2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord"

Transkript

1 rapport 2: 2009

2 2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

3 Forord Denne rapporten bygger på data fra oppfølgingsundersøkelsen Ungdom 2008 som ble gjennomført i Tromsø våren Vi vil rette en stor takk til de mange bidragsyterne, uten deres innsats ville ikke denne rapporten vært mulig. Først og fremst gjelder det alle avgangselevene ved de seks videregående skolene i Tromsø kommune. En hjertelig takk til alle som tok seg tid til å besvare vårt elektroniske spørreskjema. Undersøkelsen ville ikke vært mulig å gjennomføre uten den positive holdningen til de seks skolene og ikke minst Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune. Kontaktlærerne viste i en tid preget av streik og eksamensavvikling stor grad av entusiasme og kreativitet for å bistå oss i gjennomføringen av undersøkelsen. Med andre ord en krevende jobb! Vi vil også rette en særlig takk til Sparebank1 sitt gavefond, som muliggjorde gjennomføringen av undersøkelsen og ikke minst at vi kan få formidlet tilbake til skolefeltet noen av de funn vi har kommet frem til. Denne pilotundersøkelsen har gitt oss uvurderlig erfaring og vi står nå godt beredt til å gjennomføre den store helseundersøkelsen av alle ungdommer i den videregående skole i Tromsø kommune i nemlig UNGT. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 3

4 sammendrag Ungdom 2008 er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført våren 2008 ved alle avgangsklassene ved de videregående skolene i Tromsø kommune. Spørreundersøkelsen er en oppfølging av 10. klassinger i Tromsø kommune som deltok i Ungdomsundersøkelsen i Nord-Norge i Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut mer om ungdommenes fysiske og psykiske helse, levekår, skolesituasjon og hvordan disse forholdene endret seg over tre år. I denne rapporten har vi valgt ut noen områder og presenterer resultater knyttet til opplevelsen av skolehverdagen og utdanningsplaner samt hvordan ungdommene opplever egen helse. Det store flertallet av elever oppgir å trives på skolen og få oppgir å ha opplevd mobbing. Likevel er det en viss andel som ikke opplever å ha et godt forhold til læreren og savner hjelp med skolefagene. Mange hadde konkrete planer om videre studier, mens 20% hadde ennå ikke bestemt seg på det tidspunkt studien ble gjennomført. De fleste ungdommene (84%) oppga å ha god helse, men samtidig hadde mange benyttet seg av fastlege og skolehelsetjenesten det siste året. Til sammen 10% oppga at de hadde søkt hjelp for psykiske plager i samme periode. En liten andel oppgir at de røyker daglig (5%) mens en noe høyere andel (20%) oppgir at de snuser. Når det gjelder alkohol er det 8% som drikker flere ganger i uken, mens 4% aldri har drukket alkohol. Generelt var det små og ikke signifikante kjønnsforskjeller i forhold til de variablene vi presenterer her. Resultatene baserer seg på ungdommer som er i ferd med å avslutte videregående skole og dermed har de lykkes i å gjennomføre denne utdanningen. Det er derfor rimelig grunn til å anta at disse er noe mer positive til skolen enn de som faller fra underveis. 4 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

5 innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innhold Hva er Ungdom 2008? Formålet med undersøkelsen Hvordan ble undersøkelsen gjennomført? Noen resultater fra Ungdom 2008? Hvilke studieretninger tilhørte elevene som besvarte spørreskjema? Opplevelse av arbeidspress på skolen Trivsel på skolen Opplevelse av hjelp og støtte på skolen Mobbing Utdanningsplaner Arbeidsforhold ved siden av skolen Helse Bruk av helsetjenester Røyk, snus og alkoholvaner Oppsummering Anbefalt litteratur Rapport 2: 2009 RBUP Nord 5

6 1 Hva er ungdom 2008 Ungdom 2008 er en spørreundersøkelse som ble gjennomført våren 2008, ved alle avgangsklassene ved de videregående skolene i Tromsø kommune. Undersøkelsen er en oppfølging av 10. klassinger som deltok i Ungdomsundersøkelsen i Nord-Norge i Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut mer om ungdommenes fysiske og psykiske helse, levekår, opplevd skolesituasjon og hvordan disse forholdene endrer seg over tre år. I denne rapporten vil vi presentere noen resultater fra Ungdom 2008 med hovedfokus på forhold knyttet til ungdommenes skolehverdag. 1.1 FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN I denne rapporten vil enkelte resultater fra undersøkelsen bli presentert, mens det senere vil komme publikasjoner om andre forhold ved ungdommenes helse og levekår. I hovedsak belyser vi her hvordan elevene opplever ulike aspekter ved skolegangen sin på videregående skole: Opplevelse av trivsel og arbeidspress i skolen Utdanningsplaner Arbeidsforhold ved siden av skolen Mobbing Helse Røyk, snus og alkoholvaner 6 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

7 2 hvordan ble undersøkelsen gjennomført Gjennomføringen av Ungdom 2008 foregikk ved de seks videregående skolene i Tromsø i april og mai Prosjektkoordinatorene av Ungdom 2008 orienterte om undersøkelsen sammen med kontaktpersonen på de forskjellige videregående skolene, og var tilgjengelig for å besvare spørsmål. Elevene fikk utdelt informasjon og samtykkeerklæring på skolene av prosjektkoordinator, kontaktpersoner og kontaktlærere. De som samtykket til å delta mottok et elektronisk spørreskjema (Quest- back) som ble sendt til deres e-postadresse. Elevene besvarte skjemaet på egen pc. Noen elever valgte å besvare spørreskjema i papirformat, enten på skolen eller hjemme. Ungdom 2008 har vært gjennomført av RBUP Nord, Universitetet i Tromsø og med tillatelse av Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune. Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 7

8 3 Noen resultater fra Ungdom 2008 Av de ca elevene som deltok i Ungdomsundersøkelsen i 2005, var 649 elever fra Tromsø kommune. Det var 290 elever som deltok i undersøkelsen Ungdom Av disse var 180 jenter (62%) og 110 gutter (38%). I alt var 91 % mellom 18 og 19 år og de resterende var mellom 20 og 24 år. En oversikt over hvilke studieretninger ungdommene gikk på er presentert i Figur HVILKE STUDIERETNINGER TILHØRTE ELEVENE SOM BESVARTE SPØRRESKJEMA? Figur 1 Oversikt over studieretning 100 % 80 % 60 % 40 % Allmennfag Yrkesfag med påbygging Yrkesfag Andre 20 % 0 % Av de som var med i undersøkelsen ser vi at allmennfag (allmenne, økonomiske og administrative fag, idrettsfag, musikk, dans og drama) utgjorde den største kategorien. Yrkesfag med allmenn påbygging og yrkesfag var i mindre grad representert. I tillegg var det noen få prosent som primært definerte seg som deltidselever. 8 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

9 3.2 OPPLEVELSE AV ARBEIDSPRESS PÅ SKOLEN Mange av elevene gav uttrykk for at de opplevde et stort arbeidspress på skolen. Nærmere 43% svarte at de ofte opplevde dette, mens 50% at de av og til opplevde stort arbeidspress. Når det gjelder press fra omgivelsene, svarte 26% at de ofte opplevde et press om å lykkes eller gjøre det bra på skolen, mens 46% svarte at de av og til opplevde dette. På spørsmål om eleven hadde store vansker med å forstå læreren når han eller hun underviste, svarte 42% nei, 45% svarte ja, av og til og 12% svarte ofte. 3.3 TRIVSEL PÅ SKOLEN Elevene ga i stor grad uttrykk for å trives i klassen. Totalt svarte 96% at de helt eller delvis var enige i uttalelsen Jeg trives i klassen. På spørsmål om de opplevde å ha mye til felles med de andre i klassen, svarte 71% seg helt eller delvis enige i dette. Tilsvarende svarte 66% at de helt eller delvis følte seg knyttet til klassen. 3.4 OPPLEVELSE AV HJELP AV HJELP OG STØTTE PÅ SKOLEN På spørsmålet om Lærerne setter pris på meg svarte 20% at de var helt enige, og 51% var delvis enige, mens 29% var mer eller mindre uenige i dette utsagnet. Nærmere 50% av elevene svarte at de helt eller delvis opplevde at lærerne hjalp dem med personlige problemer hvis de trengte det. Tre av fire elever var helt eller delvis enige i utsagnet om at lærerne hjalp dem med fagene når de trengte det. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 9

10 4 Mobbing Ungdommene ble spurt om de hadde opplevd å bli mobbet etter 10. klasse. I alt svarte 93% av ungdommene nei på dette spørsmålet. Av de som har opplevd mobbing, svarte nærmere to prosent at de har opplevd dette i løpet av de siste 12 månedene. Det var ikke noen statistiske forskjeller mellom jenter og gutter i forhold til mobbing. På spørsmålet om de hadde mobbet andre svarte 93% nei. Av de 7% som har mobbet andre, har 1% gjort dette i løpet av de siste 12 månedene. 5 Utdanningsplaner I undersøkelsen oppgav 77% av ungdommene at de har planer om universitets- eller høgskoleutdanning. Av disse var det nesten 62% som planla utdanning av høyere grad. Samtidig ser vi at 20% av ungdommene ennå ikke hadde lagt konkrete planer, og var ubestemte i forhold til videre utdanning. Det var ingen statistisk signifikante kjønnsforskjeller i forhold til utdanningsplaner. 10 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

11 6 Arbeidsforhold VED siden av skolen Til sammen 72% av ungdommene jobbet ved siden av skolen. Figuren under viser fordelingen av antall arbeidstimer i uken. Den vertikale aksen er i prosent. Figur 2 Oversikt over lønnet arbeidstid per uke 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % Timer pr uke 10 % 5 % 0 % (1-4) (5-8) (9-12) (13-20) 20+ I all hovedsak oppgav ungdommene at de jobbet for å kunne kjøpe ekstra ting og opplevelser. Dette gjaldt for 80% av de som besvarte Ungdom I tillegg opplyste 16 % at de jobbet for at de trengte penger til skolegang, og 4% for å hjelpe til med familiens økonomi. Det var litt flere jenter (75%) som jobbet ved siden av skolen enn gutter (67%), men denne forskjellen er ikke signifikant. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 11

12 7 Helse Til sammen 84% av elevene svarte at de har god eller svært god helse. De fleste spørsmål om fysiske plager, det være seg høysnue, bronkitt, astma, eksem osv. blir i all hovedsak besvart med nei. På spørsmålet om ulike former for smerte er det en høyere forekomst. Noe over 50% svarte at de har hatt smerter de siste 12 månedene i nakke/skuldre, mens 36% svarte at de har hatt smerter i armer/ben/knær de siste 12 månedene, og 60% rapporterte om hodepine i løpet av det siste året. Det var 38% som svarte at de har hatt magesmerter de siste 12 månedene, og 39% svarte det samme for ryggsmerter. Av de med magesmerter (N = 116) har 20% opplevd å ha smerte eller verk i magen som har vart i minst 3 måneder. På spørsmål om smertene (uavhengig av hvor) har medført fravær fra skole eller jobb det siste året, så svarte 56% at det ikke har medført fravær, 20% svarte at de har vært borte 1-2 dager, 17% i 3-10 dager og 7% svarte at de har hatt fravær over 10 dager det siste året. 7.1 BRUK AV HELSETJENESTER Ungdommene ble spurt om hvilke helsetjenester de benyttet seg av siste året, og svarene er presentert i Figur 3 og 4. Om lag en tredjedel hadde i løpet av siste året vært i kontakt med skolehelsetjenesten, mens nesten tre fjerdedeler hadde vært i kontakt med sin fastlege de siste 12 månedene. Vi ser at svarene i forhold til bruk av skolehelsetjenesten er nærmest identisk med tallene for bruk av helsestasjon for ungdom. Til sammen 10% av ungdommene oppgav at de hadde søkt hjelp for psykiske plager i løpet av det siste året. 12 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

13 Figur 3 Bruk av skolehelsetjenesten det siste året Aldri: 66% 1-3 ganger: 30% 4 ganger eller mer: 4% Figur 4 Bruk av allmennpraktiserende lege i løpet av det siste året Aldri: 28% 1-3 ganger: 53% 4 ganger eller mer: 19% Rapport 2: 2009 RBUP Nord 13

14 8 Røyk, snus og alkoholvaner Til sammen 59% av ungdommene svarte at de aldri har røykt, mens 8% har røykt tidligere. Videre svarte 27% at de røyker av og til, og 5% svarte at de røyker hver dag. Dette er en nedgang fra 2005 da 8% svarte ja i en tilsvarende ungdomsundersøkelse på at de røkte daglig ( Når det gjelder bruk av snus/ skrå eller lignende svarte 52% at de aldri har brukt snus, skrå eller lignende. Videre svarte 6% at de har brukt snus, skrå eller lignende og har sluttet, og 21% svarte at de brukte dette av og til. Det var 20% som svarte at de bruker snus, skrå eller lignende hver dag. På spørsmål om hvor ofte har du drukket alkohol det siste året, så svarte nærmere 8% at de drikker 2-7 ganger i uken. En fjerdedel svarte at de drikker alkohol en gang i uken, og 51% svarte at de drikker alkohol 1-3 ganger per måned. Til sammen 14% drikker noen få ganger i året og 4% har ikke drukket alkohol i det hele tatt det siste året. Vi viser til Figur 5 med oversikt over svar på spørsmålet: Har du i løpet av det siste året drukket så mye alkohol at du har vært beruset (full) Figur 5 Oversikt over beruselse (alkohol) i løpet av det siste året g 11-25g 5-10g 1-4g Aldri mer enn 50g 14 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

15 9 Oppsummering Det siste skoleåret på videregående representerer slutten på ungdomstida og viktige valg skal tas om videre utdanning og yrkesliv. Mange vaner etableres i denne tiden både i forhold til kosthold, fysisk aktivitet og bruk av rusmidler. Dette er forhold som kan få konsekvenser for senere helse og trivsel. Skolen er en viktig arena for både læring og sosialt samvær i denne fasen. Fullført videregående skole er også en viktig inngangsbillett til videre utdanning og voksenlivet. I denne rapporten har vi valgt ut noen områder og presentert resultater knyttet til opplevelsen av skolehverdagen, utdanningsplaner samt hvordan ungdommene opplever egen helse. Det store flertallet av elever oppgir å trives på skolen og få oppgir å ha opplevd mobbing. Likevel er det en viss andel som ikke opplever å ha et godt forhold til læreren eller å få hjelp med fagene. Mange hadde konkrete planer om videre studier, mens 20% hadde ennå ikke bestemt seg på det tidspunkt studien ble gjennomført. De fleste ungdommene (84%) oppga å ha god helse, men samtidig hadde mange benyttet seg av fastlege og skolehelsetjenesten det siste året. Til sammen 10% oppga at de hadde søkt hjelp for psykiske plager det siste året. En liten andel oppgir at de røyker daglig (5%) mens en noe høyere andel (20%) oppgir at de snuser. Når det gjelder alkohol er det 8% som anvender dette flere ganger i uken, mens 4% drikker aldri. Generelt var det små og ikke signifikante kjønnsforskjeller i forhold til de variablene vi har presentert her. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 15

16 Resultatene baserer seg på ungdommer som er i ferd med å avslutte videregående skole og dermed har de lykkes i å gjennomføre denne utdanningen. Det er derfor rimelig å tro at disse er noe mer positive til skolen enn de som faller fra underveis. Svarprosenten i undersøkelsen er 45%, og det er noe lavere enn det vi skulle ønske. Det er en mulighet at de som valgte å delta i studien skiller seg noe fra de som valgte å ikke delta. Det kan og være at tidspunktet med avsluttende eksamener og russefeiring gjorde det vanskelig for enkelte å delta. Disse forholdene kan ha hatt betydning for den noe lave svarprosenten. I 2009 starter vi med hovedundersøkelsen UNGT. I første halvdel av 2010 vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse og en enkel helseundersøkelse av nærmere 3000 ungdommer som er elever ved de seks videregående skolene i Tromsø kommune. Først vil vi gjennomføre en elektronisk spørreundersøkelse. Erfaringene fra Ungdom 2008 tilsier at dette vil gå greit. Ungdommer er vant og fortrolig med å jobbe på PC. I tillegg skal vi gjennomføre en helseundersøkelse, hvor vi skal gjøre enkle undersøkelser som måling av høyde, vekt, blodtrykk, og hofte- og liv mål. Vi skal ta en børsteprøve fra nese, ta blodprøve og muligens ta en enkel trykktest for å måle toleranse for ubehag/ smerte. Alt dette skal gjennomføres i samarbeid med og på skolen. Det vil ta maks 2 klassetimer. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med de videregående skoler i Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune ved Utdanningsetaten. 16 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

17 10 Anbefalt litteratur Aarø, L. E., Haugeland, S., Hetland, J., Torsheim, T., Samtal, O., & Wold, B. (2001). Psykiske og somatiske plager blant ungdom. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 121, Clifford, G. (2006). Levekår, ulikhet og utsatte barn: behovsbasert evaluering av poliklinisk barne og ungdomspsykiatri og kommunalt barnevern. Trondheim: RBUP Midt-Norge. Kvalem, I. L., & Wichstrøm, L. (Red.). (2007). Ung i Norge. Psykososiale utfordringer. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Ungdomsundersøkelsene (2007) Rapport 2: 2009 RBUP Nord 17

18 18 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

19 RBUP Nord rapport 2: 2009 Prosjektleder Siv Kvernmo Tittel Ungdom 2008 Forfattere Hilde Laholt, Elisabeth Valmyr Bania, Ann-Merete Bremnes, Monica Martinussen og Siv Kvernmo Oppdragsgiver RBUP Nord Elektronisk arkivkode --- Antall sider 20 ISBN Dato Sammendrag Ungdom 2008 er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført våren 2008 ved alle avgangsklassene ved de videregående skolene i Tromsø kommune. Spørreundersøkelsen er en oppfølging av 10. klassinger i Tromsø kommune som deltok i Ungdomsundersøkelsen i Nord-Norge i Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut mer om ungdommenes fysiske og psykiske helse, levekår, skolesituasjon og hvordan disse forholdene endret seg over tre år. Om RBUP Nord Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord (RBUP Nord) er et av fire regionale kompetansesentre, og har som oppgave å utvikle, kvalitetssikre og forvalte kunnskap om barn og unges psykiske helse. Senteret er tilknyttet Universitetet i Tromsø, og organisert under institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet. Om forebyggingsenheten Forebyggingsenheten ved RBUP Nord har som mål å bidra til økt kvalitet på psykiske helsearbeid for barn og unge. Enheten skal ha en særlig oppmerksomhet rettet mot helsefremmende og forebyggende arbeid for å bedre psykisk helse for barn som lever med risiko for, eller er i ferd med å utvikle, psykiske vansker eller lidelser. Formålet skal nås gjennom forskning, fagutvikling, undervisning og formidling. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 19

20 Maldesign: Norbye & Konsepta AS Utgitt av RBUP Nord. Bestilling: Universitetet i Tromsø RBUP Nord 9037 Tromsø rbupnord.uit.no ISBN

Ruskartlegging Verdal 2009

Ruskartlegging Verdal 2009 1 Ruskartlegging Verdal 2009 Kartlegging av rusbruken blant 7. 10. klassingene i Verdal høsten 2009. Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2010:1 2 Tittel : RUSKARTLEGGING VERDAL 2009. Kartlegging

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

ØSTFOLDHELSA 2008 HELSEPROFIL FOR UNGDOM

ØSTFOLDHELSA 2008 HELSEPROFIL FOR UNGDOM ØSTFOLDHELSA 8 HELSEPROFIL FOR UNGDOM ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Liv Grøtvedt Medvirkende: Øyvind Hesselberg, Jørgen Meisfjord og Steinar Bjørnes Tallene er foreløpige inntil rapporten er publisert.

Detaljer

UNGDATA. Presentasjon Østfold 17.01.2013

UNGDATA. Presentasjon Østfold 17.01.2013 UNGDATA Presentasjon Østfold 17.01.2013 HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt mellom NOVA,KS og de regionale kompetansesentrene for rus. Barne- og likestillingsdep, Justisdep og Helse- og omsorgsdep og Helsedirektoratet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Rapport. April 2016 Halvor Spetalen Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Rapport. April 2016 Halvor Spetalen Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan oppfattes yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus av skoleledere i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag? Rapport April 01 Halvor Spetalen Yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Voldsutsatt ungdom i Norge

Voldsutsatt ungdom i Norge Voldsutsatt ungdom i Norge - Resultater fra helseundersøkelser i seks fylker Forfattere: Line Schou, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen Ungdomsundersøkelsene 1593 tiendeklassinger i seks fylker deltok i

Detaljer

VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS

VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS "Mangfold, mestring, læring" Polarsirkelen videregående skole "STOR I NORD" VELKOMMEN SOM ELEV VED POLARSIRKELEN VGS Vi takker deg for at du har søkt skoleplass ved skolen vår,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT ROMOLSLIA BARNEHAGE KOMMUNALE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014. Kari Mette Aas, Eksamensleder

Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014. Kari Mette Aas, Eksamensleder Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014 Kari Mette Aas, Eksamensleder 3 februar 2015 De beste nyhetene 2014 Andelen av elevkullet fra 2008 som har fullført og bestått på normert tid, gikk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport klassetrinn

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

- regionstall for 10.-klassinger - - Tallene er foreløpige inntil rapporten er publisert -

- regionstall for 10.-klassinger - - Tallene er foreløpige inntil rapporten er publisert - Ungdomsundersøkelsen helsa 2008 - regionstall for 10.-klassinger - - Tallene er foreløpige inntil rapporten er publisert - ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Jørgen Meisfjord Medvirkende: Ø. Hesselberg,

Detaljer

Når foreldre møter skolen

Når foreldre møter skolen Når foreldre møter skolen I dette forskningsprosjektet skal vi undersøke relasjonene mellom foreldre, lærere og skole. Dette er et felt som er lite undersøkt, og som det derfor er viktig å få mer kunnskap

Detaljer

Unge Utforskere viser vei! Karin Gustavsen Barn og Unges Samfunnslaboratorium https://www.samfunnslab.com

Unge Utforskere viser vei! Karin Gustavsen Barn og Unges Samfunnslaboratorium https://www.samfunnslab.com Unge Utforskere viser vei! Karin Gustavsen Barn og Unges Samfunnslaboratorium https://www.samfunnslab.com. Barn og Unges Samfunnslaboratorium Hva: Hvorfor: Barn og Unge som utforskere med vekt på samfunnsutforskning.

Detaljer

Studiedag om mobbing

Studiedag om mobbing Studiedag om mobbing Prosess Innled med et foredrag om mobbing for eksempel «Hvordan håndterer vi mobbesaker» og «Observasjon» Bruk kafebordmetoden jf. metodisk tips Vær nøye på å beregne tiden Bruk forslagene

Detaljer

UNGDATA: Hva viser resultatene fra elever på ungdomstrinnet og i VGS i Nord-Norge?. Med fokus på skole, rusvaner og helse:

UNGDATA: Hva viser resultatene fra elever på ungdomstrinnet og i VGS i Nord-Norge?. Med fokus på skole, rusvaner og helse: UNGDATA: Hva viser resultatene fra elever på ungdomstrinnet og i VGS i Nord-Norge?. Med fokus på skole, rusvaner og helse: 15.10.2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2015 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Årsrapport 2014 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2014 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet. v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet. v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En blandet historie Side 3 Vekst og utvikling for barn, unge

Detaljer

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet Definisjon av medarbeidersamtale: En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale mellom leder og medarbeider.

Detaljer

Velkommen til Gjerdrum ungdomsskole. Skoleåret 2013-2014

Velkommen til Gjerdrum ungdomsskole. Skoleåret 2013-2014 Velkommen til Gjerdrum ungdomsskole Skoleåret 2013-2014 Første skoledag Læring vs undervisning God læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og gjennomføre et arbeid God undervisning

Detaljer

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR)

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR) 2014 Forebyggingsseksjonens oversikt over henvendelser til minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB: Når du leser tallene, vær oppmerksom

Detaljer

Ungdata junior. Grethe Cederkvist 10.03.2016

Ungdata junior. Grethe Cederkvist 10.03.2016 Ungdata junior Grethe Cederkvist 10.03.2016 Frokostseminar 10/3: Hva vet vi om barn i barneskolealder i Bærum? Bakgrunn for pilotprosjektet «ungdata junior» Mål og hensikt med prosjektet Rapport folkehelseutfordringer

Detaljer

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Voksenopplæringen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Bakgrunn. Experience er opprettet i. Alexanders minne, og Robin. står i føringen med brødrenes. filosofi og visjon som. The Dale Oen Experience er

Bakgrunn. Experience er opprettet i. Alexanders minne, og Robin. står i føringen med brødrenes. filosofi og visjon som. The Dale Oen Experience er Bakgrunn Drømmen til Alexander og bror Robin var å vise deg at du kan gjøre hva du vil bare du vil det nok. Alexander skulle bare vinne OL-gull i London 2012 først, så skulle brødrene Dale Oen starte The

Detaljer

Treårig plan for samarbeid hjem/skole

Treårig plan for samarbeid hjem/skole 1 Treårig plan for samarbeid hjem/skole Innhold Innledning s.2 Foreldrenettverk s.2 Plan for 8.trinn s.3 og 4 Plan for 9.trinn s.5 Plan for 10.trinn s.6 Felles alle trinn s.7 Hjem/ skolesamtaler s.8-11

Detaljer

Risør kommunestyre. 26. mars 2015. v/utdanningsdirektør Karen Junker Fylkesmannen i Aust-Agder

Risør kommunestyre. 26. mars 2015. v/utdanningsdirektør Karen Junker Fylkesmannen i Aust-Agder Risør kommunestyre 26. mars 2015 v/utdanningsdirektør Karen Junker Fylkesmannen i Aust-Agder Formålet med opplæringen Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører

Detaljer

Kastellet skole Positivt skolemiljø Det er mitt valg

Kastellet skole Positivt skolemiljø Det er mitt valg Kastellet skole Positivt skolemiljø Det er mitt valg Hva skal jeg snakke om Kastellet skole «Det er mitt valg» opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid på Kastellet skole

Detaljer

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen MOTs kommentarer Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011 Evaluering av MOT i ungdomsskolen På sammenligningsskoler er det tre ganger flere 10.klassinger som ikke har en eneste venn Ungdommer

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT 1 Endelig TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS

VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS "Mangfold, mestring, læring" Polarsirkelen videregående skole "STOR I NORD" VELKOMMEN SOM ELEV SKOLEÅRET 2014/2015 Vi takker deg for at du har søkt skoleplass ved skolen vår,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 52% Skolerapport Antall besvarelser: 232 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 52% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Lesing, skriftlige tekster Trinn: 1.trinn Tidsramme: 1 måned ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

Spørsmålsveileder. Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (KOPP)

Spørsmålsveileder. Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (KOPP) Spørsmålsveileder Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (KOPP) Spørsmålsveileder til Kartleggings- og oppfølgingsplan(kopp) Denne spørsmålsveilederen er et

Detaljer

Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene

Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene Nettverksmøte for lederne i de kommunale voksenopplæringene Gunvor Thomassen Sør-Trøndelag fylkeskommune 27.04.2016 Opplæring av enslige mindreårige hvilke løsninger fungerer? Utfordringer og muligheter

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Dialog konferanse i Caroline 1.mars 2013 Margreth Karlsvik «Rett diagnose, men feil medisin?» Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i PPT- distriktet for Ytre Nordmøre (Aure-Averøy-Kristiansund-

Detaljer

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Undersøkelse blant rektorer i videregående skole 2. 9. oktober 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 9. oktober 2012 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. LEKSER OG LEKSEHJELP I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 10/17294

Saksframlegg. Trondheim kommune. LEKSER OG LEKSEHJELP I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 10/17294 Saksframlegg LEKSER OG LEKSEHJELP I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 10/17294 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Formannskapet ber rådmannen fortsette å utvikle leksehjelptilbudet

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk Statsfysikus Fredrik Mellbye 1989. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk Statsfysikus Fredrik Mellbye 1989. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten representerer uten sammenligning det viktigste alminnelige forebyggende tiltak i efterkrigstiden frem til i dag. EDISON Helsesøster - mer enn et sprøytestikk Statsfysikus Fredrik Mellbye

Detaljer

Zippys venner. Forankring og organisering i skolen.

Zippys venner. Forankring og organisering i skolen. Zippys venner - et skoleprogram for 1.-4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Forankring og organisering i skolen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

gullungen motvillig og sta!? blitt egenrådig, Råd og veiledning til foreldre som ønsker en bedre hverdag med barnet sitt.

gullungen motvillig og sta!? blitt egenrådig, Råd og veiledning til foreldre som ønsker en bedre hverdag med barnet sitt. Er gullungen blitt egenrådig, motvillig og sta!? Råd og veiledning til foreldre som ønsker en bedre hverdag med barnet sitt. Barn kan være krevende. Noen snakker stygt, truer, slår, sparker og biter. Andre

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268

Saksframlegg. Trondheim kommune. SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268 Saksframlegg SKOLEDAGENS LENGDE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/22268 Forslag til innstilling: 1. Skolene i Trondheim skal ha en skoledag som gir god tid til undervisning, skolemåltid, fysisk

Detaljer

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering Revidert februar 2012 En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010 Saksfremlegg Saksnr.: 08/2371-4 Arkiv: A10 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGEN 2010 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til postmottak@helsedir.

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til postmottak@helsedir. Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

MOBBING Hva vet vi om mobbing og skolens bruk av programmer?

MOBBING Hva vet vi om mobbing og skolens bruk av programmer? MOBBING Hva vet vi om mobbing og skolens bruk av programmer? Frode Restad 31.10.2013 HVA TENKER DERE? Er dette mobbing, eller sånt man må regne med i barnehagen? Blir mobbing bagatellisert i barnehagen?

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole - et mindre problem enn antatt. Høgskolelektor Ann M. Gustavsen

Atferdsproblemer i norsk skole - et mindre problem enn antatt. Høgskolelektor Ann M. Gustavsen Atferdsproblemer i norsk skole - et mindre problem enn antatt Høgskolelektor Ann M. Gustavsen Problemstilling Er atferdsproblemer i norsk skole stigende? Er norsk skole det skolesystemet i verden med mest

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

Rapport skole: Hersleb

Rapport skole: Hersleb Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 42 23 14 20 27 22 13 38 46 26 4 24 33 25 6 36 38 20 25 17 21 20 19 40 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

NorTelemed. ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER

NorTelemed. ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER NorTelemed ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER Eli Arild og Anne G. Ekeland Nasjonalt Senter for Telemedisin Mars 2000 1.

Detaljer

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Læringsmål Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Forstå hva som menes med begrepene helsehjelp og samtykkekompetanse,

Detaljer

Kjernegrupper - gir ungdom en ny tilværelse. PKF konferansen 2014

Kjernegrupper - gir ungdom en ny tilværelse. PKF konferansen 2014 Kjernegrupper - gir ungdom en ny tilværelse PKF konferansen 2014 Går det an å konkurrere ungdommen inn og bort fra gata? Kjernegruppene i Vennesla Startet i 2001 ved Vennesla videregående

Detaljer

Anabole androgene Steroider (AAS)

Anabole androgene Steroider (AAS) Av Kenneth Stenbråten, koordinerende tillitsperson Stord kommune Anabole androgene Steroider (AAS) En undersøkelse gjennomført på Stord 2013/2014 Er bruken av AAS et stort problem på Stord? Medieoppslag

Detaljer

Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen?

Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen? Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen? Kortversjon av SSBs rapport 42/2011 Behov for value added-indikatorer på grunn av økt interesse for skolens resultatkvalitet De

Detaljer

Hvordan kan man lage en oppvekstplan for barn- og unge og hvilke mål bør prioriteres?

Hvordan kan man lage en oppvekstplan for barn- og unge og hvilke mål bør prioriteres? Hvordan kan man lage en oppvekstplan for barn- og unge og hvilke mål bør prioriteres? Seniorrådgiver Tone Viljugrein Barneombudet Østfoldhelsa 26.08.08 Barneombudet 27 år i 2008 Verdens første barneombud

Detaljer

Hilsen Jørgen Larsen Epost: Tlf: 91 30 15 99 KFU Sandefjord

Hilsen Jørgen Larsen Epost: Tlf: 91 30 15 99 KFU Sandefjord Noen av punktene er tilknyttet noen kommentarer, tanker og refleksjoner omkring organiseringen av FAU i Sandefjordskolen. Dette er tenkt for å videre kunne ha et diskusjonsgrunnlag og at vi sammen skal

Detaljer

Hva har vi lært av SUN? Hellseminaret 2013 Majken Korsager & Peter van Marion

Hva har vi lært av SUN? Hellseminaret 2013 Majken Korsager & Peter van Marion Hva har vi lært av SUN? Hellseminaret 2013 Majken Korsager & Peter van Marion Kort om SUN Skoleutvikling i naturfag Oppstart 2010 Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø 34 skoler (?) Berge n Målsettning Hovedmålet

Detaljer

Rapport fra Lenvikungdom 2013-2015

Rapport fra Lenvikungdom 2013-2015 Rapport fra Lenvikungdom 2013-2015 2013 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) Ann-Merete Bremnes, Frode Adolfsen & Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge,

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk pa ungdomstrinnet 2015 for Telemark

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk pa ungdomstrinnet 2015 for Telemark Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk pa ungdomstrinnet 2015 for Telemark Fakta om nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevens grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Detalj fra "du sang I" May Bente Aronsen

Detalj fra du sang I May Bente Aronsen Detalj fra "du sang I" May Bente Aronsen Hva skjer med informasjonen om deg? Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene vil bli

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon.

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. Rolleanalyse rollen som leder på NTNU Denne oppgaven går ut på å kartlegge hvilken

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akershus hjerteundersøkelse 1950

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akershus hjerteundersøkelse 1950 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Akershus hjerteundersøkelse 1950 Bakgrunn og hensikt Atrieflimmer (forkammerflimmer) er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse. I Norge var det i 2011 ca. 70.000

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen. Rapport 1/2016

Et spørsmål om tid. Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen. Rapport 1/2016 Et spørsmål om tid Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen Rapport 1/2016 Et spørsmål om tid Rapport fra undersøkelse om arbeidstid i skolen Rapport 1/2016 Utgitt i seksjon for samfunn og analyse

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2015 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE. Kjersti Tubaas

OSLO KULTURNATT 2015 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE. Kjersti Tubaas OSLO KULTURNATT 201 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE Kjersti Tubaas. september 2016 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 201 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de

Detaljer

Brukerundersøkelsen er anonym, og vi ber om at alle svarer slik at resultatet av denne undersøkelsen blir riktig. Dere må levere skjemaet senest.

Brukerundersøkelsen er anonym, og vi ber om at alle svarer slik at resultatet av denne undersøkelsen blir riktig. Dere må levere skjemaet senest. FORSLAG BRUKERUNDERSØKELSE FOR FORELDRE Barnehageåret nærmer seg slutten. Vi vil gjerne høre hva dere foreldre mener om det tilbudet barna får her i barnehagen, og ønsker å bruke deres svar i arbeidet

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-4 053 &14 HELSESTASJON Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral 05.02.2014 Christine K Sønningdal Fysioterapeut/folkehelsekoordinator Bakgrunn: helseutfordringene-forebygge mer Nasjonal Helse- og omsorgsplan Helse - og omsorgstjenesteloven St.

Detaljer

Tyngdekraft og luftmotstand

Tyngdekraft og luftmotstand Tyngdekraft og luftmotstand Dette undervisningsopplegget synliggjør bruken av regning som grunnleggende ferdighet i naturfag. Her blir regning brukt for å studere masse, tyngdekraft og luftmotstand. Opplegget

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Flere lærlingeplasser - oppfølging av vedtaket i formannskapet 12.04.16. Saksnr Utvalg Møtedato 16/23 Formannskapet 10.05.2016

Flere lærlingeplasser - oppfølging av vedtaket i formannskapet 12.04.16. Saksnr Utvalg Møtedato 16/23 Formannskapet 10.05.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 02.05.2016 Referanse: 9845/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser - oppfølging av vedtaket i formannskapet 12.04.16 Saksnr Utvalg

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Oktober 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Oktober 2011 Undersøkelse om svart arbeid Oktober 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Opinion sitt befolkningspanel. Undersøkelsen er gjennomført som en del av en web-omnibus

Detaljer

FOU Oppvekstsektoren Kristiansand kommune. Arild Rekve 25.04.12

FOU Oppvekstsektoren Kristiansand kommune. Arild Rekve 25.04.12 FOU Oppvekstsektoren Kristiansand kommune Arild Rekve 25.04.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskni ng Utfordringer i utdanningssystemet 7.3% av elevene i Kristiansand mottar spesialundervisning

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Åpen barnehage i Familiens hus resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved Familiesenter i Bodø kommune

Åpen barnehage i Familiens hus resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved Familiesenter i Bodø kommune Åpen barnehage i Familiens hus resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved Familiesenter i Bodø kommune rapport 8 : 2009 2 Rapport 8: 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport nr 8 2009 Tittel Åpen barnehage

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer