Vegetasjonsgeografi og biogeografi. Anders Bryn Norsk institutt for skog og landskap Høgskolen i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegetasjonsgeografi og biogeografi. Anders Bryn Norsk institutt for skog og landskap Høgskolen i Hedmark"

Transkript

1 Vegetasjonsgeografi og biogeografi Anders Bryn Norsk institutt for skog og landskap Høgskolen i Hedmark

2 Mål for de 4 timene: Time 1: Forklaringsvariable og teori bak biogeografiske mønstre Time 2: Verdens biomer og Norges variasjon Time 3: Biodiversitet og innvandring Time 4: Klimaendringer - skoggrenser i Norge som eksempel

3 Time 1 Forklaringsvariable og teori bak biogeografiske mønstre

4 4

5 5

6 Hvert klima sin vegetasjon?

7 The Human Footprint

8 Tropisk regnskog er ikke tropisk regnskog.

9 Hvorfor er en art der den er? Enten har den evolvert der Sympatrisk / Allopatrisk / Retikulat Eller den har spredt seg dit Over barriærer / filtre / korridorer Hver art har sin Evolusjonshistorie / formeringsmetode / spredningsmønster / livsstrategi / livssyklus m.m.

10 10

11 Biotiske interaksjoner Beiting og nedbrytning Populasjonsdynamikk Konkurranse Predasjon Parasittisme Mutualisme Formering og spredning Landskap tid og rom Region, beliggenhet og omgivelser Landskapsstruktur og variasjon Historisk utvikling og evolusjon Økosystemstruktur Areal og isolasjon Menneskeverk og husdyr Hogst og skogplanting Torvtaking og drenering Slått og anna fôrsanking Utbygging og oppdyrking Forurensning og innførte arter Husdyrbeiting og lyngbrenning Menneskeskapte klimaendringer Abiotiske forhold Nedbør og luftfuktighet Vann og jordfuktighet Temperatur og lys Snø og snødekke Jordsmonn og næring Vind og havpåvirkning Berggrunn og forvitring Ressurser betingelser Det n-dimensjonale nisjerom

12 Fundamental / teoretisk nisje

13 n-dimensionalt nisjerom 13

14 Vi modellerer en arts nisje og predikerer dens nisjerom i Norge: 14

15 15

16 16

17 Hvite prikker på Norgeskartet: treningsdata fra Graderingene på Norgeskartet: viser graderinger av hvor i Norge det n-dimensjonale nisjerommet til arten stemmer overens med miljøforholdene Kartet viser altså graderinger av hvor i Norge det finnes leveforhold som passer til artens utbredelse 17

18 Økologisk / faktisk nisje 18

19 Realisert nisje - dunkjevle 19

20 Suksesjoner Primær- og sekundær suksesjon Naturen er kontinuerlig i endring

21 Sekundær suksjesjon Naturlig upåvirket vegetasjon = PNV Beiting, brenning, slått m.m. Gjengroing tidsavhengighet Seminaturlig vegetasjon Asfaltering, pløying, grøfting m.m. Erstatningsvegetasjon Gjengroing tidsavhengighet Dyrka mark, flyplass, grøfta areal m.m. 21

22 22

23 Eksempel 1: Re-kartlegging av tidligere vegetasjon og modellering av forventet vegetasjon (Bryn 2008) Alpine Boreal Mires Cultivated Boulders Water 23

24 Eksempel 2: GIS-modellering av forventet endringshastighet gitt ulike scenaria, i.e. en romlig eksplisitt model av forventet endringsrate i kystlynghei (Bryn et al. 2010) 24

25 Litt generelt Ulike romlige nivåer - flått Næringskjeder og næringsnett Gradienter av ymse slag

26 Tetthetsavhengige faktorer - oftest biotiske Tetthetsuavhengige faktorer - oftest abiotiske

27 Time 2 Verdens biomer og Norges variasjon

28 Verdens biomer

29

30 Tropisk regnskog Varmekrevende Aldri lang tørkeperiode Artsrik og flersjiktet Eviggrønn m bretterøtter Utvasking / tynt jordsmonn Mangrover 30

31 Karbon-lagring i tropene 31

32 Fjellregnskog Mye nedbør, høy luftfuktighet / tåkeskog og lavere temp. Ofte høyt innslag av endemiske arter Høyt innslag av epifytter og kryptogamer 32

33 Savanne Menneskeskapt økosystem Tørkeskog opprinnelig Høygrassavanner: 2 ½ - 5 mnd Glissen skog, f. eks baobab Kortgrassavanner: 5-8 mnd Spredt tresetting, f. eks akasie Tornbusksavanner: > 8 mnd Mindre gras, tørketålende busker 33

34 Ørken og halvørken Tørketid over 10 mnd Lite utviklet jordsmonn Frøbank / oaser Tropiske, subtropiske, tempererte, boreale og arktiske 34

35 Eviggrønn skog Chaparell og Maqui Mange endemismer Eviggrønn sklerofyll vegetasjon Vinternedbør og sommertørke 35

36 Sommergrønn løvskog Vinterfellende bredbladete løvtrær: ask, bøk, eik, lind, hassel, svartor, hickory Lite naturlig skog igjen pga oppdyrking Bra med medbør og god sommertemperatur Brunjord eller podsol 36

37 Steppe / Prærie / Pampas For tørt for skog sterkt utnyttet til jordbruk Vinterkaldt, dominert av grassjikt beiting, brann m.m. Høygrasstepper: svartjord, dyrka mark Kortgrasstepper: kalkhorisont, beiteland Buskstepper til ørkener: kan ha salthorisont 37

38 38

39 Taiga / Boreal barskog Eviggrønne bartrær dominerer Innslag av løvfellende trær Podsol, veksling med histosols og store arealer med permafrost Mye av biomasse knyttet til jordsmonn Vinterkaldt 39

40 Tundra Nord for polar skoggrense kort sommer Lågvokste tueplanter / spesielle tilpasninger m.m. Ofte dårlig utvikla jordsmonn eller histosols Permafrost og jordprosesser viktig for vegetasjonen 40

41 41

42 Vegetasjonssoner Vegetasjonssoner er termiske gradienter Sonene er skilt ut på botaniske kriterier utbredelsen til arter fra ulike floraelement Først og fremst krav til sommertemperaturen, men for sørlige soner er også vintertemperaturen begrensende

43 Vegetasjonsseksjoner Vegetasjons-seksjoner er hydriske gradienter, dvs overganger fra nedbørfattige til nedbørrike områder Tilgangen på vann for ulike planter avhenger imidlertid også av evapotranspirasjonen og jordas evne til å lagre vann Figuren tar ikke hensyn til høydevariasjon

44

45 Model: Bakkestuen et al

46 46

47 47

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal 338 16 Avskoging Mye av stoffet er hentet fra Global Forest Resources Assessment 2005, forkortet FRA 2005. Denne boka er utgitt av Food and Agriculture Organization (FAO). Dette er FNs organisasjon for

Detaljer

Biologiskeog økologiskekonsekvens av klimaforandringer i Norge

Biologiskeog økologiskekonsekvens av klimaforandringer i Norge Biologiskeog økologiskekonsekvens av klimaforandringer i Norge Redigertav JarleI. Holten Bidrag til Den interdepartementale klimautredningen NORSKINSTITUTTFORNATURFORSKNNG spnerlk an ds Norsk institutt

Detaljer

AREALREGNSKAP FOR NORGE Arealstatistikk for Buskerud

AREALREGNSKAP FOR NORGE Arealstatistikk for Buskerud Ressursoversikt fra Skog og landskap 02/2009 AREALREGNSKAP FOR NORGE Arealstatistikk for Buskerud Johnny Hofsten Yngve Rekdal Geir-Harald Strand Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad

Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad NILU: OR../2004 NILU: OR../2004 REFERANSE: O-103063 DATO: JANUAR 2005 ISBN: 82-425-[Skriv ISBN-nr] Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad Karl Idar Gjerstad 1, Svein Knudsen 1 Sverre

Detaljer

Truete vegetasjonstyper i Norge

Truete vegetasjonstyper i Norge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2001-4 Truete vegetasjonstyper i Norge Redigert av Eli Fremstad og Asbjørn Moen Rapporten er trykt i 600 eksemplarer

Detaljer

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer?

Hvordan påvirkes jordbruket av klimaendringer? Siri Svendgård-Stokke Siri Svendgård-Stokke: How does climate change affect agriculture? KART OG PLAN, Vol. 75, pp. 90 95, POB 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Annual precipitation and temperature are

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune NNI-RAPPORT nr. 60 Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune Kartlegging og verdivurdering av områder viktige for flora og fauna, med hovedvekt på fugl Norsk Natur Informasjon - NNI Bergen, august

Detaljer

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R. Samnanger kommune. Rådgivende Biologer AS 1380

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R. Samnanger kommune. Rådgivende Biologer AS 1380 Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R Samnanger kommune T Rådgivende Biologer AS 1380 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet naturfaglige

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge

Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge Fokus på: De områdene som er gjengroende men som fremdeles har et

Detaljer

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen - en forundersøkelse Per G. Ihlen, Rådgivende Biologer AS Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS Kjetil Vaskinn, Sweco Norge AS Geir Helge Johnsen,

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Kulturlandskapet. gror igjen

Kulturlandskapet. gror igjen L A N D S K A P Kulturlandskapet Tradisjonelt småbruk på Frøya i Sør-Trøndelag i forfall. Mange mindre plasser langs kysten kombinerte fiske med jordbruk. gror igjen Det har særlig det siste tiåret vært

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

International year of soils

International year of soils International year of soils Jordsmonn, matproduksjon og offentlig kartgrunnlag Direktør Arne Bardalen, Skog og landskap, 9. Juni 2015 Hva skjer med verdens jordressurser? Tap og forringelse av produksjonspotensial!

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer

Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer 848 NINA Oppdragsmelding Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer DNs overvåkingsdata potensial og kunnskapsressurs Annika Hofgaard Øvre venstre hjørne på konvolutt Øvre venstre hjørne

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Ressursoversikt 01/2013 AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Johnny Hofsten Yngve Rekdal Geir-Harald Strand Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må

Detaljer

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Ressursoversikt 01/2013 AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Johnny Hofsten Yngve Rekdal Geir-Harald Strand Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må

Detaljer

Økologiske forhold i vassdrag

Økologiske forhold i vassdrag Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En sammenstilling av dagens kunnskap Svein Jakob Saltveit (red.) Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En

Detaljer

Handlingsplan for bevaring av genetiske ressurser hos skogstrær i Norge 2003-2006

Handlingsplan for bevaring av genetiske ressurser hos skogstrær i Norge 2003-2006 Handlingsplan for bevaring av genetiske ressurser hos skogstrær i Norge 2003-2006 Tor Myking og Tore Skrøppa, Skogforsk Vedtatt på møte i Genressursutvalget for skogstrær 29. januar 2003 Innledning Et

Detaljer