Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune"

Transkript

1 Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune

2 Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager i Eigersund kommune hele plasser... 4 Vurdering av antall barn i barnehagene... 4 Dekningsprosent på ulike alderstrinn... 4 Dekningsprosent på ulike alderstrinn i Eigersund kommune... 6 Oversikt over situasjonen i de ulike områdene og kommunen toalt... 6 BARNETALLSPROGNOSE FREMTIDIG DEKNINGSGRAD... 8

3 UTREDNING AV BEHOV FOR UTBYGGING OG ETABLERING AV BARNEHAGER I EIGERSUND KOMMUNE INNLEDNING OG BAKGRUNN Rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe for å se på utbygging og etablering av barnehager i Eigersund kommune. Det er formulert følgende mandat for arbeide av kommunestyret : Det lages en plan for bygging av tilstrekkelig antall barnehager til at Eigersund kommune f tilnærmet 100% barnehagedekning. Planen skal legge grunnlaget for satsing på barnehageutbygging. Arbeidsgruppen legger til grunn: Dette ut ifra en definisjon på full barnehagedekning om at alle som søker barnehageplass innen fristen for hovedopptaket, er 1 eller eldre i august, og som har søkt oppstart senest i løpet av det et. Mål for utredningen blir derfor: Full barnehagedekning i tråd med definisjonen. Regjeringens mål er full barnehagedekning, jfr. regjeringserklæringen. Hva full barnehagedekning betyr i praksis vil variere fra kommune til kommune. Og endre seg over tid. En kommune som har full dekning et, vil ikke nødvendigvis ha det neste. Dette vil variere med svingninger i barnetallet. De kommunale barnehagene har fra plasser, mens de private varierer mellom plasser. De nyeste av de private barnehagene er de største, slik at det samlede antall barn som g i private barnehager er noe større enn i de kommunale. Det er et godt samarbeid mellom de private og de kommunale barnehagene, og dette ønsker en å videreutvikle i tiden framover. I denne utredningen har en sett på både nyetablering, reetablering og nybygging. Etablering av nye barnehageplasser kan bl.a. skje ved: Bedre effektutnyttelse av lokalene til eksisterende kommunale barnehager. Påbygg av eksisterende kommunale barnehager uten at ressurser til administrasjon økes. Å vurdere eksisterende kommunale og private bygg for barnehagedrift. Å vurdere omregulering av egnede tomter til barnehageformål. Å vurdere bygging av barnehage i tilknytning til kommunale nybygg. Å selge kommunale tomter til private som skal drive privat barnehage. Det er i dag 843 barn mellom 1 5 i Eigersund. Av disse g 638 barn i barnehage. Eigersund kommune har pr. i dag en dekningsgrad på 75% (2007), mens landsgjennomsnittet i 2006 var på 80%. Eigersund kommune har nå omtrent like mange private som kommunale barnehager. To av de kommunale barnehagene gir alternative tilbud i den forstand at de ikke er heldagsbarnehager. Tusenbeinet åpen barnehage tar imot barn med hjemmeværende foreldre, slik at barna f sosialt samvær og lek med andre. Her har en også et nært samarbeid med helsestasjon og barnevernstjenesten. Duehuset gir et tilbud om korttidsplasser og har åpent mellom 9 og 14 hver dag.

4 STATUS OG BEHOVSVURDERING Statistikk som omtales i det nedenstående er basert på følgende: Antall barn i barnehager: En har tatt utgangspunkt i barnehageopptaket høsten 2007, samt foreløpige tall for Antall barn i kommunen: En har tatt utgangspunkt i tall fra SSB. Oversikt over barnehager i Eigersund kommune hele plasser I Eigersund kommune har vi nå til sammen 16 barnehager. Av disse er 8 private og 8 kommunale. En av de kommunale barnehagene er korttidsbarnehage (Duehuset 36 korttidsplasser), og en annen er åpen barnehage, dvs. Tusenbeinet åpen barnehage. Disse er ikke tatt med i beregningene. Altså har en 6 kommunale heltidsbarnehager. Dagens situasjon P/O Ant Ant. Ant Ant. Ant avd. Plasser avd. Plasser avd. Navn på barnehage Grøne Bråden barnehage O Helleland barnehage O Ant. Plasser Hellvik barnehage O 2 40 Husabø barnehage O 1 20 Rundevoll barnehage O Slettebø barnehage O 3 57 Eigerøy barnehage P Jernhagen barnehage P Kiellandskogen barnehage P Lykkeliten barnehage P 2 54 Raketten barnehage P Robåten barnehage P Steinholt barnehage P 2 40 Varden barnehage P Dagens situasjon er i følge tall fra Leveksavdelingen som følger i at en har følgende fordeling av hele plasser: Totalt er det pr. høsten 2007 til sammen 592 plasser i tilknytning til barnehagene i Eigersund kommune. Det er de senere bygd ut flere barnehager i Eigersund kommune, hvorav de fleste er private. Se kartvedlegg for lokalisering av barnehagene i kommunen. Vurdering av antall barn i barnehagene I Lov om barnehager, Forskrift om pedagogisk bemanning 1 heter det: Det skal være minimum en pedagogisk leder pr barn n barna er over tre og en pedagogisk leder pr. 7-9 barn n barna er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. Et politisk vedtak i forbindelse med Sparepakke II i Eigersund kommune førte til at antall plasser på avdelingene ble økt fra 18 til 20 plasser (3-5 ) og fra 9 til 10 plasser (0-3 ). Hver avdeling har nå 20 hele plasser for 3-5 inger og 10 hele plasser for 1-2 inger. Etter hvert som dekningen blir større bør en vurdere endringer som medfører at hver avdeling f 18 barn (3-5) og 9 barn (1-2), noe en bør ta i betraktning i forbindelse med barnehageutbyggingen. En positiv effekt ved å redusere antall barn pr. avdeling, vil være at barnehagene også lettere kunne håndtere spesielle tilfeller eller akutte behov som kan oppstå. Dette vil en måtte ta stilling til i forbindelse med utarbeidelse av egen barnehagefaglig plan. Dekningsprosent på ulike alderstrinn Ved vurdering av behov for barnehageplasser er det mange elementer som spiller inn, og flere av disse vil variere sterkt med premissene. Blant de viktigste er: Økonomiske forhold o Reduksjon av foreldrebetaling: Dette vil ha betydning både for den generelle søkning til barnehagene, og for andelen delte plasser, idet flere vil vurdere heldagsplasser.

5 o Endringer i kontantstøtteordningen vil kunne ha betydning for søkningen i aldersgruppen under 3. o Moderasjonsordninger, søskenmoderasjoner etc. Boligbygging i de forskjellige områder, sammensetning av befolkningstilfang. Ønskes plasser i nærheten av hjemmet, eller i nærheten av arbeidsplass? Det antas at dette er noe avhengig av alder, for de yngste kan det være aktuelt med plass i nærheten av arbeid, mens for de eldre vil det ofte være viktigere å være i et miljø som de også kan forholde seg til både utenom barnehagen, og senere i en skolesituasjon. Ønskes heldagsplass eller deltidstilbud? Spesielle ønsker eller krav fra foreldrene/barna, slik som hovedvekt på naturopplevelser/ friluft, kultur (musikk, dans, kunst), spesielle livssyn, språk, eller særskilte behov forøvrig. Situasjonen på arbeidsmarkedet og hvordan jobbmulighetene for foreldrene blir. Det er ikke mulig å fastsette hverken premissene eller virkningene med sikkerhet. Det må gjøres noen antagelser, ut fra de føringer som er lagt, og ut fra erfaring. N det gjelder spesielle ønsker, er dette umulig å vurdere, og det antas å ha relativt liten betydning for flertallet av søkere. Det forutsettes at barn med spesielle behov (bortsett fra tunge funksjonshemninger) kan tilfredsstilles i kommunen. Det vedtatte boligbyggeprogram legges til grunn. Nye barnehager skal primært legges i nærheten av boligområder/arbeidssted eller på aksen mellom disse. Dette vil bidra til å redusere behovet for transport/tidsbruk. Barnehager skal ikke legges slik at det medfører økt trafikk gjennom boligområder. Utredningen gjelder aldersgruppen 1-5 jfr. Kostra. Antall delte plasser antas å ligge rundt 10% for 1-2 ingene. Ved beregning av behov har en tatt utgangspunkt i SSB og tatt gjennomsnittet i perioden Det kan dermed være individuelle forskjeller fra til. 1-5 s barnehager har en tatt utgangspunkt i en fordeling på 30% (1-2 )/70%(3-5 ) (SSB antall barn etter alder 2006)) Antall fødte antas å ligge på et gjennomsnitt på 162 i perioden Dekningsgrad for 1-2 settes til 72 % Dekningsgrad for 3-5 settes til 92 % Følgende forutsetninger er lagt til grunn for gruppens arbeid: Ven 2007 innførte Kunnskapsdepartementet en definisjon på full barnehagedekning der kun barn som søkte innen fristen for hovedopptaket (1. mars), er 1 eller eldre i august. Foreldrebetalingen vil bli redusert i henhold til regjeringens signaler. Det antas at dette vil gi en økning i søkning. Kontantstøtteordningen vil bli videreført i en eller annen form. De eksisterende moderasjonsordninger blir beholdt. Det vil være større behov i aldersgruppen 3-5 enn i gruppen under 3 Det kan forventes et øket behov i aldersgruppen under 3, avhengig av effekten av endringer i økonomiske rammebetingelser. For aldersgruppen 0-1 er behovet antatt fortsatt å være svært beskjedent. Men samtidig ser en i andre større kommuner at behovet er økende over tid. Dette må løpende vurderes ved opptak. Andelen deltidsplasser vil antas å synke.

6 Dekningsprosent på ulike alderstrinn i Eigersund kommune I henhold til SSBs Kostrarapportering for 2006 hadde Eigersund kommune en barnehagedekning 1-5 på 73,6%. I denne rapporteringen tas bare hensyn til barn i alderen 1-5. Eigersund kommune hadde pr. september 2007 en dekningsprosent totalt og for de ulike alderstrinn som fremg av nedenstående tabell. Dette inkluderer 6 kommunale barnehager, 8 private vanlige barnehager. Korttidsbarnehage og åpen barnehage er ikke regnet med pga. liten oppholdstid. Alderstrinn Antall barn i Antall barn i barnehage Dekningsprosent 2007 barnehagealder Kommunale Privat Totalt % ,5% Totalt % Som man ser er det tilnærmet full barnehagedekning i aldersgruppen 3-5, mens det er dligere dekning i gruppen under 3. Imidlertid viser erfaringen at behovet i denne gruppen ikke er like stort som for de eldre barna. Det er også meget liten søkning fra barn under 1, på tross av at flere barnehager har tilbudet. Dette er derfor i liten grad vektlagt ved vurdering av behov. De fleste barnehager har flere barn enn antall godkjente plasser, på grunn av en viss andel av delte plasser. Andelen varierer en god del for de enkelte barnehager og områder, og mange har vesentlig høyere andel. En ser en trend der flere søker heldagsplasser, noe som vil medføre behov for flere plasser. Oversikt over situasjonen i de ulike områdene og kommunen toalt Dersom vi ser på dekningen fordelt på de forskjellige barnehageområdene, er situasjonen som illustrert i tabell på neste side: Område 2007 Antall barn i området Totalt 1-2 Barn i Dekningsprosent barnehagen 3-5 Totalt Totalt Hellvik % 62% 89% Helleland % 61% 56% Eigerøy % 156% 135% Rundevoll % 249% 145% Hestnes Husabø % 8% 6% Lagd/Grøne Bråden % 139% 108% For hele kommunen 2007 Antall barn Barn i barnehagen Dekningsprosent Totalt Totalt Totalt Barn % 88% 73% Merknad Merknad Vi ser at laveste dekningsgrad finnes i områdene Helleland og særlig på Husabø. Dekningen for aldersgruppen 3-5 er rimelig god, med rundt 88% dekningsgrad. En del av barnehagene ligger på vei til arbeid og medfører derfor en tilsynelatende overkapasitet i enkelte områder jfr. Eigerøy, Rundevoll og Lagd/Grøne Bråden. Disse tar av barn fra andre deler av kommunen.

7 BARNETALLSPROGNOSE Det er vanskelig å lage sikre prognoser, og her er det bl.a. flytteadferden m.m som skaper avvik. Prognosene må dermed kontinuerlig sammenholdes med målt utvikling. De historiske kurvene viser hvor store variasjoner som måles fra til. barn. Samlet gir dette en prognose i perioden på sum antall 1-5 inger på gjennomsnittlig 825 barn pr.. Slike beregninger er beheftet med stor usikkerhet, og kan kun gi en indikasjon på hvor noe øket press kan komme. Det kan være store forskjeller fra til, avhengig av behovet og sammensettingen av SSB som kilde Prognosen som er lagt til grunn for denne utredningen har basis i folketall , og denne antyder en nedgang i barnehagegruppen 1-5 i perioden fra 899 til 817 eller -9%. Denne nedgangen har i all hovedsak allerede skjedd jfr. tabellene. søkermassen. Det som imidlertid synes klart, er at de områdene hvor ny boligbygging er i gang eller ligger klar til å begynne og som også er tatt hensyn til i boligbyggeprogrammet er i Rundevoll/Hestnes området. For disse områdene kan dette bety økninger som følger, vel og merke over flere fremover. SSB som kilde I følge prognosen vil antall 0-inger (antall fødte) forventes å ha et snitt på om lag 162 i perioden jfr. SSB (MMMM). Dersom en ser på gjennomsnittet på fødte i perioden var dette på 159 slik at dette stemmer relativt godt med prognosen til SSB. I tillegg vil inn og utflytting påvirke dette tallet, men utfira perioden har dette vært på mellom 3-13 barn pr sgruppen forventes å holde seg på et gjennomsnitt pr. på rundt 325 i perioden Det er i 3-5 s-gruppen at en kan forvente en markant endring fra en topp i 2005, og en legger til grunn at i perioden kan en forvente et gjennomsnittlig antall 3-5 inger på ca. 500 Generasjonsskifte synes også å være på gang både i deler av sentrum og Husabøområdet, hvilket kan øke behovet i disse områdene ut over det som fremkommer i beregningene. Behovet for barnehager i nærmiljøet, må også sees i sammenheng med etablering av barnehager på aksen hjem/arbeid. Det som er å bemerke til SSB sine tall er at dette er prognoser og en har de siste ene hatt en positiv befolkningsutvikling noe som kan gi et større behov enn det som fremkommer i prognosen. Dette er det ikke mulig å si noe om, da datagrunnlaget ikke skiller på alder.

8 FREMTIDIG DEKNINGSGRAD Beregning av dekningsgrad for å få full barnehagedekning er svært vanskelig og vil alltid bygge på en del forutsetninger. I denne utredningen har en tatt utgangspunkt i to forhold; antall søkere og dennes andel av sum barn i denne aldersgruppen og erfaringstall fra andre kommuner. Dersom en ser på andre kommuner har en nedenfor satt opp noen kommuner og dekningsgrad som blir lagt til grunn for 1-2 og 3-5 (2007/2008) for å få tilnærmet full barnehagedekning: Kommune Dekningsgrad Grimstad (2006) 75 % 95 % Sola (2008) 85 % 95 % Sandnes (2008) 83 % 99 % Time (2008) 85 % 97 % Klepp (2008) 80% 96% Gjennomsnitt 81% 96 Det er innført samordnet opptak i Eigersund, som innebærer at alle barnehager i kommunen samarbeider om opptaket. Ved opptaket for 2008 er det 241 barn som har søkt om plass, av dette er det en del som søker endret plass. I Eigersund kommune har en ved opptak for 2008 en foreløpig dekningsgrad på 1-2 på 49% og 3-5 på 89%. Samlet dekningsgrad etter opptak 2008 er på om lag 73%. Det er 605 som har fått tilbud om plass, og det er 78 på venteliste dvs. et samlet antall søkere på 683. Dersom en sammenholder det med gjennomsnittlig barn i planperioden og behov og plasser i 2008 f en følgende tabell: Årskull Gjennomsnittlig antall barn Dekningsgrad (opptak 2008) Barn med plass i dag (2008) Behov for nye plasser* % (230) % (453) Totalt % (683) Dette gjør at arbeidsgruppen vurderer at en bør legge en minimum dekningsgrad til grunn for utbygging som følger: % % Dette gir et samlet behov for barnehageplasser i kommunen på omlag 683 plasser eller 83% for å få full barnehagedekning jfr. opptaket i 2008, en har her ikke korrigert for behov for halvdagsplasser. En ser at antall barn som har fått plass g ned i forhold til tidligere, noe som kan tyde på at flere har fått tilbud om heldagsplasser samt at dette også kan ha noe å gjøre med demografiske forhold jfr. SSB-prognosen. At det skjer en overgang fra deltidsplasser til heltidsplasser er også i tråd med det en erfarer i andre kommuner en har hatt kontakt med. Eigersund kommune vil med dette ligge om lag 7,5% (tilsvarer 60 barnehageplasser) lavere enn en del andre kommuner for å ha full barnhagedekning pr. definisjon. En kan anta at en av grunnene til dette er at en har miljøer hvor det ikke er tradisjon for å ha barn i barnehage, selv om dette nok kan forventes å endre seg. Slik at små endringer i søkermassen vil kunne slå sterkt ut behovet for for eksempel nye plasser. Utifra erfaringer både fra Eigersund kommune og tilbakemeldinger fra andre kommuner vil en kunne forvente at dekningsgraden for 1-2 vil kunne øke jfr. at en ligger 9% under andre kommuner for denne gruppen. UTBYGGINGSMULIGHETER En har gått gjennom barnehagene i Eigersund kommune og sett på potensielle muligheter for utbygging/nybygg, og dette er sammenfattet i tabellen under: Mulig utbyggingspotensiale 1-5 Navn på barnehage Ant avd. Ant. Plasser Lykkeliten barnehage 1 14 Steinholt barnehage 1* 10 Varden barnehage 1 10 Åsane Hestnes (Trygge barnehager) Sum 9, * Steinholt har 2 avdelinger i dag og vil øke til tre.

9 Samlet har en et potensiale på om lag nye plasser. Det som vil være avgjørende er at dette blir 1-5 s barnehager og at fleksibiliteten ligger i dette. Med et behov for omlag 683 barnehageplasser i Eigersund kommune, trenger en om lag 80 nye barnehageplasser. Av disse er om lag 70 småbarnsplasser. Dersom en f bygd ut dette vil Eigersund kommune pr. definisjon og med utgangspunktet i opptak for 2008 ha full barnehagedekning. Samtidig er det en del forhold som peker på at en også vil kunne oppleve et ytterligere økt behov fremover, uten at dette kan tallfestes: - redusert foreldrebetaling (lavere pris gir økt etterspørsel) - overgang fra deltidsplass til heldagsplass - befolkningsendring - endrede vaner i enkelte miljø Full barnehagedekning er ikke noe en oppn en gang for alle, dette vil variere med hvor store barnekullene er, hvor mange søker om plass, hvilke typer plass det søkes om, pris m.m. Kommuner som i 2007 hadde full barnehagedekning trenger nødvendigvis ikke ha det i 2008 dersom antall barn endrer seg. Dette gir en stor utfordring, da en for å kunne garantere full barnehagedekning strengt tatt må ha en relativ stor fleksibilitet i antall plasser. Utbyggingsmuligheter kommunale barnehager Ved flere av de kommunale barnehagene er det behov for rehabilitering og utbygging. Duehuset korttidsbarnehage Etter tilsyn med barnehagene ved Brannvesenet i Sør-Rogaland, avd. Miljørettet helsevern og skjenkekontroll og kommunelege B. Rosenblads rapport, g det fram at barnehagen har nødvendig godkjenning bare fram til Bygningen trenger totalrenovering for å kunne tilfredsstille kravene til godkjenning som barnehage. Kommunen har fortsatt behov for en korttidsbarnehage, blant annet for dem som arbeider turnus. Bygningen der Duehuset korttidsbarnehagen holder til, er i svært dlig stand, og det vil bli dyrt å renovere denne. Det kan også bli vanskelig å finne midlertidige lokaler ved en eventuell ombygging av Duehuset. Mulig løsning: Plangruppa foresl at det i stedet for å renovere eksisterende bygg, bygges nytt bygg. Ved Slettebø barnehage ligger de fysiske forhold til rette for en utvidelse, ved at en f. eks. bygger en paviljong/egen enhet like ved den eksisterende barnehagen. Slettebø barnehage Mulig løsning: Det bygges et nytt bygg med to nye avdelinger i eget bygg nord for nåværende barnehage innenfor deler av dagens grønnsakhage. Den ene avdelingen blir kortidsavdeling, men ved endrede behov vil en også ha mulighet til å ha en vanlig avdeling her. Den andre blir en vanlig 3-6 s avdeling som erstatter plassene fra Grøne Bråden. Ved Slettebø barnehage er det god parkeringsdekning, også i forhold til utvidelse av barnehagen. Grøne Bråden barnehage Grøne Bråden barnehage har en beliggenhet som gjør den godt egnet til å ta imot barn med spesielle behov. Med forholdsvis enkel ombygging, vil en kunne ta imot 5 barn med funksjonshemmninger. Grøne Bråden barnehage har allerede en utelekeplass som er spesielt tilpasset denne gruppen barn. Mulig løsning: Den ene 3-6 s avdelingen bygges om, slik at romforholdene tilpasses barn med spesielle behov. Det legges til rette for plass til ekstra utstyr som stellebord, vogner, spesielle stoler o. a. En vil med denne løsningen kunne ta imot inntil 5 barn med spesielle behov. Disse vil høre til på 3-6 s avdelingen, men ha mulighet til å trekke seg tilbake til egne rom ved behov. Dette vil medføre at en tar inn 15 færre barn i alderen 3-7, som må få sitt tilbud i en annen barnehage. Helleland barnehage Denne barnehagen har etter samme tilsyn som nevnt ovenfor dispensasjon fram til Barnehagen holder til i et vanlig bolighus,

10 er nedslitt og lite funksjonell. Midlertidig drift med 0-3 s avdeling foreg nå i grendehuset på Helleland. Nåværende tomt er liten ca 2 daa og har helning og er i liten grad egnet til bygg av ny 2-avdelings barnehage der nåværende barnehage ligger. Dagens barnehage vil kunne utvides noe på hovedplan (1.etg) mot nord og vest, men det er usikkert om dette vil gi tilstrekkelig areal for en 2 avdelings barnehage. Det er dlige parkeringsmuligheter i området nåværende parkeringsplass ved grendehuset benyttes i dag. Ny tomt bør om mulig vurderes dersom det skal bygges en ny 2-avdelings barnehage. Denne bør ligge i nærheten av skolen og grendehuset. Mulig løsning: Her trengs enten rehabilitering og utbygging av eksisterende bygning eller bygging av ny 2- avdelings barnehage. En anbefaler at en først avklarer om det er mulig å etablere en ny barnehage tilsvarende 2 avdelinger inn forbi eksisterende tomt, men der en river eksisterende bygg. Dersom dette ikke er mulig bør en få en rask avklaring om ev. andre lokaliteter i nærheten. Det er ønskelig å få etablert en ny barnehage så nært skolen som mulig. Hellvik barnehage Dette er en relativt liten barnehage og en bør videre vurdere muligheten for påbygg for å få bl.a. grupperom. Husabø barnehage Husabø er i dag den eneste barnehagen som ligger nær sentrum. De siste ene har den hatt et økende antall barn med minoritetsbakgrunn, og i inneværende er halvparten av barnegruppa fra andre land. Det er generelt svært mange søkere til denne barnehagen, og vi ser et klart behov for utvidelse av antall plasser, også for å kunne legge til rette for en best mulig integrering av innvandrerbarn i barnehagen. På sikt bør et mål være at Husabø barnehage kan fungere som en ressursbarnehage i forhold til barn med minoritetsspråklig bakgrunn, slik Husabø skole fungerer overfor skolebarn med denne bakgrunnen. Mulig løsning: Barnehagetomten synes i utgangspunktet å være i minste laget for en utvidelse til 2 avdelings barnehage, men muligheten for en utbygging mot syd-vest er tilstede. Dagens parkering er lite tilfredsstillende med rygging ut i Husabøveien. Ved en eventuell utbygging vil ny parkeringsplass måtte anlegges fra Gamle Prestegdsvei. Rundevoll barnehage Ifølge Oppvekstplan for Eigersund kommune skal Rundevoll barnehage ha spisskompetanse på barn med spesielle behov. Marihøna, avd. for funksjonshemmede barn, trenger utvidelse/utbygging for å kunne ta imot disse barna. Her er det behov for større plass, ikke minst med tanke på med det ekstrautstyret som ofte følger med (spesialvogner, rullestoler o.a.). Til Rundevoll barnehage er det bestilt nye lekeapparater til uteplassen, med tanke på egnethet for funksjonshemmede barn. Disse vil også være nødvendig for alle barna i barnehagen, da nåværende apparater må skiftes ut p.g.a giftstoffer. Her må tilføres midler til montering. Etter tilsyn ven 2007 har barnehagen godkjenning på visse vilk fram til Blant annet må vindfangene inn til avdelingene og personalgarderoben utvides. Mulig løsning: Barnehagen vil kunne utvides sørover langs gangveien med 1, muligens 2 avdelinger. Det enkleste vil være en ny frittstående bygning i dette området.(mer usikker på hvordan denne kan kobles til nåværende barnehage). Nåværende parkeringsplass kan utvides for å øke parkeringsdekningen. Lekeapparat monteres som planlagt. Utbyggingsmuligheter private barnehager Lykkeliten barnehage Barnehagen planlegger en utvidelse med en natur/friluftsavdeling. De tenker da også å omorganisere, slik at de kan ta imot flere 0-3 inger.

11 Steinholt barnehage Denne barnehagen har etter samme tilsyn som før nevnt, godkjenning til Barnehagen jobber med å finne egnet tomt for å bygge ny barnehage. Mulig løsning : 3 avd. barnehage i Hestnes i samarbeid med Trygge Barnehager. Varden barnehage Barnehagen søker om å få bygge ut, slik at de f en 0-3 s avdeling, og er allerede i gang med planarbeidet. Hestnes - Trygge Barnehager Mulig løsning : 3 avd. barnehage Åsane Mulig løsning : 3 avd. barnehage KONKLUSJON OG OPPSUMMERING Det er utifra foreløpige tall 602 barn som har fått tilbud om barnehageplass for 2008, og der en for aldersgruppen 3-5 har en relativt god dekningsgrad. Utfordringen er å få etablert et tilskrekkelig tilbud for 1-2 ingene, da denne gruppen har en lav dekningsgrad på 49%. En har da en venteliste på omlag 80 barn, og skal en få til full barnhagedekning ut ifra 2008 tallene må det etableres om lag 80 nye barnehageplasser. - endring til å bli mer like andre kommuner dvs. det kreves en høyere dekningsgrad Føringer for det videre arbeidet: Ved godkjenning av nye barnehager skal en godkjenne antall plasser ut ifra antall m2. Etablere samarbeidsavtaler mellom kommunen og private barnehager Arbeide for størst mulig fleksibilitet ved at barnehagene defineres for 1-5 iner og ikke 1-2 og 3-5. Nye barnehager skal helst bygges etter baseprinsipp for å gjøre de mest mulig fleksible. Fleksibilitet i antall barn er nødvendig i neste 4 s periode for at flest mulig av 1-2 ingene f tilbud om plass. Dette også for at det ikke blir stående tomme plasser. Se på mulighet for bedre utnyttelse av lokalene til eksisterende kommunale barnehager Påbygg av eksisterende barnehager uten at ressurser til administrasjon økes prioriteres. Ha en løpende vurdering av dekningsgraden, både totalt og for ulike aldersgrupper for å kunne justere tilbudet jfr. definisjonen på full barnehagedekning og i lys av det utbyggingspotensialet som er skissert. Det er pekt på mulige utbyggingsalternativ som vil øke antall plasser betydelig og rent statistisk gi en overdekning. Utifra foreløpige resultat av opptaket for 2008 vil dette gi full barnehagedekning jfr. definisjonen. Samlet vil en kunne etablere om lag 140 nye barnehageplasser. Samtidig er det en del indikatorer som peker i retning av at behovet for barnehageplasser vil kunne øke: - redusert betalingssatser - innflytting - endring fra deltid til heltidsplass

12 Vedlegg: Kart Egersund og Eigerøy (O/P eksisterende offentlige eller private barnehager) (1,3 etc er potensielle utbygginger med angivelse av antall nye avdelinger) O P O P 3 O O PP P P P P

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge:

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge: Ås kommune Barnehagebehovsplan 2015-2018 Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 14/03600-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718 NY BARNEHAGE VED STALSBERG - OMFANG Rådmannens innstilling: Ny barnehage ved Stalsberg planlegges med minimum seks avdelinger ca.

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Barn og ansatte i barnehager i 2014

Barn og ansatte i barnehager i 2014 Barn og ansatte i barnehager i 2014 Her finner du oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2014. Du finner flere tall i rapportportalen BASIL. Artikkel Publisert: 14.0.201 Sist

Detaljer

Bygging av ny barnehage på Støren

Bygging av ny barnehage på Støren Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2947-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Bygging av ny barnehage på Støren Saksopplysninger

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/500 614 A10 Grete Oshaug UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det iverksettes ikke tiltak med sikte på varig drift i Løkkeveien barnehage.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2010/7044-3 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret Ny barnehage på Medbroen gård. Rådmannens forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

BARNEHAGEBEHOVSPLAN

BARNEHAGEBEHOVSPLAN Mandal kommune BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2014 2020 Vedtatt i Mandal bystyre 20.02.14, sak 24/14. 2 Barnehagebehovsplan 2014-2020 Innhold: 1. Bakgrunn...s. 3 1.1. Barnehageavtalen s. 3 1.2. Økonomiske virkemidler..

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/437-10 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 07.03.2016 Formannskapet 10.03.2016 Kommunestyret 16.03.2016

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling:

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

Kategori 1. Lyngveien - rundevollsveien (Fantaræge)

Kategori 1. Lyngveien - rundevollsveien (Fantaræge) Kategori 1 27 stk Lekeplasser hvor utstyr og planmessig grøntstruktur har kollapset. Dette er ofte lekeplasser som hører til blant de eldste og hvor bruken gradvis har avtatt etter som barna i byggefeltet

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: V.3-29 Side: 1 Rammebetingelser og utfordringer Status og kommunens utfordringer: Barnehageloven 12a, sier at barn som har fylt 1 år senest innen utgangen av august det året det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass

Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 1. Innledning Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: /

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: / SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 02/01746-002 Dato: 16.04.02/ 23.04.02 INNTAKSREGLER TIL KOMMUNALE BARNEHAGER EVENTUELL VEDTEKTSENDRING SAK TIL : Bystyrekomite 1/ Bystyret

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2013 JANUAR Utgivelse nr. 7 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage JANUARTANKER Av Når

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1610 614 A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. I tillegg til rehabilitering/utbygging av Barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet.

Gjennomgås i møtet: Vedlagt følger lokale arbeidstidsavtaler for undervisningspersonell i Rendalen kommune. Disse gjennomgås i møtet. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 5/09 EVENTUELL UTVIDELSE/OMBYGGING I BARNEHAGENE 6/09 ARBEIDSGIVERPOLITISKE

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/437-26 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Sak angående kommunal kontantstøtte Rådmannens

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS Arkivsak-dok. 16/02045-8 Saksbehandler Anne Mari Færgestad Saksgang Møtedato Utdanningsutvalget 09.11.2016 Formannskapet Kommunestyret 23.11.2016 SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK

TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK Saksframlegg Arkivsak: 15/1999-1 Sakstittel: TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK K-kode: A10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SAKSDOKUMENT STRATEGI FOR BARNEHAGEOMRÅDET I NITTEDAL KOMMUNE

SAKSDOKUMENT STRATEGI FOR BARNEHAGEOMRÅDET I NITTEDAL KOMMUNE SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 11/04506-19 Arkivkode: 0, A10 Saksbehandler Rut Bergem Saksgang Møtedato Komite for oppvekst og utdanning 04.06.2012 Kommunestyret 25.06.2012 STRATEGI FOR BARNEHAGEOMRÅDET I NITTEDAL

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEHAGETILBUDET EIGERSUND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEHAGETILBUDET EIGERSUND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEHAGETILBUDET EIGERSUND KOMMUNE AUGUST 2016 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige og utførende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE GRTNGEN KOMMUNE Saksfremlegg rkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRTNGEN RNEHGE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& De nye vedtektene for Gratangen barnehage

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage.

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 11/483-5 Sakstittel: SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD VED NYETABLERING AV IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Anne Mari Færgestad Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Vedtektene gjelder for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune. 2009-10-27

Vedtektene gjelder for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune. 2009-10-27 Vedtekter Vedtektene gjelder for de kommunale ne i Nordreisa kommune. 009-10-7 1. Den kommunale forvaltning Nordreisa kommune eier og driver ne, og er ansvarlig for driften i samsvar med «Lov 005 06-17

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Endring av vedtekter SFO - høring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-16 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 25.11.2015 Rådmannens innstilling

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014

BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014 BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014 Barnehagebruksplan for Sande kommune 2014 Vedtatt av kommunestyret 10.12.2014 Barnehagebruksplan 2014 Side 1 Innhold Innledning.... 3 a. Kommunens ansvar... 3 b. Finansiering av

Detaljer

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2015/3431-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Saksbehandler: Gunn Bergmann Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter Dokumenter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: 01.03.2013. Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Vedtekter for Værøy kommunale barnehage

Vedtekter for Værøy kommunale barnehage Vedtekter for Værøy kommunale barnehage 1. Eieforhold Værøy kommune er eier av barnehagen og ansvarlig for driften. Kommunen kan om nødvendig leie lokaler til barnehageformål. 2. Forvaltning Barnehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 29.10.2009 Møtested: Lia barnehage Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

SEKTOR Barnehager

SEKTOR Barnehager SEKTOR 2.1 - Barnehager funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2016 - (tall i 1000 kr) Bud. 2017 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 Tiltak 2020 201 Førskole 320 691-7 100-7 100-7 100-7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Punkt 5.0 endres til 5.0 OPPTAK I samsvar med barnehageloven

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE KOMMUNE Gjelder fra 18.09.02 Vedtatt i Sekstorstyret Oppvekst/fritid 71/02 18.09.02 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I FAUSKE GJELDENDE FRA 18.09.2002 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/715-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Bente Rudrud MANDAT FOR BARNEHAGEUTREDNING 2014-2017 Rådmannens innstilling: Barnehageutredningen 2014-2017 gjennomføres i henhold til vedlagt mandat. Side

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Kapasitetsplan barnehager 2011

Kapasitetsplan barnehager 2011 Barnehagekonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2011 2026/2011 2010/14620 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/2 Tverlandet lokalutvalg 25.01.2011

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I SKJERVØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I SKJERVØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Korrigert feb.2009 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I SKJERVØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Eiere... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i barnehagene...

Detaljer