SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE"

Transkript

1 SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON Side 1 av 16

2 Innhold Om tjenesteavtalen Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Servicedesk... 7 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 7 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Brukerservice... 8 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 8 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Serviceledelse... 9 Garanti og serviceerklæring fra ASF Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Standardendringer Kategorisering av hendelser Side 2 av 16

3 Om tjenesteavtalen Denne tjenesteavtalen beskriver de detaljerte ytelsene som leveres fra ASF med de garantier, serviceerklæringer, krav og retningslinjer som gjelder for samarbeidet mellom Altinn sentralforvaltning og Tjenesteeier. Alle ytelser er beskrevet i tabellarisk form i avsnittene nedenfor. En rad angir en ytelse. Hver ytelse kan ha en eller flere garantier, serviceerklæringer, krav og/eller retningslinjer knyttet til seg. Disse ulike begrepene er beskrevet i tabellen nedenfor. Begrep Garanti (G) Serviceerklæring (S) Krav (K) Retningslinjer (R) Betydning En garanti er beskrevet som en forpliktelse ASF har ovenfor Tjenesteeier. Et brudd på en garanti vil rapporteres i den månedlige leveranserapporten til Tjenesteeierne, og vil bli fullt opp med analyse og tiltak for å unngå tilsvarende brudd i ettertid. Grove brudd på garantier vil bli varslet Tjenesteeier umiddelbart. En serviceerklæring er beskrevet som et mål ASF jobber for å nå, men som ASF ikke kan garantere vil bli nådd i alle tilfeller. Brudd på en serviceerklæring vil kun bli rapportert og fullt opp ved vedvarende grove avvik. Et krav er en garanti Tjenesteeier må gi ASF eller et krav de må oppfylle for å få den relevante ytelse levert. Hvis et krav ikke oppfylles kan ASF nekte å sette nye berørte tjenester i produksjon eller velge å fjerne/stenge berørte tjenester som allerede er i produksjon. En retningslinje som ASF anbefaler Tjenesteeier å følge. Typisk vil man øke sannsynligheten for å nå målene i en serviceerklæring om man følger retningslinjene gitt fra ASF. Særskilte vilkår og avvik fra dette bilaget skal angis i bilag 1 til samarbeidsavtalen. All dialog mellom tjenesteeier og ASF skal foregå via ASF Servicedesk der annet ikke er eksplisitt beskrevet i prosessene. Det betyr at varsling av hendelser (inkl. driftsproblemer i egen organisasjon som påvirker Altinn) og bestillinger skal gjøres til Bestilling på direktekontakt mellom tjenesteeier og leverandørene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Noen viktige begrep: Begrep Altinn Altinn-løsningen ASF Forvaltningshåndbok Leverandør Samarbeidsavtalen Tjenesteeier Betydning Altinn-løsningen, samarbeidet og nettportalen Den tekniske Altinn-løsningen. Altinn sentralforvaltning tillagt Brønnøysundregistrene Kvalitetsplan for forvaltningen av Altinn som eies og oppdateres av ASF. Beskrivelse av rutiner og prosedyrer, av hvordan leveranser skal produseres og leveres, samt hvordan samarbeidet mellom involverte aktører skal praktiseres. Forvaltningshåndboken tilgjengeliggjøres på elektronisk dokumentsenter for Tjenesteeierne. Leverandør til ASF i henhold til avtaler om drift, applikasjonsforvaltning eller videreutvikling av Altinn-løsningen. Denne avtalen, inkludert alle dens bilag. Statlige, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet, som er eier av tjenestene som presenteres i Altinn. Side 3 av 16

4 ABS Altinn Lokal Forvaltning (ALF) Altinn Bruker Service: Servicesenter for hjelp i bruk av Altinn. Gjelder ikke etatsfaglige, eller tekniske spørsmål. Slike spørsmål settes over til rett sted, eller innringer får beskjed om hvor han/hun kan få hjelp. Altinn Lokal Forvaltning. Enhver tjenesteeier/offentlig virksomhet må ha en ALF som bindeledd mot Altinn Sentral Forvaltning (ASF). ALF har ansvaret for tjenesteeiers driftstatus ift Altinn. Side 4 av 16

5 1 Teknisk drift Dette avsnittet beskriver ytelser som omfatter teknisk drift av løsningene i produksjon. Alle ytelsene er speilet fra driftsavtalen som ASF har med driftsleverandør. Her fremkommer de krav som stilles til tjenesteeierne for at driftsleverandøren skal ha riktige forutsetninger for å kunne levere i forhold til de krav som stilles i driftsavtalen. Garanti og serviceerklæring fra ASF Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapporteres G Tilgjengelighet til og responstider for - Driftstid 00:00 24:00 mandag - søndag med unntak av planlagt vedlikehold som skal varsles 5 dager i forkant. - 99,8 % tilgjenglig i driftstiden målt pr. kalendermåned. - 99,6 % tilgjengelig med iberegnet reduserte responstider målt pr. kalendermåned. Måles i avtalte bruksmønstre som kjøres hvert 5. minutt. Behandles i månedlig leveransemøte med driftsleverandør. som en tilgjengelighetsprosen t pr måned G Tilgjengelighet til og responstider for SUM, TUL, TT1 og TT2 - Driftstid 07:00 20:00 mandag - fredag med unntak av planlagt vedlikehold som skal varsles 5 dager i forkant. - 99,8 % tilgjenglig i driftstiden målt pr. kalendermåned. - 99,6 % tilgjengelig med iberegnet reduserte responstider målt pr. kalendermåned. Måles i avtalte bruksmønstre som kjøres hvert 5. minutt. Behandles i månedlig leveransemøte med driftsleverandør. som en tilgjengelighetsprosen t pr måned G Tilgjengelighet på testmiljøer og opplæringsmiljø i Altinn - Driftstid mandag fredag % tilgjengelighet Måles ikke i miljøer som Kunden ikke benytter. Hvilke miljøer som skal være tilgjengelig til enhver tid styres av Kunden. Måles ikke Side 5 av 16

6 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Krav Type Krav/retningslinje Beskrivelse av krav/retningslinje K Årlige prognoser Prognoser på forventet bruksvolum på tjenesten, frister, produksjonssettinger, nye planlagte tjenester påloggingstjeneste (SMS,PKI, Pinkodebrev) eller andre relevante forhold skal leveres i henhold til mal og retningslinjer gitt fra ASF innen medio oktober året før. Endelig dato for denne innleveringen bestemmes på servicelederseminaret som gjennomføres hvert år medio september. Prognosene danner grunnlaget for etablering av tjenestekalenderen for kommende år. Endringer skal oppdateres fortløpende K Tjenestekalender Tjenesteeier skal fortløpende holde ASF oppdatert på alle planer om nye eller reviderte tjenester som planlegges produksjonssatt. Så snart planer om revisjon eller nyutvikling er klare skal dette varsles til ASF ved utfylling og oversendelse av bestillingsskjema: Varsling til ASF om tjenesteutvikling. ASF vil ved mottak oppdatere dette i tjenestekalenderen. Tjenesteeier skal fortløpende holde ASF oppdatert om saneringsregler (når tjenesten skal slettes fra arbeidslisten og ev. fra tjenestearkivet). Dette dokumenteres av ASF i tjenestekalenderen K Vedlikehold av grensesnitt Tjenesteeier skal varsle planlagt vedlikehold som påvirker grensesnittet (driftsstans på servere i grensesnittet mot tjenesteeier eller lignende) minimum 10 virkedager før de inntreffer K Stabilitet på grensesnitt Tjenesteeier skal ha et stabilt grensesnitt (tilgjengelighet >= 99 % pr. måned), akseptabel kapasitet (kunne håndtere planlagte datamengder uten problemer) og kun unntaksvis ha ikke varslede driftsstans (<= 1 pr. måned) K Varsling ved driftsstans på grensesnitt Tjenesteeier skal uten ugrunnet opphold varsle om ikke planlagte driftsstans/driftsproblemer i grensesnittet på sin side. Side 6 av 16

7 2 Servicedesk Dette avsnittet beskriver ytelser som omfatter tjenester levert av ASF Servicedesk. ASF Servicedesk er 1. linje for alle saker fra tjenesteeiere og sluttbrukersystemleverandører i tillegg til å være en andrelinje for ABS. Garanti og serviceerklæring fra ASF Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapportering G Tilgjengelighet og responstid på e- post - Tilgjengelig for mottak mandag - fredag 08:00-15:45 (sommertid 08:00-15:00). Måles i ITSM - Alle saker påbegynnes og behandlingsstatus meldes tilbake innen 60 minutter. Behandlingsstatus innebærer blant annet kvalitetssikring av saken som er kommet inn, har ASF mottatt tilstrekkelig informasjon, er det kjent hvilket miljø det er snakk om osv G Tilgjengelighet og responstid på telefon i arbeidstid: (hovedkanalen for tjenesteeier er e- post kanalen) - Tilgjengelig for mottak mandag - fredag 08:00-15:45 (sommertid 08:00-15:00). - Alle saker påbegynnes umiddelbart og behandlingsstatus meldes tilbake innen 60 minutter ved telefonisk kontakt. - Ved stor pågang/opptatt, vil innringer bli tilbudt å legge igjen en talebeskjed. Straks det er ledig saksbehandler vil det bli tatt kontakt med innringer. Avvik dokumenteres manuelt G Tilgjengelighet og responstid på e- post - Tilgjengelig for mottak mandag - fredag 08:00-15:45 (sommertid 08:00-15:00). - Det er ingen frist for løsningstid på saker som settes videre til leverandør, men alle saker følges opp av ASF Måles i ITSM selv om det ikke er satt frist for løsningstid S Ordinære endringer: Vurdering av mottatte endringsforslag - Mottatte endringsforslag vurdert i endringsråd for videre behandling skal være gjennomført innen 14 virkedager (dvs ca 3 uker) Blir endringen godtatt sendes den til leverandør(er) for utarbeiding av løsningsforslag. Måles i ITSM Side 7 av 16

8 Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapportering G Ordinære endringer: Utarbeidelse - Løsningsforslag foreligger senest 20 virkedager etter Måles i ITSM av løsningsforslag (analyse) bestilling av løsningsforslag G Løse kritiske hendelser/feil - Se tabell under pkt. 6 for krav til Hendelseshåndtering.Kritiske hendelser er ensbetydende med utilgjengelighet Måles i ITSM G Løse alvorlige hendelser/feil - Alvorlige hendelser av typen feil skal være løst innen 16 timer hvis innmeldt innenfor åpningstiden - Se tabell under pkt. 6 for krav til Hendelseshåndtering. Måles i ITSM G Løse mindre alvorlige hendelser/feil - mindre alvorlige hendelser av typen feil løst og migrert til produksjon innen 12 virkedager Måles i ITSM - Se tabell under pkt. 6 for krav til Hendelseshåndtering. Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Krav Type Krav/retningslinje Beskrivelse av krav/retningslinje K Hendelsesansvarlig Rollen hendelsesansvarlig (faglig brukerstøtteansvarlig) er bemannet og kontaktinformasjon til denne rollen er tilgjengeliggjort for ASF/ABS. Kort om rollen se punkt K Test av endringer Tjenesteeier må delta i test av endringer bestilt/ønsket fra tjenesteeier. Hvis tjenesteeier ikke bidrar i testfasen kan dette medføre forsinkelser i produksjonssetting av tjenesten. ASF kan ikke godkjenne produksjonssetting før testing er gjennomført og godkjent. 3 Brukerservice Dette avsnittet beskriver ytelser som omfatter tjenester levert av Altinn brukerservice (ABS). ABS er 1. linje for alle saker fra sluttbrukere. Garanti og serviceerklæring fra ASF Side 8 av 16

9 Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapportering G Åpningstid - ABS tilgjengelig for mottak av henvendelser alle virkedager kl. 08:00 17:00. Måles av ABS G Telefon besvart - Alle henvendelser på telefon besvart innen 50 sekunder målt som gjennomsnitt pr uke G E-post besvart - Alle henvendelser på e-post (ikke fra tjenesteeiere og sluttbrukersystemer) besvart innen 8 arbeidstimer G Løsningsgrad direkte på telefon - 80 % av alle hendelser av typen brukerservice løst på telefon direkte med innringer G Løsningsgrad - Alle hendelser av typen brukerservice som ikke løses direkte på telefon behandles innen 5 virkedager. Hendelser som må settes over til leverandør(er) skal behandles innen 12 virkedager. Måles av ABS Måles av ABS Måles av ABS Måles av ABS Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Krav Type Krav/retningslinje Beskrivelse av krav/retningslinje K Faglig brukerstøtte Alle tjenester skal være beskrevet og holdes oppdatert i tjenestekatalogen 1 med bl.a. kontaktinformasjon til faglig brukerstøtte. Tjenesteeier skal dessuten holde all informasjon om tjenesten oppdatert og konsistent i Om skjema, skjema- /tjenestekatalogen, egne nettsider og andre sider med informasjon om tjenesten som tjenesteeier er ansvarlig for K Grensedragningsdokument Alle tjenester som krever det 2 skal ha et grensedragningsdokument som dokumenterer grensen mellom hva ABS svarer på og hva faglig brukerstøtte hos Tjenesteeier svarer. 4 Serviceledelse Dette avsnittet beskriver ytelser som omfatter tjenester levert av serviceleder og andre overordnete funksjoner i ASF. 1 Med tjenestekatalogen menes Skjema og tjenester på 2 Det er ABS som beslutter om dette må etableres basert på informasjon om prognoser (se 1.2.1) Side 9 av 16

10 Garanti og serviceerklæring fra ASF Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapportering S Månedlig leveranserapport fra ASF - Leveranserapporten tilgjengeliggjøres innen 2 virkedager etter leveransemøte med leverandørene er gjennomført. Normalt betyr dette at rapporten blir tilgjengeliggjort 9. virkedag i den påfølgende måneden. Unntak kan oppstå, for eksempel ved høytider. Måles S Introduksjon i servicedialogen - ASF vil i forkant av produksjonssetting av en ny tjenesteeier i Altinn løsningen gjennomføre en presentasjon av hvordan servicedialogen skal fungere (2-3 timers presentasjon) S Informasjon til tjenesteeier om innholdet/funksjonalitet i større produksjonssettinger - ASF vil utarbeide og distribuere informasjon om alle endringer (release notater) som skal produksjonssettes. Dette omfatter også nødvendig informasjonstiltak mot spesielle grupperinger (sluttbrukersystemleverandører, brukerorganisasjoner, tjenesteutviklere, og lignende) G Utvidet åpningstid - ASF vil ved bestilling av utvidet åpningstid til enten ASF servicedesk, Altinn brukerservice (eller begge) senest 1 måned før kunne holde åpent utover normal åpningstid. Dette er en fakturerbar tilleggstjenes, Måles ikke Måles ikke Måles ikke Rapporteres ikke Rapporteres ikke Side 10 av 16

11 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Krav Type Krav/retningslinje Beskrivelse av krav/retningslinje K Etablering av Altinn Innen bestilling av ny tjenesteeier til produksjonsmiljøet skal følgende roller etableres: Lokalforvaltning (ALF) - Tjenesteeier skal bemanne en Altinn lokalforvaltning med: o o o o Serviceledelse: Ansvarlig for den totale leveransen av tjenester ovenfor ASF. Ansvarlig for å følge opp og kontrollere leveranser fra ASF, følge opp bilag 3 i samarbeidsavtalen. Informasjonsansvarlig: Overordnet ansvar for ekstern informasjon mot ASF og intern informasjon som gjelder Altinn-samarbeidet, løsningen, prosjekter, oppdatering av skjemakatalogen på Altinn.no osv. Hendelsesansvarlig: Ansvarlig for å bistå i forbindelse med faglige henvendelser knyttet til egne Altinn tjenester. Koordinere og følge opp hendelser, bestillinger og endringer. Kontaktpunkt mot forvaltningen i forhold til daglig drift. Bestiller (merkantilt ansvarlig): Rollen hos tjenesteeier som har fullmakt til å foreta bestillinger og merkantile avklaringer på vegne av tjenesteeier Dette kan dekkes av en eller flere personer, men tilgjengelighet skal garanteres innenfor normal arbeidstid. Kontaktperson og kontaktinformasjon ( navn, e-post og telefonnummer (inkludert mobil)) skal gjøres kjent, registreres og holdes oppdatert i Altinnett av Tjenesteeier R Deltakelse i ukentlig statusmøte Tjenesteeier bør stille med en representant fra ALF i ukentlig statusmøte hvor operativ informasjon deles og behandles. Møtet avholdes på telefon. ABS, ASF, driftsleverandør og forvaltningsleverandør har møteplikt. Tjenesteeier har møterett, som ASF anbefaler alle tjenesteeiere å benytte seg av K Ukentlig orienteringsplikt Tjenesteeier skal gjennomgå møtereferat fra statusmøte (se 4.2.2) umiddelbart etter at dette er lagt ut for å holde seg orientert på viktig informasjon som deles i disse møtene. Tjenesteeier plikter å holde seg oppdatert på relevant informasjon som deles i dette møtet via referatet, og skal også svare på oppfølgingspunkter som måtte bli gitt i dette møtet/referatet. Feil eller kommentarer til referatet skal meldes innen neste statusmøte K Tjenesteeiers arkiv Tjenesteeier er forpliktet til å holde kontroll over alle personer som skal ha tilgang til tjenesteeiers arkiv K Standard endringer Tjenesteeier er forpliktet å fylle ut gjeldende bestillingsskjema med tilstrekkelig informasjon, mangelfulle bestillingsskjema kan bli returnert hvis det er viktig informasjon som mangler. Side 11 av 16

12 5 Standardendringer Det finnes en rekke standardendringer og bestillinger som i første rekke skal dekke de normale løpende behov som tjenesteeierne har for å realisere sine tjenester. Eksempelvis: Bestille tilgang til tjenesteutviklingsmiljø, ny rettighet i Altinn, med mer. Sammenhengen mellom standardendringene og i hvilken kontekst de kan benyttes er beskrevet i henholdsvis skjemakokeboken (gammel Altinn-løsning) og tjenesteutviklingshåndboken (ny Altinnløsning). Meget viktig at tjenesteeierne fyller ut gjeldende bestillingsskjema når en standardendring sendes inn til ASF. Standardendringene er beskrevet i <lenke til vedlegg eller ev. annet dokument>. Hvilke standardendringer som tilbys og hvilke garantier/servicenivåer som gis på disse er under kontinuerlig endring i dialog mellom ASF og leverandørene. 6 Kategorisering av hendelser Alle uønskede hendelser skal registreres i Kundens saksflyt verktøy og kategoriseres av Kunden, i forhold til risiko for redusert kvalitet på tjenesten og mulige følger av hendelsen. Hendelser som registreres av Leverandøren skal inneholde Leverandørens forslag til kategorisering av hendelsen. Dersom arbeidet med en hendelse viser at kategoriseringen er feil eller ikke lenger er gyldig, skal Leverandøren forslå en endret kategorisering. Endret kategorisering er først gjeldende hvis Kunden godkjenner endringen. Kategoriseringen avhenger av hvilke og hvor mange komponenter eller deler av komponenter som er berørt av en hendelse. Vi legger figur 1 til grunn for kategoriseringen. Side 12 av 16

13 Altinn Sluttbrukerløsning Presentasjon, informasjon og navigasjon Altinn Portal Arbeidsflate Tjenesteoversikt Altinn Tjenesteutvikling Portal-/publ.- verktøy Arbeidsflytverktøy Integrasjon Integrasjon Altinn Tjenestemotor Tjenestekatalog Abonnement Integrasjon Altinn Arkiv (evt. del av tjenestemotor) Arkiv Regelverktøy Skjemaverktøy Integrasjonsverktøy Utviklingsverktøy Tjenestekatalogverktøy Altinn Tilgangsstyring Autorisering og brukeradministrasjon Autentisering Inte gra sjon Arbeidsflyt Skjema Regler Integrasjon / felles datamodell Preutfylling Melding Varsling Inte gra sjon Altinn Signering og kryptering Signering Kryptering Integrasjon Metadata SERES Policydatabase Integrasjon Register Brukerprofil Altinn Statistikk og analyse Statistikk og analyse Etatssystem Etatssystem Fagsystemer Sluttbrukersystem Registerinformasjon Offentlige grunndata Folkeregisteret Kommuneregisteret Poststedsregisteret Enhetsregisteret SERES Figur 1 Side 13 av 16

14 Følgende kategorisering benyttes: Nivå Kategori Beskrivelse Kritisk En hendelse skal kategoriseres som A dersom hele eller vesentlige deler av (drifts)tjenesten er utilgjengelig dvs. alle tjenestetyper og/eller komponenter er utilgjengelig. Videre skal kategorien A benyttes dersom en/eller flere Tjenestetyper og/eller deler av komponenter som spesifisert nedenfor er utilgjengelig og/eller ved sikkerhetshendelser. Med tjenestetype menes her; Innsendingstjenester, meldingstjenester, innsynstjenester, transaksjonstjenester, lenketjenester, samhandlingstjenester, formidlingstjenester og nye tjenestetyper som etableres i løsningen. A Komponent er her definert som; Altinn tilgangsstyring, Altinn Portal, Altinn tjenesteutvikling, Altinn Tjenestemotor, Altinn Arkiv, Altinn signering og kryptering, Integrasjon med fagsystemer og Integrasjon med offentlige grunnlagsdata, og nye komponenter som senere etableres i løsningen (Jf. figur 1). Deler av komponent er her definert som; Alle delkomponenter under Altinn Portal, Altinn Tjenestemotor og Altinn Tilgangsstyring (inkludert hver av autentiseringsmekanismene) Alle delkomponenter under Fagsystemer Hendelser knyttet til enkelttjenester som medfører en betydelig konsekvens for Kunden, brukere av tjenesten og/eller Leverandøren skal også kategoriseres som A dersom det: Er i en periode med høyvolum, tjenesten er årsaken til at perioden er definert som høyvolum og det er siste uke før innleveringsfrist. Er bestilt av Kunden som en del av tilleggstjenesten utvidet beredskap. Eksempler: Dersom brukeren ikke får opp Altinn hovedside etter autentisering. Side 14 av 16

15 Nivå Kategori Beskrivelse Dersom målte responstider faller innenfor kategorien utilgjengelig. Dersom det ikke er mulig for nye brukere å komme inn på løsningen. Dersom en tjenestetype er utilgjengelig Dersom overføring til etatssystemene ikke fungerer Dersom SMS løsningen ikke gir brukerne engangskoder Dersom nettverksproblemer forhindrer kommunikasjon til server(e) grunnet feil hos Leverandøren Alvorlig En hendelse skal kategoriseres som B dersom enkelte kritiske funksjoner ikke virker, eller fungerer med vesentlig dårligere responstider enn avtalt dvs. en tjeneste, eller komponenter/deler av komponent som definert nedenfor, har redusert tilgjengelighet, som gjør arbeidet vanskeligere for kunden, brukere av tjenesten og/eller leverandøren. Tjeneste er her definert som: en tjeneste under en tjenestetype (eksempel: Aa-melding, Flyttemelding, Årsregnskap) B Komponenter/ deler av komponenter er her definert som: Altinn statistikk og analyse (inkludert kundeweb ) Alle komponenter under Altinn tjenesteutvikling (Jf. figur 1) Eksempler: Dersom brukeren ikke får opp en fullstendig Altinn hovedside etter autentisering. Siden kan mangle innhold fra enkelte tjenesteleverandører. Dersom komponenten Altinn Statistikk og analyse er utilgjengelig for bruk fra ASF og/eller tjenesteeiere Dersom det ikke er mulig å levere ett enkeltskjema (tjeneste), ellers fungerer alle tjenester Dersom et enkeltskjema gir dårlig svartid Dersom det er feil på en lenketjeneste ellers fungerer alle lenker Dersom målte responstider faller innenfor kategorien dårlig Side 15 av 16

16 Nivå Kategori Beskrivelse og Nedsatt C Mindre alvorlig Hendelser som ikke medfører redusert tilgjengelighet for kunden, brukere av tjenesten og/eller leverandøren og som kan løses innen gitte frister. Det finnes en midlertidig løsning og Kunden kan akseptere hendelsen i en kortere periode. Side 16 av 16

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 1.0 24.11.2015 Side 1 av 33 Innhold 1 Om tjenesteavtalen... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Betjeningskonseptet for Altinn samarbeidet... 6 1.3 Kategorisering

Detaljer

Hvordan komme i gang med Altinn? Roy Horn serviceleder i Altinn Sentralforvaltning 31.08.09

Hvordan komme i gang med Altinn? Roy Horn serviceleder i Altinn Sentralforvaltning 31.08.09 Hvordan komme i gang med Altinn? Roy Horn serviceleder i Altinn Sentralforvaltning 31.08.09 1 Hovedmål med presentasjonen Hvordan komme i gang med Altinn for? 1. Nye potensielle tjenesteeiere 2. Leverandører

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.5 15.12.2015 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.2 04.12.2014 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 1 ALTINN II Nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Hva løser Altinn? Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Avdelingsdirektør Roar Olsen, - avdeling for nasjonal e forvaltning og infrastruktur (AEI) Hva løser Altinn?

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner Bilag 5 Side 1 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 AVREGNINGSPERIODE...

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

Bruksvilkår: Digital post til virksomheter

Bruksvilkår: Digital post til virksomheter Bruksvilkår: Digital post til virksomheter Versjon Endring Dato 1.0 Opprinnelig versjon. 20.04.2017 1 Beskrivelse av tjenesten Digital post til virksomheter - DPV Tjenesten Digital post til virksomheter

Detaljer

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen Løsningsarkitektur i og rundt Altinn 31. august 2009 Wilfred Østgulen 1 Formål Formålet med presentasjonen er å gi dere et innblikk i hvordan vi har tenkt og jobbet med arkitektur i den nye Altinn-løsningen

Detaljer

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) versjon 2.7, gyldig fra 2017-02-10 INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID

Detaljer

Implementering av nytt ITSM-system og selvbetjeningsportal

Implementering av nytt ITSM-system og selvbetjeningsportal 10:00-10:45 Implementering av nytt ITSM-system og selvbetjeningsportal v/sølvi Hagen og Leo Sande Gasnier ITSM systemet skal understøtte saksflyt og avtaleoppfølging mellom tjenesteeier, AAS og leverandørene

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for nye Altinn-kontrakter fra Vedlegg 2 Vurdering av mulige prismodeller (jf. kap 9 i anskaffelsesstrategien)

Anskaffelsesstrategi for nye Altinn-kontrakter fra Vedlegg 2 Vurdering av mulige prismodeller (jf. kap 9 i anskaffelsesstrategien) Anskaffelsesstrategi for nye Altinn-kontrakter fra 2014 Vedlegg 2 av mulige prismodeller (jf. kap 9 i anskaffelsesstrategien) Innhold 1. Prismodeller... 2 1.1. Mulige prisingsmekanismer... 2 1.2. Prismodell...

Detaljer

TJENESTENIVÅ MED STANDARDISERTE PRISAVSLAG

TJENESTENIVÅ MED STANDARDISERTE PRISAVSLAG DRIFTSAVTALEN BILAG 5: TJENESTENIVÅ MED STANDARDISERTE PRISAVSLAG 1 FEIL OG MANGLER Dersom Kunden blir oppmerksom på feil i Driftsløsningen, skal Kunden melde fra om dette til Leverandørens brukerstøttesenter

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 3 2.1 Veiledning til utfylling... 3 3 PRODUKSJONSTID...

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Eskalering Kunden eskalerer saker til leverandørens merkantile kontaktperson hvis de opplever at leveransen ikke er i henhold til avtale.

Eskalering Kunden eskalerer saker til leverandørens merkantile kontaktperson hvis de opplever at leveransen ikke er i henhold til avtale. INNHOLD Varighet og oppsigelse... 3 Eskalering... 3 Kompensasjon... 3 Tvisteløsning... 3 Mislighold og heving av avtalen... 3 Force Majeure... 3 Beskrivelse av tjenesten... 4 Servicenivå... 4 Priser og

Detaljer

Altinn bruk og tilgangsstyring. Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene

Altinn bruk og tilgangsstyring. Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene Altinn bruk og tilgangsstyring Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene Viktig og i vekst Tjenesteeiere Den spede begynnelse (Økonomisk rapport 30. oktober 2003) Vi visste allerede

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Tjenesteutsetting av kundeservice og faktureringsoppgaver for Fjellinjen AS Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag INNHOLD 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Veiledning til utfylling... 2 2 TILGJENGELIGHET

Detaljer

Bilag 5 - Tjenestenivå med standardiserte prisavslag

Bilag 5 - Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 5 - Tjenestenivå med standardiserte prisavslag 1 / 29 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013

Detaljer

Altinn Utviklingsplan 2017

Altinn Utviklingsplan 2017 Altinn Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 20.01.2017. Kontaktperson: Andreas Rafaelsen Essensen («Hva er Altinn pr 2017?») Altinn er felleskomponent for tjenesteutvikling, autorisasjon og integrasjonstjenester.

Detaljer

Bilag 8 BILAG 8. Tjenestenivå. Page 1 of 10

Bilag 8 BILAG 8. Tjenestenivå. Page 1 of 10 BILAG 8 Tjenestenivå Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Krav til oppetid... 4 3 Sted for utførelse av service... 5 4 Melding av feil... 6 5 Krav til løsningstider... 7 6 Rapportering... 8

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID 4 3.3 RAPPORTERING 4 3.4 KLASSIFISERING

Detaljer

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-D Bilag 1. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag : Kundens kravspesifikasjon Innhold INNLEDNING.... BESKRIVELSE BILAG.... KRAVTABELL... AVTALENS OMFANG... 4. KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT LØSNING...

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter.

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Beskrivelse/navn Rammeavtalen gjelder bistand til APEX programmering

Detaljer

BILAG 5 til kontrakten

BILAG 5 til kontrakten BILAG 5 til kontrakten Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 SLA og rapportering 3 1.1 Oppetidskrav 3 1.2 Hendelser og avvik 4 1.2.A Rapportering 4 1.2.B Saksbehandler

Detaljer

Produktvilkår Drift av radioterminaler

Produktvilkår Drift av radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Drift av radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Drift av Radioterminaler... 3 3. linje brukerstøtte... 3 Drift-

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - TUL

AP226 Use Case Diagram - TUL AP226 Use Case Diagram - TUL Use Case Diagram Dette dokumentet inneholder det komplette use case-diagrammet for Tjenesteutviklingsløsningen. Figur 1 har en grafisk oversikt over alle aktører og use case.

Detaljer

Brønnøysund, 19. september Ellen Marie Langen - Marianne Strypet -

Brønnøysund, 19. september Ellen Marie Langen - Marianne Strypet - Brønnøysund, 19. september 2012 Ellen Marie Langen - eml@difi.no Marianne Strypet - msy@difi.no Difi - organisering LEO OFA DIG IDU Leiing og organisering Offentlege anskaffingar Digital forvaltning IT-drift

Detaljer

BILAG 5 til kontrakten

BILAG 5 til kontrakten BILAG 5 til kontrakten Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 SLA og rapportering 3 1.1 Oppetidskrav 3 1.2 Hendelser og avvik 4 1.2.A Rapportering 4 1.2.B Saksbehandler

Detaljer

Slik skal vi handle i 2017

Slik skal vi handle i 2017 Slik skal vi handle i 2017 Videreutvikling av Altinn Andreas Rafaelsen, Løsningsansvarlig Altinn Altinndagen 2016 Videreutvikling av Altinn løsningen Produktstrategi og prioritering Altinn versjon 17.1

Detaljer

Tilleggstjenester for Difis fellesløsninger

Tilleggstjenester for Difis fellesløsninger Tilleggstjenester for Difis fellesløsninger Versjon 1.5 gjeldende fra 01.01.2017 1 Innledning Kunden kan bestille tilleggstjenester etter behov. Kunden betaler selv for de tilleggstjenester som bestilles.

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Produktvilkår Drift av radioterminaler

Produktvilkår Drift av radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Drift av radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Drift av Radioterminaler... 3 3. linje brukerstøtte... 3 Drift-

Detaljer

Bruksvilkår for Difis fellesløsninger

Bruksvilkår for Difis fellesløsninger Bruksvilkår for Difis fellesløsninger Versjon 1.3 gjeldende fra 01.01.2017 1 Fellesløsninger fra Difi Difi forvalter flere nasjonale fellesløsninger som offentlige virksomheter skal 1 eller kan benytte

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Avtale om drift av fasttelefoni. Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale

Avtale om drift av fasttelefoni. Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Leverandør Avtale om drift av fasttelefoni Vedlegg 1 til Bilag 6 Koordineringsavtale Mellom Oslo kommune v/utviklings- og kompetanseetaten (heretter benevnt

Detaljer

Månedlig servicerapport

Månedlig servicerapport Månedlig servicerapport Acando Servicedesk-(kunde) Service Level Manager NN Acando AS [Pick the date] Innhold SAMMENDRAG... 3 OVERORDNET STATUS PÅ VEDLIKEHOLDSYTELSEN... 3 KONTAKT...13 LEVERANSER SISTE

Detaljer

Avtale for BUAordninger

Avtale for BUAordninger Avtale for BUAordninger mellom [Navn på avtalepartner org nr. 000000000] (heretter omtalt som «BUAordning») og BUA Org.nr: 913 099 834 1. Bakgrunn BUA er en forening som tilbyr en tjeneste til idrettsforeninger,

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag Avtale om leveranse av IKT-tjenester Del IV Kundespesifikke Bilag Versjon: 1.0 Dato oppdatert : 22.03.11 Avtale om leveranse av IKT-tjenester Side : 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1. GENERELLE LEVERANSEVILKÅR...

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

Kurs i felleskomponenter

Kurs i felleskomponenter Kurs i felleskomponenter NOKIOS 27.10.15 Frank Fardal, DIFI og Jan Åge Berg, Altinn jab@brreg.no Bakgrunn «Digitale, nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

Altinn II. Overordnet spesifikasjon

Altinn II. Overordnet spesifikasjon Altinn II Overordnet spesifikasjon Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål for løsningen... 5 3 Målbilde for Altinn II versjon 1... 7 4 Bruk av løsningen... 10 4.1 Brukerprosesser... 10 4.1.1 Etablere og vedlikeholde

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste Benytt innsendingstjeneste Bruker kan fylle ut/signere/sende inn innsendingstjeneste og funksjonaliteten knyttet til disse operasjonene er beskrevet detaljert

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

Vedlikehold datalagringsløsning. Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0. Saksnr:

Vedlikehold datalagringsløsning. Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0. Saksnr: sløsning Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0 Saksnr: 201000157 versjon 1.0 Utdypende spesifikasjon av ytelsen og tjenestenivå INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN...

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-V Vedlikeholdsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-V Vedlikeholdsavtalen versjon 2015 Vedlikeholdsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Nittedal kommunes kravspesifikasjon (krav til vedlikeholdstjenesten)... 2 Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon (beskrivelse av vedlikeholdstjenesten)...

Detaljer

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere Spesielle bruksvilkår for digital Versjon 1.1 gjeldende fra 01.01.2017 1 Om digital postkasse til innbyggere Digital er en felleskomponent offentlige virksomheter kan benytte for å sende post digitalt

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-D Driftsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-D Driftsavtalen versjon 2015 Driftsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon... 4 Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes... 5 Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

ID-porten leverandøravtale

ID-porten leverandøravtale ID-porten leverandøravtale - Vilkår for integrasjon mellom ------------- (heretter kalt Leverandør) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (heretter kalt Difi) 5.januar 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum Vilkårs - og funksjonsbeskrivelse for Jara NetBusiness og Jara B2B Volum 01.01.2010 Versjon 7.0 Innholdsfortegnelse VILKÅRS - OG FUNKSJONSBESKRIVELSE... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 HENSIKT... 4 1.2 DEFINISJONER...

Detaljer

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo Overordnede rammer for avtalen Deltakere Deltakere i denne avtalen er kommunene Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. Det kan

Detaljer

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter ID-porten Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret ID-porten 448 virksomheter 718 tjenester 52 522 900 transaksjoner

Detaljer

for Finansportalen Kjøps- og vedlikeholdsavtale

for Finansportalen Kjøps- og vedlikeholdsavtale Bilag 3: Kontraktskrav for Finansportalen Kjøps- og vedlikeholdsavtale [kon] Kontraktskrav kon.1 Oversikt over kontraktskrav [kon] Kontraktskrav kon.1 Oversikt over kontraktskrav Krav ID Kontraktskrav

Detaljer

SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon KGV/KAV. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon KGV/KAV. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon Innhold INNLEDNING.... BESKRIVELSE BILAG.... KRAVTABELL... AVTALENS OMFANG... 5. KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 5 KRAV TIL VEDLIKEHOLD AV LØSNING...

Detaljer

SSA-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon. "Digital døgnåpen forvaltning" - Ny portalløsning for Fosenkommunene

SSA-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon. Digital døgnåpen forvaltning - Ny portalløsning for Fosenkommunene SS-V Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon "Digital døgnåpen forvaltning" - Ny portalløsning for Fosenkommunene Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygning av dokumentet... 3 1.2 vtalens omfang... 3 1.3 Generelle

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi SSA 2015 Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Mål med endringene i gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D Legge til rette for mindre detaljerte kravspesifikasjoner

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL Altinn II Leseguide for brukerveiledningen til TUL Versjon 1.0 Dato: 10.05.2010 Innhold 1 Leserguide... 3 1.1 Felles kapitler... 4 1.2 Fagperson... 4 1.3 IKT-medarbeider... 5 1.4 Teknisk utvikler... 6

Detaljer

Hvert alternativ har en teknisk dimensjon (hosting), og en dimensjon for tjenestenivå ved feilretting (SLA)

Hvert alternativ har en teknisk dimensjon (hosting), og en dimensjon for tjenestenivå ved feilretting (SLA) DekodeDriftsavtaler 1.Omdriftsavtaler En driftsavtale dekker teknisk drift av nettsiden. Dekode er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av drift hvis dette er forårsaket av 1) feil eller stans i Kundens

Detaljer

Altinn. UiO - 22.10.2012

Altinn. UiO - 22.10.2012 Altinn UiO - 22.10.2012 Copyright 2010 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda http://alt-inn.com/ Hvorfor Altinn Hva er Altinn

Detaljer

Bruksvilkår for Difis felleskomponenter

Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Bruksvilkår for Difis felleskomponenter Versjon 1.2 gjeldende jra 17.11.2014 1 Felleskomponenter fra Difi Difi forvalter flere nasjonale felleskomponenter som offentlige virksomheter skall eller kan benytte

Detaljer

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes

Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes Løsningen kjører på en tjenermaskin med Linux operativsystem lokalisert hos Leverandøren. Vedlikeholdet omfatter tjenermaskin og nødvendig utstyr for nettverksforbindelse,

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi

Detaljer

Vedlegg 11: Foreløpige krav til drift, vedlikehold og support. Dato: Sider: 19

Vedlegg 11: Foreløpige krav til drift, vedlikehold og support. Dato: Sider: 19 Vedlegg 11: Foreløpige krav til drift, vedlikehold og support Dato: 31.10.2012 Sider: 19 Innhold Side til drift, vedlikehold og support... 1 1.0 Drift av løsning... 2 2.0 Support og vedlikehold... 9 3.0

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE GRÅ FIBER /v1.0

TJENESTEBESKRIVELSE GRÅ FIBER /v1.0 TJENESTEBESKRIVELSE GRÅ FIBER 04.08.2016/v1.0 TJENESTEBESKRIVELSE 1 GRÅ FIBER 1 1 INNLEDNING 3 2 DEFINISJONER 3 3 TJENESTENS EGENSKAPER 3 3.1 Grå Fiber egenskaper... 4 3.2 Grå Fiber Aksess... 4 3.3 Grå

Detaljer

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 2016043552 - Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Responstid... 3 1.2 Befaring... 3 1.3 Leveringstid...

Detaljer

UTDYPENDE SPESIFIKASJON AV YTELSEN INKL. TJENESTENIVÅ

UTDYPENDE SPESIFIKASJON AV YTELSEN INKL. TJENESTENIVÅ VEDLIKEHOLDSAVTALEN BILAG 2: UTDYPENDE SPESIFIKASJON AV YTELSEN INKL. TJENESTENIVÅ 1 SPESIFIKASJON AV YTELSENE Utstyr og programvare som skal vedlikeholdes og som nærværende bilag relaterer seg til fremgår

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fast telefoni Bilag 6: Administrative bestemmelser

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fast telefoni Bilag 6: Administrative bestemmelser Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fast telefoni Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 6 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Veiledning til Leverandørens

Detaljer

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON Administrativt system for skole og SFO SAK NR.: 15/05314 1 Kravmatrise Spesifikasjon av krav Skal (S) Bør (B) Kravet MÅ tilfredsstilles.

Detaljer

Avtale om bruk av KS SvarUt

Avtale om bruk av KS SvarUt Avtale om bruk av KS SvarUt mellom Ørland kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og KS KommIT (heretter kalt Leverandøren) Side 1 av 7 avtale ks svarut.docx Innhold Innhold... 2 Avtalens formål... 3 Formål...

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester tjenesteutvikling Altinn

Rammeavtale konsulenttjenester tjenesteutvikling Altinn Rammeavtale konsulenttjenester tjenesteutvikling Altinn Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/30726223.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201103783 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer