Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid: 6.desember kl Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen (til venstre når man kommer ut fra Gardermoen flyplass) Kjøreplan for møtet: 6.desember 2012 Kl Saksbehandling sakene Kl Lunsjbuffet Kl Saksbehandling sakene Kl Avslutning Vel møtt! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Helse Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf / Side 1

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 6.desember 2012 Sak nr Saksinnhold Vedlegg nr Side 46 Godkjenning innkalling og saksliste 3 47 Referat fra forrige møte Etablering av ekspertgruppe Sammendrag av årsrapporter for 2011 fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Mal for årsrapporter Driftsmiljø teknisk løsning Status IKT prosjekter og prioritering i videre arbeid Budsjett 2013 Nasjonalt servicemiljø ved SKDE og Hemit Søknad om nytt nasjonalt kvalitetsregister fra Helse Midt-Norge Statusrapport for prosjekt Biologiske legemidler (NOKBIL) Status Helse- og kvalitetsregisterkonferansen Rundebordskonferanse Lysebu 12.februar Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser Statusrapport nasjonale kvalitetsregistre Valg av teknisk løsning for Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne og ungdomsdiabetes 61 Videre styring og organisering av utvikling av felles tekniske løsninger for medisinske kvalitetsregistre Møteplan Referatsaker 1. Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre - beslutning fra Helse og omsorgsdepartementet om 2. Fordeling av fellesmidler 2013 godkjenning fra Helse og omsorgsdepartementet 3. Brev til Helsedirektoratet om nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre 4. Referat fra møte i teknisk gruppe Eventuelt 118 Side 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr 46/12 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Tittel Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. Side 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr 47/12 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Referat fra forrige møte Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat fra styringsgruppemøte 26.september 2012 Side 4

5 Sak 47/12 vedlegg 1 Referat fra styringsgruppemøte 26.september 2012 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Saksframlegg Møtedato Saksnr 48/12 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Etablering av ekspertgruppe Bakgrunn for saken I forrige styringsgruppemøte 26. september, sak , ble det vedtatt å etablere en ekspertgruppe for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Ekspertgruppens oppgaver er foreløpig beskrevet som følger: Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre Årlig gjennomgang av eksisterende nasjonale kvalitetsregistre Andre / overordnete registerfaglige spørsmål Ekspertgruppen oppnevnes av den interregionale styringsgruppen, som et underutvalg til denne. Hensikten er å sikre at viktige spørsmål vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre behandles av en bredt sammensatt gruppe med relevant faglig ekspertise og dedikerte oppgaver. Sekretariatet fikk i oppdrag å invitere helseregionene, de medisinske fakultetene, FHI, Kreftregisteret og Helsedirektoratet til å foreslå medlemmer til ekspertgruppen (se vedlegg 2), samt å presentere konkret forslag til sammensetning av ekspertgruppen i neste møte. Forslag til sammensetning Før fristen hadde alle RHFene, universitetenes medisinske fakulteter og Kreftregisteret fremmet forslag på en eller flere representanter hver. FHI arbeider med å finne en representant, og vil ila kort tid fremme sitt forslag. Helsedirektoratet har i mail fra Jørgen Holmboe datert signalisert at de vil avklare sin rolle i dette arbeidet i kontakt med departementet, og vil sende forslag på deltaker hvis det skulle bli utfallet av diskusjonen med departementet. Nedenfor gjengis de innkomne forslagene sortert etter forslagsstiller: Professor Barthold Vonen, medisinsk direktør Nordlandsykehuset (foreslått av Helse Nord RHF) Hild Fjærtoft, utviklingsleder Norsk hjerneslagregister og Martin Altreuther, karkirurgisk avd St Olav (foreslått av Helse Midt-Norge RHF) Professor Kjell Morten Myhr, Norsk register for multippel sklerose og biobank, Helse Bergen og Dr. med. Harald Bergrem, Seksjonsoverlege nyreseksjonen, Helse Stavanger (foreslått av Helse Vest RHF) Dr.med. Torsten Eken, Avd for anestesiologi, OUS Ullevål og Side 14

15 Dr.med. Torild Skrivarhaug, Barnemedisinsk avdeling OUS (foreslått av Helse Sør- Øst RHF) Professor Ellisiv Mathiesen, IKM og Professor Vinjar Fønnebø, NAFKAM (foreslått av Universitetet i Tromsø) Professor Kaare Harald Bønaa (foreslått av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet) Professor Jan Erik Nordrehaug, seksjonsoverlege Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus (foreslått av Universitetet i Bergen) Professor Odd Aalen, Institutt for medisinske basalfag, UiO (foreslått av Universitetet i Oslo) Jan F Nygård, Avdelingsleder avdeling for registerinformatikk (foreslått av Kreftregisteret) Representant fra Folkehelseinstituttet (ikke avklart) Mulig representant fra Helsedirektoratet (Ikke avklart) Styringsgruppen har gitt som en klar føring for sammensetning av ekspertgruppen at hovedhensynet skal være gruppens behov for samlet kompetanse hva gjelder klinisk kompetanse, registerkompetanse, akademisk kompetanse og epidemiologisk / biostatistisk metodekompetanse. Representativitet skal ikke vektlegges dette hensynet anses ivaretatt gjennom sammensetning av den interregionale styringsgruppen. Et unntak er ønsket om særskilt deltakelse fra hhv Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kreftregisteret. Med grunnlag i styringsgruppens bestilling legges det fram forslag om følgende sammensetning av Ekspertgruppen for nasjonale medisinske kvalitetsregistre: Professor Odd Aalen (statistikk og metodekompetanse) Professor Vinjar Fønnebø (epidemiologi og registerkompetanse) Professor / overlege Barthold Vonen (klinisk, akademisk og registerfaglig kompetanse) Professor / overlege Kaare H. Bønaa (klinisk, akademisk og epidemiologisk kompetanse) Overlege, dr.med. Torild Skrivarhaug (klinisk, akademisk og registerfaglig kompetanse) Professor / overlege Kjell Morten Myhr (klinisk, akademisk og registerfaglig kompetanse) Avdelingsleder registerinformatikk Jan Nygård (Kreftregisteret) Representant fra Folkehelseinstituttet Mulig representant fra Helsedirektoratet Forslaget er begrunnet i gruppens samlete behov for relevant kompetanse og erfaring, samtidig som en viss geografisk spredning er ivaretatt. Det er ikke satt noen Side 15

16 krav til organisatorisk uavhengighet. Det er derfor slik at to av medlemmene i dette forslaget er ledere av etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre og et medlem har bistilling ved SKDE. Sekretariatet har vurdert det slik at de aktuelle kandidatene har kompetanse og engasjement som gjør dem særskilt egnet for oppgaven, og ansett dette som viktigere hensyn i den aktuelle forbindelsen enn eventuelle habilitetsmessige ulemper. Dersom styringsgruppen vurderer dette annerledes og ønsker å utelukke fra ekspertgruppen kandidater som enten har spesiell tilknytning til navngitte medisinske kvalitetsregistre, har tilknytning til nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre eller andre forhold, legges det fram et alternativt forslag. Det vil imidlertid være krevende å sette kriterier for hva slags registertilknytning som vil sikre tilstrekkelig uavhengighet for medlemmer av ekspertgruppen. I nedenstående tilfelle er grensen satt ved det å være leder for et etablert nasjonalt kvalitetsregister. Professor Odd Aalen (statistikk og metodekompetanse) Professor Ellisiv Mathiesen (epidemiologisk, klinisk og akademisk kompetanse) Professor / overlege Barthold Vonen (klinisk, akademisk og registerfaglig kompetanse) Professor / overlege Kaare H. Bønaa (klinisk, akademisk og epidemiologisk kompetanse) Overlege, dr.med. Harald Bergrem (klinisk, akademisk og registerfaglig kompetanse) Overlege, dr. med. Torsten Eken (klinisk, akademisk og registerfaglig kompetanse) Avdelingsleder registerinformatikk Jan Nygård (Kreftregisteret) Representant fra Folkehelseinstituttet Mulig representant fra Helsedirektoratet Forslag til mandat Ekspertgruppens primære oppgave er, på vegne av den interregionale styringsgruppen, å styrke kompetansen i det framtidige arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Oppgavene vil bestå i følgende: 1. Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre. Forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre fremmes via det RHF der databehandlingsansvarlig HF er / vil være lokalisert. Ekspertgruppen vurderer og kvalitetssikrer forslagene før de fremmes videre overfor styringsgruppe, AD-møte og HOD. 2. Årlig gjennomgang etter vedtatte kriterier av etablerte nasjonale kvalitetsregistre Alle etablerte nasjonale kvalitetsregistre skal vurderes årlig mht registerfaglig utvikling og oppfyllelse av formål, etter et sett med fastlagte kriterier. Ekspertgruppen foretar denne årlige gjennomgangen, og foreslår eventuelle tiltak 3. Overordnede / andre registerfaglige spørsmål Den interregionale styringsgruppen kan etter behov adressere andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning og med behov for ekspertkompetanse, til ekspertgruppen Side 16

17 Ekspertgruppens anbefalinger legges fram for den interregionale styringsgruppen til beslutning. Det legges opp til to møter per år. Ekspertgruppen konstituerer seg og utpeker selv sin leder i første møte. Nasjonalt servicemiljø for nasjonale kvalitetsregistre ved SKDE er sekretariat for ekspertgruppen. Forslag til vedtak: Utformes i hht styringsgruppens behandling av saken. Vedlegg 2: Invitasjon til deltakelse ekspertgruppe Vedlegg 3: Utnevnelse og begrunnelse for utnevnelse Side 17

18 Sak 48/12 vedlegg 2 Invitasjon til deltakelse ekspertgruppe Side 18

19 Side 19

20 Sak 48/12 vedlegg 3 Utnevnelse og begrunnelse for utnevnelse Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Saksframlegg Møtedato Saksnr 49/12 Saksbehandler Eva Stensland, SKDE Tittel Sammendrag av årsrapporter for 2011 fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Bakgrunn for saken Interregional styringsgruppe har tidligere (sak ) utarbeidet krav vedrørende formidling av årsrapporter fra etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre som AD-møtet behandlet 19. desember 2011 med følgende vedtak: 1. AD-møtet viser til at utarbeidelse av årlig rapport fra virksomheten er et krav til alle etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2. AD-møtet stiller fra og med 2012 som krav for tildeling at årsrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre oversendes administrerende direktør i ansvarlig RHF innen 15. oktober påfølgende år. Dette innebærer at dagens krav til etablerte medisinske kvalitetsregistre hva angår rapportering og formidling er som følger: 1. Utarbeidelse av årlig rapport fra virksomheten er et krav til alle etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2. Årsrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oversendes administrerende direktør i ansvarlig RHF innen 15. oktober påfølgende år. Fra og med 2012 er dette et krav for tildeling av ressurser. 3. Årsrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal som et minimum beskrive følgende: a. Antall sykehus som rapporterer b. Dekningsgrad i prosent av antatt pasientpopulasjon c. Hvilke variable som inngår og grad av rapportering/kompletthet i registrering av data for disse variablene d. Hvilke endepunkter vurderes som de viktigste for analyse og rapportering av kvalitet e. Noen foreløpige analyser på nasjonalt nivå som dokumenterer anvendte metoder og resultater. f. Generell vurdering av framdrift i arbeidet med å forbedre registrets dekningsgrad, kvalitet i datafangst og bruk av registeret i forbedring av klinisk praksis, samt en milepælsplan for etablering av rutiner for rutinemessig nasjonal publisering av data g. Forskningsrapporter og publiserte artikler på grunnlag av registrets data Side 24

25 4. Interregional styringsgruppe skal årlig foreta en samlet behandling av årsrapport fra alle etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre Aktuelt Sekretariatet har mottatt kopi av alle innsendte årsrapporter i hht punkt 1 og 2 ovenfor. På bakgrunn av de ovennevnte krav til innhold i årsrapport, har vi laget et sammendrag av det de enkelte nasjonale kvalitetsregistrene faktisk har rapportert til sitt aktuelle RHF innen fristen. Gjennomgangen er således gjort for de kvalitetsregistre som hadde nasjonal status pr En samlet og systematisert sammendrag av innhold i de mottatte årsrapportene følger som vedlegg 4. Ved gjennomgang av årsrapportene viser det seg at disse er svært varierende i form og innhold. I mange tilfeller er det ikke rapportert på de variablene som det pr i dag kreves innrapportering på. Dette vil ha ulike forklaringer og representerer et felles forbedringsområde for neste års rapportering. Vi vil også gjøre oppmerksom på at en del registre i tillegg lager årsrapporter tilpasset fagmiljøet som sendes ut i papirform eller legges ut på registerets hjemmesider. Dette gjelder Nasjonalt Register for Leddproteser, Nasjonalt Hoftebruddregister og Nasjonalt Korsbåndregister som utga felles årsrapport for 2011 i oktober Denne inneholder svært detaljert rapportering av bl.a. overlevelseskurver for proteser, revisjonsårsaker, valg av proteser/sement/operasjonsteknikker, bruk av antibiotika- og tromboseprofylakse. Alle data er oppgitt på nasjonalt nivå, men egne rapporter sendes til hvert rapporterende sykehus. I løpet av november/desember vil Norsk intensivregister og Nasjonalt register for barne- og ungdomsdiabetes ferdigstille sine faglige årsrapporter. Nasjonalt register for prostatakreft og nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft vil ferdigstille sine årsrapporter for 2011 i februar Forslag til vedtak Styringsgruppen tar sammendrag av årsrapporter fra nasjonale kvalitetsregistre for 2011 til orientering. Vedlegg 4: Sammendrag årsrapporter 2011 Vedlegg 5: Årsrapporter 2011 Begge vedlegg legges ved sakspapirer i egne dokumenter pga dokumentenes størrelse. Side 25

26 Saksframlegg Møtedato Saksnr 50/12 Saksbehandler Eva Stensland, SKDE Tittel Mal for årsrapporter Bakgrunn for saken Saken er en oppfølging av sak der det ble anbefalt at den nye stadieinndelingen benyttes som kriterier for en årlig gjennomgang og vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre, og sak behandlet i forrige styringsgruppemøte, der styringsgruppen ga sitt tilsagn til foreslått system for operasjonalisering av årlig vurdering av nasjonale kvalitetsregistre. Det ble bedt om utarbeidelse av krav/standard for årsrapporter, slik at denne gir innholdsmessig grunnlag for systematisk evaluering etter nevnte kriterier. Aktuelt Pr i dag er årsrapporter fra nasjonale kvalitetsregistre svært varierende i form og innhold. På bakgrunn av de krav styringsgruppen tidligere har satt til innhold i en årsmelding samt mulighet for å vurdere utvikling av registrene etter den stadieinndelingen det nå er enighet om å benytte, er det utarbeidet forslag til et skjema med de rapporteringselementer de nasjonale kvalitetsregistre som et minimum må redegjøre for i en årsrapport (se vedlegg 6). Servicemiljøet ønsker å utarbeide en ny mal for årsrapporter i samarbeid med kvalitetsregistrene, der de obligatoriske rapporteringselementer fra vedlagte skjema integreres. Vi vil derfor innlede et samarbeid med 4-5 registre fra ulike fagfelt som pr i dag har ulikt innhold i sine årsrapporter, med mål om å kunne utvikle en mal for årsrapport som både ivaretar registrenes ønsker om design og innhold, samtidig som de obligatoriske elementene inkluderes. Forslag til vedtak Styringsgruppen gir sin tilslutning til foreslåtte plan for utvikling av ny mal for årsrapport fra nasjonale kvalitetsregistre. Vedlegg 6: Obligatoriske elementer ny årsrapport Side 26

27 Sak 50/12 vedlegg 6 Obligatoriske elementer ny årsrapport Side 27

28 Side 28

29 Saksframlegg Møtedato Saksnr 51/12 Saksbehandler Esben Henriksen, Hemit Tittel Driftsmiljø teknisk løsning Bakgrunn for saken Programdirektiv for teknisk gruppe ble vedtatt av Interregional styringsgruppe i november Delprosjekt 4 omhandler etablering av framtidig løsning for teknisk drift av kvalitetsregister utviklet på MRS plattform. Prosjektet skulle ta frem en proof of concept av drift av MRS i Norsk Helsenett. Leveransen inkludert forslag til avtale, sluttrapport og forslag til fremdriftsplan. Løsning for permanent driftsmiljø for nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble diskutert i sak / Styringsgruppen bestilte i den forbindelse et beslutningsgrunnlag der alle aktuelle alternativene drøftes i hht følgende kriterier: 1)Funksjonalitet og kvalitet 2)Økonomi og samlet ressursutnyttelse, 3)Tidsperspektiv. Oppsummering Det har vært en målsetting at saken skulle komme til beslutning i styringsgruppemøte 6. desember Med bakgrunn i de tilbakemeldinger som kom i teknisk gruppe i møte om at man måtte utrede en løsning som omfattet alle tekniske løsninger knyttet til medisinske kvalitetsregistre, manglende avklaringer i forhold til Helse Nord IKT og funksjonalitet knyttet til Helseregister.no samt at det er viktig at nye avtaler er godt forankret i det enkelte RHF ønskes det ikke beslutning på saken før i neste møte i Interregional styringsgruppe. Selv om det i dag oppleves en del utfordringer knyttet til driften i Helse Nord IKT er ikke disse av en slik art at en bør fatte en beslutning på flytting av drift til Norsk Helsenett på nåværende grunnlag. Det er tidligere vedtatt av styringsgruppen at man i størst mulig grad skal gjenbruke eksisterende komponenter i dagens driftsløsning. Hemit ønsker allikevel å gjøre en risikovurdering av den delen av Helseregister.no som omhandler dette med å sikre brukere autorisasjon og tilgang. Selv om denne komponenten fungerer bra i dagens driftsløsning må en sikre at løsningen både er funksjonell, stabil og kan møte kommende krav til en slik komponent. Styringsgruppen bes derfor om at saken diskuteres med forelagt underlag for å komme med innspill til endringer og forbedringer før endelig beslutning. Hensikt Driftsmiljøet for MRS i Helse Nord IKT har siden starten vært en midlertidig løsning. I oppstartsfasen, der det har vært et begrenset antall register og brukere, har dette driftsmiljøet vært et kostnadseffektivt og nesten tilfredsstillende alternativ. De største 1 Side 29

30 manglene har vært relatert til manglende testmiljø, overvåkning, generell driftsrapportering og tidvis ustabilitet på tjenesten. Det er nødvendig med en driftsløsning som understøtter blant annet: Økt utbredelse av eksisterende register En forventet vekst i antall register fra 8 i 2012 til 28 i 2014 Sømløse påloggingsløsninger Publikumsrettede tjenester I strategi og handlings-plan for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre for perioden er en av hovedmålsettingene: «Medisinske kvalitetsregistre i framtida skal danne et landsomfattende og nasjonalt tilgjengelig kunnskapssystem med fortløpende, oppdatert, pålitelig og personvernmessig sikker kunnskap om kvalitet på behandlingen som tilbys den norske befolkningen». Ut i fra denne hovedmålsettingen avledes flere delmål. «Mål 5 Norsk helsenett er en sentral tjenesteleverandør for medisinske kvalitetsregistre med løsninger for drift, transport, lagring og rapportering av data. Id Tiltak Ansvar Finansiering 18 Servicemiljøet inngår samarbeid med Norsk Helsenett SF hvor servicemiljøet bidrar med erfaring og konkrete tekniske løsninger. 19 Servicemiljøet skal arbeide for at løsninger tilsvarende helseregister.no etableres på Norsk helsenett. 20 Servicemiljøet skal jobbe for å få finansiert driften av kvalitetsregistre på NHN, slik at det vil være naturlig for alle registre å samles på ett sted.. Hemit Hemit SKDE Grunnfinansiering Hemit Grunnfinansiering Hemit Ingen øremerkede driftsmidler Dersom dette ikke lar seg gjennomføre innen 2012 bør HOD bestille en slik løsning levert av Norsk helsenett.» Flytting av drift av nasjonale kvalitetsregister til Norsk Helsenett understøttes og av Regjeringens digitaliseringsprogram: «Helsenett Helse- og omsorgssektorens samhandlingsarena Helsenettet er motorveien for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Ved hjelp av helsenettet kan helseaktørene utveksle informasjon om pasienter på en sikret måte. Norsk Helsenett SF skal også drifte alle sentrale felles IT-løsninger i helse og omsorgssektoren» Side 30

31 Forretningsalternativer De 2 mest åpenbare alternativer til å etablere en driftsløsning i Norsk Helsenett er 1) Ikke gjøre noe. Beholde eksisterende driftsmiljø i Helse Nord IKT 2) Gjøre minimalt. Videreutvikle eksisterende driftsmiljø i Helse Nord IKT til å møte kritiske behov. Helse Nord IKT er forelagt kravspesifikasjon som danner grunnlag for avtaleforslag med Norsk Helsenett. De ble først bedt om å gi et prisoverslag dersom tjenesten skulle tilpasses kravene. Det var ikke aktuelt for Helse Nord IKT å tilby en tilsvarende tjeneste. Det pågår imidlertid et infrastrukturløft hos Helse Nord IKT og dette vil sannsynligvis medføre en noe bedret tjeneste. Helse Nord IKT har besvart kravspesifikasjon i forhold til målbildet for denne oppgraderingen. Oppgraderingen kommer til å utføres uansett slik at alternativ 1) utgår. Det er forventet at oppgraderingen ferdigstilles i løpet av desember Basert på tilbakemeldingene fra Helse Nord IKT er det mulig å gjøre en sammenlikning av alternativ 2) og foreslått løsning hos Norsk Helsenett. Funksjonalitet Del Norsk Helsenett Helse Nord IKT Støtte for pålogging for pasienter Ja Nei Nivå 4 Autentisering Ja Nei Overvåkning applikasjonsnivå Ja Nei Helpdesk for driftsrelaterte problemer Ja Mottak av øvrige henvendelser Ja Nei Ja Kvalitet Del Norsk Helsenett Helse Nord IKT Oppetidsgaranti 99,5 % 98 % Åpningstid 8/5 8/5 Driftsrapportering Responstid ved feil og endringer Etterlevelse av Norm for informasjonssikkerhet 4 Månedlig i henhold til SLA, brukerstøttesaker, endringer, avvik, planer Avtalefestet Følges opp av leverandør Ingen Best effort Kundens ansvar 4 Side 31

32 Økonomi Del Norsk Helsenett Helse Nord IKT Basisplattform pr år Pr register pr år (0-10) 30 -> (11-20) (21-30) (31 ->) Testmiljø Inkludert Opsjon. Pris ukjent Ressurser Del Norsk Helsenett Helse Nord IKT Estimert innsats driftsplattform pr år 740? Estimert innsats pr register pr år Tid Del Norsk Helsenett Helse Nord IKT Platform tilgjengelig Januar 2013 dersom snarlig signering av avtale Oppgradert plattform tilgjengelig i desember 2012 Risiko Del Norsk Helsenett Helse Nord IKT Tjeneste utenfor åpningstid Sikkerhet Isolasjon av register NHN Operations Center er etablert for 24/7 tjenestermonitorering. Tjenesten vil være operaiv fra februar Kvalitetsregistrene vil inngå i denne tjenesten. Sikkerhet har stort fokus hos leverandør og tjeneste inngår i Helse CSIRT 5 Hvert register er installert isolert fra hverandre og problemer med et register påvirker derfor ikke de andre Ikke definert Mangler beskrivelse Problemer med ett register kan medføre problemer for alle register Personavhengighet Liten Sårbarhet i forhold til noen få nøkkelressurser Anbefaling Kravspesifikasjonen som danner grunnlaget for tilbudet fra Norsk Helsenett er utarbeidet av Hemit. Kravene er nå sendt ut til hvert RHF for verifikasjon. Dette for å sikre at vi her kommer fram til et avtaleforslag som alle fire regionene stiller seg bak. Kravene og forskjellene er og gått gjennom i IT-Faglig gruppe. Tilbakemeldingene derfra er at eksisterende løsning har svakheter og at foreslått driftsløsning i Norsk Helsenett anses som passende for denne type tjenester. 5 Side 32

33 Forventede gevinster Produkt Driftsmiljø i NHN Standard driftsavtale for alle register Testmiljø Nivå 4 autentisering Automatisert driftsmiljø Gjenbrukbar komponent for brukeradministrasjon 6 Resultat Enhetlig registerplattform for støtteregistre (Adresseregister, Personregister, HPR) Redusert responstid ved feil Bedret overvåkning Driftsrapportering på hvert register Redusert administrativ innsats Redusert antall produksjonsfeil Krav i norm oppfylt Økt oppetid Reduserte kostnader og utviklingstid for andre tjenester som trenger bruker administrasjon Forventede ulemper Det vil komme en basiskostnad for den nye plattformen som ikke eksisterer for den gamle (dette er redegjort for lenger ned i saken). Dette anses imidlertid som minimalt i forhold til den totale forbedringen. Kostnader Kalkyle prosjektkostnader Beskrivelse Sum Prosjektkostnader plattform Prosjektkostnader migrering Basiskostnader ny plattform Register på ny plattform Register på gammel plattform Sum Forutsetninger for kalkyle Register på ny plattform Register på gammel plattform Snittpris pr register gammel plattform Finansiering Prosjektkostnader plattform ( ) dekkes av ramme tildelt Hemit Prosjektkostnader migrering ( ) Migreringskostnader (flytting av register fra dagens driftsløsning til Norsk Helsenett) foreslås finansiert av regionale midler til regionale ikt noder. Basiskostnader ny plattform foreslås fordelt etter samme nøkkel som IKT Nodemidlene mellom RHFene. 6 Kandidater for gjenbruk: HPR, RESH, Adresseregisteret, Fastlegeregisteret, Legestillingsregisteret, Personregisteret, SYSVAK Side 33

34 Dette gir følgende fordeling Region Andel Del av basiskostnad Sør Øst 4,2/ ,764 Vest 3,1/ ,064 Midt 2,1/ ,2865 Nord 1,6/ ,8374 Register på gammel plattform finansieres gjennom avtaler mellom Helse Nord IKT og de respektive register / IKT driftsorganisasjoner i hvert RHF. Viktige usikkerheter Usikkerhet rundt finansiering av basiskostnader driftsmiljø og migrering av register fra gammel til ny driftsløsning Dersom driftsmiljø i Helse Nord IKT opprettholdes i parallell og tilbyr drift til lavere pris enn hos NHN kan det hindre flytting av register til ny driftsplattform. Proof of Concept og avtaler inneholder kun MRS. Alternative registerløsninger og rapportløsningen Jasper er ikke tatt med. Videre framdrift Aktivitet Fremdrift Status Avtaler sammen med forslag til fordelingsnøkler sendes ut til hvert RHF for gjennomgang og tilbakemeldinger Krav sendt Forslag å benytte fordelingsnøkkel for IKT nodemidler for splitt på Avtaler forhold rundt disse gjennomgås i teknisk gruppe. Saken forelegges interregional styringsgruppe for behandling og innstilling til AD møtet Saken vurderes framlagt for NIKT 6/12 Januar 2013 AD møtet fatter beslutning 21/ driftskostnader Utført 20/ Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen ber om at Hemit innarbeider rapportløsningen Jasper forprosjekt. Andre tekniske løsninger tas med som opsjon i avtale. 2. Styringsgruppen vedtar at kostnadsfordeling for basiskostander følger fordeling av nodemidler. Side 34

35 Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon med svar fra Helse Nord IKT Avtale om drift av kvalitetsregistre Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Innledning Bilaget definerer Kundens krav til drift av Kvalitetsregister, og definerer Kundens krav til tilgjengelige miljøer som skal driftes og forvaltes, og til de tjenestene som skal leveres. Leverandørens svar på oppfyllelse av kravene med beskrivelse av løsning fremgår av bilag 2. Avtalens punkt 1.1: Avtalens omfang Formålet med denne avtale om drift av kvalitetsregistre er å gi en stabil, skalerbar og sikker tilgjengelighet til kvalitetsregistre for alle helseforetak i helsenettet. Kundens mål for driftstjenesten er å få levert avtalt tjenestekvalitet til lavest mulig pris. Kunden har en tjenesteorientert tilnærming til denne avtalen, og fokuserer derfor på funksjonelle, finansielle og kontraktuelle krav. Kunden ønsker kapasitet levert som en skalerbar tjeneste. Det vil derfor være Leverandørens ansvar å velge den teknologi og de løsninger som best møter disse kravene basert på Leverandørens tjenestemodell og eksisterende infrastruktur. Omfang av driftsleveransen vil være drift av alle komponenter som skal til for å installere, drifte og gi sikker tilgang til kvalitetsregistre. Dette inkluderer i tillegg til selve kvalitetsregistrene en løsning for: - pålogging/autentisering - administrasjon av brukere - autorisering av disse Ytelse og volumer Leverandøren skal levere sine tjenester på et skalerbart miljø som kan skaleres opp eller ned i henhold til Kundens behov. Kravspesifikasjonen er delt i avsnitt med kravtabeller som besvares av Leverandøren i Bilag 2. Leverandøren fyller ut kolonnene Svar med J eller N og eventuelt Kommentar/ ref. Samtlige punkter i kravspesifikasjonen skal besvares. Dersom det å tilfredsstille et krav innebærer en merkostnad for Kunden, skal dette prises særskilt, og alle slike forhold skal angis i kommentarkolonnen i Bilag 2, eventuelt med referanse til forklarende tekst i vedlegg. Svar (J/N) o J betyr at Leverandøren leverer denne funksjonen eller aksepterer dette kravet. Dette svaret forplikter Leverandøren til å levere funksjonen eller egenskapen, eller å akseptere kravet som en del av leveransen og med de priser som er oppgitt. o N betyr at funksjonen eller kravet ikke støttes. Side 35

36 Kommentar / ref. Her kan Leverandøren legge inn eventuelle kommentar vedrørende det aktuelle kravet. Kommentarer kan også legges rett under kravtabellen med referanse til kravets nummer. Samtlige krav i nedforstående tabeller skal være oppfylt: Leverandørens driftstjenester Krav nr Beskrivelse J/N Kommentar/ ref 1 Leverandøren har ansvar for etablering og drift av J løsning for pålogging, autentisering og autorisasjon/autorisering. 2 Leverandøren forplikter seg til å sørge for teknisk J drift, vedlikehold (f.eks. oppgraderinger) og overvåking av det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret med tilhørende database og web-applikasjon, samt at brukerne har tilgang til systemet. 3 N/A Leverandøren skal gi Kunden råd og veiledning om mulige forbedringer og utviklingsmuligheter. 4 Leverandøren skal sørge for at det personalet som utfører driften har den nødvendige kompetanse og har fått tilstrekkelig innføring i driftstjenestens innhold og tilhørende tjenestenivå. 5 Leverandøren skal informere Kunden om feil og mangler ved kundens utstyr og/eller programvare. 6 Kunden kan be om bistand fra Leverandøren til å utføre tiltak som ikke er regulert i denne avtalen. Bistanden faktureres fortløpende med gjeldende timepris slik dette fremgår av Bilag 7. 7 Overvåkningsdata skal kunne gjøres tilgjengelig for kunde. Frekvens og innhold avtales nærmere ved implementering. 8 Leverandøren skal sørge for logger og analyse av disse i henhold til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren, lover og forskrifter for driftsløsningen. Etablering av logger i selve registerløsningen er Kundens sitt ansvar, men gjennomføring av logging og analyse inngår i driftstjenesten. 9 Leverandøren skal bistå kunden i forbindelse med ROS- analyser og revisjoner. Dette inngår som en del av driften. J J J N/A N/A N Dette skal ikke avtalefestes. Dette vil være kundens ansvar å oppsøke denne tjenesten fra leverandøren. Side 36

37 10 Testmiljø skal etableres for alle delene av registerløsningene og skal være delt i test, og prodtest/qa, der prodtest/qa også skal kunne benyttes til stress/ytelsestester. 11 Alle endringer og produksjonssetting av nye/endrede registre skal gjøres i henhold til avtalt endringsregime som beskrevet avtalen. 12 Leverandøren skal ved driftsavvik, responstidsproblemer og sikkerhetsavvik iverksette tiltak innen rimelig tid. Framdrift på tiltaksgjennomføring skal rapporteres fortløpende. J J J Som en opsjon i SLA SLA Service management Krav Beskrivelse J/ Kommentarer / ref nr N 13 Drift i samsvar med SLA bilag 5 N/ A Vet ikke? Har ikke bilag 5 14 Tilgang til testmiljø for test og mulighet til å J verifisere at applikasjonen ser ut til å oppføre seg som forventet i QA miljø. 15 Overvåkning i henhold til god praksis J Hva er god praksis? Vi har overvåking av hardware 16 Drift i henhold til ITIL N Incident er implementert. Change og Problem kommer i løpet av Førstelinje Kundesenter (service desk) for mottak, registrering løsning og evt. dispatching av saker fra brukere. 18 Driftsledelse/driftsprosesser i henhold til ITIL N 19 Driftsrapportering i henhold til god praksis med SLA, brukerstøttesaker, avvik og tiltak/forbedringspunkter. N 20 Leverandørens endringsregime skal dokumenteres spesielt 21 Ved driftsavvik som går ut over SLA skal det lages en avviksrapport som fremlegges Kunde. Kunde kan kreve at dette gjøres i et fysisk møte. Denne skal som minimum inneholde: - Årsak til avviket - Konsekvenser av avviket - Vurdering av mulige tiltak, beskrivelse av vurderinger gjort i forhold til tiltak - Plan for implementering av besluttede tiltak - Vurdering av sammenheng med evt. tidligere avvik. 22 Etablere møtearenaer/strukturer for drift, forvaltning og eskalering/krisehåndtering, videreutvikling og SLA N N/ A N N Support er regulert i driftsavtale med leverandør Registeretleverandørens ansvarsområde Ikke spesifisert Side 37

38 Krav til infrastruktur (funksjoner/oppsett) Krav nr Beskrivelse J/ N 23 Testmiljø som er komplett slik at alle deler av J applikasjonen inkludert brukerhåndtering, pålogging og rapportering kan testes. 24 Leverandøren skal legge til rette for å teste J failover, lastbalansering, clustring. 25 Failover på app, web og db J 26 Autentiseringsmekanismer i henhold til krav i J sikkerhetskrav 27 N/ Databaser pr HF A 28 Installasjon av MRS splittet på appserver og N/ webserver A 31 Failover og lastbalansering på web, app og J databaselag 32 Tilgang fra alle helseforetak J 33 Mulighet for å legge ut enkel informasjon J (driftsmeldinger) 34 Uttrekk av alle tilganger for ett register J 35 Etablere løsninger og rutiner for å håndtere fiendtlig kode N/ A 36 Tilrettelegge for sikker innregistrering fra borgere N/ - Autentisering/sikkerhet A Portal Kommentarer/ ref Registeretleverandøren s ansvarsområde Registeretleverandøren s ansvarsområde Kun på Web og app, vi har støtte for aktivt passiv database. Registeretleverandøren s ansvarsområde Pasient og borgerinnlogging er utenfor scope Autentisering og autorisering Krav Beskrivelse J/ Kommentarer/ ref nr N 37 En side for innlogging av brukere og J administratorer 38 Støtte for pålogging med smartkort (nivå 4) N/ A 39 Engangspassord pr SMS J 40 Identity store (Active directory) for å lagre brukere J og rettigheter lokalt 41 STS Utstedelse og fornyelse av Token J 42 Tidsbegrensede tilganger J 43 Gui for vedlikehold av rettigheter (fjerning/endring J av rettigheter) 44 GUI for tildeling av roller til brukere J 45 GUI for opprettelse av roller (brukerrolle + J organisasjon der den skal ha rettigheter) 46 Brukerdokumentasjon for løsninger for autentisering og autorisering. J På portal / brukeradministrasjon 47 Sikkerhetsdokumentasjon for løsninger for autentisering og autorisering. N/ A? Side 38

39 Overvåkning/rapportering Krav nr Beskrivelse 48 Statistikk over antall innloggede, bruksmønster og feilmeldinger. Leverandør og kunde avtaler nærmere hva som skal inngå i forbindelse med prodsetting. 49 CPU, Minne, Responstid pr request(gjennomsnitt og antall over 2 sek), requester pr minutt på web, app og db lag. Leverandør og kunde avtaler nærmere hva som skal inngå i forbindelse med prodsetting. 50 Varsling i henhold til avtale med Kunden. Leverandør og kunde avtaler nærmere hva som skal inngå i forbindelse med prodsetting. Skalerbarhet Krav nr Beskrivelse 51 Løsningen skal kunne håndtere 100 samtidige brukere 52 Lagene (web, app, db) skal kunne skaleres uavhengig av hverandre 53 Behov for skalering skal inngå i driftsrapportering 54 Det skal være etablert en plan for skalering opp til 20 ganger dagens last J/ N N N J J/ N J J N/ A N/ A Kommentarer/ ref Registeretleverandøren s ansvarsområde Registeretleverandøren s ansvarsområde Kommentarer/ ref Avtalen punkt 4.5: Overføring av avtalen til Kunden eller til Tredjepart I forbindelse med forberedelse til inngåelse av ny avtale skal Leverandøren minimum levere følgende informasjon: Krav Beskrivelse J/ Kommentarer/ ref nr N 55 Plan for etablering av leveransen N/ A 56 Overvåkningspunkter for applikasjonen/infrastrukturen N/ A 57 Dokumentasjon av driftsrutiner. Omfang og N/ detaljnivå avtales nærmere prodsetting. 58 Detaljer rundt konfigurasjon av servere, nettverk og andre relevante tekniske installasjoner. Omfang og detaljnivå avtales nærmere prodsetting. A N/ A 59 Driftsdokumentasjon. Omfang og detaljnivå avtales nærmere prodsetting. N/ A 60 Detaljer rundt backup og restore-rutiner N/ A Side 39

40 Samarbeidsplikt ved opphør Krav nr Beskrivelse J/ N 61 Ved opphør av avtalen, uansett årsak, skal J partene samarbeide om en ordnet avvikling av avtaleforholdet. 62 Ved opphør av kontrakten skal Leverandøren N/ gjennomføre et termineringsprosjekt i henhold til A forpliktelser beskrevet i SSA-D. 63 Eventuelle kostnader forbundet med avvikling dekkes av partene selv. 64 All dokumentasjon relevant for installasjon, drift, backup, overvåkning skal gjøres tilgjengelig for Kunden. 65 Backup skal kunne overtas av Kunde mot godtgjørelse av media. Kostnader ved eventuell kopiering til andre media dekkes i sin helhet av Kunde. 66 Ved tilbakeføring av tjenestene til Kunden eller til annen driftsleverandør skal Leverandøren minimum overlevere: 1. Konfigurasjonsinformasjon. 2. Incident historikk(3 måneder tilbake i tid). 3. Endringshistorikk (3 måneder tilbake i tid). 4. Problemhistorikk (3 måneder tilbake I tid). 5. Beskrivelse av leverandørens prosedyrer, og overlevering av kundespesifikke prosedyrer. N/ A N/ A N/ A N/ A Kommentarer/ ref Vil være regulert i avtale mellom leverandør og kunde Vil være regulert i avtale mellom leverandør og kunde Vil være evt. regulert i avtale mellom leverandør og kunde Vil være evt. regulert i avtale mellom leverandør og kunde Avtalen punkt 5.1: Leverandørens ansvar for sine ytelser Krav til standarder eller kvalitetssystemer som Leverandøren skal følge: Krav Beskrivelse J/ Kommentarer/ ref nr N 67 Kvalitetssystem iht krav i Norm for N/ Registeretleverandøren informasjonssikkerhet i helse- og A s ansvarsområde omsorgssektoren Dokumentering av hvordan standarder eller kvalitetssystemer følges: Krav Beskrivelse J/ Kommentarer/ ref Nr N 68 Beskrivelse av kvalitetssystemet og eventuelle standarder/sertifiseringer som er oppnådd N/ A Registeretleverandøren s ansvarsområde Avtalen kapittel 9: Pkt 9.1: Krav til leveransen etter generelt eller sektorspesifikt regelverk: Krav Beskrivelse J/ Kommentarer/ ref nr N 69 Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren N/ A Registeretleverandøren s ansvarsområde Side 40

41 Pkt 9.2: Kundens krav til behandling av personopplysninger: Leveransen innbefatter behandling av personopplysninger. Krav Beskrivelse J/ Kommentarer/ ref nr N 70 All behandling av personopplysninger skal gjøres i henhold til Normen og personopplysningsloven. N/ A Registeretleverandøren s ansvarsområde 71 Sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi, risikovurdering og forholdsmessig sikring av opplysningene. Skal dokumenteres spesielt og en overordnet beskrivelse skal inngå i leverandørens løsningsbeskrivelse. 72 Logging skal være i henhold til krev i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 73 Ved sikkerhetsbrudd skal det lages en avviksrapport som fremlegges. Kunde kan kreve at dette gjøres i et fysisk møte. Denne skal som minimum inneholde: - Årsak til avviket - Konsekvenser av avviket - Vurdering av mulige tiltak, beskrivelse av vurderinger gjort i forhold til tiltak - Plan for implementering av besluttede tiltak - Vurdering av sammenheng med evt. tidligere avvik. N/ A N/ A N/ A Registeretleverandøren s ansvarsområde Registeretleverandøren s ansvarsområde Registeretleverandøren s ansvarsområde Pkt 9.2: Regulering av relevante tiltak som følger av personopplysningsloven med forskrift: Krav Beskrivelse J/N Kommentarer/ ref nr 74 Dokumentasjon av informasjonssikkerheten etter Personopplysningsloven N/ A Registeretleverandøren s ansvarsområde Særlig 13. Informasjonssikkerhet Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den Side 41

42 behandlingsansvarlige og databehandleren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.) For behandling av person- og helseopplysninger gjelder følgende forpliktelser for partene: Begge parter skal til enhver tid tilfredsstille krav til informasjonssikkerhet etter personopplysningsloven 13 og helseregisterloven 16, samt personopplysningsforskriften kapittel 2. For helseopplysninger skal krav til tilgang sikres i henhold til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Kunden har selv ansvar for at bruken av kvalitetsregisteret skjer i tråd med gjeldende regler for behandling av helse- og personopplysninger og den gjeldende databehandleravtalen mellom Kunden og databehandlingsansvarlig for det aktuelle kvalitetsregisteret. I tilfeller hvor Leverandøren gjennom denne avtalen får tilgang til utstyr/og eller programvare hvor person- og helseopplysninger behandles, gjelder de samme krav for informasjonssikkerhet overfor Leverandøren som Kunden har forpliktet seg til i databehandlingsavtale med databehandlingsansvarlig. Leverandøren er da å anse som databehandler jf. helseregisterloven 2 nr. 9. Leverandøren skal ha klare rutiner for logging av feil og avvik som er av betydning for Kundens informasjonssikkerhet og som er omfattet av denne avtalen. Dersom det avdekkes slike feil eller avvik skal Leverandøren så snart som mulig, og senest innen 24 timer, varsle Kunden om dette. Leverandøren skal i et slikt tilfelle straks igangsette tiltak for å minimere mulig skade for Kunden. Kunden har tilgang til egne data som oppbevares hos Leverandøren. Leverandøren plikter å informere Kunden dersom det skjer endringer i sikkerhetsstrategien som vil kunne påvirke kravene i denne avtalen eller i andre samhandlingsavtaler mellom partene. På samme måte plikter Kunden å informere Leverandøren ved endringer i sikkerhetsstrategien som vil kunne påvirke kravene i denne avtalen eller i andre samhandlingsavtaler mellom partene. Krav til dokumentasjon i forbindelse med informasjonssikkerhet: Kunden kan til enhver tid kreve dokumentasjon hos Leverandøren for å forsikre seg om at Leverandøren overholder relevante krav i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften vedrørende informasjonssikkerhet, herunder nødvendige ROS-analyser i tilknytning til driftsytelsen. Side 42

43 Kunden kan kreve tilgang til Leverandørens rapporter mv knyttet til periodiske revisjoner av sine prosedyrer og rutiner. Pkt 9.4: Særskilte krav til dokumentasjon i forbindelse med informasjonssikkerhet: Krav Beskrivelse J/N Kommentarer/ ref nr 75 Krav til oppfyllelse av Norm for informasjonssikkerhet skal kunne fremlegges N/A Registeretleverandøre ns ansvarsområde på forespørsel 76 Dokumentasjon av driftsorganisasjonens N/A rutiner for Avvikshåndtering 77 Konkret dokumentasjon på oppståtte avvik N/A Registeretleverandøre 78 Dokumentasjon på gjennomgang i ledelsens gjennomgang. 79 Beskrivelse av driftsplattformens sikkerhetsmodell og konkrete barrierer og tiltak som er etablert/planlagt etablert. 80 ROS analyse for driften skal utføres jevnlig og resultat og planer for å avhjelpe eventuelle avvik skal forelegges Kunden. N/A J N ns ansvarsområde Registeretleverandøre ns ansvarsområde Avtalen punkt 11.6: Rekonstruksjon av data Rutiner for sikkerhetskopiering: Krav Beskrivelse J/N Kommentarer/ ref nr 81 Backup av data og installasjon skal gjøres minimum daglig. J 82 Leverandøren må beskrive sine Recovery rutiner. Dersom følgende parametre er etablert for applikasjonen må de listes opp: Recovery Time Objective (akseptabel tid til en prosess applikasjon gjenopprettet etter avbrudd) Recovery Point Objective (akseptabelt data loss målt i tid) Recovery Time Actual (den tid det faktisk tar å få prosessen/applikasjonen gjenopprettet) Fra tester, øvelser eller simulering Fra reelle situasjoner hos andre kunder N/A Reguleres gjennom avtale kunde /leverandør (Fylles ut i overordnet kravtabell dersom dette ikke er inntatt i driftsspesifikasjonen) Kundens eget ansvar: Kunden er selv ansvarlig for opplæring av brukerne og at de får hjelp med den daglige bruken av systemet. Etablering av logger i selve registerløsningen Side 43

44 Tids- og kostnadsdrivende elementer Leverandøren skal orientere Kunden om det er spesielle krav i Bilag 1 som er tids- og / eller kostnadsdrivende. Dette gjelder både for oppstartprosjektet og løpende driftstjenester. Leverandøren skal orientere Kunden om det er enkelte elementer / tjenester i Løsningen som er spesifisert, konfigurert eller tenkt gjennomført på en slik måte at de representerer betydelige merkostnader. Leverandøren skal videre opplyse om det er spesielle deler av løsningen hvor de har lagt inn usikkerhetsmarginer med hensyn til konfigurasjon og / eller gjennomføring. Dette gjelder også integrasjonen mellom programvare fra Leverandøren og Løsningens integrasjoner. Side 44

45 Saksframlegg Møtedato Saksnr 52/12 Saksbehandler Esben Henriksen, Hemit Tittel Status IKT prosjekter og prioritering i videre arbeid Bakgrunn for saken I henhold til tidligere vedtak så skal det legges fram statusrapport på den tekniske utviklingen av kvalitetsregistre. Sammendrag Mye av aktiviteten så langt har gått med til å få på plass sentral funksjonalitet i MRS, forbedringer på eksisterende register og arbeid med påbegynte register. I følge prognosene for økonomien vil vi ende opp litt under budsjett. Deler av aktiviteten som lå til grunne for budsjettet er tatt ut, mens det har gått med mer tid på enkelte register enn planlagt. Arbeid med tidligere identifiserte risikoer har medført at risikobildet er noe redusert. Utfordringer rundt gammelt og nytt driftsmiljø anses som prosjektets største usikkerhet nå. Mål Hemit sitt oppdrag slik det er beskrevet i statsbudsjettet: «videreutvikling av tekniske fellesløsninger og implementering av felles løsninger for medisinske kvalitetsregistre». En betydelig innsats er i år gått med til: 1) Sikkerhet. MRS har nå støtte for intern kryptering og separasjon av lokale og nasjonale data. I tillegg er det nå mulig å holde data tilhørende ett HF separat fra de andre dataene slik at spørringer i egne data er uproblematisk. 2) Rapporter. Rapportløsningen som ble benyttet for Hjerteinfarkt og Hjerneslag viste seg å ha svakheter i forhold til både ytelse og funksjonalitet. Denne modulen er nå byttet ut. Ny rapportløsning løser overnevnte problemer og utviklingstid pr rapport er redusert betraktelig. 3) Ytelse. Spesielt for register på gammel plattform, med et stort antall parametere har responstid vært et problem både i forbindelse med innregistrering og uttak av data. Det er og gjort endringer på plattform som gir en betydelig ytelsesforbedring i alle nye versjoner. I ny versjon av MRS er det ikke slike problemer 4) Utviklingsrammeverk. Gammel versjon av MRS var designet til å få opp register med ett hovedskjema og noen få oppfølgingsskjema, men alternative registerstrukturer og logikk mellom skjema var svært utfordrende å få til. Ny Side 45

46 versjon av MRS gir mer fleksibilitet og gjør det mulig å lage registerløsninger som funksjonelt ligger nærmere fagsystemer. 5) Integrasjon. MRS har nå en generell modul som muliggjør import av strukturerte data. Dette kan være data fra strukturert EPJ, fagsystem, et annet tilknyttet register eller en historisk datakilde. Denne er nå i produksjon for Intensivregisteret Oversikt over status pr register pr 24/11 Det ble ikke kvantifisert en målsetning i forhold til antall register i drift ved årets inngang slik det ble gjort i Denne typen forpliktelse må komme fra de regionale nodene. Ved inngangen av 2012 hadde Hemit ansvar for 3 registerprosjekter i utviklingsfase: Norkar, Barnediabetes og CP. Det var forventet at alle 3 skulle ferdigstilles i løpet av året. Norkar når sannsynligvis pilot i løpet av året, muligens også CP, mens Barnediabetes ble avsluttet av Helse Sør Øst og utvikles på en alternativ plattform. NOKBIL ble påbegynt i april. Utviklingen av dette registeret har gått i parallell med at nytt rammeverk har blitt ferdigstilt. Denne registerløsningen vil ligge tettere opp mot fagsystemer enn tidligere MRS baserte kvalitetsregister og arbeidet har derfor krevd en større innsats en først antatt. I Helse Vest var det ved årets inngang 2 register i utviklingsfase: MS og Korsbånd. MS ble satt i pilotdrift i april, men registermiljøet har ikke vært fornøyd med løsningen og har derfor utsatt innføring. Misnøyen var primært knyttet til journalrapport, responstid og at historiske data ikke var med i nytt register. Journalrapporten er forbedret i to runder i tillegg til at responstiden er forbedret betraktelig. Det er planlagt installasjon av en ny versjon av registeret før jul med disse forbedringene. Støtte for import av historiske er påbegynt og ventes i en release i løpet av januar Side 46

47 Korsbånd var klar til pilotering ved inngangen til Registeret er tenkt brukt på operasjonssaler. Autentiseringsløsningen basert på engangspassord pr SMS har vært et hinder for dette registeret i tillegg til responstidsproblematikk. Responstiden skal være noe forbedret og det er kommet til en enighet i forhold til påloggingsløsningen. Registeret har kommet med noen endringsønsker og disse tas med i prosessen videre mot pilotering av registeret. Økonomi Prognoser for 2012 tilsier et totalforbruk på ca dette er litt under budsjettet på Det er avvik relatert til interne i forhold til eksterne ressurser i prosjektet. Innleide utviklere har stått for krypteringsløsningen og en betydelig del av registerutviklingen. Dette skyldes en kombinasjon av at det har vært vanskelig å få inn faste ressurser og interne omprioriteringer i Hemit. Det har vært ett overforbruk i forhold til budsjett på Helse Midt registrene Hjerteinfarkt, Hjerneslag, Norkar og Biologiske legemidler. En detaljert oversikt over forbruk og prognoser fins i vedlegg 7. Kvalitet Hemit har i 2012 etablert en bedre systematikk i kvalitetssikring av leveranser og økt test kapasitet gjennom ansettelse av en ny tester. Dette gjør at feil oppdages og rettes tidligere slik at risiko relatert til nye releaser reduseres og vi bruker mindre kapasitet på å korrigere feil etter produksjonssetting. I tillegg er det innført akseptansekriterier som angir toleranse i forhold til feil i ulike kategorier i forbindelse med oppstart pilot og ordinær drift. Et slikt på forhånd avklart kvalitetsmål vil lette overgangen mellom de ulike fasene av registerprosjektene. Omfang Budsjettet for 2012 peker på ambisjoner og planer i forhold til flere register der aktiviteten har blitt lavere enn antatt. Dette gjelder bla Helse Vest registrene Hoftebrudd og Leddprotese, Helse midt registeret Hjertesvikt, Helse Sør Øst registrene Barnediabetes og CP, Kreftregisteret og Hjerte Kar registeret. Det er flere og ulike årsaker til dette. Det overordnede målet er flest mulig velfungerende register og for å nå dette har det vært en vridning av innsats til fordel for eksisterende register, registerplattformen og oppfølging av regionale noder. I tillegg har det vært økt innsats i forhold til samarbeid både gjennom it-faglig gruppe(2 møter), direkte mot relevante aktører slik som FHI, Medinsigth, Kreftregisteret, Norsk Helsenett og Nationella programmet för datainsamling (NPDi). Forbedringer/satsingsområder For utvikling av MRS rammeverket vil det være fokus på forbedringer innen følgende hovedområder: Side 47

48 Datahøsting fra EPJ, og muligheter for å tilbakeføre data fra registrene tilbake til EPJ. Integrasjon med andre systemer så som rapporteringsløsninger (for eksempel Jasper). Integrasjon mellom registre (for eksempel MS register og NOKBIL, Hjerneslagsregisteret og HKR) Gjenbruk av data i sentrale registre (for eksempel statusinformasjon fra folkeregisteret for å finne dødsdato). Forbedringer i skjermdialog, inklusive forbedret støtte for oppfølging av kroniske pasienter. I tillegg håper vi å kunne etablere infrastruktur for publikumstjenester. Dette avhenger av konkrete prosjekter/bestillinger. Gevinster Økt dekningsgrad både på enhetsnivå og individnivå anses som viktige mål for de enkelte registerprosjektene. Dekningsgraden pr register basert på MRS er lav, men økende. Det er viktig at registereiere setter av tilstrekkelige ressurser til organisering og gjennomføring av bredding av registeret Usikkerhet Vi får ikke driftsrapporter på eksisterende driftsløsning og mangler derfor både oversikt over feil, responstid, driftsrelaterte henvendelser i Helse Nord IKT og underlag for å vurdere stabiliteten, men en del henvendelser går via Hemit og det virker som det periodevis er mange register som opplever ustabilitet. Det er også krevende å finne årsakene til feil på grunn av manglende testmiljø. Dette er svært bekymringsverdig. Helse Nord IKT vil oppgradere driftsmiljøet nå snart, og det er forventet at dette vil gi en bedre tjeneste. I det nye miljøet vil det være mulig å bestille testmiljø som en egen tjeneste. Det er imidlertid fortsatt betydelige mangler i denne tjenesten i forhold til det som man nå har laget en omforent kravspesifikasjon for en driftstjeneste. Tiltaket i forhold til overnevnte usikkerhet vil være etablering av driftsmiljø i Norsk Helsenett. Nytt driftsmiljø behandles som en egen sak i møtet og ytterligere detaljer fins i eget saksunderlag. Erfaringer/Oppfølging Et tilbakevendende problem i registerprosjekter er at overgangen fra implementering til pilotfase er krevende. Innholdet i skjemaet er som regel godt beskrevet mens beskrivelsen av øvrige deler av løsningen er mangelfull. Dersom omfanget er godt nok beskrevet og forankret i en styringsgruppe vil dette utgjøre et godt utgangspunkt for prosjektet. Eventuelle avvik vil kunne håndteres av regional node eller styringsgruppen. For Helse Vest og Helse Midt er en slik styringsgruppe nå på plass, men Helse Sør Øst og Helse Nord finnes ikke styringsgrupper med Hemitrepresentasjon. Behov for styring og formalisme i forhold til de tekniske leveransene av registerprosjekt har dessverre vært undervurdert. Flere prosjekter har hatt problemer som sannsynligvis kunne vært redusert med en mer tydelig prosjektledelse og en Side 48

49 aktiv styringsgruppe. Styringsgrupper i Helse Sør Øst og Helse Nord bør derfor komme på plass. Planer/Prognoser Q Del Norkar NOKBIL Hjertesvikt Hjerneslag Intensiv MS Kols CP Traume NorHiv Nakke Rygg Mål Ordinær drift med rapporter Pilotdrift Forstudie Ny versjon med integrasjon mot Jasper Ny versjon med integrasjon mot Jasper Ny versjon med import av historiske data og noen rapporter Ny versjon med rapporter Pilot Pilot Pilot Pilot I tillegg til de registerspesifikke oppgavene skal det i Q lages estimater for oppgradering av de ulike registrene som er i drift på gammel plattform. I forslag til budsjett er det satt av en pott til utredning og bistand. Regional registernode må sørge for hovedinnsatsen i forbindelse med oppgradering og oppgradering av register må prioriteres i forhold til øvrig IKT node aktivitet Del Hjertesvikt NOKBIL NorScir NorArtritt MS LKG Nasjonalt register for invasiv kardiologi (OpenQReg) Langtids mekanisk ventilasjon(openqreg) Nakke Rygg Traume NorHiv Mål Ordinær drift med rapporter Ordinær drift med rapporter Ordinær drift med rapporter Ordinær drift med rapporter Ordinær drift med rapporter på gruppe og støtte for oppfølging av enkeltpasienter Ny versjon med rapporter I drift med versjon 1.0 I drift med versjon 1.0 Ordinær drift med rapporter Ordinær drift med rapporter Ordinær drift med rapporter 2014 Hvis man antar at det bevilges like mye nodemidler i 2014 som i 2013 og halvparten av midlene benyttes til nye MRS register og halvparten til register som er påbegynt tidligere evt andre registerprosjekter. Det er en uttalt målsetning at snittpris pr register skal ligge på rundt inkludert rapporter. Side 49

50 Under disse forutsetningene gir dette 4 nye i Helse Sør Øst, 3 nye i Helse Vest, 2 i Helse Midt og 1-2 i Nord i Totalt vil dette gi følgende prognoser for akkumulert antall register i produksjon med rapportløsning. Register uten rapportløsning i parentes Region Helse Nord Helse Midt 2(1) 2(1) 6 8 Helse Vest 0(4) 0(5) 4(1) 8 Helse Sør/Øst Sum 2(5) 2(6) Forslag til vedtak Styringsgruppen tar saken til orientering. Vedlegg 7: Detaljer økonomi Vedlegg 8: Risiko Side 50

51 Sak 52/12 vedlegg 7 Detaljer økonomi Oversikten over viser forbruk og prognoser i forhold til budsjett. Tallene gjelder kun Hemit. Pr 31/ Påløpt Kostnadstype tidligere år Påløpt hittil i år Prognose i år Budsjett i år Avvik i kr Avvik i % Kjøp programvare % Kjøp utstyr % Personell HEMIT % Eksterne konsulenter % Andre kostnader % Uforutsett Sum % Prosjekt Totalsum Budsjett/Estimat Rest MRS Felles kr ,93 kr ,00 kr ,93 Barne og ungdomsdiabetes kr ,16 kr ,00 kr ,84 CP kr ,75 kr ,00 kr ,25 Voksendiabetes kr ,00 kr - kr ,00 Hjerneslagregisteret kr ,00 kr ,00 kr ,00 Hjerteinfarktregisteret kr ,60 kr ,00 kr ,60 Hoftebruddsregisteret kr ,00 kr ,00 kr ,00 Intensivregisteret kr ,00 kr ,00 kr ,00 KOLS kr 1 400,00 kr ,00 kr ,00 Korsbånd kr 3 360,00 kr ,00 kr ,00 Kreftregisteret kr ,00 kr ,00 kr ,00 LKG kr ,00 kr ,00 kr ,00 MS Biobank kr ,98 kr ,00 kr ,98 Hjerte Kar Register kr ,00 kr ,00 kr ,00 NORKAR kr ,56 kr ,00 kr ,56 Norsk hjertesviktregister kr 560,00 kr ,00 kr ,00 Ryggmargsskaderegisteret kr ,95 kr - kr ,95 Teknisk fellesprosjekt kr ,56 kr ,00 kr ,44 Traumeregister kr ,53 kr ,00 kr ,47 Biologiske legemidler kr ,53 kr ,00 kr ,53 NORHIV kr 8 879,05 kr - kr ,05 MRS Norsk Nakke og Ryggregister kr ,24 kr ,00 kr ,76 Side 51

52 Sak 52/12 vedlegg 8 Risiko Nr Risiko Tiltak Ansvarlig Frist Status 1 Nøkkelressurser slutter eller flyttes på andre interne prosjekter Synliggjøre status og konsekvenser for utskiftninger EAH 2 Kritiske endringer dukker opp sent i prosjekter 3 Ny plattform har skjulte feil og mangler 4 Implementering av datalag på ny plattform for komplisert for noder 5 Kostnader for drift av MRS i NHN for høyt i forhold til nåværende prisbilde 6 Tofaktor autentisering basert på SMS ikke mulig å bruke på enkelte avdelinger 7 Økende trafikk gir ustabilitet i driftsmiljø Begrense prosjektomfang med budsjett pr register Komme i gang med automatiske og manuelle tester EAH EAH Innført på NOKBIL 15.sep Systemtest gjennomført Tett oppfølging EAH Workshop gjennomført. Fortsatt behov for tett bistand. Utvikle business case som synliggjør merverdi i ny platform Utrede alternative autentiseringsløsninger Få på plass periodisk rapportering på driftsløsningen EAH EAH Foreløpig business case forespeilet if faglig gruppe. Kartlegging pågår Ikke mulig å etablere tilfredsstillende rapportering på nåværende driftsplattform Side 52

53 Saksframlegg Møtedato Saksnr 53/12 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Esben Henriksen, Hemit Tittel Budsjett 2013 Nasjonalt servicemiljø ved SKDE og Hemit Bakgrunn for saken SKDE er nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Hemit har ansvar for å utvikle tekniske fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nasjonalt servicemiljø forutsettes videreført i statsbudsjett for 2013 uten prisjustering slik det har vært gjennomført fra Helse og omsorgsdepartementets de siste år. Dette innebærer kr til SKDE og kr til Hemit. Helse Nord RHF har det regnskapsmessige ansvaret for de øremerkete midlene til fordeling mellom RHFene til felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. De siste to år har HOD justert denne rammen med en lønns- og prisvekst på ca 3 %, mens det ikke legges opp til en full kompensasjon for Dette innebærer en budsjettramme på kr Nedenfor følger spesifisering av og omtale av planlagt budsjett for de enkelte kostnadsstedene i SKDE og for Hemit. Side 53

54 Budsjett koststed 3100 Nasjonalt servicemiljø SKDE 2013 Budsjett Nasjonalt servicemiljø Prognose 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Tilskudd fra HOD ( ) ( ) ( ) Salgs og driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Fast lønn Feriepenger Kollektiv ulykke/gruppeliv Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Arbeidsgiveravgift av pensjon Kollektiv pensjon KLP Periodisert pensjon Andre oppg.pl. godtgjørelser Kurs, seminarer, kongresser og liknende Rekrutteringskostnader, annonsering Velferdstiltak ansatte Lønnskostnad Manuelle avskrivninger Leie lokaler Leie annen lokal IKT utstyr Teknisk og elektrisk utstyr Kontorutstyr Konsulenttjenester fra firma Abonnement på tjenester Andre eksterne tjenester Kontorrekvisita Trykksak Bøker Servering v/møter Telefonabonnement og tellerskritt Mobiltelefon Annen driftskostnad Km godtgjørelse Reisekostnader oppgaveplikitg Reisekostnader Reisekostnader utenom reiseregnsyst Oppgavepliktig diett Skattepliktig diett Administrativ forpleining Kontingent Gaver eksterne Programvarelisenser Diverse lisenser Andre kostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Budsjettert resultat (0) - Side 54

55 Budsjettkommentar 3100 Nasjonalt servicemiljø SKDE 2013 Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nasjonalt servicemiljø, koststed 3100 forutsettes videreført i statsbudsjett for 2013 uten prisjustering slik utbetaling fra Helse- og omsorgsdepartementet har vært gjennomført siden Budsjett for lønnskostnader er redusert fra årets prognose, men økt fra budsjett Prognose for 2012 inkluderer dobbel lønn for leder registerenheten på grunn av innvilget permisjon med lønn september- desember. Økning fra budsjett skyldes justering for lønnsvekst (3 %). Det er ikke budsjettert med nye stillinger innen nasjonalt servicemiljø i Kurs, seminarer og konferanser forventes å bli på nivå med 2012, det vil si med fratrekk for eget seminar i samarbeid med Helse Nord IKT som ikke gjentas i Rekruttering og annonsering reduseres i forhold til både prognose og budsjett for 2012 da det i 2013 ikke planlegges for nyrekruttering og annonsering av ny Kvalitetsregisterkonferanse splittes på 2013 og Leie av lokale er på nivå med budsjett 2012, mens leie av Grieghallen til Kvalitetsregisterkonferansen er inkludert i prognose for Det forventes utvidet bruk av konsulenttjenester i 2013 i forbindelse med forberedelse av konferanse 2014 og endring av nettsted. Dette vil inkludere grafiske og tekniske tjenester. Servicemiljøets datanettverk skal skilles ut fra UNN i egen nettverkssone som medfører inngåelse av egen avtale med Helse Nord IKT som driftsleverandør for vår IT infrastruktur. Dette er budsjettert på konto abonnement på tjenester. Budsjettpost andre eksterne tjenester omfattes av tidligere nodekostnader og leie av jurist fra Helse Nord IKT i tillegg til en udefinert prosjektpost på kr Budsjettpost servering ved møter er sterkt redusert fra prognose 2012 som inkluderer middag og lunsjer under Kvalitetsregisterkonferanse Reisekostnader var overbudsjettert i 2012 og budsjett for 2013 er derfor redusert til et realistisk nivå i forhold til forventet reiseaktivitet som vil økes i forbindelse prosjektene; PROM, NPR validering og dekningsgradsanalyser, offentliggjøring av resultater fra kvalitetsregistre etc.. Side 55

56 Budsjett koststed 3150 Felles infrastruktur 2013 Art Budsjett Felles infrastruktur Prognose 2012 Budsjett 2012 Budsjett Tilskudd fra HOD ( ) ( ) ( ) Salgs og driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Lønnskostnad Andre eksterne tjenester Annen driftskostnad Annen driftskostnad Sum kostnader Budsjettert resultat Budsjettkommentar 3150 Felles infrastruktur 2013 Den øremerkete satsningen på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre har fra 2009 blitt tildelt midler til nasjonale felles infrastrukturmidler. Midlene har fra 2010 blitt justert for prisvekst med ca 3 %. Midlene forvaltes av Helse Nord RHF på vegne av de fire RHF og føres i eget koststed Det vises til vedtak i interregional styringsgruppe sak 35/2012 Felles infrastrukturmidler forslag til fordeling for Forslag gjengitt i tabell under: Oppgave Beløp Ansvarlig Utbetales til Helse Sør-Øst: 4,2 mill Helse Vest: 3,1 mill Regionale Helse Midt Norge: 2,1 mill De enkelte RHF De enkelte RHF nodefunksjoner Helse Nord: 1.6 mill SUM 11 mill Prosjektmidler Nasjonalt Hjerte- og karregister Prosjektmidler teknisk løsning Kreftregisteret Prosjektmidler register for biologiske legemidler PROM nettverk 2 mill Helse Midt RHF 2 mill Helse Sør-Øst RHF 1.5 mill Helse Midt RHF 0,5 mill Helse Nord RHF Helse Midt RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Validering og dekningsgradsanalyser NPR Til sammen 1 mill 18 mill Helse Nord RHF Helsedirektoratet, NPR Helse Nord RHF Side 56

57 Budsjett Hemit 2013 Finansieringsbudsjett Kilde Grunnfinansiering Fra Helseog omsorgsdepartementet Felles regionale infrastrukturmidler for 2013 Helse Midt Overføring tidligere ubrukte midler Sum Sum Det er tidligere bevilget øremerkede midler for å kunne videreutvikle den tekniske felles løsningen. Disse midlene sammen med øvrige tildelte midler til HMN knyttet til felles tekniske løsninger er ikke forbrukt i sin helhet. I følge prognose for 2012 vil det fortsatt gjenstå ca 2,9 mill i ubrukte midler. Disse er derfor tatt inn i disponering av midler for Kostnadsbudsjett Kostnadstype Programvare Utstyr Lønnskostnad Kjøp av IT-tjenester Andre kostnader Sum Aktivitetsbudsjett Nasjonalt servicemiljø Kategori Felles tekniske løsninger Administrasjon IT Faglig gruppe inklusiv sekretariat og utredningsoppgaver Videreutvikling MRS Nytt driftsmiljø Servicemiljøoppgaver / rådgivning, deltagelse i nettverk etc Oppfølging regionale IKT prosjekter (prosjektledelse) Annet Bistand regional utvikling Midt Nord Vest Sør Øst Forvaltning Etablering av forvaltningsregime for nye register og registre satt i drift. Oppgradering av prioriterte register Sum Posten bistand regional utvikling er ikke fordelt pr registerprosjekt slik det er gjort tidligere år. I stedet er det satt av en post pr. region til dette for å dekke Hemit sine aktiviteter I dette inngår møter, oppfølging, svare på spørsmål, forberedelse til styringsgrupper, oppfølging av registerprosjekter, opplæring av noder, bistand knyttet Side 57

58 til eksisterende register, innlegg/deltakelse på lokale møter/seminarer. En del av midlene skal kunne benyttes til rene bestillinger av utviklerkapasitet og registerfunksjonalitet. Det forutsettes at det opprettes regionale styringsgrupper i hver region som da får ansvar for prioriteringer av de aktiviteter som er knyttet til regionens registre. Beslutning på hvilke registre i den enkelte region som skal prioriteres bør fattes i disse styringsgruppene. Dette gir også regionene større muligheter til å påvirke prioriteringen av Hemit sine ressurser knyttet til bistand og ny funksjonalitet. Dette vil gi en bedre oversikt over hvordan midlene forbrukes. Bistand ut over dette fra Hemit må regionene selv skaffe finansiering for. IKT Node Helse Midt Dette punktet er til styringsgruppens orientering. Det foreligger ikke oversikt over hvordan IKT nodemidlene i de andre regionene er tenkt benyttet. Del Ferdigstilling påbegynte register Biologiske legemidler Norkar NorScir Hjerteinfarkt Hjerneslag Nye registerprosjekter Hjertesvikt Flytting av registre til Norsk Helsenett Sum Budsjettforslaget er forevist styringsgruppen i Helse Midt. Endelig godkjenning forutsetter avklaring i forhold til drift i Norsk Helsenett. Forslag til vedtak 1. Styringsgruppen tar budsjett 2013 for nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved henholdsvis SKDE/ Helse Nord RHF og Hemit/ Helse Midt- Norge RHF til orientering. 2. Styringsgruppen godkjenner at tidligere ubrukte midler i Hemit overføres til budsjett Side 58

59 Saksframlegg Møtedato Saksnr 54/12 Saksbehandler Ragna Elise Støre Govatsmark, node HMN Tittel Søknad om nytt nasjonalt kvalitetsregister fra Helse Midt-Norge Bakgrunn for søknad I oppdragsdokumentet for 2010 fra HOD til de regionale helseforetakene ble det bedt om utarbeidelse av et forslag til etablering av kvalitetsregister for pasienter som benytter biologiske legemidler. Dette resulterte i opprettelse av NOKBIL-prosjektet (Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler) i 2011, med tilhørende mandat. Den foreliggende søknad er å anse som svaret på den bestilling som ble gitt i oppdraget fra HOD. Registerets begrunnelse, formål og organisering Biologiske legemidler brukes innen stadig flere medisinske fagfelt. Legemidlene har målrettet virkning mot sentrale sykdomsmekanismer. De er kostbare, og kan ha til dels alvorlige bivirkninger. Gjennom systematisk overvåkning av medikamentforskrivning, sikkerhet, effekt, og livskvalitet vil NOKBIL kunne kvalitetssikre og redegjøre for nytten ved behandling med biologiske legemidler. Det skal registreres opplysninger om pasientens diagnose, andre samtidige sykdommer, om medikamenter benyttet i behandlingen av sykdommen, om livskvalitet og evt. bivirkninger. Opplysninger om virkningen av medikamentene (effekten) på ulike sykdommer skal registreres i faglige kvalitetsregistre som kobles til NOKBIL. NOKBIL organiseres etter fellesregistermodellen og fremstår som et basisregister som skal være tilknyttet faglige kvalitetsregistre innen revmatologi, nevrologi, hudsykdommer, mage-tarmsykdommer, nyresykdommer og øyesykdommer. NOKBIL og tilkoblede faglige kvalitetsregistre vil i juridisk forstand være å anse som uavhengige, og skal ha egne databehandlingsansvarlige enheter. De variabler som er definert for NOKBIL skal også gjenfinnes i de tilkoblede faglige kvalitetsregistre. Hovedmålet med NOKBIL er å sikre fagfeltene gode data om bruken av biologiske legemidler for å kvalitetssikre og forbedre behandlingen, samt tilrettelegge for forskning. Sammen med tilkoblede faglige kvalitetsregistre, vil målet om god, sikker, likeverdig og kostnadseffektiv behandling kunne oppnås. Helt siden starten av den «biologiske æra» har det vært uttrykt et behov å kunne redegjøre for forbruk, behandlingspraksis, sikkerhet, effekter og nytteverdi av biologiske legemidler. Det har vært fryktet at biologiske legemidler kunne forårsake til dels alvorlige bivirkninger. Slike forhold har imidlertid ikke vært påvist med sikkerhet i randomiserte, utprøvende studier. Imidlertid vil daglig klinisk praksis ikke være basert på de samme inklusjons- og eksklusjonskriterier som gjelder ved slike studier. Det er derfor sannsynlig at det virkelige bildet vil være annerledes. Videre vil eksponering Side 59

60 over lang tid kunne vise seg å føre til bivirkninger eller komplikasjoner som ikke er synlige på kort sikt. Vurdering Systematisk overvåkning av effekt og bivirkninger over tid er nødvendig for å avgjøre nytten av biologiske legemidler. Dette vil gjelde på gruppenivå og for den enkelte pasient. Behovet for observasjonsdata blir ikke mindre i fremtiden, ettersom det er forventet lansering av stadig flere biologiske- og ikke-biologiske (syntetiske) medikamenter med forventet tilsvarende nytteverdi. Det er også grunn til å tro at biologiske legemidler kommer til å bli benyttet ved stadig flere diagnoser og aldersgrupper, inkludert eldre. Opprettelse av et nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler er derfor viktig for å sikre at behandlingen er hensiktsmessig og trygg og følger etablerte retningslinjer. Gjennom tilbakemeldinger fra kvalitetsregisteret vil det også kunne skje en harmonisering og forbedring av behandlingspraksis i fagmiljøene. NOKBIL befinner seg ved vurderingspunkt 2 ut fra kriterier for nasjonal status. NOKBIL er grundig forankret i seks ulike medisinske fagmiljø gjennom de respektive fagmedisinske foreninger. Det er også støttet av St. Olavs Hospital HF som har tatt på seg databehandleransvaret. Det er utarbeidet blant annet protokoll, variabelliste og vedtekter. Konsesjonssøknad ble sendt september Teknisk registreringsløsning (MRS) er under utvikling og tidlig testversjon av NOKBIL var klar fra medio oktober. Pilotversjon ventes klar over nyttår. Forslag til vedtak Styringsgruppen anbefaler at Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) godkjennes som nasjonalt kvalitetsregister, med St. Olavs Hospital / Helse Midt-Norge RHF som Databehandlingsansvarlig. Vedlegg 9: Søknad fra NOKBIL Vedlegg 10: Protokoll vedlegges saken i eget dokument pga dokumentets størrelse Side 60

61 Sak 54/12 vedlegg 9 Søknad fra NOKBIL Side 61

62 Side 62

63 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Side 67

68 Side 68

69 Saksframlegg Møtedato Saksnr 55/12 Saksbehandler Eva Stensland, SKDE Tittel Statusrapport for prosjekt Biologiske legemidler (NOKBIL) Bakgrunn for saken Statusrapport for NOKBIL framlegges ved hvert styringsgruppemøte. Prosjektleder har laget følgende rapport for utviklingen siden forrige rapport datert : Møter Møte i arbeidsgruppe for teknisk løsning 27. september Prosjektgruppemøte NOKBIL 5. november. Blant annet inneholdt dette besøk og innlegg fra Svensk Revmatologisk Kvalitetsregister, som har kommet lengst i verden i utvikling av et moderne register innen dette fagområdet. Nyttig og nødvendig diskusjon bl.a. av MRS-løsningen og variabelsettet. Deltagelse ved Nasjonal Kvalitetsregisterkonferanse i Sverige, Karlstad, oktober. Dokumenter i NOKBIL Protokoll oppdatert på flere områder. Utkast til Vedtekter for NOKBIL er laget. Variabelliste og medikamentspesifikasjoner justeres fortløpende. Konsesjonssøknaden Konsesjonssøknaden ble sendt 3. september. Det er 12 ukers behandlingsforsinkelse i Datatilsynet. Tilbakemelding på søknad kan tidligst ventes rundt nyttår. Teknisk løsning NOKBIL Det arbeides intensivt med etablering av registreringsløsning i MRS i tett dialog med prosjektleder. Tidlig testversjon var klar fra medio oktober. Det foregår fortløpende tilbakemeldinger og revisjoner av variabelliste og forslaget til registreringsløsning på bakgrunn av det. Det gjenstår å utvikle registreringsløsning for pasienters egenregistrering av data. Det skal også lages eksportløsning til pasientjournal for registrerte opplysninger, samt en løsning som vil tilrettelegge for forenklet melding av alvorligere bivirkninger til RELIS fra registeret. Pilotversjon av registreringsløsningen ventes klar over nyttår. Det arbeides med å få til god registreringslogikk og funksjonelle løsninger som vil gjøre registreringsarbeidet i NOKBIL og tilkoblede faglige kvalitetsregistre så enkelt og entydig som mulig. NOKBILs løsning vil utgjøre en kjerne som skal kunne gjenbrukes og videreutvikles i tilkoblede registre, via påbygging av faner med fagspesifikke variabler. Prosessen er tidkrevende, men fremgangen har vært bra. Side 69

70 GoTreatIt Det vises til tidligere rapport om saken, som er kompleks. Evt bruk av fagsystemet GoTreatIt til registreringer for eksport til NOKBIL og andre kvalitetsregistre har vært diskutert i en intern gruppe hos Helse Midt RHF. Omfanget en evt anskaffelse av ulike fagsystemer (tilsvarende GoTreatIt) i ulike spesialiteter er vurdert. Beløpsgrensene for anbudsprosess vil bli overskredet ved evt kjøp av programmet, og det vil bli nødvendig med åpent anbud dersom det konkluderes med at repertoaret av fagsystemer skal utvides. Det kan ikke være premissgivende dialog med mulige leverandører (som DiagraphIT AS) dersom disse vil delta i en anskaffelsesprosess. NOKBIL vil forholde seg til mandatet for prosjektet. Oppgaver og ansvar utenom dette skal ivaretas av RHF-systemet / eier. HEMIT vil kunne tilrettelegge for import av tilrettelagte data fra GoTreatIt for de som bruker programmet. Endringer og nødvendige tilpasninger må i så fall finansieres av DiaGraphIT AS. Andre vilkår for overføring av data er ikke avklart. EuroQol og EQ-5D 5L, web versjon Nytt utkast til lisensavtale fra EuroQol 30. oktober. NOKBILs innspill er akseptert. Lisensavtale vil bli gjeldende for registreringer i NOKBIL og alle tilkoblede kvalitetsregistre. Lisens vil derfor gjelde for helsepersonell ved alle HF / private sykehus og avtalespesialister i Norge ved bruk innen disse registerområder. Norsk rett blir gjeldende i spørsmål om personvern. Vitenskapelig samarbeid om validering av 5L-løsningen skal skje innen 6 år. Kontrakten foreslås gjeldende for 6 år. Kostnaden i denne periode er 500 Euro for påkobling av registreringsløsning hos EuroQol. Ingen avgift for utførte registreringer. Deretter reforhandling om vilkår for videre lisens. Innhenting av EQ-5D via 3. parts leverandør vil kreve egne forhandlinger og separat kontrakt. Web-server i Europa er vurdert som interessant også av EuroQol Group, men vil være for ressurskrevende å få etablert nå. NOKBIL venter med å signere kontrakt til konsesjonssøknaden er vurdert av Datatilsynet. Avventer samtidig forestående avtale mellom EuroQol og SKL (Svenske Kommuner og Landsting) for alle svenske nasjonale kvalitetsregistre. Faglige kvalitetsregistre i tilknytning til NOKBIL: o NorArtritt: Protokoll er ferdig, nasjonal status anbefalt. HUS blir Databehandlingsansvarlig. o Norsk kvalitetsregister for barn med revmatisk sykdom (NOBAREV): Det arbeides med ferdigstilling av registeret. o Norsk kvalitetsregister for bindevevssykdommer og vaskulitt («NorBVas»): Design, lokalisering og utvikling av et felles kvalitetsregister for bindevevssykdommer og vaskulitt er foreløpig omstridt og uavklart i fagmiljøet. Det må arbeides videre for om mulig å finne konsensusbaserte løsninger. Vaskulitt-delen vil bli felles med nefrologi. o IBDNor: Variabler er stort sett omforente. Avventer utviklingen i NOKBIL før endelig avklaring av registermodell, plattform og lokalisering. o NorDerm : Det er en aktiv prosess på gang for etablering av et nasjonalt dermatologisk register. Databehandleransvaret skal legges til Haukeland US. Side 70

71 o MS-register og biobank: Tilpasninger av eksisterende register til NOKBIL og utvikling av overføringsløsning for felles variabler til NOKBIL gjenstår. o Øyefaglig kvalitetsregister: Det har vært foreslått å integrere AMD i et oftalmologisk register. Prosjekt utgått fra fagmiljøet kan ventes å starte januar o Nefrologisk kvalitetsregister: Det arbeides med saken i fagmiljøet. Uthenting av data om biologiske legemidler fra NPR NPR har i samarbeid med prosjektleder tilrettelagt for utlevering av datafil som viser rapportert bruk av biologiske legemidler i 2010 og 2011 ved ulike diagnoser fordelt over HF/ RHF, fylker og private spesialister. Rapporteringen blir sortert til ulike fagområder og diagnosegrupper. Arbeid startet mtp publisering i TDNLF, sammen med en artikkel som beskriver NOKBIL. Etablering av registerorganisasjon og avslutning av prosjektet Søknad om nasjonal godkjenning av NOKBIL som kvalitetsregister er under utarbeidelse. Det arbeides for å få etablert nødvendige stillinger og budsjett via St Olav / Helse Midt RHF for drift av NOKBIL etter prosjektslutt. Web-løsning for hjemmeside for registeret vil bli etablert via St Olav. Forutsatt at det ikke oppstår uforutsette forhold, kan prosjektet trolig gå over i driftsfase ila andre halvdel av Konklusjon Prosjektets har ikke blitt ytterligere forsinket ila høsten. Mange prosesser er imidlertid tidkrevende. Det er gjort viktige avklaringer ift endelig utforming av variabelsett, avtale med EuroQol Group og utvikling av teknisk registreringsløsning. Fremdriften vurderes totalt sett som god. Datatilsynets konsesjonsvurdering forventes å foreligge i januar Neste prosjektmøte 5. februar Fokus blir ferdigstilling av registreringsløsningen og gjennomføring av implementeringsprosessen Bjørn-Yngvar Nordvåg Prosjektleder NOKBIL Forslag til vedtak Styringsgruppen tar statusrapporten for prosjekt NOKBIL til orientering. Side 71

72 Saksframlegg Møtedato Saksnr 56/12 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Tittel Status Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2014 Bakgrunn for saken Det vises til orientering om Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 i tidligere saker i 2012 (sak 45 Eventuelt i møte og sak 26 i møte ). Status for arbeidet med arrangementet Nasjonalt folkehelseinstitutt ved Elisabeth Hagen leder arrangementskomitéen. Wenche Reed representerer Helse Sør-Øst som vertskap for konferansen, Målfrid Monge representerer Helsedirektoratet og Marianne Sørensen vil være SKDEs representant i arrangementskomitéen fra Det er reservert konferanserom samt rom for overnattende deltakere på Radisson BLU Plaza Hotell 13. og 14.mars Arbeidet med ny profilering av konferansen er startet i samarbeid med FHI Profil skal gjenspeile konferansens nye tittel og organisering samt overordnet tilknytning til Nasjonalt helseregisterprosjekt. Status for arbeidet med programmet SKDE ved Eva Stensland leder programkomitéen. Øvrige deltakere er Cathrine Dahl og Lill Krogstad fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Jørgen Holmboe fra Helsedirektoratet, Jon Helgeland fra Kunnskapssenteret, Arild Rønnestad fra Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister, Guro Andersen fra Cerebral Pareseregisteret, Tore Solberg fra Interregional styringsgruppe, Wenche Reed som er node i Helse Sør-Øst, John Petter Skjetne fra Hemit samt Are Edvardsen og Philip Skau fra SKDE. Programkomitéen hadde oppstartmøte hvor fire representanter dessverre var forhindret fra å møte. Det var enighet om at tema for konferansen måtte oppleves relevant for flest mulig deltakere med interesse for medisinske registre uavhengig av om man representerer sentrale helseregistre, kvalitetsregistre eller lokale behandlingsregistre, helsetjeneste eller myndigheter. Det kom opp mange gode forslag til tema for konferanseinnhold, men det er på nåværende tidspunkt vanskelig å oppsummere disse innspillene til ett konkret hovedtema for konferansen. Det var enighet om seks fellessesjoner hvor gruppen ikke har spesifisert innhold eller foredragsholdere, men foreløpig foreslått følgende tema hvor formulering ennå ikke er helt fastsatt: Side 72

73 Dag 1: 1. Innledende status for ulike nasjonale prosjekter (NHRP, e-helse, Hjertekarregisteret) 2. Bruk av data - moderne helsestatistikk 3. Bruk av data - kvalitetsforbedring 4. Fra hvilke områder mangler data? Dag 2: 5. Ikke avklart, men avhengig av dyktig og inspirerende foredragsholder 6. Offentliggjøring Med utgangspunkt i evaluering av forrige konferanse er det lagt opp til tre parallellsesjoner dag to hvor hver sesjon foreslås organisert med foredrag og gode eksempler i tillegg til en form for workshop. Foreløpige foreslåtte tema: 1. Oppstart av registre (jus, IKT, organisering, forankring fagmiljø) 2. IKT og standardisering 3. Forskning I tillegg planlegges en utvidet informasjons- og rådgivningstjeneste fra servicemiljøet og samarbeidspartnere. For servicemiljøet er det viktig å være tilgjengelig for deltakere som har konkrete problemstillinger de ønsker svar på og/eller ønsker informasjon om servicemiljøets tilbud, for eksempel presentasjon av rapporteringsløsning. Tjenesten skal være tilgjengelig i pausene. Sentrale helseregistre, nasjonale kvalitetsregistre og andre registre vil inviteres til posterutstilling, og målet er at man kan lage en trykksak med posterabstracts. Konklusjon Prosjektet følger tidsplan mot mål om 500 deltakere. Forslag til vedtak Styringsgruppen tar saken til orientering. Side 73

74 Saksframlegg Møtedato Saksnr 57/12 Saksbehandler Eva Stensland, SKDE Tittel Rundebordskonferanse Lysebu 12.februar 2013 Bakgrunn for saken Nasjonalt servicemiljø og FHI arrangerer seminar på Lysebu februar FHI er ansvarlig for programmet 11.februar, og tema er «Fellesregister legemidler samordning av oppdrag på legemiddelfeltet». Den 12. februar inviterer servicemiljøet faglige ledere for alle nasjonale kvalitetsregistre og sentrale helseregistre til et seminar med tema Offentliggjøring av resultater fra helse- og kvalitetsregistre. I forrige styringsgruppemøte 26. september, sak vedr formidling av resultater fra nasjonale kvalitetsregistre, framkom et krav fra styringsgruppen om formidling av noen relevante analyser fra alle registre som har tilstrekkelige data, innen 1.april Lysebuseminaret ble sett på som en god anledning til å forberede/drøfte dette. Status for arbeidet Servicemiljøet har laget følgende plan for innholdet i seminaret: - Innledende foredrag ved helsemyndigheter vedr. oppdrag om offentliggjøring av resultater fra helse- og kvalitetsregistre - Erfaringer fra Sverige i prosessen rundt offentliggjøring (foredragsholder fra SKL) - Formidling av resultater- hva ønsker publikum? (helsejournalist?) - Planer/eksempler fra ulike registre om prosess rundt offentliggjøring av resultater i deres register. - Deretter arbeid i grupper/diskusjoner rundt aktuelle problemstillinger rundt offentliggjøring. Vi er for tiden i gang med å skaffe foredragsholdere til seminaret, og lage problemstillinger for diskusjon. Graden av overlapp av deltakere på de to seminardagene, er ennå ikke endelig avklart. Forslag til vedtak Styringsgruppen tar plan for Lysebuseminaret 2013 til orientering. Side 74

75 Saksframlegg Møtedato Saksnr 58/12 Saksbehandler Alexander Walnum, SKDE Tittel Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser Bakgrunn for saken Behovet for informasjon om individbasert dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vært adressert i Nasjonalt helseregisterprosjekt (sak 5/2012) og i møter i interregional styringsgruppe (juni 2012 og september 2012). Det er gitt aksept for at det skal etableres et nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og for at dette systemet skal forankres i Norsk pasientregister (NPR). Behov For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, er det helt avgjørende at flest mulig av de aktuelle observasjonene (pasienter, operasjoner eller lignende) faktisk blir registrert dvs. at dekningsgraden i registeret er tilfredsstillende. Med dekningsgrad i denne sammenheng menes andelen enheter (institusjoner som behandler pasienter i registerets målgruppe) som registrerer inn til registeret. Videre bør registreringen innenfor de enkelte enhetene være komplett dvs. at alle enhetens pasienter innenfor målgruppen faktisk blir registrert. Et registers dekningsgrad bør derfor angis både på individnivå og enhetsnivå, selv om hovedfokuset som regel ligger på førstnevnte. Med sin tilgang til personidentifiserbare data fra spesialisthelsetjenesten sitter NPR i en unik posisjon til å kunne utføre nøyaktige dekningsgradsanalyser for landets medisinske kvalitetsregistre. At analysene gjennomføres av NPR, fremfor enkeltregistrene eller en tredje part, gir fordeler både av personvernmessig og praktisk art. Pilotprosjekt På vegne av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) har SKDE sammen med NPR gjennomført en konkret dekningsgradsanalyse for NKR. I tillegg til at å undersøke dekningsgrad har formålet med analysen vært at den skulle fungere som et pilotprosjekt for det kommende nasjonale systemet for dekningsgradsanalyser. Prosjektet representerer dermed den første dekningsgradsanalysen for et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som er gjennomført i NPR. Arbeidet har vært relativt omfattende; mange ulike prosedyrekoder i kombinasjon med et stort utvalg diagnose-/ tilstandskoder kvalifiserer for registrering i NKR samtidig som andre (svært like kodekombinasjoner) ikke skal inkluderes. De aktuelle inngrepene er utført ved ulike institusjoner, inkludert private institusjoner, og en stor andel av pasientene har gjennomført gjentatte inngrep. Side 75

76 Resultatene fra dekningsgradsanalysen foreligger nå (se vedlegg 11). I tillegg til de konkrete resultatene har prosjektet gjennom utfordringene beskrevet i forrige avsnitt, gitt både NPR og det nasjonale servicemiljøet relevant erfaringer i forkant av etableringen av det nasjonale systemet. Nasjonalt system Det nasjonale systemet er, under forutsetning av relativt rask ansettelses- og opplæringsprosess i NPR, ment å være operativt fra og med januar Det er forespeilet en kapasitet på 8-10 nye registre per år. De registre som ønsker å få utført dekningsgradsanalyser søker det nasjonale servicemiljøet om dette gjennom SKDEs nettsider. Det nasjonale servicemiljøet har, i tillegg til ansvar for prioritering av registre, hovedansvaret for å formidle informasjon om systemet til kvalitetsregistrene og bidra med veiledning og bistand etter behov i forkant av en dekningsgradsanalyse. Under selve analysearbeidet vil/bør det være en åpen kommunikasjonslinje mellom NPR og register-/ fagmiljø slik at eventuelle problemstillinger kan løses forløpende. NPR vil gjennomføre analysene og ha ansvar for å utarbeide rutiner og registerspesifikke maler som muliggjør årlige gjenskapelser av sammenstilling og analyse. Juridiske vurderinger, logistikk og kvalitetssikring for et dekningsgradsanalysesystem vil skje i henhold til NPRs vanlige rutiner. For hver dekningsgradsanalyse vil NPR utarbeide en rapport og i samarbeid med SKDE sørge for at rapportens viktigste resultater blir publisert i samarbeid med registeransvarlig. I tillegg til rapporter for de enkelte registrene vil NPR ta ansvar for å utarbeide en årsrapport for det nasjonale systemet for dekningsgradsanalyser. Rapporten bør offentliggjøres som en felles publikasjon for SKDE og NPR. Utfordringer De aller fleste kvalitetsregistrene er basert på informert samtykke. Dette samtykket gir typisk tillatelse til innhenting og sammenkobling av relevante tilleggsopplysninger uten å gi en detaljert beskrivelse av mulige formål med eventuelle sammenkoblinger. Dette åpner for tolkning om hvorvidt samtykkeskrivet er dekkende for sammenstilling i forbindelse med en dekningsgradsanalyse. Dersom samtykkeskrivet ikke kan benyttes som behandlingsgrunnlag, må det foreligge hjemmel i konsesjon for formålet. Det vil derfor for de fleste register være behov for å innhente både konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon fra taushetsplikt fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er en tidkrevende prosess som er vanskelig å forene med den effektiviteten som ønskes for det nasjonale systemet. Alle aktuelle register bør derfor så snart som mulig få inn en juridisk tilstrekkelig/dekkende formulering av muligheten for sammenstilling med NPR i forbindelse med dekningsgradsanalyser i sine samtykkeskjemaer, slik at det kun vil være første gang et register gjennomfører en dekningsgradsanalyse at det vil være nødvendig å innhente de nødvendige tillatelser (for de data som er samlet inn før endring/tilføyelse i samtykkeskjemaet). Forslag til vedtak Styringsgruppen tar saken til orientering. Vedlegg 11: Dekningsgradsanalyse Nasjonalt register for ryggkirurgi Side 76

77 Sak 58/12 vedlegg 11 Dekningsgradsanalyse Nasjonalt register for ryggkirurgi Side 77

78 Side 78

79 Saksframlegg Møtedato Saksnr 59/12 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Tittel Statusrapport nasjonale kvalitetsregistre Bakgrunn for saken Det vises til sak i møte 7.juni hvor det ble presentert en tabell med oppdatert status over nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge. Styringsgruppen ba om en videreutvikling av tabellen som presenteres i denne saken. Oversikten omfatter både registre som formelt er etablert og godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Til sammen utgjør dette 36 registre. Tabellen vil utvides med de registre som er foreslått av RHFene som nye nasjonale registre i 2013 når godkjenning foreligger fra HOD. Tabellinnhold Det gis en oversikt per helseregion hvor de enkelte registre er delt inn i tre ulike kategorier; drift, test/pilot og utvikling. Videre er tabellen delt i fem tema: Registerinformasjon om databehandlingsansvarlig, løsning for datafangst, om registeret har utarbeidet protokoll, konsesjon, antall registrerte og dekningsgrad på individnivå. Oppfylt formål som viser om registeret har utarbeidet årsrapport, om det gis resultater tilbake til registrerende enheter, om data brukes i lokal kvalitetsforbedring, om registeret kommuniserer variasjon og/eller avvik tilbake til registrerende enheter og om data brukes i forskning. Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver som kort informerer om registeret har teknisk løsning for innregistrering og rapportering. Prosjektperiode test eller utvikling som viser startdato for test eller utvikling og beregner avvik i forhold til planlagt sluttdato mot dagens dato. Går test eller utviklingsprosjektet som planlagt? Dersom nei skal årsak oppgis i forhold til en forhåndsdefinert liste som omfatter tilgang til ressurser og kompetanse, finansiering, økonomi eller støtte fra servicemiljøet. Det er her også oppgitt en kategori for at registeret selv ikke har gitt den nødvendige oppfølging av prosjektet. Tabellen er bygd opp med minst mulig skriftlig informasjon i den enkelte celle for å gi en rask oversikt over status. Det er benyttet symbol (v) for å angi at de enkelte krav er oppfylt. I tabellens siste rad skal det gis en totalvurdering av status for registeret ved hjelp av grønne, oransje og røde symboler etter at informasjonen er kvalitetssikret av det enkelte register. I videre rapporter vil det også ved hjelp av pilsymboler vises til om utvikling er positiv eller negativ fra forrige rapport. Side 79

80 Forslag til vedtak Styringsgruppen gir sin tilslutning til rapporteringsform i forhold til status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Status for nasjonale kvalitetsrgeistre i Helse Midt-Norge RHF DRIFT Ryggmarg NORKAR skade Hjerneslag TEST/PILOT Hjertesvikt Hjerte infarkt Registerinformasjon: Databehandlingsansvarlig HF FHI St.Olav FHI M.Grundtvig FHI Teknisk løsning MRS MRS MRS MRS MRS Utarbeidet protokoll Konsesjon Forskrift v Forskrift Forskrift Antall registrerte Dekningsgrad på individnivå 95 % 90-95% 70-80% 50 % 90 % Oppfylt formål i forhold til: 1 Årsrapport v v v v v 2 Data tilbake til klinikk v v 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring v 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik v 5 Forskning v v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering v v v 2 Teknisk løsning rapportering v v Prosjektperiode test el. Utvikling Startdato test eller utvikling Beregnet sluttdato for test eller utvikling Avvik sluttdato ift dagens dato Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? Ja Ja Ja Nei Ja Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse 2 IKT ressurser kapasitet v 3 Finansiering 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø 9 Annet Utvikling fra forrige statusrapport Totalvurdering av registeret v Side 80

81 Status for nasjonale kvalitetsrgeistre i Helse Nord RHF Registerinformasjon: Rygg registeret Muskel registeret Ryggreg. deformitet TEST/PILOT Ryggreg. HISREG nakke UTVIKLING Konservativ nakke/rygg Databehandlingsansvarlig HF UNN UNN UNN UNN UNN UNN Teknisk løsning Egen Papir OpenQreg OpenQreg OpenQreg MRS Utarbeidet protokoll v v v v v v Konsesjon v v v v v v Antall registrerte Dekningsgrad på individnivå 53 % 7 % Oppfylt formål i forhold til: 1 Årsrapport v v 2 Data tilbake til klinikk v 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik 5 Forskning v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering v v v v v 2 Teknisk løsning rapportering v v Prosjektperiode test el. Utvikling Startdato test eller utvikling Beregnet sluttdato for test eller utvikling Avvik sluttdato ift dagens dato Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? Ja Nei Ja Nei Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse v 2 IKT ressurser kapasitet v 3 Finansiering 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE v 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø v 9 Annet Utvikling fra forrige statusrapport Totalvurdering av registeret DRIFT Side 81

82 Status for nasjonale kvalitetsrgeistre i Helse Sør-Øst RHF DRIFT Nyfødt medisinsk Barne diabetes Cerebral parese Prostata kreft Colocretal cancer Nefrologi Gastronet Døvblindhet Gyn endoskopi UTVIKLING HIV Traume Registerinformasjon: Databehandlingsansvarlig HF FHI OUS Vestfold Kreftreg. Kreftreg. OUS Telemark OUS Vestfold OUS OUS Teknisk løsning ereg ereg Papir Papir Papir Medinsight Papir Access OpenQreg MRS MRS Utarbeidet protokoll v v v v v v v Konsesjon Forskrift v v Forskrift Forskrift v v v v Nei v Antall registrerte Dekningsgrad på individnivå 99 % 95 % 75 % 81 % 99 % 100 % 30 % 53 % 98 % Oppfylt formål i forhold til: 1 Årsrapport v v v v v v v v v 2 Data tilbake til klinikk v v v v v v v v 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring v v v v v v 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik v v v v 5 Forskning v v v v v v v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering v v v Høst 2012 Høst Teknisk løsning rapportering v Prosjektperiode test el. Utvikling Startdato test eller utvikling Beregnet sluttdato for test eller utvikling Avvik sluttdato ift dagens dato Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? Nei* Nei* Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse 2 IKT ressurser kapasitet 3 Finansiering 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø 9 Annet v** Utvikling fra forrige statusrapport Totalvurdering av registeret *Krevende løsning, krever ytterligere IKT-ressurser regionalt/hemit - ** Juridisk problemstilling Side 82

83 Status for nasjonale kvalitetsrgeistre i Helse Vest RHF Registerinformasjon: Intensiv Korsbånd Ledd proteser Hofte brudd DRIFT TEST/PILOT UTVIKLING Leppe- Organspes Diabetes Invasiv Mekanisk KOLS kjeve- gane Porfyri. MS Nyrebiopsi voksne kardiologi ventilasjon Autoimm Databehandlingsansvarlig HF H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen Teknisk løsning MRS Papir Papir Papir MRS FastTrak/MRS MRS Access FastTrak MRS OpenQreg Access OpenQreg Utarbeidet protokoll v v v v v v v v v v v v Konsesjon v v v v v v v v v Forskrift v v Antall registrerte Dekningsgrad på individnivå >90% >85 95 % 80 % 5 % 7% + 4% - 70 % 75 % 65 % 90 % 72 % Oppfylt formål i forhold til: 1 Årsrapport v v v v v v v v v v v 2 Data tilbake til klinikk v v v v v v v 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring v v v v v v v 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik v v v v v 5 Forskning v v v v v v v v v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering v v v v v v v 2 Teknisk løsning rapportering Prosjektperiode test el. Utvikling Startdato test eller utvikling Beregnet sluttdato for test eller utvikling Avvik sluttdato ift dagens dato Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei Nei Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse 2 IKT ressurser kapasitet v v 3 Finansiering v 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø v v v 9 Annet v v v v v v v Utvikling fra forrige statusrapport Totalvurdering av registeret Side 83

84 Forklaring til avkrysning for «annet» under årsak til at prosjektet ikke går som planlangt i Helse Vest: Intensiv: Utvikling av rapportfunksjonalitet (Helse Nord IKT) har gått senere enn planlagt, men den er nå klar til bruk. Korsbånd: MRS løsning er ferdig utviklet for dette registeret, men fordi de ikke kan ha mobiltelefon på operasjonsstuene og dermed ikke kan logge seg inn på registeret derfra (motta engangspassord) er registeret ikke tatt i bruk enda, og de er fortsatt i drift på opprinnelig papirløsning. Diabetes voksne: Noklus diabetesjournal (FastTrak) er i utstrakt bruk og fungerer bra. MRS er ferdig utviklet og skulle tas i bruk i Helse Midt, men det registreres ikke inn fra foretakene der til tross for gjentatte oppfordringer fra registeret i Bergen. Foretakene i Midt har heller ikke NOKLUS diabetesjournal, og dermed får ikke disse foretakene rapportert inn data til registeret. Det er altså ikke utvikling av registeret, men utrulling som er problemet. Leppe-kjeve-gane: Registeret skal få en versjon 1.1 hvor tidligere mangler i versjon 1.0 skal være korrigert, men kravspesifikasjon for versjon 1.1 fra fagmiljøets side er forsinket. MS: Særskilte utfordinger på IKT siden i forhold til utvikling av god funksjonalitet for et register for kronisk sykdom. Mekanisk vent.: Det har vært forsinkelser knyttet til oversettelse av det svenske registeret til norsk i fagmiljøet. Det forventes imidlertid god progresjon nå og ferdigstilling første kvartal Invasiv kardiologi: Det har vært en del forsinkelse knyttet til import av det svenske søsterregisteret som utgjør basis for det norske, men utviklingsarbeidet har nå god progresjon og registeret forventes ferdigstilt i første kvartal Side 84

85 Saksframlegg Møtedato Saksnr 60/12 Saksbehandler Esben Henriksen, Hemit Tittel Valg av teknisk løsning for Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne og ungdomsdiabetes Bakgrunn for saken Barnediabetesregisteret er et tidligere godkjent nasjonalt kvalitetsregister fra HSØ med Oslo Universitetssykehus HF som databehandlingsansvarlig. Det ble påstartet et arbeid med formål å utarbeide en teknisk løsning for dette registeret basert på MRS plattform i Dette arbeidet har pågått fram til denne høsten og har vært noe krevende. Kort fortalt er historikken som følger - Aug 2010 Møte mellom registeret og Hemit med avklaring av plan og innhold i registeret - Sept 2010 Mars 2011 arbeid med kliniske variable, teknisk løsning, driftsalternativer - Apr 2011 Møte med registeret og personvernombud OUS. Her fremkommer et nytt krav om skille i separate databaser pr. HF og intern kryptering - Mai 2011 nye krav knyttet til de kliniske variablene - Nov 2011 ny oversikt over de kliniske variablene blir mottatt fra HSØ. I denne perioden foregår det også arbeid med å få på plass intern kryptering i MRS som en generell løsning - Jun 2012 OUS har jobbet med testing av registeret fram til og det er gjennomført endringer som følge av feil eller endrede behov. Full systemtest i juni 2012 i Hemit. Behov knyttet til zscore er kommet inn som krav til endringer - Okt 2012 ny versjon av registeret er installert med de siste endringer og feilrettinger - Nov 2012 mottar mail fra Wenche Reed om at styringsgruppen for barnediabetesregisteret har besluttet at de skal gå for ereg løsning som er basert på løsningen utviklet for Neonatalregisteret. Neonatalregisteret sin tekniske løsning er noe mer enn et rent registreringsverktøy for data til registeret og kan betegnes som en fagapplikasjon for fagområdet. Denne løsningen er installert på alle 26 sykehus som utfører denne type behandling. Styringsgruppen har tidligere tilsluttet seg at HSØ har 3 alternative plattformer for tekniske løsninger for kvalitetsregistre med MRS som den foretrukne i tillegg til Medinsight og ereg (sak 39/12). Styringsgruppen har også tidligere sagt at man har MRS som den foretrukne tekniske løsningen, men at man i særskilte tilfeller kan vurdere alternative løsninger. Slike saker skal forelegges teknisk gruppe. Teknisk løsning Utviklingen av teknisk løsning for Barnediabetes har tatt lang tid. Dette skyldes nok flere forhold som manglende teknisk node i HSØ, manglende prosjektledelse av prosjektet for utvikling av teknisk løsning, justering av krav underveis både i forhold til selve registeret og den generelle tekniske løsningen. Det siste innebærer at kravene Side 85

86 om intern kryptering og skille mellom databaser pr. foretak i den tekniske løsningen er nye og framsatt som en forutsetning fra databehandlingsansvarlig for registeret. Hemit sin vurdering er at registeret på MRS plattform nå framstår som % ferdig. I møtet i teknisk gruppe den ble det gjennomført en presentasjon av den løsningen som styringsgruppen for registeret nå har valgt. Dette er en teknisk løsning som baserer seg på en lokal fagapplikasjon som inneholder mer funksjonalitet og støtte enn det å registrere data til selve kvalitetsregisteret. Fra denne fagapplikasjonen så sendes data inn til et sentralt register via meldinger. Dette er et konsept som avviker fra måten MRS er bygd opp på som er en sentral installasjon som alle brukere av registeret benytter seg av. Lokal fagapplikasjon byr på en del utfordringer i forhold til at den må installeres lokalt på de sykehus som skal benytte seg av den og at dette er mer krevende enn en sentralt installert løsning i forhold til endringer og kostnader. Generelt så vil også flere tekniske løsninger øke kompleksitet og kostnader knyttet til drift og utvikling. Fra et brukerperspektiv er det her flere fordeler. Det antas at brukerne(de som skal benytte IKT systemet) er de samme som de som i dag benytter Neonatal og at de her får en utvidelse av et system som de er kjenner fra før. Kliniske variable som skal registreres for barnediabetes vil bli et tillegg for det de benytter fra før. Det som er en trend i en del fagmiljøer nå kan se ut til å være at de ønsker seg fagapplikasjoner som dekker både register og epj funksjonalitet. Flere steder er man misfornøyd med helheten i IKT løsningene og ønsker skreddersøm i forhold til sin behov i hverdagen. De ønsker å registrere alle data en gang og i en løsning. Ikke en løsning for EPJ, en for register og diverse andre i forhold til sine behov. Vi ser også at det finnes leverandører som har dette som sitt forretningsområde og derfor kommer med løsninger som er tilpasset gitt faggrupper. Dette er en problemstilling som ligger litt utenfor Teknisk gruppe, men som heller ikke er spesielt adressert i andre fora. Teknisk gruppe må derfor også videre være oppmerksom på denne problemstillingen og trolig ta dette opp til diskusjon videre. Teknisk gruppe har pr. dato ikke ferdigbehandlet kriterier for valg av alternative tekniske løsninger slik at man har ikke mulighet for å lage en skjematisk vurdering pr. dato. Økonomi Hemit har fram til i dag benyttet i 2011 og i 2012 spesifikt til utvikling av teknisk løsning for dette registeret (det er også benyttet noe i 2010). I tillegg er det benyttet midler til utvikling av internkryptering og skiller av data mellom helseforetak. De midlene som er benyttet til registerutviklingen vil ha minimal verdi i fortsettelsen, med unntak av verdien knyttet til at man har fått beskrevet et variabelsett. Utviklingen av intern kryptering og skille mellom HF vil komme de andre registerløsningene til gode og dette anses som en engangskostnad som man uansett måtte ha tatt. Ved valg av en teknisk løsning av denne karakter som forutsetter installasjoner av programvare på det enkelte sykehus vil det i alle foretak tilkomme en kostnad til dette. Dette vil være en kostnad som er satt av IKT driftsleverandøren (Helse Nord Side 86

87 IKT, Hemit, Helse Vest IKT og Sykehuspartner). Det er uklart hvor stor denne vil bli og hvordan denne er tenkt dekket inn for ereg løsningen. Dette bør avklares i det videre arbeidet. Styring og ledelse Prosjektet for utvikling av teknisk løsning har etter Hemit sin mening hatt for svak prosjektledelse, eller langt på vei manglet den rollen. Det er i hovedsak jobbet etter en modell hvor registeret har kommet med krav som Hemit har forsøkt implementert i løsning for så å levere tilbake til testing hos registeret. Dette har trolig vært krevende i en travel hverdag for registeret og for Hemit som jobber med mange parallelle registerprosjekter. Her burde det vært en tydelig dedikert prosjektleder fra enten registermiljøet, nodemiljøet i HSØ eller Hemit. Det er heller ikke etablert en styringsgruppe for registerutvikling på MRS plattform i HSØ. Det vil derfor igjen si at man har manglet steder for eskalering av problemstillinger. I tillegg så er det i siste instans her en styringsgruppe for selve registeret som beslutter valg av teknisk løsning. Det er uklart hvilket mandat slike styringsgrupper har i forhold til mandat for den interregionale styringsgruppen og hvilke føringer slike styringsgrupper skal følge i forhold til teknologivalg. Konklusjon Det er gjennomført et valg av teknisk løsning som ikke bringer oss nærmere målbildet om felles tekniske løsninger. Avviket er imidlertid begrenset ved at man her gjenbruker en løsning som er i drift i dag for alle de som blir involvert i barnediabetesregistreringen. Kostnader knyttet til Hemit sin utvikling av MRS for barnediabetes må anses som tapt. Kostnader og finansiering knyttet til drift og utvikling av ereg løsningen for barnediabetes er uklar, men må anses å være HSØ sitt ansvar videre. For framtidige utviklingsprosjekter knyttet til tekniske løsninger for kvalitetsregister må forhold til som prosjektledelse og styring være tydelig avklart før man iverksetter prosjektene. Forslag til vedtak 1. Konklusjonen i saksframlegget tas til orientering. 2. Det presiseres at både registermiljø, noder og Hemit tar med seg disse punktene inn i framtidige prosjekter slik at man unngår slike situasjoner i framtiden. 3. Styringsgruppen gir sin tilslutning til at barnediabetesregisteret utvikles på en teknisk plattform basert på ereg. Side 87

88 Saksframlegg Møtedato Saksnr 61/12 Saksbehandler Per Olav Skjesol, Hemit Tittel Videre styring og organisering av utvikling av felles tekniske løsninger for medisinske kvalitetsregistre Bakgrunn for saken Det har i den interregionale styringsgruppen, Hemit og SKDE vært gjentatt diskusjoner knyttet til organisering og veivalg for felles tekniske løsninger knyttet til kvalitetsregistre. Dette senest i styringsgruppens møte 8 og 9 februar 2012 (vedtak er gjengitt under) Videre er det etablert en strategi for medisinske kvalitetsregistre som inneholder generelle målsettinger og spesifikke målsettinger knyttet til felles tekniske løsninger. Felles tekniske løsninger kan heller ikke vurderes isolert sett innenfor kvalitetsregisterområdet, men må sees i sammenheng med de totale strategiske føringer som eksisterer innenfor e-helseområdet både i spesialisthelsetjenesten og den øvrige helsetjenesten. Siden det eksisterer mange strategier for arkitektur og teknologivalg, drift og implementering av IKT løsninger, samt at det er mange forskjellige behov som skal ivaretas er det nødvendig å jobbe videre med målbildet for tekniske løsninger setter opp mot bl.a. EPJ og med en styringsstruktur som representer en helhetlig tilnærming til felles tekniske løsninger. I dette saksnotatet er det beskrevet en del rundt styringsstruktur og interesser slik at saken kan tas til diskusjon i styringsgruppen. Det ligger også noen forslag til vedtak som er tenkt fremmet i neste møte. Saken vil også være diskutert i teknisk gruppe når denne saken diskuteres i styringsgruppen, men møtet er ikke gjennomført på det tidspunkt saken sendes ut til styringsgruppen. Saken ble også diskutert i forrige styringsgruppemøte og kommentarer derifra er innarbeidet i saksunderlaget. Tidligere vedtak Side 88

89 Vedtak fra styringsgruppemøte den 8 og 9. februar 2012 Vedtak: 1. Styringsgruppen erkjenner at det fortsatt er betydelige utfordringer ikke bare teknologisk, men også generelt (ledelsesmessig, organisatorisk, økonomisk, medisinsk faglig, registerfaglig og juridisk) knyttet til etablering og utnyttelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i henhold til oppdraget fra HOD. Det er også betydelige utfordringer på kort sikt knyttet til køen av utviklingsklare registre på den ene siden og begrensninger i tilgjengelig utviklingskapasitet på den andre. 2. Styringsgruppen har hittil brukt mye tid på drøfting av problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling og leveranse. For å frigjøre kapasitet til arbeidet med de øvrige aspektene av registerutviklingen, vil styringsgruppen foreslå at det etableres en egen styringsstruktur for teknologiske fellesløsninger. En slik styringsstruktur bør være felles for hele helseregisterfeltet og organiseres under porteføljen til Nasjonalt Helseregisterprosjekt. 3. Styringsgruppen ber videre Hemit om å etablere den felles prosjektgruppen som beskrevet og vedtatt i sak 17-10, Samordning av arbeidet med felles IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Prosjektgruppen skal blant annet være sammensatt av representanter fra hver av de regionale IKT-nodene. Norsk Helsenett, Nasjonalt Helseregisterprosjekt v/fhi og Kreftregisteret inviteres til å være med. Prosjektgruppen ledes av Hemit. Representasjon fra andre aktuelle aktører må vurderes. 4. Styringsgruppen forutsetter at kvalitetsregistrenes innholdsmessige problemstillinger og funksjonelle behov må være premissgivende for IKT-leveransen til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Interregional styringsgruppe må derfor være bestiller av funksjonalitet og leveranser til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, fra både prosjektgruppen og en eventuell ny styringsstruktur. 5. De store ovennevnte utfordringene, samt utålmodigheten både i registermiljøene og hos oppdragsgiverne, gjør det nødvendig å styrke prosjektstyring og gjennomføringsevne i arbeidet med de enkelte registerprosjektene. Styringsgruppen ber derfor det nasjonale servicemiljøet om å legge fram en sak der det redegjøres for konkrete tiltak som kan styrke prosjektstyring og gjennomføring av de enkelte prosjektene. 6. Styringsgruppen stadfester tidligere vedtak om at MRS skal være den foretrukne plattformen for innregistrering, men at alternative, etablerte og godkjente plattformer kan velges ved begrunnet behov og etter fastsatte kriterier, som beskrevet i tidligere sak En oversikt over hvilke alternative plattformer til MRS som p.t. er aktuelle å benytte for norske medisinske kvalitetsregistre, legges fram for styringsgruppen i neste møte. I tillegg beskrives kriteriene som kan begrunne valg av en av disse alternative løsningene for konkrete registre. 7. Styringsgruppen anbefaler at man i det videre arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre i Norge gjør bruk av erfaringer fra andre land som er kommet lenger enn oss. Blant annet er Sverige sannsynligvis verdensledende på å etablere, organisere og utnytte kunnskap fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Vedtak fra styringsgruppemøte den7.juni 2012 sak Side 89

90 Vedtak: Styringsgruppen tar orientering om etablering av IT-faglig gruppe for felles tekniske løsninger for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Gruppen bes om å utarbeide et forslag til koordinering av IKT-utvikling for medisinske kvalitetsregistre med det generelle e-helsearbeidet i Norge. I denne saken forsøker vi å følge opp både behovet for styring og for koordinering. I tillegg har dette vært behandlet i NIKT: Saken har vært fremmet i NIKT SG møte den og Her er utdrag fra referatet fra møtet : Programkontoret redegjorde for AD-møtets behandling av teknologisk rammeverk for kvalitetsregister. AD-møtet ønsker at Nasjonal IKT kommer med et forslag til hvordan målbilde med i hovedsak én felles teknologisk plattform for kvalitetsregistre skal realiseres. AD-møtet ønsker også at styringsgruppen styrker sin bestillerkompetanse ved å bruke Nasjonal IKT til å utforme anbefalinger til utviklingen av IKT-løsninger for kvalitetsregister. Styringsgruppen Nasjonal IKT kommenterte at saken bør sees i sammenheng med tiltak 41,Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT (sak 04). Det var også ønskelig med en tilleggspresisering i målbildet, hvor det inkluderes at det i fremtiden er behov for en tettere link mellom kvalitetsregister og pasientjournal. Ved utvikling av nye journalsystem med strukturerte data, bør kvalitetsregistrene være en integrert del av journalsystemet. Kvalitetsdata bør genereres og rapporteres automatisk fra kjernesystemene, og ikke som i dag, gjennom etterregistrering i ikke-integrerte tilleggssystemer. Styringsgruppen ønsket å vite hvem i Nasjonal IKT som sitter i den tekniske referansegruppen til prosjektet. Programkontoret vil gi tilbakemelding på dette. Det ble vedtatt at Programkontoret forespør prosjektets tekniske referansegruppe om å komme med et forslag på følgende: 1. Hvordan kan det jobbes for å realisere et målbilde med en felles teknologisk plattform for kvalitetsregistre, samt at kvalitetsregistrene blir en integrert del av journalsystemet i fremtiden 2. Hvordan kan Nasjonal IKT innta en sterkere rolle med tanke på standpunkt på teknologiske løsninger i teknologisk rammeverk for kvalitetsregister Forslaget vil bli behandlet i neste SG møte, før det blir oversendt AD-møtet. Vedtak Styringsgruppen Nasjonal IKT ber den tekniske referansegruppen til prosjektet utarbeidet et forlag på følgende: 1. Hvordan kan det jobbes for å realisere et målbilde med en felles teknologisk plattform for kvalitetsregistre, samt at kvalitetsregistrene blir en integrert del av journalsystemet i fremtiden 2. Hvordan kan Nasjonal IKT innta en sterkere rolle med tanke på standpunkt på teknologiske løsninger i teknologisk rammeverk for kvalitetsregister Side 90

91 Den interregionale styringsgruppen sin rolle Den interregionale styringsgruppen vil som tidligere tilråde hvilke registre som skal tildeles økonomiske midler for utvikling av tekniske løsninger og hvilke fellesprosjekter / aktiviteter knyttet til tekniske løsninger som skal gjennomføres. Så lenge det er dedikerte midler til HMN som benyttes til dette vil det være opp til HMN å fatte endelig beslutning på bruk av disse midlene etter føringer fra den interregionale styringsgruppen. Det samme vil det være hvis styringsgruppen blir bedt om å gi anbefalinger på fordeling av fellesmidler eller overskuddsmidler. Hemit vil gjennom statusrapportering til den interregionale styringsgruppen løpende informere om status på utvikling av de aktiviteter som er iverksatt og så langt som mulig rette seg etter styringsgruppen sine anbefalinger. I tillegg må en følge opp felles strategi for servicemiljøet for medisinske kvalitetsregister. Det er ønskelig at styringsgruppen løpende gir signaler på følgende - Prioritering av aktivitet innenfor tekniske løsninger - Prioritering av hvilke registre Hemit skal utvikle tekniske løsninger for - Standardisering av kliniske variable - Behov for lokal involvering knyttet til utvikling av det enkelte kvalitetsregister - Anbefalinger knyttet til tekniske løsninger gjerne basert på uttalelser fra NIKT eller andre organer som befatter seg meg tekniske løsninger i helsetjenesten (se lenger nede) - Oppfølging av tiltak knyttet til strategi for medisinske kvalitetsregistre - Innføring og bruk av lokale noder for teknisk utvikling av register I tillegg er det ønskelig at styringsgruppen opprettholder praksis på at ved valg av andre tekniske løsninger enn den foretrukne så skal dette behandles i den interregionale styringsgruppen. Slike saker skal ha vært gjenstand for behandling i teknisk gruppe og ha en innstilling derifra før de behandles i styringsgruppen Forslag til vedtak 1. Mandat til den interregionale styringsgruppen er uendret. Men det anses som viktig at denne i størst mulig grad benytter seg av mulighetene til å søke råd angående felles tekniske løsninger hos Teknisk gruppe, NIKT, e-helsegruppen, Helsedirektoratet og NHRP (Nasjonal Helseregisterprosjekt) og at man her ikke fatter beslutninger som går på tvers av andre forhold på e-helseområdet. 2. Valg av alternative tekniske løsninger for enkelt register skal behandles i den interregionale styringsgruppen for endelig beslutning. Side 91

92 Behov for forankring og konsensus knyttet til felles tekniske løsninger samt føringer for disse. Å utvikle felles tekniske løsninger for kvalitetsregister skal ta hensyn til en rekke forhold. Her kan nevnes - Innregistrering (datafangst fra den kliniske hverdag/pasienter) - Samling av data (sende / lagre / kvalitetskontrollere datasettene) - Analyse (sammenstilling og kunnskapsutvikling) - Publisering (kunnskapsformidling; statistikker, indikatorer, rapporter, forskningsbaserte publikasjoner) - Gode og brukervennlige innregistreringsløsninger - Tilfredsstille krav til informasjonssikkerhet og arkitektur - Utvikle framtidige integrasjoner mot EPJ Felles tekniske løsninger for kvalitetsregisterfeltet er ikke løsninger som kan sees på uavhengig av andre tekniske løsninger i helsetjenesten. Dette er løsninger som grenser inn mot EPJ, andre helseregistre, et mangfold av lokale løsninger i de forskjellige deler av helsetjenesten og andre utviklingsprosjekter som foregår. Det er derfor mange avhengigheter som skal tas hensyn til for å sikre at man får gode og effektive løsninger for feltet, men også totalt sett for helsetjenesten. Det vil være Hemit sitt ansvar å sørge for at samhandling med resten det som foregår på e-helseområdet blir ivaretatt på en best mulig måte. For å sikre dette må en benytte seg av relevant kompetanse i sektoren. Det er tidligere vedtatt å opprette en teknisk gruppe bl.a. å ivareta dette og denne er nå i funksjon. Behandling av saker i teknisk gruppe skal sikre at den interregional styringsgruppen gjør gode og velbegrunnede valg knyttet til felles tekniske løsninger For å sikre at utviklingen av felles tekniske løsninger utføres i henhold til krav knyttet til arkitektur og lovverk, andre forhold knyttet til den teknologiske utviklingen innenfor helseregisterfeltet og i spesialisthelsetjenesten, andre prosjekter og drift og forvaltning av slike løsninger ønsker en å benytte eksisterende organer som kan gi styresignaler og peke retning på dette. Man har tidligere til en hvis grad benyttet NIKT til dette. I tillegg har NHRP vært førende for denne type aktivitet. I tillegg til NIKT og NHRP har Helsedirektoratet opprettet et Fag og Arkitekturutvalg som også befatter seg med arkitektur knyttet til løsninger i helsetjenesten, det vi si sammenhenger mellom tekniske løsninger, informasjonsbehandling, arbeidsprosesser og mål for virksomhetene. Her diskuteres hvordan framtidens IKT løsninger skal være for å tilfredsstille virksomhetenes framtidige behov. Dette utvalget rapporterer til e-helsegruppen som er en bredt sammensatt gruppe av ledende personer innen helseikt. Disse gir råd til HOD i forhold til e-helsesaker. Helsedirektoratet har også i løpet av det siste året bygget opp en større avdeling knyttet til e-helse og er bl.a. ansvarlig for prosjekter som Kjernejournal og Helseportalen.no. Kvalitetsregister kommer trolig til å ha roller i forhold til disse fellesløsningene som Helsedirektoratet nå utvikler. Side 92

93 Skal man lykkes med felles tekniske løsninger er det trolig nødvendig at de forskjellige grupperinger stiller seg bak de valg som gjøres og en gjennomgående konsensus vil være å foretrekke. Samtidig er dette krevende i forhold til saksbehandling og framdrift. Det vil være mange behov på ulike nivå som skal ivaretas, samt at kompetansenivå, møtefrekvenser, tilgjengelig tid etc vil være utfordringer. Det har vært vurdert å be f.eks. NIKT å være referansegruppe for felles tekniske løsninger, men dette er neppe tilstrekkelig i forhold til alle problemstillinger. Som referansegruppe vil man heller ikke ha beslutningsmyndighet. Derfor velger en en tilnærming hvor en løpende vurderer hvilke saker som skal behandles hvor. Å ta opp saker i de forskjellige grupperingene vil også være en styrke for å skape felles forståelse for hva som skal til for å lykkes med felles tekniske løsninger. Endelig vedtak skal fortsatt fattes i den interregionale styringsgruppen. Det har vært diskutert å flytte styringen av dette området til Nasjonalt Helseregister prosjekt. Det er imidlertid valgt å ikke foreslå dette nå fordi det vil bety at man må reetablere en styringsstruktur for et område som den interregionale styringsgruppen har brukt en god del tid på å sette seg inn i. I tillegg er det slik at de økonomiske midlene som benyttes til disse prosjektene i hovedsak bevilges gjennom RHF systemet og at det derfor er naturlig å benytte seg av den interregionale styringsgruppen videre til dette arbeidet. Hvis det er ønskelig med revurdering av dette må det legges fram som en sak for ADene i de fire RHFene. Forslag til vedtak 1. Større valg og avklaringer knyttet til felles tekniske løsninger skal behandles av teknisk gruppe før behandling i styringsgruppen 2. Større endringer eller beslutninger knyttet til teknologi skal før behandling i den interregionale styringsgruppen være forelagt relevante organer knyttet til teknologisk utviklingen av e-helseområdet. Det vil være opp til Hemit å vurdere hva som er relevante organer. 3. Utvikling av felles tekniske løsninger skal forholde seg til andre strategier og beslutninger som er fattet innenfor e-helseområdet. Det er Hemit sitt ansvar å ivareta dette og trekke inn teknisk gruppe i vurderinger av slike forhold. Behov for lokale styringsgrupper for det enkelte utviklingsprosjekt av teknisk løsning for et kvalitetsregister. Å utvikle en teknisk løsning for et kvalitetsregister er en prosess som går fra protokoll er underskrevet til at det befinner seg en første versjon installert i et teknisk driftsmiljø med mulighet for å samle inn data og at det er mulig for registeret å foreta oppfølging og analyse av disse dataene. Denne prosessen er nærmere beskrevet av Hemit. Erfaringsmessig så organiseres et slikt utviklingsløp best som prosjekt med en start og en slutt. Et slikt prosjekt krever innsats fra lokale noder (både faglig og IKT noder), personer i det aktuelle registeret og Hemit. I prosjektet er hver enkelt part ansvarlig for sine ressurser og innsats. Det vil si at Hemit er ansvarlig for sine, registeret for sine og Side 93

94 IKT driftsorganisasjon i aktuelt RHF for sine. Siden det i disse prosjektene er flere parter og et behov for oppfølging av framdrift foreslås det at det opprettes styringsgrupper i hvert enkelt RHF for oppfølging av slike prosjekter. Dette er en modell som man har god erfaring med fra Helse Vest. Sentrale oppgaver for disse styringsgruppene vil være - Oppfølging av det som er beskrevet i protokoll - Oppfølging av framdrift og økonomi i hvert enkelt kvalitetsregisterprosjekt - Sikre ressurstilgang til prosjektet(ene) som gjennomføres i den aktuelle region - Eskalering av problemstillinger til interregional styringsgruppe eller relevante linjeorganisasjoner. Det vil være den interregionale styringsgruppen som kommer med anbefalinger på hvilke kvalitetsregister som det skal utvikles tekniske løsninger for og hvor stor andel av fellesmidler som skal tildeles det enkelte register. Det vil være Hemit sitt ansvar å følge opp at det ikke benyttes mer av fellesmidler i det enkelte registerprosjekt enn det som er vedtatt av den interregionale styringsgruppen. For å sikre en god og effektiv utviklingsprosess av tekniske løsninger skal Hemit videreutvikle en beskrivelse av prosess for dette. Det er denne beskrivelsen som skal danne mal for hvordan disse prosjektene gjennomføres. Forslag til vedtak 1. Det etableres en styringsgruppe i hver region som består av eiere av ressurser som er nødvendig for å realisere teknisk løsning for de godkjent registre i den regionen 2. Hemit videreutvikler en beskrivelse av hvordan prosess for teknisk løsning av et register skal gjennomføres og presenterer denne for den interregionale styringsgruppen. Prosessen skal også inneholde en beskrivelse hvordan finansiering og økonomi skal håndteres i hvert enkelt prosjekt. Side 94

95 Saksframlegg Møtedato Saksnr 62/12 Saksbehandler Trine Magnus, SKDE Tittel Møteplan 2013 Bakgrunn for saken Det foreslås at interregional styringsgruppe i 2013 har følgende faste møtepunkter: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag 6.mars 5. juni 25. september 11. desember Alle møter avholdes på Gardermoen, kl Forslag til vedtak Styringsgruppen godkjenner møteplan for Side 95

96 Saksframlegg Møtedato Saksnr 63/12 Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE Tittel Referatsaker 1. Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre - beslutning fra Helse og omsorgsdepartementet om 2. Fordeling av fellesmidler 2013 godkjenning fra Helse og omsorgsdepartementet 3. Brev til Helsedirektoratet om nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre 4. Referat fra møte i teknisk gruppe Side 96

97 Sak 61/12 Referatsak 1 Side 97

98 Side 98

99 Side 99

100 Side 100

101 Side 101

102 Sak 61/12 Referatsak 2 Side 102

103 Side 103

104 Sak 61/12 Referatsak 3 Side 104

105 Side 105

106 Side 106

107 Side 107

108 Side 108

109 Det vises til sak 27 og 38 for søknader fra de enkelte register som ikke vedlegges denne sak. Side 109

110 Sak 61/12 Referatsak 4 Godkjent referat fra møte Side 110

111 Side 111

112 Side 112

113 Side 113

114 Side 114

115 Side 115

116 Side 116

117 Side 117

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Avtale med Norsk Helsenett Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Bakgrunn Jan 2009 Oppdragsdok.H else Midt Norge Nov 2010 Programdirektiv for teknisk gruppe April 2011 Oppstartsmøte Des 2011 Sak

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre.

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. HEMIT skal etablere felles tekniske løsninger I Hovedsak innebærer dette: Videreutvikle MRS som en felles nasjonal plattform Etablere registre

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag : Kundens kravspesifikasjon Innhold INNLEDNING.... BESKRIVELSE BILAG.... KRAVTABELL... AVTALENS OMFANG... 4. KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT LØSNING...

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Fag- og foretaksutvikling Datatilsynet v/ Helge Veum Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE

Detaljer

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON Administrativt system for skole og SFO SAK NR.: 15/05314 1 Kravmatrise Spesifikasjon av krav Skal (S) Bør (B) Kravet MÅ tilfredsstilles.

Detaljer

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon)

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon) Rapport fra intern revisjon av nasjonale medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital HF tilknyttet Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato:

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Møtereferat: Møtedato Møtenr

Møtereferat: Møtedato Møtenr Møtereferat: Møtedato 30.11.2016 Møtenr. 04-16 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. november 2016 Tid Kl. 09.00 15.30 Sted Gardermoen Medlemmer Olav Røise (leder),

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil John Petter Skjetne - Produktansvarlig MRS Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag Saksframlegg Møtedato 07.05. Saksnr /20 Saksbehandler Esben Andre Henriksen, Hemit Tittel: Status IKT-prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet Bakgrunn for saken: I henhold til tidligere vedtak

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 16/15512-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for

Detaljer

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet)

Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Bruk av databehandler (ekstern driftsenhet) Støttedokument Faktaark nr 10 Versjon: 3.0 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Inger Elisabeth Kvaase, seniorrådgiver Avdeling IT-strategi Arbeidsgruppe 4 under Kvalitetsregisterprosjektet

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Helge Grimnes Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Grunnlag for

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 26. april Møtenr Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 26. april Møtenr Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 26. april 2016 Møtenr. 1-2016 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag 26. april 2016 Tid Kl 09:30 14:30 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016 SAK NR 41-2016 Manglende finansiering av kommunehelsetjenesten i 2016 Forslag til

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Databehandleravtale Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data 1 l 1. Avtalens parter 1.1 Parter Avtalen inngås mellom databehandlingsansvarlig:

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dato/tid 27. april 2017 kl 09:00-15:30 Sted Deltakere Forfall: Fra sekretariat Radisson Blu Gardermoen Vinjar Fønnebø

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

BILAG 5 til kontrakten

BILAG 5 til kontrakten BILAG 5 til kontrakten Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 SLA og rapportering 3 1.1 Oppetidskrav 3 1.2 Hendelser og avvik 4 1.2.A Rapportering 4 1.2.B Saksbehandler

Detaljer

HØRINGSUTKAST. Minimumskriterier for tilknytning til helsenettet

HØRINGSUTKAST. Minimumskriterier for tilknytning til helsenettet HØRINGSUTKAST Minimumskriterier for tilknytning til helsenettet Dato 28. 04. 2011 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Om dokumentet...3 Forvaltning...3 Bakgrunn...3 Juridisk bindende ved avtale...3

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 111-2017 ORIENTERINGSSAK - STATUS IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING OG ARBEIDET MED INFORMASJONSSIKKERHET I HELSE SØR-ØST

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 127- Orienteringssak - informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 08.12. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Utdrag av systemoversikt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid?

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Eva Stensland dr. med. Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 11.04.13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer