IKT-BEGREPER I POLITIET Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0"

Transkript

1 IKT-BEGREPER I POLITIET Versjon 1.0

2 INNHOLD 1 INNLEDNING Oppsummering Målgruppe Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper SENTRALE BEGREPER Begreper i rammeverk Utvalgte begreper

3 1 INNLEDNING 1.1 Oppsummering En ordliste med IKT-begreper i politiet er nødvendig for å sikre at beslutningstakere, forfattere av sentrale dokumenter og aktører i modningsarbeidet har en felles begrepsforståelse. 1.2 Målgruppe Målgruppen omfatter alle beslutningstakere herunder ledere og mellomledere i Politidirektoratet, distrikter og særorganer som forfatter dokumenter slik som handlingsplaner, strategier og styringsdokumenter. Deltagere i styringsgrupper er også innenfor målgruppen i forhold til dokumenter og diskusjoner der sentrale begreper må forstås likt av alle deltagerne. 1.3 Regler for bruk av begrepene Begrepene skal benyttes når sentrale dokumenter utformes. Dette er dokumenter der det er viktig at alle innenfor målgruppen har en felles forståelse for de ord og uttrykk som er benyttet i teksten. Det skal ikke forekomme at begreper omskrives når dokumenter lages. Dersom dette anses som nødvendig skal man ta kontakt med virksomhetsfunksjonen for å avklare endringer til begrepene, se kontaktinformasjon nedenfor. 1.4 Forvaltning av begreper Listen med begreper forvaltes av funksjonen virksomhets, som skal sikre at begrepene har en entydig definisjon og at de blir forankret i de ulike fagmiljøer som har ansvar for sine fagbegreper. Forslag til endringer i dokumentet eller endringer til/i begrepene kan sendes til 3

4 2 SENTRALE BEGREPER Ordlisten inneholder utvalgte begreper som det er viktig at målgruppen har en felles forståelse for. Det er ikke meningen at ordlisten skal inneholde alle begrepene i for eksempel rammeverket ITIL, men det kan være enkelte begreper her som i politiet har en spesiell betydning som det er viktig at alle vet om. IKT-begreper i politiet finner man som arbeidsdokumenter på katalogstrukturen N:\Distrikter\98 POD\Virksomhets\04 sentrale begreper Begrepene er også lagt inn i dette dokumentet i avsnitt Begreper i rammeverk Det er en målsetting at det skal benytte beste praksis metoder og rammeverk i forhold til IKT-styring i politiet. I rammeverkene finner man ofte omfattende ordlister som kan være viktig når sentrale dokumenter utformes, men det er ikke hensiktsmessig at disse ordlistene inngår i politiets begrepslister. Dersom enkelt ord har en annen betydning i politiet kan ordet defineres i ordlisten, men da er det viktig at man er klar over at ordet kan ha en annen betydning i rammeverket. Den enkelte må sette seg inn i aktuelle rammeverk ved behov. TOGAF COBIT ITIL PRINCE2 MSP MOP 4 The Open Group Architectural Framework er et åpent rammeverk for virksomhets. Rammeverk som fokuserer på IT Governance, eller IKTstyring. Det er et verktøy og kontrollrammeverk sett fra fagsidens synsvinkel. COBIT sikrer at IT understøtter faglige behov slik at fagsidens ledelse kan bygge bro over gapet mellom krav til kontroll, tekniske utfordringer og faglig risiko, altså økonomien, i IT er. Rammeverk for hvordan IT-ressurser burde organiseres for å levere økt verdi for fagsidens krav til IT-løsninger. Det dokumenterer prosessene, funksjonene og rollene til ledelse av IT-tjenester. En internasjonalt anerkjent metode og sertifisering i ledelse. Består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper for god gjennomføring. Metoden legger også vekt på ansvar og myndighetsfordeling slik at alle som jobber i et har en klar forståelse for hverandres roller og behov. Managing Successful Programs representerer anerkjent god praksis innenfor programstyring for å levere endringer gjennom anvendelsen av strategier for programstyring. Management of Portfolios ser på endringshåndtering fra et strategisk ståsted. Det gir en oversikt over alle endringsaktivitetene. Dette inkluderer innhold i porteføljen, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på daglig drift samt organisasjonens strategiske mål.

5 2.2 Utvalgte begreper Begrep Fagområde Beskrivelse Applikasjon Arkitektur Behandlingsansvarlig Beslutningspunkt Bruker Databehandler Programvare bestående av funksjoner som fyller behovene til en IKT-tjeneste. Hver applikasjon kan være del av mer enn én IKT-tjeneste. En applikasjon kjøres på en eller flere servere eller klienter som er en del av infrastrukturen. Strukturen til et system eller IKT-løsning, inklusiv forbindelsen mellom komponenter og relasjoner til miljøet de befinner seg i. Arkitektur omfatter også standarder og retningslinjer i form av for eksempel prinsipper som viser vei for systemets design og utvikling. Rolle som etter lov eller forskrift alene eller sammen med andre bestemmer formålet med databehandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Et definert punkt i politiets modell der det skal fattes en formell beslutning. Mottaker av og kravstiller til tjenester som ytes av leverandøren. Med bruker forstår vi her sluttbrukere og/eller brukerorganisasjon. Person eller virksomhet som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandler er alltid utenfor den behandlingsansvarliges organisasjon og personer hos den behandlingsansvarlige som arbeider med personopplysninger er aldri databehandler i lovens forstand. 5

6 Drift Driftsansvarlig Effektmål Endringsanmodning Endringsønske Fagsiden Forretningsprosess Drift er summen av alle styrings- og arbeidsprosesser som er nødvendige for å levere IKT-systemer med avtalt kvalitet. Det være seg basis drift (nettverk, datasenter, servere overvåking, databaser, OS, lisenser m.m uten noen form for forretningslogikk), samt applikasjonsdrift (tilgjengeliggjøring av programvare for sluttbrukere med tilhørende overvåking, kapasitetsplanlegging, proaktiv drift m.m). Rolle hos leverandøren som er ansvarlig for driften, og i mange tilfeller også vedlikeholdet, av infrastruktur og applikasjoner/løsninger Beskriver den verdien ets leveranser skal skape for virksomheten i fremtiden. Besluttet endring av avtalt omfang. Beskrivelse av et behov som fremmes for systemeier. Dette kan være en ide til et eller et forvaltningsoppdrag. Endringsønsket kan inneholde informasjon om hvordan behovet overordnet er tenkt løst gjennom et IKTsystem med avhengigheter og grensesnitt. Den delen av politiets organisasjon som eier bruken av en definert IKT-støtte. En forretningsprosess kan være en virksomhetsprosess, arbeidsprosess eller forretningsmetode bestående av en samling relaterte, strukturerte aktiviteter eller oppgaver som produserer en bestemt tjeneste eller produkt til et bestemt mål for en bestemt kunde eller kunder. 6

7 Forvaltning Forvaltningsoppdrag Forvaltning er summen av alle styringsog arbeidsprosesser som er nødvendige for å opprettholde kvaliteten i en IKTtjeneste (IKT-løsning, metode, prosess etc) over tid. Se også systemforvaltning Beskrivelse av et behov for endring av funksjonalitet i en eksisterende løsning. Gevinst Gevinstansvarlig Gevinstestimering Gevinstplanlegging Gevinstrealisering Hovedmål En målbar forbedring som et resultat fra leveranser, og som oppfattes som en fordel av en eller flere interessenter. Rolle som er ansvarlig for at ets gevinster realiseres i etterkant av et (eller underveis i et der det er mulig). Gevinstansvarlig(e) utpekes i konseptfasen, og er en viktig bidragsyter til utarbeidelse av gevinstrealiseringsplanen. Dersom formelle gevinstansvarlige ikke er utpekt, har oppdragsgiver dette ansvaret. Estimere gevinster til gitte måleparametre som vil kunne variere fra til Metode der man benytter ulike verktøy for å samle og identifisere gevinster slik at man kan lage en plan for gevinstrealisering. Prosessen med å planlegge, organisere og lede slik at forventede gevinster faktisk realiseres, måles og evalueres. Hovedmål angir mål for hovedområder i virksomheten. De kan handle om hva virksomheten skal resultere i for brukerne, eierne eller samfunnet (eksterne mål), og eventuelt også for organisasjonen og dens medarbeidere (interne mål). 7

8 IKT-løsning IKT-området IKT-portefølje IKT-sikkerhet IKT-strategi IKT-styringsmodell IKT-system IKT-tjeneste 8 Er ett eller flere IKT-system som til sammen støtter virksomheten. Organisatorisk omfatter dette den delen av politiets virksomhet som er relatert til IKT slik som IKT-avdelingen i POD, politidistriktenes IKT-funksjon, særorganenes IKT-funksjon og Politiets IKT-tjenester. Inneholder også oppgaver, prosesser, roller og ansvar som er relatert til IKT i politiet. En definert samling av programmer, er og andre større aktiviteter i IKT-området Se Informasjonssystemsikkerhet Beskriver fremtidige målbilder for IKT som understøtter virksomhetsmålene og overordnet hvordan målbildene skal realiseres. Styringsmodellen beskriver styringsstrukturen, styringsområdene med tilhørende styringsprosesser og de fullmakter som er nødvendig for helhetig styring av IKT Er en enkeltstående applikasjon eller en applikasjon med flere integrasjoner inkludert tilhørende infrastruktur. Et IKTsystem behander, lagrer og overfører data og kan sees på som den tekniske delen av et informasjonssystem eller IKT-løsning. Datasystem kan brukes som synonym for IKT-system. En IKT-tjeneste er en IKT-løsning inkludert tilhørende drift og forvaltning av løsningen. En IKT-tjeneste er basert på informasjonsteknologi og støtter fagsidens arbeidsprosesser. Tjenesten inneholder personellressurser, produksjonsprosesser, teknologi, samt drift og forvaltning av tjenesten.

9 Informasjon Informasjonsaktiva Informasjonssystem Informasjonsverdi Infrastruktur Integrasjon Enhver form for opplysninger i materiell eller immateriell form. Omfatter også informasjon underlagt sikkerhetsloven. All informasjon som har verdi for politiet. handler om å beskytte informasjon, informasjonsbærere og miljøet hvor informasjonen behandles, mot uønskede hendelser og handlinger. Dette innebærer at informasjon beskyttes mot uautorisert innsyn (konfidensialitet), uautorisert endring (integritet) og at den er tilgjengelig når det er behov for den (tilgjengelighet). System for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I prinsippet kan et informasjonssystem (IS) være helt manuelt, men ordet brukes oftest om systemer som er basert på informasjonsog kommunikasjonsteknologi. Til forskjell fra et IKT-system, som er rent teknisk, inkluderer IS-et også de menneskelige brukerne av systemet. Vi kan si at et informasjonssystem er en IKT-løsning inklusiv brukerene. Se informasjonsaktiva Underliggende fysisk og organisatorisk struktur som trengs for at arbeidsprosesser og tjenester skal fungere. Integrasjon er prosessen med å koble sammen ulike IKT-systemer. 9

