1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern"

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Innhold 1 Historikk og høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning Resultatregnskap Merkantildata konsern 17 Balanse Merkantildata konsern 18 Kontantstrømoppstilling Merkantildata konsern 19 Regnskaps- og konsolideringsprinsipper Merkantildata konsern 21 Noter Merkantildata konsern 38 Resultatregnskap Merkantildata ASA 39 Balanse Merkantildata ASA 40 Kontanstrømoppstilling Merkantildata ASA 41 Noter Merkantildata ASA 44 Revisors beretning 45 Aksjonærinformasjon 48 Merkantildata konsernet 50 Ementor 58 Eterra 66 Rubik 68 Konsernledelsen

3 Resultatregnskap Videreført virksomhet (Beløp mnok) Driftsinntekter 7 624, , , , ,8 Driftskostnader , , , , ,4 Herav lønn og sosiale kostnader , , , ,8-589,1 Avskrivninger -119,7-85,0-52,9-42,0-23,3 Goodwill avskrivning (ordinær) -39,4-199,4-25,8-8,2-9,3 Spesielle poster -398, ,6 Driftsresultat -624, ,6 333,8 450,2 190,8 Finansinntekter 48,7 53,6 45,7 52,6 21,3 Finanskostnader -477,4-115,8-38,4-41,5-41,4 Sum finansposter -428,7-62,2 7,3 11,1-20,1 Resultat før skattekostnad , ,8 341,1 461,3 170,7 Resultat fra avviklet virksomhet 13,4-456,2 218,3 Skattekostnad 80,7 121,5-164,3 132,7-45,8 Minoritetsinteresser 47,9-1,4-2,1-0,4 Ordinært resultat/årsresultat -911, ,9 393,0 328,6 124,5 Cash flow -752,4-894,8 471,7 378,8 133,9 Antall ansatte For årene 1999 til 2001 er tallene basert på videreført virksomhet slik konsernet fremstår etter salget av Ementor Financial Systems ASA. For årene 1997 til 1998 er tallene de virkelig rapporterte tallene for hvert år. Hovedtall Merkantildata konsernet Videreført virksomhet Forholdstall (Beløp mnok) Antall aksjer (mill) 188,3 184,6 120,0 105,3 84,7 Gjennomsnittlig antall aksjer (mill) 187,7 164,0 111,2 104,2 79,0 Fortjeneste per aksje for videreført virksomhet (nok) -5,14-32,27 2,14 3,15 1,58 Fortjeneste per aksje (nok) -4,85-35,42-3,53 3,15 1,58 Utbytte per aksje 0,00 0,00 0,00 0,35 0,30 Bokført egenkapital per aksje (nok) 9,01 13,35 22,02 11,72 8,56 Egenkapitalandel (%) 38,2 42,8 53,1 30,9 47,2 Netto driftsmargin (%) -8,2-62,1 4,0 4,8 4,8 Netto fortjenestemargin (%) -12,0-66,7 4,7 3,5 3,2 Definisjoner Kontantstrøm Ordinært resultat + avskrivninger + goodwillavskrivninger Fortjeneste per aksje for videreført virksomhet Ordinært resultat for videreført virksomhet / gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste per aksje Ordinært resultat / gjennomsnittlig antall aksjer Bokført egenkapital per aksje Egenkapital per / antall aksjer per Egenkapitalandel Egenkapital + minoritetsinteresser / totalkapital Netto driftsmargin Driftsresultat / driftsinntekter Netto fortjenestemargin Ordinært resultat / driftsinntekter

4 Merkantildatas visjon er å være en ledende leverandør og integrator av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Med unik kompetanse på IKT og gjennom nær forståelse av kundenes virksomhet skal Merkantildatas selskaper tilføre hver enkelt kunde langsiktig merverdi.

5 Historikk og høydepunkter 1968 Merkantildata stiftes Merkantildata tas opp til notering på Oslo Børs Merkantildata etableres i Sverige gjennom oppkjøpet av Teamco Närdata AB Merkantildata etableres i Danmark gjennom fusjonen med Complet A/S. Konsernet øker satsingen på verdiøkende tjenester gjennom både oppkjøp og organisk vekst Merkantildata etableres i Finland gjennom oppkjøpet av Nexor SuperStore Gruppen. Distribusjonsvirksomheten skilles ut som eget selskap og børsnoteres under navnet PC Lan ASA Merkantildata overtar Getronics virksomhet i Norden og styrker samtidig posisjonen ytterligere innenfor konsulentmarkedet ved oppkjøpene av Avenir og Provida, samt Ernst & Young Management Consultings virksomhet i Danmark. Applikasjonsdelen av selskapet skilles ut og børsnoteres under navnet Hands ASA. Merkantildatas virksomhet organiseres i to heleide datterselskaper; management- og IT-konsulentselskapet Ementor, og Eterra, som designer, bygger og drifter informasjonsog kommunikasjonsplattformer. Ementor lanseres som selvstendig selskap i oktober Eterra lanseres som selvstendig selskap i januar. Getronics kjøper 20 % av aksjene i Merkantildata Invest i februar. Tom Adolfsen annonserer i juni at han vil gå av som konsernsjef. Som en konsekvens av svak markedsutvikling gjennomføres betydelige nedbemanninger og kostnadstilpasninger gjennom andre halvår Arne A. Jensen tar over som konsernsjef etter Tom Adolfsen. Merkantildata selger Ementor Financial Systems.

6 Dette er Merkantildata Merkantildatas visjon er å være ledende rådgivere og integratorer av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. fagområde for å skreddersy innovative og levedyktige løsninger for den enkelte kunde. Til sammen utgjør dette en solid kompetanse som selskapene i Merkantildata-gruppen utnytter for å tilføre hver enkelt kunde langsiktig merverdi. Merkantildatas hovedvirksomhet er organisert i de heleide datterselskapene Ementor og Eterra. I tillegg tilbyr datterselskapet Rubik finansielle rådgivningstjenester, mens Merkantildatas investeringsportefølje håndteres av datterselskapet Merkantildata Invest. Merkantildata har en sterk tilstedeværelse i alle de nordiske Konsernets datterselskaper opererer på hvert sitt unike virkefelt og legger stor vekt på å kombinere grundig forståelse landene. Selskapets hovedkontor er i Norge og aksjen omsettes ved Oslo Børs. av kundens virksomhet med spesialisert kunnskap om eget Dette er Merkantildata

7 Merkantildata Merkantildata Invest Rubik Eterra Ementor Ementor Ementor er et ledende nordisk management- og ITkonsulentselskap. Selskapet tilbyr tjenester og løsninger for virksomheter i privat og offentlig sektor innenfor områdene: Management Consulting, Enterprise Solutions og System Development & Integration. Eterra Eterra er en systemintegrator som designer, bygger og drifter fremtidsrettede informasjons- og kommunikasjonsplattformer for virksomheter i Norden. Selskapet tilbyr sine kunder verdiøkende IKT-konsepter bygget på moderne teknologi og infrastrukturløsninger. Dette er Merkantildata 0 0 3

8 Markedet og konkurransesituasjonen Posisjon i bransjen Merkantildata ble etablert i 1968 og er dermed blant de eldste aktørene i den nordiske IKTbransjen. Rask vekst og gode resultater gjennom 1990-tallet gjorde selskapet til et av bransjens ledende i Norden, med stor bredde både i form av kunder og løsningsportefølje. Mot slutten av 1990-tallet gjennomgikk IKTmarkedet store og raske endringer. Omfattende tilpasninger og omstrukturering var derfor nødvendig for de fleste aktørene i bransjen. Merkantildata valgte å møte de nye utfordringene gjennom å styrke sin posisjon i konsulentmarkedet, der innsikt og kompetanse er en viktig del av de verdiene selskapet tilbyr markedet. Samtidig startet selskapet en langsiktig prosess for å dreie leveransene mot mer komplette løsninger med et større innhold av verdiøkende tjenester. Virksomheter som ikke representerte kjernevirksomhet ble solgt eller skilt ut. Denne omleggingen har pågått gjennom 1999, 2000 og Merkantildata fremstår nå som et konsern med sterke merkevarer både i konsulent- (Ementor) og i kommunikasjons- og infrastrukturmarkedet (Eterra), og er godt posisjonert når markedet igjen snur. Markedstrender og aktører Etter store investeringer i infrastruktur og applikasjoner i forkant av årtusenskiftet, var markedsutviklingen svak i Ved inngangen til 2001 var det forventet at markedet skulle vende noe tilbake, men bedrifter og organisasjoner har vært forsiktige med nyinvesteringer også gjennom Avmatningen i markedet har vært spesielt sterk i andre halvår i etterkant av terrorhandlinger og usikkerhet i verdensøkonomien. Ved inngangen til 2002 forventes en fortsatt forsiktig markedsutvikling og et relativt lavt investeringsnivå i de fleste bransjer. Offentlig sektor er det største unntaket, der investeringsnivået fortsatt opprettholdes på et høyt nivå. På lengre sikt forventes den forsiktige utviklingen å føre til et oppdemmet investeringsbehov, som vil gi kraftigere markedsvekst når først markedet snur. I øyeblikket er det ingen overordnet teknologitrend som driver markedet, men snarere et antall teknologiretninger. De viktigste trendene er: Konvergens og konsolidering Sammenkobling (konvergens) av teknologi på tvers av plattformer og informasjonstype vil fortsette med uforminsket styrke i Ikke minst vil bruken av mobile plattformer for interaksjon med nettverk og datakilder øke. Økte krav til responstid og tilgjengelighet gjør at mange bedrifter vurderer og gjennomfører forenklingsprosesser for sin IKT-infrastruktur. Konsolidering av server-, datalagrings- og nettverksløsninger er en konsekvens. Med en sterk relasjon til de store teknologiutviklerne IBM, Cisco, Sun, Compaq, Microsoft og HP og en betydelig egen teknologiog integrasjonskompetanse er Merkantildatas selskaper godt posisjonert for denne trenden. Utvikling av webløsninger og e-handel I 1999 skulle Internett bli den nye kanalen for all slags handel, både til forbruker og mellom virksomheter. En lang rekke løsninger ble markedsført, uten at omsetning og resultat sto til forventningene. Omsetningen over Internett fortsetter å øke, på tross av mange konkurser. Samtidig benytter mange bedrifter Internett til å forbedre interne prosesser og informasjonsflyt. Konsekvensen er økte investeringer i infrastruktur og utvikling av applikasjoner og løsninger. Med sin kompetansebredde utgjør Merkantildatas selskaper en sterk tilbyder til kunder som skal utvikle slike løsninger. Drift- og outsourcing Med økende kompleksitet og derpåfølgende krav til intern kompetanse for å utvikle og vedlikeholde bedriftskritiske IKT-løsninger, velger stadig flere bedrifter å outsource hele eller deler av sine IKTmiljøer. En slik outsourcing kan omfatte alt fra enkle tekniske funksjoner, via drift av enkeltapplikasjoner til outsourcing av hele IT-avdelinger. Merkantildata har brukt mye ressurser på utvikling av konsepter og løsninger for denne typen kunder. Det nordiske IKT-markedet Det nordiske IKT-markedet har gjennomgått en vanskelig periode, noe som gjenspeiles i et betydelig antall konkurser i bransjen både i Norge, Sverige og Danmark. Det svenske markedet har opplevd den største svikten, dels på bakgrunn av en viss grad av overetablering under internettboomen, men også fordi den svenske økonomien i større grad Dette er Merkantildata

9 OMSETNINGSUTVIKLING (mnok) IKT-TOTALMARKEDET I NORDEN IKT-TOTALMARKEDET I NORDEN (ca. mrd. nok 470) Norge 20 % Sverige 39 % Danmark 21 % Finland 20 % Kilder til tallmateriale: Dataquest, Eito og Merkantildata analyse IT-tjenester 29 % Applikasjoner 10 % Computer hardware 13 % Telekommunikasjonsutstyr 11 % Telekommunikasjonstjenester 37 % gjenspeiler den internasjonale økonomiske utviklingen. Heller ikke Norge, Danmark eller Finland har vært uberørt av næringslivets innstramminger. Hardware-markedet og hardwarerelatert konsulentvirksomhet har vært hardest rammet og i enkelte segmenter har det vært et betydelig markedsfall i Også konsulentmarkedet har opplevd svikt i etterspørselen som igjen har ledet til et visst prispress på enkelte konsulenttjenester. Endringer i Merkantildata Merkantildata har gjort betydelige endringer for å tilpasse seg de nye markedsforholdene og står godt rustet når markedene igjen snur i positiv retning: Gjennom 2001 har mye fokus vært rettet mot å tilpasse kostnadsstrukturen til den sviktende etterspørselen. Netto ordinær avgang for Merkantildata i 2001 var 652 personer. Arne A. Jensen overtok som konsernsjef per 2. januar 2002 etter Tom Adolfsen, som med unntak av de to siste årene har ledet selskapet gjennom en kontinuerlig vekst siden I februar 2002 undertegnet Merkantildata en revidert låneavtale med sitt banksyndikat. Sammen med kontantvederlaget fra salget av Ementor Financial Systems ASA sikrer denne avtalen Merkantildata en tilstrekkelig finansiell handlefrihet til å gjennomføre de nødvendige og gjenstående restruktureringsaktivitetene. I 2002 vil ledelsen fokusere på å tydeliggjøre og rendyrke organisasjonens kvaliteter. Mye arbeid vil rettes mot utvikling av løsninger og konsepter og samtidig orientere salget mot utvalgte markedsområder. Hovedformålet er å tydeliggjøre selskapets kvaliteter og kjernekompetanse og i større grad fokusere selskapets utvikling rundt disse. Organisasjonsutvikling vil stå høyt på agendaen, både i form av arbeid for å styrke den felles kulturen og for å forbedre kvalitet og arbeidsprosesser. NØKKELTALL FOR FORRETNINGSOMRÅDENE Markedsdata Ementor Eterra Estimert hovedmarked (Norden) mrd. nok 44 mrd. nok Estimert markedsandel hovedmarked (Norden) 3% 7% Estimert markedsvekst i segmentet % 6-10% Kilde: Merkantildata analyse Analytikerinformasjon Samlet er totalmarkedet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og -tjenester estimert til mrd. nok 470 på nordisk basis. Merkantildata har virksomhet som spenner over et bredt spekter av produkter og tjenester. Fokus er rettet mot nisjer i markedet med sterk vekst og gode marginer, hvor Merkantildata har spesielle forutsetninger for å lykkes. I tabellen er angitt noen viktige nøkkeltall for hvert av forretningsområdene. Omsetning (mnok) Antall ansatte Ementor Eterra Rubik Merkantildata Invest - 3 Konsern Totalt Rapportert omsetning, ikke proformajustert Dette er Merkantildata 0 0 5

10 En bedring i den generelle situasjonen i verdensøkonomien vil gi oss drahjelp. Men den viktigste delen av jobben skal vi gjøre selv. Arne A. Jensen, konsernsjef, Merkantildata Det er ingen grunn til å skjule at Merkantildata går gjennom en vanskelig periode traff oss som en tornado og 2001 bød på særskilte utfordringer både for bransjen og for vårt selskap vil også bli et tøft og krevende år for ansatte og for selskapet som helhet. Men vi er ikke alene om å ha det tøft og i det ligger det muligheter. Ved å fokusere sterkt på kundene, og ved å levere markedsledende løsninger av høy kvalitet, gjør vi oss fortjent til vekst og blomstring. Øke verdier Merkantildatas suksess avhenger av at kundene opplever verdiøkning gjennom det vi leverer. Vi skal ha som mål å overgå forventningene bedrifter, organisasjoner og etater i Norden har gitt oss vesentlige oppgaver selv i vanskelige tider. Denne tilliten gjør oss ydmyke og inspirerer oss samtidig til innsats. Vi vil at kundene skal oppleve at vi gir dem synlig merverdi kvalitativt og kvantitativt. Etter min mening er Merkantildata godt posisjonert for å få det til. Vi har kontroll over den finansielle situasjonen og kan fokusere på vår egen leveringsdyktighet. Vi har en solid og trygg posisjon midt i det nordiske IT-markedet. Vi har partnere i verdensklasse Compaq, Hewlett-Packard, Sun, IBM, Cisco og Microsoft, for å nevne noen. Disse selskapene samarbeider med oss på prosjekter og tilfører oss samtidig verdifull kompetanse og innsikt. Mye ligger til rette for at vi skal lykkes. Samtidig har aksjeeiere gitt Merkantildata tillit. Mitt ansvar er å øke våre eieres verdier ved å bidra til å utvikle Merkantildata. Det akter jeg å gjøre ved å skape en trimmet og sunn organisasjon som utnytter den attraktive markeds Administrerende

11 posisjonen selskapet har opparbeidet gjennom mange år. Denne jobben er ikke gjort på noen uker. Det er som å løpe en maraton. Du må løpe fort fra starten, men skal du vinne må farten stadig økes, og du må stå distansen. Gjennom 19 år som toppleder har jeg lært meg å lete etter kvalitet og kompetanse i egen organisasjon. Kall det gjerne talentspeiding. I Merkantildatas bedriftskultur skal talentene gis rom, dyrkes og omsettes i større verdier for kunder og eiere. Det er oppmagasinert et stort potensial i Merkantildata. Hver og en av oss har ansvaret for å få ut disse effektene, slik at vi kan skape større verdier for våre kunder og våre eiere. Vi har en kompetent ledergruppe og svært mange dyktige og engasjerte medarbeidere. Jeg har stor tro på at vi vil lykkes! Arne A. Jensen Arne A. Jensen overtok som konsernsjef 2. januar Han har lang erfaring som konsernsjef i bedrifter som har gjennomført større restruktureringsprosesser, blant annet Braathens, TV2 og Bates. Administrerende 0 0 7

12 Styrets beretning Merkantildatas virksomhet har i 2001 fokusert på kostnadstilpasning, effektivisering samt trygging av den finansielle situasjonen. Den negative markedsutviklingen i 2001 forventes å flate ut i Ved inngangen til 2002 er fokus endret i retning av rendyrking av virksomheten og industrialisering av virksomhetens prosesser. Etter salget av Ementor Financial Systems har selskapet ingen netto rentebærende gjeld Styrets beretning

13 Ementor er et ledende nordisk management- og IT-konsulentselskap. Selskapets resultater er i 2001 preget av svakere markedsutvikling og gjennomføring av kapasitetstilpasninger. Samlet for året leverte Ementor positive resultater. Eterra designer, bygger og drifter fremtidsrettede informasjons- og kommunikasjonsplattformer. Eterras resultat i 2001 var preget av fortsatt svake markedsforhold og dermed behov for ytterligere kostnadstilpasninger. Ved inngangen til 2002 er fokus rettet mot rendyrking av virksomheten, resultatforbedring og forbedring av prosesskvaliteten. I tillegg til de to hovedvirksomhetene tilbyr Merkantildata finansieringsløsninger og tjenester innenfor IT Value Management. Merkantildatas finansielle investeringer forvaltes gjennom Merkantildata Invest. Markedsutvikling og trender Etter et svakt IKT-marked i 2000 var det forventninger om at 2001 skulle bli preget av en normalisering. De fleste IKT-leverandørene hadde ved inngangen til året tilpasset sine organisasjoner til en slik utvikling. Markedet svekket seg imidlertid ytterligere gjennom Særlig i etterkant av terroraksjonene i september og påfølgende nedkjøling av verdensøkonomien falt etterspørselen betydelig. Systemleveranser som omfatter datalagring, serverplattformer, enklere produktleveranser og tilhørende tjenester har sviktet mest, men også etterspørselen etter kommunikasjonsløsninger og hardware-relaterte konsulenttjenester har vist en reell nedgang. Fallet skyldes at en rekke bedrifter utsetter større oppgraderings- og infrastrukturinvesteringer i påvente av signaler om bedre tider. Denne utsettelsen av nødvendige erstatningsinvesteringer forventes å føre til et større oppsving når markedet snur. Også det rene konsulentmarkedet har svekket seg betydelig gjennom året. Svikten skyldes både at bedrifter utsetter større prosjekter og at bedriftene kutter ned på bruk av eksterne konsulenter. Konsekvensen er at antall ledige konsulenter har økt, som igjen har ført til press på gjennomsnittlige Styrets beretning 0 0 9

14 Riulf Rustad Tor Alfheim Peter van Voorst Jan Carlzon Sverre Leiro timepriser. Effekten har vært størst på såkalt timeutleie av konsulenttjenester, hvor prisfallet har vært betydelig. Innenfor andre områder er prisutviklingen mer stabil. Markedet for ERP-systemer og utvikling av funksjonalitet i bedriftenes eksisterende ERP-løsninger viser positiv utvikling. Som følge av den negative markedsutviklingen har de fleste store aktørene i dette markedet gjennomført betydelige nedbemanninger. Markedet for drifts- og outsourcingsløsninger er preget av langsiktige kontrakter og en positiv underliggende vekst. Dette markedssegmentet er derfor i mindre grad påvirket av det negative markedssentimentet. Fallet i etterspørsel er først og fremst relatert til privat sektor, og spesielt til industri, handel og transport. Offentlig sektor viser en god utvikling, men også olje og offshore har hatt en positiv utvikling mot slutten av Den negative utviklingen startet allerede i 2000 i Sverige. Virkningene har vært størst i det svenske markedet også i Det norske og danske markedet viser betydelige tegn til avmatning. Et signal om at bransjen opplever en tøff periode er at et rekordhøyt antall selskaper i IKT-bransjen enten har gått konkurs eller vært nødt til å gjennomføre gjeldssaneringer. Strategisk posisjonering og utvikling Merkantildatas kunder møter løpende betydelige strategiske utfordringer i et miljø hvor krav til endringer blir stadig sterkere. Økende internasjonalisering og konkurranse fordrer kontinuerlig effektivisering av virksomheten. Denne utviklingen stiller større krav til IKT-leverandørens forståelse av kundens behov, samt kvalitet og kompetanse i de løsninger som leveres. Merkantildata har i 2001 videreført arbeidet med å posisjonere Ementor som et ledende nordisk management- og IT-konsulentselskap og Eterra som en ledende leverandør av kommunikasjonsog infrastrukturløsninger. Etter mange år med vekst gjennom oppkjøp har konsernet i 2001 tatt en vekstpause for å konsolidere status og fokusere virksomheten. Ved inngangen til 2002 har styret sett behov for å etterprøve strategi og forretningsmodell. Det er derfor iverksatt et omfattende strategiarbeid som forventes sluttført i løpet av første halvår Styrets ambisjon er å styrke Merkantildata som et ledende nordisk IKT-selskap. Ementor Kombinasjonen av erfaring, kompetansebredde og implementeringsevne gir Ementor unik gjennomføringsevne på større prosjekter. Etter salget av Ementor Financial Systems har Ementor 820 høyt kvalifiserte ansatte per Ementor fokuserer på bransjene offentlig sektor, bank og finans, handel og industri, energi, telekommunikasjon og media. Ementor har som ambisjon å forsterke sin rolle som den sentrale partneren innenfor disse områdene i Norden Styrets beretning

15 Egil Fjeld Svein-Tore Andersen Bjørn Plyhn Eterra Eterra designer, bygger og drifter fremtidsrettede informasjons- og kommunikasjonsplattformer for virksomheter i Norden. Eterra har ansatte per Selskapet bygger sine løsninger på partnerskap med de viktigste internasjonale teknologiutviklerne. Med utgangspunkt i Eterras unike kompetanse er det utviklet løsninger for viktige områder i IKT-markedet, som IT-sikkerhet, avansert telefoni, nettverk, klient, server og datalagring. Rubik Merkantildata Financial Services Skreddersydd finansiering for kunder som kjøper IKT-løsninger er fortsatt en viktig del av Rubiks virksomhet. Rubik har imidlertid gradvis bygd opp kompetanse på IT Value Management, som omfatter konsulentkompetanse for å redusere kundenes IKT-kostnader og optimalisere ressursbruken. Finansieringsløsningene er basert på samarbeid med ledende finansieringsinstitusjoner og Rubik tar ikke vesentlig balanseeksponering eller kredittrisiko på selve finansieringsløsningen. Andre aktiviteter Merkantildata har redusert sine ambisjoner for virksomheten i Merkantildata Invest. Nye investeringer vil i liten grad bli gjort og Merkantildata er restriktiv med ytterligere investeringer i eksisterende selskapsportefølje. Flere av selskapets eierposisjoner er avviklet eller solgt gjennom 2001, som Scribona, IT Factory og Edutorium. Styret har som ambisjon å realisere den resterende porteføljen over tid. Resultater Merkantildata hadde i 2001 en konsolidert omsetning på mnok 7 624,2 mot mnok 8 707,4 i I de konsoliderte årsregnskapene for 2000 er oppkjøpte virksomheter (Getronics, Avenir, Provida m.fl.) bare inkludert fra oppkjøpstidspunktet. Proformajustert omsetning viser et omsetningsfall på 22,7 %, som i sin helhet skyldes fall i Eterras omsetning. Fallet skyldes i stor grad et svakt IKT-marked, kostnadstilpasninger i Eterra og dreining i retning av tjenestesalg. Det er vanskelig å finne pålitelige markedsdata for bransjen, men styrets oppfatning er at Eterra har hatt en svak nedgang i markedsandel i Ementor antas å ha hatt en utvikling i tråd med markedsutviklingen. Da Merkantildata har inngått avtale om salg av Ementor Financial Systems i februar 2002 er alle inntekter og kostnader knyttet til dette selskapet ekskludert i tallene ovenfor og presentert netto som resultat fra avviklet virksomhet. Driftsresultatet før goodwillavskrivninger og spesielle poster (EBITA) var mnok -187,3, en reduksjon fra mnok -70,6 året før. Utviklingen gjenspeiler den svake markedsutviklingen som akselererte mot slutten av året i både Ementor og Eterra. Begge hovedvirksomhetene har gjennomført betydelige kostnadstilpasninger for å bedre lønnsomheten fremover. Eterra hadde et fall i omsetning på proformabasis på 24,4 %. Fallet akselererte mot slutten av året, spesielt påvirket av markedssvikt i etterkant av terroraksjonene i USA. I Sverige har omsetningen falt med 50 % i 2001 og virksomheten har dermed mistet betydelige markedsandeler. Omsetningen i Sverige er påvirket av en stor snuoperasjon etter interne organisatoriske problemer i Betydelige ressurser har vært satt inn for å rette opp driften i den svenske virksomheten, og ved inngangen til 2002 er det klare signaler om at snuoperasjonen er i ferd med å lykkes. I Norge (-21 %), Danmark (-19 %) og Finland (-11 %) antas Eterra å ha opprettholdt sine markedsandeler. Samlet for året er underskuddet (EBITA) mnok -177,4 mot mnok -212,0 på proformabasis i Underskuddet skyldes i stor grad at kapasitetskostnadene ikke er blitt redusert i takt med omsetningsfallet. Dekningsgraden viser en positiv trend på bakgrunn av økt tjenesteandel, med en stigning fra 26,0 % til 27,8 %. Ementor fikk i 2001 en omsetning på mnok 804,6 mot mnok 840,0 på proformabasis i Markedene svekket seg betydelig mot slutten av året, og omsetningsutviklingen var negativ i andre halvår. EBITA svekket seg til mnok 19,8 fra mnok 95,0 på proformabasis i Den negative utviklingen skyldes i stor grad økt ledighet blant konsulenter samt et visst press på gjennomsnittlige timepriser i andre halvår. Tallene ovenfor ekskluderer Ementor Financial Systems, som er presentert på egen linje for avviklet virksomhet. Ementor Financial Systems hadde et EBITAresultat på mnok 24,7 i Styrets beretning 0 1 1

16 Rubik hadde en stabil utvikling og viste et resultat på mnok 19,5 mot mnok 19,2 i Merkantildatas driftsresultat før spesielle poster og goodwillavskrivninger utgjorde dermed mnok -187,3 mot mnok -70,6 i Goodwillavskrivningen er mnok 39,4, som er betydelig lavere enn fjorårets mnok 199,4. Reduksjonen skyldes de ekstraordinære nedskrivningene som ble gjennomført i Spesielle poster utgjør netto mnok -405,0 hvorav mnok -6,9 er presentert under resultat for avviklet virksomhet. Dette gjelder ordinære driftsposter som er presentert på egen linje i resultatoppstillingen for å bedre sammenliknbarheten for øvrige elementer i driftsresultatet. Mnok 20,0 gjelder kostnader knyttet til den avbrutte fisjonsprosessen. Mnok 515,0 gjelder avsetning til gjennomføring av nedbemanningsprosesser, restrukturering av delvirksomheter og revurdering av balanseposter og forpliktelser. Tidligere avsetninger er tilbakeført med mnok 130,0. Netto finansposter utgjør mnok -428,7. Mnok -33,3 gjelder ordinære finansposter, mnok -364,0 gjelder nedskrivninger og tap på aksjeporteføljen i Merkantildata Invest og aksjene i Getronics, mens mnok -31,4 gjelder avsetning for forpliktelser i forbindelse med oppgjør av kjøpsvederlag for Andersen Management International A/S. Resultat før skattekostnad fra videreført virksomhet er mnok ,5 mot mnok ,8 i Etter en vurdering av verdien av fremførbare underskudd er utsatt skattefordel økt med mnok 85,2. Ordinært resultat for 2001 er dermed mnok -911,5 mot mnok ,9 i Kontantstrøm og finansiell posisjon Gjennom første halvår av 2001 hadde Merkantildata en negativ utvikling i arbeidskapital og kontantstrøm. I andre halvår er det derfor gjennomført programmer for å effektivisere cash management og frigjøre arbeidskapital. Fokus har vært rettet mot eldre kundefordringer og arbeid med å løse gamle tvistesaker. Arbeidet har gitt resultater og arbeidskapitalbindingen har gått betydelig ned gjennom De negative resultatene og betydelige restruktureringskostnader har imidlertid medført at Merkantildata på tross av den positive arbeidskapitalutviklingen hadde en negativ kontantstrøm fra drift på mnok -76,8. Konsernet har i stor grad forsøkt å begrense investeringsnivået. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter, dvs. investeringer og salg av aktiva, utgjorde derfor mnok -85,3. I 2001 er det bare gjennomført mindre emisjoner i forbindelse med opsjonsutøvelser og utstedelse av vederlagsaksjer ved oppgjør for tidligere selskapskjøp. Økning av lånetrekk og kontantemisjoner gjør at kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var mnok 155,2. Totalbalansen utgjorde per mnok 4 434,5. Beholdning av kontanter og bankinnskudd utgjorde mnok 611,9. Ubenyttet andel av kortsiktige og langsiktige trekkfasiliteter utgjorde mnok 338,9. Etter fradrag for bundne skattetrekksmidler hadde dermed Merkantildata en likviditetsreserve på mnok 899,6. Per brøt Merkantildata ett av de finansielle covenants i den syndikerte lånefasiliteten, nemlig kravet til egenkapitalandel. Lånesyndikatet har innvilget Merkantildata en waiver for dette bruddet. Samtidig har Merkantildata reforhandlet betingelsene i avtalen; nærmere detaljer er beskrevet nedenfor. Netto rentebærende gjeld per var mnok -218,5. Salget av Ementor Financial Systems som gjennomføres i mars 2002 vil innbringe netto mnok 320 i kontanter. Merkantildata hadde mnok 1 695,9 i egenkapital, som utgjør 38,2 % av konsolidert totalbalanse. Ved utarbeidelse av årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn. Det er styrets vurdering at Merkantildata har en solid finansiell og markedsmessig posisjon. Aksjer og aksjonærforhold I 2001 ble det totalt omsatt 431,5 millioner aksjer i Merkantildata, med en total omsetningsverdi på mnok Aksjekursen har i 2001 falt fra nok 34,30 per til nok 10,60 per , som tilsvarer et fall på 69,1 %. Selskaper i samme bransje som Merkantildata har i større eller mindre grad opplevd negativ verdiutvikling gjennom Antallet aksjonærer har gått noe ned fra Styrets beretning

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s.

Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. ÅRSRAPPORT 2002 Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. 27 Årsberetning 2002 Det globale markedet for telekomutstyr

Detaljer

(Beløp i MNOK) 2005 2004

(Beløp i MNOK) 2005 2004 Årsrapport 2005 Nøkkeltall* Driftsinntekter 3 482,5 4 041,4 Dekningsbidrag 1 376,3 1 518,9 Dekningsbidrag (%) 39,5 37,6 EBIT -219,4-148,3 EBIT-margin (%) -6,3-3,7 Antall ansatte pr. 31.12. 1 693 1 859

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer