Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn"

Transkript

1 Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn

2 Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten blir du kjent med apparatet ditt og kan bruke det optimalt og uten feil. Ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen. Endringer Tekst, bilder og data tilsvarer apparatets tekniske nivå da denne bruksanvisningen ble trykket. Vi forbeholder oss retten til endringer for videreutvikling. Gyldighetsområde Produktfamilien (modellnummeret) tilsvarer de første sifrene på typeskiltet. Denne brukerveiledningen gjelder for: Type Produktfamilie Målesystem CSTXSL CSTXSL60Y Modellavvik er nevnt i teksten. En bruksanvisning i farger kan lastes ned i Internett på V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger Brukte symboler Generelle sikkerhetshenvisninger Apparatspesifikke sikkerhetshenvisninger Henvisninger for bruk Kassering 12 3 Første oppstart 13 4 Apparatbeskrivelse Oppbygging Betjenings- og visningselementer Stekeovn Tilbehør Driftsmodi Oversikt over driftsmodi Dampe Varmluft Varmluft med damp Regenerere Varmluft fuktig Betjening Fylle vannbeholderen Velge og starte driftsmodus Kontrollere og endre innstillinger Stille inn varighet Stille inn utsatt start / slutt Kjernetemperatur Avbryte / avslutte driftsmodusen tidligere Endre driftsmodus Tidsur Driftsslutt Slå av apparatet Tømme vannbeholderen GourmetGuide Kokebok Egne oppskrifter Stekeautomatikk

4 7.4 Profesjonell baking Skånsom steking Automatisk regenerering EasyCook Oversikt matvaregrupper Velge og starte matvarer Favoritter Lage favoritter Velge og starte favoritt Endre favoritt Slette favoritt Tips og triks Stekeresultatet ikke tilfredsstillende Generelle tips Spare strøm Brukerinnstillinger Oversikt brukerinnstillinger Tilpasse brukerinnstillinger Språk Display Klokke Meldinger Avkalke apparat Vannhardhet Lydstyrke Assistentfunksjoner Temperatur Barnesikring Apparatinformasjon Demomodus Fabrikkinnstillinger Stell og vedlikehold Utvendig rengjøring Rengjøre stekeovnen Rengjøre apparatdøren Rengjøre dørtetningen Skifte dørtetningen Skifte halogenpære Rengjøre tilbehør og nivågitter

5 12.8 Avkalking Utbedre feil selv Hva skal jeg gjøre når Etter strømbrudd Tilbehør og reservedeler Tilbehør Spesialtilbehør Reservedeler Tekniske data Informasjon for kontrollinstitutter Temperaturmåling Produktdatablad Standby-spareautomatikk «Open source» lisens-henvisning Stikkordliste Service & kundestøtte 83 5

6 1 Sikkerhetshenvisninger 1.1 Brukte symboler Kjennetegner alle instrukser som er viktige for sikkerheten. Hvis disse ikke overholdes, kan det føre til personskader, skader på apparatet eller på installasjonen! Informasjoner og henvisninger som må tas hensyn til. Informasjon om kassering Informasjon om bruksanvisningen Markerer arbeidstrinn som må utføres i rekkefølge. Beskriver apparatets reaksjon på arbeidstrinnet. Markerer en opplisting. 6

7 1 Sikkerhetshenvisninger 1.2 Generelle sikkerhetshenvisninger Ta først apparatet i bruk etter at du har lest bruksanvisningen. Disse apparatene kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de holdes under tilsyn eller har blitt opplært i sikker bruk av apparatet og forstår de farene som oppstår derav. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn. Hvis et apparat ikke er utstyrt med en strømledning og et støpsel eller andre midler til frakobling fra nettet, som for hver pol har en kontaktåpningsbredde som tilsvarer betingelsene i overspenningskategori III for fullstendig separering, skal en skilleinnretning monteres i den faste elektriske installasjonen etter oppføringsbestemmelsene. Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. 7

8 1 Sikkerhetshenvisninger 1.3 Apparatspesifikke sikkerhetshenvisninger VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON SKAL LESES GRUNDIG OG OPPBEVARES FOR SENERE BRUK. ADVARSEL: Under bruk blir apparatet og berørbare deler varme. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementer. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant oppsyn. ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Hold små barn unna apparatet. Dette apparatet er laget for bruk i husholdninger og lignende, f.eks. i kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer og andre yrkesområder, på landbrukseiendommer, av kunder i hoteller, moteller og andre overnattingssteder (f.eks. bed & breakfast). En oppvarmbar apparatskuff og innholdet blir varmt. Ikke bruk aggressive, slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til rengjøring av glasset i stekeovnsdøren, da de kan skrape opp overflaten. Dette kan ødelegge glasset. På apparater med pyrolytisk selvrensing: Kraftig tilsmussing samt alt tilbehør (servise, stekeplater, uttrekk, nivårist) må tas ut før den pyrolytiske selvrensingen. Bruk kun et steketermometer som er anbefalt for denne stekeovnen. Bruk aldri dampvasker. ADVARSEL: Før pæren skiftes, må apparatet slås av og kobles fra strømnettet for å unngå elektrisk støt. Vedrørende korrekt bruk av innskyvingsdeler henvises det til kapitlet 'Tilbehør'. 8

9 1 Sikkerhetshenvisninger 1.4 Henvisninger for bruk Før førstegangsbruk Apparatet må kun monteres og kobles til strømnettet i henhold til egen installasjonsveiledning. Få de nødvendige arbeidene utført av en autorisert installatør/elektriker. Riktig bruk Apparatet er laget for tilberedning av mat i husholdninger. I stekeovnen må det aldri flamberes eller stekes med mye fett! Ved feil bruk eller behandling overtar vi ikke ansvar for eventuelle skader. Bruk aldri apparatet til tørking av dyr, tekstiler, papir osv.! Ikke bruk apparatet til oppvarming av rom. Apparatet skal kun monteres og brukes ved temperaturer fra 5 C til 35 C. Ved fare for frost kan restvann i pumpene fryse og skade pumpene. Reparasjoner, endringer eller manipulasjoner på eller i apparatet, spesielt på strømførende deler, skal kun utføres av produsenten, produsentens kundeservice eller en person med lignende kvalifikasjoner. Ufagmessige reparasjoner kan forårsake alvorlige ulykker, skader på apparatet og innretningen samt driftsfeil. Ved driftsfeil på apparatet eller ved reparasjon må du følge anvisningene i kapitlet «Service og kundestøtte». Henvend deg til vår kundeservice ved behov. Det skal kun brukes originale reservedeler. Oppbevar denne brukerveiledningen på en slik måte at du alltid kan slå opp i den. Apparatet oppfyller anerkjente tekniske regler og gjeldende sikkerhetsforskrifter. Riktig bruk av apparatet er en forutsetning for å unngå skader og ulykker. Ta hensyn til henvisningene i denne brukerveiledningen. Ved bruk Bruk barnesikringen. Hvis apparatet har synlige skader, må du ikke ta det i bruk. Ta kontakt med vår kundeservice. Hvis du oppdager en funksjonsfeil på apparatet, skal det kobles fra strømnettet. Forsikre deg om at det ikke finnes fremmedlegemer eller husdyr i tilberedningsrommet før du lukker døren. 9

10 1 Sikkerhetshenvisninger Gjenstander som kan utgjøre en fare ved utilsiktet innkobling, må ikke oppbevares i tilberedningsrommet eller i den oppvarmbare skuffen. Ikke oppbevar matvarer eller temperaturfølsomme eller brannfarlige materialer, f.eks. rengjøringsmiddel, stekeovnsspray osv., i tilberedningsrommet eller i den oppvarmbare skuffen. På apparater med grill: La apparatdøren være lukket ved grilling. Ellers kan varmen forårsake skader på betjenings- og visningselementer eller på skapene i nærheten. Forsiktig, fare for forbrenning! Apparatet blir svært varmt under drift. Også døren på apparatet varmes opp. Når døren på apparatet åpnes, kan det komme damp og/eller varm luft ut av ovnen. Det oppvarmede apparatet er varmt lenge etter at det er koblet ut og avkjøles sakte til romtemperatur. Vent til apparatet er avkjølt før du f.eks. utfører rengjøringsarbeider. Overopphetet fett og olje er lettantennelige. Oppvarming av olje i tilberedningsrommet for steking av kjøtt er farlig og bør ikke skje. Prøv aldri å slukke brennende olje eller fett med vann. Eksplosjonsfare! Kvel brann med et brannslukningsteppe og hold dører og vinduer lukket. Ikke hell sprit (konjakk, whisky, vodka osv.) over oppvarmet mat. Eksplosjonsfare! Ikke la apparatet stå uten tilsyn når du tørker urter, brød, sopp osv. Overtørking kan forårsake brannfare. Hvis du oppdager røyk fra en antatt brann i apparatet eller i stekeovnen, hold døren lukket og koble fra strømtilførselen. Tilbehør blir varmt i tilberedningsrommet. Bruk grytekluter eller beskyttelseshansker. Forsiktig, fare for skader! Pass på at ingen griper inn i dørhengslene med fingrene. Det vil da være fare for skade hvis døren beveges. Vær spesielt forsiktig hvis det er barn i nærheten. La apparatdøren bare stå åpen i låsestilling. Det er fare for snubling og klemming når døren på apparatet er åpen! Ikke sett deg eller støtt deg på apparatdøren og ikke sett fra deg ting på den åpne døren. 10

11 1 Sikkerhetshenvisninger På komfyrer: Det kan monteres en barnesikring. Denne kan kjøpes i faghandelen. Forsiktig, livsfare! Kvelningsfare! Emballasjedeler, f.eks. folie og isopor, må holdes unna barn. Emballasjedeler kan være farlige for barn. Unngå skader på apparatet Ikke lukk apparatdøren for hardt. På apparater med synlig undervarme: Ikke sett gjenstander rett på undervarmen. Ved apparater uten synlig undervarme (varmeelement) må det ikke brukes beskyttelsesinnlegg i aluminium. Ikke bruk gjenstander som kan ruste i stekeovnen. Skjæring med kniver og skjærehjul på stekeplater gir tydelige skader. La døren på apparatet stå åpen i låsestilling til stekeovnen er avkjølt for å unngå korrosjon. Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet under rengjøring. Bruk en moderat fuktig klut. Ikke sprut vann på apparatet innvendig eller utvendig. Vann som trenger inn, forårsaker skader. 11

12 2 Kassering Emballasje Emballasjematerialet (kartong, plastfolie PE og isopor EPS) er merket og skal om mulig leveres til resirkulering og kasseres på en miljøvennlig måte. Avinstallering Kople apparatet fra strømnettet. Ved fastmontert apparat skal dette gjøres av en autorisert elektriker! Sikkerhet For å unngå ulykker på grunn av feil bruk, spesielt av barn som leker, skal apparatet gjøres ubrukelig. Dra ut kontaktene eller få tilkoplingen demontert av en elektriker. Kutt til slutt nettkabelen på apparatet. Fjern dørlåsen eller gjør den ubrukelig. Kassering Det gamle apparatet er ikke verdiløst avfall. Med fagmessig kassering vil råstoffene bli resirkulert. Symbolet er avbildet på apparatets typeskilt. Det gjør oppmerksom på at kassering i vanlig husholdningsavfall ikke er tillatt. Kasseringen må foretas i henhold til lokale bestemmelser for avfallshåndtering. Ta kontakt med ansvarlig myndighet i din kommuneadministrasjon, med det lokale gjenvinningsanlegget for husholdningsavfall eller med forhandleren du kjøpte apparatet av for å få mer informasjon om behandling, utnyttelse og resirkulering av produktet. 12

13 3 Første oppstart Før det nyinstallerte apparatet brukes for første gang, må følgende utføres: Emballasje- og transportmaterial samt eventuell blå beskyttelsesfolie må fjernes fra stekeovnen. Still inn klokkeslett (se side 56). Rengjør stekeovn og tilbehørsdeler. Eventuelt skal vannhardheten tilpasses (se side 57) i brukerinnstillingene. Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt drikkevann og skyv beholderen inn i det fastlagte rommet. Varm opp den tomme stekeovnen (uten rist, plater osv.) med driftsmodus ved 180 C i ca. 30 minutter. Da det kan oppstå lukt- og røykutvikling, må rommet luftes godt hele tiden mens dette pågår. Alle temperaturer i denne bruksanvisningen vises i grader celsius. Ved brukerinnstillingen «Grader fahrenheit» (se side 59) gjelder tilsvarende omregninger. 13

14 4 Apparatbeskrivelse 4.1 Oppbygging Betjenings- og visningselementer 2 Lufteåpning 3 Dørhåndtak 4 Apparatdør 4.2 Betjenings- og visningselementer : Display 4 Aksjonstaster 2 Digital visning (varighet/tidsur/klokkeslett) 3 Menytaster 5 Innstillingsknott 14

15 4 Apparatbeskrivelse Oversikt sensortaster Driftsmodi GourmetGuide EasyCook Brukerinnstillinger Favoritter Vannbeholder Tidsur Stekeovnsbelysning Slå av 15

16 4 Apparatbeskrivelse 4.3 Stekeovn Apparatskader på grunn av beskyttelsesinnlegg eller aluminiumsfolie. Ikke legg beskyttelsesinnlegg eller aluminiumsfolie i bunnen av stekeovnen Apparatdør 8 Rom for vannbeholder 2 Dørtetning 9 Temperaturføler 3 Fingermutter 10 Dampinngang 4 Stekeovnsbelysning 11 Kontakthylse for steketermometer 5 Klimaføler 12 Nivåer 6 Stekeovnsventilasjon 13 Varmluftsvifte 7 Luftespalte 16

17 4 Apparatbeskrivelse 4.4 Tilbehør Skader på grunn av feil behandling! Ikke skjær med kniver eller skjærehjul i tilbehøret. Stekeplate med TopClean Bakeform for paier og kjeks Oppsamlingsskål i forbindelse med risten Hvis den dekkes bare delvis under steking, kan den deformeres. Dette er normalt. Ved avkjøling får den tilbake sin opprinnelige form. Ikke egnet for driftsmodiene, og eller for GourmetGuide. Bruk rustfri stålplate i stedet. 1 Pass på at stekeplatens «skråning» 1 i stekeovnen vender bakover. Bruk kun i normal bruksposisjon ikke omvendt. Rustfri stålplate Oppsamlingsskål i forbindelse med risten og det perforerte kokekaret Bakeform for apéro-bakst og brød Hvis den dekkes bare delvis under steking, kan den deformeres. Dette er normalt. Ved avkjøling får den tilbake sin opprinnelige form. Egnet for driftsmodusene, og og for GourmetGuide. Bruk kun i normal bruksposisjon ikke omvendt. 17

18 4 Apparatbeskrivelse Perforert kokekar Koking av ferske eller dypfryste grønnsaker, kjøtt og fisk Nivå for puddingformer, steriliserte glass osv. Avsafting av bær, frukt osv. Rist 1 Nivå for kokekar for stek samt bakeformer Nivå for kjøtt, frossenpizza osv. Pass på at tverrstiveren 1 i stekeovnen vender bakover. På denne måten kan maten tas ut av stekeovnen på en trygg måte. Avkjøling av bakverk Steketermometer Måling av temperatur i matvarer Foreslåtte verdier for kjernetemperaturer er beskrevet i «EasyCook». Ikke egnet for temperaturer over 230 C. Mellom steketermometeret og stekeovnstaket må det være en avstand på minst 5 cm. Spesialtilbehør Sett tilbehør som ikke er inkludert i leveringen, på risten. Spesialtilbehør finner du på 18

19 5 Driftsmodi 5.1 Oversikt over driftsmodi Nedenfor er alle driftsmodiene beskrevet. Ta hensyn til henvisningene under «Tips og triks» (se side 53) og i «EasyCook». 5.2 Dampe Temperaturområde C Foreslått verdi 100 C Nivå 1 til 4 Stekeovnen varmes opp med damp og varmluft samtidig. Maten varmes opp eller kokes med damp. Bruk Koking av grønnsaker, ris, kornprodukter, belgfrukter, eggeretter Posjering av kjøtt, fjærkre og fisk Presse ut saft av frukt og bær Fremstilling av yoghurt Innkoking Det er mulig å koke på flere nivåer samtidig. Skyv den rustfrie stålplaten under det perforerte kokekaret. 19

20 5 Driftsmodi 5.3 Varmluft Temperaturområde C Foreslått verdi 180 C Nivå 2 eller Luften i stekeovnen varmes opp med varmeelementet bak stekeovnens bakvegg og sirkuleres jevnt. Bruk Kaker, småkaker, brød og stek på 1 eller 2 nivåer 5.4 Varmluft med damp Temperaturområde C Foreslått verdi 180 C Nivå 2 eller Stekeovnsluften varmes opp med varmeelementet bak stekeovnens bakvegg og sirkuleres jevnt. Med dampen som kondenseres, blir energien mer effektivt overført til maten enn ved koking med varmluft, dermed går kokingen fortere. Damp over 100 C er ikke synlig. Bruk Småkaker av butterdeig og gjærdeig, brød, flettebrød Sufflé, grateng Kjøtt Dypfryste produkter og ferdigprodukter Spesielt egnet til fettfattig tilberedning av dypfrosne produkter som pommes frites for stekeovn eller vårruller. Dampen kan kobles ut og inn igjen under drift. Start driftsmodus. 20

21 5 Driftsmodi For å koble ut damptilførselen, velg «Koble ut damp» i innstillingene for driftsmodusen. Symbolet slukner. For å koble inn damptilførselen igjen, velg «Koble inn damp». Symbolet lyser. 5.5 Regenerere Temperaturområde C Foreslått verdi 120 C Nivå 1 til 4 Stekeovnen varmes opp med damp og varmluft. Maten varmes opp på en skånsom måte og tørker ikke ut. Bruk Oppvarming av forkokte retter og ferdigprodukter Det er mulig å regenerere på flere nivåer samtidig. 5.6 Varmluft fuktig Temperaturområde C Foreslått verdi 180 C Nivå 2 eller Luften i stekeovnen varmes opp med varmeelementet bak stekeovnens bakvegg, og sirkuleres jevnt. Dampen som oppstår, føres minimalt ut av stekeovnen. Fuktigheten i maten opprettholdes. Bruk Stek, surre 21

22 6 Betjening De forskjellige hovedmenyene eller funksjonene velges ved å trykke på den aktuelle sensortasten. De valgte sensortastene og funksjonen lyser hvitt; andre valgbare funksjoner lyser oransje. Innstillinger og funksjoner som ikke kan velges eller forandres i de forskjellige menyene, er grå. Det finnes følgende sensortaster med følgende hovedmenyer eller funksjoner: Driftsmodi GourmetGuide EasyCook Brukerinnstillinger Favoritter Vannbeholder Tidsur Stekeovnsbelysning Slå av Innstillingsknappens funksjoner Trykke Slå på apparatet Velge/åpne en undermeny, en innstilling osv. Bekrefte/lukke en melding Aktivere/deaktivere en brukerinnstilling Vri Navigasjon i undermenyene Forandre / stille inn en verdi, en brukerinnstilling 22

23 6 Betjening 6.1 Fylle vannbeholderen Ikke bruk demineralisert (filtrert) eller destillert vann. Hvis apparatet er utkoblet: Trykk først på innstillingsknotten. Sensortast trykke. Vannbeholderen blir trykket frem. Trekk ut vannbeholderen for å fylle den. Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt drikkevann og lukk den med lokket. Skyv den fylte vannbeholderen inn i det fastlagte rommet. Etterfylle vann Innholdet i vannbeholderen er normalt nok til én steking/koking. Hvis det må etterfylles vann: Fyll vannbeholderen med maksimalt 0,5 l vann, ellers kan vannet renne over etter at driften er slutt. 6.2 Velge og starte driftsmodus Hvis apparatet er utkoblet: Trykk først på innstillingsknotten. Hvis apparatet befinner seg i en annen meny: Trykk på sensortasten. Displayet viser utvalget av driftsmodi. Velg driftsmodus. Displayet viser innstillingene for driftsmodusen; over temperaturen står en foreslått verdi. Still inn og bekreft verdier for Tid, slutt, temperatur og måltemperatur etter behov. Tip and go Så snart alle innstillinger som er nødvendige for driftsmodusen er foretatt, løper en bjelke i displayet i 20 sekunder. Hvis det ikke gjøres flere innstillinger i løpet av denne tiden, startes driften automatisk. Hvis en innstilling blir endret, starter Tip and go på nytt. 23

24 6 Betjening Velg Tiden for Tip and go kan tilpasses (se side 55) eller Tip and go kan deaktiveres i brukerinnstillingene. for å starte driften straks, dvs. uten Tip and go. Hvis innstilt, viser displayet og den digitale visningen resterende driftstid. Den innstilte driftsmodusen kan ikke endres mer etter start. Ved apparater uten håndtak: Håndtaket forblir skjøvet ut under drift og til driften er slutt. Det blir ikke skjøvet inn igjen før apparatet er tilstrekkelig avkjølt. Oversikt display Innstillinger for driftsmodusen 2 Aktuell posisjon for innstillingsknotten / valgt innstilling 4 Driftsmodus med symbol 5 Innstilte verdier / foreslåtte verdier 3 Tip and go 6 Symboler for innstillinger 24

25 6 Betjening 6.3 Kontrollere og endre innstillinger Velge symbol for ønsket innstilling. For å endre verdien: Vri innstillingsknotten mot høyre eller venstre. Bekreft innstillingen ved å trykke på innstillingsknotten. Displayet viser innstillingene for driftsmodusen. Den endrede verdien vises over det aktuelle symbolet. Slutten kan kun endres i løpet av de første 60 sekundene av driften. 6.4 Stille inn varighet Så snart den innstilte tiden har gått, avsluttes den valgte driftsmodusen automatisk. Velg ønsket driftsmodus. Velg driftsmodus i innstillingene. Still inn og bekreft ønsket varighet maks. 9 t 59 min. I innstillingene for driftsmodusen står varigheten, ved siden av dette den beregnede driftsslutten. Driftsslutt / tid utløpt (se side 30) 6.5 Stille inn utsatt start / slutt Utsatt start er aktiv når tiden og dessuten slutten er stilt inn ved valgt driftsmodus. Apparatet slås på automatisk og slås av igjen til ønsket tidspunkt. Hvis steketermometeret brukes, må det stilles inn en estimert varighet. Referanseverdier finnes i «EasyCook». Apparatet kobler inn med tidsforsinkelse, og kobler ut igjen når den innstilte temperaturen er nådd. Avhengig av anslått varighet kan dette skje noe tidligere eller senere enn innstilt slutt. Mat som lett blir dårlig, må oppbevares kjølig. 25

26 6 Betjening Før innstilling av utsatt start Sett maten i stekeovnen. Velg ønsket driftsmodus. Still inn temperatur. Still inn varighet. Stille inn utsatt start Velg driftsmodus i innstillingene. Aktuell slutt som beregnes fra varigheten blir vist. Still inn og bekreft ønsket slutt. Displayet viser den tiden som er igjen til driftsstart. Etter 3 minutter slukker displayet, sensortastene lyser hvitt. Ved å trykke på innstillingsknotten kan displayet hentes opp igjen til enhver tid. Apparatet forblir utkoblet til 3 minutter før automatisk start. Kontrollere og endre (se side 25) innstillinger Eksempel Velg driftsmodus og 180 C. Still inn en varighet på 1 time og 15 minutter kl. 8. Still inn slutten til kl Apparatet kobles inn automatisk kl og ut igjen kl

27 6 Betjening 6.6 Kjernetemperatur Bruk kun det medfølgende steketermometeret. Ikke vask steketermometeret i oppvaskmaskin og hold alltid kontakten ren. Ved hjelp av steketermometeret måles temperaturen inne i maten (den såkalte kjernetemperaturen). Så snart maten har nådd ønsket måltemperatur (den kjernetemperaturen som maten skal ha til slutt), blir driften automatisk koblet ut. Du kan også bare måle kjernetemperaturen uten at driften kobles ut. For korrekt måling av kjernetemperaturen må steketermometeret være stukket inn så fullstendig som mulig og midt i maten. Optimal måltemperatur er avhengig av kjøttstykket og stekegraden. Følg opplysningene om måltemperatur i «EasyCook». Stille inn Velg ønsket driftsmodus og still inn temperaturen. Velg driftsmodus i innstillingene. Still inn og bekreft ønsket måltemperatur. Velg for å starte driften. Driften kan kun startes når steketermometeret er satt inn. Kontrollere og endre (se side 25) innstillinger Under stekingen blir den aktuelle kjernetemperaturen vist på den øvre delen av displayet. Den innstilte måltemperaturen vises over. Etter at måltemperaturen er nådd, blir driften automatisk avsluttet, se også Driftsslutt (se side 30). Hvis kjøttet blir stående i stekeovnen etter at ovnen er slått av, stiger kjernetemperaturen fremdeles på grunn av restvarmen. Bare måle kjernetemperatur Hvis bare kjernetemperaturen skal måles, men driften ikke skal kobles ut automatisk etter at måltemperaturen er nådd, går du fram på følgende måte: Velg ønsket driftsmodus, temperatur og, om ønsket, varighet. 27

28 6 Betjening Sett inn steketermometeret. Start driftsmodusen. Under stekingen blir den aktuelle kjernetemperaturen vist i den øvre delen av displayet. 6.7 Avbryte / avslutte driftsmodusen tidligere Velg driftsmodus i innstillingene eller trykk på sensortasten. Det høres et lydsignal. Den innstilte driftsmodusen avsluttes. Displayet viser restvarmesymbolet og f.eks.: «Varmluft avbrutt». Hvis en ny driftsmodus skal startes: Trykk på sensortasten. Hvis apparatet skal kobles ut: Trykk på sensortasten. Eller: Hold sensortasten trykket i 2 sekunder. Det høres et lydsignal. Den innstilte driftsmodusen avbrytes og apparatet kobles ut. Displayet viser restvarmesymbolet og f.eks.: «Varmluft avbrutt». 6.8 Endre driftsmodus Hvis ingen driftsmodus går ennå: Velg aktuell driftsmodus i innstillingene. Menyen for driftsmodiene blir vist. Hvis en driftsmodus allerede går: Velg eller trykk på sensortasten. Den innstilte driftsmodusen avsluttes. Trykk på sensortasten og velg en ny driftsmodus. 28

29 6 Betjening 6.9 Tidsur Tidsuret virker på samme måte som en eggeklokke. Det kan brukes alltid og uavhengig av alle andre funksjoner. Innstille og starte tidsuret Trykk på sensortasten. Displayet viser den foreslåtte verdien «10min». Drei på innstillingsknotten og still inn ønsket tid. Displayet viser varigheten og slutten for tidsuret. Innstillingen skjer: inntil 10 minutter i trinn på 10 sekunder, f.eks. = 9 min. 50 sek. fra og med 10 minutter i minuttrinn, f.eks. = 1 t 12 min. Maksimal tidsurtid er 9 t 59 min. Bekreft ved å trykke på innstillingsknotten. Tidsuret starter. Hvis ingen driftsmodus med innstilt varighet går, blir tidsurets resterende driftstid vist i den digitale visningen. Sensortasten lyser hvitt. Hvis apparatet befant seg i en annen meny før tidsuret ble innstilt, f.eks. driftsmodusene: Menyen eller den valgte undermenyen blir vist, f.eks. en driftsmodus som pågår. Hvis apparatet ikke befant seg i en annen meny: Displayet blir svart. Kontrollere og endre Trykk på sensortasten. Displayet viser resterende driftstid. Tiden kan forkortes eller forlenges ved å vri på innstillingsknotten. Bekreft forkortelse/forlengelse. Tidsur ferdig Etter at innstilt varighet er utløpt: høres et lydsignal. 29

30 6 Betjening viser displayet «Tidsur ferdig». Velg for å lukke meldingen. Koble ut tidsuret tidligere Trykk på sensortasten. Displayet viser resterende driftstid. Vri på innstillingsknotten for å sette tidsuret på 0 og bekreft. Eller, hvis tidsuret er den eneste aktive funksjonen: Trykk på sensortasten. Eller, hvis apparatet skal kobles ut: Trykk på sensortasten Driftsslutt Etter at innstilt varighet er utløpteller når måltemperaturen nådd: blir den valgte driftsmåten avsluttet. høres et lydsignal. viser displayet tre muligheter for valg: Velg for å velge en ny driftsmodus Velg for å forlenge driften Velg for å koble ut apparatet. kobler apparatet seg automatisk ut etter 3 minutter uten gjensidig påvirkning. Apparatets utkoblingstid kan tilpasses (se side 56) individuelt. Så lenge temperaturen er over 80 C, viser displayet restvarmesymbolet. I løpet av denne tiden kan maten holdes varm en stund med restvarmen. Så snart temperaturen faller under 80 C, slukner alle visninger. Kjøleviften kan fortsette å gå. 30

31 6 Betjening Ved apparater uten håndtak slukner visninger og sensortaster først når håndtaket kan skyves inn. Restvarmesymbolet blir vist så lenge, også når restvarmen faller under 80 C. Ved alle driftsmoduser med damp kan det finne sted en dampreduksjon på slutten. Under dampreduksjonen blir gass sluppet dosert ut av stekeovnen til omgivelsene i ca. 1 minutt. Dermed unngås det at damp slippes intensivt ut når apparatdøren åpnes, døren kan imidlertid åpnes til enhver tid. Ta ut maten Fare for forbrenning! Når apparatdøren åpnes, kan varm damp eller varm luft slippe ut av stekeovnen. Tilbehøret er varmt. Bruk grytekluter eller beskyttelseshansker. Ta den ferdige maten ut av stekeovnen. Kondensat og matrester i stekeovnen må fjernes fullstendig etter hver tilberedning med damp. Tørk av vannrester og smuss med en myk klut for å forhindre korrosjon og lukt. La døren på apparatet stå litt åpen til stekeovnen er avkjølt og tørr Slå av apparatet Trykk på sensortasten. Det høres et lydsignal. En løpende driftsmodus eller anvendelse avsluttes; hvis innkoblet, er er tidsur, stekeovnsbelysning eller tallerkenvarming fortsatt aktiv. Displayet viser restvarmesymbolet. Etter alle driftsmoduser med damp viser displayet: «Apparatet blir tømt. Ikke ta ut vannbeholderen.» Trykk på sensortasten igjen. Alle sensortaster slukner. Alle funksjoner blir avsluttet og koblet ut. 31

32 6 Betjening Eller, ved driftsslutt: Velg mulighet i displayet. Det høres et lydsignal. Hvis innkoblet, er tidsur, stekeovnsbelysning eller tallerkenvarming er fortsatt aktiv. Displayet viser restvarmesymbolet. Trykk på sensortasten. Alle sensortaster slukner. Alle funksjoner blir avsluttet og koblet ut. Apparatet er utkoblet når ingen sensortaster lyser lenger og displayet er mørkt. Kjøleviften kan fortsette å gå Tømme vannbeholderen Fare for skålding! Vannet i vannbeholderen kan være varmt. Hvis displayet viser: «Ikke ta ut vannbeholderen», er temperaturen på restvannet for høy. Ikke ta ut vannbeholderen! Av sikkerhetsgrunner blir ikke restvannet pumpet ut før det har kommet under en bestemt temperatur. Restvannet blir pumpet tilbake til vannbeholderen etter at apparatet er koblet ut. Displayet viser: «Vannet pumpes ut». Etter at vannet er pumpet tilbake: Sensortast trykke. Vannbeholderen blir trykket frem. Ta ut, tøm og tørk vannbeholderen. Skyv inn vannbeholderen igjen. Driftsmodusen kan når som helst startes på nytt. 32

33 7 GourmetGuide GourmetGuide omfatter flere programmer som gjør tilberedning av matretter så enkelt som mulig. Følgende programmer kan hentes opp: Oppskrifter Stekeautomatikk Profesjonell baking Skånsom steking Automatisk regenerering 7.1 Kokebok I en kokebok finnes det oppskrifter som er skreddersydde for apparatet. De er allerede programmert i apparatet og kjører automatisk etter start. For ditt apparat finnes følgende kokebøker: Fortryllende damping Starte oppskrift Ved oppskrifter uten forvarming skyves maten inn i kald stekeovn. Hvis apparatet er utkoblet: Trykk først på innstillingsknotten. Fyll vannbeholderen med friskt, kaldt drikkevann og skyv beholderen inn i det fastlagte rommet. Trykk på sensortasten. Velg. Velg ønsket kokebok eller Velg Velg oppskrift. for å komme til oppskriftene. «Egne oppskrifter». Displayet viser innstillingene for oppskriften. Hvis ønsket, stiller du inn slutt eller utsatt start. Ved oppskrifter fra kokeboken er utsatt start kun mulig når stekeovnen ikke må forvarmes og maten f.eks. ikke fra tid til annen må røres om eller snus. 33

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer