Ny organisasjon for IKT I VFK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny organisasjon for IKT I VFK"

Transkript

1 Ny organisasjon for IKT I VFK

2 En felles IKT-enhet noen prinsipper Vi skal ikke sentralisere IKT vi skal samle! Lokal tilstedeværelse er viktig vi skal ikke flytte vekk alle Vi skal IKKE bli en stor, fjern og tungrodd IKT-enhet Men faktisk få større gjennomføringsevne Har mer stabile og forutsigbare systemer Være pådrivere for å utvikle nye løsninger for utdanningssektoren Vi skal levere det de har behov for ikke det vi tror de har behov for Vi skal skape fellesskapsfølelse VI er IKT i VFK Rive ned gjerder(de der ute/inne) ALL IT er vårt felles ansvar Alle ansatte skal være med Viktig å ta vare på både teknisk og fagkompetanse(forståelse av deres behov og prosesser) I hovedsak skal alle de som jobber ute på skolene gjøre den samme gode jobben som de gjør i dag

3 En felles IT-organisasjon hva skal det gi oss? En organisasjon gir mulighet til å kjøre felles prosjekter, dele ressurser, dele erfaringer, utveksle kompetanse etc. Bedre kontakt mellom sentral IT-organisasjon og virksomhetene da alle ledd frem til bruker/virksomhet er del av den samme organisasjonen. Det gjør oss bedre i stand til å fange opp trender, impulser, ønsker og behov i virksomhetene. Vi kan bygge en sterk og felles enhet som inkluderer lokale IKTavdelinger og styrker deres gjennomslagskraft i forhold til å sikre brukernes og virksomhetenes interesser og behov Vi får en bedre gjennomføringsevne da alle ressurser tilhører den samme IT-organisasjonen. Istedenfor å finne opp kruttet flere ganger, kan vi finne gode felles løsninger for alle virksomheter. Kompetanseutveksling. Det blir lettere og mer tilrettelagt for å dele og utveksle kompetanse uavhengig av hvor man er lokalisert.

4 En felles IT-organisasjon hva skal det oss? forts Fler og bedre standarder. En felles organisasjon kan sette standarder og sikre at de blir fulgt. Dette gir bedre og mer stabile løsninger for brukerne. En felles enhet gjør oss bedre i stand til å tegne gode leverandøravtaler både med hensyn på pris og tjenester. Felles fora hvor vi diskuterer felles problemstillinger og løsninger. Vi får en felles oppfatning av hva vi skal levere, og gjennom det bedre driftssituasjon og samarbeid. Vi styrker fokuset på utvikling av både organisasjonen og organisasjonen rundt oss Felles prosjektmetodikk, rutiner, arbeidsprosesser etc. øker kvaliteten og bedrer helheten på det vi leverer

5 Noen av våre utfordringer Geografi Spredt organisasjon Utfordring å utnytte ressurser og kompetanse i fylkesperspektiv Alle jobber med alt Hvordan kan man administrere og utnytte deler av ressurser på forskjellige områder på en god måte? Hvordan kan vi gi IKT-medarbeidere mulighet til å utvikle seg faglig og få interessante oppgaver samtidig som vi løser kundenes problemer? Nye løsninger "ramler inn" Ikke felles styring eller metodikk Historie Det er mye historie i organisasjonen og mange meninger om hvordan ting har vært/burde vært Lojalitet og fokus virksomhet fylke Fragmentert ansvar og uklarhet om beslutninger

6 Organisasjonsmodell Hierarkisk IKT-sjef Prosjekt og utvikling Lokasjonsdrift Konserndrift Ressurser Ledere for avdelingene er ledergruppen for ny IKT-enhet Prosjekt og utvikling har ansvar for alle prosjekter og faglig ansvar for utvikling Lokasjonsdrift har ansvaret for alle lokasjoner og kundeservice Konserndrift har ansvar for drift av konsernovergripende systemer og faglig ansvar for all drift

7 Kort begrunnelse modell Prosjekt og utvikling En stor IKT-enhet kan bli veldig driftsorientert. Vi skal bli fremoverlent og for å sikre at vi har fokus på nyskaping og utvikling legges dette ansvaret i en egen avdeling Vi må ha mye større fokus på prosjektmetodikk og rutiner for utrulling av nye løsninger, det gjør vi gjennom å legge dette i en gene avdeling som har et overordnet ansvar for dette uavhengig av hvor ressurser som utfører oppgaven er plassert Lokasjonsdrift samler ansvar og ressurser for drift av alle lokasjoner: Skoler, Tannklinikker, Fylkeshus etc.- Uavhengig av type virksomhet Dette sikrer et sterkt fokus på det vi skal levere ut til den enkelte bruker Hovedtyngden av de ansatte er i denne avdelingen og det er meget viktig med felles rutiner og systemer for å samordne IKT-avdelingene. Pga av dette legges også ansvar for kundeservice og helpdesk i denne avdelingen Konserndrift Vi skal rendyrke drift for å sikre mer stabile og like systemer Konserndrift består i hovedsak av de ressursene som sitter i IKT-seksjonen i dag og de har allerede ansvaret for drift av konsernovergripende systemer Selv om mange driftsressurser er plassert i lokasjonsdrift må det overordnede ansvaret for drift samles et sted og det er naturlig å legge på en dedikert driftsavdeling

8 Avdelinger: Prosjekt og utvikling Prosjekt: Prosjektansvar overordnet ansvar for alle prosjekter Ansvar for koordinering av leveranser, utrullinger etc. Ansvar for prosjektmetodikk og rutiner for utrulling av nye løsninger Administrere prosjektportefølje og allokere ressurser Skal sikre at kontroll over når prosjekter kan gjennomføres. Bortsett fra leder vil det sannsynligvis være få eller ingen permanent i denne avdelingen 1 januar Imidlertid vil de fleste gjennom deltakelse i prosjekter til tider være en del av denne avdelingen Ansvar for kontrollert overlevering til drift Utvikling: Skal ha et sterkt fokus på å utvikle organisasjonen og oss selv Skal være en pådriver for å finne nye løsninger og trekke organisasjonen med seg Skal ta i mot innspill og behov og foredle disse til ferdig designede løsninger Skal sørge for at vi er "fremoverlent" og tilby oss å være med der hvor vi kan bidra Faglig ansvar for utvikling i organisasjonen Skal være drivkraften som fremmer utvikling/endring og viser fordelene med det

9 Avdeling Lokasjonsdrift Ansvar for drift av alle lokasjoner Ansvar for onsite support på alle lokasjoner Skoler, tannklinikker, Fylkeshus etc Overordnet ansvar for kundeservice og helpdesk Leder for Regionledere Ressurser kan arbeide innen forskjellige fagområder uavhengig av lokasjon(mer om dette senere) Ressurser kan delta i prosjekter uavhengig av lokasjon og tilhørighet

10 Avdeling Konserndrift Ansvar for drift konsernovergripende systemer Faglig ansvar for drift for hele IKT-enheten Koordinerer driftsrelaterte saker for hele enheten Ansvar for driftsrutiner og oppfølging av disse Skal være en pådriver for å rendyrke driftskonsepter med stabile og gode systemer Ressurser kan arbeide innen forskjellige fagområder uavhengig av lokasjon(mer om dette senere) Ressurser kan delta i prosjekter uavhengig av lokasjon og tilhørighet

11 Avdelinger med roller Portefølje ansvarlig IKT-sjef Stabsfunksjoner Avtaleansvarlig Leveranse ansvarlig Innkjøp/Logistikk Økonomi Personal Prosjekt og utvikling Lokasjonsdrift Konserndrift Prosjekt Leder Endringsleder Utrullings ansvarlig Endrings koordinator Sjefarkitekt Fagansvar utvikling Service Desk Leder Service Desk vakthavende Prosess ansvarlig Bestillings koordinator Leveranse ansvarlig Servicedesk konsulent Fagressurser Tjeneste eier Problem og forbedringsleder Konfigurasjonsansvarlig Leveranse ansvarlig Servicedesk konsulent Fagansvar drift

12 Lokasjonsdrift med regioner Hierarkisk modell Service Desk Leder Lokasjonsdrift Bestillings koordinator Personalleder Region A Region B Region C Region D Leveranse ansvarlig Leveranse ansvarlig Leveranse ansvarlig Leveranse ansvarlig Bestillings koordinator Bestillings koordinator Bestillings koordinator Bestillings koordinator Personalleder Personalleder Personalleder Personalleder

13 Lokasjonsdrift med regioner Hierarkisk modell Lokasjonsdrift Region A Region B Region C Region D Sande Re Færder Sandefjord Holmestrand Fylkeshuset * Nøtterøy Thor Heyerdahl Horten Greveskogen Melsom Skiringssal Tannklinikker Tønsberg ressurs Tannklinikker Tannklinikker Tannklinikker * Personalansv ar f or ressurser som sitter i f y lkeshuset ligger i konserndrif t

14 Region Regionleder Planlegging, prioritering, ressursstyring/samarbeid Virksomhet A Virksomhet B Virksomhet C IKT- IKT- IKT- IKT- IKT- medarbeider medarbeider medarbeider medarbeider medarbeider Regionleder Rapporterer til leder Lokasjonsdrift Leveranseansvarlig for virksomhetene i sin region og gjennomfører jevnlige statusmøter med de. Har personalansvar for IKT-ressurser i et geografisk definert ansvarsområde. Ansvarlig for å prioritere og planlegge IKT-aktiviteter innenfor ansvarsområdet. Ansvarlig for å koordinere og allokere ressurser innenfor ansvarsområdet slik at det til enhver tid er tilgjengelig ressurser i henhold til virksomhetenes behov. Virksomhetenes kvinne/mann. Har kompetanse og myndighet til å sørge for at IKT-organisasjonen leverer til virksomhetene i sin region, de IT- tjenester de har krav på og til riktig kvalitet. IKT-teknisk rådgiver i ansvarsområdet virksomhetenes "IKT-ansvarlig" Bestiller av prosjekter og IKT-tjenester i ansvarsområdet. Prosjekt-medlem/-leder prosjekter. Er en operativ leder som er i bevegelse rundt i regionen IKT-medarbeidere Rapporterer til regionleder Generell drift og vedlikehold av lokal IKT-infrastruktur i det definerte området som gruppen har ansvar for. Lokal brukerstøtte i ansvarsområdet. Mottak av IKT-relaterte varer og tjenester i ansvarsområdet.. Utnyttelse av IKT i ansvarsområdet. IT-teknisk ressurs i ansvarsområdet.. Prosjekt-medlem/-leder prosjekter.

15 Hvorfor regioner? Vi er veldig sårbare på enkelte på lokasjoner og vi må legge opp til en struktur hvor det er naturlig å dele ressurser og kompetanse på tvers av lokasjoner/virksomheter Vi er nødt til å se drift og løsninger i et fylkesperspektiv da mange systemer er fylkesovergripende, og ved at man har ansvar for flere virksomheter må man se de beste felles løsningene Vi må sikre at virksomhetenes behov får gjennomslagskraft i organisasjonen Vi tror at en mindre gruppe regionledere sammen kan oppnå dette For å bygge fellesskapsfølelse og ansvar på fylkesnivå må vi endre strukturene som gjør at man identifiserer seg mer med den enkelte enhet og kanskje ikke ser helheten og fordelene med samarbeid og felles løsninger Gjennom å ha flere enheter i en gruppe, er det bedre mulighet for å tilrettelegge for at medarbeidere kan skjermes tidvis eller i lengre perioder for å få lov til å jobbe faglig eller med større krevende oppgaver

16 Utvidet Ledergruppe Prosjekt og utvikling Region D Lokasjonsdrift IKT-sjef Region C Konserndrift Region B Region A

17 Utvidet ledergruppe Jevnlige møter som har et mer operativt fokus enn den vanlige ledergruppen Skal sikre at IKT-sjef og de andre i ledergruppen kommer tett på virksomhetene og deres behov I disse møtene rapporterer regionledere ikke via leder lokasjonsdrift, men direkte til IKT-sjef Rapportere på status drift og kundeservice Rapportere status pr virksomhet Prioritering av oppgaver, prosjekter og ressursstyring Fokus på virksomhetene og deres behov

18 Stabsfunksjoner Det antas at det er behov for minst en stilling i stab for å dekke områder som: Innkjøp Personal Økonomi Avtaler Leveranseansvarlig, SLM Ansvarlig lærlinger Diverse administrative oppgaver F. eks rutiner i samarbeid med skole avtaler, utlevering, ansvar pc til elev. Det er viktig å være obs på at IKT-avdelingene ofte ikke har personalansvar, budsjettansvar og kontrolleransvar Dette er oppgaver som vi tar med oss inn i ny organisasjon uten å få med ressursene som utfører oppgavene.

19 Virtuelle team IKT-sjef Prosjekt og utvikling Lokasjonsdrift Konserndrift Virtuelle team Nettverk Klient Katalogtjenester Server, Lagring og Backup Kundeservice Skolesystemer/Tannhelse Et virtuelt team har fag- og driftsansvar for et fagfelt for hele fylket Hver gruppe ledes av en som er faglig ansvarlig, men som ikke er personalansvarlig for fagpersonene i gruppen Teamene er uavhengige av lokasjon og avdeling man tilhører. Dvs. at hvilken lokasjon medlemmene sitter på eller hvor det som skal driftes står, har ingen betydning I dag har eksisterende faggrupper kun en rådgivende rolle med liten myndighet og ikke driftsansvar

20 Virtuelle team Ansvar og faglig rapportering De virtuelle driftsteamene kan rapportere faglig to steder. F. eks Nettverk rapporterer driftsrelaterte saker til leder Konserndrift, og utviklingsrelatert til Prosjekt og utvikling Dette er med på å sikre et sterkt fokus på utvikling Prosjekt og utvikling Utvikling Lokasjonsdrift Konserndrift Drift Nettverk "Fagleder" Virtuelle team Klient AD Lagring & Backup "Fagleder" " Fagleder" " Fagleder".. " Fagleder"

21 Hvorfor virtuelle team? Bakgrunn: Driftsansvar for lokale systemer ligger på den enkelte virksomhet og man er avhengig av å ha kompetanse på veldig mange systemer noe som ikke er mulig mange steder På enkelte virksomheter er man helt avhengig av velviljen til andre for å få løst problemstillinger. Man kan ikke kreve at noen hjelper. Man er sårbare da det ofte er kun en som kan et fagfelt Organisasjonen er geografisk spredt i dag, og med det også kompetansen Det er få IKT-medarbeidere som kun jobber med ett eller noen få fagfelt Vi vil i fremtiden fortsatt ha et behov for å løse oppgave på lokasjonene og i stor bredde IKT-faglig sett Samtidig som vi har behov for at de IKT-ansatte har stor bredde ønsker mange å fordype seg i ett eller flere fagfelt. Klarer vi ikke oppfylle dette kan vi miste verdifulle ansatte. Men dersom alle blir fageksperter og flyttes inn i f. eks en driftsenhet har vi ingen til å løse oppgavene i bredden ute

22 Hvorfor virtuelle team? Vi tror at virtuelle team er løsningen fordi: De legger til rette for drift av løsninger i et fylkes perspektiv, ikke den enkelte lokasjon De legger til rette for god utnyttelse av ressurser til drift uavhengig av lokasjon, ved å ha et virtuelt team med flere medlemmer klarer man å utnytte deler av en ressurs da de dekker opp for hverandre De gir IKT-medarbeiderne mulighet til å utvikle seg faglig og bruke sin kompetanse i ny enhet De virtuelle teamene får driftsansvaret for et fagområde for hele fylket og gjennom det sikrer vi at alle får hjelp uavhengig av ressurser på den enkelte lokasjon De sikrer driften for alle IKT-systemer i fylket Vi får et sterkere fokus på utvikling av gode fellesløsninger ved at man løfter blikket og ser løsningene i et fylkesperspektiv Virtuelle team fører til samarbeid på tvers av den hierarkiske strukturen og gjennom det bedrer forståelsen for helheten Vi får sterke fagmiljøer gjennom teamene som gjennom bred deltakelse gjør at vi ser hele behovene til hele organisasjonen

23 Nye stillinger Følgende stillinger lyses ut internt 1. november Leder Prosjekt og utvikling Leder Lokasjonsdrift 4 Regionledere Lederstillingene forutsetter 100% IKT Alle kan søke på alle stillinger Søknadsfrist er 12. november Søkere innkalles til intervju og stillinger skal være besatt innen 7 desember

24 Oppstart for ny organisasjon 1. januar er vi en enhet Men vi klarer ikke, og skal heller ikke endre alt til da. Mye skal være på plass, men det er likevel nesten da vi begynner Vi vil blant annet ikke låse alt da vi ønsker at de nye lederne skal være med på å forme sin del av organisasjonen Overgang til ny organisasjon blir en glidende prosess Og vi er HELT avhengig av de IKT-ansattes velvilje for å få det til! Dersom de som har et ansvar i dag og ikke skal ha det ansvaret i fremtiden bare slipper alt de har, så har vi/jeg et stort problem Siden alle nye stillinger skal besettes med egne ressurser blir det hull bak disse som må fylles De som går inn i ny stilling er helt avhengig av at alt ikke bare kastes i fanget på de, men at det blir overlevert på en kontrollert måte.

25 Fremover Hovedfokus frem til 1. november er utforming av stillingsbeskrivelser og utlysningstekst November vil ha fokus på samtaler med IKT-ledere og intervjuer Arbeidsgruppe Personal vil arbeide kontinuerlig med ansettelsesprosessen og bl. a delte årsverk Arbeidsgruppe Kundeservice arbeider videre med felles arbeidsprosesser og helpdesksystem Forslag klart 1 desember Opplæring gjennomført og prosesser og system i drift 1. jan Arbeidsgruppe Virtuelle team arbeider videre med arbeidsprosesser, myndighet, ansvar og grensesnitt Forslag klart 1 desember

26 Leder for Lokasjonsdrift i IKT-seksjonen Stabsavdelingen I forbindelse med etableringen av ny IKT-seksjon i Vestfold fylkeskommune søker vi etter en person til å lede enheten Lokasjonsdrift. Leder vil få ansvar for lokal drift og kundeservice av alle lokasjoner i fylkeskommunen. Leder Lokasjonsdrift skal lede fire regionledere. Stillingen rapporter til IKT-sjef, og inngår i primær ledergruppe. Viktigste oppgaver og ansvar: Etablere og bygge en godt fungerende avdeling som evner å se behov og løsninger på tvers av virksomhetene Bygge et godt lederteam Overordnet ansvar for kundeservice for hele IKT-enheten Prioritering av oppgaver og ressursallokering på tvers av regionene Etablere felles systemer innenfor kundeservice i henhold til ITIL-standarder Etablere felles rutiner og arbeidsprosesser knyttet til lokasjonsdrift Personalledelse av regionledere og støtte de i deres arbeid Økonomiansvar innen eget ansvarsområde Faglig ledelse Arbeidssted Fylkeshuset, men skal være mobil og tilstede ute på lokasjonene med jevne mellomrom Kompetansekrav Ønskelig med god kjennskap til ITIL Meget god relevant IKT/teknisk kompetanse Fordel med ledererfaring Det kreves normalt relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt. Personlige egenskaper og kvalifikasjoner Sterkt fokus på kundebehov og tilfredshet Er tydelig og overbevisende, har stor gjennomslagskraft og oppnår resultater Er en som går foran og evner å få andre med seg En god relasjons- og nettverksbygger Setter klare mål, er beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne God til å planlegge, organisere og arbeide strukturert, feks. mht. rutiner og arbeidsprosesser Evne til systematisk å drive faglig og organisatorisk utviklings- og forbedringsarbeid Evne til å motivere, dyktiggjøre, støtte og utvikle Vilje og evne til egen faglig fornyelse og løpende oppdatering Positiv, godt humør og flink med mennesker Vi tilbyr: Gode utviklingsmuligheter med hensyn til egen lederkompetanse En unik mulighet til å være med og bygge den nye IKT-enheten i Vestfold fylkeskommune Tiltredelse: Etter avtale Lønn: Etter avtale

27 Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Jens B. Rydhagen på tlf Søknadsfrist

28 Leder for Prosjekt og utvikling i IKT-seksjonen Stabsavdelingen I forbindelse med etableringen av ny IKT-seksjon i Vestfold fylkeskommune søker vi etter en person til å etablere og lede enheten Prosjekt og utvikling. Leder vil få ansvar for alle prosjekter og utviklingsoppgaver knyttet til IKT-området i fylkeskommunen. Stillingen rapporter til IKT-sjef, og inngår i primær ledergruppe. Viktigste oppgaver og ansvar: Være den drivende og samlende kraften for utvikling i organisasjonen Prosjektansvar overordnet ansvar for alle prosjekter Administrere prosjektportefølje, prioritere oppgaver/prosjekter og ressursstyring Utvikle nye løsninger og konsepter i samarbeid med både kunde og IKT-fagressurser Koordinering av mindre leveranser, utrullinger etc. Implementere og vedlikeholde felles prosjektmetodikk for IKT-enheten Sikre kontrollert overlevering til drift Til enhver tid å holde seg oppdatert på relevant ny teknologi og løsninger Følge opp og rapportere fremdrift på alle prosjekter Personalledelse av evt. fremtidige dedikerte prosjektressurser Økonomiansvar innen eget ansvarsområde Faglig ledelse Arbeidssted Fylkeshuset Kompetansekrav Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og kompetanse på prosjektmetodikk Ønskelig med god kjennskap til ITIL Meget god generell IKT/teknisk -kompetanse Fordel med ledererfaring Det kreves normalt relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt Personlige egenskaper og kvalifikasjoner som vil bli vektlagt Nytenkende, og utpreget lærings- og utviklingsorientert Energisk og engasjert - en pådriver for utvikling av IKT-løsningene og organisasjonen Sterkt fokus på kundebehov og -tilfredshet God til å planlegge, organisere og arbeide strukturert Setter klare mål, er beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne Oppnår solid kontroll gjennom god metodikk, gode rutiner og arbeidsprosesser Evne til systematisk å drive faglig og organisatorisk utviklings- og forbedringsarbeid Er tydelig, troverdig og overbevisende. Har stor gjennomslagskraft, og oppnår resultater En god relasjons- og nettverksbygger som er god til å kommunisere Positiv, godt humør og flink med mennesker

29 Vi tilbyr: Gode utviklingsmuligheter med hensyn til egen lederkompetanse En unik mulighet til å være med og bygge den nye IKT-enheten i Vestfold fylkeskommune Tiltredelse: Etter avtale Lønn: Etter avtale Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Jens B. Rydhagen på tlf Søknadsfrist

30 4 regionledere i IKT-seksjonen Stabsavdelingen I forbindelse med etableringen av ny IKT-seksjon i Vestfold fylkeskommune etableres det fire regioner. Vi søker ledere til disse regionene. Regionleder vil få ansvar for lokal drift og kundeservice på alle lokasjoner i sin region, og skal være en operativ leder. Stillingen rapporter Leder lokasjonsdrift, og inngår i IKT-sjefens utvidede ledergruppe. En søknad på stilling som regionleder gjelder for alle regioner, men søkeren kan oppgi en prioritert rekkefølge på regionene dersom ønskelig. Se tidligere tilsendt organisasjonsmodell for regioninndeling. Viktigste oppgaver: Etablere og bygge en godt fungerende region med samarbeidsånd og fellesskapsfølelse Være personalleder for IKT-medarbeidere på lokasjonene i regionen Ha ansvar for kundeservice i sin region Prioritere oppgaver og ressursallokering i sin region Være leveranseansvarlig for kundene i regionen Ha økonomiansvar innen eget ansvarsområde Være faglig leder for IKTmedarbeidere Arbeidssted Regionleder har sitt arbeidssted på alle lokasjonene han/hun er ansvarlig for, og skal ha en balansert tilstedeværelse mellom disse Regionleder vil ha en av lokasjonene i regionen som fast oppmøtested Kompetansekrav Det kreves normalt relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt God kjennskap til klient- tjenerdrift og nettverk Meget god relevant IKT/teknisk kompetanse. Fordel med ledererfaring Fordel med kjennskap til ITIL Må ha sertifikat og disponere bil Personlige egenskaper og kvalifikasjoner som vil vektlegges Vi tilbyr: Sterkt fokus på kundebehov og -tilfredshet En god relasjons- og nettverksbygger Positiv, godt humør og flink med mennesker Evne til å motivere, dyktiggjøre og utvikle andre God til å planlegge, organisere og arbeide strukturert Arbeider selvstendig, er beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne Aktiv pådriver for faglig fornyelse og endrings-/forbedringsarbeid, både på egne vegne og i enheten Tar initiativ, er tydelig, tillitvekkende og har gjennomslagskraft Trives og arbeider effektivt i en hektisk hverdag Gode utviklingsmuligheter med hensyn til egen lederkompetanse En unik mulighet til å være med og bygge den nye IKT-enheten i Vestfold fylkeskommune

31 Tiltredelse: Etter avtale Lønn: Etter avtale Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Jens B. Rydhagen på tlf Søknadsfrist

Rollebeskrivelser - lederfunksjoner ved Sam Eyde videregående skole

Rollebeskrivelser - lederfunksjoner ved Sam Eyde videregående skole Rollebeskrivelser - lederfunksjoner ved Sam Eyde videregående skole Felles for alle rollene beskrevet i dette dokumentet er at de er rektors forlengede arm i organisasjonen. Øverste formål for alle rollene

Detaljer

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Vår oppgave UNINETT FAS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre og mer effektiv

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 6 Innhold Service Desk Hvordan organisere en service desk? Hvordan bemanne en service desk? Service Desk - hensikt Primær kontaktpunkt Utfører alle saker mot brukerne.

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Gruppevise innspill til delprosjekt 1 Rådmannsnivået

Gruppevise innspill til delprosjekt 1 Rådmannsnivået Gruppevise innspill til delprosjekt 1 Rådmannsnivået 8. februar 2011 Ledersamling Laholmen Overordnet strategi, herunder ansvar for utvikling av planer og utarbeiding av budsjett. Utføre politiske vedtak

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen:

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen: Dato: 1.10.2013 Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN Vedtatt organisering: Internadministrasjon Økonomidrift Arkivdrift Personaldrift Kontordrift Målsetting med omorganiseringen: Økt

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis Østfold fylkeskommune Skoleeier kunnskapsbasert praksis 1 Østfold fylkeskommune skoleeier kunnskapsbasert praksis Fylkestinget/de folkevalgte er skoleeier Fylkesrådmannen Tilrettelegger med styringsinformasjon

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen -

Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen - Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen - Dovre: Sissel Rykhus,(rådm.ktr.) (leder for arbeidsgruppa), Kristin Myren Randen, (DUS), Bård Haugstulen,IT Lesja: Liv Engen (fellestj.),

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/17 17/80 Utlysningstekst tilsetting avdelingsleder for hjemmetjenestene

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/17 17/80 Utlysningstekst tilsetting avdelingsleder for hjemmetjenestene MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 10:00-10:30 Ved eventuelt forfall søkes det umiddelbart om permisjon til ordfører Hanne Davidsen. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

ITIL implementering i en stor organisasjon. Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013

ITIL implementering i en stor organisasjon. Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013 ITIL implementering i en stor organisasjon Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013 Hvem er vi? Felles tjenesteleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Enhet for Intern Revisjon RAPPORT FULLMAKTER ANSVAR ROLLER MYNDIGHET

Enhet for Intern Revisjon RAPPORT FULLMAKTER ANSVAR ROLLER MYNDIGHET Enhet for Intern Revisjon RAPPORT FULLMAKTER ANSVAR ROLLER MYNDIGHET Revisorer: Morten Opsal, Sveinung Svanberg, Blindern, juni 2010 Bakgrunn: En god fullmaktsstruktur, klare ansvarsforhold, klare ansvars-og

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune Bolstad IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av organisasjonen. Dette dokumentet

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Tina Skarheim 14.mars 2017 Prosjektorganisering Struktur for organisering og innplassering Dialog mellom administrativ prosjektledelse og folkevalgt

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall:

l \c>nn fu- QJV,j»xv r u:_ A-ntoiSeYV Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 13:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård Roar Jakobsen Unni Antonsen Jan Harald Jan en, Hildegunn im osen Forfall:

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av IT IT Service Management er en mulighet

Detaljer

Prosjektledelse = Endringsledelse?

Prosjektledelse = Endringsledelse? Prosjektledelse = Endringsledelse? Bruk av virksomhetsarkitektur som verktøy for endringsledelse i store IT-prosjekter Dataforeningen Scandic Solsiden 31.01.13 Hemit i front - med effektiv og innovativ

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet,

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap?

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Spørsmål og svar Om restruktureringen til Ett Kværner Spørsmål Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Svar Grunnet utviklingen i markedet de siste to årene har aktivitetsnivået gått

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Vestfold var første fylke med egen Ungdata- rapport på fylkesnivå Vestfold fylkeskommune var pådriver for å gjennomføre undersøkelsen, og ansvarlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Bemanningsplan sekretariat til drøfting

Bemanningsplan sekretariat til drøfting 1 Underdirektør (SKO 1059) 100 Underdirektør inngår i instituttleders ledergruppe, med administrative fullmakter gitt av instituttleder påse at administrasjonen tilbyr relevant administrativ bistand og

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er: - Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal

Detaljer

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 HISTORIKK og «litt om» Visma UNIQUE Drift ble etablert i 1998 i Oslo, og besto i starten av 2 tekniske konsulenter.

Detaljer

Arbeidsstrøm 3. F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse

Arbeidsstrøm 3. F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse Arbeidsstrøm 3 F1: Fellesfunksjoner og organisering i fra første virksomhetsoverdragelse F1: Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse # Arbeidspakke Formål

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding:

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding: NTNU S-sak 36/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.10. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas/Jens Petter Nygård Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Vedlegg 3: Kravspesifikasjon grunnlag for tilbud Anskaffelse av bistand til organisasjonsutvikling og omstilling

Vedlegg 3: Kravspesifikasjon grunnlag for tilbud Anskaffelse av bistand til organisasjonsutvikling og omstilling Vedlegg 3: Kravspesifikasjon grunnlag for tilbud Anskaffelse av bistand til organisasjonsutvikling og omstilling 1. Antatte etapper i organisasjonsutviklingen fra 2016 2020 som involverer bistand fra tilbyder

Detaljer

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo Overordnede rammer for avtalen Deltakere Deltakere i denne avtalen er kommunene Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. Det kan

Detaljer

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13 ENDRING OG LEDELSE Flytting av grenser på sykehus Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997 NY TEKNOLOGI Sektoren er svært teknologibasert IT, IKT og ny teknologi gjennomsyrer hverdagen Innovasjon og

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 SAK NR 21-2016 Etableringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF hvor

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Allmøte: Bemanningsplan og prosess for innplassering

Allmøte: Bemanningsplan og prosess for innplassering Allmøte: Bemanningsplan og prosess for innplassering SU-fakultetet, 7. oktober 2016 Bemanningsplan organisatorisk ramme: Styrevedtak NTNU (S-sak 48/16) om administrativ organisering Forhandling i LOSAM

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

12. mai Allmøte USIT

12. mai Allmøte USIT 12. mai 2016 Allmøte USIT Dagsorden Oppfølging USIT 3.1 Evaluering av USIT 3.0 Sommerfest 9. juni? 12. mai 2016 Side 2 USIT 3.1 Evaluering av USIT 3.0 Rapport presentert tidligere på: Allmøte 14. april

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Vi møter våre innbyggere og brukere med respekt, kunnskap og åpenhet Fornøyde innbyggere og brukere Brukerundersøkelser Tilbakemelding fra våre brukere Systematiske

Detaljer

Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering

Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering Vårt mandat var: Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering Opprette sterke og robuste virksomheter med ansvarliggjorte og beslutningsmyndige ledere nærmest mulig brukerne Del to i mandat var: Arbeidsgruppe

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Vikartjenester

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Vikartjenester Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Vikartjenester Dokumentets dato: 16/10/2008 B.1 Kravspesifikasjon B.1.2. Tjenester og kompetansekrav Kundesenteret Sentralbordbetjening Resepsjonsarbeid Saksnummer:

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

NOTAT VEDR. FORVALTNING

NOTAT VEDR. FORVALTNING NOTAT VEDR. FORVALTNING 1 INNLEDNING IKT Agder samarbeidet har ila de siste 1-2 årene anskaffet nye systemer for håndtering av arkiv og saksbehandling og for ERP. Løsningene som er implementert gir nye

Detaljer