BoVIlIS BoVIPaSt RSP Vet. e N PN eum o NIVakSINe for alle. Drektige kyr. Unge kalver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BoVIlIS BoVIPaSt RSP Vet. e N PN eum o NIVakSINe for alle. Drektige kyr. Unge kalver"

Transkript

1 Melkekyr Kjøttfe Drektige kyr Unge kalver fra 2 ukers alder BoVIlIS BoVIPaSt RSP Vet. e N PN eum o NIVakSINe for alle Vaksine mot sykdom forårsaket av BRSV, PI-3 og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica

2 luftveissykdom Utbrudd av luftveisinfeksjoner bør unngås både med tanke på dyrehelse og økonomi. Smitte kan forekomme hos dyr i alle aldre, men sykdom bryter oftest ut i visse risikogrupper. Resultater fra Kalvehelseprosjektet viser at 4,1% av alle kalver i Norge rammes av luftveissykdommer. 1A Luftveissykdom er den vanligste sykdommen på norske kalver under 1 år. 1A Ofte har sykdommen et smygende forløp i besetningen og en stor andel av kalvene kan rammes. Luftveissykdom er den vanligste årsaken til antibiotikabehandling av kalver og også den vanligste dødsårsaken. Tilveksten påvirkes også negativt. Såvel klinisk som subklinisk sykdom kan innebære redusert tilvekst hos affiserte dyr. 2 Kalver som hadde hatt luftveissykdom hadde 25 gram lavere daglig tilvekst og videre viser studier fra det svenske Kvigprosjektet at luftveissykdom innebærer lengre kalvingsintervall. 1B, 3 Risikofaktorer unge kalver Med økende alder utvikles immunforsvaret, derfor er unge kalver ekstra følsomme for infeksjoner og utilstrekkelig tilgang på råmelk øker risikoen for sykdom. Luftveissykdommer forekommer vanligvis de første tre månedene, samtidig som avvenning også foregår, noe som er ytterligere en årsak til påkjent immunforsvar. Om den unge kalven i tillegg har hatt diaré er risikoen for å få pneumoni større. I følge resultater fra det svenske Kvigprosjektet får 96% av kalver med diarétilstand senere pneumoni. 1B Unge kalver Innkjøpte kalver og miljøpåvirkning Miljøets betydning for utvikling av luftveissykdom er stor både innendørsmiljø generelt og ikke minst det direkte nærmiljøet der høy dyretetthet og store binger gir økt risi ko for sykdom. Problemer med luftveissykdommer øker også med større besetninger. Dyrene er spesielt følsomme i dagene etter et miljøskifte. Når kalver fra ulike besetninger blandes introduseres nye potensielle patogener i gruppen. I kombinasjon med forskjeller i immunstatus hos kalvene er dette en av årsakene til økt forekomst av luftveissykdommer. Innkjøpte kalver og miljøpåvirkning 2

3 en sykdom med mange årsaker Luftveissykdom hos kalv er en multifaktoriell sykdom som kan forårsakes av en eller flere pato gener sammen med andre predisponerende faktorer. De infeksjonsagens som er mest aktuelle i norske besetninger er: BRSV (bovint respiratorisk syncytialt virus), PI 3 (parainfluensa 3 virus), Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella Multocida og BCV (bovint coronavirus). I tillegg kan i sjeldne tilfeller Histophilus somni og lungeorm (Dictyocaulus viviparus) være aktuelt. 4 Infeksjonsagens er ulike i ulike besetninger og det kan være vanskelig å skille disse etter kliniske symptom. Dyrenes mottakelighet påvirkes av stress som for eksempel transport og miljøskifte samt andre miljøfaktorer. Balansen mellom smittepress, immunitet og dyrenes generelle kondisjon avgjør om sykdom utvikles. Høst og vinter I de fleste besetninger øker forekomsten av respiratorisk sykdom i den kalde årstiden. Trolig er dette en indikasjon på at driftsform og miljø har stor betydning for hvordan sykdommen manifesterer seg. En kombinasjon av lav temperatur og høy luftfuktighet påvirker negativt, likeså kald trekk og høy gass konsentrasjon. 5 Høst og vinter transport Det er velkjent at transport med av og pålastinger forårsaker kraftig stress hos dyrene; kontakt med nye dyr, store varia sjoner i temperatur og luftfuktighet, trekk og ikke minst redusert fôropptak. Hver situasjon som genererer stress har negativ påvirkning på dyrets immunforsvar. kontroll av luftveissykdommer Ettersom årsaken til luftveissykdom er multifaktoriell kreves flere tiltak samtidig og kun vaksinasjon løser ikke problemet. Transport Miljøtiltak: Fokus ligger på ventilasjon og temperatur. Eksperter på området kan identifisere problem og gi konstruktive forslag på forbedret innendørsmiljø. Minimere stress: Kalven utsettes for situasjoner som er stressutløsende; avvenning, transport, nye grupper, fôrfor andringer mm. Tiltak som minimerer stress i disse situasjoner bør etterstrebes. Vaksinasjon: Et strategisk vaksinasjonsprogram øker muligheten for kalven til å overkomme infeksjonen. Gjennom et vaksinasjonsprogram minimeres utskillelsen av de aktuelle patogener det vaksineres mot og infeksjonstrykket reduse res i hele besetningen. 3

4 Hvordan beskytter vaksinen? Vaksinen beskytter mot de tre vanligste luftveispatogenene som forårsaker luftveislidelser hos kalv i Norge. God beskyttelse er vist mot BRSV, PI 3 og M. haemolytica serotype A1 i smitteforsøk. Kryssimmunitet mot M. haemolytica serotype A6 er også vist. 6 Feltstudier har vist at vaksinasjon reduserer mortalitet forårsaket av pneumoni på besetningsnivå. 7 2 uker Bovilis Bovipast RSP vet. Kontroller Antall dyr % Antibiotikabehandlede Mortalitet En feltstudie på 14 gårder med kalver/gård (n = 719 ) viste god beskytt else etter vaksinasjon. Dyr vaksinert med Bovilis Bovipast RSP vet. hadde både signifikant færre behandlinger av lungesykdommer og lavere mortalitet. 7 3 måneder 4

5 Når bør man vaksinere? Maksimalt antistoffsvar kan forventes 2 uker etter endt grunnvaksina sjon. Reduksjon av virusutskillelse har blitt vist allerede en uke etter vaksinasjon for BRSV. I denne studien inngikk unge kalver som fremdeles hadde fått påvist noe maternale antistoffer. 8 At vaksinasjonstidspunktet har en signifikant effekt på be skyttelsen er vist i en studie med 161 kalver fra 15 gårder der den gruppen som ble vaksinert før ankomst hadde signifikant lavere morbiditet og behandlingsfrekvens enn den gruppen som ble vaksinert ved ankomst. 9 Kvige Ku 5

6 Bovilis Bovipast RSP vet. INNHold Inaktivert bovint RS virus, Parainfluensa 3 virus og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica A1 To adjuvans: Aluminiumhydroxid og Quil A Hjelpestoffer: Natriumtimerfonat INdIkaSjoN Aktiv immunisering av storfe mot parainfluensa 3 virus (PI 3 V) for å redusere infeksjon, bovint RS virus (BRSV) for å redusere infeksjon og kliniske symptomer, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica serotype A1 for å redusere infeksjon, dødelighet, kliniske symptomer, lungelesjoner og bakterieinvasjon av lungene forårsaket av serotypene A1 og A6. Kryssimmunitet med M. haemolytica serotype A6 er vist i smitteforsøk foretatt i laboratorium etter første vaksinasjon. Humoral immunitet overfor BRSV og PI 3 V er størst ca. 2 uker etter fullført grunnimmuniseringsprogram. en PNeuMoNIVakSINe for alle Kombinasjon av virale og bakterielle antigen; BRSV, PI 3 og M. haemolytica Dobbelt adjuvanssystem IRP-teknologi Kan brukes fra 2 ukers alder Effektiv i nærvær av maternale antistoffer Sikker i bruk under drektighet og laktasjon dose 1 dose er 5 ml. Injiseres subkutant på halsen. PakNINg 50 ml hetteglass (10 doser) Subkutan injeksjon Vaksinasjonsanbefaling grunnvaksinasjon 2 vaksineringer fra 2 ukers alder med ca. 4 ukers mellomrom Studier har også vist positiv effekt på antistoff nivået i kolostrum etter vaksinasjon av kyr. 10 6

7 Mannheimia (Pasteurella) haemolytica og IRP-teknologi 11 M. haemolytica bakterier bruker noen spesielle typer proteiner for å ta opp jern og for å kunne reprodusere. Disse jernregulatoriske transmembranproteinene (IRP Iron Regulating Proteins) er de samme for ulike serotyper av M. haemolytica, og antistoffer rettet mot en serotype vil gi kryssimmunitet mot andre serotyper. IRP er sterkt immunogene. Ved vekst i jernfattige miljø kommer bakterien til å kompensere ved å uttrykke IRP fra membranen. Denne metoden brukes ved fremstillingen av antigen i Bovilis Bovipast RSP vet. for å stimulere evnen til å immunisere mot flere serotyper. Referanser: 1A. Gulliksen et al. (2009) Respiratory infections in norwegian dairy calves. J. Dairy Sci. 92 : B. Kvigprojektet: Sida_ID=2389 ( ) Rekryteringsdjurens hälsa, skötsel, utfodring och miljö och uppfödningsperiodens betydelse för mjölkkons hälsa, produktion och hållbarhet. 2. Thompson et al. (2006) Use of treatment records and lung lesion scoring to estimate the effect of respiratory disease on growth during early and late finishing periods in South African feedlot cattle. J Anim Sci (84): Hultgren et al. (2008) Rearing conditions, morbiditiy and breeding performance in dairy heifers in southwest Sweden. Preventive Vet Med (87): SVAs hemsida: hos notkreatur/luftvagsinfektioner hos kalvar och ungdjur. 5. Kummen och Nybø (2008) Smittsom luftvegssjukdom på kalv og ungdyr. Praksisnytt SPC, godkjent av Legemiddelverket. 7. Makoschey (2008) Field efficacy of combination vaccines against bovine respiratory pathogens in calves. Acta Vet Hungaria, Vol 56(4): Mawhinney and Burrows (2005) Protection against bovine respiratory syncytial virus challenge following a single dose of vaccine in young calves with maternal antibody. Vet Rec Vol 156: Tresse et al. (2008) Comparison of different vaccination protocols against bovine respiratory disease complex in fattening units. 25th World Buiatrics Congress, Budapest: Makoschey et al. (2008) Effect of cow vaccination against BRSV and PI3 on immune status ante partum and the transfer of colostral antibodies to calves. 25th World Buiatrics Congress, Budapest: Zecchinon et al. (2005) How Mannheimia haemolytica defeats host defence through a kiss of death mechanism. Vet Res 35: Bovilis Bovipast RSP vet. vaksinasjonsforslag Unge kalver Innkjøpte kalver Drektige kyr/kviger 7

8 felleskatalogtekst For mer informasjon kan man laste ned SPC fra legemiddelverket.no eller kontakt oss: MSD Animal Health Thormøhlensgate Bergen animal health.no MSD Animal Health NO Bovilis Bovipast RSP vet. INJEKSJONSVÆSKE, SuSpENSJON til StORfE: 1 dose (5 ml) inneh.: Inaktivert bovint RS virus, stamme EV 908 min. 10 5,5, maks. 10 6,4 TCID 50, inaktivert parainfluensa 3 virus, stamme SF 4 Reisinger min. 10 7,3, maks. 10 8,3 TCID 50, inaktivert Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, serotype A1, stamme M4/ celler, aluminiumhydroksid 37,5 mg, Quil A (Saponin) 0,625 mg, natriumtimerfonat 0,05 mg. EgENSKApER: KlASSIfISERINg: Vaksine mot bovint RS virus (BRSV), parainfluensa 3 virus (Pi 3 V) og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica til storfe. Virkningsmekanisme: Induserer antistoffer mot BRSV, PI 3 V og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica. INdIKASJONER: Aktiv immunisering av storfe mot parainfluensa 3 virus (PI 3 V) for å redusere infeksjon, bovint RS virus (BRSV) for å redusere infeksjon og kliniske symptomer, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica serotype A1 for å redusere infeksjon, dødelighet, kliniske symptomer, lungelesjoner og bakterieinvasjon av lungene forårsaket av serotypene A1 og A6. Kryssimmunitet med M. haemolytica serotype A6 er vist i smitteforsøk foretatt i laboratorium etter første vaksinasjon. Humoral immunitet overfor BRSV og PI 3 V er størst ca. 2 uker etter fullført grunnimmuniseringsprogram. KONtRAINdIKASJONER: Unngå vaksinering av syke dyr, dyr med alvorlig parasittinfestasjon og dyr med nedsatt allmenntilstand. Tilfredsstillende immunitet oppnås bare hos friske og immunkompetente dyr. BIVIRKNINgER: Adjuvansrelatert hevelse på injeksjonsstedet som i ekstreme tilfeller kan bli opp til 10 cm. Hevelsen forsvinner helt eller reduseres til en liten uanselig kul innen 2 3 uker. Enkelttilfeller av svært små reaksjoner i opp til 3 måneder etter vaksinering. Lettere forbigående temperaturstigning i inntil 3 dager. Noe motvillighet til bevegelse. Overfølsomhetsreaksjoner. forsiktighetsregler: Grunnimmuniseringen bør starte slik at fullstendig immunitet oppnås før risikoperioden begynner. Grunnimmuniseringen av kalver bør fullføres før innsett, alternativt innendørs under karantene. Alle dyr i besetningen bør vaksineres. Antistoffresponsen kan reduseres ved maternell overføring av antistoff hos kalver opp til 6 ukers alder. Smitteforsøk har vist at signifikant beskyttelse mot infeksjon av bovint RS virus likevel oppnås 3 uker etter grunnimmuniseringen, og signifikant beskyttelse mot PI 3 V og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, 6 uker etter grunnimmuniseringen. Smitteforsøk hos kalver som har maternelle antistoffer viser videre at kryss immunitet overfor serotype 6, inntrer 2 uker etter fullført vaksinasjonsprogram. Beskyttende kryssimmunitet oppnås inntil 6 uker etter grunnimmuniseringen. Bedring av hygieniske forhold er viktig for å oppnå best mulig resultat av vaksineringen. INtERAKSJONER: Vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, Intervets levende IBR marker vaksine til kalver fra 3 ukers alder. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Immunsupprimerende legemidler må ikke brukes like før eller etter vaksinering, da tilfredsstillende immunrespons bare oppnås hos immunkompetente dyr. drektighet/laktasjon: Kan brukes under drektighet og laktasjon. dosering: 1 dose er 5 ml. Injiseres subkutant på halssiden. Grunnimmunisering: Fra ca. 2 ukers alder: 2 vaksineringer med ca. 4 ukers mellomrom. Revaksinering: Ved behov gis en enkelt dose ca. 2 uker før hver risikoperiode (f. eks. ved transport, introduksjon i ny besetning, nytt fjøs). Rist vaksinen før bruk mm lange kanyler med 1,5 2 mm diameter anbefales. Vaksinen skal ha værelsestemperatur før bruk, og injiseres raskt. OVERdOSERINg/fORgIftNINg: Forventes ikke å gi andre bivirkninger enn de nevnt under Bivirkninger. Hevelsen kan bli større og temperaturstigningen høyere. tilbakeholdelsestider: Ingen. OppBEVARINg Og holdbarhet: Oppbevares kaldt (2 8 C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer. pakninger: INJEKSJONSVÆSKE: til StORfE: 50 ml (hettegl.). SISt ENdREt:

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 6 vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoffer: Aeromonas salmonicida

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff(er): Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida,

Detaljer

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no

PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon msd-animal-health.no 1 2 Forskning for bærekraftig fremtid /// JOHAN KVALHEIM, ADM.DIR. MSD ANIMAL HEALTH NORGE Hvem hadde trodd at noen spede

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie

Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie 211 Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden en litteraturstudie I melkeproduksjon er det vanlig å ta kalven vekk fra mora kort tid etter fødselen. Dette kan være fordelaktig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Dyras beste tilskuddsfôr!

Dyras beste tilskuddsfôr! Dyras beste tilskuddsfôr! PLUSS HJELPER DEG Å TA ANSVAR! er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for å bidra til en optimal fôring gjennom

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Helseråd for barnehagebarn

Helseråd for barnehagebarn 1 Helseråd for barnehagebarn Til foreldre, foresatte og barnehagepersonale - nyttig informasjon for å vurdere om barnet er for sykt eller frisk nok til å være i barnehagen Det er viktig å ta utgangspunkt

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub På noen områder er hunder ganske like oss mennesker. Et sunt og godt liv er i stor grad avhengig av miljøet

Detaljer

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG HELSE Tema Adopsjon -1- INNHOLD Adopterte barn og helse Den første legeundersøkelsen etter hjemkomst Helsestasjonen Vaksinasjonsprogrammet Det premature barnet Vekst Understimulering

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Skrevet av Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub (NKK) link til NKK her En takk til Astrid Indrebø og NKK for at Potefaret Kennel får låne artikkelen

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

05-2013. tilskuddsfôr!

05-2013. tilskuddsfôr! 05-2013 tilskuddsfôr! Pluss hjelper deg å ta ansvar! Mineraler og vitaminer for god helse Pluss er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til storfe, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er utviklet for

Detaljer

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle LES PAKNINGSVEDLEGGET NøYE. NØYE. Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle bivirkninger 10 Følg legens

Detaljer

Tilbake til faget. Tillit. Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget. 30. Hva skjer.

Tilbake til faget. Tillit. Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget. 30. Hva skjer. # 13 2014 Tilbake til faget Tillit. Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget. 30 Hva skjer Og snart er Høies planer klare 16 Sykepleien nr. 13 2014

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet.

I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet. Immunitet mot rubella: betydning av lavt antistoffniva hos personer som har fa tt minst to doser rubellavaksine Innhold Sammendrag... 1 Bakgrunn... 2 Rubellavaksinering i Norge og antistoffnivå i vaksinerte

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer