Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn"

Transkript

1 Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn

2 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil. Ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen. Endringer Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling. Gyldighetsområde Produktfamilien (modellnummeret) tilsvarer de første sifrene på typeskiltet. Denne brukerveiledningen gjelder for: Type Produktfamilie Målesystem CSTXSL CSTXSL60Y Modellavvik er nevnt i teksten. En bruksanvisning i farger kan lastes ned i Internett på V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger Brukte symboler Generelle sikkerhetshenvisninger Apparatspesifikke sikkerhetshenvisninger Henvisninger for bruk Kassering 12 3 Første oppstart 13 4 Apparatbeskrivelse Oppbygging Betjenings- og visningselementer Stekeovn Tilbehør Driftsmodi Oversikt over driftsmodi Dampe Varmluft Varmluft med damp Regenerere Varmluft fuktig Betjening Fylle vannbeholderen Velge og starte driftsmodus Kontrollere og endre innstillinger Stille inn varighet Stille inn utsatt start / slutt Kjernetemperatur Avbryte / avslutte driftsmodusen tidligere Endre driftsmodus Tidsur Driftsslutt Slå av apparatet Tømme vannbeholderen GourmetGuide Kokebok Egne oppskrifter Stekeautomatikk

4 7.4 Profesjonell baking Skånsom steking Automatisk regenerering EasyCook Oversikt matvaregrupper Velge og starte matvarer Favoritter Lage favoritter Velge og starte favoritt Endre favoritt Slette favoritt Tips og triks Stekeresultatet ikke tilfredsstillende Generelle tips Spare strøm Brukerinnstillinger Oversikt brukerinnstillinger Tilpasse brukerinnstillinger Språk Display Klokke Meldinger Avkalke apparat Vannhardhet Lydstyrke Assistentfunksjoner Temperatur Barnesikring Apparatinformasjon Demomodus Fabrikkinnstillinger Stell og vedlikehold Utvendig rengjøring Rengjøre stekeovnen Rengjøre apparatdøren Rengjøre dørtetningen Skifte dørtetningen Skifte halogenpære Rengjøre tilbehør og nivågitter

5 12.8 Avkalking Utbedre feil selv Hva skal jeg gjøre når Etter strømbrudd Tilbehør og reservedeler Tilbehør Spesialtilbehør Reservedeler Tekniske data Informasjon for kontrollinstitutter Temperaturmåling Produktdatablad Standby-spareautomatikk «Open source» lisens-henvisning Stikkordliste Service & kundestøtte 83 5

6 1 Sikkerhetshenvisninger 1.1 Brukte symboler Kjennetegner alle instrukser som er viktige for sikkerheten. Hvis disse ikke overholdes, kan det føre til personskader, skader på apparatet eller på installasjonen! Informasjoner og henvisninger som må tas hensyn til. Informasjon om kassering Informasjon om bruksanvisningen Markerer arbeidstrinn som må utføres i rekkefølge. Beskriver apparatets reaksjon på arbeidstrinnet. Markerer en opplisting. 6

7 1 Sikkerhetshenvisninger 1.2 Generelle sikkerhetshenvisninger Ta først apparatet i bruk etter at du har lest bruksanvisningen. Disse apparatene kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de holdes under tilsyn eller har blitt opplært i sikker bruk av apparatet og forstår de farene som oppstår derav. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn. Hvis et apparat ikke er utstyrt med en strømledning og et støpsel eller andre midler til frakobling fra nettet, som for hver pol har en kontaktåpningsbredde som tilsvarer betingelsene i overspenningskategori III for fullstendig separering, skal en skilleinnretning monteres i den faste elektriske installasjonen etter oppføringsbestemmelsene. Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. 7

8 1 Sikkerhetshenvisninger 1.3 Apparatspesifikke sikkerhetshenvisninger VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON SKAL LESES GRUNDIG OG OPPBEVARES FOR SENERE BRUK. ADVARSEL: Under bruk blir apparatet og berørbare deler varme. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementer. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant oppsyn. ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Hold små barn unna apparatet. Dette apparatet er laget for bruk i husholdninger og lignende, f.eks. i kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer og andre yrkesområder, på landbrukseiendommer, av kunder i hoteller, moteller og andre overnattingssteder (f.eks. bed & breakfast). En oppvarmbar apparatskuff og innholdet blir varmt. Ikke bruk aggressive, slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til rengjøring av glasset i stekeovnsdøren, da de kan skrape opp overflaten. Dette kan ødelegge glasset. På apparater med pyrolytisk selvrensing: Kraftig tilsmussing samt alt tilbehør (servise, stekeplater, uttrekk, nivårist) må tas ut før den pyrolytiske selvrensingen. Bruk kun et steketermometer som er anbefalt for denne stekeovnen. Bruk aldri dampvasker. ADVARSEL: Før pæren skiftes, må apparatet slås av og kobles fra strømnettet for å unngå elektrisk støt. Vedrørende korrekt bruk av innskyvingsdeler henvises det til kapitlet 'Tilbehør'. 8

9 1 Sikkerhetshenvisninger 1.4 Henvisninger for bruk Før førstegangsbruk Apparatet må kun monteres og kobles til strømnettet i henhold til egen installasjonsveiledning. Få de nødvendige arbeidene utført av en autorisert installatør/elektriker. Riktig bruk Apparatet er laget for tilberedning av mat i husholdninger. I stekeovnen må det aldri flamberes eller stekes med mye fett! Ved feil bruk eller behandling overtar vi ikke ansvar for eventuelle skader. Bruk aldri apparatet til tørking av dyr, tekstiler, papir osv.! Ikke bruk apparatet til oppvarming av rom. Apparatet skal kun monteres og brukes ved temperaturer fra 5 C til 35 C. Ved fare for frost kan restvann i pumpene fryse og skade pumpene. Reparasjoner, endringer eller manipulasjoner på eller i apparatet, spesielt på strømførende deler, skal kun utføres av produsenten, produsentens kundeservice eller en person med lignende kvalifikasjoner. Ufagmessige reparasjoner kan forårsake alvorlige ulykker, skader på apparatet og innretningen samt driftsfeil. Ved driftsfeil på apparatet eller ved reparasjon må du følge anvisningene i kapitlet «Service og kundestøtte». Henvend deg til vår kundeservice ved behov. Det skal kun brukes originale reservedeler. Oppbevar denne brukerveiledningen på en slik måte at du alltid kan slå opp i den. Apparatet oppfyller anerkjente tekniske regler og gjeldende sikkerhetsforskrifter. Riktig bruk av apparatet er en forutsetning for å unngå skader og ulykker. Ta hensyn til henvisningene i denne brukerveiledningen. Ved bruk Bruk barnesikringen. Hvis apparatet har synlige skader, må du ikke ta det i bruk. Ta kontakt med vår kundeservice. Hvis du oppdager en funksjonsfeil på apparatet, skal det kobles fra strømnettet. Forsikre deg om at det ikke finnes fremmedlegemer eller husdyr i tilberedningsrommet før du lukker døren. 9

10 1 Sikkerhetshenvisninger Gjenstander som kan utgjøre en fare ved utilsiktet innkobling, må ikke oppbevares i tilberedningsrommet eller i den oppvarmbare skuffen. Ikke oppbevar matvarer eller temperaturfølsomme eller brannfarlige materialer, f.eks. rengjøringsmiddel, stekeovnsspray osv., i tilberedningsrommet eller i den oppvarmbare skuffen. På apparater med grill: La apparatdøren være lukket ved grilling. Ellers kan varmen forårsake skader på betjenings- og visningselementer eller på skapene i nærheten. Forsiktig, fare for forbrenning! Apparatet blir svært varmt under drift. Også døren på apparatet varmes opp. Når døren på apparatet åpnes, kan det komme damp og/eller varm luft ut av ovnen. Det oppvarmede apparatet er varmt lenge etter at det er koblet ut og avkjøles sakte til romtemperatur. Vent til apparatet er avkjølt før du f.eks. utfører rengjøringsarbeider. Overopphetet fett og olje er lettantennelige. Oppvarming av olje i tilberedningsrommet for steking av kjøtt er farlig og bør ikke skje. Prøv aldri å slukke brennende olje eller fett med vann. Eksplosjonsfare! Kvel brann med et brannslukningsteppe og hold dører og vinduer lukket. Ikke hell sprit (konjakk, whisky, vodka osv.) over oppvarmet mat. Eksplosjonsfare! Ikke la apparatet stå uten tilsyn når du tørker urter, brød, sopp osv. Overtørking kan forårsake brannfare. Hvis du oppdager røyk fra en antatt brann i apparatet eller i stekeovnen, hold døren lukket og koble fra strømtilførselen. Tilbehør blir varmt i tilberedningsrommet. Bruk grytekluter eller beskyttelseshansker. Forsiktig, fare for skader! Pass på at ingen griper inn i dørhengslene med fingrene. Det vil da være fare for skade hvis døren beveges. Vær spesielt forsiktig hvis det er barn i nærheten. La apparatdøren bare stå åpen i låsestilling. Det er fare for snubling og klemming når døren på apparatet er åpen! Ikke sett deg eller støtt deg på apparatdøren og ikke sett fra deg ting på den åpne døren. 10

11 1 Sikkerhetshenvisninger På komfyrer: Det kan monteres en barnesikring. Denne kan kjøpes i faghandelen. Forsiktig, livsfare! Kvelningsfare! Emballasjedeler, f.eks. folie og isopor, må holdes unna barn. Emballasjedeler kan være farlige for barn. Unngå skader på apparatet Ikke lukk apparatdøren for hardt. På apparater med synlig undervarme: Ikke sett gjenstander rett på undervarmen. Ved apparater uten synlig undervarme (varmeelement) må det ikke brukes beskyttelsesinnlegg i aluminium. Ikke bruk gjenstander som kan ruste i stekeovnen. Skjæring med kniver og skjærehjul på stekeplater gir tydelige skader. La døren på apparatet stå åpen i låsestilling til stekeovnen er avkjølt for å unngå korrosjon. Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet under rengjøring. Bruk en moderat fuktig klut. Ikke sprut vann på apparatet innvendig eller utvendig. Vann som trenger inn, forårsaker skader. 11

12 2 Kassering Emballasje Emballasjematerialet (kartong, plastfolie PE og isopor EPS) er merket og skal om mulig leveres til resirkulering og kasseres på en miljøvennlig måte. Avinstallering Kople apparatet fra strømnettet. Ved fastmontert apparat skal dette gjøres av en autorisert elektriker! Sikkerhet For å unngå ulykker på grunn av feil bruk, spesielt av barn som leker, skal apparatet gjøres ubrukelig. Dra ut kontaktene eller få tilkoplingen demontert av en elektriker. Kutt til slutt nettkabelen på apparatet. Fjern dørlåsen eller gjør den ubrukelig. Kassering Det gamle apparatet er ikke verdiløst avfall. Med fagmessig kassering vil råstoffene bli resirkulert. Symbolet er avbildet på apparatets typeskilt. Det gjør oppmerksom på at kassering i vanlig husholdningsavfall ikke er tillatt. Kasseringen må foretas i henhold til lokale bestemmelser for avfallshåndtering. Ta kontakt med ansvarlig myndighet i din kommuneadministrasjon, med det lokale gjenvinningsanlegget for husholdningsavfall eller med forhandleren du kjøpte apparatet av for å få mer informasjon om behandling, utnyttelse og resirkulering av produktet. 12

13 3 Første oppstart Før det nyinstallerte apparatet brukes for første gang, må følgende utføres: Emballasje- og transportmaterial samt eventuell blå beskyttelsesfolie må fjernes fra stekeovnen. Still inn klokkeslett (se side 56). Rengjør stekeovn og tilbehørsdeler. Eventuelt skal vannhardheten tilpasses (se side 57) i brukerinnstillingene. Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt drikkevann og skyv beholderen inn i det fastlagte rommet. Varm opp den tomme stekeovnen (uten rist, plater osv.) med driftsmodus ved 180 C i ca. 30 minutter. Da det kan oppstå lukt- og røykutvikling, må rommet luftes godt hele tiden mens dette pågår. Alle temperaturer i denne bruksanvisningen vises i grader celsius. Ved brukerinnstillingen «Grader fahrenheit» (se side 59) gjelder tilsvarende omregninger. 13

14 4 Apparatbeskrivelse 4.1 Oppbygging Betjenings- og visningselementer 2 Lufteåpning 3 Dørhåndtak 4 Apparatdør 4.2 Betjenings- og visningselementer : Display 4 Aksjonstaster 2 Digital visning (varighet/tidsur/klokkeslett) 3 Menytaster 5 Innstillingsknott 14

15 4 Apparatbeskrivelse Oversikt sensortaster Driftsmodi GourmetGuide EasyCook Brukerinnstillinger Favoritter Vannbeholder Tidsur Stekeovnsbelysning Slå av 15

16 4 Apparatbeskrivelse 4.3 Stekeovn Apparatskader på grunn av beskyttelsesinnlegg eller aluminiumsfolie. Ikke legg beskyttelsesinnlegg eller aluminiumsfolie i bunnen av stekeovnen Apparatdør 8 Rom for vannbeholder 2 Dørtetning 9 Temperaturføler 3 Fingermutter 10 Dampinngang 4 Stekeovnsbelysning 11 Kontakthylse for steketermometer 5 Klimaføler 12 Nivåer 6 Stekeovnsventilasjon 13 Varmluftsvifte 7 Luftespalte 16

17 4 Apparatbeskrivelse 4.4 Tilbehør Skader på grunn av feil behandling! Ikke skjær med kniver eller skjærehjul i tilbehøret. Stekeplate med TopClean Bakeform for paier og kjeks Oppsamlingsskål i forbindelse med risten Hvis den dekkes bare delvis under steking, kan den deformeres. Dette er normalt. Ved avkjøling får den tilbake sin opprinnelige form. Ikke egnet for driftsmodiene, og eller for GourmetGuide. Bruk rustfri stålplate i stedet. 1 Pass på at stekeplatens «skråning» 1 i stekeovnen vender bakover. Bruk kun i normal bruksposisjon ikke omvendt. Rustfri stålplate Oppsamlingsskål i forbindelse med risten og det perforerte kokekaret Bakeform for apéro-bakst og brød Hvis den dekkes bare delvis under steking, kan den deformeres. Dette er normalt. Ved avkjøling får den tilbake sin opprinnelige form. Egnet for driftsmodusene, og og for GourmetGuide. Bruk kun i normal bruksposisjon ikke omvendt. 17

18 4 Apparatbeskrivelse Perforert kokekar Koking av ferske eller dypfryste grønnsaker, kjøtt og fisk Nivå for puddingformer, steriliserte glass osv. Avsafting av bær, frukt osv. Rist 1 Nivå for kokekar for stek samt bakeformer Nivå for kjøtt, frossenpizza osv. Pass på at tverrstiveren 1 i stekeovnen vender bakover. På denne måten kan maten tas ut av stekeovnen på en trygg måte. Avkjøling av bakverk Steketermometer Måling av temperatur i matvarer Foreslåtte verdier for kjernetemperaturer er beskrevet i «EasyCook». Ikke egnet for temperaturer over 230 C. Mellom steketermometeret og stekeovnstaket må det være en avstand på minst 5 cm. Spesialtilbehør Sett tilbehør som ikke er inkludert i leveringen, på risten. Spesialtilbehør finner du på 18

19 5 Driftsmodi 5.1 Oversikt over driftsmodi Nedenfor er alle driftsmodiene beskrevet. Ta hensyn til henvisningene under «Tips og triks» (se side 53) og i «EasyCook». 5.2 Dampe Temperaturområde C Foreslått verdi 100 C Nivå 1 til 4 Stekeovnen varmes opp med damp og varmluft samtidig. Maten varmes opp eller kokes med damp. Bruk Koking av grønnsaker, ris, kornprodukter, belgfrukter, eggeretter Posjering av kjøtt, fjærkre og fisk Presse ut saft av frukt og bær Fremstilling av yoghurt Innkoking Det er mulig å koke på flere nivåer samtidig. Skyv den rustfrie stålplaten under det perforerte kokekaret. 19

20 5 Driftsmodi 5.3 Varmluft Temperaturområde C Foreslått verdi 180 C Nivå 2 eller Luften i stekeovnen varmes opp med varmeelementet bak stekeovnens bakvegg og sirkuleres jevnt. Bruk Kaker, småkaker, brød og stek på 1 eller 2 nivåer 5.4 Varmluft med damp Temperaturområde C Foreslått verdi 180 C Nivå 2 eller Stekeovnsluften varmes opp med varmeelementet bak stekeovnens bakvegg og sirkuleres jevnt. Med dampen som kondenseres, blir energien mer effektivt overført til maten enn ved koking med varmluft, dermed går kokingen fortere. Damp over 100 C er ikke synlig. Bruk Småkaker av butterdeig og gjærdeig, brød, flettebrød Sufflé, grateng Kjøtt Dypfryste produkter og ferdigprodukter Spesielt egnet til fettfattig tilberedning av dypfrosne produkter som pommes frites for stekeovn eller vårruller. Dampen kan kobles ut og inn igjen under drift. Start driftsmodus. 20

21 5 Driftsmodi For å koble ut damptilførselen, velg «Koble ut damp» i innstillingene for driftsmodusen. Symbolet slukner. For å koble inn damptilførselen igjen, velg «Koble inn damp». Symbolet lyser. 5.5 Regenerere Temperaturområde C Foreslått verdi 120 C Nivå 1 til 4 Stekeovnen varmes opp med damp og varmluft. Maten varmes opp på en skånsom måte og tørker ikke ut. Bruk Oppvarming av forkokte retter og ferdigprodukter Det er mulig å regenerere på flere nivåer samtidig. 5.6 Varmluft fuktig Temperaturområde C Foreslått verdi 180 C Nivå 2 eller Luften i stekeovnen varmes opp med varmeelementet bak stekeovnens bakvegg, og sirkuleres jevnt. Dampen som oppstår, føres minimalt ut av stekeovnen. Fuktigheten i maten opprettholdes. Bruk Stek, surre 21

22 6 Betjening De forskjellige hovedmenyene eller funksjonene velges ved å trykke på den aktuelle sensortasten. De valgte sensortastene og funksjonen lyser hvitt; andre valgbare funksjoner lyser oransje. Innstillinger og funksjoner som ikke kan velges eller forandres i de forskjellige menyene, er grå. Det finnes følgende sensortaster med følgende hovedmenyer eller funksjoner: Driftsmodi GourmetGuide EasyCook Brukerinnstillinger Favoritter Vannbeholder Tidsur Stekeovnsbelysning Slå av Innstillingsknappens funksjoner Trykke Slå på apparatet Velge/åpne en undermeny, en innstilling osv. Bekrefte/lukke en melding Aktivere/deaktivere en brukerinnstilling Vri Navigasjon i undermenyene Forandre / stille inn en verdi, en brukerinnstilling 22

23 6 Betjening 6.1 Fylle vannbeholderen Ikke bruk demineralisert (filtrert) eller destillert vann. Hvis apparatet er utkoblet: Trykk først på innstillingsknotten. Sensortast trykke. Vannbeholderen blir trykket frem. Trekk ut vannbeholderen for å fylle den. Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt drikkevann og lukk den med lokket. Skyv den fylte vannbeholderen inn i det fastlagte rommet. Etterfylle vann Innholdet i vannbeholderen er normalt nok til én steking/koking. Hvis det må etterfylles vann: Fyll vannbeholderen med maksimalt 0,5 l vann, ellers kan vannet renne over etter at driften er slutt. 6.2 Velge og starte driftsmodus Hvis apparatet er utkoblet: Trykk først på innstillingsknotten. Hvis apparatet befinner seg i en annen meny: Trykk på sensortasten. Displayet viser utvalget av driftsmodi. Velg driftsmodus. Displayet viser innstillingene for driftsmodusen; over temperaturen står en foreslått verdi. Still inn og bekreft verdier for Tid, slutt, temperatur og måltemperatur etter behov. Tip and go Så snart alle innstillinger som er nødvendige for driftsmodusen er foretatt, løper en bjelke i displayet i 20 sekunder. Hvis det ikke gjøres flere innstillinger i løpet av denne tiden, startes driften automatisk. Hvis en innstilling blir endret, starter Tip and go på nytt. 23

24 6 Betjening Velg Tiden for Tip and go kan tilpasses (se side 55) eller Tip and go kan deaktiveres i brukerinnstillingene. for å starte driften straks, dvs. uten Tip and go. Hvis innstilt, viser displayet og den digitale visningen resterende driftstid. Den innstilte driftsmodusen kan ikke endres mer etter start. Ved apparater uten håndtak: Håndtaket forblir skjøvet ut under drift og til driften er slutt. Det blir ikke skjøvet inn igjen før apparatet er tilstrekkelig avkjølt. Oversikt display Innstillinger for driftsmodusen 2 Aktuell posisjon for innstillingsknotten / valgt innstilling 4 Driftsmodus med symbol 5 Innstilte verdier / foreslåtte verdier 3 Tip and go 6 Symboler for innstillinger 24

25 6 Betjening 6.3 Kontrollere og endre innstillinger Velge symbol for ønsket innstilling. For å endre verdien: Vri innstillingsknotten mot høyre eller venstre. Bekreft innstillingen ved å trykke på innstillingsknotten. Displayet viser innstillingene for driftsmodusen. Den endrede verdien vises over det aktuelle symbolet. Slutten kan kun endres i løpet av de første 60 sekundene av driften. 6.4 Stille inn varighet Så snart den innstilte tiden har gått, avsluttes den valgte driftsmodusen automatisk. Velg ønsket driftsmodus. Velg driftsmodus i innstillingene. Still inn og bekreft ønsket varighet maks. 9 t 59 min. I innstillingene for driftsmodusen står varigheten, ved siden av dette den beregnede driftsslutten. Driftsslutt / tid utløpt (se side 30) 6.5 Stille inn utsatt start / slutt Utsatt start er aktiv når tiden og dessuten slutten er stilt inn ved valgt driftsmodus. Apparatet slås på automatisk og slås av igjen til ønsket tidspunkt. Hvis steketermometeret brukes, må det stilles inn en estimert varighet. Referanseverdier finnes i «EasyCook». Apparatet kobler inn med tidsforsinkelse, og kobler ut igjen når den innstilte temperaturen er nådd. Avhengig av anslått varighet kan dette skje noe tidligere eller senere enn innstilt slutt. Mat som lett blir dårlig, må oppbevares kjølig. 25

26 6 Betjening Før innstilling av utsatt start Sett maten i stekeovnen. Velg ønsket driftsmodus. Still inn temperatur. Still inn varighet. Stille inn utsatt start Velg driftsmodus i innstillingene. Aktuell slutt som beregnes fra varigheten blir vist. Still inn og bekreft ønsket slutt. Displayet viser den tiden som er igjen til driftsstart. Etter 3 minutter slukker displayet, sensortastene lyser hvitt. Ved å trykke på innstillingsknotten kan displayet hentes opp igjen til enhver tid. Apparatet forblir utkoblet til 3 minutter før automatisk start. Kontrollere og endre (se side 25) innstillinger Eksempel Velg driftsmodus og 180 C. Still inn en varighet på 1 time og 15 minutter kl. 8. Still inn slutten til kl Apparatet kobles inn automatisk kl og ut igjen kl

27 6 Betjening 6.6 Kjernetemperatur Bruk kun det medfølgende steketermometeret. Ikke vask steketermometeret i oppvaskmaskin og hold alltid kontakten ren. Ved hjelp av steketermometeret måles temperaturen inne i maten (den såkalte kjernetemperaturen). Så snart maten har nådd ønsket måltemperatur (den kjernetemperaturen som maten skal ha til slutt), blir driften automatisk koblet ut. Du kan også bare måle kjernetemperaturen uten at driften kobles ut. For korrekt måling av kjernetemperaturen må steketermometeret være stukket inn så fullstendig som mulig og midt i maten. Optimal måltemperatur er avhengig av kjøttstykket og stekegraden. Følg opplysningene om måltemperatur i «EasyCook». Stille inn Velg ønsket driftsmodus og still inn temperaturen. Velg driftsmodus i innstillingene. Still inn og bekreft ønsket måltemperatur. Velg for å starte driften. Driften kan kun startes når steketermometeret er satt inn. Kontrollere og endre (se side 25) innstillinger Under stekingen blir den aktuelle kjernetemperaturen vist på den øvre delen av displayet. Den innstilte måltemperaturen vises over. Etter at måltemperaturen er nådd, blir driften automatisk avsluttet, se også Driftsslutt (se side 30). Hvis kjøttet blir stående i stekeovnen etter at ovnen er slått av, stiger kjernetemperaturen fremdeles på grunn av restvarmen. Bare måle kjernetemperatur Hvis bare kjernetemperaturen skal måles, men driften ikke skal kobles ut automatisk etter at måltemperaturen er nådd, går du fram på følgende måte: Velg ønsket driftsmodus, temperatur og, om ønsket, varighet. 27

28 6 Betjening Sett inn steketermometeret. Start driftsmodusen. Under stekingen blir den aktuelle kjernetemperaturen vist i den øvre delen av displayet. 6.7 Avbryte / avslutte driftsmodusen tidligere Velg driftsmodus i innstillingene eller trykk på sensortasten. Det høres et lydsignal. Den innstilte driftsmodusen avsluttes. Displayet viser restvarmesymbolet og f.eks.: «Varmluft avbrutt». Hvis en ny driftsmodus skal startes: Trykk på sensortasten. Hvis apparatet skal kobles ut: Trykk på sensortasten. Eller: Hold sensortasten trykket i 2 sekunder. Det høres et lydsignal. Den innstilte driftsmodusen avbrytes og apparatet kobles ut. Displayet viser restvarmesymbolet og f.eks.: «Varmluft avbrutt». 6.8 Endre driftsmodus Hvis ingen driftsmodus går ennå: Velg aktuell driftsmodus i innstillingene. Menyen for driftsmodiene blir vist. Hvis en driftsmodus allerede går: Velg eller trykk på sensortasten. Den innstilte driftsmodusen avsluttes. Trykk på sensortasten og velg en ny driftsmodus. 28

29 6 Betjening 6.9 Tidsur Tidsuret virker på samme måte som en eggeklokke. Det kan brukes alltid og uavhengig av alle andre funksjoner. Innstille og starte tidsuret Trykk på sensortasten. Displayet viser den foreslåtte verdien «10min». Drei på innstillingsknotten og still inn ønsket tid. Displayet viser varigheten og slutten for tidsuret. Innstillingen skjer: inntil 10 minutter i trinn på 10 sekunder, f.eks. = 9 min. 50 sek. fra og med 10 minutter i minuttrinn, f.eks. = 1 t 12 min. Maksimal tidsurtid er 9 t 59 min. Bekreft ved å trykke på innstillingsknotten. Tidsuret starter. Hvis ingen driftsmodus med innstilt varighet går, blir tidsurets resterende driftstid vist i den digitale visningen. Sensortasten lyser hvitt. Hvis apparatet befant seg i en annen meny før tidsuret ble innstilt, f.eks. driftsmodusene: Menyen eller den valgte undermenyen blir vist, f.eks. en driftsmodus som pågår. Hvis apparatet ikke befant seg i en annen meny: Displayet blir svart. Kontrollere og endre Trykk på sensortasten. Displayet viser resterende driftstid. Tiden kan forkortes eller forlenges ved å vri på innstillingsknotten. Bekreft forkortelse/forlengelse. Tidsur ferdig Etter at innstilt varighet er utløpt: høres et lydsignal. 29

30 6 Betjening viser displayet «Tidsur ferdig». Velg for å lukke meldingen. Koble ut tidsuret tidligere Trykk på sensortasten. Displayet viser resterende driftstid. Vri på innstillingsknotten for å sette tidsuret på 0 og bekreft. Eller, hvis tidsuret er den eneste aktive funksjonen: Trykk på sensortasten. Eller, hvis apparatet skal kobles ut: Trykk på sensortasten Driftsslutt Etter at innstilt varighet er utløpteller når måltemperaturen nådd: blir den valgte driftsmåten avsluttet. høres et lydsignal. viser displayet tre muligheter for valg: Velg for å velge en ny driftsmodus Velg for å forlenge driften Velg for å koble ut apparatet. kobler apparatet seg automatisk ut etter 3 minutter uten gjensidig påvirkning. Apparatets utkoblingstid kan tilpasses (se side 56) individuelt. Så lenge temperaturen er over 80 C, viser displayet restvarmesymbolet. I løpet av denne tiden kan maten holdes varm en stund med restvarmen. Så snart temperaturen faller under 80 C, slukner alle visninger. Kjøleviften kan fortsette å gå. 30

31 6 Betjening Ved apparater uten håndtak slukner visninger og sensortaster først når håndtaket kan skyves inn. Restvarmesymbolet blir vist så lenge, også når restvarmen faller under 80 C. Ved alle driftsmoduser med damp kan det finne sted en dampreduksjon på slutten. Under dampreduksjonen blir gass sluppet dosert ut av stekeovnen til omgivelsene i ca. 1 minutt. Dermed unngås det at damp slippes intensivt ut når apparatdøren åpnes, døren kan imidlertid åpnes til enhver tid. Ta ut maten Fare for forbrenning! Når apparatdøren åpnes, kan varm damp eller varm luft slippe ut av stekeovnen. Tilbehøret er varmt. Bruk grytekluter eller beskyttelseshansker. Ta den ferdige maten ut av stekeovnen. Kondensat og matrester i stekeovnen må fjernes fullstendig etter hver tilberedning med damp. Tørk av vannrester og smuss med en myk klut for å forhindre korrosjon og lukt. La døren på apparatet stå litt åpen til stekeovnen er avkjølt og tørr Slå av apparatet Trykk på sensortasten. Det høres et lydsignal. En løpende driftsmodus eller anvendelse avsluttes; hvis innkoblet, er er tidsur, stekeovnsbelysning eller tallerkenvarming fortsatt aktiv. Displayet viser restvarmesymbolet. Etter alle driftsmoduser med damp viser displayet: «Apparatet blir tømt. Ikke ta ut vannbeholderen.» Trykk på sensortasten igjen. Alle sensortaster slukner. Alle funksjoner blir avsluttet og koblet ut. 31

32 6 Betjening Eller, ved driftsslutt: Velg mulighet i displayet. Det høres et lydsignal. Hvis innkoblet, er tidsur, stekeovnsbelysning eller tallerkenvarming er fortsatt aktiv. Displayet viser restvarmesymbolet. Trykk på sensortasten. Alle sensortaster slukner. Alle funksjoner blir avsluttet og koblet ut. Apparatet er utkoblet når ingen sensortaster lyser lenger og displayet er mørkt. Kjøleviften kan fortsette å gå Tømme vannbeholderen Fare for skålding! Vannet i vannbeholderen kan være varmt. Hvis displayet viser: «Ikke ta ut vannbeholderen», er temperaturen på restvannet for høy. Ikke ta ut vannbeholderen! Av sikkerhetsgrunner blir ikke restvannet pumpet ut før det har kommet under en bestemt temperatur. Restvannet blir pumpet tilbake til vannbeholderen etter at apparatet er koblet ut. Displayet viser: «Vannet pumpes ut». Etter at vannet er pumpet tilbake: Sensortast trykke. Vannbeholderen blir trykket frem. Ta ut, tøm og tørk vannbeholderen. Skyv inn vannbeholderen igjen. Driftsmodusen kan når som helst startes på nytt. 32

33 7 GourmetGuide GourmetGuide omfatter flere programmer som gjør tilberedning av matretter så enkelt som mulig. Følgende programmer kan hentes opp: Oppskrifter Stekeautomatikk Profesjonell baking Skånsom steking Automatisk regenerering 7.1 Kokebok I en kokebok finnes det oppskrifter som er skreddersydde for apparatet. De er allerede programmert i apparatet og kjører automatisk etter start. For ditt apparat finnes følgende kokebøker: Fortryllende damping Starte oppskrift Ved oppskrifter uten forvarming skyves maten inn i kald stekeovn. Hvis apparatet er utkoblet: Trykk først på innstillingsknotten. Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt drikkevann og skyv beholderen inn i det fastlagte rommet. Trykk på sensortasten. Velg. Velg ønsket kokebok eller Velg Velg oppskrift. for å komme til oppskriftene. «Egne oppskrifter». Displayet viser innstillingene for oppskriften. Hvis ønsket, stiller du inn slutt eller utsatt start. Ved oppskrifter fra kokeboken er utsatt start kun mulig når stekeovnen ikke må forvarmes og maten f.eks. ikke fra tid til annen må røres om eller snus. 33

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn med fast vanntilkobling

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn med fast vanntilkobling Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn med fast vanntilkobling Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne

Detaljer

Bruksanvisning Combair XSL XSLP. Stekeovn

Bruksanvisning Combair XSL XSLP. Stekeovn Bruksanvisning Combair XSL XSLP Stekeovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. CombairSteam N. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. CombairSteam N. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn CombairSteam N Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Dampkoker. Steam S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Dampkoker. Steam S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Dampkoker Steam S Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Varmeskuff. WS55162 til WS60312. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Varmeskuff WS55162 til WS60312 Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Bruksanvisning Miwell-Combi XSL. Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Miwell-Combi XSL. Mikrobølgeovn Bruksanvisning Miwell-Combi XSL Mikrobølgeovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampkoker. CombiSteam XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Kombi-dampkoker. CombiSteam XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Kombi-dampkoker CombiSteam XSL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampkoker med fast vanntilkobling. CombiSteam XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Kombi-dampkoker med fast vanntilkobling. CombiSteam XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Kombi-dampkoker med fast vanntilkobling CombiSteam XSL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon teppanyaki. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon teppanyaki Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 V-ZUG Ltd Varmeskuff WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 WS 60/312 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene.

Detaljer

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte

Brukerveiledning DFPQ. Avtrekksvifte Brukerveiledning DFPQ Avtrekksvifte Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Combair SE SEP. Stekeovn

Bruksanvisning Combair SE SEP. Stekeovn Bruksanvisning Combair SE SEP Stekeovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Bruksanvisning Combair XSE XSEP. Stekeovn

Bruksanvisning Combair XSE XSEP. Stekeovn Bruksanvisning Combair XSE XSEP Stekeovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam MSLQ. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam MSLQ. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam MSLQ Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Combair SL SLP. Stekeovn

Bruksanvisning Combair SL SLP. Stekeovn Bruksanvisning Combair SL SLP Stekeovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell-Combi XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell-Combi XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Mikrobølgeovn Miwell-Combi XSL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Induksjon Maxi-Flex med display

Induksjon Maxi-Flex med display V-ZUG Ltd Komfyrtopp i glasskeramikk Induksjon Maxi-Flex med display Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

Brukerveiledning Induksjon Wok. Glasskeramikk-kokefelt

Brukerveiledning Induksjon Wok. Glasskeramikk-kokefelt Brukerveiledning Induksjon Wok Glasskeramikk-kokefelt Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

EasyCook Combi-Steam XSL XSLF. Combi-dampovn

EasyCook Combi-Steam XSL XSLF. Combi-dampovn EasyCook Combi-Steam XSL XSLF Combi-dampovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Grønnsaker... 5 Bakevarer... 8 Paier

Detaljer

Bruksanvisning Miwell L. Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Miwell L. Mikrobølgeovn Bruksanvisning Miwell L Mikrobølgeovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell-Combi SL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell-Combi SL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Mikrobølgeovn Miwell-Combi SL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. CombairSteam S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. CombairSteam S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn CombairSteam S Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell SL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Mikrobølgeovn. Miwell SL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Mikrobølgeovn Miwell SL Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SE. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SE. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SE Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter Varighet

Detaljer

V-ZUG Ltd. Dampkoker. Steam S. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Dampkoker. Steam S. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Dampkoker Steam S Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter Varighet

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1 svart/stål 29990 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 67 l k 15 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70 Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning Espressoautomat ES 70 1 Forberedelse / Preparation 1 2 3 4 POWER COFFEE MANUAL 5 6 7 8 POWER COFFEE POWER COFFEE Espressobrygning / Making the espresso 1 2 3 4

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer