i utvikling 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Nr , 11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i utvikling 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Nr. 4 2006, 11."

Transkript

1 i utvikling Nr , 11. årgang 2006 har vært et godt kulturår hva bringer 2007 s.4 Peers møte med Sphinxen s.6 Er film kunst s. 34 Rogaland fylkeskommune

2 nr NNHOLD Ibsenåret har ført til stor-satsing både i vårt fylke og i det store utland s6 I 2006 har det vore mykje å gleda seg over, seiar kultursjef Egil Harald Grude s4 Nr. 4 des årgang Fylkesdirektør - regionalutvikling: Terje Fatland Ansvarlig redaktør: Edme R. Fredriksen Tilrettelegging: Petter Mikaelsen Trykk og repro: Spesialtrykk Forsidefoto: Scanpix Rogaland Fylkeskommune Postboks 130, 4001 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: ISSN: s68 2 Rogaland i utvikling Filmkraft Rogaland vil kunne bli et lokomotiv i en bransje i sterk utvikling

3 Leder PLOG Er film kunst spør Ingeborg Moræus Hanssen s34 s44 Suldal årets kulturkommune syng Elvestraum framført på Amfiet i Suldal Rogaland er plog. Plog er Rogaland. Slik blei det. Slik har det vore. Slik er det. Gjenstridig og steinfullt jordlag kalla på kreativitet og pågangsmot for å gjera Rogaland til grøderikt landskap og spiskammer. Lokale utfordringar resulterte i bedrifter og produkter av fremste slag. Plog frå Jæren er merkevare kjent over heile verda. Slik voks det fram det som skulle bli eit industrieventyr på sør-vestlandet. Ei næringsklynge så sterk at den seinare makta å ta utfordringane olje- og gassindustrien gav og gir. Men alt har si tid seiest det. Dei framsynte seier nå at blikket må hevast. Ut or plogfora mot nye horisontar. Å kvila på vunne lauvbær sikrar inga framtid. Verda tykkjest å sviva stadig raskare. Skifte av veg og takt må skje ofte. På rett tid og stad kan me i synsranda sjå ein annan plog. Grågåsa på veg til eller frå. I plog. Effektivt og rasjonelt for å nå målet. Lyd frå tunge vengeslag er som dur frå velsmurd motor. Men meir fascinerande er den andre lyden.skvatringa. Heiaropa. Dei heiar på leiaren. Stå på. Du er god. Me bak har tru på deg og støttar opp om. Og den fremste tek i. Gir alt og held ut. Heilt til kjensla kjem om at nå kan andre gjera jobben betre. Då bøyer leiaren av. Slepp seg bak og gir plass til ny i front. Slik når grågåsa fram. I lag greier dei det som ville vera uråd om dei prøvde ei og ei. Om dei prøvde med same leiaren på heile turen. Ei formidabel utfordring blir takla og løyst ved at alle gjer det som er forventa.går fremst når det blir kravd. Og jublar og muntrar bakfrå når andre er i spiss med ansvaret. Me som likar å seia at me er gode -og best på plog i jord har me noko å læra av plog i luft? Eller hevar me oss over og likar best å styrkja myten om dum som ei gås? Kvar og ein får svara for seg sjølv. Takk for i år for alt godt samarbeid! Terje Fatland Fylkesdirektør regionalutvikling Foto: Bitmap

4 TEMA Kultur 4 Rogaland i utvikling

5 Året som gjekk og det som kjem Hausten og førejulsvinteren er boktid og budsjett-tid. Ei av dei mange bøkene som kom i haust er trebindsverket Vestlandets historie.verket fortener mange lesarar, både for dei som vil få historiske tilbakeblikk og for dei som vil føla dagens Vestland på pulsen. Når forfattarane penslar ut stoda for vestlendingen i dag, er det eit par særtrekk som slår meg. Det eine er dei store endringane i næringslivet som har skjedd den siste generasjonen, og ikkje minst det olje- og gassindustrien har kome til å bety for oss som drivkraft og vekstfaktor. Det andre er den sterke understrekinga av kulturendringar og kultursatsing over den siste generasjonen. Forfattarane understrekar nokre punkt: Målrørsle og fråhaldsrørsle har ikkje slik vind i segla som i farne år. Bedehus ikkje same tiltrekkingskrafta. Det urbane er i skotet. Bergen, Stavanger og Haugesund er vinnarane. Her vert det satsa med nye kulturanlegg anten det er konserthus eller ein ny stadion. Bergen har vore kulturhovedstad, Stavanger og fylket er i ferd med å forbereda sitt kulturhovedstadsår. Her er vektstvilkår for teater og festivalar og nye uttrykksformer i dans og musikk. Mykje av dette skjer i spennande samvirke mellom det offentlege og næringslivet. Det er rett at her er stor dynamikk i den urbane kulturen sjøl om det etter mitt syn blir vel kraftig understreka i Vestlandets historie. Her er så visst kulturvekst på bygdene også; i Suldal og i Sokndal. Suldal er årets kulturkommune 2006 i Rogaland. Kulturhus og nytt amfi, sogespel og mangfaldige andre tilbod med grunnlag i eigne krefter og kunstnarar utanfrå. I Sokndal vert det satsa på kultur som grunnlag for godt bygdeliv og som grunnlag for å trekkja gjester til bygda. I Lund er det eit særleg godt samarbeid mellom kultur og privat næringsliv. I jærkommunaen vekkjer SPOR-prosjektet Kultursjef Egil Harald Grude Kino1 Stavanger oppsikt. I Karmøy merker Nordvegen historiesenter seg ut. Frå fylkeskommunen si side er vi svært glade for at vi får bidra i og til dette arbeidet. Ikkje minst er det gildt å nemna dei solide kulturtilboda som dagens oppveksande slekt får Hausten og førejulsvinteren er også budsjettid i stat, fylkeskommune og kommune. I skrivande stund har vi fått eit statsbudsjett. Her er alltid noko til glede og noko til sorg. Kutur er dugnadsinnsats. gjennom Den Kulturelle Skolesekken og Rikskonsertane, med eit 1000-tals arrangement gjennom skuleåret. Og så til sist men ikkje minst. Midt i november vart Kulturkort for ungdom lansert. Det er eit nytt fylkeskommunalt tiltak som skal gi ungdommen tilgang til eit mangfaldig kulturtilbod for ein billeg penge. Vi har store forventingar til kulturkortet. Hausten og førejulsvinteren er også budsjettid i stat, fylkeskommune og kommune. I skrivande stund har vi fått eit statsbudsjett. Her er alltid noko til glede og noko til sorg. Kultur er dugnadsinnsats. Staten, fylkeskommunen og kommuane arbeider saman om å byggja ut fleire av regionmusea våre, Dalane folkemuseum, Jærmuseet sitt Vitenssenter i Sandnes og Ryfylkemuseet. Her vert skapt nye vekstvilkår for Stavanger Symfoniorkester. Stavanger2008 vert fylgt opp med planmessige løyvingar. Men barneteateret ved Rogaland Teater fekk ikkje ynskja sine oppfylte, heller ikkje Stavanger Museum. Det regionale filmfondarbeidet må endå ein gong konstatera at det ikkje kjem pengar frå Oslo. Vi har også eit framlegg til fylkesbudsjett. Driftsoppgavene veg tungt. Museum, teater, musikk, støtte til frivillige organisasjonar, idretts- og friluftslivstiltak og til Stavanger2008. Drifta går vidare om enn ikkje på det nivå som mange av samarbeidspartnarane våre ynskjer seg når dei skriv budsjettsøknadene sine. Også er her også plass til nye tiltak i by og bygd, i arbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi har store for forventingar til Kulturkort for ungdom, til det arbeidet som nå vert drive med å forbereda Rasmus Lølandjubileet og nasjonalt Arne Garborgsenter. Og så har vi fått inn ei lang rekke spennande kulturprosjektsøkander frå by og bygd til det regionale utviklingsporgrammet vårt RUP. Restaurerings- og tilretteleggingstiltak for ei lang rekke kultur og reiselivstiltak, til store enkeltarrangemment og meir langsiktige tiltak. Kreativiteten og pågangsmotet er stort. Det gleder og utfordrar. I denne utgava av Rogaland i Utvikling er det ei glede å kunna presentera eit knippe av dei tiltaka vi i Rogaland fylkeskommune arbeider særleg med for tida: Fylkesplan for lesing IDEAL Kulturkort for ungdom Tool-Quiz og arbeidet med å få auka fysisk aktivitet. Det er spennande og givande å arbeida med kulturspørsmål. Kulturtiltak og kulturarrangement vert etterspurte i by og bygd. Kultur er viktige for levande og dynamiske by og bygdesamfunn. Ved årsskiftet har vi nokre stille dagar. Eg håpar de vil kunna nytta gode fridagar til å nyta litt eksta kultur. Og så håpar eg de vil nytta muligheten til å la dykk gleda og inspirera over å lesa Vestslandets historie. Den gir både innsyn og utsyn og plasserer kulturen vår inn i større samanhengar. I det perspektivet vert kan hende ikkje årsbudsjettet alfa og omega, men det at vi vil noko og kan arbeida målbevisst over tid. Det gir resultat. Vi takkar alle for samarbeidet i året som har gått og ynskjer vel møtte til nye utfordringar i 2007 Tekst: Egil Harald Grude Kultursjef Rogaland fylkeskommune Foto: Bitmap

6 GJESTE skribenten Peers møte med 6 Rogaland i utvikling

7 Sphinxen Peer på leting etter seg selv og meningen med livet. Ibsen stiller spørsmål uten å gi svar

8 GJESTE skribenten Peer Gynt på Giza-Platået Henrik Ibsen er den dramatiker som, ved siden av William Shakespeare, blir mest spilt rundt om i verden. Hans skuespill står regelmessig på repertoaret ved teatre i fem verdensdeler. I 1876 ble Peer Gynt uroppført i Oslo med musikk av Edvard Grieg, og siden den gang har dette verk blitt stående som et av verdens mest kjente identitetsdramaer. 130 år etter verdenspremieren oppføres Peer Gynt med nettopp Edvard Griegs musikk, foran Sphinxen på Giza-platået utenfor Kairo i Egypt. Forestillingen var en internasjonal avrunding på 100 års-markeringen for Henrik Ibsens død. 80 land har vært involvert i feiringen med 8000 forskjellige Ibsenarrangementer rundt om i verden. Oppsetningen var et samarbeidsprosjekt mellom norske og egyptiske kunstnere og inngikk i en større Ibsen-satsning i Egypt. Peer Gynt i Egypt er Norges største kulturelle sammarbeidsprosjekt i utlandet noen gang. Ibsen 2006, en organisasjon opprettet av Kulturdepartementet i anledning Ibsen-året, var sammen med Kairo Opera, Kairo Symfoniorkester og Den Norske Opera i Oslo, de største kunstneriske bidragsytere. Regner man antall medvirkende fra begge land var 356 personer direkte involvert og den største kontingenten av de medvirkende stiltes fra egyptisk side. Egypt er det eneste land Henrik Ibsen hadde et forhold til - utenfor Europa. Han var dypt fascinert av den faraoniske kultur og Nil-landskapet og har skrevet sentrale dikt om dette. Han var offisiell norsk-svensk utsending ved åpningen av Suez-kanalen i 1869, og har skrevet reisebrev fra sitt lange opphold i Egypt. Og ikke minst; han har latt den viktige vendepunktscenen i Peer Gynt utspille seg rett foran Sphinxen. Peer Gynt er et drama som er norsk i substans, men universelt av ånd. Hovedkarakteren er på leting etter seg selv og meningen med livet. Ibsen sender den norske Peer ut i verden, hvor han tilslutt ender opp foran Sphinxen. Peers møte med Sphinxen er rammen rundt denne oppsetningen. Sphinxens mytologiske funksjon var å stille mennesket de grunnleggende eksistensielle spørsmål uten å gi svar. Flere tusen år etter Sphinxens tilblivelse skriver Ibsen skuespill som reiser spørsmål rundt menneskets grunnleggende verdi og rett - uten å gi svar. I den spesielt tilrettelagte versjon som Ibsen 2006 presenterte, har Sphinxen en helt sentral dramaturgisk funksjon. Spørsmålet Sphinxen stiller: Hvem er du? er et av de fundamentale spørsmål mennesket til alle tider har søkt svaret på. Denne evige søken er en del av vår menneskelige fellesarv. Peer Gynt er et drama som er norsk i substans, men universelt av ånd. Hovedkarakteren er på leting etter seg selv og meningen med livet. Ibsen sender den norske Peer ut i verden, hvor han tilslutt ender opp foran Sphinxen. Peers møte med Sphinxen er rammen rundt denne oppsetningen. De siste ti, femten år av sitt liv ble Ibsen kalt Sphinxen. På mange måter ble denne forestillingen et møte mellom de to Sphinxer. Et møte mellom tider, kulturer, tankesett og mellommenneskelig forståelse. I går og i dag. De tusener av år gamle pyramidene på Gizaplatået er historiens tause vitner til Ibsenårets internasjonale 100 års markering. For norske øyne har pyramidene også et slektskap med de norske urgamle fjelltinder, hvor Peer kommer fra. Det har selvsagt vært en stor utfordring å tilrettelegge Peer Gynt for denne spesielle sammenheng. Ettersom forestillingen markerer overgangen fra Ibsen-året til Grieg-året, la også Griegs notemateriale en føring for de valg som måtte tas. Så godt som alt av Griegs Gynt komposisjon er tatt med, riktignok er noe av materialet brukt i en annen sammenheng enn det komponisten opprinnelig hadde tenkt. Vi valge å la Peers skjebnemøte med Sphinxen være utgangspunktet for Peers tilbakeblikk på sitt liv og forutsetning for hans visjon eller fremtidsdrøm mot slutten av dramaet. Fremføringsstedet krevde av naturlige årsaker en spesiell rammefokusering på fjerde akten, og den akten har Grieg skrevet minst musikk til. Våre kunstneriske valg har vært radikale, men forhåpentligvis er de tatt i respekt og ærbødighet både for Ibsen, Grieg og Sphinxen. Vår overordnede ide har vært å yte dem rettferdighet - i en kompakt utgave. Uten velvilje og hjelp fra Turistministeriet i Egypt ville prosjektet aldri latt seg realisere. Spesielt ønsker vi å takke Cairo operas direktør Abdel Kamel for at han allerede på et tidlig stadium sa ja til vår ide og sørget for at den ble realisert med betydelig støtte fra operaen. Sound and Light i Giza ved Salah El Naby har også lagt forholdene til rette og gitt uvurderlig praktisk støtte til vårt omfattende prosjekt. Den Norske Opera ved operasjef Bjørn Simensen har bidratt både teknisk og kunstnerisk og Utenriksdepartementet ved den norske ambassadør i Cairo, Lasse Seim og hele hans stab, har vært enestående hjelpsomme i den lange og kompliserte prosessen som ligger bak et slikt samarbeidsprosjekt. Tidligere statsminister i Norge, Kjell Magne Bondevik skyldes stor takk for sin sjenerøse støtte og en rekke stiftelser og bedrifter i Norge har bidratt til at vår drøm ble til virkelighet. Tekst: Bentein Baardsen Direktør for Ibsenåret 2006 Foto: Dana Smillie 8 Rogaland i utvikling

9

10 TEMA Kultur HverdagsIbsen Nest etter William Shakespeare, skal Henrik Ibsen være verdens mest spilte dramatiker. Likevel vokser mange nordmenn opp uten å få noe forhold til Ibsens bidrag til vårt literære skattkammer. Selv måtte jeg flytte til England før jeg fikk øynene opp for Norges største forfatter. Mine lærere og medelever på Guildford School of Acting kom stadig til meg med spørsmål de tok det som en selvfølge at jeg som nordmann kunne svare på. Alt for ofte ante jeg ikke hva de snakket om. Min eneste Ibsenreferanse på den tiden, var en dønn kjedelig filmversjon av Villanden jeg ble påtvunget som pensum på gymnas hjemme. Heldigvis gikk det snart opp for meg at her måte det være noe jeg hadde gått glipp av. Jeg begynte å lese og ble snart hekta. Ordenene Henrik Ibsen skrev for over hundre år siden gjør rett og slett at jeg som 31-åring i 2006 får et rikere liv. Jeg synes det er skummelt å tenke på hvor lett jeg kunne ha gått glipp av alt sammen. Ibsenåret i Haugesund Når Haugesund Teater skulle finne vår egen måte å markere Ibsenåret på, bestemte vi derfor å fokusere på å få Ibsen ut til nettopp dem som ikke har noe forhold til ham fra før. Til dette valgte vi to av Ibsens mest kjente verk: Et dukkehjem og Terje Vigen. Sistnevnte er hos oss iscenesatt av Regissør Linn Meyer Kongshavn. Sammen med skuespiller Elsa Aanensen og musiker Halvor Lillesund, har hun laget en nydelig versjon av det sterke diktet om kjærlighet, tap, hevnlyst og tilgivelse. Vi kjenner vel alle hevnlysten rive i oss fra tid til annen, selv om få av oss har opplevd så tunge tap som Terje Vigen. Ibsens historie om tilgivelsens kraft, er kanskje spesielt aktuell i dagens egosentriske velferdssamfunn der det er så alt for lett å glemme å sette ting inn i et perspektiv av hva som virkelig betyr noe. Akkurat som Rogaland Teater, leverer også Haugesund Teater Terje Vigen som Take Away. Stykket blir bestilt til alt fra fødselsdager og grillparty til julebord og jubileer. På den måten når Terje Vigen ut til mange av dem som aldri kommer til oss. Og kanskje kan den gamle gråsprengte mannen gjøre at enda flere Haugalendinger etter hvert finner veien til teatersalen. Når Haugesund Teater skulle finne vår egen måte å markere Ibsenåret på, bestemte vi derfor å fokusere på å få Ibsen ut til nettopp dem som ikke har noe forhold til ham fra før. Til dette valgte vi to av Ibsens mest kjente verk: Et dukkehjem og Terje Vigen. Mens boligmarkedet koker Et dukkehjem hadde premiere hos oss 9. november og spiller på vår intimscene i Festiviteten. Haugesund Teaters samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken gjør at nær 3000 ungdomsskoleelever får se stykket. I tillegg spiller vi åpne forestillinger på kveldstid. Unge publikummere har hele tiden vært langt fremme i teaterets tanker under produksjonen, og regissøren har lagt stor vekt på å skape Et dukkehjem som kommuniserer med folk som ikke kjenner Ibsen fra før. På scenen står Hanne Gjerstad Henrichsen, Elsa Aanensen, Håkon Karoliussen, Bjørn André Widvey og Stian Olderkjær. Om hvorfor Et dukkehjem er aktuelt i dag, sier Jo Strømgren selv: Det er ikke uten grunn at Et Dukkehjem har vært et av verdens mest spilte teaterstykker. Samlivet mellom mann og kvinne er et stort og universelt tema og angår til enhver tid noen milliarder mennesker. Både de som har vært heldige og de som har vært uheldige med sin tosomme skjebne. Og kanskje spesielt de med lykkelig fasade og ditto ulykkelig innemiljø. Ibsen har hatt evnen til å heve dialogen mellom mann og kvinne til et høyere plan og gitt sin ettertid et rikt galleri av arketyper som kan illustrere og rettlede videre slekters forståelse av seg selv og sine omgivelser. Men nå, i Ibsens eget land, i Ibsens eget markeringsår, er det likevel legitimt å spørre seg hvor aktuelle hans tekster egentlig er. Ikke fordi det er noe i veien med Ibsen selv, men kanskje med oss. Har vi kommet til en generasjonstid og et punkt i samfunnsutviklingen hvor dialogen og refleksjonsnivået i den hjemlige tosomheten står i grell kontrast til Ibsens høyverdige retoriske nivå? Foregår det overhodet noe verbalt av nevneverdig interesse og verdi i alle de nyoppussede og minimalistiske treromsleilighetene i det urbane Norge? Har vi mistet nødvendigheten av å diskutere for å kunne overleve og utvikle oss selv? Skifter vi rett og slett partner istedenfor å løse problemene? Aldri har Norge vært så etablert som nå, men feilen er kanskje at mange forveksler etablering med det å være voksen. Kanskje det er akkurat nå vi trenger Ibsen som en påminnelse om at vi egentlig ikke har utviklet oss noe spesielt på hundre år. Språket og omgivelsene er radikalt annerledes, men det å håpe på at noen vil ofre sin ære for sin samboer er like usannsynlig i dag som den gang. Det vidunderligste, drømmen om et ekte samliv, er dessverre en utopisk tanke for de fleste fremdeles. Dukkehjem blir omsatt som aldri før - boligmarkedet simpelthen koker. Tekst: Birgit Amalie Nilssen Teatersjef ved Haugesund Teater Foto: Øyvind Sætre 10 Rogaland i utvikling Håkon Karoliussen som Torvald Helmer og Hanne Gjerstad Henrichsen som Nora Helmer

11

12 TEMA Kultur Ibsenår og Rogaland Teat Ibsenåret er snart ved veis ende, og vi på Rogaland Teater bruker anledningen til å se tilbake på feiringen. For det er vel det vi gjør i dette året. Feirer. Det kan virke grotesk å feire 100-årsminnet for et menneskes bortgang, men det er ikke først og fremst et menneske vi feirer. Vi feirer verkene hans mer enn mannen. Selvfølgelig beskjeftiger vi oss også med mannen, men da kanskje først og fremst institusjonen og myten Ibsen. Vi snakker om ham som egenhendig gav Norge et eget teaterrepertoar. Det er han som har formet vår oppfatning av hva teater er for noe. Ibsen er for oss det Shakespeare er for britene. Et Ibsenstykke er for oss selve kvintessensen av teater. Derfor har det vært viktig å spille Ibsen dette året. Historisk Teatret er en ung kunstart i Norge til forskjell fra i andre europeiske land. Norge var på midten av det 19. århundret et land uten store byer. Teateret er en urban kunstform. Det avgjørende var og er fortsatt fellesskapet i opplevelsen. Altså, man trengte et publikum. Til gjengjeld hadde Norge en rekke borgelige småbyer. Borgerklassen som vokser frem utover på 1800-tallet, er en forutsetning for fremveksten av teatret. I Norge hoppet vi dermed bukk over hoffteatret og gikk rett inn i det borgelige teater. Ved Henrik Ibsens første tid som dramatiker, på og 60- tallet, ble hans diktning regnet som litteratur, ikke bare som scenetekst. Den litterære institusjonen kommer sent i Norge. Forlagshusene lå i København. Dessuten manglet norske skuespillere, man manglet teaterhus og ikke minst manglet man publikum. Likevel kom man på ideen om å lage norsk teater. Man ville utfordre de teatrene som fantes, både de omreisende private truppene og de danske faste ensemblene, som f.eks. holdt til ved Christiania Theater. Og dette var det Ibsen sto i, eller kanskje mer riktig, havnet inn i. Som all historie, er også teaterhistorien preget av en rekke tilfeldigheter. Og det har vært spekulert mye i hva som ga Ibsen veien inn i teateret. Men hvorfor lage norsk teater? Her var motivene vikarierende. Det var ikke nødvendigvis det å lage teater som var hovedsaken. Det kan se ut som om det ennå ikke fantes krefter til det. Tanken om et nytt norsk teater ble løftet frem av politiske og nasjonalromantiske strømninger, og til en viss grad av norske diktere diktere, ikke dramatikere. Teateret tilbød arbeid, relativt godt betalt, og etter hvert også et publikum. Men det var ikke nødvendigvis kun som dramatiker man arbeidet. Den store mengden av dramatikk ble allerede levert av en rekke Vaudeville-forfattere. Ibsen skrev i perioder svært lite dramatikk. Han jobbet blant annet som teaterdirektør og instruktør. I 1857 tok han til som kunstnerisk direktør ved Kristiania Norske Theater. De påfølgende årene ble noen av Ibsens verste. Den dårlige økonomien til teateret ble forverret, og i 1862 gikk teateret konkurs. Da stakk Ibsen av på stipendietur til Gudbrandsdalen og Vestlandet for å samle inn folkeminner. Senere dro han ut for å studere teater på kontinentet. Men i Oslo hadde han kommet seg på innsiden av teateret og lært teaterhåndverket. Slik skaptes dramatikeren Henrik Ibsen. Ibsen på Rogaland Teater Så hvordan feirer man Henrik Ibsen ved Rogaland Teater? Jo på vår egen måte, takk. Og det vil Også Magne Drangeid i Dag og Tid så det pedagogiske potensialet i forestillingen: Hundre lektorar kan neppe gjera meir for Ibsen-interessa, enn det Rogaland Teater nå gjer i ungdommens eige Eit dukkehjem si, med noe for alle aldre også den skoletrøtte ungdommen. Rogaland Teater tjuvstartet Ibsenåret med dramatikerens siste skuespill, Når vi døde våkner. Stykket oppleves som en gåtefull blanding av realisme og symbolisme. Til denne oppsetningen hentet Rogaland Teater inn Norges ledende Ibseninstruktør, Terje Mærli. Den finslipte oppsetningen, som ble holdt i en estetisk-minimalistisk stil, ble invitert til Ibsenfestivalen i Oslo. Først ute i Ibsenåret var teatrets unike Ungdomsteater. Vi satset på en frisk og sterkt bearbeidet versjon av Et dukkehjem, Ibsens Nora og Helmer ble forvandlet til et ungt jappepar fra vår tid. Denne Helmer var 12 Rogaland i utvikling Når vi døde våkner: Lunsj-scenen fra Villanden. Anders Dale som familiens nye leieboer Gregers, Espen Hana som Hjalmar, Nina Ellen Ødegård (Hedvig), Marika Enstad (Gina) og Even Stormoen (Dr. Relling).

13 er

14 TEMA Kultur nyutnevnt personalsjef i en lokal bank fortsatt svimmel over å ha fått en så stor jobb i så ung alder. Nora ble hans luksus-kone, med overdreven sans for materielle goder. Ibsens språk som ofte er et hinder for unge publikummere ble omskrevet til en moderne, helt vanlig, stavangerdialekt. Men alle moderniseringer til tross: kjernen i oppsetningen ville Ibsen ha kjent seg igjen i. Sluttscenen der Nora gjør opprør mot det falske livet hun har levd var gripende. Hennes dilemma var åpenbart noe målgruppa, her ungdom-skoleelever, kunne kjenne seg umiddelbart igjen i. Også Magne Drangeid i Dag og Tid så det pedagogiske potensialet i forestillingen: Hundre lektorar kan neppe gjera meir for Ibseninteressa, enn det Rogaland Teater nå gjer i ungdommens eige Eit dukkehjem Mesterens mesterverk blir Villanden ofte kalt og med god grunn. Teaterets oppsetning på Hovedscenen ble en gedigen kritiker- og publikumssuksess alle 42 forestillingene var praktisk talt utsolgt. Også den var modernisert, men atskillig mer nennsomt enn Ungdomsteaterets Et Dukkehjem. Likevel var skolebesøket igjen på topp. Elevene ved 10. trinn på Austbø skole skrev til oss etterpå: Villanden er nok bedre likt hos eldre mennesker enn unge, men jeg som fjortenåring synes at stykket var utrolig gøy (noe jeg ikke forventet). Har du en billett til Villanden, har du en billett til en minnerik opplevelse. Og Dette var et glimrende skuespill, vidunderlig og storartet. roper Karius og Baktus på loff med sirup på! Rett skal være rett: Nå er Ibsen riktignok igjen inne på pensum. Ja, tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det? Nei, det skjønner jeg ei, sier Peer Gynt. Slik startet altså Norge feiringen. Og det forsatte med flere overraskelser. For det viste seg at det ikke var Norge som skulle feire Ibsen, men Norge som skulle feire seg selv, i Ibsens navn. Denne «nasjonale merkevarebygging», iverksatt av Det kongelige norske Utenriksdepartementet og Bentein Baardson, fikk kommunikasjonskongene til å se de enorme mulighetene ved å trekke Ibsens flosshatt på alt og alle. Det nasjonale Ibsenåret startet med en noe pinlig affære. Saken hadde allerede gått noen ganger frem og tilbake mellom Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet før mediene fikk tak i den, men konklusjonen var klar: Henrik Ibsen skal ikke lenger være obligatorisk lesning for norske ungdommer. Dette skjedde som offisielt statlig bidrag til Ibsenåret Hipp, hipp, hipp! Kanskje var det Ibsens forkjærlighet for mysost som satte Tine på tanken om å bli samarbeidspartner for Ibsenåret Tine markerer selv tre jubileer i Det er 150 år siden det første norske meieriet ble etablert, meierisamvirket er 125 år og Jarlsbergosten ble lansert for 50 år siden. I stedet for kun å feire seg selv har TINE valgt å knytte sine jubileer til det nasjonale Ibsen-året, for å understreke og betone sitt samfunnsansvar. Videre heter det: Konsernet er stolt over å kunne være en aktiv bidragsyter til at en av verdens fremste forfattere får fornyet kraft her hjemme og i utlandet og med sin støtte vil Tine bekrefte sin sentrale og betydelige rolle som nasjonal kultursponsor! rekke anledninger med å frasi seg sitt statsborgerskap. På spørsmålet fra Monsieur Ballon; De er jo norsk?, svarer Peer Gynt: Af fødsel, ja! Men verdensborger af gemyt. For hvad jeg har af lykken nydt, jeg takke kan Amerika. De vel forsynte bogreoler jeg skylder Tysklands yngre skoler. Fra Frankrig fikk jeg mine veste, min holdning og min skærv af ånd, -- fra England en arbejdsom hånd og skærpet sans for eget bedste. Dette gjør ham på sin side til en god nordmann, ettersom nordmenn på reise fort begynner å skamme seg over sitt opphav på denne måten. I et av sine uttallige brev skrev Ibsen at Der findes ikke i hele Norges land 25 fri og selvstændige personligheder. Selv om Peer, Hedvig, Nora, Osvald og Hedda ikke har eksistert, så er det nettopp slik som dem vi alle lever livene våre i et sted mellom fiksjonen og det virkelige livet. Vi ser oss nemlig alltid i lys av en eller flere fortellinger. Og få har spilt en så viktig rolle når det gjelder å forme fortellingene nordmenn forstår seg etter enn Henrik Ibsen. Noen ganger behøver vi å late som vi ikke ser det som er sant for oss. Noen løgner trenger vi å holde på. Vi trenger å ikle oss en rolle og delta i spillet. Teater er et spill som beveger seg mellom fantasi og realitet. Vi lever alle der, et sted mellom fiksjonen og virkeligheten et sted midt mellom mørkeloftet og fotoatelieret, mellom fotoatelieret og mørkeloftet. Så kan man velge å oppsummere markeringen av Ibsens død med Peer Gynts ord: Ibsen på nasjonens scene I dette Ibsenår har man følt seg forpliktet til å feire mannen, livet, diktningen. Når vi nå snart står ved dets korsvei, må man i møte med knappestøperen svare for dets hendelser. Det nasjonale Ibsenåret startet med en noe pinlig affære. Saken hadde allerede gått noen ganger frem og tilbake mellom Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet før mediene fikk tak i den, men konklusjonen var klar: Henrik Ibsen skal ikke lenger være obligatorisk lesning for norske ungdommer. Dette skjedde som offisielt statlig bidrag til Ibsenåret Hipp, hipp, hipp! De som leder norsk skole mente at det ikke skal være obligatorisk å kjenne sentrale litterære verk i vår norske og europeiske kultur, verk som har formet samfunnslivet og vår egen bevissthet. Det lille som var igjen, ble nå kastet i støpeskjeen av et kobbel reformpedagoger. Alle skal få gå utenom Bøygen, og i bakgrunnen Forfatteren levde i store deler av sitt liv under fattigdomsgrensen, før han på sine eldre dager i kjent fin de siècle-jappestil plasserte diktergasjen sin i jernbaneaksjer. Med den påfølgende utbyggingen av jernbanenettet kom avkastningen, og Ibsen ble en holden mann. Men dette har tydeligvis NSB kjørt hurtig forbi, like mye som ingen sponsorer har grepet fatt i Ibsens kjærlighet til havresuppe, poteter og sild og norsk laks. Henrik Ibsens forhold til Norge var mildt sagt problematisk. Både hans skuespill og brev avslører dette. Men det viktigste beviset er at han valgte å tilbringe 27 av sine beste år utenfor Norge, nettopp for å oppsøke en mer kulturell atmosfære. Roma, Genzano, Ariccia, Iscia, Sorrento, Amalfi, Bayern, Dresden, Wien, München, Gossensass (Tyrol), Stockholm. I løpet av disse årene besøkte han nesten ikke Norge. Ibsen uttalte at Norge er et vanskelig land at have til fædreland, og han truet ved en Så usigelig fattig kan en sjæl da gå Tilbage til intet i det tågede grå. Du dejlige jord, vær ikke vred, at jeg tramped dit græs til ingen nytte. Du dejlige sol, du har sløset med Din lysende stænk i en folketom hytte. Der sad ingen derinde at varme og stemme; - Ejeren, siger de, var aldrig hjemme. Dejlige sol og dejlige jord, I var dumme, at I bar og lyste for min moer. Ånden er karrig og naturen er ødsel. Det er dyrt at bøde med livet for sin fødsel. Vel fordøyd Ibsenår! Tekst: Hanne Tømta Teatersjef ved Rogaland Teater Foto: Emile Ashely 14 Rogaland i utvikling Feinschmecker-minimalisme: Når vi døde våkner på Intimscenen. Even Stormoen som Rubek og Ellen Dorrit Petersen som Maja.

15

16 Fylkesordførere Rogaland i utvikling

17 Arne Rettedal fylkesordfører Ved fylkestingsvalget 1987 i Rogaland var valgdeltagelsen 66,9% mens gjennomsnitt for landet var 66,2%. I forhold til valget i 1983 var valgdeltagelsen ved fylkestingsvalget i Rogaland omtrent uendret (i 1983 var den 70%). Partifordelingen ble slik (antall representanter i 1983 i parentes): Ap.19(21), H.18(20), Krf.11(11), Frp.10(6), Sp.5(6), V. 5(3), SV 3(3). Ved valget i 1983 fikk DLF (Det liberale folkepartiet) 1 rep. På det konstituerende fylkesting den 6.oktober 1987 fremmet Kjell Arholm ( H) forslag på Arne Rettedal (H) som fylkesordfører. Aud Haukland (Ap) fremmet forslag på Tore Nordtun (Ap). Ved valget fikk Arne Rettedal 49 stemmer, Tore Nordtun 22 stemmer. Valg på fylkesvaraordfører ga følgende resultat: Kjell Erfjord (Krf.) 39 stemmer, Tore Nordtun 22 stemmer, og 10 stemmer var blanke. Valget av Arne Rettedal som fylkesordfører kom som et resultat av lange og omfattende forhandlinger mellom de borgerlige partiene (minus Frp.). Avtalen innebar bl.a. at Krf. skulle få fylkesordføreren ved opprykk dersom Arne Rettedal forlot vervet på permanent basis Man utelukket nemlig ikke at Rettedal på ny kunne bli aktuell som statsråd. (Kilde:Torbjørn Kindingstads bok om Arne Rettedal Maktens byggherre ). ARNE RETTEDAL ble født på Madla den 25.juli Han tok Fylkesordfører Arne Rettedal eksamen artium i Han drev farsgården på Madla i 6 år til han begynte på NTH hvor han ble uteksaminert som sivilingeniør i Han startet sitt eget byggekonsulentfirma i 1961 som han drev fram til Han bodde hele sitt liv på gården på Madla. Hans politiske liv må sies å være enestående det spenner over en periode på nesten 40 år, fra han ble valgt inn i Madla kommunestyre og formannskap i 1960 til han avsluttet som medlem av fylkesutvalget/fylkestinget i Hans viktigste politiske tillitsverv var: Kommunalminister i Kåre Willochs regjering Medlem av fylkestinget i Rogaland fra 1964 til 1983 og fra 1988 til Medlem av fylkesutvalget fra og fra 1988 til 1999 Fylkesordfører Fylkesvaraordfører Ordfører i Madla kommune 1963/1964 Ordfører i Stavanger fra og fra 1972 til Av andre viktige tillitsverv kan nevnes styreleder i NSB,i Lyse Kraft,Forus Industritomteselskap, Rogalandsbanken, og Utvalget for høyere utdanning- og forskning. Det vil ikke være mulig, i denne korte omtalen, å spenne over hele 40 års perioden. Jeg har måttet velge, og vil konsentrere meg om Arne Rettedals virke i fylkeskommunen. Men det må nevnes at han var en Kommunalminister som satte spor etter seg, det er mange av oss som husker hans innsats for å få ned arbeidsledigheten og hvor han fikk satt i gang en rekke infrastrukturprosjekter hvor de som arbeidet der ble omtalt som Rettedøler og da i positiv betydning. Som ordfører i Stavanger var han en meget sentral aktør når det gjaldt å få Stavanger som oljehovedstad. Her var han, som i mange andre sammenhenger, fremsynt og knyttet til seg et kontaktnett som var av helt avgjørende betydning for at Statoil og Oljedirektoratet ble etablert her. Som følge av dette ble Stavangerregionen et naturlig sted for oljevirksomheten og for oljeselskapene å etablere seg her. Nevnes må også hans engasjement for å få godkjent Forus som industri/næringsområde. Her var det konflikt med de interesser som ville sikre området til jordbruksformål (Landbruksdepartementet). Videre hans arbeide for å få et universitet til Rogaland. Også dette ble som kjent realisert. Rettedals fylkeskommunale innsats spenner over to perioder, først fra 1964 da han som ordfører i Madla kommune ble innvalgt på fylkestinget., og senere innvalgt fra Stavanger kommune, frem til Så var det et opphold på 5 år da han var Kommunalminister. Den neste perioden begynte da han kom tilbake til fylkestinget i 1988 og den varte frem til1999. I den første perioden var det hans innsats for kommunikasjonene i fylket som best vil bli husket. Han satt da som formann i fylkestingets veinemd (samferdselsstyret) og fikk, som leder av denne nemnda, en stor innflytelse på samferdselspolitikken i fylket. Veinemnda ble den som var mest ettertraktet å komme i for

18 Fylkesordførere fylkestingsrepresentantene. Her fikk Rettedal vist seg som en meget dyktig møteleder og sin evne til å få samlende vedtak i store og viktige saker. I de årene Rettedal ledet veinemda ble mange og store prosjekter vedtatt, påbegynt og gjennomført. Transportplan for Ryfylke bl.a. med 16 nye ferjeleier som erstattet lokalbåtruter med moderne bilferjer Motorvegen Stavanger-Sandnes ble til i denne perioden, likeledes Suldalsvegen og vegen fra E-76 ut til Kårstø, som utløste fastlandsforbindelsen til Bokn, som igjen åpnet for gjennomføringen av Rennfast. Her var Rettedal meget sentral når det gjaldt å få Stortinget til å si ja, ikke minst i forhold til sine partifeller der. Brokke-Suleskardveien var også et prosjekt hvor hans medvirkning var avgjørende for utfallet. Vegsjef i disse årene var Chester Danielsen, og samarbeidet mellom han og Rettedal og veinemnda var godt, og tillitsfullt. De som husker den tiden vil neppe betrakte den omorganisering av Statens Vegvesen som nå har funnet sted, som noe fremskritt, snarere tvert imot. Det er ingen overdrivelse å si at årene som leder av fylkestingets veinemnd ga Retteal et ry som distriktspolitiker. Etter at regjeringen Willoch gikk av i månedsskifte april/mai kom Rettedal tilbake til Stavanger. Til fylkestingsvalget i 1987 ble han nominert som Høvres fylkesordførerkandidat. Med hans bakgrunn som riks-, lokal- og fylkespolitiker var han selvsagt en sterk kandidat til denne posisjonen. Han ble da også valgt til fylkesordfører. Da Arne Rettedal tok fatt på sin fylkesordførerperiode hadde fylkeskommunen et akkumulert underskudd på 270.mill. kr. Budsjettet var på ca.3,1 mrd.kr. Forklaringen på dette er å finne i flere forhold. I perioden før hadde man startet opp det nye sentralsykehuset, med en betydelig økning av driftsutgiftene. Man var og i gang med byggingen av 3 nye videregående skoler samtidig i Sauda, Strand og Egersund, og fylkeskassen hadde vært brukt som byggelånsbank til byggearbeidene. Disse, og andre forhold, hadde ført til at fylkeskommunens likviditet var betydelig svekket. Fylkespolitikk ble viktig. Det betydde noe for aktørene, og administrasjonen møtte politikere som ville noe og som hadde planer, visjoner og mål for virksomheten. Da Rettedal begynte sin periode ble fokus satt på fylkeskommunens økonomi, og med en målsetting om at det akkumulerte underskudd skulle være vekk i løpet av valgperioden. Det var således ingen tilfeldighet at sak nr.1 på det første fylkestinget i denne valgperioden var: OPPRETTELSE AV FINANSUT- VALG. Innstillingen til fylkestinget fra fylkesutvalget gikk kort ut på at dette utvalget skulle ha 9 medlemmer, oppnevnt av fylkestinget, blant medlemmene av fylkesutvalget og med fylkesordfører og varaordfører som formann og nestformann. Mandatet var at finansutvalget skulle være innstillende myndighet til fylkesutvalget i alle saker av vesentlig betydning for fylkeskommunens økonomi, herunder (selvsagt) budsjett og langtidsbudsjett, og videre at finansutvalget skulle være fylkesplanutvalg. Videre ble det vedtatt at forhandlingene i utvalget skulle være fortrolige.ordningen skulle være en prøveordning for valgperioden.. Fylkestinget gjorde vedtak i hovedsak lik innstillingen fra fylkesutvalget. Det tok ikke lang tid før finansutvalget ble en del av den politiske debatt. Mørkeloftet var en betegnelse som ble brukt om utvalget, da særlig blant de som ikke fikk være med i dette lukkede forum, og ord som maktmisbruk og udemokratisk gikk også igjen i debatten. Jeg nevner dette fordi finansutvalget og dets funksjon og arbeidsmåte, ble et et hett tema i valgkampen foran fylkestingsvalget i En annen sak, i samme fylkesting (sak 78/88), var ØKONOMISK STYRING OG KONTROLL.. Det ble her bestemt at bare fylkestinget kunne gjøre vedtak om oppretting av nye stillinger (det var iverksatt ansettelsesstopp), igangsetting av nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, overordnede målsettinger, og bruk av økte inntekter som ikke var innarbeidet i budsjettet. Finansutvalget var innarbeidet som en del av styringsprosessen. Arne Rettedal, så som sin primære oppgave som fylkesordfører å få orden på fylkeskommunens økonomi i løpet av valgperioden. Det ble gjennomført, og Rettedals innsats i den forbindelse var å samle fylkestinget til å vedta de nødvendige tiltak.. Når man skal fronte innstramningstiltak blir man sjelden populær, hvilket heller ikke Rettedal ble. Han hadde en stil som kunne oppfattes som direkte og til tider provoserende som for eksempel da han uttalte: De har nok penger på sykehuset. De får se å jobbe mer. Ingen skal føle seg trygge i jobbene sine. Han uttalte også at: Politikk er å styre. Vi er ikke her for å gjøre livet spennende for fylkespolitikerne. Det er klart at slike utsagn ikke høster like stor applaus hos alle. Men det vil være galt å beskriver Rettedals ordførerperiode som utelukkende en periode med innsparing og konsolidering. Tvert imot den hestekuren man gikk igjennom hadde som formål å skape grunnlag for å komme videre, hvilket også ble mulig. Han kan tilskrives initiativ og medvirkning til, en rekke meget viktige tiltak og prosjekter som ble påbegynt og gjennomført i perioden. Dette beskrives på en treffende måte i Kindingstad sin bok om Arne Rettedal, hvor det heter: Men det svingte rundt Arne Rettedal i denne perioden Flere av de som var med nøler ikke med å si at det var disse 4 årene det skjedde noe i fylket. Fylkespolitikk ble viktig. Det betydde noe for aktørene, og administrasjonen møtte politikere som ville noe og som hadde planer, visjoner og mål for virksomheten. Som fylkesrådmann i denne perioden kan jeg underskrive dette. Det var en krevende, til tider tøff, men fremfor alt en spennende og 18 Rogaland i utvikling

19 utfordrende periode for alle oss som jobbet i administrasjonen og i de fylkeskommunale virksomheter. Når jeg skal velge ut enkeltsaker eller enkeltområder som kan knyttes opp mot initiativ og medvirkning fra Rettedal, har jeg det ikke lett. Det blir å velge blant de som jeg mener ligger i øverste hylle, og har festet meg ved følgende: Det hadde i mange år vært planer om nytt kjøkken ved SiR, men dette skulle først komme i byggetrinn to. Dette prosjekt dro ut i tid, det er pr. i dag ikke bygd. Kjøkkenet på SiR var ikke bra,lokaliteter og utstyr og service var gammelt. Rettedal tok initiativ til å bygge et nytt (såkalt midlertidig) kjøkken utenfor sykehuset, på Forus,og det ble vedtatt av fylkestinget med en kostnad på noe under 30 mill.kr. Dette revolusjonerte både matkvaliteten og standarden på serveringen. Man fikk valg mellom flere retter og måltidene ble servert på normale spisetider. Det ble opprettet et nytt fagopplæringstilbud som ga fagbrev i omsorgsfag og tilsvarende for ambulansepersonal. Ideen om et fagbrev i omsorgsfag kom som en indirekte følge av HVPU-reformen som innebar nedleggelse av Bakkebø og Nærlandheimen. En stor del av de som arbeidet der var ufaglærte. Rettedal hadde i møte med de ansatte lovet at de skulle få tilbud om annet arbeid og/eller tilbud om opplæring. Dette løftet ble holdt, bl.a. fordi man hadde omsorgsfagutdanningen å tilby. Saken om omsorgsfaget ble etter hvert en het potet Her var profesjonsstrid og strid,om innholdet av opplæringsplanen. Men det er en helt annen og meget lang historie. Etter at en del fylkestingsrepresentanter hadde besøkt Haukeland Universitetssjukehus og fått presentert den akuttmedisinske nødhjeplsentralen der (AMK), ble det tatt initiativ til å få et liknende opplegg for Rogaland. Med rekordfart ble AMK-sentraler i Haugesund og Stavanger åpnet den 1.april 1991.I dag er slike sentraler etablert i hele landet, men i 1991 lå vi så absolutt i forkant takket være fremsynte politiker, deriblandt Rettedal, som engasjerte seg sterkt i denne saken. AMK sentralene var Rettedal stod også bak etableringen av stiftelsen Hjertelaget, som hadde som formål å stå for opptrening av hjertepasienter. Det var i denne valgperioden at det ble presset på for at SiR skulle få en egen kreftavdeling. Den gang var dette ingen selvfølge, men også denne kampen førte frem en del av det såkalte Telematikkprosjektet, hvor investeringene kom opp i 80 mill. kr. I denne forbindelse er det også naturlig å nevne at Rettedal, noe tidligere, hadde fått etablert en base for Norsk Luftambulanse i Stavanger. Rettedal stod også bak etableringen av stiftelsen Hjertlaget, som hadde som formål å stå for opptrening av hjertepasienter. Det var i denne valgperioden at det ble presset på for at SiR skulle få en egen kreftavdeling. Den gang var dette ingen selvfølge, men også denne kampen førte frem. Jeg har også tatt etablering av Fondet for høyere utdanning og forskning som ble vedtatt av fylkestinget i sak 64/92 fordi saken har en fornøyelig. forhistorie:. Rettedal og jeg reiste til Oslo for å forhandle med Bygge-og eiendomsdirektoratet om oppgjør for tomten som den gang Distriktshøgskolens bygninger var oppført på, fordi tomten skulle innløses av Staten. På flyet inn snakket vi om hva vi skulle forlange med utgangspunkt i det areal som skulle avståes. Jeg syntes jeg tok hardt da jeg antydet 20 mill.kr., Rettedal mente det var for lite, vi må ta hardt i så vi har noe å gå på, vi sier 30 mill. og det ble kravet i møtet. Beløpet ble godtatt uten pruting, og på veien hjem var Rettedal noe mutt. Jeg hadde jo trodd at han var begeistret for resultatet. Vi skulle nok tatt hardere i Fredrik var hans kommentar. Det var disse ca.30 mill.kr. som ble grunnlaget for opprettelse av fondet. Dette var et lite utvalg av saker som Arne Rettedal engasjerte seg sterkt i da han var fylkesordfører, og som han fulgte opp i årene etter han sluttet som ordfører men var medlem av fylkestinget og fylkesutvalget. De siste årene av Arne Rettedals liv ble ikke lett. Først tapte han kampen om fylkesordførervervet ved fylkestingsvalget i Etter sterkt ønske fra partiet stilte han også til valg i år gammel. Foran Fylkestingsvalget, i juli 1995, ble han rammet av slag.men ved sin enorme viljestyrke klarte han å komme tilbake,og fortsatte som medlem av fylkesutvalg og fylkesting ut perioden til Arne Rettedal ble i 1993 tildelt St.Olavs Orden, ridder av 1.klasse. Arne Rettedal døde den 28. desember 2002 med sine kone Agnes ved sin side i deres hjem på Madla. Ved begravelsen fra Stavanger Domkirke sa biskop Ernst Baasland bl.a.: Si ikke med sorg at han er død. Si heller takk for at han har levd. Det var verdige minneord om en stor politisk Høvding. Tekst: Fredrik Wendt Advokat Foto: Rogaland Fylkeskommune

20 TEMA Kultur Endelig! Nå er kulturkortet her Under slagordet Billig moro! lanserte fylkesordfører Roald Bergsaker og leder av Regional- og kulturkomiteen Trond Lode Kulturkortet for ungdom. 20 Rogaland i utvikling Sparegrisen nyter den Billige moroen.

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14.

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14. i utvikling Nr. 2 2009, 14. årgang Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Rogaland fylkeskommune nr. 2-09 NNHOLD Eg er svært glad at eg

Detaljer

Rosenkilden. Nye regioner - hva nå? Fra håndball til politikk

Rosenkilden. Nye regioner - hva nå? Fra håndball til politikk 10 06 Rosenkilden N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Nye regioner - hva nå? Stortingsmeldingen om våre nye regioner kommer nå i desember. Det er flertall på Stortinget til å følge regjeringens forslag

Detaljer

DAGSREFERATER. Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte. Oslo Kongressenter, Folkets Hus

DAGSREFERATER. Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte. Oslo Kongressenter, Folkets Hus 1 DAGSREFERATER Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 07. 12. oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dag 1, fredag 07. Oktober 2011... 4 Dagsorden punkt 1: Åpning... 4 Minnetale

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. des. Dagsorden 1559 Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 32): 1. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre oktober 2008 10 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024

Detaljer

ROGALAND. i utvikling. Nr. 4 des. 2002 7. årgang. Gass inn i skolen. Ungt entreprenørskap. Kolumbus på nye veier Kulturplan

ROGALAND. i utvikling. Nr. 4 des. 2002 7. årgang. Gass inn i skolen. Ungt entreprenørskap. Kolumbus på nye veier Kulturplan ROGALAND i utvikling Nr. 4 des. 2002 7. årgang Gass inn i skolen Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Ungt entreprenørskap Kolumbus på nye veier Kulturplan 4. Videregående skole som regional

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Nytt klima for klimaforsking

Nytt klima for klimaforsking september 2008 NUMMER 7 ÅRGANG 40 F Nytt klima for klimaforsking Noreg trappar opp forskinga på klimatiltak. Millionane frå klimaforliket rullar inn i Forskingsrådet, men kvar blir pengane av? Side 12-17

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år

Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2014 SAMFUNNSVITEREN Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK JUBILEUMSÅRET 2014 Gunn Kvalsvik Jubileumsåret

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007 Med klare budskap SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 6-2007 Med klare budskap s. 4-6 Filmfolket s. 24-27 Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylke Ansvarleg

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13.

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13. i utvikling Nr. 4 2008, 13. årgang Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Rogaland fylkeskommune nr. 4-08 NNHOLD Lærlingeordningen representerer

Detaljer

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene i Oslo TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål 08 Oktober 2007 Side 16 Døves Tidsskrift 8-2007 Side

Detaljer

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar:

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar: Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT DESEMBER 2000 Tusen tanker tok tak på Hamar: Med fantasi som forretningsidé I den «nye økonomien» er det mye snakk om intellektuell

Detaljer

Rosenkilden. og teknologi. K o m m u n i k a s j o n

Rosenkilden. og teknologi. K o m m u n i k a s j o n 08 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T K o m m u n i k a s j o n og teknologi Mellom klima og kaos Det er vanskelig å kommunisere dersom man ikke vet hva man snakker om. Det har vi alle

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer