1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern"

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Innhold 1 Historikk og høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning Resultatregnskap Merkantildata konsern 17 Balanse Merkantildata konsern 18 Kontantstrømoppstilling Merkantildata konsern 19 Regnskaps- og konsolideringsprinsipper Merkantildata konsern 21 Noter Merkantildata konsern 38 Resultatregnskap Merkantildata ASA 39 Balanse Merkantildata ASA 40 Kontanstrømoppstilling Merkantildata ASA 41 Noter Merkantildata ASA 44 Revisors beretning 45 Aksjonærinformasjon 48 Merkantildata konsernet 50 Ementor 58 Eterra 66 Rubik 68 Konsernledelsen

3 Resultatregnskap Videreført virksomhet (Beløp mnok) Driftsinntekter 7 624, , , , ,8 Driftskostnader , , , , ,4 Herav lønn og sosiale kostnader , , , ,8-589,1 Avskrivninger -119,7-85,0-52,9-42,0-23,3 Goodwill avskrivning (ordinær) -39,4-199,4-25,8-8,2-9,3 Spesielle poster -398, ,6 Driftsresultat -624, ,6 333,8 450,2 190,8 Finansinntekter 48,7 53,6 45,7 52,6 21,3 Finanskostnader -477,4-115,8-38,4-41,5-41,4 Sum finansposter -428,7-62,2 7,3 11,1-20,1 Resultat før skattekostnad , ,8 341,1 461,3 170,7 Resultat fra avviklet virksomhet 13,4-456,2 218,3 Skattekostnad 80,7 121,5-164,3 132,7-45,8 Minoritetsinteresser 47,9-1,4-2,1-0,4 Ordinært resultat/årsresultat -911, ,9 393,0 328,6 124,5 Cash flow -752,4-894,8 471,7 378,8 133,9 Antall ansatte For årene 1999 til 2001 er tallene basert på videreført virksomhet slik konsernet fremstår etter salget av Ementor Financial Systems ASA. For årene 1997 til 1998 er tallene de virkelig rapporterte tallene for hvert år. Hovedtall Merkantildata konsernet Videreført virksomhet Forholdstall (Beløp mnok) Antall aksjer (mill) 188,3 184,6 120,0 105,3 84,7 Gjennomsnittlig antall aksjer (mill) 187,7 164,0 111,2 104,2 79,0 Fortjeneste per aksje for videreført virksomhet (nok) -5,14-32,27 2,14 3,15 1,58 Fortjeneste per aksje (nok) -4,85-35,42-3,53 3,15 1,58 Utbytte per aksje 0,00 0,00 0,00 0,35 0,30 Bokført egenkapital per aksje (nok) 9,01 13,35 22,02 11,72 8,56 Egenkapitalandel (%) 38,2 42,8 53,1 30,9 47,2 Netto driftsmargin (%) -8,2-62,1 4,0 4,8 4,8 Netto fortjenestemargin (%) -12,0-66,7 4,7 3,5 3,2 Definisjoner Kontantstrøm Ordinært resultat + avskrivninger + goodwillavskrivninger Fortjeneste per aksje for videreført virksomhet Ordinært resultat for videreført virksomhet / gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste per aksje Ordinært resultat / gjennomsnittlig antall aksjer Bokført egenkapital per aksje Egenkapital per / antall aksjer per Egenkapitalandel Egenkapital + minoritetsinteresser / totalkapital Netto driftsmargin Driftsresultat / driftsinntekter Netto fortjenestemargin Ordinært resultat / driftsinntekter

4 Merkantildatas visjon er å være en ledende leverandør og integrator av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Med unik kompetanse på IKT og gjennom nær forståelse av kundenes virksomhet skal Merkantildatas selskaper tilføre hver enkelt kunde langsiktig merverdi.

5 Historikk og høydepunkter 1968 Merkantildata stiftes Merkantildata tas opp til notering på Oslo Børs Merkantildata etableres i Sverige gjennom oppkjøpet av Teamco Närdata AB Merkantildata etableres i Danmark gjennom fusjonen med Complet A/S. Konsernet øker satsingen på verdiøkende tjenester gjennom både oppkjøp og organisk vekst Merkantildata etableres i Finland gjennom oppkjøpet av Nexor SuperStore Gruppen. Distribusjonsvirksomheten skilles ut som eget selskap og børsnoteres under navnet PC Lan ASA Merkantildata overtar Getronics virksomhet i Norden og styrker samtidig posisjonen ytterligere innenfor konsulentmarkedet ved oppkjøpene av Avenir og Provida, samt Ernst & Young Management Consultings virksomhet i Danmark. Applikasjonsdelen av selskapet skilles ut og børsnoteres under navnet Hands ASA. Merkantildatas virksomhet organiseres i to heleide datterselskaper; management- og IT-konsulentselskapet Ementor, og Eterra, som designer, bygger og drifter informasjonsog kommunikasjonsplattformer. Ementor lanseres som selvstendig selskap i oktober Eterra lanseres som selvstendig selskap i januar. Getronics kjøper 20 % av aksjene i Merkantildata Invest i februar. Tom Adolfsen annonserer i juni at han vil gå av som konsernsjef. Som en konsekvens av svak markedsutvikling gjennomføres betydelige nedbemanninger og kostnadstilpasninger gjennom andre halvår Arne A. Jensen tar over som konsernsjef etter Tom Adolfsen. Merkantildata selger Ementor Financial Systems.

6 Dette er Merkantildata Merkantildatas visjon er å være ledende rådgivere og integratorer av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. fagområde for å skreddersy innovative og levedyktige løsninger for den enkelte kunde. Til sammen utgjør dette en solid kompetanse som selskapene i Merkantildata-gruppen utnytter for å tilføre hver enkelt kunde langsiktig merverdi. Merkantildatas hovedvirksomhet er organisert i de heleide datterselskapene Ementor og Eterra. I tillegg tilbyr datterselskapet Rubik finansielle rådgivningstjenester, mens Merkantildatas investeringsportefølje håndteres av datterselskapet Merkantildata Invest. Merkantildata har en sterk tilstedeværelse i alle de nordiske Konsernets datterselskaper opererer på hvert sitt unike virkefelt og legger stor vekt på å kombinere grundig forståelse landene. Selskapets hovedkontor er i Norge og aksjen omsettes ved Oslo Børs. av kundens virksomhet med spesialisert kunnskap om eget Dette er Merkantildata

7 Merkantildata Merkantildata Invest Rubik Eterra Ementor Ementor Ementor er et ledende nordisk management- og ITkonsulentselskap. Selskapet tilbyr tjenester og løsninger for virksomheter i privat og offentlig sektor innenfor områdene: Management Consulting, Enterprise Solutions og System Development & Integration. Eterra Eterra er en systemintegrator som designer, bygger og drifter fremtidsrettede informasjons- og kommunikasjonsplattformer for virksomheter i Norden. Selskapet tilbyr sine kunder verdiøkende IKT-konsepter bygget på moderne teknologi og infrastrukturløsninger. Dette er Merkantildata 0 0 3

8 Markedet og konkurransesituasjonen Posisjon i bransjen Merkantildata ble etablert i 1968 og er dermed blant de eldste aktørene i den nordiske IKTbransjen. Rask vekst og gode resultater gjennom 1990-tallet gjorde selskapet til et av bransjens ledende i Norden, med stor bredde både i form av kunder og løsningsportefølje. Mot slutten av 1990-tallet gjennomgikk IKTmarkedet store og raske endringer. Omfattende tilpasninger og omstrukturering var derfor nødvendig for de fleste aktørene i bransjen. Merkantildata valgte å møte de nye utfordringene gjennom å styrke sin posisjon i konsulentmarkedet, der innsikt og kompetanse er en viktig del av de verdiene selskapet tilbyr markedet. Samtidig startet selskapet en langsiktig prosess for å dreie leveransene mot mer komplette løsninger med et større innhold av verdiøkende tjenester. Virksomheter som ikke representerte kjernevirksomhet ble solgt eller skilt ut. Denne omleggingen har pågått gjennom 1999, 2000 og Merkantildata fremstår nå som et konsern med sterke merkevarer både i konsulent- (Ementor) og i kommunikasjons- og infrastrukturmarkedet (Eterra), og er godt posisjonert når markedet igjen snur. Markedstrender og aktører Etter store investeringer i infrastruktur og applikasjoner i forkant av årtusenskiftet, var markedsutviklingen svak i Ved inngangen til 2001 var det forventet at markedet skulle vende noe tilbake, men bedrifter og organisasjoner har vært forsiktige med nyinvesteringer også gjennom Avmatningen i markedet har vært spesielt sterk i andre halvår i etterkant av terrorhandlinger og usikkerhet i verdensøkonomien. Ved inngangen til 2002 forventes en fortsatt forsiktig markedsutvikling og et relativt lavt investeringsnivå i de fleste bransjer. Offentlig sektor er det største unntaket, der investeringsnivået fortsatt opprettholdes på et høyt nivå. På lengre sikt forventes den forsiktige utviklingen å føre til et oppdemmet investeringsbehov, som vil gi kraftigere markedsvekst når først markedet snur. I øyeblikket er det ingen overordnet teknologitrend som driver markedet, men snarere et antall teknologiretninger. De viktigste trendene er: Konvergens og konsolidering Sammenkobling (konvergens) av teknologi på tvers av plattformer og informasjonstype vil fortsette med uforminsket styrke i Ikke minst vil bruken av mobile plattformer for interaksjon med nettverk og datakilder øke. Økte krav til responstid og tilgjengelighet gjør at mange bedrifter vurderer og gjennomfører forenklingsprosesser for sin IKT-infrastruktur. Konsolidering av server-, datalagrings- og nettverksløsninger er en konsekvens. Med en sterk relasjon til de store teknologiutviklerne IBM, Cisco, Sun, Compaq, Microsoft og HP og en betydelig egen teknologiog integrasjonskompetanse er Merkantildatas selskaper godt posisjonert for denne trenden. Utvikling av webløsninger og e-handel I 1999 skulle Internett bli den nye kanalen for all slags handel, både til forbruker og mellom virksomheter. En lang rekke løsninger ble markedsført, uten at omsetning og resultat sto til forventningene. Omsetningen over Internett fortsetter å øke, på tross av mange konkurser. Samtidig benytter mange bedrifter Internett til å forbedre interne prosesser og informasjonsflyt. Konsekvensen er økte investeringer i infrastruktur og utvikling av applikasjoner og løsninger. Med sin kompetansebredde utgjør Merkantildatas selskaper en sterk tilbyder til kunder som skal utvikle slike løsninger. Drift- og outsourcing Med økende kompleksitet og derpåfølgende krav til intern kompetanse for å utvikle og vedlikeholde bedriftskritiske IKT-løsninger, velger stadig flere bedrifter å outsource hele eller deler av sine IKTmiljøer. En slik outsourcing kan omfatte alt fra enkle tekniske funksjoner, via drift av enkeltapplikasjoner til outsourcing av hele IT-avdelinger. Merkantildata har brukt mye ressurser på utvikling av konsepter og løsninger for denne typen kunder. Det nordiske IKT-markedet Det nordiske IKT-markedet har gjennomgått en vanskelig periode, noe som gjenspeiles i et betydelig antall konkurser i bransjen både i Norge, Sverige og Danmark. Det svenske markedet har opplevd den største svikten, dels på bakgrunn av en viss grad av overetablering under internettboomen, men også fordi den svenske økonomien i større grad Dette er Merkantildata

9 OMSETNINGSUTVIKLING (mnok) IKT-TOTALMARKEDET I NORDEN IKT-TOTALMARKEDET I NORDEN (ca. mrd. nok 470) Norge 20 % Sverige 39 % Danmark 21 % Finland 20 % Kilder til tallmateriale: Dataquest, Eito og Merkantildata analyse IT-tjenester 29 % Applikasjoner 10 % Computer hardware 13 % Telekommunikasjonsutstyr 11 % Telekommunikasjonstjenester 37 % gjenspeiler den internasjonale økonomiske utviklingen. Heller ikke Norge, Danmark eller Finland har vært uberørt av næringslivets innstramminger. Hardware-markedet og hardwarerelatert konsulentvirksomhet har vært hardest rammet og i enkelte segmenter har det vært et betydelig markedsfall i Også konsulentmarkedet har opplevd svikt i etterspørselen som igjen har ledet til et visst prispress på enkelte konsulenttjenester. Endringer i Merkantildata Merkantildata har gjort betydelige endringer for å tilpasse seg de nye markedsforholdene og står godt rustet når markedene igjen snur i positiv retning: Gjennom 2001 har mye fokus vært rettet mot å tilpasse kostnadsstrukturen til den sviktende etterspørselen. Netto ordinær avgang for Merkantildata i 2001 var 652 personer. Arne A. Jensen overtok som konsernsjef per 2. januar 2002 etter Tom Adolfsen, som med unntak av de to siste årene har ledet selskapet gjennom en kontinuerlig vekst siden I februar 2002 undertegnet Merkantildata en revidert låneavtale med sitt banksyndikat. Sammen med kontantvederlaget fra salget av Ementor Financial Systems ASA sikrer denne avtalen Merkantildata en tilstrekkelig finansiell handlefrihet til å gjennomføre de nødvendige og gjenstående restruktureringsaktivitetene. I 2002 vil ledelsen fokusere på å tydeliggjøre og rendyrke organisasjonens kvaliteter. Mye arbeid vil rettes mot utvikling av løsninger og konsepter og samtidig orientere salget mot utvalgte markedsområder. Hovedformålet er å tydeliggjøre selskapets kvaliteter og kjernekompetanse og i større grad fokusere selskapets utvikling rundt disse. Organisasjonsutvikling vil stå høyt på agendaen, både i form av arbeid for å styrke den felles kulturen og for å forbedre kvalitet og arbeidsprosesser. NØKKELTALL FOR FORRETNINGSOMRÅDENE Markedsdata Ementor Eterra Estimert hovedmarked (Norden) mrd. nok 44 mrd. nok Estimert markedsandel hovedmarked (Norden) 3% 7% Estimert markedsvekst i segmentet % 6-10% Kilde: Merkantildata analyse Analytikerinformasjon Samlet er totalmarkedet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og -tjenester estimert til mrd. nok 470 på nordisk basis. Merkantildata har virksomhet som spenner over et bredt spekter av produkter og tjenester. Fokus er rettet mot nisjer i markedet med sterk vekst og gode marginer, hvor Merkantildata har spesielle forutsetninger for å lykkes. I tabellen er angitt noen viktige nøkkeltall for hvert av forretningsområdene. Omsetning (mnok) Antall ansatte Ementor Eterra Rubik Merkantildata Invest - 3 Konsern Totalt Rapportert omsetning, ikke proformajustert Dette er Merkantildata 0 0 5

10 En bedring i den generelle situasjonen i verdensøkonomien vil gi oss drahjelp. Men den viktigste delen av jobben skal vi gjøre selv. Arne A. Jensen, konsernsjef, Merkantildata Det er ingen grunn til å skjule at Merkantildata går gjennom en vanskelig periode traff oss som en tornado og 2001 bød på særskilte utfordringer både for bransjen og for vårt selskap vil også bli et tøft og krevende år for ansatte og for selskapet som helhet. Men vi er ikke alene om å ha det tøft og i det ligger det muligheter. Ved å fokusere sterkt på kundene, og ved å levere markedsledende løsninger av høy kvalitet, gjør vi oss fortjent til vekst og blomstring. Øke verdier Merkantildatas suksess avhenger av at kundene opplever verdiøkning gjennom det vi leverer. Vi skal ha som mål å overgå forventningene bedrifter, organisasjoner og etater i Norden har gitt oss vesentlige oppgaver selv i vanskelige tider. Denne tilliten gjør oss ydmyke og inspirerer oss samtidig til innsats. Vi vil at kundene skal oppleve at vi gir dem synlig merverdi kvalitativt og kvantitativt. Etter min mening er Merkantildata godt posisjonert for å få det til. Vi har kontroll over den finansielle situasjonen og kan fokusere på vår egen leveringsdyktighet. Vi har en solid og trygg posisjon midt i det nordiske IT-markedet. Vi har partnere i verdensklasse Compaq, Hewlett-Packard, Sun, IBM, Cisco og Microsoft, for å nevne noen. Disse selskapene samarbeider med oss på prosjekter og tilfører oss samtidig verdifull kompetanse og innsikt. Mye ligger til rette for at vi skal lykkes. Samtidig har aksjeeiere gitt Merkantildata tillit. Mitt ansvar er å øke våre eieres verdier ved å bidra til å utvikle Merkantildata. Det akter jeg å gjøre ved å skape en trimmet og sunn organisasjon som utnytter den attraktive markeds Administrerende

11 posisjonen selskapet har opparbeidet gjennom mange år. Denne jobben er ikke gjort på noen uker. Det er som å løpe en maraton. Du må løpe fort fra starten, men skal du vinne må farten stadig økes, og du må stå distansen. Gjennom 19 år som toppleder har jeg lært meg å lete etter kvalitet og kompetanse i egen organisasjon. Kall det gjerne talentspeiding. I Merkantildatas bedriftskultur skal talentene gis rom, dyrkes og omsettes i større verdier for kunder og eiere. Det er oppmagasinert et stort potensial i Merkantildata. Hver og en av oss har ansvaret for å få ut disse effektene, slik at vi kan skape større verdier for våre kunder og våre eiere. Vi har en kompetent ledergruppe og svært mange dyktige og engasjerte medarbeidere. Jeg har stor tro på at vi vil lykkes! Arne A. Jensen Arne A. Jensen overtok som konsernsjef 2. januar Han har lang erfaring som konsernsjef i bedrifter som har gjennomført større restruktureringsprosesser, blant annet Braathens, TV2 og Bates. Administrerende 0 0 7

12 Styrets beretning Merkantildatas virksomhet har i 2001 fokusert på kostnadstilpasning, effektivisering samt trygging av den finansielle situasjonen. Den negative markedsutviklingen i 2001 forventes å flate ut i Ved inngangen til 2002 er fokus endret i retning av rendyrking av virksomheten og industrialisering av virksomhetens prosesser. Etter salget av Ementor Financial Systems har selskapet ingen netto rentebærende gjeld Styrets beretning

13 Ementor er et ledende nordisk management- og IT-konsulentselskap. Selskapets resultater er i 2001 preget av svakere markedsutvikling og gjennomføring av kapasitetstilpasninger. Samlet for året leverte Ementor positive resultater. Eterra designer, bygger og drifter fremtidsrettede informasjons- og kommunikasjonsplattformer. Eterras resultat i 2001 var preget av fortsatt svake markedsforhold og dermed behov for ytterligere kostnadstilpasninger. Ved inngangen til 2002 er fokus rettet mot rendyrking av virksomheten, resultatforbedring og forbedring av prosesskvaliteten. I tillegg til de to hovedvirksomhetene tilbyr Merkantildata finansieringsløsninger og tjenester innenfor IT Value Management. Merkantildatas finansielle investeringer forvaltes gjennom Merkantildata Invest. Markedsutvikling og trender Etter et svakt IKT-marked i 2000 var det forventninger om at 2001 skulle bli preget av en normalisering. De fleste IKT-leverandørene hadde ved inngangen til året tilpasset sine organisasjoner til en slik utvikling. Markedet svekket seg imidlertid ytterligere gjennom Særlig i etterkant av terroraksjonene i september og påfølgende nedkjøling av verdensøkonomien falt etterspørselen betydelig. Systemleveranser som omfatter datalagring, serverplattformer, enklere produktleveranser og tilhørende tjenester har sviktet mest, men også etterspørselen etter kommunikasjonsløsninger og hardware-relaterte konsulenttjenester har vist en reell nedgang. Fallet skyldes at en rekke bedrifter utsetter større oppgraderings- og infrastrukturinvesteringer i påvente av signaler om bedre tider. Denne utsettelsen av nødvendige erstatningsinvesteringer forventes å føre til et større oppsving når markedet snur. Også det rene konsulentmarkedet har svekket seg betydelig gjennom året. Svikten skyldes både at bedrifter utsetter større prosjekter og at bedriftene kutter ned på bruk av eksterne konsulenter. Konsekvensen er at antall ledige konsulenter har økt, som igjen har ført til press på gjennomsnittlige Styrets beretning 0 0 9

14 Riulf Rustad Tor Alfheim Peter van Voorst Jan Carlzon Sverre Leiro timepriser. Effekten har vært størst på såkalt timeutleie av konsulenttjenester, hvor prisfallet har vært betydelig. Innenfor andre områder er prisutviklingen mer stabil. Markedet for ERP-systemer og utvikling av funksjonalitet i bedriftenes eksisterende ERP-løsninger viser positiv utvikling. Som følge av den negative markedsutviklingen har de fleste store aktørene i dette markedet gjennomført betydelige nedbemanninger. Markedet for drifts- og outsourcingsløsninger er preget av langsiktige kontrakter og en positiv underliggende vekst. Dette markedssegmentet er derfor i mindre grad påvirket av det negative markedssentimentet. Fallet i etterspørsel er først og fremst relatert til privat sektor, og spesielt til industri, handel og transport. Offentlig sektor viser en god utvikling, men også olje og offshore har hatt en positiv utvikling mot slutten av Den negative utviklingen startet allerede i 2000 i Sverige. Virkningene har vært størst i det svenske markedet også i Det norske og danske markedet viser betydelige tegn til avmatning. Et signal om at bransjen opplever en tøff periode er at et rekordhøyt antall selskaper i IKT-bransjen enten har gått konkurs eller vært nødt til å gjennomføre gjeldssaneringer. Strategisk posisjonering og utvikling Merkantildatas kunder møter løpende betydelige strategiske utfordringer i et miljø hvor krav til endringer blir stadig sterkere. Økende internasjonalisering og konkurranse fordrer kontinuerlig effektivisering av virksomheten. Denne utviklingen stiller større krav til IKT-leverandørens forståelse av kundens behov, samt kvalitet og kompetanse i de løsninger som leveres. Merkantildata har i 2001 videreført arbeidet med å posisjonere Ementor som et ledende nordisk management- og IT-konsulentselskap og Eterra som en ledende leverandør av kommunikasjonsog infrastrukturløsninger. Etter mange år med vekst gjennom oppkjøp har konsernet i 2001 tatt en vekstpause for å konsolidere status og fokusere virksomheten. Ved inngangen til 2002 har styret sett behov for å etterprøve strategi og forretningsmodell. Det er derfor iverksatt et omfattende strategiarbeid som forventes sluttført i løpet av første halvår Styrets ambisjon er å styrke Merkantildata som et ledende nordisk IKT-selskap. Ementor Kombinasjonen av erfaring, kompetansebredde og implementeringsevne gir Ementor unik gjennomføringsevne på større prosjekter. Etter salget av Ementor Financial Systems har Ementor 820 høyt kvalifiserte ansatte per Ementor fokuserer på bransjene offentlig sektor, bank og finans, handel og industri, energi, telekommunikasjon og media. Ementor har som ambisjon å forsterke sin rolle som den sentrale partneren innenfor disse områdene i Norden Styrets beretning

15 Egil Fjeld Svein-Tore Andersen Bjørn Plyhn Eterra Eterra designer, bygger og drifter fremtidsrettede informasjons- og kommunikasjonsplattformer for virksomheter i Norden. Eterra har ansatte per Selskapet bygger sine løsninger på partnerskap med de viktigste internasjonale teknologiutviklerne. Med utgangspunkt i Eterras unike kompetanse er det utviklet løsninger for viktige områder i IKT-markedet, som IT-sikkerhet, avansert telefoni, nettverk, klient, server og datalagring. Rubik Merkantildata Financial Services Skreddersydd finansiering for kunder som kjøper IKT-løsninger er fortsatt en viktig del av Rubiks virksomhet. Rubik har imidlertid gradvis bygd opp kompetanse på IT Value Management, som omfatter konsulentkompetanse for å redusere kundenes IKT-kostnader og optimalisere ressursbruken. Finansieringsløsningene er basert på samarbeid med ledende finansieringsinstitusjoner og Rubik tar ikke vesentlig balanseeksponering eller kredittrisiko på selve finansieringsløsningen. Andre aktiviteter Merkantildata har redusert sine ambisjoner for virksomheten i Merkantildata Invest. Nye investeringer vil i liten grad bli gjort og Merkantildata er restriktiv med ytterligere investeringer i eksisterende selskapsportefølje. Flere av selskapets eierposisjoner er avviklet eller solgt gjennom 2001, som Scribona, IT Factory og Edutorium. Styret har som ambisjon å realisere den resterende porteføljen over tid. Resultater Merkantildata hadde i 2001 en konsolidert omsetning på mnok 7 624,2 mot mnok 8 707,4 i I de konsoliderte årsregnskapene for 2000 er oppkjøpte virksomheter (Getronics, Avenir, Provida m.fl.) bare inkludert fra oppkjøpstidspunktet. Proformajustert omsetning viser et omsetningsfall på 22,7 %, som i sin helhet skyldes fall i Eterras omsetning. Fallet skyldes i stor grad et svakt IKT-marked, kostnadstilpasninger i Eterra og dreining i retning av tjenestesalg. Det er vanskelig å finne pålitelige markedsdata for bransjen, men styrets oppfatning er at Eterra har hatt en svak nedgang i markedsandel i Ementor antas å ha hatt en utvikling i tråd med markedsutviklingen. Da Merkantildata har inngått avtale om salg av Ementor Financial Systems i februar 2002 er alle inntekter og kostnader knyttet til dette selskapet ekskludert i tallene ovenfor og presentert netto som resultat fra avviklet virksomhet. Driftsresultatet før goodwillavskrivninger og spesielle poster (EBITA) var mnok -187,3, en reduksjon fra mnok -70,6 året før. Utviklingen gjenspeiler den svake markedsutviklingen som akselererte mot slutten av året i både Ementor og Eterra. Begge hovedvirksomhetene har gjennomført betydelige kostnadstilpasninger for å bedre lønnsomheten fremover. Eterra hadde et fall i omsetning på proformabasis på 24,4 %. Fallet akselererte mot slutten av året, spesielt påvirket av markedssvikt i etterkant av terroraksjonene i USA. I Sverige har omsetningen falt med 50 % i 2001 og virksomheten har dermed mistet betydelige markedsandeler. Omsetningen i Sverige er påvirket av en stor snuoperasjon etter interne organisatoriske problemer i Betydelige ressurser har vært satt inn for å rette opp driften i den svenske virksomheten, og ved inngangen til 2002 er det klare signaler om at snuoperasjonen er i ferd med å lykkes. I Norge (-21 %), Danmark (-19 %) og Finland (-11 %) antas Eterra å ha opprettholdt sine markedsandeler. Samlet for året er underskuddet (EBITA) mnok -177,4 mot mnok -212,0 på proformabasis i Underskuddet skyldes i stor grad at kapasitetskostnadene ikke er blitt redusert i takt med omsetningsfallet. Dekningsgraden viser en positiv trend på bakgrunn av økt tjenesteandel, med en stigning fra 26,0 % til 27,8 %. Ementor fikk i 2001 en omsetning på mnok 804,6 mot mnok 840,0 på proformabasis i Markedene svekket seg betydelig mot slutten av året, og omsetningsutviklingen var negativ i andre halvår. EBITA svekket seg til mnok 19,8 fra mnok 95,0 på proformabasis i Den negative utviklingen skyldes i stor grad økt ledighet blant konsulenter samt et visst press på gjennomsnittlige timepriser i andre halvår. Tallene ovenfor ekskluderer Ementor Financial Systems, som er presentert på egen linje for avviklet virksomhet. Ementor Financial Systems hadde et EBITAresultat på mnok 24,7 i Styrets beretning 0 1 1

16 Rubik hadde en stabil utvikling og viste et resultat på mnok 19,5 mot mnok 19,2 i Merkantildatas driftsresultat før spesielle poster og goodwillavskrivninger utgjorde dermed mnok -187,3 mot mnok -70,6 i Goodwillavskrivningen er mnok 39,4, som er betydelig lavere enn fjorårets mnok 199,4. Reduksjonen skyldes de ekstraordinære nedskrivningene som ble gjennomført i Spesielle poster utgjør netto mnok -405,0 hvorav mnok -6,9 er presentert under resultat for avviklet virksomhet. Dette gjelder ordinære driftsposter som er presentert på egen linje i resultatoppstillingen for å bedre sammenliknbarheten for øvrige elementer i driftsresultatet. Mnok 20,0 gjelder kostnader knyttet til den avbrutte fisjonsprosessen. Mnok 515,0 gjelder avsetning til gjennomføring av nedbemanningsprosesser, restrukturering av delvirksomheter og revurdering av balanseposter og forpliktelser. Tidligere avsetninger er tilbakeført med mnok 130,0. Netto finansposter utgjør mnok -428,7. Mnok -33,3 gjelder ordinære finansposter, mnok -364,0 gjelder nedskrivninger og tap på aksjeporteføljen i Merkantildata Invest og aksjene i Getronics, mens mnok -31,4 gjelder avsetning for forpliktelser i forbindelse med oppgjør av kjøpsvederlag for Andersen Management International A/S. Resultat før skattekostnad fra videreført virksomhet er mnok ,5 mot mnok ,8 i Etter en vurdering av verdien av fremførbare underskudd er utsatt skattefordel økt med mnok 85,2. Ordinært resultat for 2001 er dermed mnok -911,5 mot mnok ,9 i Kontantstrøm og finansiell posisjon Gjennom første halvår av 2001 hadde Merkantildata en negativ utvikling i arbeidskapital og kontantstrøm. I andre halvår er det derfor gjennomført programmer for å effektivisere cash management og frigjøre arbeidskapital. Fokus har vært rettet mot eldre kundefordringer og arbeid med å løse gamle tvistesaker. Arbeidet har gitt resultater og arbeidskapitalbindingen har gått betydelig ned gjennom De negative resultatene og betydelige restruktureringskostnader har imidlertid medført at Merkantildata på tross av den positive arbeidskapitalutviklingen hadde en negativ kontantstrøm fra drift på mnok -76,8. Konsernet har i stor grad forsøkt å begrense investeringsnivået. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter, dvs. investeringer og salg av aktiva, utgjorde derfor mnok -85,3. I 2001 er det bare gjennomført mindre emisjoner i forbindelse med opsjonsutøvelser og utstedelse av vederlagsaksjer ved oppgjør for tidligere selskapskjøp. Økning av lånetrekk og kontantemisjoner gjør at kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var mnok 155,2. Totalbalansen utgjorde per mnok 4 434,5. Beholdning av kontanter og bankinnskudd utgjorde mnok 611,9. Ubenyttet andel av kortsiktige og langsiktige trekkfasiliteter utgjorde mnok 338,9. Etter fradrag for bundne skattetrekksmidler hadde dermed Merkantildata en likviditetsreserve på mnok 899,6. Per brøt Merkantildata ett av de finansielle covenants i den syndikerte lånefasiliteten, nemlig kravet til egenkapitalandel. Lånesyndikatet har innvilget Merkantildata en waiver for dette bruddet. Samtidig har Merkantildata reforhandlet betingelsene i avtalen; nærmere detaljer er beskrevet nedenfor. Netto rentebærende gjeld per var mnok -218,5. Salget av Ementor Financial Systems som gjennomføres i mars 2002 vil innbringe netto mnok 320 i kontanter. Merkantildata hadde mnok 1 695,9 i egenkapital, som utgjør 38,2 % av konsolidert totalbalanse. Ved utarbeidelse av årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn. Det er styrets vurdering at Merkantildata har en solid finansiell og markedsmessig posisjon. Aksjer og aksjonærforhold I 2001 ble det totalt omsatt 431,5 millioner aksjer i Merkantildata, med en total omsetningsverdi på mnok Aksjekursen har i 2001 falt fra nok 34,30 per til nok 10,60 per , som tilsvarer et fall på 69,1 %. Selskaper i samme bransje som Merkantildata har i større eller mindre grad opplevd negativ verdiutvikling gjennom Antallet aksjonærer har gått noe ned fra Styrets beretning

17 til Per var den registrerte aksjekapitalen nok fordelt på aksjer pålydende nok 1 per aksje. Totalvektet gjennomsnittlig antall som er lagt til grunn ved beregning av nøkkeltall er Opsjonsprogrammer som eksisterte ved inngangen til 2001 har på bakgrunn av de store aksjefallene med ett unntak mistet sin verdi som instrument for å sikre lojalitet og motivasjon hos de ansatte. Styret vurderer om nye opsjonsprogrammer skal etableres eller om det finnes bedre og mer effektive måter å sikre dette formålet. Ansatte per Netto avgang i forbindelse med naturlig avgang, restrukturering m.m Avgang ved salg av Ementor Financial Systems -306 Ansatte per Gjennomsnittlig antall årsverk i 2001 var mot i For virksomheten som helhet utgjør det registrerte sykefraværet 115 årsverk, som tilsvarer 3,0 % av gjennomsnittlig antall årsverk. Det har ikke vært alvorlige ulykker eller skader i forbindelse med konsernets virksomhet i Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet er godt. Det gjennomføres årlig undersøkelser for å måle arbeidstakernes trivsel og motivasjon. Det er en gjennomgående konklusjon at motivasjonen og trivselen er god, selv om resultatene i enkelte enheter uunngåelig er preget av de store nedbemanningene som er gjennomført i Negative utslag på undersøkelsene følges opp og søkes forbedret. Styret ønsker å uttrykke sin takk til alle selskapets ansatte, som lojalt og entusiastisk har bidratt gjennom de to vanskelige siste årene. Organisasjon Merkantildata har som ambisjon å øke tjenesteinnholdet i leveransene. De ansattes kompetanse og deres evne til å utnytte denne i løsninger til kundene blir derfor stadig viktigere. Ementor bruker årlig betydelige midler på et omfattende opplæringstilbud gjennom Ementor Akademiet. Samtidig videreutvikles de allerede gode rutinene for kompetanse- og erfaringsutveksling. Eterra har gjennom siste år bygget opp rammeverket for sin kompetanseutviklingsmodell Eterra Academy, som blir et viktig verktøy i kartlegging og utvikling av kompetanseprofilen for Eterra. Den negative markedsutviklingen har gjennom 2001 medført et betydelig behov for kostnadstilpasninger. Personalkostnader er den viktigste faktoren i faste kostnader og store nedbemanninger er derfor foretatt i Samlet er antall ansatte i løpet av 2001 redusert fra til som følger: DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT Beløp i mnok Endring % Endring % Ementor 804,6 581,4 38,4 19,8 62,7-68,4 Eterra 6 818, ,5-16,1-177,4-97,0-82,9 Rubik 86,3 78,5 10,3 19,5 19,2 1,6 Elimineringer -84,7-83,0 Ufordelte konsernkostnader -49,2-55,5 Driftsresultat før goodwill og spesielle poster 7 624, ,4-12,4-187,3-70,6-165,3 Goodwillavskrivninger -39,4-199,4 Spesielle poster -398, ,6 Driftsresultat -624, ,6 Netto finansposter -428,7-62,2 Resultat før skattekostnad fra videreført virksomhet , ,8 Resultat før skattekostnad fra avviklet virksomhet 13,4-639,5 Gevinst før skattekostnad avviklet virksomhet 183,3 Resultat før skattekostnad , ,0 Styrets beretning 0 1 3

18 Styre og konsernledelse Styret har fra den ordinære generalforsamlingen i 2001 bestått av: Riulf Rustad, styrets formann Tor Alfheim, styremedlem Peter van Voorst, styremedlem Jan Carlzon, styremedlem Sverre Leiro, styremedlem Svein-Tore Andersen, ansatterepresentant Egil Fjeld, ansatterepresentant Bjørn Plyhn, observatør (fra nov 2001) Terje Christoffersen ble innvalgt i Merkantildatas styre på ordinær generalforsamling i 2001, men fratrådte etter eget ønske i november 2001 på bakgrunn av mulig interessekonflikt med andre engasjementer. Arne A. Jensen etterfulgte Tom Adolfsen som konsernsjef 1. januar Merkantildatas toppledergruppe består fra 2. januar 2002 av: Arne A. Jensen, konsernsjef Steinar Sønsteby, adm. dir. Eterra Lars-Erik Johannessen, adm. dir. Ementor Gottfred Langseth, konserndirektør økonomi og finans Styrets og konsernledelsens aksjer og opsjoner er oppgitt i note 5 i årsregnskapet. Miljøtiltak De fysiske produktene Merkantildata selger som del av totalløsninger er utviklet og produseres av internasjonale teknologiselskaper. Merkantildata bedriver ikke egenproduksjon. Distribusjonen av fysiske produkter er i stor grad outsourcet til distribusjonspartnere. Det er derfor lite forurensning knyttet til selskapets virksomhet. Selskapet deltar i lovpålagte tiltak for å beskytte miljøet, blant annet returordninger for utrangert IKT-utstyr i Norge. Konsernet legger stor vekt på å drive sin virksomhet fra tidsmessige og funksjonelle lokaler som samtidig bidrar til et positivt arkitektonisk uttrykk i nærmiljøet. Det er styrets oppfatning at dette også bidrar til et positivt arbeidsmiljø blant de ansatte. Viktige hendelser i 2001 og 2002 I juni 2001 vedtok styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslag om å fisjonere ut Ementor i et eget børsnotert selskap. Ementor hadde bak seg en lengre periode med vekst og positive resultater, og konsulentbransjen var åpen for konsolidering. Hovedformålet med forslaget var å sikre Ementor handlefrihet til videre vekst og utvikling. Samtidig forventet styret at Eterra ville få noe mer ro til å fullføre de iverksatte restruktureringsprosessene. I løpet av sommeren og høsten utviklet både finans- og konsulentmarkedet seg svært negativt. Styret valgte derfor å avlyse den innkalte generalforsamlingen og trekke tilbake sitt forslag om fisjon av Ementor. Tom Adolfsen, som siden 1988 har vært konsernsjef i Merkantildata, valgte i samråd med Merkantildatas styre å tre tilbake ved utgangen av Tom Adolfsen har ledet Merkantildata i selskapets ekspansjon fra et lite norsk IT-selskap til en stor og viktig nordisk aktør. Styret ønsker å takke Tom Adolfsen for innsatsen som er lagt ned i denne perioden. Arne A. Jensen, med bakgrunn fra bl.a. Braathens og TV2, etterfølger Tom Adolfsen. Arne A. Jensen får betydelige oppgaver i forbindelse med fokusering, industrialisering og videreutvikling av Merkantildata. I februar 2002 inngikk Merkantildata avtale med det finske selskapet TietoEnator om salg av datterselskapet Ementor Financial Systems ASA for mnok 460. Selve gjennomføringen av transaksjonen skjedde i mars 2002 og ga Merkantildata en regnskapsmessig gevinst på mnok 90. Transaksjonen frigjorde mnok 320 i kontanter og reduserte goodwill i konsernbalansen med mnok 166. Salget ble gjennomført for å rendyrke konsernets virksomhet, samtidig som den styrket konsernets finansielle situasjon betydelig. I februar 2002 undertegnet Merkantildata en reforhandlet avtale med sitt lånesyndikat. Den reforhandlede avtalen sikrer Merkantildata tilstrekkelig finansiell handlefrihet til å fullføre de initierte endringsprosessene. Covenantsstrukturen er endret. Fra og med 4. kvartal 2002 vil på nytt inntjenings- og kontantstrømsorienterte covenants introduseres. Enkelte av subholdingselskapene, som ikke har operativ virksomhet, har avgitt en garanti for morselskapets forpliktelser. I tillegg har konsernet stilt pant i aksjene i enkelte av datterselskapene. Videre er prisingen av fasiliteten endret og tilpasset dagens prising av risiko Styrets beretning

19 Utsikter for ble et enda vanskeligere år for IKT-bransjen enn Merkantildata har gjennom 2001 i stor grad fokusert på å redusere kostnadsbasen og effektivisere virksomheten for å tilpasse seg fremtidige etterspørselsmønstre. Det er styrets oppfatning at mye arbeid er gjort i 2001, men at det fortsatt er interne utfordringer før selskapene er optimalt organisert og posisjonert i markedet. Da de fleste store aktørene i den nordiske og europeiske IKT-bransjen i stor grad har slitt med de samme interne utfordringene, har den forventede konsolideringen av bransjen i stor grad uteblitt. Bransjen er fortsatt fragmentert og det er få aktører som har gjennomgående gode markedsposisjoner. Det forventes at 2002 blir et år med større strukturelle endringer. Styret forventer at markedet i første halvår 2002 vil være preget av det samme forsiktige etterspørselsmønsteret som gjennom hele Svak etterspørsel vil i sin tur fortsatt presse kapasitetsutnyttelse og priser i markedet. Ved inngangen til 2002 er det enkelte tegn til at det makroøkonomiske bildet lysner noe. Koblet med bedrifters reinvesteringsbehov etter større investeringer gjort på slutten av 90-tallet, antar styret at etterspørselen gradvis vil ta seg opp gjennom andre halvår i Driftsmessig tilpasser imidlertid Merkantildata kostnadsstrukturen til en flat markedsutvikling i Basert på de gjennomførte kostnadsreduksjonene og den forventede markedsutviklingen forventer styret et positivt driftsresultat (EBITA) og en positiv kontantstrøm i Disponering av årets resultat Styret har med bakgrunn i det negative resultatet i 2001 besluttet at det ikke skal deles ut utbytte for året Styret foreslår at underskuddet for morselskapet Merkantildata ASA på mnok 1 703,5 dekkes i sin helhet ved overføring fra overkursfond med mnok 1 703,5. Merkantildata har ingen fri egenkapital per Oslo, 20. mars 2002 Riulf Rustad Styrets formann Tor Alfheim Peter van Voorst Jan Carlzon Sverre Leiro Svein-Tore Andersen Egil Fjeld Arne A. Jensen Konsernsjef Styrets beretning 0 1 5

20 Resultatregnskap Merkantildata konsern (Beløp i mnok) Driftsinntekter 7 624, , ,0 Forbruk av varer 4 901, , ,2 Lønn og sosiale kostnader (note 4) 2 134, , ,0 Andre driftskostnader 656,2 675,0 428,3 Avskrivning (note 10) 119,7 85,0 52,9 Driftsresultat før goodwill og spesielle poster -187,3-70,6 359,6 Avskrivning goodwill (note 10) 39,4 199,4 25,8 Spesielle poster (note 7) 398, ,6 Driftsresultat -624, ,6 333,8 Renteinntekter 33,2 32,6 32,5 Andre finansinntekter 15,5 21,0 13,2 Rentekostnader 61,6 46,2 23,9 Andre finanskostnader (note 11) 415,8 69,6 14,5 Sum finansposter -428,7-62,2 7,3 Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet , ,8 341,1 Resultat før skattekostnad for avviklet virksomhet (note 3) 13,4-639,5 148,3 Gevinst/tap før skattekostnad for avviklet virksomhet (note 3) 183,3 70,0 Resultat før skattekostnad for konsernet , ,0 559,4 Skattekostnad videreført virksomhet (note 8) -88,9-180,2 103,2 Skattekostnad avviklet virksomhet (note 3) 8,2 7,4 41,5 Skattekostnad for gevinst/tap avviklet virksomhet (note 3) 51,3 19,6 Minoritetsinteresser (note 16) -47,9 1,4 2,1 Ordinært resultat/årsresultat -911, ,9 393,0 Fortjeneste per aksje for hele virksomheten (note 9) -4,85-35,42 3,53 Utvannet fortjeneste per aksje for hele virksomheten (note 9) -4,85-35,02 3,52 Fortjeneste per aksje for videreført virksomhet (note 9) -5,14-32,27 2,14 Utvannet fortjeneste per aksje for videreført virksomhet (note 9) -5,14-31,90 2, Årsregnskap 2001

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2008 1 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2008 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer