Møteinnkalling. Side1. Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Side1. Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshuset, Molde Dato: 26.03.2015 Tid: 10:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf eller som kallar inn varamedlem. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Grunn til forfallet skal difor opplysast. Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak jf forvaltningslova 6 og kommunelova 40 nr. 3 skal melde inn dette til utvalsekretæren eller juridisk avdeling i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem jf forvaltningslova 8 3.ledd. Side1

2 Saksnr Innhald UD 13/15 Tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 2015/2016 RS 8/15 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda RS 9/15 Rapport for Hospiteringsprosjektet RS 10/15 Statusbeskrivelse modell 1 "Veien til læreplass"og modell 2 "Læreplasskurs. Modell for kvalifiseringskurs lærlinger Godkjenning av protokoll Side2

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2015 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato UD 13/15 Utdanningsutvalet Tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 2015/2016 Bakgrunn Fylkesrådmannen fekk i sak Ud-41/13 A mynde til å justere elevtalet innafor skoleog tilbodsstrukturen i vedteken skolebruksplan. Denne saka vil berre innehalde forslag om å ikkje setje i gang tilbod skoleåret 2015/2016. Det er viktig å få ei avgjerd om kva tilbod som ikkje skal setjast i gang, slik at vi får informert søkarane til desse tilboda om nedlegging og gje dei høve til å endre søknaden sin til eit nytt utdanningsprogram eller programområde. Det er også viktig for skolane sitt stillingsplanarbeid. Vurderingane er basert på prøveinntak frå den I dette prøveinntaket har vi justert litt på antal plassar ved skolar der vi ser at søkinga har vore for høg eller for låg i forhold til antal plassar. Vi har og vidaresøkt søkarar på alle nivå (Vg1, Vg2 og Vg3), for å få oversikt over kvar søkarar som ikkje får tilbod på det dei har sett opp på søknaden sin eventuelt vil kome inn. Vurdering Atlanten vgs: Musikk, dans og drama: Til Vg1 musikk, dans og drama ved Atlanten vgs, er det i år til saman 20 primærsøkarar med ungdomsrett til tilbodet. Desse fordeler seg med 19 primærsøkarar til musikk og 1 primærsøkarar til dans. Med berre ein søkar til Vg1 musikk, dans og drama med fordjuping dans rår fylkesutdanningssjefen til at tilbodet ikkje vert sett i gang. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet Vg1 musikk, dans og drama med fordjuping dans ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Herøy vgs, avdeling Vanylven: Studiespesialisering: Det er 6 primærsøkarar med ungdomsrett til Vg1 studiespesialisering ved Herøy vgs, avd. Vanylven. 3 av desse søker om fortrinnsrett og har store hjelpebehov. Planen er å plassere fortrinnssøkarane i ei eiga gruppe då dei har grunnkompetanse som opplæringsmål. Det er ingen sekundærsøkarar til tilbodet. Fylkesutdanningssjefen meiner at det ikkje er grunnlag for å setje i gang tilbodet for dei ordinære søkarane, men vi vil ta inn dei tre som har fortrinnsrett. Side3

4 Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Helse og oppvekstfag: Vg2 helsearbeidarfag har 1 primærsøkar med ungdomsrett. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang som småskalatilbod for skoleåret 2015/2016. Teknikk og industriell produksjon: Vg2 industriteknologi har 2 primærsøkjarar med ungdomsrett. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang som småskalatilbod for skoleåret 2015/2016. Kristiansund vgs: Bygg og anleggsteknikk: Vg2 klima, energi og miljøteknikk ved Kristiansund vgs har berre 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Det var 4 søkarar til fristen 2. mars, men ein søkar har endra søknaden sin etter fristen. Det er 10 sekundærsøkarar med ungdomsrett til tilbodet, men i prøveinntaket ser vi at 8 av desse vil få tilbod på sitt 1. ønske. Dei to som står som att som aktuelle sekundærsøkarar er ikkje frå Kristiansund eller andre nærliggande kommunar. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Design og handverk: Vg2 design og trearbeid ved Kristiansund vgs har berre 1 primærsøkjarar med ungdomsrett. Prøveinntak viser at det ikkje er aktuelle sekundærsøkjarar. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Studiespesialisering med formgjeving: Vg1 studiespesialisering med formgiving har i mange år vore eit tilbod med nedgang i søkartalet. Ved Kristiansund vgs har søkinga til Vg2 og Vg3 formgjeving gått mykje ned. Til skoleåret 14/15 hadde skolen 5 primærsøkarar til Vg2 og 11 til Vg3. Skoleåret 2015/2016 er nedgangen endå meir tydeleg. Det er berre 8 primærsøkarar til Vg1, 5 til Vg2 og 4 til Vg3 formgjeving. Fylkesutdanningssjefen ser at ein del av søkarane gjer omval frå Vg1 formgjeving til andre utdanningsprogram. Med svake søkartal til Vg2 og Vg3 er vi redd for å starte tilbodet på Vg1 formgjeving med berre 8 primærsøkarar, og ingen sekundærsøkarar til tilbodet. Dersom nokon gjer omval til neste skoleår vil det vere eit dårleg grunnlag for å starte opp forsvarlege tilbod til dei som skal inn på Vg2 og Vg3 dei komande skoleåra. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet Vg1 studiespesialiering med formgjeving ved Kristiansund vgs ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Side4

5 Romsdal vgs: Service og samferdsel med innovasjon og leiing: Romsdal vgs starta skoleåret 2012/2013 opp tilbodet Vg1 service og samferdsel med innovasjon og leiing med 15 plassar. Det første året skolen hadde tilbodet var det 18 primærsøkarar med ungdomsrett, 2013/2014 var det 7 primærsøkarar, 2014/2015 var det har 10 primærsøkarar til tilbodet, og skoleåret 2015/2016 er det berre 7 søkarar til tilbodet. Det ser ikkje ut til at skolen har klart å etablere dette som eit tilbod ved skolen. I sak Ud-5/14 går det fram at fylkesutdanningssjefen ønskjer å gje nye tilbod tid til å etablere seg, men at dersom det er dårleg søknad til eit nytt tilbod så bør ein legge det ned etter det tredje forsøket. Fylkesrådmannen rår på bakgrunn av sak Ud-5/14 til at tilbodet om Vg1 service og samferdsel med innovasjon og leiing ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Stranda vgs: YSK (yrkes og studiekompetanse, tidlegare TAF) i helse og oppvekstfag, restaurant og matfag og teknikk og industriell produksjon: For skoleåret 2014/2015 lyste Stranda vgs ut YSK/TAF-tilbod innafor helse og oppvekstfag, restaurant og matfag og teknikk og industriell produksjon. Tilboda til helse og oppvekstfag og restaurant og matfag var meint å gi fagbrev og generell studiekompetanse, medan tilbodet til teknikk og industriell produksjon skal gi fagbrev og spesiell studiekompetanse. Når søkaren i tillegg til fagbrev skal ha spesiell studiekompetanse er det eit krav om at søkaren må ha minst karakteren 4 i matematikk og naturfag frå grunnskolen. Årsaka til dette er at elevane i tillegg til dei ordinære fellesfaga også skal ta realfag som gir spesiell studiekompetanse. Vg1 helse og oppvekstfag YSK har berre 1 primærsøkar. Vg1 restaurant og matfag YSK, har 0 primærsøkarar, og Vg1 teknikk og industriell produksjon YSK har 5 primærsøkarar. Vg1 helse og oppvekstfag YSK, og Vg1 restaurant og matfag YSK, har så få primærsøkarar at fylkesutdanningssjefen rår til at tilboda ikkje vert sett i gang. Vi har sett nærare på søkarane til teknikk og industriell produksjon YSK, og ser at ein av søkarane står i fare for å vere uaktuell til inntak på grunn av for dårlege karakterar i naturfag og/eller matematikk. Tre av dei andre søkarane kan også vere uaktuelle på same grunnlag. Fylkesutdanningssjefen meiner difor at søkartalet til Vg1 teknikk og industriell produksjon YSK også er så usikkert at vi rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 helse og oppvekstfag YSK, ved Stranda vgs ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 restaurant og matfag YSK, ved Stranda vgs ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 teknikk og industriell produksjon YSK, ved Stranda vgs ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Side5

6 Helse og oppvekstfag: Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag har 3 primærsøkarar, og Vg1 helsearbeidarfag har 1 primærsøkar. Sykkylven vgs har også dårleg søking til tilbodet, og i samråd med rektorane ved begge skolane er vi einige om at vi ikkje kan oppretthalde tilbodet som småskalatilbod ved Stranda vgs. Fylkesrådmannen rår til at Vg2 helsearbeidarfag og Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag ved Stranda vgs ikkje vert sett i gang som småskalatilbod for skoleåret 2015/2016. Sunndal vgs: Teknikk og industriell produksjon: Vg2 kjemiprosess ved Sunndal vgs har 4 primærsøkarar med ungdomsrett. Dei har ingen sekundærsøkarar med ungdomsrett. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Surnadal vgs: Service og samferdsel: Vg2 transport og logistikk har 2 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er ingen sekundærsøkarar med ungdomsrett. I samråd med rektor vil tilbodet ikkje bli sett i gang. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Sykkylven vgs: Design og handverk: Det er 2 primærsøkarar med ungdomsrett til Vg1 design og handverk, og berre 1 primærsøkar til Vg2 interiør og utstillingsdesign ved Sykkylven vgs. Fylkesutdanningssjefen har hatt kontakt med rektor og informert om at det vart vurdert at ein ville tilrå at tilboda ikkje vert sett i gang skoleåret 2015/2016. Rektor delte denne vurderinga. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 design og handverk og Vg2 interiør og utstillingsdesign ved Sykkylven vgs ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Tingvoll vgs: Medier og kommunikasjon: Det er berre 2 primærsøkarar til Vg1 medier og kommunikasjon ved Tingvoll vgs. Det er 6 sekundærsøkarar til tilbodet, men vi ser at alle vil få tilbod på høgare ønske i prøveinntaket. Sidan medier og kommunikasjon generelt hadde låg søking i heile fylket, så justerte vi kapasiteten i prøveinntaket til 15 plassar ved Ålesund vgs sidan dei berre hadde 16 primærsøkarar. I prøveinntaket blir 6 søkarar vidaresøkt til tilbodet ved Tingvoll vgs, og dei fleste av søkarane er frå Ålesund. Av erfaring veit vi at desse ikkje vil ta imot plass så langt frå heimstaden sin. Side6

7 Årsaka til at så mange frå Åleund vart vidaresøkt til Tingvoll vgs kan ha samanheng med at privatskolen Akademiet vgs i Ålesund hadde for mange søkarar til tilbodet. Mange av dei som hadde Akademiet som 1. ønske har Ålesund vgs som sitt 2. ønske. Med bakgrunn i dette må vi justere kapasiteten ved Ålesund vgs opp igjen, og rår til at tilbodet blir lagt ned ved Tingvoll vgs. Fylkesrådmannen rår til at Vg1 medier og kommunikasjon ved Tingvoll vgs ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Påbygging til generell studiekompetanse: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse har 0 primærsøkarar med ungdomsrett. Fylkesrådmannen rår til at Vg3 påbygging til generell studiekompetanse ved Tingvoll vgs ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Bygg og anleggsteknikk: Det er berre 1 primærsøkjar med ungdomsrett til tilbodet Vg1 bygg og anleggsteknikk. I tillegg så er det 3 sekundærsøkarar med rett, men alle desse ser ut til å få tilbod på sitt primærønske i prøveinntaket. I prøveinntaket er det 3 søkarar med ungdomsrett som har blitt vidaresøkt til tilbodet, men vi ser at dei ikkje er frå Tingvoll kommune. Erfaringsvis vil desse takke nei til tilbod ved Tingvoll vgs. Fylkesrådmannen rår ikkje til at tilbodet vert sett i gang som småskalatilbod skoleåret 2015/2016. Elektrofag: Til Vg1 elektrofag er det 3 primærsøkarar med ungdomsrett. Det er ein sekundærsøkar som ser ut til å få tilbod i prøveinntaket. Denne søkaren er ikkje frå Tingvoll kommune eller nærliggande kommunar og vil erfaringsvis takke nei til tilbod ved Tingvoll vgs. Fylkesrådmannen rår ikkje til at tilbodet vert sett i gang skoleåret 2015/2016. Ulstein vgs: Påbygging til generell studiekompetanse: Ulstein vgs hadde berre 3 primærsøkarar til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. I samråd med rektor rår fylkesutdanningssjefen til at tilbodet ikkje blir sett i gang. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Side7

8 Ålesund vgs: Teknikk og industriell produksjon: Ålesund vgs har 3 primærsøkarar med ungdomsrett til Vg2 kjemiprosess. Det er ingen sekundærsøkarar med ungdomsrett, og heller ingen primær- eller sekundærsøkarar som vil få fullføringsrett til tilbodet. Fylkesrådmannen rår til at tilbodet ikkje vert sett i gang for skoleåret 2015/2016. Forslag til vedtak: 1. Desse tilboda vert ikkje sett i gang skoleåret 2015/2016: Atlanten vgs: Vg1 musikk, dans og drama med fordjuping dans Herøy vgs, avd. Vanylven: Vg1 studiespesialisering Vg2 helsearbeidarfag (småskala) Vg2 industriteknologi (småskala) Kristiansund vgs: Vg1 studiespesialisering med formgjeving Vg2 klima, energi og miljøteknikk Vg2 design og trearbeid Romsdal vgs: Vg1 service og samferdsel med innovasjon og leiing Stranda vgs: Vg1 helse og oppvekstfag YSK Vg1 restaurant og matfag YSK Vg1 teknikk og industriell produksjon YSK Vg2 barne og ungdomsarbeidarfag (småskala) Vg2 helsearbeidarfag (småskala) Sunndal vgs: Vg2 kjemiprosess Surnadal vgs: Vg2 transport og logistikk Sykkylven vgs: Vg1 design og handverk Vg2 interiør og utstillingsdesign Tingvoll vgs: Vg1 medier og kommunikasjon Vg1 bygg og anleggsteknikk (småskala) Vg1 elektrofag (småskala) Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Ulstein vgs: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Side8

9 Ålesund vgs: Vg2 kjemiprosess Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Sverre Hollen fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 Prøveinntak frå Side9

10 Oversikt frå prøveinntak Akademiet vgs Ålesund As Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA2--N- Realfag,internasj STREA3---- Realfag STREA3--N- Realfag,internasj STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj

11 Oversikt frå prøveinntak Akademiet vgs Molde As Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj

12 Oversikt frå prøveinntak Vestborg vgs As Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering

13 Oversikt frå prøveinntak Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U STREA2--T- Realfag,toppidrett STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett STUSP1--T- Studiespes,toppidrett

14 Oversikt frå prøveinntak Akademiet Heltberg Toppidrett Molde Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U STREA2--T- Realfag,toppidrett STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett STUSP1--T- Studiespes,toppidrett

15 Oversikt frå prøveinntak Atlanten videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MDDAN2---- Dans MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering

16 Oversikt frå prøveinntak Fagerlia videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U HSAMB2---- Ambulansefag HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag MDDAN2---- Dans MDDAN3---- Dans MDDRA2---- Drama MDDRA3---- Drama MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MDMDD1--6- Mus/dans/drama,drama MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse STFOR1---- Studiespesialisering formgiv STFOR2---- Formgivingsfag STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag STREA2--N- Realfag,internasj STREA2--Q- Realfag,forskerlinje STREA2--T- Realfag,toppidrett STREA3---- Realfag STREA3--N- Realfag,internasj STREA3--Q- Realfag,forskerlinje STREA3--T- Realfag,toppidrett STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA2--Q- Språk/samf/øk,forskerlinje STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA3--Q- Språk/samf/øk,forskerlinje STSSA3--T- Språk/samf/øk,toppidrett STSSA4--T- Språk/samf/øk,toppidrett STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP1--Q- Studiespes,forskerlinje STUSP1--T- Studiespes,toppidrett

17 Oversikt frå prøveinntak Fannefjord videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U HSHSF1A--- Helse/oppvekst,2-årig,1.år HSHSF1B--- Helse/oppvekst,2-årig,2.år PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse STUSP1A--- Studiespes,2-årig,1.år STUSP1B--- Studiespes,2-årig,2.år STUSP1HTH1 ST Spes.u liten gr H, 1. år STUSP1HTH2 ST Spes.u liten gr H, 2. år STUSP1HTH3 ST Spes.u liten gr H, 3. år STUSP1HTH4 ST Spes.u liten gr H, 4. år STUSP1HTH5 ST Spes.u liten gr H, 5. år

18 Oversikt frå prøveinntak Fræna vidaregåande skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år BABYG2---- Byggteknikk HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag NAAKV2---- Akvakultur NAFFA2---- Fiske og fangst NANAB1---- Naturbruk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag STREA2---- Realfag STREA2--N- Realfag,internasj STREA3---- Realfag STREA3--N- Realfag,internasj STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPAMM3---- Anleggsmaskinmekanikerfaget TPKJP2---- Kjemiprosess TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år

19 Oversikt frå prøveinntak Gjermundnes vidaregåande skule Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U NAAID2---- Anleggsgartner- og idrettsanl NAHHO2---- Heste- og hovslagerfag NALBR3---- Landbruk NALGA2---- Landbruk og gartnernæring NANAB1---- Naturbruk NANAB3---- Studieforberedende naturbruk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

20 Oversikt frå prøveinntak Haram vidaregåande skule Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U ELELE1---- Elektrofag ELELE1P--- Elektrofag,YSK 4år ELELE2---- Elenergi ELELE2P--- Elenergi,YSK 4år ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse STREA2---- Realfag STREA2--N- Realfag,internasj STREA2UT-- Realfag,utland STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA2UT-- Språk/samf/øk,utland STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj TPPIN2---- Industriteknologi TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år

21 Oversikt frå prøveinntak Herøy vidaregåande skule Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag NAFFA2---- Fiske og fangst NANAB1---- Naturbruk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag TPMAR2---- Maritime fag TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

22 Oversikt frå prøveinntak Kristiansund videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek DHDHV1---- Design og håndverk DHDTR2---- Design og trearbeid DHFRI2---- Frisør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSTRL2---- Transport og logistikk STFOR1---- Studiespesialisering formgiv STFOR2---- Formgivingsfag STFOR3---- Formgivingsfag TPBRT2---- Brønnteknikk TPKJP2---- Kjemiprosess TPKJP2P--- Kjemiprosess,YSK 4år TPKJT2---- Kjøretøy TPMAR2---- Maritime fag TPPIN2---- Industriteknologi TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år

23 Oversikt frå prøveinntak Molde videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom STFOR1---- Studiespesialisering formgiv STFOR2---- Formgivingsfag STFOR3---- Formgivingsfag STREA2---- Realfag STREA2--T- Realfag,toppidrett STREA3---- Realfag STREA3--T- Realfag,toppidrett STREA4--T- Realfag,toppidrett STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--T- Språk/samf/øk,toppidrett STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--T- Språk/samf/øk,toppidrett STSSA4--T- Språk/samf/øk,toppidrett STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP1--T- Studiespes,toppidrett

24 Oversikt frå prøveinntak Rauma videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U ELAUT2---- Automatisering ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPKJT2---- Kjøretøy TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

25 Oversikt frå prøveinntak Romsdal videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BABYG2P--- Byggteknikk,YSK 4år DHDHV1---- Design og håndverk DHFRI2---- Frisør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY3--EP Påbygg gen stk,innovasjon PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSA1--EP Service/samf,innovasjon SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSSSS2--EP Salg/service/sikk,innovasjon TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

26 Oversikt frå prøveinntak Spjelkavik videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U STREA2---- Realfag STREA2--N- Realfag,internasj STREA3---- Realfag STREA3--N- Realfag,internasj STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--N- Språk/samf/øk,internasj STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--N- Studiespes,internasj STUSP2Z--- International baccalaureate STUSP3Z--- International baccalaureate

27 Oversikt frå prøveinntak Stranda vidaregåande skule Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHSF1P--- Helse/oppvekst,YSK 4år IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag RMRMF1P--- Restaurant/mat, YSK, 4 år STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år

28 Oversikt frå prøveinntak Sunndal vidaregåande skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPKJP2---- Kjemiprosess TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

29 Oversikt frå prøveinntak Surnadal vidaregåande skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

30 Oversikt frå prøveinntak Sykkylven vidaregåande skule Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U DHDHV1---- Design og håndverk DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

31 Oversikt frå prøveinntak Tingvoll vidaregåande skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering

32 Oversikt frå prøveinntak Ulstein vidaregåande skule Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4P1-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år PBPBY4P2-- Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år SSISF2---- IKT-servicefag SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering TPPIN2P--- Industriteknologi,YSK 4år TPTIP1P--- Tekn/ind prod,ysk 4år

33 Oversikt frå prøveinntak Herøy vidaregåande skule,avd Vanylven Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag STUSP1---- Studiespesialisering TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

34 Oversikt frå prøveinntak Volda vidaregåande skule Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MDMUS2---- Musikk MDMUS3---- Musikk MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet STREA2---- Realfag STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1---- Studiespesialisering

35 Oversikt frå prøveinntak Ørsta vidaregåande skule Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk DHBLD2---- Blomsterdekoratør DHDHV1---- Design og håndverk ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeiderfag HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag TPAMK2---- Arbeidsmaskiner TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

36 Oversikt frå prøveinntak Ålesund videregående skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U IDIDR2---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET1---- Idrettsfag MKMED1---- Medier og kommunikasjon MKMED2---- Medier og kommunikasjon MKMED3---- Studieforbered. medier og kom NAAKV2---- Akvakultur NAFFA2---- Fiske og fangst NANAB1---- Naturbruk PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse SSISF2---- IKT-servicefag SSRLV2---- Reiseliv SSSSA1---- Service og samferdsel SSSSA1P--- Service/samf,YSK 4år SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet SSTRL2---- Transport og logistikk STREA2---- Realfag STREA2--I- Realfag,entr/bedr.utv STREA3---- Realfag STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA2--I- Språk/samf/øk,entr/bedr.utv STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3--I- Språk/samf/øk,entr/bedr.utv STUSP1---- Studiespesialisering STUSP1--I- Studiespes,entr/bedr.utv TPKJP2---- Kjemiprosess TPMAR2---- Maritime fag TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

37 Oversikt frå prøveinntak Borgund vidaregåande skole Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt U Tatt inn sum U Ledig Egne utilb U BAANL2---- Anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk BABYG2---- Byggteknikk BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek DHDHV1---- Design og håndverk DHDTE2---- Design og tekstil DHFRI2---- Frisør DHINT3---- Interiør DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign ELAUT2---- Automatisering ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELDAT3---- Dataelektronikerfaget ELDEL2---- Data og elektronikk ELELE1---- Elektrofag ELELE2---- Elenergi HSAPO3---- Apotekteknikk HSHEA2---- Helsearbeiderfag HSHES2---- Helseservicefag HSHSE3---- Helsesekretær HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag HSHUD2---- Hudpleie HSHUD3---- Hudpleier PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK-- Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2---- Kokk- og servitørfag RMMFG2---- Matfag RMRMF1---- Restaurant- og matfag TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri TPKJT2---- Kjøretøy TPPIN2---- Industriteknologi TPTIP1---- Teknikk og ind. produksjon

38 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2015 Inger Anita Sjømæling Saksnr Utval Møtedato YN-6/15 Yrkesopplæringsnemnda RS 8/15 Utdanningsutvalet Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2014 Bakgrunn Yrkesopplæringsnemnda har etter lovendringa i 2007, ein rådgjevande funksjon for Møre og Romsdal fylkeskommune når det gjeld fag- og yrkesopplæringa i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune har det faglege og administrative ansvaret på området, men har plikt til å legge fram for yrkesopplæringsnemnda alle saker om kvalitet i fag- og yrkesopplæringa før dei vert handsama i fylkespolitiske organ. Organiseringa går fram av Opplæringslova, og lova gir føresegner om m.a. rettar og plikter for lærlingane og bedriftene og om fag- og sveineprøver. Yrkesopplæringsnemnda hadde i møte og handsama 19 saker Medlemmar i yrkesopplæringsnemnda Namn Bjørnar Dahle Nils Petter Hole Lene-Birgitte Myrstad Roald Røsand Anne Mari Pilskog Marita Forseth Ingrid-Marie Ulleland Moen Hanne Notøy Bjarne Storfold Eide Kirsti Borgen Ole Bjørn Helberg Silja Øvrelid Representerer: LO Møre og Romsdal NHO Møre og Romsdal LO Møre og Romsdal NHO Møre og Romsdal KS Virke Lærlingerepresentant Møre og Romsdal fylkeskommune (regional og næringsutvalet) Møre og Romsdal fylkeskommune (utdanningsutvalet Observatør NAV Observatør Utdanningsforbundet Lærlingerepresentant Nøkkeltal for 2014 ligg som vedlegg til saka. Vurdering Arbeid med å skaffe fleire læreplassar Arbeidet med å skaffe fleire læreplassar held fram. Dette er ein kontinuerlig prosess der det er fleire aktørar involvert. Statlege myndigheiter, partane i arbeidslivet og fylkeskommunen skal saman bidra til å auke talet på læreplassar. Samfunnskontrakten vart underskriven i Hovudmålet er å sikre betre rekruttering til yrkesopplæringa. Talet på godkjende kontraktar skal auke med 20 prosent i forhold til nivået ved utgangen av Møre og Romsdal hadde ved utgangen av 2014 ein auke på 13 prosent. Det er ei stor utfordring å få nok læreplassar i kommunane. KS anbefaler at kommunane bør ta inn 1 lærling pr innbyggjarar. Ut i frå dei tala så er det ein del gode kommunar som har tatt inn lærlingar i samsvar med måltalet. Side38

39 I 2013 var det 5 kommunar som ikkje hadde lærlingar. Det er gledeleg å sjå at to av kommunane har tatt inn lærlingar i 2014, det er Tingvoll og Gjemnes. Stordal, Midsund og Eide er framleis heilt utan lærlingar. Fylkeskommunen har tru på at eit betre samarbeid mellom skole og arbeidsliv er vegen å gå. Ved at elevane får god praksis i faget Prosjekt til fordjuping og god dialog mellom aktørane i yrkesopplæringa er viktig. Hospitering av lærarar og instruktørar kan vere med på å skape slike samarbeidsarenaer. God rådgiving og karriererettleiing til elevar er eit viktig tiltak slik at elevar som søkjer yrkesfag får god rettleiing om kva muligheit dei har for å få læreplass i eit fag og seinare arbeid. VG3 i skole På slutten av formidlinga var det fleire søkarar som ikkje hadde fått seg læreplass. Vi oppretta VG3 i skole i tømrarfaget ved Fræna vgs og VG3 i skole i barne- og ungdomsarbeidarfaget og i helsearbeidarfaget ved Romsdal vgs. I tillegg vart det oppretta ein klasse i IKT- servicefaget ved Ålesund vidaregåande skole. Det er 26 elevar som får eit tilbod om VG3 i skole. Vekslingsmodell Møre og Romsdal fylkeskommune starta hausten 2014, eit forsøk med vekslingsmodell i helsearbeidarfaget ved Kristiansund vidaregåande skole. Det er 13 elevar som følgjer eit fireårig løp mot fagbrev. Det er då ei veksling mellom skole og arbeidsliv alle fire åra, med ein gradvis auke i praksis. Ålesund vidaregåande skole har starta ein vekslingsmodell i service og samferdselfag. Tilbodet er over fire år og elevane vil få generell studiekompetanse i tillegg til fagbrev. Det blir spennande å følgje disse tilboda framover. Praksisbrev Vi har hatt forsøk med praksisbrev ved to skolar i fylket. Det er ved Ørsta vidaregåande skole og ved Kristiansund vidaregåande skole. Praksisbrev er eit tilbod til elevar som kjem rett frå ungdomsskole og går direkte over i bedrift. Tilbodet er meint for ungdom som har lettare for å lære av praktisk arbeid enn av teoretisk opplæring i skole. Elevane er 4 dagar i bedrift og ein dag i skole i to år. Den dagen dei er på skole vert det undervist i fellesfag, matematikk, norsk og samfunnsfag. Møre og Romsdal har eit forsøk på dette, men det er meininga at alle fylkeskommunar skal tilby dette frå Etter to år i skole kan elevane teikne ordinær lærekontrakt. Vaksenopplæring I 2014 vart det gjennomført om lag 725 realkompetansevurderingar, ei auke på om lag 125 frå (600) Auka kan skuldast at vi er betre til å få ut informasjon om våre tilbod og at tidlegare deltakarar på kurs informerer i sine nettverk. Det har i 2014 vore gjennomført 62 ulike kurs for i overkant av 1000 elevar. Det er tatt inn elevar både med og utan rett etter 4-3 for å møte behova, både hos søkjarar og næringsliv i fylket. Vi samarbeider òg med NAV, kommunar og private bedrifter om gjennomføring av opplæringsløp tilpassa behova. I 2014 har 8 av dei vidaregåande skolane i fylket køyrt ulike yrkesfaglige kurs og 4 av skolane har tilbydd kurs i generell studiekompetanse. Tilbod finns over heile fylket etter det behovet som søkjarane har. Side39

40 Alle søkjarar vert elektronisk registret og sakshandsama. Det ser ut til at tilboda er godt dimensjonert til det behovet som finns i fylket og vi har heller ikkje i 2014 hatt ei einaste klagesak i vidaregåande opplæring for vaksne. Det er framleis stort fokus på helse- og oppvekstfag men det vert stadig utvikla kurs innafor andre utdanningsprogram. I 2014 vart det halde kurs i restaurant og matfag og teknikk og industriell produksjon. Det er og gjennomført kompetansehevingstiltak for lærarar i vidaregåande opplæring for vaksne, både i samarbeid med VOX, og i eigen regi. Fylkeskommunen har både brukt eigne midlar og tildelte kompetansehevingsmidlar frå VOX. Internasjonalisering Eit av tiltaka i handlingsprogrammet for kompetanse er å få styrka det internasjonale arbeidet og då spesielt styrke internasjonaliseringa i fag- og yrkesopplæring. Utdanningsavdelinga har utvikla eit utvekslingsprogram for lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget og i resepsjonsfaget. Dette er gjort i samarbeid med fagmiljø på Gran Canaria i Spania. Oppstart i januar Det var til saman 9 lærlingar som hospiterte i 3 månader. 3 i resepsjonsfaget, 2 i kontor- og administrasjonsfaget og 4 i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Prosjektet er 2 årig og vert avslutta i EM i yrkesfag I oktober var det VM i yrkesfag i Lille i Frankrike. Stine Kipperberg frå Ålesund deltok i helsearbeidarfaget og gjekk heilt til topps. Ho fekk gullmedalje og den høgaste poengsummen av alle dei norske utøvarane. NM i yrkesfag I slutten av oktober vart det arrangert NM i yrkesfag i Trondheim. Her vart det 1.plass til Anine Pascal Sørensen i søm og design. Ho skal vidare til VM i Brasil i august Møre og Romsdal fekk fleire gode plasseringar, det vart 2.plass i yrkessjåførfaget, 2.plass i ambulansearbeidarfaget og 3. plass i helsearbeidarfaget. Lærlingeundersøkinga Undersøkinga vart gjennomført for tredje gong i Møre og Romsdal. Vi har hatt ein jamn auke i talet på lærlingar som svarar på undersøkinga. I 2014 var det 53 prosent som svara mot 42 prosent i Hovudkonklusjonen er at lærlingane trivst og har eit godt læringsmiljø. Nokre få område får litt lav score. Det er på område som medverking, om lærlingane deltek aktivt med å planlegge eiga opplæring og på dokumentasjon, om det er skriftleg dokumentasjon på opplæringa. Somme lærlingar meiner at dei er litt lite forberedt på fagprøva. Dette prøver vi å rette på med å ha samtalar med opplæringskontora og gjennom lærlingesamlingar. Lærlingesamlingar Møre og Romsdal fylkeskommune har faste årlege samlingar for både 1.års lærlingar og 2.års lærlingar. Dette er blitt teke godt i mot av lærlingane og det har vore stor deltaking. Vi har samling for 1.års lærlingar om hausten og for 2.års lærlingar om våren. Mellom tre og fire hundre har delteke kvar haust og vår. Fagprøver Det har vore gjennomført 1667 fagprøvar i I 2013 var det Bestått/ikkje bestått var fordelt slik: Lærlingar 940 bestått 66 ikkje bestått Skoleelevar 151 bestått 15 ikkje bestått Praksiskandidatar 475 bestått 20 ikkje bestått Det er vanskeleg å få noko eksakt tal på kor mange nye lærebedrifter vi har fått i 2014, men ca nye bedrifter. Det var 42 nye bedrifter som vart innvilga stimuleringstilskott på kr ,- Side40

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- GSGSK PBPBYYK-- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPPIN---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt 3 Automatisering Automatiseringsfaget 3 75% Gruskule for min.

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- HSHSF SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursam_gru Plassar Grupper totalt Automatiserig Automatiserigsfaget

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatiserig Automatiserigsfaget Påbygg. ge. studiekompeta

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1 Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 6 7 DH 1 DHDHV1H--- Design/håndv,GRKO 2 2 2 DH 1 DHDHV1HTA2 DH Spes.u

Detaljer

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes Elevgrunnlag vg1 høsten 2017 Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM 64 10-8 66 Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes 65 63 6 134 Guri Kunna Frøya Hitra 50% Snillfjord 60 61 2 123 Gauldal 100% Midtre-G50%

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE AUTOMATISERING ELAUT2---- KJEMIPROSESS TPKJP2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSSSS2---- VK II ALLMENNE FAG 00 VK II AUTOMATIKERFAGET 66 VK II HJELPEPLEIER 16 002 LUSTER VIDAREGÅANDE

Detaljer

ST STUSP--T- Studiespes,toppidrett TP TPTIP---- Teknikk og ind. produksjon 9 TP TPTIPHTA TP Spes.u liten gr A,. år TP TPTIPHTA TP Spes.u liten gr A,.

ST STUSP--T- Studiespes,toppidrett TP TPTIP---- Teknikk og ind. produksjon 9 TP TPTIPHTA TP Spes.u liten gr A,. år TP TPTIPHTA TP Spes.u liten gr A,. Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Søkere ungdomsrett DH DHDHV---- Design og håndverk 8 DH DHDHVHTA DH Spes.u liten gr A,. år EL ELELE---- Elektrofag 0 HS HSHSF---- Helse- og oppvekstfag

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 1 0 100% A utomatiserin g A utomatiserin g sfa g et

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 1 0 100% A utomatiserin g A utomatiserin g sfa g et Årdal vidare g åande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- T PTIP T PPIN---- T PK J P---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Elektrofag % A utomatiserin

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: Tid: 10:30

Møteinnkalling. Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2015 Biblioteket ved Bodø videregående skole. Foto: John Tore Pedersen Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested:, Støren barneskole Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. 1 12 13 Service og samferdsel. 1 16 7 Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. 1 12 13 Service og samferdsel. 1 16 7 Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 13 1 16 7 1 30 31 1 13 14 2 Automatisering 1 12 13 1 15 11 vg2 1 30 28 1 12 14 Kjemiprosess 1 12 7 3 Automatiseringsfaget 1 12 11 Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret

Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Statistikk pr. 1. oktober 2017 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen november 2017 Innhold 1. REGIONER I BUSKERUD FYLKE. 3 2. SØKING

Detaljer