regnskog i Midt-Norge Registreringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "regnskog i Midt-Norge Registreringer"

Transkript

1 regnskog i Midt-Norge Registreringer

2 Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning 1997: Boreal regnskog i Midt-Norge. DN-rapport 1997:2. Forsidebilde: Boreal regnskog, Dølaelva naturreservat Foto: J. A. Sæter. Layout: G. Gaarder, H. Holien, E. Arneberg. Trykk: Adresseavisen Offset, Trondheim Opplag: 1000.

3 Boreal regnskog i Midt-Norge Regis trering er TRONDHEIM

4 Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2, 7005 Trondheim Telefon: Telefaks: Nr Tittel: Boreal regnskog i Midt-Norge. Registreringer Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Antall sider: 328 ISSN ISBN TE 772 Emneord: Barskog Boreal regnskog Midt-Norge Dato: Keywords: Coniferous forest Boreal rain forest Central Norway Ekstrakt: Den boreale regnskogen har sin europeiske hovedutbredelse i Midt-Norge. Skogen er en særpreget, fuktig kystskog med gran som dominerende treslag, og med et betydelig mangfold av lavarter. Direktoratet for naturforvaltning har vært ansvarlig for et prosjekt med målsetning å kartlegge og verdisette gjenværende forekomster av boreal regnskog. Gjennom prosjektet er det tilsammen kartlagt ca daa boreal regnskog, fordelt på 212 lokaliteter. En regner med at dette er et godt estimat på hvor mye som er igjen av skogtypen. Alle inngrep som er med på å forandre fuktighetsforholdene, truer skogtypen. Hogst og veibygging er de mest direkte truslene. Synliggjøring av lokaliteter og verneverdier øker muligheten til å ta vare på skogtypen i videre arealplanlegging. Abstract: The boreal rain forest has its main European distribution in Central Norway. The forest is characterised as a moist coastal spruce forest with high diversity of lichen species. The Directorate for Nature Management has been in charge of a project which is airned at a complete mapping and evaluation of the remaining locations of boreal rain forest. 213 localities or ca 2000 hectars of boreal rain forest is registered through the project which is considered to be a good estimate of the remaining area. All disturbance of the rain forest which induce changes in the humidity balance, can be seen as a threat. Forestry and constmction of roads are considered to be the main threats. A mapping of location and value of the ramaining rain forest enables local authorities to incorporate such areas into future area planning.

5 FORORD Direktoratet for naturforvaltning (DN) tok vinteren initiativ til inventering av de lavrike, kystnære skogene i Midt-Norge. Gjennom arbeidet med verneplanen for barskog ble en gjort oppmerksom på denne internasjonalt særegne skogtypen. Formålet med prosjektet har vært å synliggjøre status for boreal regnskog i Midt-Norge. Registreringene og utformingen av rapporten er gjennomført av Geir Gaarder og Arnodd Håpnes fra konsulentfirmaet Miljøfaglig Utredning ans., førsteamanuensis Tor Tønsberg, Universitetet i Bergen og førsteamanuensis Håkon Holien, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer. Prosjektet er utført i nært samarbeid mellom konsulentene og fylkesmennenes miljøvernavdelinger i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Det har også vært kontakt og samarbeid med skogbruks- og miljøvernetater i de berørte kommunene og lokale skogeierforeninger, b1.a. ved gjennomføringen av distriktsvise skogdager i Konsulentene står ansvarlig for de faglige vurderingene i rapporten. Det er grunn til å presisere at de foretatte registreringene ikke har vært et verneplanarbeid. Resultatene vil allikevel være et viktig faglig grunnlag ved vurdering av nye barskogreservater. Særlig lavlandsutformingen av boreal regnskog er en så særpreget, sjelden og truet skogtype at direktoratet anbefaler at registreringene medfører at alle de gjenværende forekomstene bevares gjennom tilgjengelige virkemidler. Når en gjennom denne rapporten har fått kjennskap til lokalitetene med boreal regnskog, skal det være mulig å ta hensyn til verneverdiene i denne skogtypen. Vi håper at rapporten vil kunne fungere som et viktig verktøy både i kommunenes og skogbrukets arealplanlegging slik at folk i framtida også kan glede og undre seg over disse særpregete skogene som det ikke finnes maken til ellers i Europa. Trondheim Stein Lier-Hansen direktør

6 INNHOLD 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Hva er boreal regnskog? Indikatorarter for boreal regnskog BOREAL REGNSKOG 12 4 MATERJALE OG METODER Prosjektbeskrivelse Nomenklatur Feltarbeidet Registrerte opplysninger Kartfesting av lokalitetene Verdiprioritering av lokalitetene Områdebeskrivelsene Informasjon Dekningsgrad av registreringene... 5 HENSYN Økologiske krav Trusler og hensyn i boreale regnskoger Hensyn inntil boreale regnskoger OVERSIKT OVER REGISTRERTE LOKALITETER OMRÅDEBESKRIVELSER Agdenes kommune. Sør-Trøndelag Bjugn kommune. Sør-Trøndelag Klæbu kommune. SØr-Trøndelag Osen kommune. Sør-TrØndelag Rissa kommune. Sør-Trøndelag Roan kommune. Sør-Trøndelag Tydal kommune. Sør-Tr~ndelag Åfjord kommune. Sør-Trøndelag Flatanger kommune. Nord-TrØndelag Fosnes kommune. Nord-Trøndelag Grong kommune. Nord-Trøndelag Høylandet kommune. Nord-Tr~ndelag Leka kommune. Nord-Trondelag kommune. Nord-Trøndelag '7.15 kommune. Nord-Trøndelag Nærøy kommune. Nord-Trøndelag kommune. Nord-TrØndelag Snåsa kommune. Nord-Trøndelag Steinkjer kommune. Nord-Trøndelag Verran kommune. Nord-Trøndelag Bindal kommune. Nordland Br~nnøy kommune. Nordland Hemnes kommune. Nordland Leirfjord kommune. Nordland Rana kommune. Nordland

7 SØrnna kommune. Nordland Vefsn kommune. Nordland ANDRE FUNN AV TRUEDE LAV LITTERATUR Vedlegg I: Registreringsskjema for inventering av boreale regnskoger i Midt-Norge Vedlegg 11: Rettledning for utfylling av registreringsskjemaet Vedlegg DI: Liste over omtalte arter Vedlegg rv: Samlet arealoppgave for registrerte lokaliteter i Midt.Norge Vedlegg V: Oversikt over tilleggsregistreringer av boreal regnskog pr. oktober

8 1 SAMMENDRAG Boreal regnskog betegner den fuktige granskogen en finner visse steder langs kysten av Midt- Norge. Boreal betyr nordlig, og brukes i forbindelse med forekomst og utbredelse av flora, vegetasjonstyper og fauna. Regnskog er definert som et skogøkosystem med planteliv som er avhengig av konstant høy fuktighet i alle sjikt (Holien og TØnsberg 1996). I nordlige regnskoger, der nedborstallet er forholdsvis lavt, blir luftfuktigheten opprettholdt ved lav fordamping. Dominerende treslag i boreal regnskog er gran og eller lovtrær som gråor, bjørk, osp, selje og rogn. Skogtypen lar seg lettest identifisere gjennom en frodig treboende (epifyttisk) lavflora. Det europeiske hovedområdet for boreal regnskog strekker seg fra Agdenes og Snillfjord i SØr- Trondelag, nordover langs FosenhalvØya, gjennom Namdalsområdet og videre nordover langs Helgelandskysten omtrent til Rana i Nordland. Ellers i Europa finnes boreal regnskog i vestlige deler av Skottland og i Nord-Irland. Forekomstene av boreal regnskog i Norge er derfor interessante i internasjonal sammenheng. Målet med prosjektet var å kartlegge lokaliteter med boreal regnskog, beskrive forekomstene og gruppere dem i tre klasser etter verneverdigheten. I tillegg Ønsket man å vurdere framtidige inngrep/trusler for områdene. Feltarbeidet ble startet i 1994 og var planlagt ferdig våren 1995, men ble forlenget. Registreringene ble gjort systematisk etter et eget feltskjema. På tross av begrenset tid til feltundersøkelse, og et stort unders~kelsesområde, regner en med å ha fått oversikt over forekomstene av boreal regnskog i de fleste distrikter. I tillegg er det gjort supplerende underserkelser i 1996 og Hver lokalitet ble beskrevet, inntegnet på kart og arealberegnet. Verdiprioriteringen ble foretatt etter på forhånd oppsatte kriterier. Lokalitetene ble kategorisert etter om de inneholdt typiske eller spesielle forekomster av boreal regnskog, og videre i tre kategorier etter representativitet og verneverdighet. Skog som ikke kunne karakteriseres som regnskog, men som likevel var verdifull, er vurdert for seg. De tre fylkesmennene i de berorte fylkene ble tidlig informert om prosjektet. Skogeierforeningene og kommunene ble informert om oppstart av registreringene, og de ble holdt lopende informert under arbeidet. 217 lokaliteter i 27 ulike kommuner, ble til sammen registrert i 1994 og 1995, og er nøye beskrevet i denne rapporten. 184 av disse lokalitetene hadde forekomster av boreal regnskog og utgjorde et areal på ca daa. I vedlegget til rapporten er tilleggsregistreringene med boreal regnskog fra 1996 og 1997 tatt med (28 lokaliteter). Til sammen er det derfor gjennom prosjektet registrert 212 lokaliteter med forekomster av boreal regnskog, med totalareal på ca daa. 30 av disse lokalitetene er gitt tre-stjernes verneverdi, mens 79 er gitt to-stjerners verneverdi. Alle inngrep som resulterer i endrede fuktighetsforhold truer de boreale regnskogene. Det er derfor vanskelig å tilrå noen form for hogst i de mest verdifulle lokalitetene. Forskerne anbefaler videre skånsomme hogstformer i lokalitetene med lavere verdi. En mangler fortsatt kunnskap om slike skogers tålegrense for ulike typer hogst. Prosjektet gir derfor ingen entydige svar til skogbruket om forvaltning av boreal regnskogslokaliteter.

9 2 INNLEDNING Norge er i vegetasjonshistorisk sammenheng et ungt land. Det er bare år siden isen begynte å trekke seg tilbake og gav muligheter for planter og dyr til å etablere seg. Likevel er noen av våre forholdsvis unge Økosystem særpregede i internasjonal sammenheng. Grana kom hit til landet for bare 2500 år siden, og sprer seg fortsatt naturlig mot nord og vest. De fuktige grandominerte skogene i Midt-Norge har plantesamfunn med arter som bare finnes i noen få andre områder på jordkloden. Disse fuktige skogene karakteriseres som de nordlige, eller de boreale regnskogene, med frodig og artsrik flora av treboende planter (epifytter), særlig lav. De boreale regnskogene er best utviklet i lavlandet på steder med h ~y og jevn luftfuktighet som i bekkeraviner, ved fossefall, i sumpskoger og i kystnære, beskyttede lisider. I Norge finnes boreale regnskoger i et belte langs kysten fra FosenhalvØya i SØ~-Trondelag, gjennom Nord-Tr~ndelag og opp til Helgelandskysten. Også videre nordover i Nordland og inn i Troms, utenfor granas naturlige utbredelse, forekommer boreale regnskoger, men da i en mer artsfattig utforming (se også Holien & TØnsberg 1996). Norge har et viktig ansvar, både nasjonalt og internasjonalt, for å ta vare på restene av de boreale regnskogene. Det har derfor vært naturlig med en Økt fokusering på disse særpregede skogene de siste årene. De kom for første gang i søkelyset under arbeidet med verneplan for barskog på slutten av 80-tallet, men fram til det siste har kunnskapen om dem vært mangelfull, både blant fagfolk og allmennheten. Det har vært stort behov for bedre kunnskap om de boreale regnskogenes arealomfang, lokalisering, trusler og behov for hensyn. Målsettingen med dette prosjektet har vært å avklare enkelte av disse sp~rsmålene, i forste rekke ved å registrere gjenværende forekomster av boreal regnskog. Det er lagt mest vekt på registrering av lavfloraen på trær. Lavfloraen er så langt en kjenner til, det mest karakteristiske ved disse skogene. De boreale regnskogene er svært sårbare for intensiv skogsdrift. Ved gjennornf~ring av skogsdrift i disse områdene, er en avhengig av at det tas spesielle hensyn med tanke på å bevare særpreget og mangfoldet. Prosjektet har lagt vekt på å få fram hvor forekomstene er og i den grad det har vært mulig, hvordan de kan påvises og hvilke hensyn de krever.

10 Landskap med boreal regnskog. Fra Trollenget i Flatanger (lok. 45). Foto: Geir Gaarder. I kog miljø Nan ndalsi Zoto: Geir :d foss. Fra (lok. 7 '6). iarder.

11 3 BOREAL REGNSKOG 3.1 Hva er boreal regnskog? Boreal betyr nordlig, og brukes i forbindelse med forekomst og utbredelse av flora, vegetasjonstyper og fauna. Den boreale sonen strekker seg gjennom de skandinaviske land og de nordlige deler av Russland og Nord-Amerika. Begrepet regnskog er tidligere mest brukt om de tropiske regnskogene. Da regnskog er definert som et skogøkosystem med planteliv som er avhengig av konstant høy fuktighet i alle sjikt (Holien og Tønsberg 1996), dekker dette begrepet også visse særpregete fuktige skogtyper i nordlige strøk. I tropiske regnskoger opprettholdes luftfuktigheten av rikelig nedbør, mens i nordlige regnskoger der nedbørstallet er lavere, blir luftfuktigheten opprettholdt av lavere fordamping. I området hvor boreal regnskog forekommer er nedbøren allikevel relativt sett høy (normalt over 1200 mm per år, ofte betydelig høyere). Antall dager med målbar nedbør er normalt minst 200, ofte betydelig høyere. Med boreal regnskog i Norge, menes kystskog, normalt med gran som dominerende treslag. Boreale løvtrær som gråor, bjørk, osp, selje og rogn gjør seg gjeldende i større eller mindre grad. Etter som grana ennå ikke har nådd sitt fulle utbredelses-potensiale i våre kyststrøk omfatter boreal regnskog også en del løvtredominerte skoger. Særlig gjelder dette i de ytterste kyststrøkene og kanskje spesielt nordover langs kysten av Nordland, Nordgrensa for boreal regnskog kan derfor foreløpig ikke trekkes eksakt, men det kan nevnes at en viktig boreal regnskogs-indikator som fossenever finnes helt nord til Troms (Krog m.fl. 1994). Det europeiske hovedområdet for boreal regnskog hvor gran er dominerende treslag, strekker seg fra Agdenes og Snillfjord i sør, nordover langs Fosenhalvøya og Namdals-området nord til Rana. I Namdalen strekker området seg lenger østover fordi kystklimaet på grunn av topografien får trenge spesielt langt inn. I Europa for øvrig finner en regnskog i vestlige deler av Skottland og i Nord-Irland. Sørgrensa for boreal regnskog faller omtrent sammen med nordgrensa for eik. I boreal regnskog mangler varmekjære karplanter og edelløvtrær. Edelløvskog i boreonemoral sone (nordlig edelløv- og barskogsone) i nedbørrike strøk på Vestlandet faller inn under begrepet temperert regnskog slik dette er brukt flere steder i verden (se f.eks. Kantvilas 1988, Kirk & Franklin 1992). Klimatisk sett kan regnskog derfor sies å forekomme langs hele vår vestkyst. Den boreale regnskogen i Norge er behandlet av Holien & Tønsberg (1996), og en grundigere gjennomgang av skogtypen er å finne der. 3.2 Indikatorarter for boreal regnskog Det viktigste vegetasjonsmessige særtrekket ved boreal regnskog er, som for all regnskog, en artsrik og frodig flora av epifytter (treboende planter). I den boreale regnskogen vil det si lav og moser. I Europa har en del lavarter enten sitt eneste eller sitt viktigste leveområde i de boreale regnskogene og disse artene har gitt opphav til det plantegeografiske begrepet «trøndelagselementet» (Holien & Tønsberg 1996). Systematisk registrering av disse lavartene kan derfor benyttes til å identifisere boreal regnskog og til å gradere denne med hensyn til verdien av skogens biologiske mangfold. Utbredelsen til groplav avgrenser trøndelagselementet og boreal regnskog godt, se fig. 1 & 2 og bilde.

12 Lungenever-samfunnet danner klimaks i epifytt-samfunnene på lovtrær i boreal regnskog og er artsrikt og som regel svært frodig utviklet. Dominante arter er lungenever, skrubbenever, vrengelavarter og kystårenever. Dette er arter med vid utbredelse også utenfor den boreal regnskogen, men som her opptrer spesielt rikelig, stedvis også på gran i Midt-Norge. Karakterarter i boreal regnskog vil være arter som både i nasjonal og internasjonal sammenheng kun finnes i regnskogsmiljø. Av disse er tronderlav, fossenever og granfiltlav arter som bare finnes i boreal regnskog og fungerer derfor bra som skillearter mot temperert regnskog. Skorpelavarter som Arthothelium nowegicum, Gyalideopsis piceicola, Pyrrhospora subcinnabarina og Rinodina disjuncta horer også til denne gruppen. Andre arter som f. eks. sølvnever, kystfiltlav, gullprikklav og rund porelav har vid utbredelse også i tempererte og tildels subtropiske regnskoger. De fungerer imidlertid godt som indikatorarter for (boreal) regnskog. Blant arter som er knyttet til næringsfattig og sur bark (på gran) er skrukkelav og trådragg viktige indikatorer. Mens skrukkelav som epifytt (den forekommer relativt hyppig også på skyggefulle berg langs hele vestkysten) hovedsakelig er knyttet til boreal regnskog, er trådragg vidt utbredt i Fennoskandia og representerer en gruppe arter som generelt sett er knyttet til sumpskoger, men som trolig har noen av sine storste konsentrasjoner i boreal regnskog. Fig. 1. Kjent utbredelse av groplav i Europa. Utbredelsen i Midt-Sverige er ikke kontinuerlig som kartet kan gi inntrykk av. Den opptrer der som sumpskogsart. Arten er mye vanligere i Trondelag.

13 Fig. 2. Kjent verdensutbredelse av groplav. Groplav. Foto: P. Fredriksen.

14 Lungenever på grankvister. Frodig forekomst av denne arten på gran indikerer et godt miljø for epifyttiske lav. Fra Engan - Kattmoen i (lok. 163). Foto: A. Håpnes. Sumpgranskog i DØlaelva skogreservat. Typisk habitat for blant annet granfiltlav. Trådragg kan sees på grana ved bekken. Foto: G. Gaarder.

15 Boreal regnskog i. Tre av konsulentene for rapporten ved treet der tronderlav ble funnet i Forrige norske funn er fra Foto: J.A.Sæter. Skrubbenever, gullprikklav og filtlavarter på rogn. Legg merke til beiteskader av elg. (lok. 23 Loppholet i Åfjord) Foto: H. Holien. Trådragg. Foto: G. Gaarder.

16 Skorpefiltlav. Foto: P. Fredriksen. Kystfiltlav (Øverst). Vanlig blåfiltlav (nederst). Foto: A. Håpnes.

17

18 Lecanora cinerofusa. Foto: P. Fredriksen. Pyrrospora subcinnabanna. Foto: P. Fredriksen Gyalideopsis piceicola. Foto: P. Fredriksen.

19 20 4 MATERIALE OG METODER 4.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektet startet opp i 1994 og skulle omfatte: - En kartlegging av lokaliteter der boreal regnskog med velutviklet epifyttflora er påvisdantas å forekomme - Beskrivelse av forekomstene - Angivelse av mulige/sannsynlige framtidige inngrep/trusler - En gruppering av områdene i tre klasser basert på en innbyrdes prioritering - En kort vurdering av om områdene eventuelt kan tge inngrep i form av hogst Undersøkelsesområdet er kjerneområdet for boreal regnskog, og inkluderte opprinnelig Sør- Trøndelag med Fosenhalvøya, midtre og ytre deler av Nord-Trøndelag og de 4 sørligste kommunene på Helgelandskysten i Nordland. I 1995 ble det i Nordland utvidet opp til Saltfjellet, for å få en bedre oversikt over skogtypen nord for Helgeland. 4.2 Nomenklatur Navnsetting og systematikk for karplanter følger Lid & Lid (1994), men bokmålsform er brukt ved eventuelle avvik fra nynorskform. For busk- og bladlav følges Krog m.fl. (1994). Nomenklatur for skorpelav følger Santesson (1993), med tillegg for Bacidia caesiovirens (Ekman & Holien 1995), slekta Biatora (Printzen 1995) og Micarea clavopycnidiata (Brodo & Tønsberg (1994). Nomenklatur for sopp følger Ryvarden & Gilbertson (1993, 1994). Nomenklatur for moser følger Frisvoll et al. (1995). Liste over latinske navn finnes i vedlegg Feltarbeidet Før oppstart laget forskerne relativt detaljerte instrukser for feltarbeidet, med et eget feltskjema (vedlegg I) og en rettledning til dette (vedlegg 11). Skjemaet ble fylt ut for hver enkelt lokalitet. I tillegg ble lokalitetene inntegnet på kart, primært økonomisk kart i målestokk 1:5000, men når det ikke var tilgjengelig eller hensiktsmessig ble andre typer brukt (spesielt M-711-serien i målestokk 1:50.000). Sammen med utsending av forhåndsinformasjon om prosjektet ble det oppfordret til å bidra med forslag til områder som burde undersøkes, og som følge av dette har det kommet noen innspill som ble undersøkt. De fleste av de undersøkte lokalitetene er allikevel valgt ut under feltarbeidet av inventørene, basert på hva som ble observert i felt (vurdering av skogtilstand, topografi m.m.). I tillegg ble det foretatt kartstudier, og i enkelte tilfeller også benyttet flybilder som grunnlag. 4.4 Registrerte opplysninger Feltskjemaet og rettledningen gir informasjon om hva som ble registrert på lokalitetene. Det er likevel behov for enkelte kommentarer til nøyaktigheten av registreringene og fremstillingen av resultatene i rapporten. Innholdet i feltskjemaet og definisjoner/avgrensninger av de ulike punktene er gjort ut fra hva forskerne har sett som praktisk ved denne undersøkelsen. I en del tilfeller samsvarer de med hva som har vært brukt i andre, sammenlignbare undersøkelser, andre ganger er det avvik.

20 Vegetasjonstypene følger hovedsakelig Fremstad & Elven (1987). Det er få avvik fra denne, med et visst unntak for sumpskog. I denne undersøkelsen betegnes snellerike, fuktige skoger med innslag av litt bregner og urter som rike.sumpskoger, mens skoger med mye torvmoser, molte og lyng betraktes som fattige sumpskoger. Skogalderen er alltid bare skjønnsmessig vurdert og hensikten med dette punktet er å få en inndeling etter skogstruktur og trærnes tilvekst. Særlig bledningsfase har vært vanskelig å angi, da overgangene mot de andre fasene ofte er svært glidende. En del skog som hører inn under denne skogfasen har derfor antagelig blitt ført til andre skogfaser, spesielt aldersfase. Oppgitt mengde løvtrær i teksten gjelder grove trær, over ca 20 cm i brysthøydediameter (noe mindre for rogn og gråor). Omtalen fanger ikke opp trær av mindre dimensjoner. Lågekontinuitet (kontinuitet med hensyn på liggende, døde trestammer) gjelder bare for gran, så sant ikke annet er spesifisert. Lågekontinuitet er generelt vanskeligere å angi for løvtrær, b1.a. fordi de gjerne brytes ned raskere. Den er lettere å observere for furu, men denne arten forekommer sjeldent eller aldri i de boreale regnskogene. For høystubber gjelder på samme måten som for læger at det er gran som normalt har vært aktuelt treslag. Registrering av hogstspor har vært rettet mot forekomsten av avkuttede stubber. Det er opplagt betydelige lokale variasjoner i hvor lenge slike kan observeres i dette fuktige kystklimaet, men selv innen disse fuktige og ofte høyproduktive skogene vil det være mulig å oppdage stubber som er mange tiår gamle. Forekomsten av spesielt fuktige miljø (vassdrag, åpne sumper og kilder) og bergvegger er nøkkelelementer i skogen som ble registrert fordi de gir økt variasjon og artsmangfold. Størrelsesavgrensningene som er gjort i rettledningsskjemaet (ca 3 meter høye fosser og 4 m2 store bergvegger) har sin bakgrunn i erfaringsmessige nivåer for når en kan finne spesialiserte lavarter på eller tilknyttet elementet. De registrerte artene er i all hovedsak lavarter. I tillegg ble det rutinemessig lett etter en del vedboende sopp, men som det kommer fram av lokalitetsomtalene ble få interessante arter funnet. Det ble også notert interessante arter innen andre grupper, f.eks. nærings- og varmekrevende karplanter, samt plantegeografisk interessante arter som storrapp, mer eller mindre gammelskogstilknyttede fugler som hønsehauk og tretåspett, og eventuelle pattedyr av økologisk betydning, som bever. For lav ble det foretatt en streng prioritering av arter som ut fra eksisterende kunnskap antagelig er gode indikatorer på boreal regnskog. Blant disse ble hovedvekten lagt på buskog bladlav, b1.a. fordi skorpelavfloranen er vesentlig mer tidkrevende å inventere. Selv om det på forhånd knyttet seg noe usikkerhet til indikatorverdien til de ulike artene, antok forskerne at tidligere inventeringer i de midt-norske skogene hadde gitt en rimelig god oversikt. som det kommer fram i den generelle omtalen av boreal regnskog og omtalen av indikatorarter spesielt, så viste dette seg i stor grad å stemme. Bare små justeringer vil være aktuelt å utføre på skjemaer for seinere inventeringer. Det er grunn til å gjøre spesielt oppmerksom på at trønderlav ikke er ført opp på skjemaet. Dette skyldes selvsagt ikke at en ikke antok den hadde noen indikatorverdi, men at en anså sjansen for å gjenfinne den som så liten at det var unødvendig å sette den opp. Ved forberedelsene til feltarbeidet ble det avgjort at det ikke skulle brukes spesielle ressurser på å leite etter trønderlaven, men at registratoren skulle være oppmerksom på den, særlig i øvre deler av Namdalen.

21 4.5 Kartfesting av lokalitetene Under feltarbeidet ble det brukt kart i målestokk 1: (M-71 1-serien), eller økonomisk kartverk i målestokk 1: Dette medfører at nøyaktigheten på de avgrensede områdene vil variere noe, og det kan ikke utelukkes at feil (mistolkinger av kartet) kan ha oppstått i enkelte tilfeller. Noen steder har en fått tilgang på kart med informasjon om hogstklassefordelingen, der særlig avgrensningen av hogstklasse V har økt nøyaktigheten på avgrensningene. Ut over dette er det ikke gjennomført kontroller av avgrensningene. Nøyaktigheten på de avgrensede områdene er derfor normalt ikke bedre enn +l meter, og i enkelte tilfeller kan det forekomme avvik på over 50 meter fra det reelle. Formålet med registreringene har primært vært å kartlegge forekomsten av boreal regnskog. En har ikke vurdert avgrensningen av områdene i forhold til driftsplaner eller mulige verneforslag. Det er derfor viktig å være klar over at behovet for buffersoner normalt ikke er inkludert i de avgrensede områdene. De områdene som er blitt avgrenset på økonomisk kart er arealberegnet med planimeter. Hvert område er målt minst to ganger, og snittet er brukt, avrundet til nærmeste 5 dekar. Resultatet fra denne arealberegningen er så oppgitt under hver enkelt lokalitet, og brukt som grunnlag for arealoppgavene i vedlegg IV. 4.6 Verdiprioritering av lokalitetene En viktig del av prosjektet har vært å finne fram til de i biologisk sammenheng mest verdifulle boreale regnskogene som er tilbake i regionen. Under arbeidet med verneplan for barskog er enkelte lokaliteter med boreal regnskog verdivurdert, men da sammen med andre barskogslokaliteter og etter felles retningslinjer. Ved en intern vurdering og prioritering mellom boreale regnskoger er det nødvendig med et eget kriterieoppsett til verdsettingen. Nedehfor følger derfor de kriteriene som er benyttet for vurdering av områdenes naturverdi som boreale regnskoger. En har brukt omtrent samme inndeling som i verneplan for barskog (med 3 Masser og oppsplitting i type- og spesialområder), men gitt en noe annen definisjon: ** Typisk og svært godt utviklet boreal regnskog. * Typisk og godt utviklet boreal regnskog. Typisk, men mindre godt utviklet boreal regnskog. ***S Svært spesiell boreal regnskog. **S Spesiell boreal regnskog. *S Noe spesiell boreal regnskog. X Inventert lokalitet med naturverdi, men som ut fra artsmangfold ikke kan defineres som boreal regnskog i snever forstand. Grensene mellom de ulike kategoriene vil som ved andre verdivurderinger være relative (bestemt ut fra hvor mye som er tilbake av naturtypen). Ut fra dagens kunnskap om forekomsten av boreal regnskog er det en fordeling på omtrent 10% tre-stjerners områder, 30% to-stjerners og 60% en-stjernes områder. Begrensninger i ressurser til feltarbeidet, medførte at det i enkelte områder ble prioritert å rekke over de potensielt sett mest verdifulle lokalitetene. Dette gjaldt særlig i Sør-Trøndelag, og medførte at resultatene der gir en overvekt av to- og tre-stjerners områder. M.a.0. forekommer det utvilsomt relativt mange små regnskogslokaliteter i dette fylket som ikke er registrert.

22 Kriterier for plassering i de ulike klassene: l. Typeområder for boreal regnskog Områder med typisk boreal regnskog, d.v.s. granskogskledte raviner på marine avsetninger, blandingsskoger med gran og løvtrær i nord- og østvendte lisider. ** * Teori: Stort, artsrikt, godtltypisk utformet, til dels godt arrondert. Praksis: Areal på normalt godt over 100 dekar. Området bør ha storre kjerneområder som ligger mer enn meter fra nærmeste hogstflatelungskog. Fuktighetskrevende lavarter dominerer ofte, og vanligvis forekommer karakterarter for boreal regnskog, til dels vanlig og flere arter. Området skal være typisk for de kjente hovedformene av boreal regnskog, og gjerne ha en viss variasjon innen disse. Teori: Middels til stort område, ganske artsrikt. Praksis: Areal på normalt over 50 dekar. Fuktighetskrevende lavarter er lokalt dominerende. Karakterarter for boreal regnskog opptrer sporadisk og da bare sparsomt. Det skal inneholde elementer typiske for boreal regnskog i Midt-Norge. Teori: Lite og normalt artsfattig. Praksis: Areal vanligvis godt under 100 dekar. Fuktighetskrevende lavarter, særlig innen lungenever-samfunnet, forekommer og kan være dominante. Derimot spiller de reine regnskogsartene bare en underordnet rolle, og karakterarter for boreal regnskog mangler. Lokaliteten ligger i områder med typisk vegetasjon, topografi og løsmasser for boreal regnskog. 2. Spesialområder for boreal regnskog Dette er områder med en lavflora som gjør at de må regnes med til de boreale regnskogene. De ser likevel ut til å skille seg på ulike måter så mye fra det vanlige mønsteret, at en har vanskelig for å rangere dem ut fra inndelingen i typeområder. Ved tilfeller der det har vært tvil om en lokalitet skal sees på som et type- eller spesialområde, er det lagt vekt på helhetsinntrykket av lokaliteten og ikke forekomst av enkeltarter eller -elementer. ***S **S Teori: Enestående utforming som er omtrent ukjent ellers i regionen, eller forekomst av svært sjeldne regnskogsarter. Praksis: Eks. masseforekomster av fossenever i almeskog. Godt utviklet fosserøyksamfunn (med f.eks. fossefiltlav eller elfenbenslav). Svært sjeldnelsærpregede lavsamfunn med narreglye. Urskogsnære forhold. Typelokaliteter for regnskogsarter. Teori: Særpregede utforminger som er sjeldne ellers i regionen, eller forekomst av sjeldne regnskogsarter ogleller spesielle arter på gran. Praksis: Fosserøyksamfunn med spesielleltruede arter. Løvrike sumpskoger med interessante arter. Ekstremt kystnære utfonninger (værutsatt, flat mark). Spesielle arter på gran, f.eks. brun blæreglye, kystnever eller blyhinnelav. Partier med gammel skog med sarnrnenbrudds/oppløsningsfaser. *S Teori: Spesielle utforminger, men ganske små og uten sjeldne regnskogsarter. Praksis: Artsfattige fosserøyksamfunn. Artsfattige kystnære skoger. Artsfattige sumpskoger.

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Egenskaper som omtales i rapporten: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

FAKTA. Tareskog nedbeitet av kråkeboller utenfor Midt-Norge: Beiting av grønne kråkeboller i tareskog. har tareskogen fått bestå urørt.

FAKTA. Tareskog nedbeitet av kråkeboller utenfor Midt-Norge: Beiting av grønne kråkeboller i tareskog. har tareskogen fått bestå urørt. FAKTA-ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 21 ansatte (1994) og omfatter NINA - Norsk

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper.

Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper. Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper. Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag for, og i samarbeid med FORAN AS, konvertert registrerte livsmiljøer i skog i Enebakk kommune.

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Bevaringstanken har tidligere medført

Bevaringstanken har tidligere medført 21/94 Oslo skog 12-10-94 12:25 Side 1 (Svart plate) Nr. 21 1994 Flerbrukshensyn avgjørende for barskogenes biologiske mangfold Bevaringstanken har tidligere medført at enkelte reservater er opprettet frivillig,

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Ecofact rapport 400 Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Registrering av beiteskader fra elg 2014 Christina Wegener www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-398-8 Fredet furuskog

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Biologisk mangfold. Evaluering av dokumentasjonen. Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning

Biologisk mangfold. Evaluering av dokumentasjonen. Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning Biologisk mangfold Evaluering av dokumentasjonen Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning Organisering Oppdragsgiver har vært OED Utført av Miljøfaglig Utredning med store bidrag fra andre konsulenter og med

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer.

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer. Atle Rustadbakken Naturkompetanse Vogngutua 21 2380 Brumunddal Tlf + 47 62 34 44 51 Mobil + 47 916 39 398 Org. nr. NO 982 984 513 Vår ref: AR Deres ref: Jan Bekken Sted/dato: Brumunddal 21.05.2002 Notat

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012.

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Orkidéen rød skogfrue er rødlistet (kritisk truet (CR)) og fredet i Norge og en rekke europeiske land. I Norge har planten

Detaljer

9. Forklaring av ord og uttrykk

9. Forklaring av ord og uttrykk 9. Forklaring av ord og uttrykk Bonitet: Boreal: Eksposison: Epifytt: Fellskog: Frede: Gen: Gen-bank: Hogstklasse: Hogstmodenhet: mpediment: Klimaks: Kontinuitet: Kryptogam: Pionertrær: Plantesamfunn:

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Litlstøelva Flatanger Nord-TrØndelag 32WNS 908394 (UTM sentralpunkt) 1623 I Jøssund ***

Litlstøelva Flatanger Nord-TrØndelag 32WNS 908394 (UTM sentralpunkt) 1623 I Jøssund *** LOKALITET31 : KOMMUNE: FYLKE: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD (M7ll) VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EffiNDOMMER: Litlstøelva Flatanger Nord-TrØndelag 32WNS 908394 (UTM sentralpunkt) 1623 I Jøssund

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav Per G. Ihlen Småkraft - undersøkelser av moser og lav Bakgrunn: Mose- og lavfloraen er sentrale tema

Detaljer

Storhaugen Brønnøy Nordland 1825 IV Velfjord 33WUN 848 541 DH 172-2 og-4 **

Storhaugen Brønnøy Nordland 1825 IV Velfjord 33WUN 848 541 DH 172-2 og-4 ** LOKALITET11: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Storhaugen Brønnøy Nordland 1825 IV Velfjord 33WUN 848 541 DH 172-2

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Boreal regnskog/kystgranskog

Boreal regnskog/kystgranskog Boreal regnskog/kystgranskog på Fosen i Sør-Trøndelag!!! Rapport 2013-33 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forsidebilde Boreal regnskog med uvanlig høyt innslag av gamle og grove trær av osp og rogn ved Bjørbugen

Detaljer

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544 Naturvernforbundet i Østfold Postboks 220 1702 Sarpsborg Havass Skog BA Skogeier Stine Kristiansen Westad NEMKO Rådet for Levende Skog Rakkestad kommune v/knut Østby Halden kommune v/harald Nøding Østvik

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512 Notat Biologisk inventering,vikermyra i Modum Kommune Dato: 24/7 og 5/8-2008 Registrator: Morten Eken, miljøvernansvarlig Modum kommune Bakgrunnen for inventeringen er planlagt utbygging i området. Området

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

Historien NORGES SKOGEIERFORBUND 1 13.04.2015

Historien NORGES SKOGEIERFORBUND 1 13.04.2015 Historien Bred enighet i 1998 om Levende Skogs standarder for et bærekraftig skogbruk. Revidert i 2006 med representasjon fra alle interessegrupper. Brudd i 2010 med naturvern- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Arealtall for boreal regnskog i Norge

Arealtall for boreal regnskog i Norge Arealtall for boreal regnskog i Norge NIJOS-rapport 2/2002 Arealtall for boreal regnskog i Norge Jogeir N. Stokland Håkon Holien Geir Gaarder Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås Forsidefoto:

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Røds Bruk ballastområde. Utvalgte skjøtselstiltak. WKN notat 2008:1

Røds Bruk ballastområde. Utvalgte skjøtselstiltak. WKN notat 2008:1 Røds Bruk ballastområde Utvalgte skjøtselstiltak WKN notat 2008:1 Dato: 24.08.2008 Notat 2008:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver: Fredrikstad

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter

Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter Direktoratet for naturforvaltning Artsforvaltningsavdelingen v/terje Klokk Terje.Klokk@dirnat.no 23. juni 2010 Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter SABIMA ser med glede på at

Detaljer

Rapport fra kartlegging av beiteskader og utbredelse av platanlønn i naturreservat og nøkkelbiotoper

Rapport fra kartlegging av beiteskader og utbredelse av platanlønn i naturreservat og nøkkelbiotoper Rapport fra kartlegging av beiteskader og utbredelse av platanlønn i naturreservat og nøkkelbiotoper 2009 Tore Chr Michaelsen & Oddvar Olsen Michaelsen Biometrika 2009 Forord Vi (Michaelsen Biometrika)

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune

Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2012-7 Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune - 2 Ekstrakt BioFokus har

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013

Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013 SABIMA kartleggingsnotat 6-2013 Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Arne Elvestad Side 1 av 10 Kartlegging av verdifull gammel eikeskog

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge 7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge Region Øst-Norge omfatter i forbindelse med verneplanen for barskog Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud,, Akershus, og Østfold. Det regionale

Detaljer

Hva sier den nye rødlista?

Hva sier den nye rødlista? Hva sier den nye rødlista? Ivar Myklebust, Artsdatabanken Konferansen Skog og Tre Gardermoen, 01.06.11 Chrysolina sanguinolenta (NT) Foto: Roar Frølandshagen Kort om Artsdatabanken Squamarina scopulorum

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer ELG TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer LEIF EIVIND OLLILA, NILS EDVIN ERLANDSEN OG PAUL ERIC ASPHOLM 2005 Rapport: Trekket

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland (Margaritifera margaritifera) Fra nedre deler av Fersetvassdraget. Foto: Anton Rikstad

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad og KU for Namsos - Roan

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad og KU for Namsos - Roan Natur og Ungdom Torggata 34 Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO Norges vassdrags- og energidirektorat v/ Siv Sannem Inderberg Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 15.02.08 Høringsuttalelse til konsesjonssøknad

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk- og miljøundersøkelser Forord I perioden 10. til 15. august

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Kjersti Holt Hanssen Skog og tre 5. juni 2013 Forsker, Skog og landskap Oversikt Hvorfor lukket hogst, og hvordan? Selektiv hogst; forutsetninger og potensiale

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer