Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune"

Transkript

1 Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune

2 Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager i Eigersund kommune hele plasser... 4 Vurdering av antall barn i barnehagene... 4 Dekningsprosent på ulike alderstrinn... 4 Dekningsprosent på ulike alderstrinn i Eigersund kommune... 6 Oversikt over situasjonen i de ulike områdene og kommunen toalt... 6 BARNETALLSPROGNOSE FREMTIDIG DEKNINGSGRAD... 8

3 UTREDNING AV BEHOV FOR UTBYGGING OG ETABLERING AV BARNEHAGER I EIGERSUND KOMMUNE INNLEDNING OG BAKGRUNN Rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe for å se på utbygging og etablering av barnehager i Eigersund kommune. Det er formulert følgende mandat for arbeide av kommunestyret : Det lages en plan for bygging av tilstrekkelig antall barnehager til at Eigersund kommune f tilnærmet 100% barnehagedekning. Planen skal legge grunnlaget for satsing på barnehageutbygging. Arbeidsgruppen legger til grunn: Dette ut ifra en definisjon på full barnehagedekning om at alle som søker barnehageplass innen fristen for hovedopptaket, er 1 eller eldre i august, og som har søkt oppstart senest i løpet av det et. Mål for utredningen blir derfor: Full barnehagedekning i tråd med definisjonen. Regjeringens mål er full barnehagedekning, jfr. regjeringserklæringen. Hva full barnehagedekning betyr i praksis vil variere fra kommune til kommune. Og endre seg over tid. En kommune som har full dekning et, vil ikke nødvendigvis ha det neste. Dette vil variere med svingninger i barnetallet. De kommunale barnehagene har fra plasser, mens de private varierer mellom plasser. De nyeste av de private barnehagene er de største, slik at det samlede antall barn som g i private barnehager er noe større enn i de kommunale. Det er et godt samarbeid mellom de private og de kommunale barnehagene, og dette ønsker en å videreutvikle i tiden framover. I denne utredningen har en sett på både nyetablering, reetablering og nybygging. Etablering av nye barnehageplasser kan bl.a. skje ved: Bedre effektutnyttelse av lokalene til eksisterende kommunale barnehager. Påbygg av eksisterende kommunale barnehager uten at ressurser til administrasjon økes. Å vurdere eksisterende kommunale og private bygg for barnehagedrift. Å vurdere omregulering av egnede tomter til barnehageformål. Å vurdere bygging av barnehage i tilknytning til kommunale nybygg. Å selge kommunale tomter til private som skal drive privat barnehage. Det er i dag 843 barn mellom 1 5 i Eigersund. Av disse g 638 barn i barnehage. Eigersund kommune har pr. i dag en dekningsgrad på 75% (2007), mens landsgjennomsnittet i 2006 var på 80%. Eigersund kommune har nå omtrent like mange private som kommunale barnehager. To av de kommunale barnehagene gir alternative tilbud i den forstand at de ikke er heldagsbarnehager. Tusenbeinet åpen barnehage tar imot barn med hjemmeværende foreldre, slik at barna f sosialt samvær og lek med andre. Her har en også et nært samarbeid med helsestasjon og barnevernstjenesten. Duehuset gir et tilbud om korttidsplasser og har åpent mellom 9 og 14 hver dag.

4 STATUS OG BEHOVSVURDERING Statistikk som omtales i det nedenstående er basert på følgende: Antall barn i barnehager: En har tatt utgangspunkt i barnehageopptaket høsten 2007, samt foreløpige tall for Antall barn i kommunen: En har tatt utgangspunkt i tall fra SSB. Oversikt over barnehager i Eigersund kommune hele plasser I Eigersund kommune har vi nå til sammen 16 barnehager. Av disse er 8 private og 8 kommunale. En av de kommunale barnehagene er korttidsbarnehage (Duehuset 36 korttidsplasser), og en annen er åpen barnehage, dvs. Tusenbeinet åpen barnehage. Disse er ikke tatt med i beregningene. Altså har en 6 kommunale heltidsbarnehager. Dagens situasjon P/O Ant Ant. Ant Ant. Ant avd. Plasser avd. Plasser avd. Navn på barnehage Grøne Bråden barnehage O Helleland barnehage O Ant. Plasser Hellvik barnehage O 2 40 Husabø barnehage O 1 20 Rundevoll barnehage O Slettebø barnehage O 3 57 Eigerøy barnehage P Jernhagen barnehage P Kiellandskogen barnehage P Lykkeliten barnehage P 2 54 Raketten barnehage P Robåten barnehage P Steinholt barnehage P 2 40 Varden barnehage P Dagens situasjon er i følge tall fra Leveksavdelingen som følger i at en har følgende fordeling av hele plasser: Totalt er det pr. høsten 2007 til sammen 592 plasser i tilknytning til barnehagene i Eigersund kommune. Det er de senere bygd ut flere barnehager i Eigersund kommune, hvorav de fleste er private. Se kartvedlegg for lokalisering av barnehagene i kommunen. Vurdering av antall barn i barnehagene I Lov om barnehager, Forskrift om pedagogisk bemanning 1 heter det: Det skal være minimum en pedagogisk leder pr barn n barna er over tre og en pedagogisk leder pr. 7-9 barn n barna er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. Et politisk vedtak i forbindelse med Sparepakke II i Eigersund kommune førte til at antall plasser på avdelingene ble økt fra 18 til 20 plasser (3-5 ) og fra 9 til 10 plasser (0-3 ). Hver avdeling har nå 20 hele plasser for 3-5 inger og 10 hele plasser for 1-2 inger. Etter hvert som dekningen blir større bør en vurdere endringer som medfører at hver avdeling f 18 barn (3-5) og 9 barn (1-2), noe en bør ta i betraktning i forbindelse med barnehageutbyggingen. En positiv effekt ved å redusere antall barn pr. avdeling, vil være at barnehagene også lettere kunne håndtere spesielle tilfeller eller akutte behov som kan oppstå. Dette vil en måtte ta stilling til i forbindelse med utarbeidelse av egen barnehagefaglig plan. Dekningsprosent på ulike alderstrinn Ved vurdering av behov for barnehageplasser er det mange elementer som spiller inn, og flere av disse vil variere sterkt med premissene. Blant de viktigste er: Økonomiske forhold o Reduksjon av foreldrebetaling: Dette vil ha betydning både for den generelle søkning til barnehagene, og for andelen delte plasser, idet flere vil vurdere heldagsplasser.

5 o Endringer i kontantstøtteordningen vil kunne ha betydning for søkningen i aldersgruppen under 3. o Moderasjonsordninger, søskenmoderasjoner etc. Boligbygging i de forskjellige områder, sammensetning av befolkningstilfang. Ønskes plasser i nærheten av hjemmet, eller i nærheten av arbeidsplass? Det antas at dette er noe avhengig av alder, for de yngste kan det være aktuelt med plass i nærheten av arbeid, mens for de eldre vil det ofte være viktigere å være i et miljø som de også kan forholde seg til både utenom barnehagen, og senere i en skolesituasjon. Ønskes heldagsplass eller deltidstilbud? Spesielle ønsker eller krav fra foreldrene/barna, slik som hovedvekt på naturopplevelser/ friluft, kultur (musikk, dans, kunst), spesielle livssyn, språk, eller særskilte behov forøvrig. Situasjonen på arbeidsmarkedet og hvordan jobbmulighetene for foreldrene blir. Det er ikke mulig å fastsette hverken premissene eller virkningene med sikkerhet. Det må gjøres noen antagelser, ut fra de føringer som er lagt, og ut fra erfaring. N det gjelder spesielle ønsker, er dette umulig å vurdere, og det antas å ha relativt liten betydning for flertallet av søkere. Det forutsettes at barn med spesielle behov (bortsett fra tunge funksjonshemninger) kan tilfredsstilles i kommunen. Det vedtatte boligbyggeprogram legges til grunn. Nye barnehager skal primært legges i nærheten av boligområder/arbeidssted eller på aksen mellom disse. Dette vil bidra til å redusere behovet for transport/tidsbruk. Barnehager skal ikke legges slik at det medfører økt trafikk gjennom boligområder. Utredningen gjelder aldersgruppen 1-5 jfr. Kostra. Antall delte plasser antas å ligge rundt 10% for 1-2 ingene. Ved beregning av behov har en tatt utgangspunkt i SSB og tatt gjennomsnittet i perioden Det kan dermed være individuelle forskjeller fra til. 1-5 s barnehager har en tatt utgangspunkt i en fordeling på 30% (1-2 )/70%(3-5 ) (SSB antall barn etter alder 2006)) Antall fødte antas å ligge på et gjennomsnitt på 162 i perioden Dekningsgrad for 1-2 settes til 72 % Dekningsgrad for 3-5 settes til 92 % Følgende forutsetninger er lagt til grunn for gruppens arbeid: Ven 2007 innførte Kunnskapsdepartementet en definisjon på full barnehagedekning der kun barn som søkte innen fristen for hovedopptaket (1. mars), er 1 eller eldre i august. Foreldrebetalingen vil bli redusert i henhold til regjeringens signaler. Det antas at dette vil gi en økning i søkning. Kontantstøtteordningen vil bli videreført i en eller annen form. De eksisterende moderasjonsordninger blir beholdt. Det vil være større behov i aldersgruppen 3-5 enn i gruppen under 3 Det kan forventes et øket behov i aldersgruppen under 3, avhengig av effekten av endringer i økonomiske rammebetingelser. For aldersgruppen 0-1 er behovet antatt fortsatt å være svært beskjedent. Men samtidig ser en i andre større kommuner at behovet er økende over tid. Dette må løpende vurderes ved opptak. Andelen deltidsplasser vil antas å synke.

6 Dekningsprosent på ulike alderstrinn i Eigersund kommune I henhold til SSBs Kostrarapportering for 2006 hadde Eigersund kommune en barnehagedekning 1-5 på 73,6%. I denne rapporteringen tas bare hensyn til barn i alderen 1-5. Eigersund kommune hadde pr. september 2007 en dekningsprosent totalt og for de ulike alderstrinn som fremg av nedenstående tabell. Dette inkluderer 6 kommunale barnehager, 8 private vanlige barnehager. Korttidsbarnehage og åpen barnehage er ikke regnet med pga. liten oppholdstid. Alderstrinn Antall barn i Antall barn i barnehage Dekningsprosent 2007 barnehagealder Kommunale Privat Totalt % ,5% Totalt % Som man ser er det tilnærmet full barnehagedekning i aldersgruppen 3-5, mens det er dligere dekning i gruppen under 3. Imidlertid viser erfaringen at behovet i denne gruppen ikke er like stort som for de eldre barna. Det er også meget liten søkning fra barn under 1, på tross av at flere barnehager har tilbudet. Dette er derfor i liten grad vektlagt ved vurdering av behov. De fleste barnehager har flere barn enn antall godkjente plasser, på grunn av en viss andel av delte plasser. Andelen varierer en god del for de enkelte barnehager og områder, og mange har vesentlig høyere andel. En ser en trend der flere søker heldagsplasser, noe som vil medføre behov for flere plasser. Oversikt over situasjonen i de ulike områdene og kommunen toalt Dersom vi ser på dekningen fordelt på de forskjellige barnehageområdene, er situasjonen som illustrert i tabell på neste side: Område 2007 Antall barn i området Totalt 1-2 Barn i Dekningsprosent barnehagen 3-5 Totalt Totalt Hellvik % 62% 89% Helleland % 61% 56% Eigerøy % 156% 135% Rundevoll % 249% 145% Hestnes Husabø % 8% 6% Lagd/Grøne Bråden % 139% 108% For hele kommunen 2007 Antall barn Barn i barnehagen Dekningsprosent Totalt Totalt Totalt Barn % 88% 73% Merknad Merknad Vi ser at laveste dekningsgrad finnes i områdene Helleland og særlig på Husabø. Dekningen for aldersgruppen 3-5 er rimelig god, med rundt 88% dekningsgrad. En del av barnehagene ligger på vei til arbeid og medfører derfor en tilsynelatende overkapasitet i enkelte områder jfr. Eigerøy, Rundevoll og Lagd/Grøne Bråden. Disse tar av barn fra andre deler av kommunen.

7 BARNETALLSPROGNOSE Det er vanskelig å lage sikre prognoser, og her er det bl.a. flytteadferden m.m som skaper avvik. Prognosene må dermed kontinuerlig sammenholdes med målt utvikling. De historiske kurvene viser hvor store variasjoner som måles fra til. barn. Samlet gir dette en prognose i perioden på sum antall 1-5 inger på gjennomsnittlig 825 barn pr.. Slike beregninger er beheftet med stor usikkerhet, og kan kun gi en indikasjon på hvor noe øket press kan komme. Det kan være store forskjeller fra til, avhengig av behovet og sammensettingen av SSB som kilde Prognosen som er lagt til grunn for denne utredningen har basis i folketall , og denne antyder en nedgang i barnehagegruppen 1-5 i perioden fra 899 til 817 eller -9%. Denne nedgangen har i all hovedsak allerede skjedd jfr. tabellene. søkermassen. Det som imidlertid synes klart, er at de områdene hvor ny boligbygging er i gang eller ligger klar til å begynne og som også er tatt hensyn til i boligbyggeprogrammet er i Rundevoll/Hestnes området. For disse områdene kan dette bety økninger som følger, vel og merke over flere fremover. SSB som kilde I følge prognosen vil antall 0-inger (antall fødte) forventes å ha et snitt på om lag 162 i perioden jfr. SSB (MMMM). Dersom en ser på gjennomsnittet på fødte i perioden var dette på 159 slik at dette stemmer relativt godt med prognosen til SSB. I tillegg vil inn og utflytting påvirke dette tallet, men utfira perioden har dette vært på mellom 3-13 barn pr sgruppen forventes å holde seg på et gjennomsnitt pr. på rundt 325 i perioden Det er i 3-5 s-gruppen at en kan forvente en markant endring fra en topp i 2005, og en legger til grunn at i perioden kan en forvente et gjennomsnittlig antall 3-5 inger på ca. 500 Generasjonsskifte synes også å være på gang både i deler av sentrum og Husabøområdet, hvilket kan øke behovet i disse områdene ut over det som fremkommer i beregningene. Behovet for barnehager i nærmiljøet, må også sees i sammenheng med etablering av barnehager på aksen hjem/arbeid. Det som er å bemerke til SSB sine tall er at dette er prognoser og en har de siste ene hatt en positiv befolkningsutvikling noe som kan gi et større behov enn det som fremkommer i prognosen. Dette er det ikke mulig å si noe om, da datagrunnlaget ikke skiller på alder.

8 FREMTIDIG DEKNINGSGRAD Beregning av dekningsgrad for å få full barnehagedekning er svært vanskelig og vil alltid bygge på en del forutsetninger. I denne utredningen har en tatt utgangspunkt i to forhold; antall søkere og dennes andel av sum barn i denne aldersgruppen og erfaringstall fra andre kommuner. Dersom en ser på andre kommuner har en nedenfor satt opp noen kommuner og dekningsgrad som blir lagt til grunn for 1-2 og 3-5 (2007/2008) for å få tilnærmet full barnehagedekning: Kommune Dekningsgrad Grimstad (2006) 75 % 95 % Sola (2008) 85 % 95 % Sandnes (2008) 83 % 99 % Time (2008) 85 % 97 % Klepp (2008) 80% 96% Gjennomsnitt 81% 96 Det er innført samordnet opptak i Eigersund, som innebærer at alle barnehager i kommunen samarbeider om opptaket. Ved opptaket for 2008 er det 241 barn som har søkt om plass, av dette er det en del som søker endret plass. I Eigersund kommune har en ved opptak for 2008 en foreløpig dekningsgrad på 1-2 på 49% og 3-5 på 89%. Samlet dekningsgrad etter opptak 2008 er på om lag 73%. Det er 605 som har fått tilbud om plass, og det er 78 på venteliste dvs. et samlet antall søkere på 683. Dersom en sammenholder det med gjennomsnittlig barn i planperioden og behov og plasser i 2008 f en følgende tabell: Årskull Gjennomsnittlig antall barn Dekningsgrad (opptak 2008) Barn med plass i dag (2008) Behov for nye plasser* % (230) % (453) Totalt % (683) Dette gjør at arbeidsgruppen vurderer at en bør legge en minimum dekningsgrad til grunn for utbygging som følger: % % Dette gir et samlet behov for barnehageplasser i kommunen på omlag 683 plasser eller 83% for å få full barnehagedekning jfr. opptaket i 2008, en har her ikke korrigert for behov for halvdagsplasser. En ser at antall barn som har fått plass g ned i forhold til tidligere, noe som kan tyde på at flere har fått tilbud om heldagsplasser samt at dette også kan ha noe å gjøre med demografiske forhold jfr. SSB-prognosen. At det skjer en overgang fra deltidsplasser til heltidsplasser er også i tråd med det en erfarer i andre kommuner en har hatt kontakt med. Eigersund kommune vil med dette ligge om lag 7,5% (tilsvarer 60 barnehageplasser) lavere enn en del andre kommuner for å ha full barnhagedekning pr. definisjon. En kan anta at en av grunnene til dette er at en har miljøer hvor det ikke er tradisjon for å ha barn i barnehage, selv om dette nok kan forventes å endre seg. Slik at små endringer i søkermassen vil kunne slå sterkt ut behovet for for eksempel nye plasser. Utifra erfaringer både fra Eigersund kommune og tilbakemeldinger fra andre kommuner vil en kunne forvente at dekningsgraden for 1-2 vil kunne øke jfr. at en ligger 9% under andre kommuner for denne gruppen. UTBYGGINGSMULIGHETER En har gått gjennom barnehagene i Eigersund kommune og sett på potensielle muligheter for utbygging/nybygg, og dette er sammenfattet i tabellen under: Mulig utbyggingspotensiale 1-5 Navn på barnehage Ant avd. Ant. Plasser Lykkeliten barnehage 1 14 Steinholt barnehage 1* 10 Varden barnehage 1 10 Åsane Hestnes (Trygge barnehager) Sum 9, * Steinholt har 2 avdelinger i dag og vil øke til tre.

9 Samlet har en et potensiale på om lag nye plasser. Det som vil være avgjørende er at dette blir 1-5 s barnehager og at fleksibiliteten ligger i dette. Med et behov for omlag 683 barnehageplasser i Eigersund kommune, trenger en om lag 80 nye barnehageplasser. Av disse er om lag 70 småbarnsplasser. Dersom en f bygd ut dette vil Eigersund kommune pr. definisjon og med utgangspunktet i opptak for 2008 ha full barnehagedekning. Samtidig er det en del forhold som peker på at en også vil kunne oppleve et ytterligere økt behov fremover, uten at dette kan tallfestes: - redusert foreldrebetaling (lavere pris gir økt etterspørsel) - overgang fra deltidsplass til heldagsplass - befolkningsendring - endrede vaner i enkelte miljø Full barnehagedekning er ikke noe en oppn en gang for alle, dette vil variere med hvor store barnekullene er, hvor mange søker om plass, hvilke typer plass det søkes om, pris m.m. Kommuner som i 2007 hadde full barnehagedekning trenger nødvendigvis ikke ha det i 2008 dersom antall barn endrer seg. Dette gir en stor utfordring, da en for å kunne garantere full barnehagedekning strengt tatt må ha en relativ stor fleksibilitet i antall plasser. Utbyggingsmuligheter kommunale barnehager Ved flere av de kommunale barnehagene er det behov for rehabilitering og utbygging. Duehuset korttidsbarnehage Etter tilsyn med barnehagene ved Brannvesenet i Sør-Rogaland, avd. Miljørettet helsevern og skjenkekontroll og kommunelege B. Rosenblads rapport, g det fram at barnehagen har nødvendig godkjenning bare fram til Bygningen trenger totalrenovering for å kunne tilfredsstille kravene til godkjenning som barnehage. Kommunen har fortsatt behov for en korttidsbarnehage, blant annet for dem som arbeider turnus. Bygningen der Duehuset korttidsbarnehagen holder til, er i svært dlig stand, og det vil bli dyrt å renovere denne. Det kan også bli vanskelig å finne midlertidige lokaler ved en eventuell ombygging av Duehuset. Mulig løsning: Plangruppa foresl at det i stedet for å renovere eksisterende bygg, bygges nytt bygg. Ved Slettebø barnehage ligger de fysiske forhold til rette for en utvidelse, ved at en f. eks. bygger en paviljong/egen enhet like ved den eksisterende barnehagen. Slettebø barnehage Mulig løsning: Det bygges et nytt bygg med to nye avdelinger i eget bygg nord for nåværende barnehage innenfor deler av dagens grønnsakhage. Den ene avdelingen blir kortidsavdeling, men ved endrede behov vil en også ha mulighet til å ha en vanlig avdeling her. Den andre blir en vanlig 3-6 s avdeling som erstatter plassene fra Grøne Bråden. Ved Slettebø barnehage er det god parkeringsdekning, også i forhold til utvidelse av barnehagen. Grøne Bråden barnehage Grøne Bråden barnehage har en beliggenhet som gjør den godt egnet til å ta imot barn med spesielle behov. Med forholdsvis enkel ombygging, vil en kunne ta imot 5 barn med funksjonshemmninger. Grøne Bråden barnehage har allerede en utelekeplass som er spesielt tilpasset denne gruppen barn. Mulig løsning: Den ene 3-6 s avdelingen bygges om, slik at romforholdene tilpasses barn med spesielle behov. Det legges til rette for plass til ekstra utstyr som stellebord, vogner, spesielle stoler o. a. En vil med denne løsningen kunne ta imot inntil 5 barn med spesielle behov. Disse vil høre til på 3-6 s avdelingen, men ha mulighet til å trekke seg tilbake til egne rom ved behov. Dette vil medføre at en tar inn 15 færre barn i alderen 3-7, som må få sitt tilbud i en annen barnehage. Helleland barnehage Denne barnehagen har etter samme tilsyn som nevnt ovenfor dispensasjon fram til Barnehagen holder til i et vanlig bolighus,

10 er nedslitt og lite funksjonell. Midlertidig drift med 0-3 s avdeling foreg nå i grendehuset på Helleland. Nåværende tomt er liten ca 2 daa og har helning og er i liten grad egnet til bygg av ny 2-avdelings barnehage der nåværende barnehage ligger. Dagens barnehage vil kunne utvides noe på hovedplan (1.etg) mot nord og vest, men det er usikkert om dette vil gi tilstrekkelig areal for en 2 avdelings barnehage. Det er dlige parkeringsmuligheter i området nåværende parkeringsplass ved grendehuset benyttes i dag. Ny tomt bør om mulig vurderes dersom det skal bygges en ny 2-avdelings barnehage. Denne bør ligge i nærheten av skolen og grendehuset. Mulig løsning: Her trengs enten rehabilitering og utbygging av eksisterende bygning eller bygging av ny 2- avdelings barnehage. En anbefaler at en først avklarer om det er mulig å etablere en ny barnehage tilsvarende 2 avdelinger inn forbi eksisterende tomt, men der en river eksisterende bygg. Dersom dette ikke er mulig bør en få en rask avklaring om ev. andre lokaliteter i nærheten. Det er ønskelig å få etablert en ny barnehage så nært skolen som mulig. Hellvik barnehage Dette er en relativt liten barnehage og en bør videre vurdere muligheten for påbygg for å få bl.a. grupperom. Husabø barnehage Husabø er i dag den eneste barnehagen som ligger nær sentrum. De siste ene har den hatt et økende antall barn med minoritetsbakgrunn, og i inneværende er halvparten av barnegruppa fra andre land. Det er generelt svært mange søkere til denne barnehagen, og vi ser et klart behov for utvidelse av antall plasser, også for å kunne legge til rette for en best mulig integrering av innvandrerbarn i barnehagen. På sikt bør et mål være at Husabø barnehage kan fungere som en ressursbarnehage i forhold til barn med minoritetsspråklig bakgrunn, slik Husabø skole fungerer overfor skolebarn med denne bakgrunnen. Mulig løsning: Barnehagetomten synes i utgangspunktet å være i minste laget for en utvidelse til 2 avdelings barnehage, men muligheten for en utbygging mot syd-vest er tilstede. Dagens parkering er lite tilfredsstillende med rygging ut i Husabøveien. Ved en eventuell utbygging vil ny parkeringsplass måtte anlegges fra Gamle Prestegdsvei. Rundevoll barnehage Ifølge Oppvekstplan for Eigersund kommune skal Rundevoll barnehage ha spisskompetanse på barn med spesielle behov. Marihøna, avd. for funksjonshemmede barn, trenger utvidelse/utbygging for å kunne ta imot disse barna. Her er det behov for større plass, ikke minst med tanke på med det ekstrautstyret som ofte følger med (spesialvogner, rullestoler o.a.). Til Rundevoll barnehage er det bestilt nye lekeapparater til uteplassen, med tanke på egnethet for funksjonshemmede barn. Disse vil også være nødvendig for alle barna i barnehagen, da nåværende apparater må skiftes ut p.g.a giftstoffer. Her må tilføres midler til montering. Etter tilsyn ven 2007 har barnehagen godkjenning på visse vilk fram til Blant annet må vindfangene inn til avdelingene og personalgarderoben utvides. Mulig løsning: Barnehagen vil kunne utvides sørover langs gangveien med 1, muligens 2 avdelinger. Det enkleste vil være en ny frittstående bygning i dette området.(mer usikker på hvordan denne kan kobles til nåværende barnehage). Nåværende parkeringsplass kan utvides for å øke parkeringsdekningen. Lekeapparat monteres som planlagt. Utbyggingsmuligheter private barnehager Lykkeliten barnehage Barnehagen planlegger en utvidelse med en natur/friluftsavdeling. De tenker da også å omorganisere, slik at de kan ta imot flere 0-3 inger.

11 Steinholt barnehage Denne barnehagen har etter samme tilsyn som før nevnt, godkjenning til Barnehagen jobber med å finne egnet tomt for å bygge ny barnehage. Mulig løsning : 3 avd. barnehage i Hestnes i samarbeid med Trygge Barnehager. Varden barnehage Barnehagen søker om å få bygge ut, slik at de f en 0-3 s avdeling, og er allerede i gang med planarbeidet. Hestnes - Trygge Barnehager Mulig løsning : 3 avd. barnehage Åsane Mulig løsning : 3 avd. barnehage KONKLUSJON OG OPPSUMMERING Det er utifra foreløpige tall 602 barn som har fått tilbud om barnehageplass for 2008, og der en for aldersgruppen 3-5 har en relativt god dekningsgrad. Utfordringen er å få etablert et tilskrekkelig tilbud for 1-2 ingene, da denne gruppen har en lav dekningsgrad på 49%. En har da en venteliste på omlag 80 barn, og skal en få til full barnhagedekning ut ifra 2008 tallene må det etableres om lag 80 nye barnehageplasser. - endring til å bli mer like andre kommuner dvs. det kreves en høyere dekningsgrad Føringer for det videre arbeidet: Ved godkjenning av nye barnehager skal en godkjenne antall plasser ut ifra antall m2. Etablere samarbeidsavtaler mellom kommunen og private barnehager Arbeide for størst mulig fleksibilitet ved at barnehagene defineres for 1-5 iner og ikke 1-2 og 3-5. Nye barnehager skal helst bygges etter baseprinsipp for å gjøre de mest mulig fleksible. Fleksibilitet i antall barn er nødvendig i neste 4 s periode for at flest mulig av 1-2 ingene f tilbud om plass. Dette også for at det ikke blir stående tomme plasser. Se på mulighet for bedre utnyttelse av lokalene til eksisterende kommunale barnehager Påbygg av eksisterende barnehager uten at ressurser til administrasjon økes prioriteres. Ha en løpende vurdering av dekningsgraden, både totalt og for ulike aldersgrupper for å kunne justere tilbudet jfr. definisjonen på full barnehagedekning og i lys av det utbyggingspotensialet som er skissert. Det er pekt på mulige utbyggingsalternativ som vil øke antall plasser betydelig og rent statistisk gi en overdekning. Utifra foreløpige resultat av opptaket for 2008 vil dette gi full barnehagedekning jfr. definisjonen. Samlet vil en kunne etablere om lag 140 nye barnehageplasser. Samtidig er det en del indikatorer som peker i retning av at behovet for barnehageplasser vil kunne øke: - redusert betalingssatser - innflytting - endring fra deltid til heltidsplass

12 Vedlegg: Kart Egersund og Eigerøy (O/P eksisterende offentlige eller private barnehager) (1,3 etc er potensielle utbygginger med angivelse av antall nye avdelinger) O P O P 3 O O PP P P P P

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring TALE HELLEVIK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Norsk institutt

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer