2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord"

Transkript

1 rapport 2: 2009

2 2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

3 Forord Denne rapporten bygger på data fra oppfølgingsundersøkelsen Ungdom 2008 som ble gjennomført i Tromsø våren Vi vil rette en stor takk til de mange bidragsyterne, uten deres innsats ville ikke denne rapporten vært mulig. Først og fremst gjelder det alle avgangselevene ved de seks videregående skolene i Tromsø kommune. En hjertelig takk til alle som tok seg tid til å besvare vårt elektroniske spørreskjema. Undersøkelsen ville ikke vært mulig å gjennomføre uten den positive holdningen til de seks skolene og ikke minst Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune. Kontaktlærerne viste i en tid preget av streik og eksamensavvikling stor grad av entusiasme og kreativitet for å bistå oss i gjennomføringen av undersøkelsen. Med andre ord en krevende jobb! Vi vil også rette en særlig takk til Sparebank1 sitt gavefond, som muliggjorde gjennomføringen av undersøkelsen og ikke minst at vi kan få formidlet tilbake til skolefeltet noen av de funn vi har kommet frem til. Denne pilotundersøkelsen har gitt oss uvurderlig erfaring og vi står nå godt beredt til å gjennomføre den store helseundersøkelsen av alle ungdommer i den videregående skole i Tromsø kommune i nemlig UNGT. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 3

4 sammendrag Ungdom 2008 er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført våren 2008 ved alle avgangsklassene ved de videregående skolene i Tromsø kommune. Spørreundersøkelsen er en oppfølging av 10. klassinger i Tromsø kommune som deltok i Ungdomsundersøkelsen i Nord-Norge i Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut mer om ungdommenes fysiske og psykiske helse, levekår, skolesituasjon og hvordan disse forholdene endret seg over tre år. I denne rapporten har vi valgt ut noen områder og presenterer resultater knyttet til opplevelsen av skolehverdagen og utdanningsplaner samt hvordan ungdommene opplever egen helse. Det store flertallet av elever oppgir å trives på skolen og få oppgir å ha opplevd mobbing. Likevel er det en viss andel som ikke opplever å ha et godt forhold til læreren og savner hjelp med skolefagene. Mange hadde konkrete planer om videre studier, mens 20% hadde ennå ikke bestemt seg på det tidspunkt studien ble gjennomført. De fleste ungdommene (84%) oppga å ha god helse, men samtidig hadde mange benyttet seg av fastlege og skolehelsetjenesten det siste året. Til sammen 10% oppga at de hadde søkt hjelp for psykiske plager i samme periode. En liten andel oppgir at de røyker daglig (5%) mens en noe høyere andel (20%) oppgir at de snuser. Når det gjelder alkohol er det 8% som drikker flere ganger i uken, mens 4% aldri har drukket alkohol. Generelt var det små og ikke signifikante kjønnsforskjeller i forhold til de variablene vi presenterer her. Resultatene baserer seg på ungdommer som er i ferd med å avslutte videregående skole og dermed har de lykkes i å gjennomføre denne utdanningen. Det er derfor rimelig grunn til å anta at disse er noe mer positive til skolen enn de som faller fra underveis. 4 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

5 innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innhold Hva er Ungdom 2008? Formålet med undersøkelsen Hvordan ble undersøkelsen gjennomført? Noen resultater fra Ungdom 2008? Hvilke studieretninger tilhørte elevene som besvarte spørreskjema? Opplevelse av arbeidspress på skolen Trivsel på skolen Opplevelse av hjelp og støtte på skolen Mobbing Utdanningsplaner Arbeidsforhold ved siden av skolen Helse Bruk av helsetjenester Røyk, snus og alkoholvaner Oppsummering Anbefalt litteratur Rapport 2: 2009 RBUP Nord 5

6 1 Hva er ungdom 2008 Ungdom 2008 er en spørreundersøkelse som ble gjennomført våren 2008, ved alle avgangsklassene ved de videregående skolene i Tromsø kommune. Undersøkelsen er en oppfølging av 10. klassinger som deltok i Ungdomsundersøkelsen i Nord-Norge i Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut mer om ungdommenes fysiske og psykiske helse, levekår, opplevd skolesituasjon og hvordan disse forholdene endrer seg over tre år. I denne rapporten vil vi presentere noen resultater fra Ungdom 2008 med hovedfokus på forhold knyttet til ungdommenes skolehverdag. 1.1 FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN I denne rapporten vil enkelte resultater fra undersøkelsen bli presentert, mens det senere vil komme publikasjoner om andre forhold ved ungdommenes helse og levekår. I hovedsak belyser vi her hvordan elevene opplever ulike aspekter ved skolegangen sin på videregående skole: Opplevelse av trivsel og arbeidspress i skolen Utdanningsplaner Arbeidsforhold ved siden av skolen Mobbing Helse Røyk, snus og alkoholvaner 6 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

7 2 hvordan ble undersøkelsen gjennomført Gjennomføringen av Ungdom 2008 foregikk ved de seks videregående skolene i Tromsø i april og mai Prosjektkoordinatorene av Ungdom 2008 orienterte om undersøkelsen sammen med kontaktpersonen på de forskjellige videregående skolene, og var tilgjengelig for å besvare spørsmål. Elevene fikk utdelt informasjon og samtykkeerklæring på skolene av prosjektkoordinator, kontaktpersoner og kontaktlærere. De som samtykket til å delta mottok et elektronisk spørreskjema (Quest- back) som ble sendt til deres e-postadresse. Elevene besvarte skjemaet på egen pc. Noen elever valgte å besvare spørreskjema i papirformat, enten på skolen eller hjemme. Ungdom 2008 har vært gjennomført av RBUP Nord, Universitetet i Tromsø og med tillatelse av Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune. Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 7

8 3 Noen resultater fra Ungdom 2008 Av de ca elevene som deltok i Ungdomsundersøkelsen i 2005, var 649 elever fra Tromsø kommune. Det var 290 elever som deltok i undersøkelsen Ungdom Av disse var 180 jenter (62%) og 110 gutter (38%). I alt var 91 % mellom 18 og 19 år og de resterende var mellom 20 og 24 år. En oversikt over hvilke studieretninger ungdommene gikk på er presentert i Figur HVILKE STUDIERETNINGER TILHØRTE ELEVENE SOM BESVARTE SPØRRESKJEMA? Figur 1 Oversikt over studieretning 100 % 80 % 60 % 40 % Allmennfag Yrkesfag med påbygging Yrkesfag Andre 20 % 0 % Av de som var med i undersøkelsen ser vi at allmennfag (allmenne, økonomiske og administrative fag, idrettsfag, musikk, dans og drama) utgjorde den største kategorien. Yrkesfag med allmenn påbygging og yrkesfag var i mindre grad representert. I tillegg var det noen få prosent som primært definerte seg som deltidselever. 8 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

9 3.2 OPPLEVELSE AV ARBEIDSPRESS PÅ SKOLEN Mange av elevene gav uttrykk for at de opplevde et stort arbeidspress på skolen. Nærmere 43% svarte at de ofte opplevde dette, mens 50% at de av og til opplevde stort arbeidspress. Når det gjelder press fra omgivelsene, svarte 26% at de ofte opplevde et press om å lykkes eller gjøre det bra på skolen, mens 46% svarte at de av og til opplevde dette. På spørsmål om eleven hadde store vansker med å forstå læreren når han eller hun underviste, svarte 42% nei, 45% svarte ja, av og til og 12% svarte ofte. 3.3 TRIVSEL PÅ SKOLEN Elevene ga i stor grad uttrykk for å trives i klassen. Totalt svarte 96% at de helt eller delvis var enige i uttalelsen Jeg trives i klassen. På spørsmål om de opplevde å ha mye til felles med de andre i klassen, svarte 71% seg helt eller delvis enige i dette. Tilsvarende svarte 66% at de helt eller delvis følte seg knyttet til klassen. 3.4 OPPLEVELSE AV HJELP AV HJELP OG STØTTE PÅ SKOLEN På spørsmålet om Lærerne setter pris på meg svarte 20% at de var helt enige, og 51% var delvis enige, mens 29% var mer eller mindre uenige i dette utsagnet. Nærmere 50% av elevene svarte at de helt eller delvis opplevde at lærerne hjalp dem med personlige problemer hvis de trengte det. Tre av fire elever var helt eller delvis enige i utsagnet om at lærerne hjalp dem med fagene når de trengte det. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 9

10 4 Mobbing Ungdommene ble spurt om de hadde opplevd å bli mobbet etter 10. klasse. I alt svarte 93% av ungdommene nei på dette spørsmålet. Av de som har opplevd mobbing, svarte nærmere to prosent at de har opplevd dette i løpet av de siste 12 månedene. Det var ikke noen statistiske forskjeller mellom jenter og gutter i forhold til mobbing. På spørsmålet om de hadde mobbet andre svarte 93% nei. Av de 7% som har mobbet andre, har 1% gjort dette i løpet av de siste 12 månedene. 5 Utdanningsplaner I undersøkelsen oppgav 77% av ungdommene at de har planer om universitets- eller høgskoleutdanning. Av disse var det nesten 62% som planla utdanning av høyere grad. Samtidig ser vi at 20% av ungdommene ennå ikke hadde lagt konkrete planer, og var ubestemte i forhold til videre utdanning. Det var ingen statistisk signifikante kjønnsforskjeller i forhold til utdanningsplaner. 10 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

11 6 Arbeidsforhold VED siden av skolen Til sammen 72% av ungdommene jobbet ved siden av skolen. Figuren under viser fordelingen av antall arbeidstimer i uken. Den vertikale aksen er i prosent. Figur 2 Oversikt over lønnet arbeidstid per uke 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % Timer pr uke 10 % 5 % 0 % (1-4) (5-8) (9-12) (13-20) 20+ I all hovedsak oppgav ungdommene at de jobbet for å kunne kjøpe ekstra ting og opplevelser. Dette gjaldt for 80% av de som besvarte Ungdom I tillegg opplyste 16 % at de jobbet for at de trengte penger til skolegang, og 4% for å hjelpe til med familiens økonomi. Det var litt flere jenter (75%) som jobbet ved siden av skolen enn gutter (67%), men denne forskjellen er ikke signifikant. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 11

12 7 Helse Til sammen 84% av elevene svarte at de har god eller svært god helse. De fleste spørsmål om fysiske plager, det være seg høysnue, bronkitt, astma, eksem osv. blir i all hovedsak besvart med nei. På spørsmålet om ulike former for smerte er det en høyere forekomst. Noe over 50% svarte at de har hatt smerter de siste 12 månedene i nakke/skuldre, mens 36% svarte at de har hatt smerter i armer/ben/knær de siste 12 månedene, og 60% rapporterte om hodepine i løpet av det siste året. Det var 38% som svarte at de har hatt magesmerter de siste 12 månedene, og 39% svarte det samme for ryggsmerter. Av de med magesmerter (N = 116) har 20% opplevd å ha smerte eller verk i magen som har vart i minst 3 måneder. På spørsmål om smertene (uavhengig av hvor) har medført fravær fra skole eller jobb det siste året, så svarte 56% at det ikke har medført fravær, 20% svarte at de har vært borte 1-2 dager, 17% i 3-10 dager og 7% svarte at de har hatt fravær over 10 dager det siste året. 7.1 BRUK AV HELSETJENESTER Ungdommene ble spurt om hvilke helsetjenester de benyttet seg av siste året, og svarene er presentert i Figur 3 og 4. Om lag en tredjedel hadde i løpet av siste året vært i kontakt med skolehelsetjenesten, mens nesten tre fjerdedeler hadde vært i kontakt med sin fastlege de siste 12 månedene. Vi ser at svarene i forhold til bruk av skolehelsetjenesten er nærmest identisk med tallene for bruk av helsestasjon for ungdom. Til sammen 10% av ungdommene oppgav at de hadde søkt hjelp for psykiske plager i løpet av det siste året. 12 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

13 Figur 3 Bruk av skolehelsetjenesten det siste året Aldri: 66% 1-3 ganger: 30% 4 ganger eller mer: 4% Figur 4 Bruk av allmennpraktiserende lege i løpet av det siste året Aldri: 28% 1-3 ganger: 53% 4 ganger eller mer: 19% Rapport 2: 2009 RBUP Nord 13

14 8 Røyk, snus og alkoholvaner Til sammen 59% av ungdommene svarte at de aldri har røykt, mens 8% har røykt tidligere. Videre svarte 27% at de røyker av og til, og 5% svarte at de røyker hver dag. Dette er en nedgang fra 2005 da 8% svarte ja i en tilsvarende ungdomsundersøkelse på at de røkte daglig (www.fhi.no). Når det gjelder bruk av snus/ skrå eller lignende svarte 52% at de aldri har brukt snus, skrå eller lignende. Videre svarte 6% at de har brukt snus, skrå eller lignende og har sluttet, og 21% svarte at de brukte dette av og til. Det var 20% som svarte at de bruker snus, skrå eller lignende hver dag. På spørsmål om hvor ofte har du drukket alkohol det siste året, så svarte nærmere 8% at de drikker 2-7 ganger i uken. En fjerdedel svarte at de drikker alkohol en gang i uken, og 51% svarte at de drikker alkohol 1-3 ganger per måned. Til sammen 14% drikker noen få ganger i året og 4% har ikke drukket alkohol i det hele tatt det siste året. Vi viser til Figur 5 med oversikt over svar på spørsmålet: Har du i løpet av det siste året drukket så mye alkohol at du har vært beruset (full) Figur 5 Oversikt over beruselse (alkohol) i løpet av det siste året g 11-25g 5-10g 1-4g Aldri mer enn 50g 14 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

15 9 Oppsummering Det siste skoleåret på videregående representerer slutten på ungdomstida og viktige valg skal tas om videre utdanning og yrkesliv. Mange vaner etableres i denne tiden både i forhold til kosthold, fysisk aktivitet og bruk av rusmidler. Dette er forhold som kan få konsekvenser for senere helse og trivsel. Skolen er en viktig arena for både læring og sosialt samvær i denne fasen. Fullført videregående skole er også en viktig inngangsbillett til videre utdanning og voksenlivet. I denne rapporten har vi valgt ut noen områder og presentert resultater knyttet til opplevelsen av skolehverdagen, utdanningsplaner samt hvordan ungdommene opplever egen helse. Det store flertallet av elever oppgir å trives på skolen og få oppgir å ha opplevd mobbing. Likevel er det en viss andel som ikke opplever å ha et godt forhold til læreren eller å få hjelp med fagene. Mange hadde konkrete planer om videre studier, mens 20% hadde ennå ikke bestemt seg på det tidspunkt studien ble gjennomført. De fleste ungdommene (84%) oppga å ha god helse, men samtidig hadde mange benyttet seg av fastlege og skolehelsetjenesten det siste året. Til sammen 10% oppga at de hadde søkt hjelp for psykiske plager det siste året. En liten andel oppgir at de røyker daglig (5%) mens en noe høyere andel (20%) oppgir at de snuser. Når det gjelder alkohol er det 8% som anvender dette flere ganger i uken, mens 4% drikker aldri. Generelt var det små og ikke signifikante kjønnsforskjeller i forhold til de variablene vi har presentert her. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 15

16 Resultatene baserer seg på ungdommer som er i ferd med å avslutte videregående skole og dermed har de lykkes i å gjennomføre denne utdanningen. Det er derfor rimelig å tro at disse er noe mer positive til skolen enn de som faller fra underveis. Svarprosenten i undersøkelsen er 45%, og det er noe lavere enn det vi skulle ønske. Det er en mulighet at de som valgte å delta i studien skiller seg noe fra de som valgte å ikke delta. Det kan og være at tidspunktet med avsluttende eksamener og russefeiring gjorde det vanskelig for enkelte å delta. Disse forholdene kan ha hatt betydning for den noe lave svarprosenten. I 2009 starter vi med hovedundersøkelsen UNGT. I første halvdel av 2010 vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse og en enkel helseundersøkelse av nærmere 3000 ungdommer som er elever ved de seks videregående skolene i Tromsø kommune. Først vil vi gjennomføre en elektronisk spørreundersøkelse. Erfaringene fra Ungdom 2008 tilsier at dette vil gå greit. Ungdommer er vant og fortrolig med å jobbe på PC. I tillegg skal vi gjennomføre en helseundersøkelse, hvor vi skal gjøre enkle undersøkelser som måling av høyde, vekt, blodtrykk, og hofte- og liv mål. Vi skal ta en børsteprøve fra nese, ta blodprøve og muligens ta en enkel trykktest for å måle toleranse for ubehag/ smerte. Alt dette skal gjennomføres i samarbeid med og på skolen. Det vil ta maks 2 klassetimer. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med de videregående skoler i Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune ved Utdanningsetaten. 16 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

17 10 Anbefalt litteratur Aarø, L. E., Haugeland, S., Hetland, J., Torsheim, T., Samtal, O., & Wold, B. (2001). Psykiske og somatiske plager blant ungdom. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 121, Clifford, G. (2006). Levekår, ulikhet og utsatte barn: behovsbasert evaluering av poliklinisk barne og ungdomspsykiatri og kommunalt barnevern. Trondheim: RBUP Midt-Norge. Kvalem, I. L., & Wichstrøm, L. (Red.). (2007). Ung i Norge. Psykososiale utfordringer. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Ungdomsundersøkelsene (2007) Rapport 2: 2009 RBUP Nord 17

18 18 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

19 RBUP Nord rapport 2: 2009 Prosjektleder Siv Kvernmo Tittel Ungdom 2008 Forfattere Hilde Laholt, Elisabeth Valmyr Bania, Ann-Merete Bremnes, Monica Martinussen og Siv Kvernmo Oppdragsgiver RBUP Nord Elektronisk arkivkode --- Antall sider 20 ISBN Dato Sammendrag Ungdom 2008 er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført våren 2008 ved alle avgangsklassene ved de videregående skolene i Tromsø kommune. Spørreundersøkelsen er en oppfølging av 10. klassinger i Tromsø kommune som deltok i Ungdomsundersøkelsen i Nord-Norge i Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut mer om ungdommenes fysiske og psykiske helse, levekår, skolesituasjon og hvordan disse forholdene endret seg over tre år. Om RBUP Nord Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord (RBUP Nord) er et av fire regionale kompetansesentre, og har som oppgave å utvikle, kvalitetssikre og forvalte kunnskap om barn og unges psykiske helse. Senteret er tilknyttet Universitetet i Tromsø, og organisert under institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet. Om forebyggingsenheten Forebyggingsenheten ved RBUP Nord har som mål å bidra til økt kvalitet på psykiske helsearbeid for barn og unge. Enheten skal ha en særlig oppmerksomhet rettet mot helsefremmende og forebyggende arbeid for å bedre psykisk helse for barn som lever med risiko for, eller er i ferd med å utvikle, psykiske vansker eller lidelser. Formålet skal nås gjennom forskning, fagutvikling, undervisning og formidling. Rapport 2: 2009 RBUP Nord 19

20 Maldesign: Norbye & Konsepta AS Utgitt av RBUP Nord. Bestilling: Universitetet i Tromsø RBUP Nord 9037 Tromsø rbupnord.uit.no ISBN

ØSTFOLDHELSA 2008 HELSEPROFIL FOR UNGDOM

ØSTFOLDHELSA 2008 HELSEPROFIL FOR UNGDOM ØSTFOLDHELSA 8 HELSEPROFIL FOR UNGDOM ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Liv Grøtvedt Medvirkende: Øyvind Hesselberg, Jørgen Meisfjord og Steinar Bjørnes Tallene er foreløpige inntil rapporten er publisert.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Voldsutsatt ungdom i Norge

Voldsutsatt ungdom i Norge Voldsutsatt ungdom i Norge - Resultater fra helseundersøkelser i seks fylker Forfattere: Line Schou, Grete Dyb og Sidsel Graff-Iversen Ungdomsundersøkelsene 1593 tiendeklassinger i seks fylker deltok i

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Åpen barnehage i Familiens hus resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved Familiesenter i Bodø kommune

Åpen barnehage i Familiens hus resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved Familiesenter i Bodø kommune Åpen barnehage i Familiens hus resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved Familiesenter i Bodø kommune rapport 8 : 2009 2 Rapport 8: 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport nr 8 2009 Tittel Åpen barnehage

Detaljer

Rapport fra Lenvikungdom 2013-2015

Rapport fra Lenvikungdom 2013-2015 Rapport fra Lenvikungdom 2013-2015 2013 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) Ann-Merete Bremnes, Frode Adolfsen & Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Til ungdom og foresatte

Til ungdom og foresatte Til ungdom og foresatte Mer kunnskap om helse I Nord-Trøndelag gjennomføres det fra 2006 til 2008 en stor helseundersøkelse, HUNT 3. Alle over 13 år blir invitert til å delta. Ungdom mellom 13 og 19 år

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen MOTs kommentarer Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011 Evaluering av MOT i ungdomsskolen På sammenligningsskoler er det tre ganger flere 10.klassinger som ikke har en eneste venn Ungdommer

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Ungdom og bruk av tobakk

Ungdom og bruk av tobakk Nye tall om ungdom Ungdom og bruk av tobakk Tormod Øia T emaet for denne artikkelen er ungdoms bruk av tobakk nærmere bestemt røyk og snus. Kort: Hvor mange ungdommer røyker og bruker snus, og i hvilken

Detaljer

Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse

Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse Nye tall om ungdom Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse Kristinn Hegna Opplever homofile og lesbiske ungdommer negative reaksjoner og mobbing på bakgrunn av sin seksuelle orientering?

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse for Mottaket i Barne- og familieenheten i Asker kommune

Brukerundersøkelse for Mottaket i Barne- og familieenheten i Asker kommune Brukerundersøkelse for Mottaket i Barne- og familieenheten i Asker kommune 2015 RKBU Nord 2015 Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Mariann Bellika Hansen og Sabine Kaiser RKBU Nord rapport Brukerundersøkelse

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 2.0 Er du: Gutt Jente

0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 2.0 Er du: Gutt Jente Bruk av reseptfrie smertestillende medisin Om deg: 0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 1.0 Hvilket år er du født? (angis med fire tall) 2.0 Er du: Gutt Jente Smertestillende

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo

Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt 14.12.2006 1 Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo De aller fleste Oslo-ungdommer rapporterte god eller svært god helse i spørreskjema-undersøkelsen UNGHUBRO.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdomsundersøkelsene i Hedmark 2001 og 2009. Steinar Bjørnæs og Øyvind Hesselberg,

Ungdomsundersøkelsene i Hedmark 2001 og 2009. Steinar Bjørnæs og Øyvind Hesselberg, Ungdomsundersøkelsene i Hedmark 2001 og 2009 Steinar Bjørnæs og Øyvind Hesselberg, Medvirkende: Jørgen Meisfjord og Liv Grøtvedt (alle Nasjonalt folkehelseinstitutt) Om presentasjonen Kommer ikke til å

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Porsanger kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Gamvik kommune 29.05.2013

Gamvik kommune 29.05.2013 Gamvik kommune 29.05.2013 Visjon Varmere og tryggere oppvekstmiljø Verdier MOT til å leve MOT til å bry seg MOT til å si nei Prinsipper Jobbe i forkant Se hele mennesket Forsterke det positive Bruke ansvarlige

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Jan Erik Ingebrigtsen & Nils Petter Aspvik Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Vestfold var første fylke med egen Ungdata- rapport på fylkesnivå Vestfold fylkeskommune var pådriver for å gjennomføre undersøkelsen, og ansvarlig

Detaljer

Nasjonal oppvekstkonferanse 2014

Nasjonal oppvekstkonferanse 2014 Barn- og unges i arktiske strøks psykiske helse - hvordan står det til her? Nasjonal oppvekstkonferanse 2014 Siv Kvernmo Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ:

ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ: ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ: Utvalgte resultater fra en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø og helse blant nåværende ansatte i Sjøforsvaret fra prosjektet HMS Sjø. > >> Undersøkelsene som blir gjennomført

Detaljer

Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet

Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet Foto: Lars Åke Andersen Skoletilbud ved Det helsevitenskapelige fakultet Skoleåret 2013/2014 Velkommen! Hva har trening, forelskelse, musikk, sex, spill og matinntak til felles med nikotin, alkohol, narkotika

Detaljer

School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk

School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk Noen foreløpige resultater fra pilotstudien Fase 1 i den longitudinelle studien MITT LIV/MY LIFE Vettre,

Detaljer

Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring?

Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring? Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring? Hva kan vi i så fall gjøre med det? Fagsamling for PPT, OT, spesialpedagogiske rådgivere og NAV Jægtvolden

Detaljer

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET TIL DÅRLIG D INNEKLIMA VED LANDÅS S SKOLE Rapport utarbeidet av FAU ved Landås s skole November 2011 Innhold 1. Bakgrunn for undersøkelsen side 3 2. Kartleggingsskjemaet

Detaljer

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen Fremtidens tjenester Monica Martinussen Bestilling fra Gerd til RKBU-Nord Hvordan ser dere at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer utvikler seg og forandrer seg i den tiden vi er inne i nå? Hva kan

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.05.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000367-55 Mathias Brynildsen Reinar 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGING AV RAPPORT

Detaljer

BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 2011

BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 2011 Tiltaksrapport Antall besvarelser: 11 Svarprosent: 79 BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 011 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

VERDENSTENKEDAGEN 2006

VERDENSTENKEDAGEN 2006 VERDENSTENKEDAGEN 2006 JENTER VERDEN OVER SIER : "WORLD THINKING DAY!" SPEIDERE OVER HELE NORGE SIER: "VERDENSTENKEDAGEN!" Er du litt nysgjerrig på hva verdenstenkedagen er for noe må du lese videre...

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland.

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Hovedtema: Hva er virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor

Detaljer

OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID. Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD. 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID. Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD. 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 OPPLÆRING AV UNGDOM MED KORT BOTID Førsteamanuensis Lena Lybæk, PhD 03.10.2014 Lena Lybæk, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Hvem? Ungdom mellom 13 og 24 år som har bodd i Norge opp

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

38/14 14/01139-1 Rusundersøkelse 2014 7. 39/14 14/00063-15 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. desember 2014 8

38/14 14/01139-1 Rusundersøkelse 2014 7. 39/14 14/00063-15 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. desember 2014 8 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/14 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Møtetid: 04.12.2014 kl. 17:00

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Vardø kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013

Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013 Presentasjon på rektormøte Hanne Mari Myrvik 1.10.2013 1 Disposisjon Fysisk aktivitet Matvaner Fysiske helseplager Skolehelsetjeneste Rådgivertjeneste 2 Prosent Hvor

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2014. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 2522 Svarprosent: 85

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2014. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 2522 Svarprosent: 85 Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 2522 Svarprosent: 85 SKOLE OG FRAMTID Skole tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker

Detaljer

Statistikk. Tor-Ivar Karlsen, UiA

Statistikk. Tor-Ivar Karlsen, UiA Statistikk Tor-Ivar Karlsen, UiA Hvordan skal statistikk forstås? Digt og forbannet løgn Hvordan skal statistikk forstås? Digt og forbannet løgn tall er overbevisende! Hæin jug itte, bære tala litt romslig.

Detaljer

Formidling av resultater fra Ungdata

Formidling av resultater fra Ungdata Formidling av resultater fra Ungdata Formidling av resultater fra Ungdata Teoretiske modeller Analyse Kommunedata Modell 1 (sortering av data) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd

Detaljer

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006 Notat fra Kunnskapssenteret September 2006 Om notatet: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-04 Proba-rapport nr. 2010-04, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-04 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Voss 2010

Ungdom og rusmidler i Voss 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Voss 2010 En undersøkelse i Voss kommune om bruk av rusmidler blant elever i ungdomsskolen og videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

Fjellregionen i tall. Demografi påvirkningsfaktorer helse. 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra

Fjellregionen i tall. Demografi påvirkningsfaktorer helse. 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Demografi påvirkningsfaktorer helse 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Forebygging av alkoholbruk blant ungdommer i Nord-Norge Implementering og evaluering av Unge & Rus. Et pilotprosjekt.

Forebygging av alkoholbruk blant ungdommer i Nord-Norge Implementering og evaluering av Unge & Rus. Et pilotprosjekt. Forebygging av alkoholbruk blant ungdommer i Nord-Norge Implementering og evaluering av Unge & Rus. Et pilotprosjekt. rapport 11: 2009 2 Rapport 11: 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport nr 11 2009 Tittel Forebygging

Detaljer

Bruk av rusmidler blant elevene i den videregående skole i Hamar 1999

Bruk av rusmidler blant elevene i den videregående skole i Hamar 1999 Artikkelen finnes ikke i pdf format. Vi har konvertert til wordformat før vi laget en pdf-fil. Kvaliteteten er så nær vi kunne komme. De første bokstavene på litteraturlisten mangler på originalen også..

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Foreldre er viktige! NR. 1. Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet

Foreldre er viktige! NR. 1. Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet FORELDRE- TREFF NR. 1 [1] Foreldre er viktige! Ny kunnskap om foreldre, unge og alkohol Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro universitet Å bli tenåring [2] Å utvikle seg fra barn

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser

Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser Siri Haugland Trondheim oktober 2010 03.11.2010 1 «Keep Of Kalessin» i introduksjonen til sin låt i MGP-finalen: Hvis vi vinner skal vi ta oss et lite glass champagne..eller

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer