2014_06_04 SamUT.pptx Samut pdf SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014."

Transkript

1 2014_06_04 SamUT.pptx Samut pdf SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt _SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT HMN erfaring tjenestebasert adressering.pptx 2014_0604_postadresser AR.ppt meldinger med vedlegg.pptx Rehabilitering av dialog notat.pptx SamUT_040614_NUIT.pptx

2 ELEKTRONISK SAMHANDLING SamUT 4. juni 2014

3 STATUS Alle HF, «Alle» legekontor, 360 kommuner 56,3 % økning totalt 332,6 % økning på pleie- og omsorgsmeldinger OSEAN CPP/CPA

4

5 Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) Bruk av PLO+-meldinger Ny episode PLO+ - meldinger Hjem: Bruker/pårørende Daglig observasjon og tjenesteyting Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting 1 2 Melding om innlagt pasient Helseopplysninger ved søknad Hjemmetjeneste Sykehjem Fysio-/ergoterapi Fastlege Legevakt Bestillerkontor Poliklinikk Nettverk s-møte Kontaktperson Besøk av sykepleier innen 3 dager Besøk hos fastlege etter 2 uker 4 ukers samtale med primærkontakt LVsentral Primær- kontakt/- sykepleier Fastlege Innleggelse kortidsopphold Lege vakt Forsterket hjemmetjeneste Innleggelse kortidsopphold Oppfølging fastlege Melding utskrivningsklar pasient Melding om utskrevet pasient Utskrivningsrapport Forespørsel om time Orientering om tjenestetilbud Helseopplysninger til lege Overføring legemiddeloppl Medisinske opplysninger Spørsmål og svar - forespørsel Innleggelsesrapport Sykehus Start Pasienten vurderes utreiseklar Utredning/behandling, avdeling Mottak i sykehus 13 Henvisning

6 Eksempel 2 «Eldre mann med sammensatte lidelser» Tid Hjerte Intensitet Prostatakreft Slag Kommunale bistandsbehov Afasi / logoped Hofte Førekortvurdering Skulderskade Stråleskade

7 Eksempel 2 «Eldre mann med sammensatte lidelser» Tid Hjerte Prostatakreft Slag Kommunale bistandsbehov Afasi / logoped Hofte Førekortvurdering Skulderskade Koordineringsbehov Internt i forløp Stråleskade

8 Eksempel 2 «Eldre mann med sammensatte lidelser» Tid Hjerte Prostatakreft Slag Kommunale bistandsbehov Afasi / logoped Hofte Førekortvurdering Skulderskade Stråleskade Koordineringsbehov Internt i forløp Koordineringsbehov mellom forløp

9

10

11 SAMUT Det finnes ikke i dag noe organ for å ivareta en samordnet utbredelse av elektroniske meldinger og meldingsutveksling. Det er behov for en arena der de ulike problemstillinger, utfordringer og nye behov kan diskuteres og avklares mellom partene. Videre er det behov for at parter sitter sammen for å samordne pilotering og utbredelse av reviderte eller nye meldinger.

12 KOMMENDE ARBEIDSOPPGAVER? Kommunal/nasjonal meldingsovervåkning? Varsling til samhandlingsparter om nedetid?

13

14 OPPGAVER Oppfylle og etterleve de prioriteringene som blir gitt til området elektronisk samhandling fra styrende myndigheter og tverrsektorielle organer Følge opp og koordinere alle ansvarlige aktører i samhandlingskjeden Ivareta sekretariatsfunksjon for SamUT Gjennomføre jevnlige statusmøter med større enkeltaktører (NIKT, KS, HDIR) og regionale forvaltnings- og drifts-organisasjoner Identifisere og fjerne enkeltstående og systemiske feilkilder Presentere løsningsforslag og rettingsregimer for anerkjente feil Følge opp og iverksette de av NUITs prioriteringer som treffer den elektroniske samhandlingen Forvalte tilknytningsavtalene til helsenettet Bidra med prosjektdeltagelse, -ledelse og -eierskap på spesifikke bestillinger, eksempelvis OSEAN CPPA Utvikle, etablere og drifte testing av enkeltmeldinger og hele samhandlingskjeden i samarbeid med testsenteret Være et entydig kontaktpunkt for leverandørene i forhold knyttet til samhandling Være et kompetanse- og støtteorgan for sektoren i spørsmål knyttet til elektronisk samhandling Utrede, og forberede videreutvikling av samhandlingsfeltet

15 2017 Rammeverk, adresseringsmetodikk og alle meldinger er gjennomgått og revidert Antall meldinger er senket til et håndterbart nivå Kun godkjente meldinger sendes elektronisk Dersom meldingene ikke er godkjent i det nasjonale testsenteret må meldingene sendes som papir Adresseregisteret benyttes som eneste autoritative kilde til adressering Testing i det nasjonale testsenteret er obligatorisk En sentral meldingsplattform er under etablering

16 PLO v2.0 Tjenestebasert adressering Henvisning 2.0 Gardermoen - SamUT, 4. juni 2013

17 Innhold SamUT referansegruppe for tjenestebasert adressering? Tjenestebasert adressering Adressering til/fra HF Status PLO v 2.0 Revidert henvisningsmelding SamUT 4. juni 2

18 Referansegruppe for tjenestebasert adressering Bakgrunn Bakgrunn KS besluttet i 2007 å benytte tjenestebasert adressering. Det var ønske om å starte med et begrenset sett av tjenester. Nasjonalt meldingsløft besluttet i 2010 at spesialisthelsetjenesten skal benytte tjenestebasert adressering Det ble besluttet å benytte eksisterende kodeverk fra RESH (8655 Helsehjelpsområde og 8656 Klinisk/medisinsk service) Tjenestetilbudet er utvidet med nye kodeverk Elektronisk samhandling utvides til nye områder, og nye behov oppstår Helsedirektoratet har ansvar for løpende vedlikehold av kodeverk som benyttes til adressering og publisering av kommunikasjonsparter i Adresseregisteret. SamUT 4. juni 3

19 Referansegruppe for tjenestebasert adressering Behov Helsedirektoratet ønsker et stående rådgivende organ for å sikre at adresseringsutfordringer løses til det beste for sektoren Helsedirektoratet ønsker å sikre at henvendelser fra enkeltkommuner, helseforetak mv er forankret hos flere før de implementeres, og at både mottaker og avsender mener at utvidelsen er hensiktsmessig Helsedirektoratet ønsker å ha gode og forutsigbare prosesser for å kunne opprette nye tjenestekoder For å sikre dette, ønskes det en kontinuerlig referansegruppe som skal sikre en helhetlig tilnærming til løsning av disse henvendelsene. Det er ønske om at SamUt kan ta denne rollen. SamUT 4. juni

20 Adressering kommuner Benytter kodeverk 8663 Kommunale helse og sosialtjenester Fastleger og privatpraktiserende leger publiseres med navn på legen Pleie- og omsorgstjenesten skal alltid ha minimum 3 kommunikasjonsparter KP02 Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg KP01 Legetjeneste, pleie- og omsorg KD0501 Saksbehandler, pleie, omsorg, rehab. Legevakt KA02 Legevakttjeneste fra kodeverk Øvrige kommunale tjenestetilbud Helsestasjon, fengselshelsetjeneste mv registreres med koder fra kodeverk 8663 Interkommunale legevakter Kan registreres som toppnivå Ø-hjelpsplasser KX05 Heldøgn medisinsk akuttberedskap SamUT 4. juni

21 Nye behov / ønsker - kommuner Fysioterapitjeneste og Ergoterapitjeneste Ønske om å ha spesifikke koder som skiller mellom barn og voksen Psykologtjeneste Meldt inn fra Kristiansand SamUT 4. juni

22 Adressering til spesialisthelsetjenesten Kodeverk 8654 Klinisk medisinsk service Benyttes i forbindelse med rekvisisjoner og svarrapporter innenfor lab og røntgen Kodeverk 8655 Helsehjelpsområde Kodeverk 8657 Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering Benyttes for kliniske henvisninger Kodeverk 8656 Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten kode 01 Somatikk plo meldingsmottak benyttes for Pleie- og omsorgsmeldinger kode 02 Psykiatri plo meldingsmottak benyttes for Pleie- og omsorgsmeldinger Kode 03 benyttes til meldeordning Kunnskapssenteret Kodeverk 8664: Benyttes til Reseptmottak (bandasjist) Nytt kodeverk: «teknisk meldingsmottak» Kode 01 «Teknisk meldingsmottak epj» SamUT 4. juni

23 Referansegruppe for tjenestebasert adressering Oppgaver Referansegruppen skal: bidra til gode og forutsigbare prosesser for å opprette nye tjenestekoder sammen med Helsedirektoratet etablere prinsipper og krav til opprettelse av nye tjenestekoder Anbefale oppretting av nye tjenestekoder før de publiseres med unntak av lovpålagte tjenester som kan opprettes direkte sikre forankring og eierskap ut i organisasjonene Møteform vil være Samut-møtene, eventuelt supplert med video/telefon kombinert med e-post Helsedirektoratet har ansvar for å kalle inn til møtene Planlagt møtefrekvens er et møte per måned med varighet inntil 1,5 time (hyppighet på møter ønskes diskutert kan eventuelt bare bruke SamUtmøtene.) SamUT 4. juni

24 Referansegruppe for tjenestebasert adressering Arbeidsform Gi tilbakemelding om resultat Ja Ny tjenestekode opprettes og meldes inn til Adresseregisteret Ny kode publiseres i Adresseregisteret Sektoren melder inn behov for ny tjenestekode Lovpålagt tjeneste? Nei Informasjon om ny kode publiseres Nei Behov for ny kode drøftes I Referansegruppen/ SamUT Opprett ny kode? Ja SamUT 4. juni

25 Tjenestebasert adressering Adressering til/fra HF Utfordringer knyttet til avsenderadresse for epikrise, meldinger i en dialogttråd og Applikasjonskvittering Enig om hovedprinsippene Helse Vest har laget utkast til et dokument Helsedirektoratet vil sende ut et revidert dokument til arbeidsgruppen denne uka Mål er å kunne sende ut dokumentet til høring før 1. juli SamUT 4. juni

26 PLO-meldinger v2.0 SamUT 4. juni

27 Hovedmål og resultatmål Hovedmål: Etablere revidert standard klar til utbredelse. Resultatmål: Publisere meldingsdokumentasjon Publisere kravspesifikasjon Etablere plan for utprøving (Hdir, NIKT, KS, NHN) Gjenbruke relevante standarder fra nasjonale løsninger. SamUT 4. juni

28 Effektmål Understøtte de viktigste behovene for informasjonsformidling i pasientforløp (inkludert polikliniske pasientforløp) mellom pleie- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og fastleger Meldingene skal bidra til å heve kvalitet, sikre raskere tilgang og redusere kostnadene ved informasjonsformidling i behandlingskjeden Understøtte avvikling av papir (ref. Riksrevisjonens rapport) SamUT 4. juni

29 Status Flere arbeidsgruppemøter er avholdt. Har avholdt møter med eresept og kjernejournal for å se på muligheter for gjenbruk og samordning. Konklusjon fra dette arbeidet, er at bruk av M25 ut over reseptformidleren inngår i dette revisjonsarbeidet. Det er stor enighet om forenkling og samordning og det jobbes med løsningsbeskrivelse som synliggjør dette. Leverandørmøte er planlagt 23. juni SamUT 4. juni

30 Viktige innspill fra gruppen PLO-system må kunne sende og motta henvisning og epikrise Fastlege må kunne bruke Den gode henvisning til KAD og sykehjem Viktig med Legekontortjeneste (adressering) Ønsker ikke defaultverdi for spørsmål Kodeverk må tilpasses brukergruppe Muligheter for å kunne sende med vedlegg Ønsker ikke «faste» svarmeldinger SamUT 4. juni

31 Dialogmeldinger Se på Notat/forespørsel/svar er det behov for tre varianter? Ønsker selvvalgt overskrift SamUT 4. juni

32 Legemidler i bruk M25 skal være hovedløsning Ingen mellomløsning Det skal være mulighet for kopiering av legemiddelinformasjon i fritekst hvis M25 ikke er på plass Eventuelt vedlegg (pdf) Utskrift av ordinasjonskort sammen med pasienten ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten Sykehus må få info om at pasienten har behov for helsehjelp relatert til legemiddelhåndtering Fritekst/strukturert eller kombinasjon? SamUT 4. juni

33 PLO sine behov Må ha oppdatert legemiddelliste når pasienten ankommer Må ha tilgang til informasjon om legemidler gitt i dag Hvordan er muligheten til å få til det? Informasjon om medsendte legemidler når pasienten skrives ut. Hva trenger PLO? Trenger PLO informasjon om det skal tas spesifikke hensyn ved legemiddelhåndtering (dvs i forbindelse med tillaging eller utdeling)? Fritekstfelt? Hvordan håndtere PLO sitt behov for informasjon om pasientens ikke-reseptpliktige legemidler? om pasienten sin bruk av næringsmidler og forbruksmateriell (blåresept) Overføring av pasient mellom sykehjem aktuell problemstilling? SamUT 4. juni

34 Forutsetninger for bruk av M25 Ønsket løsning: Alle rekvirenter kan oppdatere Lib Alle henter M25 fra reseptformidleren alternativ M25 sendes med IR/UR Tilgang til opplysninger fra reseptformidleren Er reseptformidleren en bedre kilde enn KJ (ref. reservasjonsrett)? Reseptformidleren er oppdatert Forskriftsendring som sikrer tilgang Indikasjon som tillegg til bruksområde SamUT 4. juni

35 Bruk av M25 Ønske at M25 skal være en oppdatert liste over legemidler i bruk at M25 kan benyttes som en felles kilde til oppdatert legemiddelinformasjon i hele behandlingskjeden at utvidelse av reseptformidleren ikke kun skal være begrenset til at flere leger enn LIB-ansvarlig lege skal ha skrivetilgang til Reseptformilderen at LIB også skal inneholde oversikt over rekvisisjoner knyttet til forbruksmateriale og kosttilskudd, men at det i visningen ligger mindre synlig enn aktive legemidler Mulig alternativ M25 tilgjengeliggjøres umiddelbart i kjernejournalen med lesetilgang for aktuelle yrkesgrupper. forutsetter samtykke fra pasienten, og det er mulig å reservere seg alle med ansvar for oppfølging av pasienten må ha tilgang til nødvendig informasjon om oppdatert legemiddelinformasjon, inkludert pasienter innenfor psykitri, rus og pasienter som er tvangsmedisinert Pasientsikkerhet og kost/nyttevurderinger må avgjøre hvilken strategi som velges SamUT 4. juni

36 Milepæler Ref. Milepælsbeskrivelse Dato (planlagt) Forventet / nådd MP1 Etablert styringsgruppe MP2 Etablert arbeidsgruppe MP3 Revidert standard klar til utprøving MP4 Godkjent plan for utprøving MP5 Utprøving av standarden er avsluttet Høst 2015 MP6 Evaluering av standard etter utprøving Høst 2015 MP7 Fastsatt standard etter høring Vår 2016 MP4-MP7 forutsetter prioritering i sektoren, og at løsning blir bestilt hos pilotleverandører SamUT 4. juni

37 Henvisning 2.0 Standarden er ferdigstilt med status «til utprøving» Helse SørØst har prosjektledelsen til NUIT-tiltaket og har kontakt med leverandørene angående pilot. Meldingen vil i første omgang bli pilotert i spesialisthelsetjenesten mellom helseforetak Relaterte aktiviteter er revisjon av rioriteringsveiledere, Fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft. Dette er aktiviteter som er i prosess, og som kan ha behov som ikke er dekket i dagens henvisningsmelding SamUT 4. juni

38 Henvisning 2.0 viktige endringer Revisjonen er gjennomført for at meldingen skal understøtte Pasient- og brukerrettighetsloven. Utvidelsen av meldingen dekker behovet for opplysninger som skal sendes med ved viderehenvisning. Aktuelle datoer som skal følge med er Ansiennitetsdato, Vurderingsdato, Frist for nødvendig helsehjelp og Ventetid sluttdato. Dersom Ventetid sluttdato er utfylt, skal Ventetid sluttkode også angis. Mulig å angi om fritt sykehusvalg er benyttet Hodemeldingen er tatt i bruk, og en del elementer er fjernet i den forbindelse. gjelder hovedsakelig strukturen for Helsetjenesteenhet, samt toppklassen som inneholdt meldingsteknisk informasjon. SamUT 4. juni

39 Alle meldinger over på hodemelding? Enhetlig meldingshode (brevhode) for alle meldinger Unngår mapping mellom ulike strukturer for avsender/mottaker HCP (Helsetjenesteenhet) i basismeldinger + Applikasjonskvittering Hodemelding benytter Organisation og Person Skillet mellom avsender/mottaker og ansvarlig enhet/kontaktenhet er mer intuitiv Meldingene blir mer modulærere Enhetlig måte å koble meldinger i en «tråd» SamUT 4. juni

40 PLEIE- OG OMSORGSMELDINGER V1.6 SamUT, Gardermoen 4. juni 2014

41 Status godkjenning, pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Overføring av legemiddelopplysninger Innleggelsesrapport Helseopplysninger Helseopplysninger til lege Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Pasient-logistikk Pasient-logistikk Utskrivningsrapport Komplett test Dekker bare Melding om dødsfall epikrise) Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn Plenario v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 System X v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Vision v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Winmed 2 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Winmed 3 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 CosDoc v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Gerica v1.6 v1.6 1) v1.6 v1.6 v1.6 1) v1.6 1) v1.6 v1.6 1) v1.4 v1.4 1) Profil v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 v1.4 v1.4 Dips v1.6 2) v1.6 v1.6 v1.6 Doculive v1.6 v1.6 v1.6 v1.6 (Tidligere Tverrfaglig v*.* Godkjenning foreligger ikke v*.* Ikke godkjent. Støtter meldingen v*.*! Godkjenning med merknad v*.* Godkjenningsprosess startet v*.* Godkjent Ikke aktuell

42 ROS-ANALYSE «SamUT vil ikke anbefale bredding av PLO v.1.6 før det er definert eiere av tiltak i ROS analysen SamUT ber om et forslag fra NHN hvor det knyttes ansvar for tiltakene foreslått i ROS (tiltakseiere). Dette vil være et viktig saksgrunnlag for neste møte i NUIT (28.mai). Forslag til tiltak med ansvarseier må være ferdig til 28.mars.»

43 TILTAK Utvikling og godkjenning Hvordan får vi alle til å prioritere utvikling og godkjenning? Hva med «utgående» systemer som ikke gjennomgår godkjenning? Forberedelser Hvordan få spesielt PLO-leverandørene til å håndtere valg av meldingsversjon? Hvordan vil brukere håndtere utbredelse dersom de kun vil benytte én versjon av meldingene? Test Mangel på versjonshåndtering Usikkerhet rundt blandet kommunikasjon Mangel på testlokasjoner for legekontor gjør testing komplisert Utbredelse Det er tatt til orde både for å koordinere utbredelse og for det motsatte. Er det behov for koordinering? Hvordan unngå at meldingene tas i bruk før det er klart for dette? Hvem følger opp feil i forbindelse med utbredelse?

44 Legger dagens løsninger for e-meldinger til rette for god samhandling og dokumentasjonsprosess knyttet til polikliniske pasientforløp? Prosjektgruppen for e-meldinger i Helse Midt-Norge RHF Anne Solberg, prosjektleder Helse Nord-Trøndelag HF

45 Kartleggingsøvelser Det er gjennomført 3 kartleggingsøvelser Det har vært god representasjon fra sykehus, kommune og fastlegesiden. Korte, enkle pasientforløp (En konsultasjon m avslutning) Langvarige, sammensatte pasientforløp (Psykiatri, kronikere, rehabilitering) Polikliniske pasientforløp der pasienten er barn (både korte og langvarige polikliniske forløp)

46 Mandat og fokusområder for kartleggingsøvelsene: Utarbeide prosessbeskrivelse for polikliniske forløp. Pasientforløp for barn og unge skal være blant fagområdene som beskrives Sørge for å ivareta faglige dokumentasjonskrav og lovkrav Kvalitetssikre at forslag til standardisert dokumentasjons og samhandlingsprosess er i henhold til «Prioriteringsforskriften» og «Lov om pasientrettigheter» Vurdere om det er behov for tilpasninger i gjeldende nasjonale prioriteringsveiledere Vurdere om det foreligger grunnlag for forslag til en felles elektronisk dokumentasjonsprosess for polikliniske pasientforløp.

47 Foreløpige funn 4/5 av alle pasientkonsultasjoner er polikliniske, og en økende andel av dagens døgnbehandling tilbys nå i form av poliklinisk behandling/ dagbehandling. Dette medfører et stort behov for å kunne kommunisere elektronisk også for pasienter som går i polikliniske pasientforløp. Spesielt for pasienter som går i langvarige polikliniske forløp er det et stort behov for å kunne benytte PLO-meldingene i samhandlingen rundt pasienten. Denne kommunikasjonen må bygge på samme meldinger og adresseringslogikk som for øvrige e-meldinger. Dette for at det ikke skal bli for komplisert for helsepersonellet å forholde seg til ulike meldingstyper og tilhørende rutiner.

48 1. E-meldinger i forkant av polikliniske forløp I motsetning bruk av PLO-meldinger for pasienter som er inneliggende, hvor lovverk/ økonomiske avtaler styrer rutiner for aktivering og bruk av meldingene, vil rutiner for bruk av PLO-meldinger i poliklinisk virksomhet styres av klinikernes- og de ulike tjenestenes behov for å kunne anvende et elektroniske verktøy for praktisk samhandling/ utveksling av helseopplysninger, rundt pasienten. PLO-meldinger må kunne aktiveres uten at pasienten har registrert et aktivt opphold i spesialisthelsetjenestens PAS-system på samme måte som en henvisning. Meldingene må kunne mottas i en innboks for saksbehandling.

49 1. E-meldinger i forkant av polikliniske forløp Der pasienten har et kjent tjeneste i kommunen, bør dette framkomme av henvisningen. «Den gode henvisning» bør ha et obligatorisk felt for å hake av om pasienten er mottaker av kommunale tjenester. Det er behov for å kunne motta «innleggelsesrapport» fra Sykepleietjeneste plo/ Psykisk helsetjeneste plo/rehabiliteringstjeneste plo i kommunen. Denne må kunne hentes inn i forkant av en poliklinisk time, i forbindelse med planlegging av første polikliniske konsultasjon. Meldingen «Melding om innlagt pasient» må dermed kunne endre overskrift i visningsfil til «Melding om pasient», Dialogmelding må kunne aktiveres for pasienter uten aktivt opphold på sykehus, slik at man kan utveksle informasjon mellom sykepleietjeneste plo/ HF i forkant og etter en polikliniske us.

50 2. E-meldinger for samhandling og overføring av behandlingsansvaret fra spes.helsetj til kommunehelsetjenesten Det er behov for å kunne sende meldingen «Helseopplysninger» og «Helseopplysninger oppdatert» til Saksbehandlertjenesten plo, og avklare vedtak/ tiltak og oppfølging på kommunal side der pasienten trenger nye eller endrede tjenester i kommunen etter poliklinisk behandling. Saksbehandlertjenesten plo må kunne aktivere dialogmelding for å svare ut for «Helseopplysning» på samme måte som for pasienter som har vært inneliggende på HF. Melding om utskrevet pasient vil være aktuell å kunne benytte i langvarige forløp for å avklare at man nå har avsluttet behandlingsansvaret i det polikliniske pasientforløpet, og at kommunen nå har tatt over behandlingsansvaret. Det er et utfordring at spesialisthelsetjenesten ofte blir sittende for lenge med ansvaret for pasienter som går i polikliniske forløp. Det bør stilles krav til spes.helsetj. om å ha en tydelig vurdering og synliggjøring av man avslutter det polikliniske pasientforløpet/ kontrolloppfølging, og at dette synliggjøres i den polikliniske epikrisen til fastlegen, og i en revidert «Melding om utskrevet pasient» som adresseres til «legetjenesten plo» der pasienten tilbakeføres til kommunen.

51 3. E-meldinger ved avslutning av polikliniske pasientforløp Det er behov for å kunne aktivere en utskrivningsrapport for å kunne overføre informasjon til sykepleietjenesten plo, (Sykehjem og hjemmesykepleietjeneste) etter et poliklinisk behandlingsforløp, der pasienten skal ha endringer i tjenester på kommunal side etter avsluttet polikliniske pasientforløp. Vil erstatte mange av de brev (Brev om pasient, og brev til pasient) som går i papirform for disse pasientene pr i dag Det er behov for en ny e-melding som kan benyttes som brev av poliklinisk notat. Pr i dag konfigureres et poliklinisk notat til en epikrise, slik at visningsfil hos mottaker ser ut som om mottatte e-melding er en epikrise. Det eksisterer en poliklinisk epikrise som ikke blir benyttet pr i dag, da denne ikke svarer til fagmiljøenes behov. Det bør utvikles en e-melding av poliklinisk notat hvor man ved å høyreklikke på notatet kan opprette en elektronisk melding som kan adresseres til fastlege, legetjenesten plo og andre tjenester. Denne e-meldingen bør være enkelt og ikke ha for mange obligatoriske felter, - bør fungere som en dialogmelding. Det bør være mulig å hente ut statistikk for utsendelse av denne meldingstypen, slik at det er mulig å benytte denne til lokale administrative og nasjonale kvalitetsindikatorer.

52 4. Tilpasning av e-meldinger der pas. er barn Der henvisende instans oppretter en henvisning der pasienten er under 18 år, må dagens henvisning kunne generere egne obligatoriske felt for informasjon om flere foresatte, hvilke tjenester og tiltak barnet har vedtak på i kommunen, kontaktinformasjon på de som følger opp barnet i de ulike kommunale tjenestene. Spesielt er dette viktig der barn har kroniske lidelser, henvises til BUP og Habiliteringstjeneste for barn og unge. Elektronisk samhandling om barn mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen forutsetter at alle kommunale EPJ-system utvikles slik at man kan utveksle e-meldinger (basismeldinger og PLO-meldinger) Bør utøves et nasjonalt påtrykk for at disse systemene kan utveksle e-meldinger ihht nasjonal standard: Skolehelsetjeneste Helsestasjon Et litt lengre lerret å bleke: Flere tjenester bør kunne publiseres på NHN (barnevern / PPT forutsetter at man får en nasjonal evaluering ad hvilken dokumentasjon som skal finne sted ihht helselovgivning og annen lovgivning som styrer bruk av saksbehandlersystem. Mulig å kunne få en funksjonalitet som kan utveksles e-meldinger/ vedlegg mellom EPJ og saksbehandlersystemene her?

53 Koordinerende enhet for barn og unge Det er lovkrav om at alle kommuner skal ha etablert en koordinerende enhet som skal ivareta koordinerende tjenester for barn og unge Koordinerende enhet i kommunen fremstår å inneha samme koordinerende ansvar/ ansvar for vedtak som «Saksbehandlertjenesten» Man har under kartleggingsøvelsene drøftet at koordinerende enhet bør ha tilsvarende tjenesteadresse på NHN som «Saksbehandlertjenesten PLO», men med adressetjeneste «Koordinerende enhet for barn og unge» Samhandling og utveksling av helseopplysninger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens helsetjeneste/ andre tjenester bør kunne sendes til tjenesteadressen «Koordinerende enhet for barn og unge» Dette vil arbeidsgruppen utrede nærmere før det evt vil foreligge en utredning for dette.

54 Tiltak til NUIT 2014? Det bør allerede nå meldes inn evt behov for tiltak som bør prioriteres av NUIT ved utgangen av 2014 Kan aktivering av PLO-meldinger til bruk for polikliniske pasientforløp settes i sammenheng med den videreutviklingen som man arbeider med i arbeidsgruppen for «PLO meldingene 2.0»? Er det evt mulig å melde inn nødvendige tiltak til NUIT samlet med de tiltak/endringsønsker som utredes gjennom arbeidsgruppen «PLOmeldinger 2.0»? Er det mulig å få utpekt en ressurs/ rådgiver fra avd. standardisering som kan bistå arbeidsgruppen med råd for hvordan man kan formulere endringsønskene for PLO meldingene på en slik måte at disse i neste omgang lar seg utforme ihht en felles nasjonal standard? Hva tenker representantene i SamUT om de funn man har så langt i prosessen, og hvordan bør man ta dette arbeidet videre?

55 Prosjekt: «Strakstiltak adresseregisteret» SamUT, 4. juni 2014

56 Status - Adresseregisteret Forvaltning Prosjekt: «Strakstiltak Adresseregister» Organisering av prosjektet Tiltak

57 Brukere NHN Service desk

58 Brukere NHN Service desk Feil i produksjon Feil i testmiljø Brukerstøtte / tilganger Spørsmål om o o o 24/7 14 dager Teknisk Datakvalitet Funksjonelt o Kodeverk Endringsønsker Ny funksjonalitet

59 Brukere NHN Service desk NHN Ticket system Utvikling Test Helsedir Ticket system Forvaltning Systemeier

60 Brukere NHN Utvikling Test Helsedir Ticket system Systemeier Forvaltning

61 Månedlige release er Systemeiere prioriterer saker til estimering basert på tilbakemeldinger fra sektoren, ca 8 uker før release Avklare hva som er ønskelig å få med til release ca. 6 uker før release Klar til test ca. 3 uker før release Release-annonsering sendes ut ca 3 uker før release Endringsråd (hver uke) Forvaltningsråd (én gang pr. måned) Prosjekter

62 Strakstiltak Adresseregister

63 Organisasjonsstruktur STYRINGSGRUPPE Sidsel Nordhagen, Håkon Grimstad, Rune Røren og Norunn Elin Saure Juridiske avklaringer SamUT STRAKSTILTAK ADRESSEREGISTER prosjektgruppe Georg Ranhoff (Hdir) Sverre Fossen (NHN) Annebeth Askevold (Hdir) Axel Kvale (NHN) Kirsten Petersen (Hdir) Kjell Åge Tingstad (NHN) X (Hdir) Avklare løsningsforslag AKSJONSGRUPPE 1 Representanter fra RHF, HF, X rep. for kommunene X rep. for fastlegene ARBEIDSGRUPPER AKSJONSGRUPPE 2 Representanter fra RHF, HF X rep. for kommunene X rep. for fastlegene UTVIDET PROSJEKTGRUPPE Elisabeth Rogne-Larsen Hans Christian Sundsfjord Bjørn Grøva Michal Cermak KVALITETS- SIKRINGSGRUPPE Arbeidsgr. 1 Representanter RHF, HF X rep. for kommunene X rep. for fastlegene Arbeidsgr. 2 Representanter RHF, HF X rep. for kommunene X rep. for fastlegene Arbeidsgr. 3 Representanter RHF, HF X rep. for kommunene X rep. for fastlegene

64 August September Oktober November Desember Bruk av Adresseregisteret for tjenestebasert adressering Dokumentert retningslinje for god implementering og bruk av Adresseregisteret Påvirker nasjonale funksjoner Alle arbeidsgruppene Aksjonsgrupper Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Oppgave Lokal påvirkning

65

66

67

68 Tjenestebasert adressering noen erfaringer SamUT 4.juni 2014 Hilde Grimnes Olsen, programleder Meldingsløftet Helse Midt-Norge

69 Bakgrunn og status Helse Midt-Norge oppdaterte sitt EPJ-system (Doculive) 25.januar. Ny versjon inneholder integrasjon med Adresseregisteret. Kun Adresseregisteret som er kilde for adressering av elektroniske meldinger Ca 80% av kommunene mottar basismeldinger (epikriser, labsvar, røntgensvar) Alle HF og over 60 kommuner sender/mottar PLO-meldinger

70 Informasjon i forkant av oppgradering Alle kommuner i Midt-Norge ble informert i forkant av oppgraderingen via KomUTkoordinatorene Sendt nyhetsbrev (i posten..) til øvrige elektroniske mottakere i Doculive

71 Ny adressedialog for eksterne mottakere i Doculive EPJ

72 Erfaringer så langt Informasjon til brukerne kom for sent, skulle hatt bedre opplæring av superbrukere i forkant Stor endring for brukerne å gå over fra «fysisk» adressering til å tenke tjenester

73 Innsalg av tjenestebaserte adresser

74 Postadresser til besvær Overgang til tjenestebasert adressering for elektroniske meldinger påvirker også det som sendes på papir. Adresseregisteret blir kilden til postadresser for dokumentasjon som fortsatt går på papir (Parallelle papirprosesser og dokument som ikke kan sendes elektronisk)

75 Postadresser til besvær Kommunene måtte tilpasse sine postrutiner Måtte gjennomføres på svært kort varsel.. Utfordring kommuner med lange avstander fra sentrale postmottak til aktuell institusjon Hvilke tjenester benyttes for ulike meldinger? Felles oppsett i KomUT Midt-Norge

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

HVA KAN NHN BIDRA MED? Tromsø 17. juni 2014

HVA KAN NHN BIDRA MED? Tromsø 17. juni 2014 HVA KAN NHN BIDRA MED? Tromsø 17. juni 2014 Norsk Helsenett Knytter helse-norge sammen Opprettet som statsforetak 1. juli 2009 Eid av Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Helsenett har en omsetning på

Detaljer

Britt Fjærli Aune. # Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 09/14 Status fra NHN

Britt Fjærli Aune. # Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 09/14 Status fra NHN MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 02.10.2014 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen John Vestengen, Line Nordgård, Kjell Arne Grøtting, Anne Solberg, Anne Marit Rennemo, Egil Rasmussen, Camilla Glasø, Inger

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Status Meldingsutbredelse

Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Status Meldingsutbredelse MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 04.06.2014 10:00-16:00 Park Inn, Gardermoen Bjørn Larsen, Irene Henriksen Aune, Sidsel Sunde-Tveit, Egil Rasmussen, Deltakere Kirsti Pedersen, Gunn Sørensen, Lars A Wikbo,

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt 20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt Pilot av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Gardermoen, 3. desember 2013 Ståle Tunang-Nybakk

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag:

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag: MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.12.2015 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Georg F Ranhoff, Inger Dybdahl Sørby, Torbjørn Nystadnes, Kristin Bang, Morten

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune Sidsel Sunde-Tveit Rådgiver Bergen kommune Målsetting meldingsløftet Status MiK i BK Meldingstypene Tjenesteadressering Suksessfaktorer Gevinster Samarbeid

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Nr Sak Aksjon Gjennomgang aksjonslista Oppfølging etter samling 26.01 Referat, tiltaksliste

Nr Sak Aksjon Gjennomgang aksjonslista Oppfølging etter samling 26.01 Referat, tiltaksliste Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : Asbjørn Kjelsvik, Trine Hansen, Tanja Skjevik, Anne Solberg, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Bente Bredholt,

Detaljer

Kopi :, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Anne Solberg, Martin Stenseth Vedlegg :

Kopi :, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Anne Solberg, Martin Stenseth Vedlegg : Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Arnhild Trustrup S-T: Trine Hansen, Marit

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT. 2.1 Forvaltning. Referat Arkivref. Versjon 1.0 Dato 07.11.2014 Side

MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT. 2.1 Forvaltning. Referat Arkivref. Versjon 1.0 Dato 07.11.2014 Side MØTEREFERAT Møte: Møte i KomUT Midt-Norge Møtedato: 07.11.2014 Sted: Hemit Trondheim + telefon Møteleder: Hilde Grimnes Olsen Referent: Hilde Grimnes Olsen Til stede: Bente Bredholt (Hemit), Atle Betten

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet

05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Tema: Dato/Tid/Sted: Til stede: Fraværende: IKT-samhandlingsgruppe 05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Ove Nordstokke, SUS Egil Rasmussen, Stavanger kommune Gunn Marit Jørpeland Barstad,

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Saksnr.: Sak18/ Sikring av datakvalitet på automatisk genererte meldinger (legemiddelliste) Ansvar: kommunene

Saksnr.: Sak18/ Sikring av datakvalitet på automatisk genererte meldinger (legemiddelliste) Ansvar: kommunene SAKSFRAMLEGG Oppfølging av sak elektronisk samhandling, sak 10/2016 Saksbehandler: Kjetil Axelsen Christine Furuholmen Kari Engen Sørensen Overordnet samarbeidsutvalg Vedlegg: 5 Saksnr.: Sak18/2016 Møtedato:

Detaljer

Når en melding feiler

Når en melding feiler Når en melding feiler hvordan fanges dette opp? Stiklestad 5. desember 2014 v/ Bente Bredholt (med god støtte fra andre i Hemit) Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender! Det er den som sender fra seg

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

KomUT 2 7. april 2015

KomUT 2 7. april 2015 KomUT 2 7. april 2015 SIDE 1 REVISJONSHISTORIKK Dato Tekst 17.04.15 Rutine godkjent i Midt-Norsk prosjektgruppe Hemit/Komut BAKGRUNN KomUT representert ved Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Elin Skjegstad,

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

Samhandlingsreform med eller uten IKT?

Samhandlingsreform med eller uten IKT? Samhandlingsreform med eller uten IKT? Hvilke rolle vil IKT få i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvordan kan vi gå frem for å lykkes? HelsIT 2010 Professor Anders Grimsmo, NTNU 1 Om IKT: «IKT er

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ses@mkonferanse Eventyrlige muligheter 26.09.06 v/merete Lyngstad Prosjektleder ELIN - prosjektene

Detaljer

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles.

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles. Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Arnhild Trustrup, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Tanja Skjevik S-T: Trine Hansen, Rut Naversen,

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg :

Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg : Side 1 av 6 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Grete Burmo, Jan Ove Heggdal,Arnhild Trustrup S-T: Marit Øverås,

Detaljer

NUIT_presentasjon SamUT_050314_01.pptx Sak 3 Status og fremdrift- Arbeidsgruppe for kartlegging av e-meldinger i polikliniske pasientforloep v2.

NUIT_presentasjon SamUT_050314_01.pptx Sak 3 Status og fremdrift- Arbeidsgruppe for kartlegging av e-meldinger i polikliniske pasientforloep v2. NUIT_presentasjon SamUT_050314_01.pptx Sak 3 Status og fremdrift- Arbeidsgruppe for kartlegging av e-meldinger i polikliniske pasientforloep v2.ppt SamUt 5 3 2014 OSEAN.pptx SAMUT 050314.pptx SamUt-5Mars2014.pdf

Detaljer

Kopi : Bjørn Roar Lien, Evelyn Haram Larsen, Berit Sundstrøm, Tanja Skjevik, Sigmund Aalbu, Arne Gunnar Barstad, Borghild Eide Vedlegg :

Kopi : Bjørn Roar Lien, Evelyn Haram Larsen, Berit Sundstrøm, Tanja Skjevik, Sigmund Aalbu, Arne Gunnar Barstad, Borghild Eide Vedlegg : Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Grete Burmo, Martin Stenseth, Arnhild Trustrup, Grethe Kveli, Jan Ove Heggdal, Åse Mette Haldorsen,

Detaljer

SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1).

SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1). SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1).pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2.pptx 2013_09_24 SamUT.pptx 20130924

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 18.08.2016 Referent Til stede Fraværende Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Kopi : Martin Stenseth, Arnhild Trustrup, Asbjørn Kjelsvik Rut Naversen,Asle Jensen, Bjørn Roar Lien Vedlegg :

Kopi : Martin Stenseth, Arnhild Trustrup, Asbjørn Kjelsvik Rut Naversen,Asle Jensen, Bjørn Roar Lien Vedlegg : Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Grete Burmo,Tanja Skjevik, Jan Ove Heggdal S-T:, Marit Øverås,

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.

Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen. Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen.pptx Sak 24-14 20141210_SamUT Presentasjon Strakstiltak AR.pptx

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse)

Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet for e-helse) Oppsummering g Utvalg for tjenestetyper Møte 10/16 Dato 10.11.2016 Referent Til stede Gry Seland Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry Seland (Direktoratet

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2017 Dato 5. april Tid 13:30-14:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Sak Tema Sakstype. 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning. 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Sak Tema Sakstype. 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering. 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning. 12/17 Meldingsvalidator Orientering Agenda Produktstyre e-helsestandarder Møte 4/2017 Dato 13. desember Tid 09-10 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak

SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak SamUT_270917_Sak 17-17_Digital dialog-digihelse.docx SamUT_270917_Sak 18-17_Etablering regionalt fagråd i Helse Midt.docx SamUT_270917_Sak 19-17_Orientering fra sist møte i Produktstyre.docx SamUT_270917_Sak

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Om Tromsø kommune Antall innbyggere: ca 70 000 Legesamarbeid: 13 private

Detaljer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer 5. juni 2013 Eva M. Møller Ass. programleder Støtte til samhandling Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse

Detaljer

Meldingsutveksling PLO

Meldingsutveksling PLO Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Seksjon kliniske ikt-systemer Veiledning i bruk av DIPS Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system Meldingsutveksling PLO testversjon Dokumentet

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen

Meldingsløftet i kommunene 2010-2011. Kirsten Petersen Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 Kirsten Petersen Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling; rett behandling på rett sted til rett tid NAV Helsestasjon Legekontor Pleie- og omsorg

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene Om MiK, status og veien videre. HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling e-helse

Meldingsløftet i kommunene Om MiK, status og veien videre. HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling e-helse Meldingsløftet i kommunene 20102011 Om MiK, status og veien videre HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling ehelse S@mspill 2.0 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling Visjon Helhetlig pasient og brukerforløp

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 1 Innhold Innledning om dokumentet... 2 Nye meldinger, endrede navn på meldinger... 2 Meldinger med endrede navn fra 1.6 til

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord)

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) HelsIT 2012 Eva Skipenes, NST, eva.skipenes@telemed.no Eva Henriksen, NST, eva.henriksen@telemed.no Line Nordgård, Tromsø

Detaljer

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten

Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten HISD 1103:2015 Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten Teknisk standard nr.: HISD 1103:2015 Utgitt: 02/2015 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status fra IKT-forum og meldingsløftet v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status mottak av elektroniske epikriser fra SSHF: Kommuner som mottar epikriser: Arendal kommune, pleie og omsorg + helsestasjonene

Detaljer

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag Presentasjon Nord-Trøndelag Onsdag 27.04.16 Oppdrag og mandat 2015 - KomUT KomUT videreføres i 2015 og skal blant annet: følge opp elektronisk samhandling nye tjenester, meldinger og forvaltningsrutiner

Detaljer

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Til: Direktoratet for e-helse postmottak@ehelse.no. Kopi: Fra: Nasjonal IKT HF post@nasjonalikt.no Dato: 7.1.2016 Deres ref: E-helse 15/54 Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde. Statusrapport 2012-2014

Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde. Statusrapport 2012-2014 Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde Statusrapport 2012-2014 Forord Vestregionen og Kommunehelsesamarbeidet vil takke Norsk Helsenett for at våre kommuner fikk delta i prosjektet

Detaljer

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir. Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.no Elektronisk samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer