Årsmøtet i Norsk orgelkonsulentforening - Fagdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet i Norsk orgelkonsulentforening - Fagdel"

Transkript

1 Årsmøtet i Norsk orgelkonsulentforening - Fagdel Årsmøtet ble innledet med en presentasjon av det nye Goll-orglet i Fagerborg kirke hvor Lars Notto Birkeland orienterte kort om orgelsaken. Etterpå var det god anledning til å se på instrumentet og prøve det. 1. Saksbehandling i orgelsaker del I v/hans Jacob Tronshaug Prosedyren ved bruk av Doffin ble gjennomgått og hele utfyllingsprosessen finnes vedlagt som en pdf-fil. Framgangsmåten på Doffin vil selvfølgelig variere fra sak til sak og gjennomgangen fikk fram en del synspunkter: Det var litt ulikt syn på detaljeringsnivået på kravene til orgelbyggerne i utlysningsteksten. Noen mente disse i det aktuelle eksemplet var for omfattende og at et mer «åpent utgangspunkt» ville være en fordel. Hvilke stikkord (side 20 i pdf-filen) som skal velges vil også måtte vurderes fra sak til sak. Fristen for forespørsel om deltakelse (s.26) kan være ganske kort (f.eks. 1 måned) mens fristen for innsending av tilbud være lengre, minimum to måneder. Det er en fordel om antall tilbydere (etter prekvalifiseringen) ikke er for høyt, både av hensyn til muligheten til å gi tilbudene en forsvarlig behandling, men også fordi dette innebærer en utgift for den enkelte orgelbygger. Minimum er imidlertid tre tilbydere. På s.28 finnes det et eksempel på noen ikkediskriminerende kriterier på utvelgelse av orgelbyggere. Tildelingskriteriene kan også være mindre omfattende enn eksemplet, og kan også oppgis i konkurransegrunnlaget. Det er viktig at utenlandske orgelbyggere bes om å bruke engelsk i all korrespondanse fordi denne skal være tilgjengelig for alle som er involvert i prosessene på oppdragsgivers side. 2. Presentasjon av arbeidet med orgel og inneklima v/bjørn Boysen i 2005 ble det, regi av KA og RA, gjennomført en undersøkelse av ulike orglers funksjon i forhold til oppvarming og inneklima 1. Undersøkelsen munnet ut i en konferanse hos RA 2006 hvor ulike fagmiljøer var representert. På oppdrag av KA har Bjørn Boysen laget en tekst som skal brukes i KAs veiledningsmateriell. Noen nøkkelopplysninger og problemstillinger ble presentert: Luftfuktighet måles i %RF (relativ fuktighet) og dette angir luftens evne til å absorbere vann. Ved 100% RF er luften mettet og kan ikke ta opp mer vann. Når luften varmes opp (kunstig) vil RF synke med ca. 2-3% slik at det i vintersesongen vil være sammenheng mellom temperatur og RF utendørs og innendørs. RF påvirker treverk, men dette vil, som en følge av treghet i 1 «Orglers klanglige og tekniske funksjon under varierende inneklimatiske forhold» KA

2 materialet, ikke påvirkes av hurtige svingninger i RF så lenge «normalverdien» av RF er noenlunde konstant. Lengre tørkeperioder vil derimot kunne skade treverket, og det finnes mange eksempler på orgler som er blitt varig skadet på grunn av manglende kontroll med innetemperaturen. Oppvarming av kirkene ble først vanlig etter krigen, og det er i denne perioden tørkeskader på orglene oppsto. For å avhjelpe dette problemet, ble det mange steder montert befuktningsanlegg som til en viss grad bedret på forholdene, men som i noen bygg førte til fuktskader på selve bygningen i form av kondens på yttervegger, tak- og gulvkonstruksjoner. Befuktningsanlegg blir derfor ikke anbefalt som mer enn en temporær løsning for å kompensere for lav RF i spesielt tørre perioder. For mange kirker som ikke er i daglig bruk vil derfor er brukstilpasset oppvarming være et bedre alternativ. I motsetning til hva som ofte blir hevdet er det ingen indikasjoner på at rask oppvarming og tilsvarende avkjøling av kirkerommet skader orglet. Det vil derimot føre til problemer med stemmingen hvis oppvarmingen skjer for raskt før instrumentet skal brukes. Alle labialpiper bør få anledning til å «sette seg» i den nye temperaturen. Dette handler også om å legge til rette for at pipeverket får en tilstrekkelig luftgjennomstrømming. Nyere og eldre orgler reagerer ulikt på temperatur og svingninger i RF. Et trekk i undersøkelsen (KA 2005) er at orglet bygget før siste krig er mer ømfintlige for svingninger i RF enn temperatur mens det forholder seg motsatt for nyere instrumenter. Tidspunktet for hovedstemming av instrumentene bør finne sted på en tid på året med stabil temperatur som gjerne kan samsvare med årstiden da orglet ble stemt første gang. Uansett bør en slik stemming alltid foretas av en orgelbygger med spesialkompetanse. For hyppig stemming av labialverket er ikke å anbefale fordi stemming medfører en viss slitasje. Rørstemmer og labialpiper med «hatter» blir ikke slitt på samme måte og kan stemmes av kirkens organist etter opplæring. 3.Presentasjon av arbeidet med veileder for fellesråd i orgelinvesteringer Anders Hovind presenterte veilederen og utvalgte deler av denne. Årsmøtet kom med verdifulle synspunkter som skal tas med i sluttføringen av dokumentet. Det ble blant annet diskusjon om medlemmene hadde anledning til bare å velge ut enkelte referanseprosjekter i sammenheng med sitt CV som skal presentere dem for potensielle nye oppdragsgivere. KAs holdning her er at av hensyn til åpenhetsprinsippet skal det være mulig å innhente referanser blant alle oppdragsgivere en orgelkonsulent har arbeidet for. Veilederen skal gis ut i år. 4.Saksbehandling i orgelsaker del II v/hans Jacob Tronshaug 2

3 Krav til anbud: opplyse om materialvalg. leveres på et skandinavisk språk, tysk eller engelsk. angi forbindtlig pris med gyldighet til 1. august 2008, på et hovedorgel med to manualer og pedal. Alle leverandørens kostnader inkludert losji og diett skal ligge innenfor den oppgitte kostnadsrammen. gi opplysning om hvem som er tenkt benyttet som intonatør. Minst ett orgel med samme intonatør må oppgis som referanse. gi opplysninger om firmaets mulighet for å stille bankgarantier og kostnader forbundet med slike. gi forbindtlige opplysninger om leveringstid, forutsatt at oppdraget tildeles innen angitt dato gi opplysninger om garanti, garantiens varighet, samt hva garantien eventuelt ikke omfatter. gi opplysninger om hvilke underleverandører orgelbyggeriet benytter. Anbudet skal bekrefte at: kunststoff ikke blir benyttet i orgelet, evt. gi beskjed om hvilke deler av orgelet som vil inneholde kunststoff orgelet bygges med normalomfang i manual og pedal. orgelet blir bygget etter klassiske og velprøvde prinsipper, med sløyfelader mekanisk register- og spilletraktur og mekaniske kopler. Orgelet skal ha elektrisk/pneumatisk setzersystem. orgelet blir levert med krakk som er regulerbar i høyden. Disposisjon: Orgelet skal ha (eksempelvis) to manualer og pedal Orgelbyggeren bes selv om å foreslå en eller flere disposisjoner som best mulig utnytter den økonomiske rammen. Orgelet skal brukes til kirkelige handlinger, musikalsk utviklingsarbeid, konserter, undervisning og øving. Kriterier for valg av anbud: Oppdragsgivers vurdering av firmaets erfaringer med gjennomføring av lignende prosjekter i trekirker og under tilsvarende klimatiske forhold som dem man finner i (eksempelvis) Aurskog - Høland Oppdragsgivers vurdering av klanglige og musikalske egenskaper i orgler levert av firmaet i løpet av de siste fem år. 3

4 Oppdragsgivers vurdering av håndverksmessig og teknisk utførelse i orgler levert av firmaet i løpet av de siste fem år. Oppdragsgivers vurdering av firmaets evne til å tilpasse nye orgler klanglig og utseendemessig til de rommene de blir bygget. Oppdragsgivers vurdering av firmaets forslag til fysisk utforming og tilpasning til kirkerommet samt stilistisk konsekvens i forhold til fysisk utforming og den foreslåtte stilistiske innretningen på orgelets klanglige utforming. Disposisjoner, øvrige spesifikasjoner, materialvalg og tekniske løsninger. Garantier Service Utnyttelse av de økonomiske rammene for prosjektet 5. Tilbud om faglig oppdatering av medlemmene. Kursplaner. Anders Hovind presenterte kurs for Orgelkonsulenter i regi av VOD (Vereiningung der Orgelsachverständigen Deutschlands) som gir sertifikat som "Zertifisierte(r) Orgelsachverständiger VOD". Kursene er delt opp i tre moduler á 3 uker og finner sted og (begge på Musikkhøgskolen i Rottweil) og April 2009 i Ludwigsburg. Kurset består både av praktiske øvelser og teori. Ytterligere opplysninger om priser, kursfag, etc. kan fås ved henvendelse til Anders Hovind. Videre ble det ytret ønske om å få bedre kunnskap om utenlandsk orgelbygg, gjerne i form av ekskursjoner. 6. Presentasjon av aktuelle orgelsaker: Ulike orgelsaker ble presentert for medlemmene: Frogn arbeidskirke - kirke under prosjektering hvor man har valgt en spesiell framgangsmåte: Saken er allerede utlyst på doffin og en orgelbygger har fått oppdrag om rådgivning i byggeprosessen med opsjon på bygging av nytt orgel. (Orglet er ennå ikke finanisert) Bardu - nytt orgel i gammel kirke Trefoldighetskirken i Arendal - Mühleisen bygger sitt første orgel i Norge med gjenbruk av August Nilsens stemmer og utvidelse av den opprinnelige fasade. Brønnøysund - Carsten Lund bygger nytt orgel vis a vis Claus Jensens nyrestaurerte instrument. Glemmen - J.H.Jørgensen (1949) restaurert av Klais 2007 Ålesund - Orientering forhistorien og hvor saken står nå. 4

5 7. Saksbehandling hos Riksantikvaren Saksbehandlingstiden er ofte lang hos Riksantikvaren og forsinker i noen tilfeller framdriften i orgelsaker. Spørsmålet om foreningen kunne gjøre noe i form av en henvendelse til RA ble tatt opp. Stein Johannes Kolnes, som RA benytter som rådgiver i orgelspørsmål, kunne fortelle at kapasitetsproblemer er årsaken til forsinkelsene. Som hovedregel vil en godt forberedt orgelsak lette saksbehandlingen og dermed korte ventetiden noe. Det ble ikke gjort noe vedtak om henvendelse fra foreningen til RA i denne omgang. Årsmøtet i Norsk orgelkonsulentforening - 5

6 Årsmøteforhandlinger 8. Årsmelding og regnskap ble vedtatt av årsmøtet 9. Vedtak av statutter. Forslag til statutter ble gjennomgått og ble vedtatt med noen språklige endringer. Årsmøtet ber styret om reflektere hvordan forholdet til aspiranter til foreningen skal være samt å utdype kravene til opptak. Statuttene slik de ble vedtatt på årsmøtet: 1 Norsk orgelkonsulentforening er en selvstendig sammenslutning av orgelkonsulenter i Norge, stiftet på initiativ fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. 2 Foreningen er et fagforum for orgelkonsulenter i Norge og skal a) arbeide for rekruttering og opplæring av orgelkonsulenter i Norge. b) bidra til faglig utvikling av foreningens medlemmer og utveksling av erfaringer knyttet til orgelprosjekter. c) håndheve foreningens etiske retningslinjer. 3 Medlemskap i foreningen krever orgelfaglig høyere utdanning. Søknad om opptak vurderes av styret ut fra søkerens kvalifikasjoner. 4 Foreningen skal ha et styre bestående av tre personer hvorav en leder og to styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer. Sekretæren, som er lønnet etter tildelte ressurser, er med på alle styremøter, men har ikke stemmerett. Styret velges av foreningens årsmøte etter innstilling fra en valgkomité. Styremedlemmene velges for to år, men kan gjenoppnevnes. Kontinuitet i styresammensetningen skal tilstrebes ved at det hvert år er valg på to, henholdsvis ett styremedlem, og ett varamedlem. Styret velger selv sin leder. Sekretæren innkaller styret til møter. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. 5 Årsmøtet oppnevner en valgkomité bestående av to personer. 6

7 6 Styret skal utarbeide foreningens årsberetning og regnskap, budsjett og handlingsplan for kommende årsmøteperiode. Revisjon av regnskapet ivaretas av KA. Årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av årsmøtet. Årsmøtepapirene skal være medlemmene i hende senest tre uker før årsmøtet. Saker til årsmøtet skal sendes styret senest to uker før årsmøtet. 7 Sekretæren er ansvarlig for den daglige drift av foreningen i samsvar med dens statutter. Forefallende arbeid i forbindelse med den daglige drift kan delegeres til styremedlemmene. 8 Statuttene kan endres på årsmøtet etter innstilling fra styret. 9 Foreningen kan oppløses etter årsmøtevedtak. Dersom foreningen blir oppløst skal styret fordele foreningens gjenværende midler til et formål som vedtas av årsmøtet. 10. Etiske retningslinjer ble vedtatt med noen språklige justeringer og lyder nå som følger: ETISKE RETNINGSLINJER FOR ORGELKONSULENTER Bruk av stilling Orgelkonsulenten skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller nærstående personer, men ved sine handlemåter opprettholde og heve respekten for sin stilling. Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelse i en sak, eller at andre med rimelig grunn kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for oppdragsgiver for å få avgjort spørsmålet om eventuell inhabilitet. Inhabilitet Orgelkonsulenten plikter selv å vurdere om han/hun er gild ut fra bestemmelsene som er gitt i forvaltningslovens 6. Dersom en part i saken har reist ugildhetsinnsigelse mot en konsulent, behandles og vurderes spørsmålet om habilitet av oppdragsgiver med utgangspunkt i forvaltningsloven. Tilstandsrapporter Når en tilstandsrapport skrives, må det ikke kunne være tvil om at konklusjonen i rapporten gjøres på et selvstendig, faglig grunnlag uten hensyn til videre konsekvenser i en eventuell orgelsak. Det er derfor viktig at oppdrag om tilstandsrapport aldri er koblet med konsulentoppdrag i forbindelse med restaurering eller bygging av nytt orgel. Får en konsulent oppdrag i sak der vedkommende tidligere har utarbeidet tilstandsrapport, må vedkommende forsikre seg om at det er foretatt en selvstendig saksbehandling av de to oppdragene. Hvis oppdragene er lyst ut atskilt, er dette tilfellet. 7

8 Forretningsomgang og sosialt samvær Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi grunner til å tro det. Hyppighet og grad av oppmerksomhet må stå i rimelig forhold til det forretningsmessige/tjenestelige behov. Gaver og andre ytelser Orgelkonsulenten må ikke for seg selv eller andre motta gave, provisjon eller annen ytelse som er egnet til eller av giveren er ment å påvirke oppdraget. Dette gjelder ikke mindre reklameartikler og for eksempel julehilsen i form av smågaver som har liten verdi og der det er åpenbart at ytelsen ikke kan være egnet til å påvirke oppdraget. Reiser i tjenesten Når orgelbygger eller andre leverandører for øvrig tilbyr besøk i private bedrifter, organisasjoner, besiktigelse av instrumenter og liknende, er det en forutsetning at oppdragsgiver dekker utgiftene til reise og opphold. Reiser skal alltid godkjennes av oppdragsgiveren. Fortrolig og riktig informasjon Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med et oppdrag, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Informasjon som er mottatt fra markedet om tilbud og tilbydere skal behandles fortrolig og ikke misbrukes. Krav i lov om offentlige anskaffelse om at innkjøpere skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, ha høy forretningsetisk standard og sørge for likebehandling av leverandører, skal følges. Når det er tvil Hvis det i en orgelsak oppstår tvil i forhold de ovenfor nevnte punkter, skal spørsmålet legges fram for oppdragsgiver. 11. Neste årsmøte finner sted i Oslo 12.Valg følgende styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon: Bjørn F Boysen, Hans Jacob Tronshaug, Karstein Askeland (valgt for ett år) Varamedlemmer: Gunnar Pettersen-Øverleir, Bjørn Andor Drage (valgt for ett år) Kolbein Haga og Kåre Nordstoga ble gjenvalgt som valgkomité 13. Kontingent for 2008 ble vedtatt uforandret : kr. 500 pr. medlem 8

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer