Ny organisasjon for IKT I VFK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny organisasjon for IKT I VFK"

Transkript

1 Ny organisasjon for IKT I VFK

2 En felles IKT-enhet noen prinsipper Vi skal ikke sentralisere IKT vi skal samle! Lokal tilstedeværelse er viktig vi skal ikke flytte vekk alle Vi skal IKKE bli en stor, fjern og tungrodd IKT-enhet Men faktisk få større gjennomføringsevne Har mer stabile og forutsigbare systemer Være pådrivere for å utvikle nye løsninger for utdanningssektoren Vi skal levere det de har behov for ikke det vi tror de har behov for Vi skal skape fellesskapsfølelse VI er IKT i VFK Rive ned gjerder(de der ute/inne) ALL IT er vårt felles ansvar Alle ansatte skal være med Viktig å ta vare på både teknisk og fagkompetanse(forståelse av deres behov og prosesser) I hovedsak skal alle de som jobber ute på skolene gjøre den samme gode jobben som de gjør i dag

3 En felles IT-organisasjon hva skal det gi oss? En organisasjon gir mulighet til å kjøre felles prosjekter, dele ressurser, dele erfaringer, utveksle kompetanse etc. Bedre kontakt mellom sentral IT-organisasjon og virksomhetene da alle ledd frem til bruker/virksomhet er del av den samme organisasjonen. Det gjør oss bedre i stand til å fange opp trender, impulser, ønsker og behov i virksomhetene. Vi kan bygge en sterk og felles enhet som inkluderer lokale IKTavdelinger og styrker deres gjennomslagskraft i forhold til å sikre brukernes og virksomhetenes interesser og behov Vi får en bedre gjennomføringsevne da alle ressurser tilhører den samme IT-organisasjonen. Istedenfor å finne opp kruttet flere ganger, kan vi finne gode felles løsninger for alle virksomheter. Kompetanseutveksling. Det blir lettere og mer tilrettelagt for å dele og utveksle kompetanse uavhengig av hvor man er lokalisert.

4 En felles IT-organisasjon hva skal det oss? forts Fler og bedre standarder. En felles organisasjon kan sette standarder og sikre at de blir fulgt. Dette gir bedre og mer stabile løsninger for brukerne. En felles enhet gjør oss bedre i stand til å tegne gode leverandøravtaler både med hensyn på pris og tjenester. Felles fora hvor vi diskuterer felles problemstillinger og løsninger. Vi får en felles oppfatning av hva vi skal levere, og gjennom det bedre driftssituasjon og samarbeid. Vi styrker fokuset på utvikling av både organisasjonen og organisasjonen rundt oss Felles prosjektmetodikk, rutiner, arbeidsprosesser etc. øker kvaliteten og bedrer helheten på det vi leverer

5 Noen av våre utfordringer Geografi Spredt organisasjon Utfordring å utnytte ressurser og kompetanse i fylkesperspektiv Alle jobber med alt Hvordan kan man administrere og utnytte deler av ressurser på forskjellige områder på en god måte? Hvordan kan vi gi IKT-medarbeidere mulighet til å utvikle seg faglig og få interessante oppgaver samtidig som vi løser kundenes problemer? Nye løsninger "ramler inn" Ikke felles styring eller metodikk Historie Det er mye historie i organisasjonen og mange meninger om hvordan ting har vært/burde vært Lojalitet og fokus virksomhet fylke Fragmentert ansvar og uklarhet om beslutninger

6 Organisasjonsmodell Hierarkisk IKT-sjef Prosjekt og utvikling Lokasjonsdrift Konserndrift Ressurser Ledere for avdelingene er ledergruppen for ny IKT-enhet Prosjekt og utvikling har ansvar for alle prosjekter og faglig ansvar for utvikling Lokasjonsdrift har ansvaret for alle lokasjoner og kundeservice Konserndrift har ansvar for drift av konsernovergripende systemer og faglig ansvar for all drift

7 Kort begrunnelse modell Prosjekt og utvikling En stor IKT-enhet kan bli veldig driftsorientert. Vi skal bli fremoverlent og for å sikre at vi har fokus på nyskaping og utvikling legges dette ansvaret i en egen avdeling Vi må ha mye større fokus på prosjektmetodikk og rutiner for utrulling av nye løsninger, det gjør vi gjennom å legge dette i en gene avdeling som har et overordnet ansvar for dette uavhengig av hvor ressurser som utfører oppgaven er plassert Lokasjonsdrift samler ansvar og ressurser for drift av alle lokasjoner: Skoler, Tannklinikker, Fylkeshus etc.- Uavhengig av type virksomhet Dette sikrer et sterkt fokus på det vi skal levere ut til den enkelte bruker Hovedtyngden av de ansatte er i denne avdelingen og det er meget viktig med felles rutiner og systemer for å samordne IKT-avdelingene. Pga av dette legges også ansvar for kundeservice og helpdesk i denne avdelingen Konserndrift Vi skal rendyrke drift for å sikre mer stabile og like systemer Konserndrift består i hovedsak av de ressursene som sitter i IKT-seksjonen i dag og de har allerede ansvaret for drift av konsernovergripende systemer Selv om mange driftsressurser er plassert i lokasjonsdrift må det overordnede ansvaret for drift samles et sted og det er naturlig å legge på en dedikert driftsavdeling

8 Avdelinger: Prosjekt og utvikling Prosjekt: Prosjektansvar overordnet ansvar for alle prosjekter Ansvar for koordinering av leveranser, utrullinger etc. Ansvar for prosjektmetodikk og rutiner for utrulling av nye løsninger Administrere prosjektportefølje og allokere ressurser Skal sikre at kontroll over når prosjekter kan gjennomføres. Bortsett fra leder vil det sannsynligvis være få eller ingen permanent i denne avdelingen 1 januar Imidlertid vil de fleste gjennom deltakelse i prosjekter til tider være en del av denne avdelingen Ansvar for kontrollert overlevering til drift Utvikling: Skal ha et sterkt fokus på å utvikle organisasjonen og oss selv Skal være en pådriver for å finne nye løsninger og trekke organisasjonen med seg Skal ta i mot innspill og behov og foredle disse til ferdig designede løsninger Skal sørge for at vi er "fremoverlent" og tilby oss å være med der hvor vi kan bidra Faglig ansvar for utvikling i organisasjonen Skal være drivkraften som fremmer utvikling/endring og viser fordelene med det

9 Avdeling Lokasjonsdrift Ansvar for drift av alle lokasjoner Ansvar for onsite support på alle lokasjoner Skoler, tannklinikker, Fylkeshus etc Overordnet ansvar for kundeservice og helpdesk Leder for Regionledere Ressurser kan arbeide innen forskjellige fagområder uavhengig av lokasjon(mer om dette senere) Ressurser kan delta i prosjekter uavhengig av lokasjon og tilhørighet

10 Avdeling Konserndrift Ansvar for drift konsernovergripende systemer Faglig ansvar for drift for hele IKT-enheten Koordinerer driftsrelaterte saker for hele enheten Ansvar for driftsrutiner og oppfølging av disse Skal være en pådriver for å rendyrke driftskonsepter med stabile og gode systemer Ressurser kan arbeide innen forskjellige fagområder uavhengig av lokasjon(mer om dette senere) Ressurser kan delta i prosjekter uavhengig av lokasjon og tilhørighet

11 Avdelinger med roller Portefølje ansvarlig IKT-sjef Stabsfunksjoner Avtaleansvarlig Leveranse ansvarlig Innkjøp/Logistikk Økonomi Personal Prosjekt og utvikling Lokasjonsdrift Konserndrift Prosjekt Leder Endringsleder Utrullings ansvarlig Endrings koordinator Sjefarkitekt Fagansvar utvikling Service Desk Leder Service Desk vakthavende Prosess ansvarlig Bestillings koordinator Leveranse ansvarlig Servicedesk konsulent Fagressurser Tjeneste eier Problem og forbedringsleder Konfigurasjonsansvarlig Leveranse ansvarlig Servicedesk konsulent Fagansvar drift

12 Lokasjonsdrift med regioner Hierarkisk modell Service Desk Leder Lokasjonsdrift Bestillings koordinator Personalleder Region A Region B Region C Region D Leveranse ansvarlig Leveranse ansvarlig Leveranse ansvarlig Leveranse ansvarlig Bestillings koordinator Bestillings koordinator Bestillings koordinator Bestillings koordinator Personalleder Personalleder Personalleder Personalleder

13 Lokasjonsdrift med regioner Hierarkisk modell Lokasjonsdrift Region A Region B Region C Region D Sande Re Færder Sandefjord Holmestrand Fylkeshuset * Nøtterøy Thor Heyerdahl Horten Greveskogen Melsom Skiringssal Tannklinikker Tønsberg ressurs Tannklinikker Tannklinikker Tannklinikker * Personalansv ar f or ressurser som sitter i f y lkeshuset ligger i konserndrif t

14 Region Regionleder Planlegging, prioritering, ressursstyring/samarbeid Virksomhet A Virksomhet B Virksomhet C IKT- IKT- IKT- IKT- IKT- medarbeider medarbeider medarbeider medarbeider medarbeider Regionleder Rapporterer til leder Lokasjonsdrift Leveranseansvarlig for virksomhetene i sin region og gjennomfører jevnlige statusmøter med de. Har personalansvar for IKT-ressurser i et geografisk definert ansvarsområde. Ansvarlig for å prioritere og planlegge IKT-aktiviteter innenfor ansvarsområdet. Ansvarlig for å koordinere og allokere ressurser innenfor ansvarsområdet slik at det til enhver tid er tilgjengelig ressurser i henhold til virksomhetenes behov. Virksomhetenes kvinne/mann. Har kompetanse og myndighet til å sørge for at IKT-organisasjonen leverer til virksomhetene i sin region, de IT- tjenester de har krav på og til riktig kvalitet. IKT-teknisk rådgiver i ansvarsområdet virksomhetenes "IKT-ansvarlig" Bestiller av prosjekter og IKT-tjenester i ansvarsområdet. Prosjekt-medlem/-leder prosjekter. Er en operativ leder som er i bevegelse rundt i regionen IKT-medarbeidere Rapporterer til regionleder Generell drift og vedlikehold av lokal IKT-infrastruktur i det definerte området som gruppen har ansvar for. Lokal brukerstøtte i ansvarsområdet. Mottak av IKT-relaterte varer og tjenester i ansvarsområdet.. Utnyttelse av IKT i ansvarsområdet. IT-teknisk ressurs i ansvarsområdet.. Prosjekt-medlem/-leder prosjekter.

15 Hvorfor regioner? Vi er veldig sårbare på enkelte på lokasjoner og vi må legge opp til en struktur hvor det er naturlig å dele ressurser og kompetanse på tvers av lokasjoner/virksomheter Vi er nødt til å se drift og løsninger i et fylkesperspektiv da mange systemer er fylkesovergripende, og ved at man har ansvar for flere virksomheter må man se de beste felles løsningene Vi må sikre at virksomhetenes behov får gjennomslagskraft i organisasjonen Vi tror at en mindre gruppe regionledere sammen kan oppnå dette For å bygge fellesskapsfølelse og ansvar på fylkesnivå må vi endre strukturene som gjør at man identifiserer seg mer med den enkelte enhet og kanskje ikke ser helheten og fordelene med samarbeid og felles løsninger Gjennom å ha flere enheter i en gruppe, er det bedre mulighet for å tilrettelegge for at medarbeidere kan skjermes tidvis eller i lengre perioder for å få lov til å jobbe faglig eller med større krevende oppgaver

16 Utvidet Ledergruppe Prosjekt og utvikling Region D Lokasjonsdrift IKT-sjef Region C Konserndrift Region B Region A

17 Utvidet ledergruppe Jevnlige møter som har et mer operativt fokus enn den vanlige ledergruppen Skal sikre at IKT-sjef og de andre i ledergruppen kommer tett på virksomhetene og deres behov I disse møtene rapporterer regionledere ikke via leder lokasjonsdrift, men direkte til IKT-sjef Rapportere på status drift og kundeservice Rapportere status pr virksomhet Prioritering av oppgaver, prosjekter og ressursstyring Fokus på virksomhetene og deres behov

18 Stabsfunksjoner Det antas at det er behov for minst en stilling i stab for å dekke områder som: Innkjøp Personal Økonomi Avtaler Leveranseansvarlig, SLM Ansvarlig lærlinger Diverse administrative oppgaver F. eks rutiner i samarbeid med skole avtaler, utlevering, ansvar pc til elev. Det er viktig å være obs på at IKT-avdelingene ofte ikke har personalansvar, budsjettansvar og kontrolleransvar Dette er oppgaver som vi tar med oss inn i ny organisasjon uten å få med ressursene som utfører oppgavene.

19 Virtuelle team IKT-sjef Prosjekt og utvikling Lokasjonsdrift Konserndrift Virtuelle team Nettverk Klient Katalogtjenester Server, Lagring og Backup Kundeservice Skolesystemer/Tannhelse Et virtuelt team har fag- og driftsansvar for et fagfelt for hele fylket Hver gruppe ledes av en som er faglig ansvarlig, men som ikke er personalansvarlig for fagpersonene i gruppen Teamene er uavhengige av lokasjon og avdeling man tilhører. Dvs. at hvilken lokasjon medlemmene sitter på eller hvor det som skal driftes står, har ingen betydning I dag har eksisterende faggrupper kun en rådgivende rolle med liten myndighet og ikke driftsansvar

20 Virtuelle team Ansvar og faglig rapportering De virtuelle driftsteamene kan rapportere faglig to steder. F. eks Nettverk rapporterer driftsrelaterte saker til leder Konserndrift, og utviklingsrelatert til Prosjekt og utvikling Dette er med på å sikre et sterkt fokus på utvikling Prosjekt og utvikling Utvikling Lokasjonsdrift Konserndrift Drift Nettverk "Fagleder" Virtuelle team Klient AD Lagring & Backup "Fagleder" " Fagleder" " Fagleder".. " Fagleder"

21 Hvorfor virtuelle team? Bakgrunn: Driftsansvar for lokale systemer ligger på den enkelte virksomhet og man er avhengig av å ha kompetanse på veldig mange systemer noe som ikke er mulig mange steder På enkelte virksomheter er man helt avhengig av velviljen til andre for å få løst problemstillinger. Man kan ikke kreve at noen hjelper. Man er sårbare da det ofte er kun en som kan et fagfelt Organisasjonen er geografisk spredt i dag, og med det også kompetansen Det er få IKT-medarbeidere som kun jobber med ett eller noen få fagfelt Vi vil i fremtiden fortsatt ha et behov for å løse oppgave på lokasjonene og i stor bredde IKT-faglig sett Samtidig som vi har behov for at de IKT-ansatte har stor bredde ønsker mange å fordype seg i ett eller flere fagfelt. Klarer vi ikke oppfylle dette kan vi miste verdifulle ansatte. Men dersom alle blir fageksperter og flyttes inn i f. eks en driftsenhet har vi ingen til å løse oppgavene i bredden ute

22 Hvorfor virtuelle team? Vi tror at virtuelle team er løsningen fordi: De legger til rette for drift av løsninger i et fylkes perspektiv, ikke den enkelte lokasjon De legger til rette for god utnyttelse av ressurser til drift uavhengig av lokasjon, ved å ha et virtuelt team med flere medlemmer klarer man å utnytte deler av en ressurs da de dekker opp for hverandre De gir IKT-medarbeiderne mulighet til å utvikle seg faglig og bruke sin kompetanse i ny enhet De virtuelle teamene får driftsansvaret for et fagområde for hele fylket og gjennom det sikrer vi at alle får hjelp uavhengig av ressurser på den enkelte lokasjon De sikrer driften for alle IKT-systemer i fylket Vi får et sterkere fokus på utvikling av gode fellesløsninger ved at man løfter blikket og ser løsningene i et fylkesperspektiv Virtuelle team fører til samarbeid på tvers av den hierarkiske strukturen og gjennom det bedrer forståelsen for helheten Vi får sterke fagmiljøer gjennom teamene som gjennom bred deltakelse gjør at vi ser hele behovene til hele organisasjonen

23 Nye stillinger Følgende stillinger lyses ut internt 1. november Leder Prosjekt og utvikling Leder Lokasjonsdrift 4 Regionledere Lederstillingene forutsetter 100% IKT Alle kan søke på alle stillinger Søknadsfrist er 12. november Søkere innkalles til intervju og stillinger skal være besatt innen 7 desember

24 Oppstart for ny organisasjon 1. januar er vi en enhet Men vi klarer ikke, og skal heller ikke endre alt til da. Mye skal være på plass, men det er likevel nesten da vi begynner Vi vil blant annet ikke låse alt da vi ønsker at de nye lederne skal være med på å forme sin del av organisasjonen Overgang til ny organisasjon blir en glidende prosess Og vi er HELT avhengig av de IKT-ansattes velvilje for å få det til! Dersom de som har et ansvar i dag og ikke skal ha det ansvaret i fremtiden bare slipper alt de har, så har vi/jeg et stort problem Siden alle nye stillinger skal besettes med egne ressurser blir det hull bak disse som må fylles De som går inn i ny stilling er helt avhengig av at alt ikke bare kastes i fanget på de, men at det blir overlevert på en kontrollert måte.

25 Fremover Hovedfokus frem til 1. november er utforming av stillingsbeskrivelser og utlysningstekst November vil ha fokus på samtaler med IKT-ledere og intervjuer Arbeidsgruppe Personal vil arbeide kontinuerlig med ansettelsesprosessen og bl. a delte årsverk Arbeidsgruppe Kundeservice arbeider videre med felles arbeidsprosesser og helpdesksystem Forslag klart 1 desember Opplæring gjennomført og prosesser og system i drift 1. jan Arbeidsgruppe Virtuelle team arbeider videre med arbeidsprosesser, myndighet, ansvar og grensesnitt Forslag klart 1 desember

26 Leder for Lokasjonsdrift i IKT-seksjonen Stabsavdelingen I forbindelse med etableringen av ny IKT-seksjon i Vestfold fylkeskommune søker vi etter en person til å lede enheten Lokasjonsdrift. Leder vil få ansvar for lokal drift og kundeservice av alle lokasjoner i fylkeskommunen. Leder Lokasjonsdrift skal lede fire regionledere. Stillingen rapporter til IKT-sjef, og inngår i primær ledergruppe. Viktigste oppgaver og ansvar: Etablere og bygge en godt fungerende avdeling som evner å se behov og løsninger på tvers av virksomhetene Bygge et godt lederteam Overordnet ansvar for kundeservice for hele IKT-enheten Prioritering av oppgaver og ressursallokering på tvers av regionene Etablere felles systemer innenfor kundeservice i henhold til ITIL-standarder Etablere felles rutiner og arbeidsprosesser knyttet til lokasjonsdrift Personalledelse av regionledere og støtte de i deres arbeid Økonomiansvar innen eget ansvarsområde Faglig ledelse Arbeidssted Fylkeshuset, men skal være mobil og tilstede ute på lokasjonene med jevne mellomrom Kompetansekrav Ønskelig med god kjennskap til ITIL Meget god relevant IKT/teknisk kompetanse Fordel med ledererfaring Det kreves normalt relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt. Personlige egenskaper og kvalifikasjoner Sterkt fokus på kundebehov og tilfredshet Er tydelig og overbevisende, har stor gjennomslagskraft og oppnår resultater Er en som går foran og evner å få andre med seg En god relasjons- og nettverksbygger Setter klare mål, er beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne God til å planlegge, organisere og arbeide strukturert, feks. mht. rutiner og arbeidsprosesser Evne til systematisk å drive faglig og organisatorisk utviklings- og forbedringsarbeid Evne til å motivere, dyktiggjøre, støtte og utvikle Vilje og evne til egen faglig fornyelse og løpende oppdatering Positiv, godt humør og flink med mennesker Vi tilbyr: Gode utviklingsmuligheter med hensyn til egen lederkompetanse En unik mulighet til å være med og bygge den nye IKT-enheten i Vestfold fylkeskommune Tiltredelse: Etter avtale Lønn: Etter avtale

27 Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Jens B. Rydhagen på tlf Søknadsfrist

28 Leder for Prosjekt og utvikling i IKT-seksjonen Stabsavdelingen I forbindelse med etableringen av ny IKT-seksjon i Vestfold fylkeskommune søker vi etter en person til å etablere og lede enheten Prosjekt og utvikling. Leder vil få ansvar for alle prosjekter og utviklingsoppgaver knyttet til IKT-området i fylkeskommunen. Stillingen rapporter til IKT-sjef, og inngår i primær ledergruppe. Viktigste oppgaver og ansvar: Være den drivende og samlende kraften for utvikling i organisasjonen Prosjektansvar overordnet ansvar for alle prosjekter Administrere prosjektportefølje, prioritere oppgaver/prosjekter og ressursstyring Utvikle nye løsninger og konsepter i samarbeid med både kunde og IKT-fagressurser Koordinering av mindre leveranser, utrullinger etc. Implementere og vedlikeholde felles prosjektmetodikk for IKT-enheten Sikre kontrollert overlevering til drift Til enhver tid å holde seg oppdatert på relevant ny teknologi og løsninger Følge opp og rapportere fremdrift på alle prosjekter Personalledelse av evt. fremtidige dedikerte prosjektressurser Økonomiansvar innen eget ansvarsområde Faglig ledelse Arbeidssted Fylkeshuset Kompetansekrav Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og kompetanse på prosjektmetodikk Ønskelig med god kjennskap til ITIL Meget god generell IKT/teknisk -kompetanse Fordel med ledererfaring Det kreves normalt relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt Personlige egenskaper og kvalifikasjoner som vil bli vektlagt Nytenkende, og utpreget lærings- og utviklingsorientert Energisk og engasjert - en pådriver for utvikling av IKT-løsningene og organisasjonen Sterkt fokus på kundebehov og -tilfredshet God til å planlegge, organisere og arbeide strukturert Setter klare mål, er beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne Oppnår solid kontroll gjennom god metodikk, gode rutiner og arbeidsprosesser Evne til systematisk å drive faglig og organisatorisk utviklings- og forbedringsarbeid Er tydelig, troverdig og overbevisende. Har stor gjennomslagskraft, og oppnår resultater En god relasjons- og nettverksbygger som er god til å kommunisere Positiv, godt humør og flink med mennesker

29 Vi tilbyr: Gode utviklingsmuligheter med hensyn til egen lederkompetanse En unik mulighet til å være med og bygge den nye IKT-enheten i Vestfold fylkeskommune Tiltredelse: Etter avtale Lønn: Etter avtale Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Jens B. Rydhagen på tlf Søknadsfrist

30 4 regionledere i IKT-seksjonen Stabsavdelingen I forbindelse med etableringen av ny IKT-seksjon i Vestfold fylkeskommune etableres det fire regioner. Vi søker ledere til disse regionene. Regionleder vil få ansvar for lokal drift og kundeservice på alle lokasjoner i sin region, og skal være en operativ leder. Stillingen rapporter Leder lokasjonsdrift, og inngår i IKT-sjefens utvidede ledergruppe. En søknad på stilling som regionleder gjelder for alle regioner, men søkeren kan oppgi en prioritert rekkefølge på regionene dersom ønskelig. Se tidligere tilsendt organisasjonsmodell for regioninndeling. Viktigste oppgaver: Etablere og bygge en godt fungerende region med samarbeidsånd og fellesskapsfølelse Være personalleder for IKT-medarbeidere på lokasjonene i regionen Ha ansvar for kundeservice i sin region Prioritere oppgaver og ressursallokering i sin region Være leveranseansvarlig for kundene i regionen Ha økonomiansvar innen eget ansvarsområde Være faglig leder for IKTmedarbeidere Arbeidssted Regionleder har sitt arbeidssted på alle lokasjonene han/hun er ansvarlig for, og skal ha en balansert tilstedeværelse mellom disse Regionleder vil ha en av lokasjonene i regionen som fast oppmøtested Kompetansekrav Det kreves normalt relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet. Annen relevant kompetanse kan erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt God kjennskap til klient- tjenerdrift og nettverk Meget god relevant IKT/teknisk kompetanse. Fordel med ledererfaring Fordel med kjennskap til ITIL Må ha sertifikat og disponere bil Personlige egenskaper og kvalifikasjoner som vil vektlegges Vi tilbyr: Sterkt fokus på kundebehov og -tilfredshet En god relasjons- og nettverksbygger Positiv, godt humør og flink med mennesker Evne til å motivere, dyktiggjøre og utvikle andre God til å planlegge, organisere og arbeide strukturert Arbeider selvstendig, er beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne Aktiv pådriver for faglig fornyelse og endrings-/forbedringsarbeid, både på egne vegne og i enheten Tar initiativ, er tydelig, tillitvekkende og har gjennomslagskraft Trives og arbeider effektivt i en hektisk hverdag Gode utviklingsmuligheter med hensyn til egen lederkompetanse En unik mulighet til å være med og bygge den nye IKT-enheten i Vestfold fylkeskommune

31 Tiltredelse: Etter avtale Lønn: Etter avtale Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Jens B. Rydhagen på tlf Søknadsfrist

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten SNILLFJORD KOMMUNE Samarbeid om sosial og barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord Konsekvensanalyse 2 1. BAKGRUNN... 3 2. ERFARING FRA ANDRE PROSJEKT... 4 3. ALTERNATIVE MODELLER... 4 3.1 VALG AV MODELL...

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen Møteinnkalling Saksnr: 1/2014 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid Forord Styring og organisering av IT er et satsingsområde i Arbeids- og administrasjonsdepartementets handlingsprogram for 1999-2001, og det er også et eget prosjektområde i Statskonsult. De fleste prosjekter

Detaljer