IKT-BEGREPER I POLITIET Versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0"

Transkript

1 IKT-BEGREPER I POLITIET Versjon 1.0

2 INNHOLD 1 INNLEDNING Oppsummering Målgruppe Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper SENTRALE BEGREPER Begreper i rammeverk Utvalgte begreper

3 1 INNLEDNING 1.1 Oppsummering En ordliste med IKT-begreper i politiet er nødvendig for å sikre at beslutningstakere, forfattere av sentrale dokumenter og aktører i modningsarbeidet har en felles begrepsforståelse. 1.2 Målgruppe Målgruppen omfatter alle beslutningstakere herunder ledere og mellomledere i Politidirektoratet, distrikter og særorganer som forfatter dokumenter slik som handlingsplaner, strategier og styringsdokumenter. Deltagere i styringsgrupper er også innenfor målgruppen i forhold til dokumenter og diskusjoner der sentrale begreper må forstås likt av alle deltagerne. 1.3 Regler for bruk av begrepene Begrepene skal benyttes når sentrale dokumenter utformes. Dette er dokumenter der det er viktig at alle innenfor målgruppen har en felles forståelse for de ord og uttrykk som er benyttet i teksten. Det skal ikke forekomme at begreper omskrives når dokumenter lages. Dersom dette anses som nødvendig skal man ta kontakt med virksomhetsfunksjonen for å avklare endringer til begrepene, se kontaktinformasjon nedenfor. 1.4 Forvaltning av begreper Listen med begreper forvaltes av funksjonen virksomhets, som skal sikre at begrepene har en entydig definisjon og at de blir forankret i de ulike fagmiljøer som har ansvar for sine fagbegreper. Forslag til endringer i dokumentet eller endringer til/i begrepene kan sendes til 3

4 2 SENTRALE BEGREPER Ordlisten inneholder utvalgte begreper som det er viktig at målgruppen har en felles forståelse for. Det er ikke meningen at ordlisten skal inneholde alle begrepene i for eksempel rammeverket ITIL, men det kan være enkelte begreper her som i politiet har en spesiell betydning som det er viktig at alle vet om. IKT-begreper i politiet finner man som arbeidsdokumenter på katalogstrukturen N:\Distrikter\98 POD\Virksomhets\04 sentrale begreper Begrepene er også lagt inn i dette dokumentet i avsnitt Begreper i rammeverk Det er en målsetting at det skal benytte beste praksis metoder og rammeverk i forhold til IKT-styring i politiet. I rammeverkene finner man ofte omfattende ordlister som kan være viktig når sentrale dokumenter utformes, men det er ikke hensiktsmessig at disse ordlistene inngår i politiets begrepslister. Dersom enkelt ord har en annen betydning i politiet kan ordet defineres i ordlisten, men da er det viktig at man er klar over at ordet kan ha en annen betydning i rammeverket. Den enkelte må sette seg inn i aktuelle rammeverk ved behov. TOGAF COBIT ITIL PRINCE2 MSP MOP 4 The Open Group Architectural Framework er et åpent rammeverk for virksomhets. Rammeverk som fokuserer på IT Governance, eller IKTstyring. Det er et verktøy og kontrollrammeverk sett fra fagsidens synsvinkel. COBIT sikrer at IT understøtter faglige behov slik at fagsidens ledelse kan bygge bro over gapet mellom krav til kontroll, tekniske utfordringer og faglig risiko, altså økonomien, i IT er. Rammeverk for hvordan IT-ressurser burde organiseres for å levere økt verdi for fagsidens krav til IT-løsninger. Det dokumenterer prosessene, funksjonene og rollene til ledelse av IT-tjenester. En internasjonalt anerkjent metode og sertifisering i ledelse. Består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper for god gjennomføring. Metoden legger også vekt på ansvar og myndighetsfordeling slik at alle som jobber i et har en klar forståelse for hverandres roller og behov. Managing Successful Programs representerer anerkjent god praksis innenfor programstyring for å levere endringer gjennom anvendelsen av strategier for programstyring. Management of Portfolios ser på endringshåndtering fra et strategisk ståsted. Det gir en oversikt over alle endringsaktivitetene. Dette inkluderer innhold i porteføljen, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på daglig drift samt organisasjonens strategiske mål.

5 2.2 Utvalgte begreper Begrep Fagområde Beskrivelse Applikasjon Arkitektur Behandlingsansvarlig Beslutningspunkt Bruker Databehandler Programvare bestående av funksjoner som fyller behovene til en IKT-tjeneste. Hver applikasjon kan være del av mer enn én IKT-tjeneste. En applikasjon kjøres på en eller flere servere eller klienter som er en del av infrastrukturen. Strukturen til et system eller IKT-løsning, inklusiv forbindelsen mellom komponenter og relasjoner til miljøet de befinner seg i. Arkitektur omfatter også standarder og retningslinjer i form av for eksempel prinsipper som viser vei for systemets design og utvikling. Rolle som etter lov eller forskrift alene eller sammen med andre bestemmer formålet med databehandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Et definert punkt i politiets modell der det skal fattes en formell beslutning. Mottaker av og kravstiller til tjenester som ytes av leverandøren. Med bruker forstår vi her sluttbrukere og/eller brukerorganisasjon. Person eller virksomhet som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandler er alltid utenfor den behandlingsansvarliges organisasjon og personer hos den behandlingsansvarlige som arbeider med personopplysninger er aldri databehandler i lovens forstand. 5

6 Drift Driftsansvarlig Effektmål Endringsanmodning Endringsønske Fagsiden Forretningsprosess Drift er summen av alle styrings- og arbeidsprosesser som er nødvendige for å levere IKT-systemer med avtalt kvalitet. Det være seg basis drift (nettverk, datasenter, servere overvåking, databaser, OS, lisenser m.m uten noen form for forretningslogikk), samt applikasjonsdrift (tilgjengeliggjøring av programvare for sluttbrukere med tilhørende overvåking, kapasitetsplanlegging, proaktiv drift m.m). Rolle hos leverandøren som er ansvarlig for driften, og i mange tilfeller også vedlikeholdet, av infrastruktur og applikasjoner/løsninger Beskriver den verdien ets leveranser skal skape for virksomheten i fremtiden. Besluttet endring av avtalt omfang. Beskrivelse av et behov som fremmes for systemeier. Dette kan være en ide til et eller et forvaltningsoppdrag. Endringsønsket kan inneholde informasjon om hvordan behovet overordnet er tenkt løst gjennom et IKTsystem med avhengigheter og grensesnitt. Den delen av politiets organisasjon som eier bruken av en definert IKT-støtte. En forretningsprosess kan være en virksomhetsprosess, arbeidsprosess eller forretningsmetode bestående av en samling relaterte, strukturerte aktiviteter eller oppgaver som produserer en bestemt tjeneste eller produkt til et bestemt mål for en bestemt kunde eller kunder. 6

7 Forvaltning Forvaltningsoppdrag Forvaltning er summen av alle styringsog arbeidsprosesser som er nødvendige for å opprettholde kvaliteten i en IKTtjeneste (IKT-løsning, metode, prosess etc) over tid. Se også systemforvaltning Beskrivelse av et behov for endring av funksjonalitet i en eksisterende løsning. Gevinst Gevinstansvarlig Gevinstestimering Gevinstplanlegging Gevinstrealisering Hovedmål En målbar forbedring som et resultat fra leveranser, og som oppfattes som en fordel av en eller flere interessenter. Rolle som er ansvarlig for at ets gevinster realiseres i etterkant av et (eller underveis i et der det er mulig). Gevinstansvarlig(e) utpekes i konseptfasen, og er en viktig bidragsyter til utarbeidelse av gevinstrealiseringsplanen. Dersom formelle gevinstansvarlige ikke er utpekt, har oppdragsgiver dette ansvaret. Estimere gevinster til gitte måleparametre som vil kunne variere fra til Metode der man benytter ulike verktøy for å samle og identifisere gevinster slik at man kan lage en plan for gevinstrealisering. Prosessen med å planlegge, organisere og lede slik at forventede gevinster faktisk realiseres, måles og evalueres. Hovedmål angir mål for hovedområder i virksomheten. De kan handle om hva virksomheten skal resultere i for brukerne, eierne eller samfunnet (eksterne mål), og eventuelt også for organisasjonen og dens medarbeidere (interne mål). 7

8 IKT-løsning IKT-området IKT-portefølje IKT-sikkerhet IKT-strategi IKT-styringsmodell IKT-system IKT-tjeneste 8 Er ett eller flere IKT-system som til sammen støtter virksomheten. Organisatorisk omfatter dette den delen av politiets virksomhet som er relatert til IKT slik som IKT-avdelingen i POD, politidistriktenes IKT-funksjon, særorganenes IKT-funksjon og Politiets IKT-tjenester. Inneholder også oppgaver, prosesser, roller og ansvar som er relatert til IKT i politiet. En definert samling av programmer, er og andre større aktiviteter i IKT-området Se Informasjonssystemsikkerhet Beskriver fremtidige målbilder for IKT som understøtter virksomhetsmålene og overordnet hvordan målbildene skal realiseres. Styringsmodellen beskriver styringsstrukturen, styringsområdene med tilhørende styringsprosesser og de fullmakter som er nødvendig for helhetig styring av IKT Er en enkeltstående applikasjon eller en applikasjon med flere integrasjoner inkludert tilhørende infrastruktur. Et IKTsystem behander, lagrer og overfører data og kan sees på som den tekniske delen av et informasjonssystem eller IKT-løsning. Datasystem kan brukes som synonym for IKT-system. En IKT-tjeneste er en IKT-løsning inkludert tilhørende drift og forvaltning av løsningen. En IKT-tjeneste er basert på informasjonsteknologi og støtter fagsidens arbeidsprosesser. Tjenesten inneholder personellressurser, produksjonsprosesser, teknologi, samt drift og forvaltning av tjenesten.

9 Informasjon Informasjonsaktiva Informasjonssystem Informasjonsverdi Infrastruktur Integrasjon Enhver form for opplysninger i materiell eller immateriell form. Omfatter også informasjon underlagt sikkerhetsloven. All informasjon som har verdi for politiet. handler om å beskytte informasjon, informasjonsbærere og miljøet hvor informasjonen behandles, mot uønskede hendelser og handlinger. Dette innebærer at informasjon beskyttes mot uautorisert innsyn (konfidensialitet), uautorisert endring (integritet) og at den er tilgjengelig når det er behov for den (tilgjengelighet). System for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I prinsippet kan et informasjonssystem (IS) være helt manuelt, men ordet brukes oftest om systemer som er basert på informasjonsog kommunikasjonsteknologi. Til forskjell fra et IKT-system, som er rent teknisk, inkluderer IS-et også de menneskelige brukerne av systemet. Vi kan si at et informasjonssystem er en IKT-løsning inklusiv brukerene. Se informasjonsaktiva Underliggende fysisk og organisatorisk struktur som trengs for at arbeidsprosesser og tjenester skal fungere. Integrasjon er prosessen med å koble sammen ulike IKT-systemer. 9

10 Integritet Intern leveranseavtale Interoperabilitet Konfidensialitet Kunde Leveranseansvarlig Livssyklusplan Lokale applikasjoner Rolle med ansvar for å levere en IKTtjeneste overfor kunde på tvers av f.eks. forvaltning, support og drift. Ivaretas av rollen produktleder i Politiets IKTtjenester. Sikkerhet for at informasjonen og informasjonsbehandlingen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og et resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter. En av tre egenskaper for informasjonssikkerhet sammen med konfidensialitet og tilgjengelighet. Avtale om ytelse av underliggende tjenester som bygger opp under hovedtjenestene og tjenestenivåene definert i tjenesteavtalen, og som leveres av interne enheter se OLA Den evnen en IKT-system med tilhørende prosesser har til å utveksle data og dele informasjon og kunnskap. Sikkerhet for at kun autoriserte personer får tilgang til sensitiv eller gradert informasjon, og at det på forhånd er foretatt en gyldig identifisering og autentisering av personen. En av tre egenskaper for informasjonssikkerhet sammen med integritet og tilgjengelighet. Avtalepart for leverandøren av tjenester. Systemeier utøver kunderolle. Plan for forvaltning av et IKT-system - prinsipielt sett fra implementering til avvikling. Planen revideres årlig og eies av systemeier. Inneholder status for IKTsystemets levetid, modenhet og utbredelse i forhold til for eksempel antall brukere. Lokal IKT-løsning som kun benyttes i enkelte distrikt eller særorgan. 10

11 Modning Mål- og resultatstyring Nedetid OLA Portefølje Porteføljestyring Produktleder I hvilken grad en organisasjon har evnen til å styre og utvikle seg, og i hvilken grad den evner å hente ut gevinster av endringer. Å sette mål for hva virksomheten skal oppnå, å måle resultater og sammenligne dem med målene, og bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. Tidsrom når IKT-tjeneste er utilgjengelig. Deles inn i planlagt og uplanlagt nedetid. Operational Level Agreement se intern leveranseavtale. Virksomhetens samlede investeringer, eller delmengder av dette, i endringer for å oppnå virksomhetens strategiske mål. En koordinert samling av strategiske prosesser og beslutninger som til sammen muliggjør en mest mulig effektiv balanse mellom strategisk organisasjonsutvikling og "business as usual". Se leveranseansvarlig. Program Prosjekt En midlertidig fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, overvåke og lede et sett av relaterte er og aktiviteter for å levere resultater og gevinster som understøtter politiets strategiske mål. Et program har ofte en varighet på flere år. En midlertidig organisasjon som skal levere ett eller flere produkter i den hensikt å oppnå spesifiserte mål og gevinster. 11

12 Prosjekteier Prosjektleder Publikum Register Resultatmål Risiko Rolle som er ansvarlig for et på vegne av linjeorganisasjonen og styrer et på overordnet nivå. Prosjekteier skal sikre at et gir verdi for pengene. Rolle som har ansvar for daglig ledelse av et og har myndighet til å gjennomføre et på vegne av eier og styringsgruppen innenfor vedtatte rammer og begrensninger som er definert ved ets beslutningspunkter. Innbyggere, borgere, næringsliv og aktører som har behov for kontakt med politiet. En samling av opplysninger som er lagret systematisk på en slik måte at opplysningene om den enkelte kan finnes igjen. Resultater eller mål som et skal oppnå i forhold til ets definerte leveranser knyttet til egenskapers kvalitet, tid og kostnader. Resultatmålene måles ved ets ferdigstillelse. Et mål som kombinerer sannsynligheten og virkningen av en hendelse. Se usikkerhet. Risikoanalyse Prosess for å forstå formen for risiko og bestemme risikonivået. Risikonivå Risikotoappetitt Omfanget av en risiko eller en kombinasjon av risikoer. Beskrivelsen av det risikonivået en organisasjon eller virksomhet beslutter å akseptere. 12

13 Service Desk Funksjon (organisasjonsenhet) som er mottak (ofte SPOC = Single Point of Contact) og ansvarlig for håndtering av alle henvendelsene fra kundene/brukerne. SLA SLM Sourcingstrategi Styringsgruppe Service Level Agreement se tjenesteavtale Service Level Management se tjenesteforvaltning Definerer hvilke oppgaver og kompetanse innenfor drift, forvaltning og utvikling som skal ivaretas internt og hva som skal kjøpes eksternt samt hvordan det skal kjøpes. Ansvarlig for den overordnede ledelse og styring av et og representerer virksomhetens interesser og ønsker på overordnet nivå. Styringsmodell for informasjons-sikkerhet Styringsområder Styringsprosesser Styringsmodellen dokumenterer styringsstrukturen, styringsområdene med tilhørende styringsprosesser og de fullmakter som er nødvendig for helhetig styring av informasjonssikkerhet i politiet. Vesentlig komponent i IKTstyringsmodell. Styringsområdet omfatter styringsprosesser, relevant del av styringsstruktur (inkludert mandater og fullmakter til aktørene) og underliggende styringsporosesser. Vesentlig komponent i IKTstyringsmodell. For hvert styringsområde inngår styringsprosesser som dokumenterer hvordan styringen gjennomføres. 13

14 Styringsstruktur Styringssystem for informasjonssikkerhet Superbruker System Systemeier Systemforvalter Systemforvaltning Vesentlig komponent i IKTstyringsmodell. Oversikt over de formelle fora og aktører med tilhørende fullmakter som inngår i styringsmodellen. Den delen av det samlede styringssystemet i en virksomhet som, basert på en forretningsmessig risikotilnærming, etablerer, implementerer, drifter, overvåker, evaluerer, vedlikeholder og forbedrer informasjonssikkerhet. Rolle som har inngående kunnskap om IKT-systemet og bruker det til daglig. Bistår ved innføring av nye versjoner og oppdateringer av IKT-systemene. Gir innspill til systemforvalter ved behov for endring. Se IKT-system Rolle som er premissgiver og skal påse at utforming av systemeiers del av IKTporteføljen skjer i henhold til strategier og handlingsplaner for politiet og krav fra eksterne interessenter. Rolle som iverksetter endringer og tiltak i hht. budsjett og føringer fra systemeier. Utarbeider årlige forvaltningsplaner inkludert budsjett. Foreslår endringskø og produktkø overfor Systemeier i samråd med Produktleder eller Tjenesteansvarlig. Systemforvaltning utøves fra et IKTsystem overføres til IKT-drift og linjeorganisasjonen for ordinær produksjon. Gjennomføres for å bevare eller forbedre et IKT-system. Det skilles ofte mellom forvaltning og drift av applikasjoner. 14

15 Tilgjengelighet Tjenesteansvarlig Tjenesteavtale Tjenesteeier Tjenesteforvaltning Tjenestekatalog Tjenestemottaker Tjenestenivå Usikkerhet Sikkerhet for at en tjeneste oppfyller bestemte krav til stabilitet, slik at aktuell informasjon er tilgjengelig ved behov. En av tre egenskaper for informasjonssikkerhet sammen med konfidensialitet og integritet. Rolle som er ansvarlig for etablering av tjenesteavtaler samt all oppfølging, forvaltning og administrasjon av tjenesteavtaler og leveranser knyttet til slike avtaler En avtale mellom tjenestemottaker og tjenesteyter om ytelse av tjeneste(r), tjenestens innhold, omfang, egenskaper og med avtalt servicenivå. Rolle som eier av en eller flere tjenester Etablering, levering, endring og utfasing av IKT-tjenester til en mottaker. Beskrivelse av alle gjeldende tjenester fra en leverandør Den som har avtalt mottak av tjenesten, ofte kalt kunde eller bruker Tjenestekvalitet som er avtalt for en tjeneste. Identifisert med ulike parametere som må kunne måles og avvik fra avtalt nivå må kunne identifiseres. Eksempel på parametere er tilgjengelighet, svartid, kapasitet, gjenopprettingstid, servicevindu (avtalt nedetid). En mulig hendelse, eller ett sett av mulige hendelser, som dersom de inntreffer har en konskvens for oppnåelse av ets mål. En usikkerhet er kvantifisert som en kombinasjon av sannsynlighet for å inntreffe og konsekvens for ets mål dersom den inntreffer. En usikkerhet kan være både en risiko og en mulighet. 15

16 Usikkerhetsstyring Verdivurdering Virksomhets Virksomhetsmodell Virksomhetsområde Systematisk anvendelse av prinsipper, metoder, prosesser og teknikker for å identifisere og estimere usikkerhet, for deretter å planlegge, iverksette og følge opp tiltak. En prosess for å vurdere verdien av ett eller en samling av informasjonsaktiva. Virksomhets dreier seg om hvordan virksomheter i politiet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. Prinsipper, metoder og modeller beskriver politiets virksomhet i en helhet. Med virksomhet i denne sammenheng menes hele politiet inkludert Politidirektoratet Et verktøy for å gi en helhetlig og presis beskrivelse av politiet som virksomhet basert på de oppgaver politiet utfører. Politiets oppgaver gruppert i logiske områder uten kobling til politiets organisering både i forhold til struktur og organisasjon. Logisk område virksomhetsmodellen er delt inn i. Er virksomhetsområde inneholder en samling av oppgaver som naturlig hører sammen. 16

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning Kapittel 1: Innledning - Universitetet i Oslo Kapittel 1: Innledning IT-sikkerhetsarbeidet skal være tydelig forankret og godt kjent i universitetets ledelse og ha denne ledelsens uttalte støtte, oppmerksomhet

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer