NOEN KJENTE MOSER. Arkhimedes-prosjektet. Tromsø Kjell Thomassen. -- Side 1 --

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOEN KJENTE MOSER. Arkhimedes-prosjektet. Tromsø 2009. Kjell Thomassen. -- Side 1 --"

Transkript

1 NOEN KJENTE MOSER Tromsø 2009 Kjell Thomassen -- Side 1 --

2 Undervisningsmateriell Naturfag _ Gråmose På av stand ser vi tydelig hvorfor mosen har fått dette navnet. Den danner gråe tuer på stein, berg eller mark. Tuene er løse og kan være 5 20 cm høye. Gråfargen kommer av at bladene ender i en hvit/grå tannet hårspiss. Gråmosen har størst vekst ved C og høy luftfuktighet. Derfor finnes den i hovedsak langs kysten, men forekommer også i innlandet og på fjellet. Gråmose Sigdmoser Bladene til sigdmosene er bøyd eller krummet slik at de har form som en sigd. Dette ser en tydeligst i toppen av mosen. Det finnes flere arter av sigdmose og i Nord-Norge er fem arter relativt vanlige. Blanksigdmose To av artene er små, mindre enn 2 cm høy. Snøsigdmose vokser på snøleier, hovedsakelig i fjellet og Grøftesigdmose er vanlig langs grøfter i myr. De tre andre artene er høyere. Blanksigdmose vokser på marka, sjelden på stein og tre. Bladene er blanke og ofte lengre enn 10 mm. Bergsigdmose og Vanlig sigdmose kan vokse overalt. Bladene til disse er kortere enn 10 mm. Vanlig sigdmose -- Side 2 --

3 Klomoser Bladene til disse mosene er sterkt krummet, ofte til samme side av planten. Dermed ser det ut som mosen er tett besatt med klør. Toppen har tydelig form som en klo. Artene er vanskelig å skille fra hverandre, men farge og vokseplass kan være nyttige hjelpemidler. De vanligste klomosene er Vassklomose og Vrangklomose. Begge vokser på meget våte steder; langs vatn og åpne myrer, og i grøfter. De kan også finnes under vann. Vassklomose har fargenyanser i grønt, brunt eller gult, mens Vrangklomose varierer mellom skittengrønn, bleikgrønn og rødbrun. Vassklomose På fuktige steder og spesielt i torvmyrer vokser Rødklomose og Brunklomose. Rødklomose har alltid et rødlig skjær, mens Brunklomose i hovedsak er brun og aldri med rødt. Brunklomose Bleikklomose er den klomosearten som foretrekker de tørreste stedene. Den kan vokse på relativt tørre steder som stein, berg og tre, men forekommer også på ikke altfor fuktige steder i myr. Bleikklomose har bleikgrønn til olivengrønn farge. Bleikklomose -- Side 3 --

4 Undervisningsmateriell Naturfag _ Etasjemose Etasjemose er kanskje Norges mest vanlige mose. Den vokser så å si overalt og danner ofte store tepper eller matter. Denne mosen er også den som er lettest å lære seg. Hvert år dannes en ny etasje med greiner. Disse etasjene eller greinene vokser horisontalt og er forbundet med en opprett og greinløs stengel. Stengelen er rød, spesielt i skuddspissene. Etasjemose har vært brukt som tettemateriale i tømmerhus. Den er bedre enn torvmose fordi den ikke trekker til seg fuktighet. I Nord-Norge, hvor etasjemosen vokser frodig i bjørkeskogene, har den tidligere vært brukt som fôr, eller tørket som strø for husdyra. Bjørnemoser Etasjemose Bjørnemose Bjørnemosene har et meget karakteristisk utseende og bør ikke forveksles med andre moser. Mosene ligner noe på kråkefotplanter. Bladene står nesten rett ut fra stengelen og er sylspisse. De ligner litt på einernåler og har nederst en hinneaktig slire som omslutter stengelen. Navnet bjørnemose er eldgammelt og har usikker opprinnelse. Nedre del av mosen er ofte rødbrun og kan minne om bjørneragg. Men det går også historier om at bjørnen samlet og tørket denne mosen for å bruke den til underlag i hiet. Bjørnemose ble tidligere brukt til å skrubbe gryter og kar, og som sopelimer. Mosen har også vært brukt som nødfôr i vårknipa. Den største av disse mosene er Vanlig bjørnemose som kan bli opptil 80 cm høy, men det normale er cm. Bladene er 8 12 mm lange og står langt fra hverandre slik at den sølvglinsende bladsliren, som omfavner stengelen, er meget iøynefallende. Bladene har tallrike tenner langs kanten. Kapselen sitter på en ca. 10 cm lang stilk og er firkantet. Lokket på kapselen ender i en 1 mm lang spiss. Vanlig bjørnemose vokser særlig på myr og sumpige steder, men forekommer også på fuktig skogsmark. Vanlig bjørnemose -- Side 4 --

5 Kystbjørnemose vokser på tuer i skogen, spesielt i kyststrøk. Den er mindre enn Vanlig bjørnemose, bare 8 10 cm høy. Kapselstilken er 7 8 mm lang og kapselen er 5 6 kantet, sjelden firkantet. Krukkemose kan kjennes på kapselen som er rund og krukkeformet altså ikke kantet. Dessuten har den en karakteristisk bleik, blågrønn farge. Den vokser på sandige steder, ofte langs vei. Einerbjørnemose er en middels stor bjørnemose og blir sjelden over 6 cm høy. Bladene ender i en rødaktig (ikke hvit) spiss og minner svært mye om en einernål. Den hanlige planten har om våren en meget iøynefallende krans av oransje eller rødfargete blad i toppen. Kapselen sitter på en 2 5 cm lang rød stilk. Einermosen vokser hovedsakelig på tørre, sandige steder. Rabbebjørnemose er en av våre minste bjørnemoser og den kjennes lett fra de andre artene ved at bladene ender i en lang hvit hårspiss. Rabbebjørnemose vokser på lysåpne, tørre steder. Snø-bjørnemose vokser hovedsakelig på snøleier i fjellet og går meget sjelden nedenfor skoggrensen. Einerbjørnemose Fagermoser Det karakteristiske med fagermosene er bladene som er store, grønne og tynne og har en tydelig midtnerve. Hos Rosettmose er bladene samlet i toppen som en rosett som kan bli 2 2,5 cm bred. Stengelen nedenfor har bare små skjellformete blad. Rosettmose vokser på fuktig moldjord i skog. Rosettmose Bekkefagermose vokser på våte, skyggefulle steder, gjerne langs bekker. Bladene til Bekkefagermose kan også danne rosett i toppen, men den er ikke så karakteristisk som hos Rosettmosen. Bladene minker i størrelse nedover stengelen. De er butte og ender ikke i en spiss som hos Rosettmosen (se figur neste side). -- Side 5 --

6 Undervisningsmateriell Naturfag _ Kystfagermose er vanlig i de fleste skogstyper langs kysten. Den vokser i tette, 2 4 cm høye tuer, som er sammenvevd av rødbrunt filt. Bladene er forholdsvis store, opp til 4 cm. Krypfagermose er krypende over trerøtter, klipper og jorddekte steiner på skyggefulle steder. Bekkefagermose Sumpfagermose er sterkt brunfiltet og vokser i sumpskog og på myrer. Kystfagermose Furumose Furumose er sammen med Etasjemose, Flettemose og Vanlig sigdmose de vanligste mosene i Norge. Den danner ofte store tepper av opprette, gulgrønne og glinsende skudd som er nokså uregelmessig fjærgreinet. Et karakteristisk kjennetegn er at den øvre del av stengelen er rød. Dette sees best når bladene skrapes bort. Furumose vokser på tuer i skog, hei og myr. Spesielt vanlig i furuskog. Nikkemose Denne mosen kjennes på den nikkende kapselen og den lange røde kapselstilken. Kapselstilken sitter oft på mosen lengen etter at kapselen har skrumpet inn. Kapselen er brunrød og har ikke furer. Nikkemose vokser i små, flate og mørkt grønne tuer, ofte på sandjord. Forekommer ofte der jorda er blitt barlagt, for eksempel langs veier og grøfter. Furumose Nikkemose -- Side 6 --

7 Engmose/Stjernemose/Hårstjernemose Ovenfra ser disse mosene ut som en stjerne fordi bladene står rett ut fra stengelen. Engmose har krummete blad og rød stengel. Den vokser i fuktig grasmark, ofte i enger og plener. Engmose Stjernemose har rette blad og er mindre enn Engmose. Den vokser på våte og kalkrike steder, ofte i myr, men også i nærheten av sandstrender. Hårstjernemose har blader med en kraftig rødlig nerve som løper ut i en lang og grovt tannet hårspiss. Den vokser oftest på næringsrik jord eller grus. Stjernemose Palmemose Dette er også en meget lett kjennelig mose fordi den minner om en palme. Fra en krypende stengel skyter det opp en tykk, mørkt farget og loddrett stengel. De nederste 2 3 cm av denne stengelen er greinløs. Øverst bærer stengelen tallrike greiner som spriker ut i alle retninger. Palmemosen vokser oftest på noe fuktig mark i frodige lauvskoger eller i våt eng, ofte langs innsjøer og tjern. Palmemose -- Side 7 --

8 Undervisningsmateriell Naturfag _ Kråkefotmose Kråkefotmosen ligner en miniatyrutgave av myk kråkefot. Stengelen er cm lang og er uregelmessig forgreinet. Bladene har en bred nedre del og er sigdformet bøyd i toppen. Kråkefotmosen trives best langs kysten, men forekommer også i innlandet. Den vokser på kampesteiner eller i skogbunnen mellom andre moser eller danner store, flate tuer. Flettemose Kråkefotmose Flettemose Denne mosen vokser som regel i tett sammenfiltrede matter. Stengelen er liggende og uregelmessig forgreinet. Bladene har en spiss som er krummet mot underlaget, og mosen ligner derfor en flette. Det finnes mange varianter av denne mosen slik at den kan være vanskelig å bestemme. Den er vanlig overalt i hele landet. Broddmose Broddmose er uregelmessig fjærgreinet og både stengel og greiner ender i en tydelig brodd. Den vokser i glinsende, gulgrønne eller brunlige store tepper, eller mellom andre moser på grasmyrer, i grøfter eller ved bredden av innsjøer eller tjern. Broddmose -- Side 8 --

9 Fjærmose Fjærmosen er meget lett kjennelig fordi den ligner svært mye på en fjær. Den vokser på tuer i moserik, fuktig skog og er spredt mellom andre moser eller danner opprette løse tuer. Labbmose Labbmose danner gulbrune, flate matter på solrike knauser og bakker på kalkgrunn. Labbmose Mosen er fjærgreinet eller sparsomt greinet med meget tettsittende blader. Toppen av mosen er tydelig formet som en labb. Fjærmose Tvaremose Tvaremose består av et eneste, stort og uregelmessig blad. På mosens overside kan en se mange skålformete utvekster og store parasoll-lignede kjønnsorganer. Tvaremosen er grønn og vokser på fuktige og skyggefulle steder. Torvmoser Tvaremose Et typisk kjennetegn for disse mosene er at greinene er samlet i knipper oppover stengelen og at de øverste greinene danner et hode i toppen. Det finnes en mengde arter av torvmose og det kan være meget vanskelig å skille dem fra hverandre. Vi kan dele torvmosene inn i fire grupper. Torvmose -- Side 9 --

10 Undervisningsmateriell Naturfag _ Gruppe 1 Torvmosene i denne gruppen er meget grovbygde med tykke greiner. Bladene på greinene er hetteformete og avrundet i spissen. Stengelbladene er store og tungeformete og er 1,5 2 mm lange Skogtorvmose danner bleikgrønne, tette tuer i myrkanter og i fuktige skogstyper, spesielt i kyststrøk. Greinene er lubne og butte i enden. Kjøtt-torvmose kjennes lettest på den rødaktige fargen. Den har butte og hetteformete greinblader i motsetning til andre røde torvmoser (som har spisse greinblader). Kjøtt-torvmose vokser på middels fuktige steder på myr. Vortetorvmose har en skitten gulbrun farge og vokser på middels fuktige steder på myr. Skogtorvmose Gruppe 2 Torvmosene i denne gruppen er i hovedsak grønne og ikke grovbygde. Svelt-torvmose er liten og spebygd og har en bleik grønnfarge. Skartorvmose er en meget stor og vakker mose. Den er rent grønn eller noe gulgrønn og har lange piskeformete greiner. Vokser på våte steder med sigevann, i myrkanter og ved bekkeløp. Frynsetorvmose er også rent grønn og har lys stengel. Vokser på middels fuktige steder på myr. Gruppe 3 Disse mosene er i hovedsak brune. Bladene har ikke rødt fargestoff. De er ikke grovbygde. Stiv-torvmose vokser i lyst skittenbrune eller noe blålige, kompakte tuer. Greinene er meget korte og tettsittende slik at skuddene lett faller fra hverandre når mosen tas opp. Vokser på fuktig torvmark i myr og på bergskråninger. Bjørnetorvmose har en karakteristisk mørk farge, gjerne mørkebrun, mørk oliven eller svartaktig. Den vokser på våte steder, oftest i høyereliggende strøk. Beitetorvmose er en mindre grov mose med brungrønn eller gulbrun farge. Den vokser på næringsrike myrer og våte beiter. -- Side 10 --

11 Krok-torvmose er lys brun eller gulbrun. Greinene er ofte bøyd til forskjellig side og ser ut som en mengde kroker. Vokser på myr. Rust-torvmose er lett å kjenne på den rustbrune fargen. Den vokser i store og tette, hvelvete tuer på myr. Skraper er bort greinene ser en at stengelen er mørk brun. Vokser på forholdsvis tørre steder på mosemyr. Gruppe 4 Dette er heller ikke grovbygde moser. Alle mosene i denne gruppen har fiolett og/eller rød farge i stengel og blad. Furu-torvmose danner store hvelvete tuer. Da tuene er meget tette og hodene små kan overflaten på tuene virke fasettaktig. Den vokser på fuktig lyngmark eller tørre myrer, og er ellers vanlig i furuskog. Rød-torvmose er meget lik Furu-torvmose, men vokser i mindre tette tuer. Tuene har ikke fasettaktig overflate og skuddene ender ikke i så tydelig hoder. Vokser på middels fuktige steder på mosemyr, ofte sammen med eller i nærheten av Rust-torvmose. Stjerne-torvmose er stjerneformet sett ovenfra fordi greinene sitter i fem rekker. Vokser fortrinnsvis på tørr myr og går høyt til fjells. Blank-torvmose har en metallglinsende, noe blålig anstrøk, som ofte er meget tydelig i greinspissene når vannet presses ut av mosen. Fargen er gjerne fiolett-rød i sol og blålig, grønn i skygge. Vokser på middels fuktige steder i myr og i mer eller mindre tett skog. Rose-torvmose har forholdsvis lange greiner og er mer regelmessig forgreinet enn de andre spinkle rødfargete torvmosene. Vokser på middels fuktige steder i grasmyr. Blanktorvmose -- Side 11 --

Naturkart for Hvalstad

Naturkart for Hvalstad KART I BAKPERMEN! Naturkart for Hvalstad Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Bli med ut og se på den varierte naturen på Hvalstad Naturvernforbundet i Oslo og Akershus www.noa.no Innhold Biologisk mangfold...3

Detaljer

Din nabo er en drage!

Din nabo er en drage! Din nabo er en drage! Bli med på en reise i naturen og dammene som finnes i ditt nærmiljø. Ferskvann er ikke bare viktig for vannlevende arter, men også for alle andre dyr og planter. Alle fugler, flaggermus,

Detaljer

Slik lykkes du Nr. 5-2012

Slik lykkes du Nr. 5-2012 Hageplanter på avveie Noen planter har vandret ut av hager og parker og er på god vei til å bli et stort problem i enkelte områder. Som hageeier kan du gjøre en del tiltak om dine hageyndlinger har kommet

Detaljer

Klassehefte. Livet i fjæra. Oslofjordens Friluftsråd. Navn: Skole: Klasse: TLF 67554990 Epost: oslofjf@online.no www.oslofjorden.

Klassehefte. Livet i fjæra. Oslofjordens Friluftsråd. Navn: Skole: Klasse: TLF 67554990 Epost: oslofjf@online.no www.oslofjorden. Klassehefte Livet i fjæra Navn: Skole: Klasse: Oslofjordens Friluftsråd TLF 67554990 Epost: oslofjf@online.no www.oslofjorden.org Livet i fjæra 1. Muslinger: Muslinger er bløtdyr. Kroppen er dekket av

Detaljer

Kulturgras og beitetålende urter. Beiteflora til hjelp for klassifisering av innmarksbeite i AR5

Kulturgras og beitetålende urter. Beiteflora til hjelp for klassifisering av innmarksbeite i AR5 Kulturgras og beitetålende urter Beiteflora til hjelp for klassifisering av innmarksbeite i AR5 Versjon 1.0, 24.05.11 Foto: Jostein Frydenlund Krav til innmarksbeite Det er mange krav til innmarksbeite

Detaljer

Naturkart for Smalvollen Hilde Friis Solås og Elen M. Søreide Lie Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Naturkart for Smalvollen Hilde Friis Solås og Elen M. Søreide Lie Naturvernforbundet i Oslo og Akershus KART I BAKPERMEN! Naturkart for Smalvollen Hilde Friis Solås og Elen M. Søreide Lie Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Ta en tur til Smalvollen når mjødurten blomstrer! Denne oasen i Groruddalen har

Detaljer

Skadeinsekter og soppangrep

Skadeinsekter og soppangrep Skadeinsekter og soppangrep I denne oppgaven vil jeg fortelle om skadeinsekter og soppangrep på hus. Jeg vil beskrive kjennetegn på forskjellige arter og typer soppangrep, hvilke kriterier som må være

Detaljer

Naturkart for Mærradalen

Naturkart for Mærradalen KART I BAKPERMEN! Naturkart for Mærradalen Catrine Curle Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Bli med og se den rike floraen i Mærradalen. Her går du fra frodig bekkevegetasjon gjennom den trange dalen

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet

Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet Samling av utskrifter fra Plantevernleksikonet www.bioforsk.no/plantevernleksikonet innen tema: Plantevern i korn - integrert bekjempelse ajour per 11. mars 2013 Plantevern i korn - pensum for autorisasjonskurs

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Snegler som skadedyr på planter

Snegler som skadedyr på planter Snegler som skadedyr på planter Trond Hofsvang, Planteforsk Plantevernet E-post: trond.hofsvang@planteforsk.no Sammendrag Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen

Detaljer

Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER GRUPPE 3 FCI s RASENR. 85 1 Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Materiale til dette kompendium er i hovedsak hentet fra følgende kilder (dette med forfatterenes samtykke): Birgitta Hasselgren: WESTIE!

Detaljer

Spor og sportegn. Vi kan finne mange merker etter dyr:

Spor og sportegn. Vi kan finne mange merker etter dyr: 1 Spor og sportegn Når du går ute i skog og mark er det vanskelig å få øye på dyr som mus, hare, rev elg og rådyr. Grunnen til dette er at mange av disse dyra er aktive om natta. De fleste er også redde

Detaljer

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene.

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Roar Solheim Trond Vidar Vedum Fugleskole Kurshefte utviklet av Norsk Ornitologisk Forening På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Fugleskole

Detaljer

DETTE TRENGER DU FOR Å LAGE SÅPE:

DETTE TRENGER DU FOR Å LAGE SÅPE: HYGIENE Det er livsviktig å sørge for god hygiene i en overlevelsessituasjon for å unngå bakterievekst og infeksjoner. De fleste produktene i hygienehylla på butikken klarer kroppen seg minst like godt

Detaljer

Finsk Lapphund Rasestandarden, og hvordan den skal tolkes.

Finsk Lapphund Rasestandarden, og hvordan den skal tolkes. Finsk Lapphund Rasestandarden, og hvordan den skal tolkes. Skrevet av Eija Lehtimäki Oversatt av Christian Lauluten og Ragnhild Birkeland i samarbeid med Petra Palukka GRUPPE: 5, FCIs RASENR.: 189 GODKJENT

Detaljer

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått?

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Innlevert av 7b ved Kråkstad skole (Ski, Akershus) Årets nysgjerrigper 2013 Vi ville gjerne forske på noe og hadde en idedugnad. Mange forslag kom opp, og

Detaljer

Tenner og tannbestemmelse hos vanlige norske pattedyr

Tenner og tannbestemmelse hos vanlige norske pattedyr Paleontologisk museum Sars gate 1 0562 Oslo Gisle Fosse Småblad nr. 45 November, 2002 Tenner og tannbestemmelse hos vanlige norske pattedyr Tenner hos alle pattedyr er likt oppbygget. En gjennomskåret

Detaljer

Hagens prydplanter inn på kjøkkenet?

Hagens prydplanter inn på kjøkkenet? Vol. 3 Nr. 14 2008 www.bioforsk.no Røde nyper, gule ildkvedeepler, svarthyllbær og oransje tindvedbær. Foto: Sølvi Svendsen Hagens prydplanter inn på kjøkkenet? Sølvi Svendsen 1, Siv Fagertun Remberg 2

Detaljer

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth AFRIKANSK VILT Velkommen til Afrika Formålet med denne boken er å vise de mest vanlige afrikanske dyreartene ved hjelp av bilder og tekst. Den er ikke et fullstendig oppslagsverk da det ikke har blitt

Detaljer

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18 Insekter i ved Innhold Når fyringsveden «lever» 3 Purpurbukk 6 Blåbukk 8 Lauvtrebarkbukken 10 Husbukken 12 Borebiller 14 Treveps 16 Maur i ved 18 Forside: Blåbukken en bille man legger merke til. Foto:

Detaljer

Puddelens farger. Her vises forskjell mellom svart og brun, legg spesielt merke til farge på snuten/nesebrusken. Foto: Karoline Sire

Puddelens farger. Her vises forskjell mellom svart og brun, legg spesielt merke til farge på snuten/nesebrusken. Foto: Karoline Sire Puddelens farger Puddel finnes i en rekke farger, som igjen finnes i en rekke mønster og tegninger. Her kommer en oversikt over fargene, med beskrivelse, og bilde av de jeg har. Hvis du har bilde av en

Detaljer

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet Levende landskap med et rikt biomangfold et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 1 Bli en hverdagshelt! Vakre blomsterenger i et vell av farger, åpne landskap og aktive støler kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Økologisk småskrift NR 1 2007. Meitemark. og jordforbedring SMÅSKRIFT. Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup

Økologisk småskrift NR 1 2007. Meitemark. og jordforbedring SMÅSKRIFT. Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup Økologisk småskrift NR 1 2007 SMÅSKRIFT Meitemark og jordforbedring Reidun Pommeresche Sissel Hansen Anne-Kristin Løes Tore Sveistrup Andre småskrifter fra Bioforsk Økologisk landbruk - Planter som jorddekke

Detaljer

Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen

Grøntanlegg 2012. Legg grunnlaget for en vakker og varig plen Grøntanlegg 2012 Legg grunnlaget for en vakker og varig plen Felleskjøpet Agri har et bredt utvalg av produkter til grøntanlegg som presenteres i katalogen GRØNTANLEGG 2012. I frøblandingene fra Felleskjøpet

Detaljer

Opplev og utforsk sommerfugler

Opplev og utforsk sommerfugler Opplev og utforsk sommerfugler 10 Sommerfuglfangst en introduksjon Sommerfuglfangst kan være en spennende, morsom og ikke minst lærerik aktivitet. Den kan tilpasses alle aldersgrupper og til et passelig

Detaljer