «Beklageligvis fikk jeg beskjed så sent at det har blitt liten tid til forberedelser» «Egentlig skulle kollega Frantzen lagt frem saken,...» «Dere må unnskylde at transparentene er litt uklare» «P.g.a. den håpløse trafikken er jeg dessverre litt sen». Kutt ut alle disse snillistiske forklaringer. Ignorer de passerte minus-faktorene. Det som har skjedd, har skjedd. Gå rett på sak med ro og sikkerhet. Det virker uvant for tilhørerne. Det skaper oppmerksomhet og nysgjerrighet. 3. Vis entusiasme. Vis at du tror på ditt eget budskap, vis at du gløder for saken. Ikke vær beskjeden og grå. Vis at du fryder deg i den rolle du har. Vis vitalitet. Din kropp, dine bevegelser, din stemmebruk bygger vel så mye opp under ditt budskap som dine ord. Tenk deg Terje Vigens mange vers lest opp monotont og dødt. Folk ville kjede seg i hjel. Lest opp med innlevelse og engasjement derimot, vil nøyaktig samme budskap medføre at det ikke er et tørt øye blant tilhørerne. Det som kreves er at du tør å utfolde deg, tør å gi bitte litte grann av deg selv. 4. Få øyekontakt med hver enkelt tilhører. Ikke stirr ham i senk, men se på den enkelte slik at hver og en får følelsen av at det pågår en samtale bare mellom deg og denne ene. Typiske feil er, når ditt blikk røper at det ikke er enkeltindivider til stede, at det du ser kun er en stor konturløs amøbe. Frykten for å bruke blikket kan i et møterom gi seg utslag i at du stirrer ned i papirene, ut av vinduet eller ensidig på møteleder. Samtidig ignoreres de øvrige tilstedeværende, og på 10

11 samme måte som de forsvinner inn i en tåkeheim for deg, slik forsvinner også du for dem. Sett deg det mål å få en på-to-manns-hånd-kontakt med hver og en av tilhørerne. 5. Bruk navn og eksempel tilhørerne kjenner. I tillegg til blikket bruk navn på de tilstedeværende, på firmaer, avdelinger og personer tilhørerne kjenner. Marker at du snakker om deres verden, om deres arbeidssituasjon, ikke om deg og ditt. 6. Innled med din disposisjon. Start med å presisere hensikten med ditt innlegg. Beskriv deretter kort din disposisjon. Ved å beskrive hvor du vil begynne, hvor du vil ende, og de faser du passerer underveis, skaper du en forventning, en «mental set». Disposisjonen blir knagger som detaljene kan festes til. Pass imidlertid på at din indikering av hvor du vil hen ikke tar brodden fra din avslutning. 7. Vis til din disposisjon underveis. For å minne deltakeren om tråden i innlegget er det en hjelp at du underveis angir hvilket hovedpunkt eller underpunkt du er kommet til. For du begynner på et nytt hovedmoment i din disposisjon ber du oppsummere siste tema, markere at du går over til neste «kapittel» og minne om den bærende idé i ditt innlegg. De «glidende» overganger uten antydning av at fokus er endret, medfører at den ukonsentrerte tilhører mister kontakten totalt. 8. Uttrykk deg presist og punktvis. Ber du guttungen gå ned på supermarkedet for å kjøpe melk, brød, poteter, en ost og Dagbladet, kan du være sikker på at han glemmer en av delene. Sier du derimot: «Per, det er 5 ting du må kjøpe for meg», og i tillegg understreker hvert enkelt punkt, da er sannsynligheten stor for at budskapet sitter. Det samme råd gjelder for ditt innlegg. Vær spesifikk og presis. Unngå munnhell, intetsigende ordgyteri og slitte klisjeer. Marker dine standpunkter, og poengter nummereringen når du lister opp flere momenter. Spesielt når du innleder og oppsummerer, kan en nummerering av viktige punkter være på sin plass. 9. Kom skeptikerne i forkjøpet. Ta brodden fra forventete motforestillinger ved å innrømme deres berettigelse. Argumenter deretter saklig for din oppfatning av at motforestillingene har liten betydning i den store sammenheng. Pass på at du ikke etterlater deg et inntrykk av at du er ute etter å knuse enhver motstander. Det virker mot sin hensikt. Vis respekt og ærlig nysgjerrighet overfor den skepsis tilhøreren sitter med. Greier du å formidle saklig og positiv holdning i denne delen av ditt innlegg, er du kommet et langt skritt videre når det gjelder å skape aksept for ditt budskap. 11

12 10. Provoser, men med et smil. Det er utrolig hva du kan si med et smil. Litt provosering burde derfor være akseptabelt. Provokasjon kan irritere eller forarge, men den kan også bidra til at tilhørerne vekkes, til latter og til å konkretisere budskapet. Du ber derfor ikke være så redd for å vise tenner, men sørg for at det ikke er tvil om at du gjør det med et vennlig og konstruktivt sinn. 11. Få opp farten. Langsom tale og slappe bevegelser passer bedre for en søvnterapeut enn for en dyktig saksfremlegger. Tilhørerne detter av lasset når det blir flere mil mellom hver setning. For å få opp tempoet og for å få flyt og overbevisning inn i innlegget, må du kunne stoffet så godt at du kan frigjøre deg fra ditt manuskript. Blås i om enkelte detaljer blir borte i farten. Din vitalitet og entusiasme er viktigere enn et glemt moment som det i realiteten bare er du selv som savner! 12. Avslutt med en appell. Hva har vært hensikten med ditt innlegg? Hva har vært den røde tråd? Nå kommer den avgjørende test på oppbygningen og gjennomføringen av ditt innlegg. Gå rett på avslutningen uten kjedelige innledninger som «Jeg skal nå avslutningsvis få oppsummere mitt innlegg og trekke noen konklusjoner...». Unngå fristelsen til å la nye assosiasjoner eller gjenoppstandelsen av glemte faktorer bli starten på et nytt innlegg. Prøv sågar å unngå den litt intetsigende floskel: «Takk for oppmerksomheten». Henvis heller konkret til din målsetting og innledning. Foreta en kort og punktvis oppsummering. Marker ditt budskap. Lever din appell (be om oppdraget) og kom deg ut. Frå boka «Anti-snillisme» av Gisle Espolin Johanson 12

13 Taleteknikk Tips: Desse få tipsa vil ikkje gjere deg til ein stortalar i ei handvending, men kan hjelpe deg til å unngå dei verste unotane. 1. Rett før. Ver godt førebudd, slapp av, ver vaken og merksam. Hugs målsettinga med diskusjonen eller arrangementet. 2. Opning. Kom aldri med orsakingar eller kritikk av arrangementet («Dessverre fekk eg for kort varsel»). Gled deg - vær blid. Opninga er viktig, den skal skape interesse for deg og kontakt med tilhøyrande. 3. Augekontakt. Augo kan forstyrre og distrahere dersom dei går mot taket eller ut av vindaugo. Sjå på tilhøyrarane, korleis er interessa, blir du skjøna eller må du ordlegge deg på ein annan måte? 4. Stemmeklang. Pratar du høgt nok? Er du inspirert eller er stemma «dauv»? 5. Artikulering. Tydeleg lyddanning med tunge og lepper. Gløym ikkje å bruke underkjeven. 6. Veksling. Veksling i stemmeklang og tempo lettar forståinga. Pausar er nødvendig for å få naturleg flyt. 7. Ugras. Ordbruken må tilpassast forsamlinga. Pass opp for klisjear (sjølvsagde ord og vendingar) og «finord». 8. Fri frå manus. Er engasjementet naturleg og direkte, eller blir du hindra av manus? Ikkje les opp anna enn faktiske opplysningar. 9. Visualisering. Spelar du på synssansen med godt valde verkemiddel? Rett bruk av fakter - mimikk. Rett bruk av hjelpemiddel. Tydelege og skikkelege plansjar. 13

14 10.Innhald. Er det utarbeidd for deltakarane og det resultatet du ønskjer? Rett vanskegrad? Meistrar du stoffet, og har du gode «interesseknaggar» 11.Unotar. Uheldige rørsler og utsegn kan forstyrre eller verke negativt inn på måten tilhøyrarane oppfattar deg og det du seier. 12.Tida. Rimeleg lengde. Slik det vart avtalt! 13.Avslutninga. Den må svare til målet, tene bodskapen, og bør vere like godt førebudd som opninga. Desse detaljane er viktige, men ikkje det mest vesentlege. Det er å klargjere dei synspunkt du meiner er målet med innlegget. Med andre ord: «Nådde du fram med bodskapen?» Grunnkurs i organisasjonsarbeid (redigert) 14

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Engasjement og rekruttering

Engasjement og rekruttering Engasjement og rekruttering Det er eit viktig mål for ungdomslaga å gje god opplæring i demokratiske prosessar og å dyrke fram medlemer som engasjerer seg i lokalsamfunnet og storsamfunnet. Sameleis er

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Om vestibularisnevritt

Om vestibularisnevritt svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Om vestibularisnevritt Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit. Tilstanden kan bli

Detaljer

Lobbyarbeid. Temaet er delt i tre delemne: Påverknad i lokalsamfunnet Bruk nettverka! Lobbyarbeid i fylket og nasjonalt

Lobbyarbeid. Temaet er delt i tre delemne: Påverknad i lokalsamfunnet Bruk nettverka! Lobbyarbeid i fylket og nasjonalt Lobbyarbeid Frivillige organisasjonar sentralt og lokalt spelar ei rolle som samfunnspåverkar. Den lokale aktiviteten og verdiorienteringa til medlemene er med å bestemme utviklinga i lokalsamfunnet. På

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Korleis handtere vanskelige /trugande pasientar?

Korleis handtere vanskelige /trugande pasientar? Korleis handtere vanskelige /trugande pasientar? Seminar om psykisk helse og rus 5.nov 2015 på Stord Hotel. Ved Torill Storhaug Fotland Kan me forstå kvifor nokre av våre pasientar /brukarar blir vanskelige

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

1) Samanlikne bok og film Vel ei bok som er filmatisert og les/sjå begge delar. Skriv om likskapar og ulikskapar i bok og film.

1) Samanlikne bok og film Vel ei bok som er filmatisert og les/sjå begge delar. Skriv om likskapar og ulikskapar i bok og film. Fordjupingsoppgåve i norsk 9. klasse Litterært emne Namn: Mål Du skal kunna presentera resultatet av fordjuping i tre sjølvvalte emne: (8. klasse: Eit forfattarskap, 9. klasse: Eit litterært emne og 10.

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Læringsmål frå LK06: Gjennom arbeidet med heftet kjem du til å arbeide med følgjande læringsmål: Norsk: * delta i diskusjoner med begrunnede

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Kåre Kverndokken 1-2 LESE- OG SKRIVESTART

Kåre Kverndokken 1-2 LESE- OG SKRIVESTART Kåre Kverndokken 1-2 LESE- OG SKRIVESTART Til foreldre, lærarar og føresette! Stortingsmelding nr. 30, Kultur for læring, slår fast at lese- og skriveopplæringa skal starte på 1. steg. Safari 1 2, Lese-

Detaljer