10 Integritet Intern leveranseavtale Interoperabilitet Konfidensialitet Kunde Leveranseansvarlig Livssyklusplan Lokale applikasjoner Rolle med ansvar for å levere en IKTtjeneste overfor kunde på tvers av f.eks. forvaltning, support og drift. Ivaretas av rollen produktleder i Politiets IKTtjenester. Sikkerhet for at informasjonen og informasjonsbehandlingen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og et resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter. En av tre egenskaper for informasjonssikkerhet sammen med konfidensialitet og tilgjengelighet. Avtale om ytelse av underliggende tjenester som bygger opp under hovedtjenestene og tjenestenivåene definert i tjenesteavtalen, og som leveres av interne enheter se OLA Den evnen en IKT-system med tilhørende prosesser har til å utveksle data og dele informasjon og kunnskap. Sikkerhet for at kun autoriserte personer får tilgang til sensitiv eller gradert informasjon, og at det på forhånd er foretatt en gyldig identifisering og autentisering av personen. En av tre egenskaper for informasjonssikkerhet sammen med integritet og tilgjengelighet. Avtalepart for leverandøren av tjenester. Systemeier utøver kunderolle. Plan for forvaltning av et IKT-system - prinsipielt sett fra implementering til avvikling. Planen revideres årlig og eies av systemeier. Inneholder status for IKTsystemets levetid, modenhet og utbredelse i forhold til for eksempel antall brukere. Lokal IKT-løsning som kun benyttes i enkelte distrikt eller særorgan. 10

11 Modning Mål- og resultatstyring Nedetid OLA Portefølje Porteføljestyring Produktleder I hvilken grad en organisasjon har evnen til å styre og utvikle seg, og i hvilken grad den evner å hente ut gevinster av endringer. Å sette mål for hva virksomheten skal oppnå, å måle resultater og sammenligne dem med målene, og bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. Tidsrom når IKT-tjeneste er utilgjengelig. Deles inn i planlagt og uplanlagt nedetid. Operational Level Agreement se intern leveranseavtale. Virksomhetens samlede investeringer, eller delmengder av dette, i endringer for å oppnå virksomhetens strategiske mål. En koordinert samling av strategiske prosesser og beslutninger som til sammen muliggjør en mest mulig effektiv balanse mellom strategisk organisasjonsutvikling og "business as usual". Se leveranseansvarlig. Program Prosjekt En midlertidig fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, overvåke og lede et sett av relaterte er og aktiviteter for å levere resultater og gevinster som understøtter politiets strategiske mål. Et program har ofte en varighet på flere år. En midlertidig organisasjon som skal levere ett eller flere produkter i den hensikt å oppnå spesifiserte mål og gevinster. 11

12 Prosjekteier Prosjektleder Publikum Register Resultatmål Risiko Rolle som er ansvarlig for et på vegne av linjeorganisasjonen og styrer et på overordnet nivå. Prosjekteier skal sikre at et gir verdi for pengene. Rolle som har ansvar for daglig ledelse av et og har myndighet til å gjennomføre et på vegne av eier og styringsgruppen innenfor vedtatte rammer og begrensninger som er definert ved ets beslutningspunkter. Innbyggere, borgere, næringsliv og aktører som har behov for kontakt med politiet. En samling av opplysninger som er lagret systematisk på en slik måte at opplysningene om den enkelte kan finnes igjen. Resultater eller mål som et skal oppnå i forhold til ets definerte leveranser knyttet til egenskapers kvalitet, tid og kostnader. Resultatmålene måles ved ets ferdigstillelse. Et mål som kombinerer sannsynligheten og virkningen av en hendelse. Se usikkerhet. Risikoanalyse Prosess for å forstå formen for risiko og bestemme risikonivået. Risikonivå Risikotoappetitt Omfanget av en risiko eller en kombinasjon av risikoer. Beskrivelsen av det risikonivået en organisasjon eller virksomhet beslutter å akseptere. 12

13 Service Desk Funksjon (organisasjonsenhet) som er mottak (ofte SPOC = Single Point of Contact) og ansvarlig for håndtering av alle henvendelsene fra kundene/brukerne. SLA SLM Sourcingstrategi Styringsgruppe Service Level Agreement se tjenesteavtale Service Level Management se tjenesteforvaltning Definerer hvilke oppgaver og kompetanse innenfor drift, forvaltning og utvikling som skal ivaretas internt og hva som skal kjøpes eksternt samt hvordan det skal kjøpes. Ansvarlig for den overordnede ledelse og styring av et og representerer virksomhetens interesser og ønsker på overordnet nivå. Styringsmodell for informasjons-sikkerhet Styringsområder Styringsprosesser Styringsmodellen dokumenterer styringsstrukturen, styringsområdene med tilhørende styringsprosesser og de fullmakter som er nødvendig for helhetig styring av informasjonssikkerhet i politiet. Vesentlig komponent i IKTstyringsmodell. Styringsområdet omfatter styringsprosesser, relevant del av styringsstruktur (inkludert mandater og fullmakter til aktørene) og underliggende styringsporosesser. Vesentlig komponent i IKTstyringsmodell. For hvert styringsområde inngår styringsprosesser som dokumenterer hvordan styringen gjennomføres. 13

14 Styringsstruktur Styringssystem for informasjonssikkerhet Superbruker System Systemeier Systemforvalter Systemforvaltning Vesentlig komponent i IKTstyringsmodell. Oversikt over de formelle fora og aktører med tilhørende fullmakter som inngår i styringsmodellen. Den delen av det samlede styringssystemet i en virksomhet som, basert på en forretningsmessig risikotilnærming, etablerer, implementerer, drifter, overvåker, evaluerer, vedlikeholder og forbedrer informasjonssikkerhet. Rolle som har inngående kunnskap om IKT-systemet og bruker det til daglig. Bistår ved innføring av nye versjoner og oppdateringer av IKT-systemene. Gir innspill til systemforvalter ved behov for endring. Se IKT-system Rolle som er premissgiver og skal påse at utforming av systemeiers del av IKTporteføljen skjer i henhold til strategier og handlingsplaner for politiet og krav fra eksterne interessenter. Rolle som iverksetter endringer og tiltak i hht. budsjett og føringer fra systemeier. Utarbeider årlige forvaltningsplaner inkludert budsjett. Foreslår endringskø og produktkø overfor Systemeier i samråd med Produktleder eller Tjenesteansvarlig. Systemforvaltning utøves fra et IKTsystem overføres til IKT-drift og linjeorganisasjonen for ordinær produksjon. Gjennomføres for å bevare eller forbedre et IKT-system. Det skilles ofte mellom forvaltning og drift av applikasjoner. 14

15 Tilgjengelighet Tjenesteansvarlig Tjenesteavtale Tjenesteeier Tjenesteforvaltning Tjenestekatalog Tjenestemottaker Tjenestenivå Usikkerhet Sikkerhet for at en tjeneste oppfyller bestemte krav til stabilitet, slik at aktuell informasjon er tilgjengelig ved behov. En av tre egenskaper for informasjonssikkerhet sammen med konfidensialitet og integritet. Rolle som er ansvarlig for etablering av tjenesteavtaler samt all oppfølging, forvaltning og administrasjon av tjenesteavtaler og leveranser knyttet til slike avtaler En avtale mellom tjenestemottaker og tjenesteyter om ytelse av tjeneste(r), tjenestens innhold, omfang, egenskaper og med avtalt servicenivå. Rolle som eier av en eller flere tjenester Etablering, levering, endring og utfasing av IKT-tjenester til en mottaker. Beskrivelse av alle gjeldende tjenester fra en leverandør Den som har avtalt mottak av tjenesten, ofte kalt kunde eller bruker Tjenestekvalitet som er avtalt for en tjeneste. Identifisert med ulike parametere som må kunne måles og avvik fra avtalt nivå må kunne identifiseres. Eksempel på parametere er tilgjengelighet, svartid, kapasitet, gjenopprettingstid, servicevindu (avtalt nedetid). En mulig hendelse, eller ett sett av mulige hendelser, som dersom de inntreffer har en konskvens for oppnåelse av ets mål. En usikkerhet er kvantifisert som en kombinasjon av sannsynlighet for å inntreffe og konsekvens for ets mål dersom den inntreffer. En usikkerhet kan være både en risiko og en mulighet. 15

16 Usikkerhetsstyring Verdivurdering Virksomhets Virksomhetsmodell Virksomhetsområde Systematisk anvendelse av prinsipper, metoder, prosesser og teknikker for å identifisere og estimere usikkerhet, for deretter å planlegge, iverksette og følge opp tiltak. En prosess for å vurdere verdien av ett eller en samling av informasjonsaktiva. Virksomhets dreier seg om hvordan virksomheter i politiet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. Prinsipper, metoder og modeller beskriver politiets virksomhet i en helhet. Med virksomhet i denne sammenheng menes hele politiet inkludert Politidirektoratet Et verktøy for å gi en helhetlig og presis beskrivelse av politiet som virksomhet basert på de oppgaver politiet utfører. Politiets oppgaver gruppert i logiske områder uten kobling til politiets organisering både i forhold til struktur og organisasjon. Logisk område virksomhetsmodellen er delt inn i. Er virksomhetsområde inneholder en samling av oppgaver som naturlig hører sammen. 16

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011

Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 Mandal kommunes styringssystem for informasjonssikkerhet Utkast, mars 2011 1 1.0 INNLEDNING. Mandal kommune samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger som en nødvendig del for å kunne utføre sine

Detaljer

IT Service Management - ITIL v3. Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no

IT Service Management - ITIL v3. Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no IT Service Management - ITIL v3 Av Are Sivertsen Sjefskonsulent Atea AS are.sivertsen@atea.no IT Service Management Definisjon: Implementasjon og håndtering av IT-tjenester med kvalitet som fyller kommunens

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT IKT seminar 2011-02-17 August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Tittel: Virksomhetens styring og kontroll av IT Corporate

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Registrerte varemerker tilhørende

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Felles introduksjon til kurs 1A, 1B og 1C Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS NOKIOS kurs tirsdag 29. oktober 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Målbilde for XXX Januar 2016 Versjon 0.10 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: 21 07 00 00 // Faks: 21 07 00 01 www.nav.no //

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Norsk Tipping - Spill og underholdning siden 1948 9. juni 2010 2 Målet med presentasjonen

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Overordnet presentasjon av PRINCE2/Prosjektveiviseren, MoP og MSP og hvordan disse henger sammen. Nettverk for program- og porteføljestyring

Overordnet presentasjon av PRINCE2/Prosjektveiviseren, MoP og MSP og hvordan disse henger sammen. Nettverk for program- og porteføljestyring Overordnet presentasjon av PRINCE2/Prosjektveiviseren, MoP og MSP og hvordan disse henger sammen Nettverk for program- og porteføljestyring 2. mai 2016 Ingar Brauti, RC Gevinster skal drive porteføljestyrte

Detaljer

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Presentasjon sikkerhetsforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Presentasjon sikkerhetsforum 2014 Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Agenda Regjeringens politikk Regulatoriske krav til etablering av tiltak for å sikre informasjonssikkerheten Risk management

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi

IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi IKT-Strategi og handlingsplan 2011-2013 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen Strategi Side 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Disposisjon og oppbygning... 3 2 Regional IKT Strategi sammendrag...

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Level Management - ITIL Dato: 12.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets Service

Detaljer

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve

Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Hvordan få ut gevinstene fra e-forvaltning? Jens Nørve Rikets tilstand? Felles målbilde? Felles arkitekturmålbilde? Felles syn på felles komponentene? Mange tiltak bidrar til å fremmer gevinstrealisering

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Stilling/navn Seksjonsleder sikkerhet/geir Hovind Fagansvarlig strategisk sikkerhet/christian Jacobsen

Stilling/navn Seksjonsleder sikkerhet/geir Hovind Fagansvarlig strategisk sikkerhet/christian Jacobsen Prosess for behandling av informasjonssikkerhetsmessige Side 1 av 6 Versjon 1.0 Prosess for behandling av informasjonssikkerhetsmessige Endringslogg: Versjon Dato Kapittel Beskrivelse av endring Utført

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Mål med presentasjonen Forsøke å gi et innblikk i hvordan verden ser ut for

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Desk, Incident Management og Problem Management - ITIL Dato: 02.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema

Detaljer

3) Personregister Registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen.

3) Personregister Registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen. 1.5 Definisjoner Definisjoner i Personopplysningslov og -forskrift 1) Personopplysning Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 2) Behandling av personopplysninger Enhver bruk av

Detaljer

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements - Hensikt, innhold og skråblikk på case Dagfinn Sæther, fagsjef ASP Norge Vi gjør en avtale (Service Level Agreement) Åpningstid: Torsdag 12 mars 2009 13.15 13.50 Foredragsholders

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet. design og produksjon Wittusen & Jensen Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no PDMT - Oslo Sørkedalsveien

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Multisourcing eller flerleverandørforhold Presentasjon på nettverksmøte i Dataforeningen 14. januar 2016

Multisourcing eller flerleverandørforhold Presentasjon på nettverksmøte i Dataforeningen 14. januar 2016 Multisourcing eller flerleverandørforhold Presentasjon på nettverksmøte i Dataforeningen 14. januar 2016 Jan Erik Secker, faggruppen for Outsourcing & offshoring Bakgrunn Bruk av både interne og eksterne

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Risikovurdering av Public 360

Risikovurdering av Public 360 Risikovurdering av Public 360 Øivind Høiem Seniorrådgiver UNINETT AS SUHS-konferansen 2015 Informasjonssikkerhet som muliggjøreren! For at ny teknologi skal bli brukt må brukere ha tillit til den Informasjonssikkerhet

Detaljer

3.1 Prosedyremal. Omfang

3.1 Prosedyremal. Omfang 3.1 Prosedyremal Formål Hensikten med denne planen er å planlegge hvordan Midt-Telemarkkommunene skal forebygge og håndtere uønskede hendelser, samt å beskytte kritiske tjenester og systemer mot negative

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør Øst ØtRHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. IKT Styringssystem Styringsområdet forvaltning

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte

Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte Vedlegg 3 Teknisk støtte Versjon-1 1 av 7 Versjon-1 2 av 7 Vedlegg 3 Teknisk støtte Innholdsfortegnelse 1 Operatørens tekniske support Single Point of Contact (SPOC)... 4 1.1 Henvendelser til Operatørens

Detaljer

Service Portfolio Management i NSBen (tog-)reise mot større verdiskapning. 14. Mars 2012

Service Portfolio Management i NSBen (tog-)reise mot større verdiskapning. 14. Mars 2012 Service Portfolio Management i NSBen (tog-)reise mot større verdiskapning 14. Mars 2012 Hvem er vi? Bjørn Embretsen Kvalitet- og Prosessjef i Senter for Konsernsystemer - SKS i NSB Tidligere - IKT- og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune tar i bruk stadig flere it-løsninger for å ivareta en effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig som at slike løsninger letter

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur Kap. 6 Technical Integration Architecture Studentpresentasjon av Cato Haukeland Oversikt Introduksjon -spesifikasjon Krav Beskrivelse Servicenivå Sikkerhet Plan Best practices Introduksjon Masterdokument

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Kundens krav til Bistanden beskrives her Om Politiets IKT-tjenester I 2014 ble Politiets IKT-tjenester (PIT) etablert som en egen organisatorisk enhet underlagt Politidirektoratet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune

IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT ServiceDesk i Møre og Romsdal fylkeskommune IT i Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke bare teknologi; Det handler også om mennesker og prosesser på tvers av IT IT Service Management er en mulighet

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg i Finnmark. - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune

Digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg i Finnmark. - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune Digitalt førstevalg i Finnmark Digitalt førstevalg - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune 1 2 Digitalt førstevalg i Finnmark Bakgrunn for prosjektet - Hvordan kom vi i

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

BILAG 5 til kontrakten

BILAG 5 til kontrakten BILAG 5 til kontrakten Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 SLA og rapportering 3 1.1 Oppetidskrav 3 1.2 Hendelser og avvik 4 1.2.A Rapportering 4 1.2.B Saksbehandler

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

God forvaltning og systemeierskap ved utvikling, idriftsettelse og bruk /drift av ny teknologi. Mariann Hornnes Teknisk direktør Oslo Lufthavn AS

God forvaltning og systemeierskap ved utvikling, idriftsettelse og bruk /drift av ny teknologi. Mariann Hornnes Teknisk direktør Oslo Lufthavn AS God forvaltning og systemeierskap ved utvikling, idriftsettelse og bruk /drift av ny teknologi Mariann Hornnes Teknisk direktør Oslo Lufthavn AS Oslo Lufthavn AS Fakta om OSL / Gardermoen området 1. Ca.

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

UTKAST Organisering Qm+

UTKAST Organisering Qm+ DILBERT-prosjektet UTKAST Organisering Qm+ NOTAT Utarbeidet av Bjørn Grønning, Dato 16.08.12 Dokumentversjon 0.5 Dette dokumentets formål Beskrive organisering av personellressurser til Qm+ systemet og

Detaljer

ARKITEKTURPROSJEKTET

ARKITEKTURPROSJEKTET Vedlegg B PROSJEKTFORSLAG ARKITEKTURPROSJEKTET I MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.0 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid Arkitekturarbeide ved NTNU Carl-Fredrik Sørensen og Ole Langfeldt Arkitekter NTNU IT Agenda Kontekst for arkitekturarbeid IKT i UH-sektoren DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje.

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje. Sak 27/2015: Revidert versjon av «Roller og ansvar for Tjenesterådet» Sammendrag Notatet er oppdatert på bakgrunn av innspill fra forrige Tjenesteråd. Det er gjort flere mindre endringer i teksten, med

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Lagring av personopplysninger. Øyvind Eilertsen UNINETT CERT. SUHS-konferansen Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger:

Lagring av personopplysninger. Øyvind Eilertsen UNINETT CERT. SUHS-konferansen Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger: Lagring av personopplysninger Øyvind Eilertsen UNINETT CERT SUHS-konferansen 2011 Dagens tekst Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger: Organisatoriske krav Tekniske krav Informasjonssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Utdanningsetaten P. Reinholdsen Dato: 22.03.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/02641-2 Rohan Fininger, 95754230 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

HØRINGSUTKAST. Minimumskriterier for tilknytning til helsenettet

HØRINGSUTKAST. Minimumskriterier for tilknytning til helsenettet HØRINGSUTKAST Minimumskriterier for tilknytning til helsenettet Dato 28. 04. 2011 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Om dokumentet...3 Forvaltning...3 Bakgrunn...3 Juridisk bindende ved avtale...3

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Presentasjon Økonomidirektørmøte SUHS Arne Lunde, KD

Presentasjon Økonomidirektørmøte SUHS Arne Lunde, KD Presentasjon Økonomidirektørmøte SUHS 2012 Arne Lunde, KD Temaer Styringsmodell Strategier og planer Mål- og resultatstyring Ressursstyring Forretningsprosesser Arkitektur IKT-utfordringer Veien videre

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

CS Norge. Forvaltning. Bompengekonferansen, Trondheim

CS Norge. Forvaltning. Bompengekonferansen, Trondheim CS Norge Forvaltning Bompengekonferansen, Trondheim 2011.10.14 Sentralsystem for AutoPASS forankring i Statens vegvesen Fra Bompengeavtalen (Håndbok 102) Vegvesenet har hovedansvar for valg, innkjøp og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer