2014_06_04 SamUT.pptx Samut pdf SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014."

Transkript

1 2014_06_04 SamUT.pptx Samut pdf SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt _SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT HMN erfaring tjenestebasert adressering.pptx 2014_0604_postadresser AR.ppt meldinger med vedlegg.pptx Rehabilitering av dialog notat.pptx SamUT_040614_NUIT.pptx

2 ELEKTRONISK SAMHANDLING SamUT 4. juni 2014

3 STATUS Alle HF, «Alle» legekontor, 360 kommuner 56,3 % økning totalt 332,6 % økning på pleie- og omsorgsmeldinger OSEAN CPP/CPA

4

5 Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) Bruk av PLO+-meldinger Ny episode PLO+ - meldinger Hjem: Bruker/pårørende Daglig observasjon og tjenesteyting Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting 1 2 Melding om innlagt pasient Helseopplysninger ved søknad Hjemmetjeneste Sykehjem Fysio-/ergoterapi Fastlege Legevakt Bestillerkontor Poliklinikk Nettverk s-møte Kontaktperson Besøk av sykepleier innen 3 dager Besøk hos fastlege etter 2 uker 4 ukers samtale med primærkontakt LVsentral Primær- kontakt/- sykepleier Fastlege Innleggelse kortidsopphold Lege vakt Forsterket hjemmetjeneste Innleggelse kortidsopphold Oppfølging fastlege Melding utskrivningsklar pasient Melding om utskrevet pasient Utskrivningsrapport Forespørsel om time Orientering om tjenestetilbud Helseopplysninger til lege Overføring legemiddeloppl Medisinske opplysninger Spørsmål og svar - forespørsel Innleggelsesrapport Sykehus Start Pasienten vurderes utreiseklar Utredning/behandling, avdeling Mottak i sykehus 13 Henvisning

6 Eksempel 2 «Eldre mann med sammensatte lidelser» Tid Hjerte Intensitet Prostatakreft Slag Kommunale bistandsbehov Afasi / logoped Hofte Førekortvurdering Skulderskade Stråleskade

7 Eksempel 2 «Eldre mann med sammensatte lidelser» Tid Hjerte Prostatakreft Slag Kommunale bistandsbehov Afasi / logoped Hofte Førekortvurdering Skulderskade Koordineringsbehov Internt i forløp Stråleskade

8 Eksempel 2 «Eldre mann med sammensatte lidelser» Tid Hjerte Prostatakreft Slag Kommunale bistandsbehov Afasi / logoped Hofte Førekortvurdering Skulderskade Stråleskade Koordineringsbehov Internt i forløp Koordineringsbehov mellom forløp

9

10

11 SAMUT Det finnes ikke i dag noe organ for å ivareta en samordnet utbredelse av elektroniske meldinger og meldingsutveksling. Det er behov for en arena der de ulike problemstillinger, utfordringer og nye behov kan diskuteres og avklares mellom partene. Videre er det behov for at parter sitter sammen for å samordne pilotering og utbredelse av reviderte eller nye meldinger.

12 KOMMENDE ARBEIDSOPPGAVER? Kommunal/nasjonal meldingsovervåkning? Varsling til samhandlingsparter om nedetid?

13

14 OPPGAVER Oppfylle og etterleve de prioriteringene som blir gitt til området elektronisk samhandling fra styrende myndigheter og tverrsektorielle organer Følge opp og koordinere alle ansvarlige aktører i samhandlingskjeden Ivareta sekretariatsfunksjon for SamUT Gjennomføre jevnlige statusmøter med større enkeltaktører (NIKT, KS, HDIR) og regionale forvaltnings- og drifts-organisasjoner Identifisere og fjerne enkeltstående og systemiske feilkilder Presentere løsningsforslag og rettingsregimer for anerkjente feil Følge opp og iverksette de av NUITs prioriteringer som treffer den elektroniske samhandlingen Forvalte tilknytningsavtalene til helsenettet Bidra med prosjektdeltagelse, -ledelse og -eierskap på spesifikke bestillinger, eksempelvis OSEAN CPPA Utvikle, etablere og drifte testing av enkeltmeldinger og hele samhandlingskjeden i samarbeid med testsenteret Være et entydig kontaktpunkt for leverandørene i forhold knyttet til samhandling Være et kompetanse- og støtteorgan for sektoren i spørsmål knyttet til elektronisk samhandling Utrede, og forberede videreutvikling av samhandlingsfeltet

15 2017 Rammeverk, adresseringsmetodikk og alle meldinger er gjennomgått og revidert Antall meldinger er senket til et håndterbart nivå Kun godkjente meldinger sendes elektronisk Dersom meldingene ikke er godkjent i det nasjonale testsenteret må meldingene sendes som papir Adresseregisteret benyttes som eneste autoritative kilde til adressering Testing i det nasjonale testsenteret er obligatorisk En sentral meldingsplattform er under etablering

16 PLO v2.0 Tjenestebasert adressering Henvisning 2.0 Gardermoen - SamUT, 4. juni 2013

17 Innhold SamUT referansegruppe for tjenestebasert adressering? Tjenestebasert adressering Adressering til/fra HF Status PLO v 2.0 Revidert henvisningsmelding SamUT 4. juni 2

18 Referansegruppe for tjenestebasert adressering Bakgrunn Bakgrunn KS besluttet i 2007 å benytte tjenestebasert adressering. Det var ønske om å starte med et begrenset sett av tjenester. Nasjonalt meldingsløft besluttet i 2010 at spesialisthelsetjenesten skal benytte tjenestebasert adressering Det ble besluttet å benytte eksisterende kodeverk fra RESH (8655 Helsehjelpsområde og 8656 Klinisk/medisinsk service) Tjenestetilbudet er utvidet med nye kodeverk Elektronisk samhandling utvides til nye områder, og nye behov oppstår Helsedirektoratet har ansvar for løpende vedlikehold av kodeverk som benyttes til adressering og publisering av kommunikasjonsparter i Adresseregisteret. SamUT 4. juni 3

19 Referansegruppe for tjenestebasert adressering Behov Helsedirektoratet ønsker et stående rådgivende organ for å sikre at adresseringsutfordringer løses til det beste for sektoren Helsedirektoratet ønsker å sikre at henvendelser fra enkeltkommuner, helseforetak mv er forankret hos flere før de implementeres, og at både mottaker og avsender mener at utvidelsen er hensiktsmessig Helsedirektoratet ønsker å ha gode og forutsigbare prosesser for å kunne opprette nye tjenestekoder For å sikre dette, ønskes det en kontinuerlig referansegruppe som skal sikre en helhetlig tilnærming til løsning av disse henvendelsene. Det er ønske om at SamUt kan ta denne rollen. SamUT 4. juni

20 Adressering kommuner Benytter kodeverk 8663 Kommunale helse og sosialtjenester Fastleger og privatpraktiserende leger publiseres med navn på legen Pleie- og omsorgstjenesten skal alltid ha minimum 3 kommunikasjonsparter KP02 Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg KP01 Legetjeneste, pleie- og omsorg KD0501 Saksbehandler, pleie, omsorg, rehab. Legevakt KA02 Legevakttjeneste fra kodeverk Øvrige kommunale tjenestetilbud Helsestasjon, fengselshelsetjeneste mv registreres med koder fra kodeverk 8663 Interkommunale legevakter Kan registreres som toppnivå Ø-hjelpsplasser KX05 Heldøgn medisinsk akuttberedskap SamUT 4. juni

21 Nye behov / ønsker - kommuner Fysioterapitjeneste og Ergoterapitjeneste Ønske om å ha spesifikke koder som skiller mellom barn og voksen Psykologtjeneste Meldt inn fra Kristiansand SamUT 4. juni

22 Adressering til spesialisthelsetjenesten Kodeverk 8654 Klinisk medisinsk service Benyttes i forbindelse med rekvisisjoner og svarrapporter innenfor lab og røntgen Kodeverk 8655 Helsehjelpsområde Kodeverk 8657 Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering Benyttes for kliniske henvisninger Kodeverk 8656 Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten kode 01 Somatikk plo meldingsmottak benyttes for Pleie- og omsorgsmeldinger kode 02 Psykiatri plo meldingsmottak benyttes for Pleie- og omsorgsmeldinger Kode 03 benyttes til meldeordning Kunnskapssenteret Kodeverk 8664: Benyttes til Reseptmottak (bandasjist) Nytt kodeverk: «teknisk meldingsmottak» Kode 01 «Teknisk meldingsmottak epj» SamUT 4. juni

23 Referansegruppe for tjenestebasert adressering Oppgaver Referansegruppen skal: bidra til gode og forutsigbare prosesser for å opprette nye tjenestekoder sammen med Helsedirektoratet etablere prinsipper og krav til opprettelse av nye tjenestekoder Anbefale oppretting av nye tjenestekoder før de publiseres med unntak av lovpålagte tjenester som kan opprettes direkte sikre forankring og eierskap ut i organisasjonene Møteform vil være Samut-møtene, eventuelt supplert med video/telefon kombinert med e-post Helsedirektoratet har ansvar for å kalle inn til møtene Planlagt møtefrekvens er et møte per måned med varighet inntil 1,5 time (hyppighet på møter ønskes diskutert kan eventuelt bare bruke SamUtmøtene.) SamUT 4. juni

24 Referansegruppe for tjenestebasert adressering Arbeidsform Gi tilbakemelding om resultat Ja Ny tjenestekode opprettes og meldes inn til Adresseregisteret Ny kode publiseres i Adresseregisteret Sektoren melder inn behov for ny tjenestekode Lovpålagt tjeneste? Nei Informasjon om ny kode publiseres Nei Behov for ny kode drøftes I Referansegruppen/ SamUT Opprett ny kode? Ja SamUT 4. juni

25 Tjenestebasert adressering Adressering til/fra HF Utfordringer knyttet til avsenderadresse for epikrise, meldinger i en dialogttråd og Applikasjonskvittering Enig om hovedprinsippene Helse Vest har laget utkast til et dokument Helsedirektoratet vil sende ut et revidert dokument til arbeidsgruppen denne uka Mål er å kunne sende ut dokumentet til høring før 1. juli SamUT 4. juni

26 PLO-meldinger v2.0 SamUT 4. juni

27 Hovedmål og resultatmål Hovedmål: Etablere revidert standard klar til utbredelse. Resultatmål: Publisere meldingsdokumentasjon Publisere kravspesifikasjon Etablere plan for utprøving (Hdir, NIKT, KS, NHN) Gjenbruke relevante standarder fra nasjonale løsninger. SamUT 4. juni

28 Effektmål Understøtte de viktigste behovene for informasjonsformidling i pasientforløp (inkludert polikliniske pasientforløp) mellom pleie- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og fastleger Meldingene skal bidra til å heve kvalitet, sikre raskere tilgang og redusere kostnadene ved informasjonsformidling i behandlingskjeden Understøtte avvikling av papir (ref. Riksrevisjonens rapport) SamUT 4. juni

29 Status Flere arbeidsgruppemøter er avholdt. Har avholdt møter med eresept og kjernejournal for å se på muligheter for gjenbruk og samordning. Konklusjon fra dette arbeidet, er at bruk av M25 ut over reseptformidleren inngår i dette revisjonsarbeidet. Det er stor enighet om forenkling og samordning og det jobbes med løsningsbeskrivelse som synliggjør dette. Leverandørmøte er planlagt 23. juni SamUT 4. juni

30 Viktige innspill fra gruppen PLO-system må kunne sende og motta henvisning og epikrise Fastlege må kunne bruke Den gode henvisning til KAD og sykehjem Viktig med Legekontortjeneste (adressering) Ønsker ikke defaultverdi for spørsmål Kodeverk må tilpasses brukergruppe Muligheter for å kunne sende med vedlegg Ønsker ikke «faste» svarmeldinger SamUT 4. juni

31 Dialogmeldinger Se på Notat/forespørsel/svar er det behov for tre varianter? Ønsker selvvalgt overskrift SamUT 4. juni

32 Legemidler i bruk M25 skal være hovedløsning Ingen mellomløsning Det skal være mulighet for kopiering av legemiddelinformasjon i fritekst hvis M25 ikke er på plass Eventuelt vedlegg (pdf) Utskrift av ordinasjonskort sammen med pasienten ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten Sykehus må få info om at pasienten har behov for helsehjelp relatert til legemiddelhåndtering Fritekst/strukturert eller kombinasjon? SamUT 4. juni

33 PLO sine behov Må ha oppdatert legemiddelliste når pasienten ankommer Må ha tilgang til informasjon om legemidler gitt i dag Hvordan er muligheten til å få til det? Informasjon om medsendte legemidler når pasienten skrives ut. Hva trenger PLO? Trenger PLO informasjon om det skal tas spesifikke hensyn ved legemiddelhåndtering (dvs i forbindelse med tillaging eller utdeling)? Fritekstfelt? Hvordan håndtere PLO sitt behov for informasjon om pasientens ikke-reseptpliktige legemidler? om pasienten sin bruk av næringsmidler og forbruksmateriell (blåresept) Overføring av pasient mellom sykehjem aktuell problemstilling? SamUT 4. juni

34 Forutsetninger for bruk av M25 Ønsket løsning: Alle rekvirenter kan oppdatere Lib Alle henter M25 fra reseptformidleren alternativ M25 sendes med IR/UR Tilgang til opplysninger fra reseptformidleren Er reseptformidleren en bedre kilde enn KJ (ref. reservasjonsrett)? Reseptformidleren er oppdatert Forskriftsendring som sikrer tilgang Indikasjon som tillegg til bruksområde SamUT 4. juni

35 Bruk av M25 Ønske at M25 skal være en oppdatert liste over legemidler i bruk at M25 kan benyttes som en felles kilde til oppdatert legemiddelinformasjon i hele behandlingskjeden at utvidelse av reseptformidleren ikke kun skal være begrenset til at flere leger enn LIB-ansvarlig lege skal ha skrivetilgang til Reseptformilderen at LIB også skal inneholde oversikt over rekvisisjoner knyttet til forbruksmateriale og kosttilskudd, men at det i visningen ligger mindre synlig enn aktive legemidler Mulig alternativ M25 tilgjengeliggjøres umiddelbart i kjernejournalen med lesetilgang for aktuelle yrkesgrupper. forutsetter samtykke fra pasienten, og det er mulig å reservere seg alle med ansvar for oppfølging av pasienten må ha tilgang til nødvendig informasjon om oppdatert legemiddelinformasjon, inkludert pasienter innenfor psykitri, rus og pasienter som er tvangsmedisinert Pasientsikkerhet og kost/nyttevurderinger må avgjøre hvilken strategi som velges SamUT 4. juni

36 Milepæler Ref. Milepælsbeskrivelse Dato (planlagt) Forventet / nådd MP1 Etablert styringsgruppe MP2 Etablert arbeidsgruppe MP3 Revidert standard klar til utprøving MP4 Godkjent plan for utprøving MP5 Utprøving av standarden er avsluttet Høst 2015 MP6 Evaluering av standard etter utprøving Høst 2015 MP7 Fastsatt standard etter høring Vår 2016 MP4-MP7 forutsetter prioritering i sektoren, og at løsning blir bestilt hos pilotleverandører SamUT 4. juni

37 Henvisning 2.0 Standarden er ferdigstilt med status «til utprøving» Helse SørØst har prosjektledelsen til NUIT-tiltaket og har kontakt med leverandørene angående pilot. Meldingen vil i første omgang bli pilotert i spesialisthelsetjenesten mellom helseforetak Relaterte aktiviteter er revisjon av rioriteringsveiledere, Fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft. Dette er aktiviteter som er i prosess, og som kan ha behov som ikke er dekket i dagens henvisningsmelding SamUT 4. juni

38 Henvisning 2.0 viktige endringer Revisjonen er gjennomført for at meldingen skal understøtte Pasient- og brukerrettighetsloven. Utvidelsen av meldingen dekker behovet for opplysninger som skal sendes med ved viderehenvisning. Aktuelle datoer som skal følge med er Ansiennitetsdato, Vurderingsdato, Frist for nødvendig helsehjelp og Ventetid sluttdato. Dersom Ventetid sluttdato er utfylt, skal Ventetid sluttkode også angis. Mulig å angi om fritt sykehusvalg er benyttet Hodemeldingen er tatt i bruk, og en del elementer er fjernet i den forbindelse. gjelder hovedsakelig strukturen for Helsetjenesteenhet, samt toppklassen som inneholdt meldingsteknisk informasjon. SamUT 4. juni

39 Alle meldinger over på hodemelding? Enhetlig meldingshode (brevhode) for alle meldinger Unngår mapping mellom ulike strukturer for avsender/mottaker HCP (Helsetjenesteenhet) i basismeldinger + Applikasjonskvittering Hodemelding benytter Organisation og Person Skillet mellom avsender/mottaker og ansvarlig enhet/kontaktenhet er mer intuitiv Meldingene blir mer modulærere Enhetlig måte å koble meldinger i en «tråd» SamUT 4. juni

40 PLEIE- OG OMSORGSMELDINGER V1.6 SamUT, Gardermoen 4. juni 2014

41 Status godkjenning, pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Overføring av legemiddelopplysninger Innleggelsesrapport Helseopplysninger Helseopplysninger til lege Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Pasient-logistikk Pasient-logistikk Utskrivningsrapport Komplett test Dekker bare Melding om dødsfall epikrise) Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Plenario v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 System X v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Vision v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Winmed 2 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Winmed 3 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 CosDoc v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Gerica v1.6 v1.6 1) v1.6 v1.6 v1.6 1) v1.6 1) v1.6 v1.6 1) v1.4 v1.4 1) Profil v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Dips v1.6 2) v1.6 v1.6 v1.6 Doculive v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 (Tidligere Tverrfaglig v*.* Godkjenning foreligger ikke v*.* Ikke godkjent. Støtter meldingen v*.*! Godkjenning med merknad v*.* Godkjenningsprosess startet v*.* Godkjent Ikke aktuell

42 ROS-ANALYSE «SamUT vil ikke anbefale bredding av PLO v.1.6 før det er definert eiere av tiltak i ROS analysen SamUT ber om et forslag fra NHN hvor det knyttes ansvar for tiltakene foreslått i ROS (tiltakseiere). Dette vil være et viktig saksgrunnlag for neste møte i NUIT (28.mai). Forslag til tiltak med ansvarseier må være ferdig til 28.mars.»

43 TILTAK Utvikling og godkjenning Hvordan får vi alle til å prioritere utvikling og godkjenning? Hva med «utgående» systemer som ikke gjennomgår godkjenning? Forberedelser Hvordan få spesielt PLO-leverandørene til å håndtere valg av meldingsversjon? Hvordan vil brukere håndtere utbredelse dersom de kun vil benytte én versjon av meldingene? Test Mangel på versjonshåndtering Usikkerhet rundt blandet kommunikasjon Mangel på testlokasjoner for legekontor gjør testing komplisert Utbredelse Det er tatt til orde både for å koordinere utbredelse og for det motsatte. Er det behov for koordinering? Hvordan unngå at meldingene tas i bruk før det er klart for dette? Hvem følger opp feil i forbindelse med utbredelse?

44 Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til polikliniske pasientforløp? Prosjektgruppen for e-meldinger i Helse Midt-Norge RHF Anne Solberg, prosjektleder Helse Nord-Trøndelag HF

45 Kartleggingsøvelser Det er gjennomført 3 kartleggingsøvelser Det har vært god representasjon fra sykehus, kommune og fastlegesiden. Korte, enkle pasientforløp (En konsultasjon m avslutning) Langvarige, sammensatte pasientforløp (Psykiatri, kronikere, rehabilitering) Polikliniske pasientforløp der pasienten er barn (både korte og langvarige polikliniske forløp)

46 Mandat og fokusområder for kartleggingsøvelsene: Utarbeide prosessbeskrivelse for polikliniske forløp. Pasientforløp for barn og unge skal være blant fagområdene som beskrives Sørge for å ivareta faglige dokumentasjonskrav og lovkrav Kvalitetssikre at forslag til standardisert dokumentasjons og samhandlingsprosess er i henhold til «Prioriteringsforskriften» og «Lov om pasientrettigheter» Vurdere om det er behov for tilpasninger i gjeldende nasjonale prioriteringsveiledere Vurdere om det foreligger grunnlag for forslag til en felles elektronisk dokumentasjonsprosess for polikliniske pasientforløp.

47 Foreløpige funn 4/5 av alle pasientkonsultasjoner er polikliniske, og en økende andel av dagens døgnbehandling tilbys nå i form av poliklinisk behandling/ dagbehandling. Dette medfører et stort behov for å kunne kommunisere elektronisk også for pasienter som går i polikliniske pasientforløp. Spesielt for pasienter som går i langvarige polikliniske forløp er det et stort behov for å kunne benytte PLO-meldingene i samhandlingen rundt pasienten. Denne kommunikasjonen må bygge på samme meldinger og adresseringslogikk som for øvrige e-meldinger. Dette for at det ikke skal bli for komplisert for helsepersonellet å forholde seg til ulike meldingstyper og tilhørende rutiner.

48 1. E-meldinger i forkant av polikliniske forløp I motsetning bruk av PLO-meldinger for pasienter som er inneliggende, hvor lovverk/ økonomiske avtaler styrer rutiner for aktivering og bruk av meldingene, vil rutiner for bruk av PLO-meldinger i poliklinisk virksomhet styres av klinikernes- og de ulike tjenestenes behov for å kunne anvende et elektroniske verktøy for praktisk samhandling/ utveksling av helseopplysninger, rundt pasienten. PLO-meldinger må kunne aktiveres uten at pasienten har registrert et aktivt opphold i spesialisthelsetjenestens PAS-system på samme måte som en henvisning. Meldingene må kunne mottas i en innboks for saksbehandling.

49 1. E-meldinger i forkant av polikliniske forløp Der pasienten har et kjent tjeneste i kommunen, bør dette framkomme av henvisningen. «Den gode henvisning» bør ha et obligatorisk felt for å hake av om pasienten er mottaker av kommunale tjenester. Det er behov for å kunne motta «innleggelsesrapport» fra Sykepleietjeneste plo/ Psykisk helsetjeneste plo/rehabiliteringstjeneste plo i kommunen. Denne må kunne hentes inn i forkant av en poliklinisk time, i forbindelse med planlegging av første polikliniske konsultasjon. Meldingen «Melding om innlagt pasient» må dermed kunne endre overskrift i visningsfil til «Melding om pasient», Dialogmelding må kunne aktiveres for pasienter uten aktivt opphold på sykehus, slik at man kan utveksle informasjon mellom sykepleietjeneste plo/ HF i forkant og etter en polikliniske us.

50 2. E-meldinger for samhandling og overføring av behandlingsansvaret fra spes.helsetj til kommunehelsetjenesten Det er behov for å kunne sende meldingen «Helseopplysninger» og «Helseopplysninger oppdatert» til Saksbehandlertjenesten plo, og avklare vedtak/ tiltak og oppfølging på kommunal side der pasienten trenger nye eller endrede tjenester i kommunen etter poliklinisk behandling. Saksbehandlertjenesten plo må kunne aktivere dialogmelding for å svare ut for «Helseopplysning» på samme måte som for pasienter som har vært inneliggende på HF. Melding om utskrevet pasient vil være aktuell å kunne benytte i langvarige forløp for å avklare at man nå har avsluttet behandlingsansvaret i det polikliniske pasientforløpet, og at kommunen nå har tatt over behandlingsansvaret. Det er et utfordring at spesialisthelsetjenesten ofte blir sittende for lenge med ansvaret for pasienter som går i polikliniske forløp. Det bør stilles krav til spes.helsetj. om å ha en tydelig vurdering og synliggjøring av man avslutter det polikliniske pasientforløpet/ kontrolloppfølging, og at dette synliggjøres i den polikliniske epikrisen til fastlegen, og i en revidert «Melding om utskrevet pasient» som adresseres til «legetjenesten plo» der pasienten tilbakeføres til kommunen.

51 3. E-meldinger ved avslutning av polikliniske pasientforløp Det er behov for å kunne aktivere en utskrivningsrapport for å kunne overføre informasjon til sykepleietjenesten plo, (Sykehjem og hjemmesykepleietjeneste) etter et poliklinisk behandlingsforløp, der pasienten skal ha endringer i tjenester på kommunal side etter avsluttet polikliniske pasientforløp. Vil erstatte mange av de brev (Brev om pasient, og brev til pasient) som går i papirform for disse pasientene pr i dag Det er behov for en ny e-melding som kan benyttes som brev av poliklinisk notat. Pr i dag konfigureres et poliklinisk notat til en epikrise, slik at visningsfil hos mottaker ser ut som om mottatte e-melding er en epikrise. Det eksisterer en poliklinisk epikrise som ikke blir benyttet pr i dag, da denne ikke svarer til fagmiljøenes behov. Det bør utvikles en e-melding av poliklinisk notat hvor man ved å høyreklikke på notatet kan opprette en elektronisk melding som kan adresseres til fastlege, legetjenesten plo og andre tjenester. Denne e-meldingen bør være enkelt og ikke ha for mange obligatoriske felter, - bør fungere som en dialogmelding. Det bør være mulig å hente ut statistikk for utsendelse av denne meldingstypen, slik at det er mulig å benytte denne til lokale administrative og nasjonale kvalitetsindikatorer.

52 4. Tilpasning av e-meldinger der pas. er barn Der henvisende instans oppretter en henvisning der pasienten er under 18 år, må dagens henvisning kunne generere egne obligatoriske felt for informasjon om flere foresatte, hvilke tjenester og tiltak barnet har vedtak på i kommunen, kontaktinformasjon på de som følger opp barnet i de ulike kommunale tjenestene. Spesielt er dette viktig der barn har kroniske lidelser, henvises til BUP og Habiliteringstjeneste for barn og unge. Elektronisk samhandling om barn mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen forutsetter at alle kommunale EPJ-system utvikles slik at man kan utveksle e-meldinger (basismeldinger og PLO-meldinger) Bør utøves et nasjonalt påtrykk for at disse systemene kan utveksle e-meldinger ihht nasjonal standard: Skolehelsetjeneste Helsestasjon Et litt lengre lerret å bleke: Flere tjenester bør kunne publiseres på NHN (barnevern / PPT forutsetter at man får en nasjonal evaluering ad hvilken dokumentasjon som skal finne sted ihht helselovgivning og annen lovgivning som styrer bruk av saksbehandlersystem. Mulig å kunne få en funksjonalitet som kan utveksles e-meldinger/ vedlegg mellom EPJ og saksbehandlersystemene her?

53 Koordinerende enhet for barn og unge Det er lovkrav om at alle kommuner skal ha etablert en koordinerende enhet som skal ivareta koordinerende tjenester for barn og unge Koordinerende enhet i kommunen fremstår å inneha samme koordinerende ansvar/ ansvar for vedtak som «Saksbehandlertjenesten» Man har under kartleggingsøvelsene drøftet at koordinerende enhet bør ha tilsvarende tjenesteadresse på NHN som «Saksbehandlertjenesten PLO», men med adressetjeneste «Koordinerende enhet for barn og unge» Samhandling og utveksling av helseopplysninger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens helsetjeneste/ andre tjenester bør kunne sendes til tjenesteadressen «Koordinerende enhet for barn og unge» Dette vil arbeidsgruppen utrede nærmere før det evt vil foreligge en utredning for dette.

54 Tiltak til NUIT 2014? Det bør allerede nå meldes inn evt behov for tiltak som bør prioriteres av NUIT ved utgangen av 2014 Kan aktivering av PLO-meldinger til bruk for polikliniske pasientforløp settes i sammenheng med den videreutviklingen som man arbeider med i arbeidsgruppen for «PLO meldingene 2.0»? Er det evt mulig å melde inn nødvendige tiltak til NUIT samlet med de tiltak/endringsønsker som utredes gjennom arbeidsgruppen «PLOmeldinger 2.0»? Er det mulig å få utpekt en ressurs/ rådgiver fra avd. standardisering som kan bistå arbeidsgruppen med råd for hvordan man kan formulere endringsønskene for PLO meldingene på en slik måte at disse i neste omgang lar seg utforme ihht en felles nasjonal standard? Hva tenker representantene i SamUT om de funn man har så langt i prosessen, og hvordan bør man ta dette arbeidet videre?

55 Prosjekt: «Strakstiltak adresseregisteret» SamUT, 4. juni 2014

56 Status - Adresseregisteret Forvaltning Prosjekt: «Strakstiltak Adresseregister» Organisering av prosjektet Tiltak

57 Brukere NHN Service desk

58 Brukere NHN Service desk Feil i produksjon Feil i testmiljø Brukerstøtte / tilganger Spørsmål om o o o 24/7 14 dager Teknisk Datakvalitet Funksjonelt o Kodeverk Endringsønsker Ny funksjonalitet

59 Brukere NHN Service desk NHN Ticket system Utvikling Test Helsedir Ticket system Forvaltning Systemeier

60 Brukere NHN Utvikling Test Helsedir Ticket system Systemeier Forvaltning

61 Månedlige release er Systemeiere prioriterer saker til estimering basert på tilbakemeldinger fra sektoren, ca 8 uker før release Avklare hva som er ønskelig å få med til release ca. 6 uker før release Klar til test ca. 3 uker før release Release-annonsering sendes ut ca 3 uker før release Endringsråd (hver uke) Forvaltningsråd (én gang pr. måned) Prosjekter

62 Strakstiltak Adresseregister

63 Organisasjonsstruktur STYRINGSGRUPPE Sidsel Nordhagen, Håkon Grimstad, Rune Røren og Norunn Elin Saure Juridiske avklaringer SamUT STRAKSTILTAK ADRESSEREGISTER prosjektgruppe Georg Ranhoff (Hdir) Sverre Fossen (NHN) Annebeth Askevold (Hdir) Axel Kvale (NHN) Kirsten Petersen (Hdir) Kjell Åge Tingstad (NHN) X (Hdir) Avklare løsningsforslag AKSJONSGRUPPE 1 Representanter fra RHF, HF, X rep. for kommunene X rep. for fastlegene ARBEIDSGRUPPER AKSJONSGRUPPE 2 Representanter fra RHF, HF X rep. for kommunene X rep. for fastlegene UTVIDET PROSJEKTGRUPPE Elisabeth Rogne-Larsen Hans Christian Sundsfjord Bjørn Grøva Michal Cermak KVALITETS- SIKRINGSGRUPPE Arbeidsgr. 1 Representanter RHF, HF X rep. for kommunene X rep. for fastlegene Arbeidsgr. 2 Representanter RHF, HF X rep. for kommunene X rep. for fastlegene Arbeidsgr. 3 Representanter RHF, HF X rep. for kommunene X rep. for fastlegene

64 August September Oktober November Desember Bruk av Adresseregisteret for tjenestebasert adressering Dokumentert retningslinje for god implementering og bruk av Adresseregisteret Påvirker nasjonale funksjoner Alle arbeidsgruppene Aksjonsgrupper Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Lokal påvirkning

65

66

67

68 Tjenestebasert adressering noen erfaringer SamUT 4.juni 2014 Hilde Grimnes Olsen, programleder Meldingsløftet Helse Midt-Norge

69 Bakgrunn og status Helse Midt-Norge oppdaterte sitt EPJ-system (Doculive) 25.januar. Ny versjon inneholder integrasjon med Adresseregisteret. Kun Adresseregisteret som er kilde for adressering av elektroniske meldinger Ca 80% av kommunene mottar basismeldinger (epikriser, labsvar, røntgensvar) Alle HF og over 60 kommuner sender/mottar PLO-meldinger

70 Informasjon i forkant av oppgradering Alle kommuner i Midt-Norge ble informert i forkant av oppgraderingen via KomUTkoordinatorene Sendt nyhetsbrev (i posten..) til øvrige elektroniske mottakere i Doculive

71 Ny adressedialog for eksterne mottakere i Doculive EPJ

72 Erfaringer så langt Informasjon til brukerne kom for sent, skulle hatt bedre opplæring av superbrukere i forkant Stor endring for brukerne å gå over fra «fysisk» adressering til å tenke tjenester

73 Innsalg av tjenestebaserte adresser

74 Postadresser til besvær Overgang til tjenestebasert adressering for elektroniske meldinger påvirker også det som sendes på papir. Adresseregisteret blir kilden til postadresser for dokumentasjon som fortsatt går på papir (Parallelle papirprosesser og dokument som ikke kan sendes elektronisk)

75 Postadresser til besvær Kommunene måtte tilpasse sine postrutiner Måtte gjennomføres på svært kort varsel.. Utfordring kommuner med lange avstander fra sentrale postmottak til aktuell institusjon Hvilke tjenester benyttes for ulike meldinger? Felles oppsett i KomUT Midt-Norge

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet Møte i ehelsegruppen 22. mai 2014 Helsedirektoratet Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.05 Dagsorden og referat 5 min Bjørn Inge Larsen, HOD 12.05 12.15 Orientering fra HOD 10 min Bjørn Astad, HOD

Detaljer

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28. 280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.pptx 2013_05_28 SamUTrev2.pptx Status utviklingsprosjekter

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Rapport fra risikovurdering Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Versjon 1.0 26.10.2012 Eva Skipenes og Eva Henriksen Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Sammendrag Denne risikovurderingen

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer