IKT-sikkerhet og personvern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-sikkerhet og personvern"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker

2 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

3 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern som er gjennomført i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 4. og er definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Revisjonen har utarbeidet rapporten etter bestilling fra kontrollutvalget. Det ble gjennomført oppstartsmøter med rådmennene i de enkelte kommunene før prosjektet ble igangsatt. Rapportutkast inkludert fakta, vurderinger, konklusjoner og anbefalinger for den enkelte kommune er sendt på høring til rådmannen. Høringsuttalelsene fremkommer av rapporten i sin helhet som vedlegg. Revisjonen ønsker å takke administrasjonen i kommunene for god bistand og tilrettelegging i prosjektforløpet. Vi vil spesielt rette en takk til rådmenn, IKT-sikkerhetsansvarlige og leder for Til tross for deres nokså travle hverdag har alle med velvillighet stilt opp. Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS ønsker å takke kontrollutvalget for oppdraget. Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

4 4 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

5 Sammendrag Sammendrag Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunenes tilnærming til IKT-sikkerhet er systematisk med tanke på om de følger føringer knyttet til internkontroll for IKT-sikkerhet og personvern. Problemstillingen for denne undersøkelsen er følgende: o I hvilken grad har kommunen en systematisk tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern? Revisjonskriterier uttrykker de krav og forventninger som kommunene undersøkes mot. Revisjonskriterier for denne undersøkelsen er kort oppsummert slik: Kommunene skal dokumentere en systematisk tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern i tiknytning til følgende punkter: o en strategisk IKT-planlegging o IKT-prosesser og relasjoner o kommunikasjon av ledelsens mål og retning o vurdering og styring av IKT-risiko o håndtering av kvalitet og avviksrapportering Revisjonen anser det slik at kommunene ved revisjonens undersøkelse ikke fullt ut har en systematisk tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern. ØRU-kommunene har i felleskap utarbeidet en strategi for IKT-sikkerhet og personvern for å sikre at kommunene overholder regelverket. Revisjonen anser dette arbeidet som positivt, men vurderer det slik at kommunene i mindre grad har implementert strategien i egen organisasjon. For Eidsvoll kommune vurderer revisjonen det slik at tiltakene for å bedre IKT-sikkerhet og personvern i større grad bør være basert på dokumenterte risiko- og vesentlighetsvurderinger. Eidsvoll kommune har informert om IKT-sikkerhet på en god måte ved å ta i bruk intranettet. Revisjonen vurderer det slik at for å oppfylle personopplysningsforskriftens krav bør kommunen gjennomføre og dokumentere flere og mer helhetlige risikovurderinger for å klarlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd, og gjøre vurderingen opp mot hva som anses som akseptabel risiko. Kommunen har utarbeidet en overordnet konfigurasjonskontroll bestående av oversikt over de personopplysningene blir behandlet slik personopplysningsforskriften 2-4 gir regler om. Når det gjelder avviksrapportering knyttet mot IKT-sikkerhet, har kommunen ikke noe eget dokumentert helhetlig system for dette, men revisjonen vurderer det som positivt at kommunen arbeider med å innføre et helhetlig kvalitetssystem som også vil omfatte avviksrapportering vedrørende IKT-sikkerhet og personvern. For Gjerdrum kommune vurderer revisjonen det slik at tiltakene for å bedre IKT-sikkerhet og personvern i større grad bør være basert på dokumenterte risiko- og vesentlighetsvurderinger. Etter revisjonens vurdering kan kommunen bli bedre på å informere om informasjonssikkerhet for eksempel gjennom intranettet. Det er positivt at kommunen har publisert datavettreglene på intranettet. Revisjonen kan ikke se at Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

6 Sammendrag kommunen kan dokumentere gjennomførte risikovurderinger med tanke på informasjonssikkerhet med kartlagt sannsynlighet, konsekvens og akseptert risiko Revisjonen kan ikke se at kommunen har utarbeidet en overordnet konfigurasjonskontroll bestående av oversikt over behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsforskriften 2-4. Det er revisjonens vurdering at kommunen ikke har et godt nok dokumentert system for å oppdage og følge opp avvik vedrørende IKT-sikkerhet og personvern. For Hurdal kommune vurderer revisjonen det slik at tiltakene for å bedre IKT-sikkerhet og personvern i større grad bør være basert på dokumenterte risiko- og vesentlighetsvurderinger. Revisjonen vurderer det slik at kommunen kan bli bedre på å informere om informasjonssikkerhet for eksempel gjennom intranettet. Det er positivt at kommunen har publisert datavettreglene og regler for bruk av e-post og internett på intranettet Revisjonen kan ikke se at kommunen kan dokumentere gjennomførte risikovurderinger med tanke på informasjonssikkerhet med kartlagt sannsynlighet, konsekvens og akseptert risiko. Revisjonen er ikke forelagt en overordnet konfigurasjonskontroll bestående av oversikt over behandlinger av personopplysninger i henhold til personopplysningsforskriften 2-4. Det er revisjonens vurdering at kommunen ikke har et dokumentert system for å oppdage og følge opp avvik vedrørende IKT-sikkerhet. For Nannestad kommune vurderer revisjonen det slik at tiltakene for å bedre IKT-sikkerhet og personvern i større grad bør være basert på dokumenterte risiko- og vesentlighetsvurderinger. Etter revisjonens vurdering har kommunen brukt intranettet som en informasjonskanal med tanke på IKT-sikkerhet og vi oppfordrer kommunen til å utnytte denne informasjonskanalen i enda større grad. Revisjonen vurderer det slik at for å oppfylle personopplysningsforskriftens krav bør kommunen gjennomføre og dokumentere flere og mer helhetlige risikovurderinger for å klarlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd, og gjøre vurderingen opp mot hva som anses som akseptabel risiko. Revisjonen vurderer det slik at kommunen jevnlig bør oppdatere konfigurasjonskontrollen bestående av en oversikt over de personopplysningene som blir behandlet slik personopplysningsforskriften 2-4 gi regler om. Det er revisjonens vurdering at kommunen ikke har et godt nok dokumentert system for å oppdage og følge opp avvik vedrørende IKTsikkerhet og personvern. For Ullensaker kommune vurderer revisjonen det slik at tiltakene for å bedre IKT-sikkerhet og personvern i større grad bør være basert på dokumenterte risiko- og vesentlighetsvurderinger. Etter revisjonens vurdering har kommunen brukt intranettet som en informasjonskanal med tanke på IKT-sikkerhet og vi oppfordrer kommunen til å utnytte denne informasjonskanalen i enda større grad. Revisjonen vurderer det slik at for å oppfylle personopplysningsforskriftens krav bør kommunen gjennomføre og dokumentere flere og mer helhetlige risikovurderinger for å klarlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd, og gjøre vurderingen opp mot hva som anses som akseptabel risiko. Revisjonen kan ikke se at kommunen ved revisjonens undersøkelse har utarbeidet en oppdatert konfigurasjonskontroll bestående av oversikt over behandlingen av personopplysninger i henhold til det personopplysningsforskriften 2-4 krever. Det er revisjonens vurdering at kommunen ikke har et godt nok dokumentert system for å oppdage og følge opp avvik vedrørende IKT-sikkerhet og personvern. 6 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

7 Innhold Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING FORMÅL BAKGRUNN PROBLEMSTILLING AVGRENSINGER RAPPORTENS INNHOLD METODE VALG AV FRAMGANGSMÅTER DATAENES PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET REVISJONSKRITERIER KILDER SYSTEMATISK TILNÆRMING TIL IKT-SIKKERHET KONTROLLMILJØ INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON RISIKOVURDERINGER OPPFØLGING OPPSUMMERING AV REVISJONSKRITERIENE FAKTABESKRIVELSE FELLES STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING EIDSVOLL KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING GJERDRUM KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING HURDAL KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT- PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

8 Innhold VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING NANNESTAD KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING ULLENSAKER KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING VURDERINGER EIDSVOLL KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING GJERDRUM KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING HURDAL KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING NANNESTAD KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING ULLENSAKER KOMMUNE STRATEGISK IKT-PLANLEGGING IKT-PROSESSER OG RELASJONER KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON AV LEDELSENS MÅL OG RETNING VURDERING OG STYRING AV IKT-RISIKO HÅNDTERING AV KVALITET OG AVVIKSRAPPORTERING Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

9 Innhold 6 KONKLUSJON FELLES EIDSVOLL KOMMUNE GJERDRUM KOMMUNE HURDAL KOMMUNE NANNESTAD KOMMUNE ULLENSAKER KOMMUNE ANBEFALINGER EIDSVOLL KOMMUNE GJERDRUM KOMMUNE HURDAL KOMMUNE NANNESTAD KOMMUNE ULLENSAKER KOMMUNE LITTERATURLISTE VEDLEGG 1 - REVISJONENS HØRINGSBREV VEDLEGG 2 HØRINGSUTTALELSE EIDSVOLL KOMMUNE VEDLEGG 3 HØRINGSUTTALELSE GJERDRUM KOMMUNE VEDLEGG 4 HØRINGSUTTALELSE NANNESTAD KOMMUNE VEDLEGG 5 HØRINGSUTTALELSE ULLENSAKER KOMMUNE Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

10 Innledning 1 Innledning 1.1 Formål Formålet med denne undersøkelsen er å vurdere om kommunenes tilnærming til IKTsikkerhet er systematisk med tanke på om de følger føringer knyttet til internkontroll for IKT-sikkerhet og personvern. 1.2 Bakgrunn Prosjektet gjennomføres med bakgrunn i revidert plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. IKTsikkerhet og personvern er av kontrollutvalgene sett på som et prioritert område for felles forvaltningsrevisjonsprosjekt. Prosjektet er derfor gjennomført i alle fem kommunene. Kommunene på Øvre Romerike har vært gjennom store endringer innenfor IKT de senere årene. Kommunene har som målsetning at IKT skal bidra i arbeidet med forbedring av kommunenes produktivitet og kostnadseffektivitet. Det er viktig å sette fokus på datasikkerhet i kommunenes daglige drift. Det er lagret en rekke sensitive opplysninger om kommunens innbyggere og ansatte i IKT-systemene som er av personlig og helsemessig art. Det blir også lagret en del sensitiv informasjon om kommunens drift. Kontrollutvalget ser datasikkerhet som viktig og ønsker derfor å sette fokus på IKT-sikkerhet og personvern. 1.3 Problemstilling Følgende problemstilling er formulert for denne undersøkelsen: o I hvilken grad har kommunen en systematisk tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern? 1.4 Avgrensinger Undersøkelsen omhandler kommunens rolle som behandlingsansvarlig av data. DGIs rolle som databehandler er i liten grad berørt. Videre undersøkes IKT-sikkerheten spesielt og ikke informasjonssikkerheten i kommunen generelt. Det vil si at undersøkelsen omhandler den elektroniske informasjonssikkerheten og ikke den fysiske informasjonssikkerheten. Revisjonen har valgt å konsentrere undersøkelsen omkring de overordnede rutiner og strategier i kommunene og har ikke gjennomført kontroller på virksomhetsnivå. 10 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

11 Innledning 1.5 Rapportens innhold I kapittel 2 beskrives de metoder revisjonen har benyttet i undersøkelsen. Kapittel 3 utleder revisjonskriteriene. Revisjonskriteriene uttrykker kravene kommunens praksis vurderes opp mot. Fakta vedrørende kommunenes tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern presenteres i kapittel 4. Vurderinger av den enkelte kommunes tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern beskrives i kapittel 5. Kapittel 6 redegjør for revisjonens konklusjoner, mens revisjonens anbefalinger blir beskrevet i kapittel 7. Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

12 Metode 2 Metode Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i tråd med RSK Standard for forvaltningsrevisjon, som er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 2.1 Valg av framgangsmåter Revisjonen har gjennomgått sentrale dokumenter vedrørende IKT-sikkerhet og gjort en dokumentanalyse. Denne metoden er godt egnet da det stilles krav til dokumentasjon av sikkerhet i lovverket. For å analysere datamaterialet er det blitt utarbeidet et koblingsskjema basert på COSO-rapporten 1 og CobiT. Begge disse er anerkjente internasjonale standarder for bruk i revisjon av internkontroll og IKT. 2 COSO-rapporten er et rammeverk for å vurdere internkontroll i organisasjoner, mens CobiT er et rammeverk for å hjelpe en organisasjon med å styre og kontrollere sine IT-prosesser. Rapportene fra NorSox-prosjektet 3 er brukt for å sette de to rammeverkene i sammenheng. Det er gjennomført intervjuer med rådmennene i kommunene i forbindelse med oppstartsmøter. Det er også gjennomført intervjuer med IKT-sikkerhetsansvarlige i kommunene og leder for Til intervjuet ble det utarbeidet en intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål. Det ble skrevet referat fra møtene som siden ble verifisert av intervjuobjektene. 2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet I enhver undersøkelse er det utfordringer med tanke på pålitelighet og gyldighet. Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet betegner dataenes relevans for problemstillingene som er valgt. Undersøkelsens tema er IKTsikkerhet og personvern og det er naturlig å ta utgangspunkt i styringsdokumenter og øvrig dokumentasjon av IKT-sikkerheten. I tillegg er intervjuer utført for å fange opp data knyttet til personers oppfatninger, vurderinger og virksomhet. Denne kvalitative metoden har som siktemål å få en dypere innsikt og forståelse av fenomener uten å tallfeste dem. Ved kvalitativ metode henvender man seg ikke til et stort utvalg, men til noen få individer. Det anses som en styrke ved undersøkelsen at problemstillingene er belyst ved bruk av ulike tilnærminger. Ved å kombinere ulike metoder for å belyse samme fenomen kan forholdene 1 Commitee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commision (COSO), oversatt av Norsk Bankrevisorforening i 1996: COSO-rapporten, Intern Kontroll et integrert rammeverk. 2 COSO-rapporten er støttet av Institute of Internal Auditors (IIA) og COBIT er utarbeidet av IT Governance Institute (ITGI) og publisert av Information System and Control Association (ISACA). 3 NorSox er et prosjekt i regi av Norsk Forskningsråd og utført av Standard Norge med mål om å etablere effektive og helhetlige prinsipper for IT-internkontroll i organisasjoner. 12 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

13 Metode beskrives fra flere vinkler, og dersom mønsteret eller bildet vi finner er lignende ut fra bruk flere metoder, styrkes kvaliteten på undersøkelsen. Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

14 Revisjonskriterier 3 Revisjonskriterier Revisjonskriterier uttrykker kravene kommunens praksis vurderes opp mot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget som revisjonen trenger for å vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på det området som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 3.1 Kilder Følgende kilder danner grunnlag for revisjonskriteriene: o Lov om behandling av personopplysninger, nr. 31 av (personopplysningsloven). o Lov om kommuner og fylkeskommuner, nr. 107 av (kommuneloven). o Forskrift om behandling av personopplysninger, nr av (personopplysningsforskriften). o En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet. Datatilsynet o Veiledning til informasjonssikkerhet for kommuner og fylker. Datatilsynet, o Helhetlig Risikostyring et integrert rammeverk, Sammendrag Rammeverk, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), oversatt av Norges Interne Revisorers Forening, o Internkontroll et integrert rammeverk, COSO-Rapporten. Cappelen Akademisk forlag, Systematisk tilnærming til IKT-sikkerhet I henhold til kommuneloven 23, annet ledd, annet punktum, er det administrasjonssjefens, altså rådmannens, ansvar å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordende instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Ansvaret innebærer å føre kontroll med administrasjonens virksomhet, og herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. 5 Personopplysningsloven 13, oppstiller krav om at den behandlingsansvarlige og databehandleren gjennom planlagte og systematiske tiltak skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger, jf. første ledd. Her regnes rådmannen som den behandlingsansvarlige med øverste dataansvar, jf. Datatilsynet, 2005, side 8, mens databehandleren er den eller de selskapene som leverer tjenester til kommunen, jf. Datatilsynet, 2009, side 7. Rådmannens ansvar innebærer å sørge for at informasjonssikkerheten blir tilstrekkelig ivaretatt. Noe inngående kjennskap til informasjonssikkerheten kreves derimot ikke, jf. Datatilsynet 2009, side 7. 4 Omtales senere i kapittelet som COSOs nye rammeverk for helhetlig risikostyring. 5 Jf. Kommentarutgaven til kommuneloven, side Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

15 Revisjonskriterier I lovverket er informasjonssikkerhet nærmere beskrevet som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i databehandlingen i personopplysningsloven 13. Datatilsynet definerer konfidensialitet som at uvedkommende ikke får tilgang til dataene. Integritet innebærer at ingen uautoriserte personer kan endre på opplysninger eller at informasjon utilsiktet blir endret. Med tilgjengelighet menes det at opplysningene må være tilgjengelige for personer som har behov for disse, jf. Datatilsynet 2009, side 22. Rådmannens ansvar som behandlingsansvarlig strekker seg videre til å sørge for å etablere og holde vedlike planlagte systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av personopplysningsloven, herunder å sikre personopplysningenes kvalitet. jf. personopplysningsloven 14, første ledd. De tiltakene som gjøres, skal i henhold til personopplysningsloven 14, annet ledd dokumenteres og gjøres tilgjengelig for medarbeidere, for databehandlere, for Datatilsynet og for Personvernnemnda. Det følger videre et dokumentasjonskrav knyttet til informasjonssystemet og sikkerhetstiltak som gjøres i tilknytning til det. I henhold til personopplysningsloven 13 er det rådmannen og databehandleren som skal dokumentere dette. Dokumentasjonen skal videre være tilgjengelig for medarbeidere hos rådmannen og databehandleren, jf. personopplysningsloven Kontrollmiljø I rammeverket for integreringen av internkontroll, COSO-rapporten, omtales kontrollmiljø som viktig når det gjelder å påvirke ansattes holdning til kontroll og styring. Kontrollmiljøet danner grunnlaget for hvordan de øvrige komponentene i en internkontroll utformes og fungerer til daglig. Foruten virksomhetens hovedoppgaver og mål, består disse miljøkomponentene av særskilte forhold ved virksomheten slik som organisering, fordeling av ansvar og myndighet samt kompetansen hos virksomhetens medarbeidere Strategisk IKT-planlegging I henhold til 2-3 i personopplysningsforskriften, skal kommunen utforme mål for sikkerheten i behandlingen av personopplysninger. Disse målene skal gjennomgås jevnlig for å oppnå en tilfredsstillende sikkerhetsstrategi, jf. 2-3, tredje ledd. Med utgangspunkt i målene skal det lages en sikkerhetsstrategi/plan som skal beskrive de valg og prioriteringer som er foretatt. Dette skal være et styrende dokument som ligger som grunnlag for kommunens informasjonssikkerhetsarbeid. Jf. Datatilsynets veiledning i informasjonssikkerhet for kommuner og fylker 2005, skal enn slik strategi være dokumentert og den skal jevnlig gjennomgås for å vurdere om den er hensiktsmessig og gir en tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

16 Revisjonskriterier Datatilsynet beskriver nærmere hva dette skal innebære: o en overordnet nivåbeskrivelse av ansvars- og myndighetsforhold o forholdet til partnere og leverandører o organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak Det er også viktig at virksomheten skaffer seg oversikt over de personopplysningene som behandles og hvordan disse brukes. Etter Datatilsynets mening, kan denne inngå i kommunens styringsdokument for internkontroll, jf. Datatilsynet 2009, side IKT-prosesser organisering og relasjoner Personopplysningsforskriften angir krav om etablering av klare ansvars- og myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemet i 2-7, første ledd. Arbeidet skal dokumenteres og ikke endres uten autorisasjon fra den behandlingsansvarlige daglige leder, og det skal knyttes fastlagte rutiner til bruk av informasjonssystemet, jf. personopplysningsforskriften 2-7, annet og tredje ledd. For å oppfylle kravet i forskriften anbefaler Datatilsynet at det nedsettes en sikkerhetsorganisasjon og at denne skal dokumenteres, jf. Datatilsynet 2009, side 25. Datatilsynet gir retningslinjer på hvordan en sikkerhetsorganisasjon skal dokumenteres; gjennom rollebeskrivelser, myndighet, ansvarsområder, samt plikter og ansvar knyttet til ulike posisjoner, jf. Datatilsynet 2009, side 25. Som nevnt er rådmannen i henhold til kommuneloven 23, annet ledd, ansvarlig for at kommunene har en betryggende kontroll, også når det gjelder informasjonssikkerhet. Det blir da viktig at den del av organisasjonen som har ansvar for informasjonssikkerheten regelmessig informerer rådmannen om aktiviteter, utfordringer og risiko. Rådmannen skal i henhold til personopplysningsforskriften 2-15, fjerde og femte ledd, etablere klare ansvars- og myndighetsforhold overfor kommunikasjonspartnere og leverandører, jf. personopplysningsforskriften 2-15, fjerde ledd. Rådmannen skal videre ha kunnskap om sikkerhetsstrategien hos kommunikasjonspartnere og leverandører og jevnlig forsikre seg om at strategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. femte ledd. Ifølge Datatilsynets veiledning fra 2009, står kommunen fritt til å la en ekstern aktør, en databehandler, levere datatjenester som brukes i tjenesteytingen. Men rådmannen har fortsatt det øverste ansvar som behandlingsansvarlig og skal stille en rekke krav til disse leverandørene. Datatilsynet mener det bør gjennomføres en kontraktsregulering av forholdet, der ansvar når det gjelder informasjonssikkerhet kommer klart fram. Videre mener tilsynet det bør kreves at leverandørens personell underskriver en taushetserklæring og at dette organiseres slik at det utgjør en del av kommunens årlige sikkerhetskontroll. 16 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

17 Revisjonskriterier Informasjon og kommunikasjon I henhold til COSO-rapporten må viktig informasjon identifiseres, fanges opp og formidles til de ansatte slik at de settes i stand til å gjøre sine oppgaver. Det er med andre ord tale om å oppnå en effektiv kommunikasjon. COSO-rapporten viser til ulike kommunikasjonskanaler som i vid forstand må innbefatte alle involverte parter, jf. rapporten side 5. COSO-rapporten viser til at det gjennom et godt informasjonssystem blir mulig å både innhente og kommunisere viktig informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler. Sammen muliggjør denne informasjonen en målrettet drift og styring av kommunen Kommunikasjon av ledelsens mål og retning Det er viktig å stadig være på vakt for forbedringer av internkontrollen. Det er ifølge COSOs nye rammeverk for helhetlig styring 6 et ledelsesansvar å sørge for målrettet og detaljert kommunikasjon om forventinger til adferd og de ansettes ansvar. Datatilsynet tilråder faste møter hvor styringssystemet der informasjonssikkerhet er tema, inklusiv gjennomgang av avvik og forslag til forbedringer. 7 I de fleste tilfeller vil de normale rapporteringslinjene være tilstrekkelige også ved kommunikasjon av ledelsens mål og retninger når det gjelder internkontroll. I COSOs nye rammeverk for helhetlig risikostyring vises det imidlertid til at det i noen tilfeller vil være viktig med en separat kommunikasjonskanal for å sikre en effektiv og helhetlig risikostyring. 8 De ansatte skal i henhold til det nye rammeverket vite hvordan aktivitetene deres henger sammen sett i lys av IKT-arbeidet. På den måten kan alle ansatte settes i stand til å oppdage et problem og til å identifisere problemet og raskt sette i verk tiltak. Det må være lederen som har ansvaret for at arbeidet med å tilrettelegge for at kommunikasjon skjer. 9 I personopplysningsforskriften 2-8, annet ledd heter det at: Medarbeiderne skal ha nødvendig kunnskap for å bruke informasjonssystemet i samsvar med de rutiner som er fastlagt. Bestemmelsen pålegger rådmannen å sørge for at kommunens medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse til å bruke informasjonssystemet, samt å legge til rette for nødvendig vedlikehold Risikovurderinger COSO-rapporten definerer risikovurdering som å identifisere og analysere risikoer som kan oppstå og true virksomhetens målsettinger. 10 Risiko påvirker alle virksomheters evne til å overleve og til å utvikle seg. Det å finne tydelige mål blir derfor en viktig del av risikovurderingen. 6 COSOs nye rammeverk for helhetlig risikostyring, side Se eksempler på rutiner for læring og prosessforbedring, side COSOs nye rammeverk for helhetlig risikostyring, side Se drøftingen av dette i COSOs nye rammeverk for helhetlig risikostyring, side Se COSO-rapporten side 43. Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

18 Revisjonskriterier Vurdering og styring av IKT-risiko Personopplysningsforskriften 2-4 gir regler om at det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles. I tillegg skal virksomheten selv fastlegge kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger, jf. forskriften 2-4, første ledd. Videre skal rådmannen gjennomføre: risikovurdering for å klargjøre sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd, jf. forskriften 2-4, annet ledd. Resultatet som kommer ut av risikovurderingen skal i henhold til forskriften 2-4, tredje ledd, sammenlignes med de fastlagte kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger. Det er også knyttet dokumentasjonskrav til vurderingene, jf. forskriften 2-4, siste ledd Oppfølging For å til en hver tid vite hvor effektivt internkontrollsystemet fungerer, er det av vesentlig betydning å ha god oppfølging. 11 Skal interne kontrollsystemer fungere, er det nødvendig med en prosess som vurderer hvor effektivt systemet er over tid. COSO-rapporten peker på viktigheten av at denne oppfølgingen skjer i en dynamisk prosess, og at prosessen er en integrert del av den ordinære driften, jf. rapporten side 6. Oppfølgingen er slik det blir beskrevet i COSOs nye rammeverk for helhetlig risikostyring et ledelsesansvar, og utføres gjennom løpende aktiviteter, frittstående evalueringer eller begge deler, jf. side 6. Avdekkes det mangler, poengterer COSO-rapporten at det bør rapporters oppover til relevant organ Håndtering av kvalitet og avviksrapportering For å på en systematisk måte drive frem en oppfølgingsprosess, er det nødvendig med jevnlige sikkerhetsrevisjoner. I personopplysningsforskriften heter det at: Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal gjennomføres jevnlig, jf. 2-5, første ledd. I forskriften heter det at sikkerhetsrevisjonen skal omfatte: vurderinger av organisering, sikkerhetstiltak og bruk av kommunikasjonspartner og leverandører, jf. 2-5, annet ledd. Dersom det oppdages at informasjonssystemet ikke brukes som det er forutsatt, skal dette reguleres som et avvik etter forskriften 2-6. I henhold til Datatilsynets veiledning fra 2009, er det viktig at kritiske prosesser og aktiviteter blir dokumentert og at dokumentasjonen blir vedlikeholdt, se side 37. Det kan fra tid til annen oppstå avvik ved bruken av informasjonssystemene. Avvik som strider med fastlagte rutiner og/eller regnes som sikkerhetsbrudd, skal i henhold til personopplysningsforskriften 2-6, første ledd behandles som avvik. Formålet med å 11 I COSO-rapporten (1996) blir betegrepet overvåkning brukt. I dag er det imidlertid mer vanlig å bruke begrepet oppfølging, jf. COSOs nye rammeverk for helhetlig risikostyring, oversatt av Norges Interne Revisorers Forening, Se COSO-rapporten side Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

19 Revisjonskriterier behandle avvik etter regulerte former, er å opprette normal tilstand, samt å fjerne årsaken til avviket og hindre gjentagelse, jf. forskriften 2-6, annet ledd. I henhold til forskriften 2-5, siste ledd om sikkerhetsrevisjon og 2-6, siste ledd om avvik, skal begge forholdene dokumenteres. I følge Datatilsynet er det normalt sett de medarbeiderne som oppdaget avviket som dokumenterer avviket skriftlig i en rapport Oppsummering av revisjonskriteriene Vi vil til slutt oppsummere revisjonskriteriene på følgende måte: Kommunen skal dokumentere en systematisk tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern i tiknytning til følgende punkter: o en strategisk IKT-planlegging o IKT-prosesser og relasjoner o kommunikasjon av ledelsens mål og retning o vurdering og styring av IKT-risiko o håndtering av kvalitet og avviksrapportering 13 Se Datatilsynet 2009 side 35. Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

20 Faktabeskrivelse 4 Faktabeskrivelse Vi vil nå beskrive fakta om kommunenes tilnærming til IKT-sikkerhet og personvern. Vi presenterer fakta som gjelder alle kommunene i ett felles kapittel for deretter å presentere fakta særskilt for den enkelte kommune. 4.1 Felles Kommunene har i likhet med mye av sin IKT-virksomhet også organisert arbeid med IKTsikkerhet gjennom et felles samarbeid med de andre ØRU-kommunene. Fakta som er lik for alle kommunene presenteres derfor i ett eget kapittel. Kapittelet er delt inn etter de fem punktene som revisjonene har oppsummert revisjonskriteriene i (se side 19) Strategisk IKT-planlegging Kommunene i ØRU 14 har utarbeidet en felles IKT-strategi. 15 Informasjonssikkerhet generelt er nevnt i denne og strategien slår fast at innen sine institusjoner og systemer er den enkelte kommune ansvarlig for informasjonssikkerheten. Videre står det at ivaretakelse av sikkerheten er et kontinuerlig arbeid, og krever at man hele tiden er à jour med den tekniske utvikling og foretar jevnlig kontroll med prosesser, rutiner og systemer og ansattes kompetanse slik at en til en hver tid opererer i henhold til gjeldende lovverk. Strategien er at ØRU-kommunene vil etablere rutiner som sikrer at informasjonssikkerheten hele tiden er godt ivaretatt. Informasjonssikkerhet er også nevnt som et innsatsområde under esamhandling i helse- og omsorgstjenesten. Når det gjelder teknologiske løsninger tilknyttet IKT-sikkerhet står det i strategien at det må påses at teknologien sikrer den enkelte innbygger og samfunnet tilgjengelighet til data samtidig som kravene til konfidensialitet og integritet opprettholdes. I følge IKT-strategien skal IKT-sikkerhet, med hensyn til informasjonssikkerhet og driftssikkerhet, til enhver tid ha høy prioritet. Utover dette er ikke IKT-sikkerhet særskilt nevnt i strategien IKT-sikkerhetsutvalg Kommunene på Øvre Romerike har etablert et felles IKT-sikkerhetsutvalg med formål å sikre felles standarder, dokumentasjon og rutiner for ivaretakelsen av IKT-sikkerheten i de samarbeidende kommunene. IKT-sikkerhetsutvalget består av IKT-sikkerhetsansvarlig fra hver kommune. Disse er i strategien for IKT-sikkerhet og personvern i ØRU-kommunene tiltenkt å ivareta en rekke oppgaver knyttet til IKT-sikkerhet på vegne av rådmannen. Ansvaret omfatter blant annet kontroll av databehandlinger og at disse gjøres i henhold til lov- og regelverk, gjennomføre 14 Øvre Romerike Utvikling (ØRU) består av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker 15 Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020, denne er vedtatt av samtlige kommunestyrer innenfor ØRU. 20 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkesrevisjon Parkgt. 64 2325 Hamar tlf. 62 54 47 21 Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forvaltningsrevisjonsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers

Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Rådmannens internkontroll Oslo, 26. november 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer