SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE"

Transkript

1 SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON Side 1 av 16

2 Innhold Om tjenesteavtalen Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Servicedesk... 7 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 7 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Brukerservice... 8 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 8 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Serviceledelse... 9 Garanti og serviceerklæring fra ASF Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Standardendringer Kategorisering av hendelser Side 2 av 16

3 Om tjenesteavtalen Denne tjenesteavtalen beskriver de detaljerte ytelsene som leveres fra ASF med de garantier, serviceerklæringer, krav og retningslinjer som gjelder for samarbeidet mellom Altinn sentralforvaltning og Tjenesteeier. Alle ytelser er beskrevet i tabellarisk form i avsnittene nedenfor. En rad angir en ytelse. Hver ytelse kan ha en eller flere garantier, serviceerklæringer, krav og/eller retningslinjer knyttet til seg. Disse ulike begrepene er beskrevet i tabellen nedenfor. Begrep Garanti (G) Serviceerklæring (S) Krav (K) Retningslinjer (R) Betydning En garanti er beskrevet som en forpliktelse ASF har ovenfor Tjenesteeier. Et brudd på en garanti vil rapporteres i den månedlige leveranserapporten til Tjenesteeierne, og vil bli fullt opp med analyse og tiltak for å unngå tilsvarende brudd i ettertid. Grove brudd på garantier vil bli varslet Tjenesteeier umiddelbart. En serviceerklæring er beskrevet som et mål ASF jobber for å nå, men som ASF ikke kan garantere vil bli nådd i alle tilfeller. Brudd på en serviceerklæring vil kun bli rapportert og fullt opp ved vedvarende grove avvik. Et krav er en garanti Tjenesteeier må gi ASF eller et krav de må oppfylle for å få den relevante ytelse levert. Hvis et krav ikke oppfylles kan ASF nekte å sette nye berørte tjenester i produksjon eller velge å fjerne/stenge berørte tjenester som allerede er i produksjon. En retningslinje som ASF anbefaler Tjenesteeier å følge. Typisk vil man øke sannsynligheten for å nå målene i en serviceerklæring om man følger retningslinjene gitt fra ASF. Særskilte vilkår og avvik fra dette bilaget skal angis i bilag 1 til samarbeidsavtalen. All dialog mellom tjenesteeier og ASF skal foregå via ASF Servicedesk der annet ikke er eksplisitt beskrevet i prosessene. Det betyr at varsling av hendelser (inkl. driftsproblemer i egen organisasjon som påvirker Altinn) og bestillinger skal gjøres til Bestilling på direktekontakt mellom tjenesteeier og leverandørene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Noen viktige begrep: Begrep Altinn Altinn-løsningen ASF Forvaltningshåndbok Leverandør Samarbeidsavtalen Tjenesteeier Betydning Altinn-løsningen, samarbeidet og nettportalen Den tekniske Altinn-løsningen. Altinn sentralforvaltning tillagt Brønnøysundregistrene Kvalitetsplan for forvaltningen av Altinn som eies og oppdateres av ASF. Beskrivelse av rutiner og prosedyrer, av hvordan leveranser skal produseres og leveres, samt hvordan samarbeidet mellom involverte aktører skal praktiseres. Forvaltningshåndboken tilgjengeliggjøres på elektronisk dokumentsenter for Tjenesteeierne. Leverandør til ASF i henhold til avtaler om drift, applikasjonsforvaltning eller videreutvikling av Altinn-løsningen. Denne avtalen, inkludert alle dens bilag. Statlige, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet, som er eier av tjenestene som presenteres i Altinn. Side 3 av 16

4 ABS Altinn Lokal Forvaltning (ALF) Altinn Bruker Service: Servicesenter for hjelp i bruk av Altinn. Gjelder ikke etatsfaglige, eller tekniske spørsmål. Slike spørsmål settes over til rett sted, eller innringer får beskjed om hvor han/hun kan få hjelp. Altinn Lokal Forvaltning. Enhver tjenesteeier/offentlig virksomhet må ha en ALF som bindeledd mot Altinn Sentral Forvaltning (ASF). ALF har ansvaret for tjenesteeiers driftstatus ift Altinn. Side 4 av 16

5 1 Teknisk drift Dette avsnittet beskriver ytelser som omfatter teknisk drift av løsningene i produksjon. Alle ytelsene er speilet fra driftsavtalen som ASF har med driftsleverandør. Her fremkommer de krav som stilles til tjenesteeierne for at driftsleverandøren skal ha riktige forutsetninger for å kunne levere i forhold til de krav som stilles i driftsavtalen. Garanti og serviceerklæring fra ASF Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapporteres G Tilgjengelighet til og responstider for - Driftstid 00:00 24:00 mandag - søndag med unntak av planlagt vedlikehold som skal varsles 5 dager i forkant. - 99,8 % tilgjenglig i driftstiden målt pr. kalendermåned. - 99,6 % tilgjengelig med iberegnet reduserte responstider målt pr. kalendermåned. Måles i avtalte bruksmønstre som kjøres hvert 5. minutt. Behandles i månedlig leveransemøte med driftsleverandør. som en tilgjengelighetsprosen t pr måned G Tilgjengelighet til og responstider for SUM, TUL, TT1 og TT2 - Driftstid 07:00 20:00 mandag - fredag med unntak av planlagt vedlikehold som skal varsles 5 dager i forkant. - 99,8 % tilgjenglig i driftstiden målt pr. kalendermåned. - 99,6 % tilgjengelig med iberegnet reduserte responstider målt pr. kalendermåned. Måles i avtalte bruksmønstre som kjøres hvert 5. minutt. Behandles i månedlig leveransemøte med driftsleverandør. som en tilgjengelighetsprosen t pr måned G Tilgjengelighet på testmiljøer og opplæringsmiljø i Altinn - Driftstid mandag fredag % tilgjengelighet Måles ikke i miljøer som Kunden ikke benytter. Hvilke miljøer som skal være tilgjengelig til enhver tid styres av Kunden. Måles ikke Side 5 av 16

6 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Krav Type Krav/retningslinje Beskrivelse av krav/retningslinje K Årlige prognoser Prognoser på forventet bruksvolum på tjenesten, frister, produksjonssettinger, nye planlagte tjenester påloggingstjeneste (SMS,PKI, Pinkodebrev) eller andre relevante forhold skal leveres i henhold til mal og retningslinjer gitt fra ASF innen medio oktober året før. Endelig dato for denne innleveringen bestemmes på servicelederseminaret som gjennomføres hvert år medio september. Prognosene danner grunnlaget for etablering av tjenestekalenderen for kommende år. Endringer skal oppdateres fortløpende K Tjenestekalender Tjenesteeier skal fortløpende holde ASF oppdatert på alle planer om nye eller reviderte tjenester som planlegges produksjonssatt. Så snart planer om revisjon eller nyutvikling er klare skal dette varsles til ASF ved utfylling og oversendelse av bestillingsskjema: Varsling til ASF om tjenesteutvikling. ASF vil ved mottak oppdatere dette i tjenestekalenderen. Tjenesteeier skal fortløpende holde ASF oppdatert om saneringsregler (når tjenesten skal slettes fra arbeidslisten og ev. fra tjenestearkivet). Dette dokumenteres av ASF i tjenestekalenderen K Vedlikehold av grensesnitt Tjenesteeier skal varsle planlagt vedlikehold som påvirker grensesnittet (driftsstans på servere i grensesnittet mot tjenesteeier eller lignende) minimum 10 virkedager før de inntreffer K Stabilitet på grensesnitt Tjenesteeier skal ha et stabilt grensesnitt (tilgjengelighet >= 99 % pr. måned), akseptabel kapasitet (kunne håndtere planlagte datamengder uten problemer) og kun unntaksvis ha ikke varslede driftsstans (<= 1 pr. måned) K Varsling ved driftsstans på grensesnitt Tjenesteeier skal uten ugrunnet opphold varsle om ikke planlagte driftsstans/driftsproblemer i grensesnittet på sin side. Side 6 av 16

7 2 Servicedesk Dette avsnittet beskriver ytelser som omfatter tjenester levert av ASF Servicedesk. ASF Servicedesk er 1. linje for alle saker fra tjenesteeiere og sluttbrukersystemleverandører i tillegg til å være en andrelinje for ABS. Garanti og serviceerklæring fra ASF Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapportering G Tilgjengelighet og responstid på e- post - Tilgjengelig for mottak mandag - fredag 08:00-15:45 (sommertid 08:00-15:00). Måles i ITSM - Alle saker påbegynnes og behandlingsstatus meldes tilbake innen 60 minutter. Behandlingsstatus innebærer blant annet kvalitetssikring av saken som er kommet inn, har ASF mottatt tilstrekkelig informasjon, er det kjent hvilket miljø det er snakk om osv G Tilgjengelighet og responstid på telefon i arbeidstid: (hovedkanalen for tjenesteeier er e- post kanalen) - Tilgjengelig for mottak mandag - fredag 08:00-15:45 (sommertid 08:00-15:00). - Alle saker påbegynnes umiddelbart og behandlingsstatus meldes tilbake innen 60 minutter ved telefonisk kontakt. - Ved stor pågang/opptatt, vil innringer bli tilbudt å legge igjen en talebeskjed. Straks det er ledig saksbehandler vil det bli tatt kontakt med innringer. Avvik dokumenteres manuelt G Tilgjengelighet og responstid på e- post - Tilgjengelig for mottak mandag - fredag 08:00-15:45 (sommertid 08:00-15:00). - Det er ingen frist for løsningstid på saker som settes videre til leverandør, men alle saker følges opp av ASF Måles i ITSM selv om det ikke er satt frist for løsningstid S Ordinære endringer: Vurdering av mottatte endringsforslag - Mottatte endringsforslag vurdert i endringsråd for videre behandling skal være gjennomført innen 14 virkedager (dvs ca 3 uker) Blir endringen godtatt sendes den til leverandør(er) for utarbeiding av løsningsforslag. Måles i ITSM Side 7 av 16

8 Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapportering G Ordinære endringer: Utarbeidelse - Løsningsforslag foreligger senest 20 virkedager etter Måles i ITSM av løsningsforslag (analyse) bestilling av løsningsforslag G Løse kritiske hendelser/feil - Se tabell under pkt. 6 for krav til Hendelseshåndtering.Kritiske hendelser er ensbetydende med utilgjengelighet Måles i ITSM G Løse alvorlige hendelser/feil - Alvorlige hendelser av typen feil skal være løst innen 16 timer hvis innmeldt innenfor åpningstiden - Se tabell under pkt. 6 for krav til Hendelseshåndtering. Måles i ITSM G Løse mindre alvorlige hendelser/feil - mindre alvorlige hendelser av typen feil løst og migrert til produksjon innen 12 virkedager Måles i ITSM - Se tabell under pkt. 6 for krav til Hendelseshåndtering. Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Krav Type Krav/retningslinje Beskrivelse av krav/retningslinje K Hendelsesansvarlig Rollen hendelsesansvarlig (faglig brukerstøtteansvarlig) er bemannet og kontaktinformasjon til denne rollen er tilgjengeliggjort for ASF/ABS. Kort om rollen se punkt K Test av endringer Tjenesteeier må delta i test av endringer bestilt/ønsket fra tjenesteeier. Hvis tjenesteeier ikke bidrar i testfasen kan dette medføre forsinkelser i produksjonssetting av tjenesten. ASF kan ikke godkjenne produksjonssetting før testing er gjennomført og godkjent. 3 Brukerservice Dette avsnittet beskriver ytelser som omfatter tjenester levert av Altinn brukerservice (ABS). ABS er 1. linje for alle saker fra sluttbrukere. Garanti og serviceerklæring fra ASF Side 8 av 16

9 Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapportering G Åpningstid - ABS tilgjengelig for mottak av henvendelser alle virkedager kl. 08:00 17:00. Måles av ABS G Telefon besvart - Alle henvendelser på telefon besvart innen 50 sekunder målt som gjennomsnitt pr uke G E-post besvart - Alle henvendelser på e-post (ikke fra tjenesteeiere og sluttbrukersystemer) besvart innen 8 arbeidstimer G Løsningsgrad direkte på telefon - 80 % av alle hendelser av typen brukerservice løst på telefon direkte med innringer G Løsningsgrad - Alle hendelser av typen brukerservice som ikke løses direkte på telefon behandles innen 5 virkedager. Hendelser som må settes over til leverandør(er) skal behandles innen 12 virkedager. Måles av ABS Måles av ABS Måles av ABS Måles av ABS Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Krav Type Krav/retningslinje Beskrivelse av krav/retningslinje K Faglig brukerstøtte Alle tjenester skal være beskrevet og holdes oppdatert i tjenestekatalogen 1 med bl.a. kontaktinformasjon til faglig brukerstøtte. Tjenesteeier skal dessuten holde all informasjon om tjenesten oppdatert og konsistent i Om skjema, skjema- /tjenestekatalogen, egne nettsider og andre sider med informasjon om tjenesten som tjenesteeier er ansvarlig for K Grensedragningsdokument Alle tjenester som krever det 2 skal ha et grensedragningsdokument som dokumenterer grensen mellom hva ABS svarer på og hva faglig brukerstøtte hos Tjenesteeier svarer. 4 Serviceledelse Dette avsnittet beskriver ytelser som omfatter tjenester levert av serviceleder og andre overordnete funksjoner i ASF. 1 Med tjenestekatalogen menes Skjema og tjenester på 2 Det er ABS som beslutter om dette må etableres basert på informasjon om prognoser (se 1.2.1) Side 9 av 16

10 Garanti og serviceerklæring fra ASF Ytelse Type Ytelse Tjenestenivå Måle/kontrollmetode Rapportering S Månedlig leveranserapport fra ASF - Leveranserapporten tilgjengeliggjøres innen 2 virkedager etter leveransemøte med leverandørene er gjennomført. Normalt betyr dette at rapporten blir tilgjengeliggjort 9. virkedag i den påfølgende måneden. Unntak kan oppstå, for eksempel ved høytider. Måles S Introduksjon i servicedialogen - ASF vil i forkant av produksjonssetting av en ny tjenesteeier i Altinn løsningen gjennomføre en presentasjon av hvordan servicedialogen skal fungere (2-3 timers presentasjon) S Informasjon til tjenesteeier om innholdet/funksjonalitet i større produksjonssettinger - ASF vil utarbeide og distribuere informasjon om alle endringer (release notater) som skal produksjonssettes. Dette omfatter også nødvendig informasjonstiltak mot spesielle grupperinger (sluttbrukersystemleverandører, brukerorganisasjoner, tjenesteutviklere, og lignende) G Utvidet åpningstid - ASF vil ved bestilling av utvidet åpningstid til enten ASF servicedesk, Altinn brukerservice (eller begge) senest 1 måned før kunne holde åpent utover normal åpningstid. Dette er en fakturerbar tilleggstjenes, Måles ikke Måles ikke Måles ikke Rapporteres ikke Rapporteres ikke Side 10 av 16

11 Krav til og retningslinjer for tjenesteeier Krav Type Krav/retningslinje Beskrivelse av krav/retningslinje K Etablering av Altinn Innen bestilling av ny tjenesteeier til produksjonsmiljøet skal følgende roller etableres: Lokalforvaltning (ALF) - Tjenesteeier skal bemanne en Altinn lokalforvaltning med: o o o o Serviceledelse: Ansvarlig for den totale leveransen av tjenester ovenfor ASF. Ansvarlig for å følge opp og kontrollere leveranser fra ASF, følge opp bilag 3 i samarbeidsavtalen. Informasjonsansvarlig: Overordnet ansvar for ekstern informasjon mot ASF og intern informasjon som gjelder Altinn-samarbeidet, løsningen, prosjekter, oppdatering av skjemakatalogen på Altinn.no osv. Hendelsesansvarlig: Ansvarlig for å bistå i forbindelse med faglige henvendelser knyttet til egne Altinn tjenester. Koordinere og følge opp hendelser, bestillinger og endringer. Kontaktpunkt mot forvaltningen i forhold til daglig drift. Bestiller (merkantilt ansvarlig): Rollen hos tjenesteeier som har fullmakt til å foreta bestillinger og merkantile avklaringer på vegne av tjenesteeier Dette kan dekkes av en eller flere personer, men tilgjengelighet skal garanteres innenfor normal arbeidstid. Kontaktperson og kontaktinformasjon ( navn, e-post og telefonnummer (inkludert mobil)) skal gjøres kjent, registreres og holdes oppdatert i Altinnett av Tjenesteeier R Deltakelse i ukentlig statusmøte Tjenesteeier bør stille med en representant fra ALF i ukentlig statusmøte hvor operativ informasjon deles og behandles. Møtet avholdes på telefon. ABS, ASF, driftsleverandør og forvaltningsleverandør har møteplikt. Tjenesteeier har møterett, som ASF anbefaler alle tjenesteeiere å benytte seg av K Ukentlig orienteringsplikt Tjenesteeier skal gjennomgå møtereferat fra statusmøte (se 4.2.2) umiddelbart etter at dette er lagt ut for å holde seg orientert på viktig informasjon som deles i disse møtene. Tjenesteeier plikter å holde seg oppdatert på relevant informasjon som deles i dette møtet via referatet, og skal også svare på oppfølgingspunkter som måtte bli gitt i dette møtet/referatet. Feil eller kommentarer til referatet skal meldes innen neste statusmøte K Tjenesteeiers arkiv Tjenesteeier er forpliktet til å holde kontroll over alle personer som skal ha tilgang til tjenesteeiers arkiv K Standard endringer Tjenesteeier er forpliktet å fylle ut gjeldende bestillingsskjema med tilstrekkelig informasjon, mangelfulle bestillingsskjema kan bli returnert hvis det er viktig informasjon som mangler. Side 11 av 16

12 5 Standardendringer Det finnes en rekke standardendringer og bestillinger som i første rekke skal dekke de normale løpende behov som tjenesteeierne har for å realisere sine tjenester. Eksempelvis: Bestille tilgang til tjenesteutviklingsmiljø, ny rettighet i Altinn, med mer. Sammenhengen mellom standardendringene og i hvilken kontekst de kan benyttes er beskrevet i henholdsvis skjemakokeboken (gammel Altinn-løsning) og tjenesteutviklingshåndboken (ny Altinnløsning). Meget viktig at tjenesteeierne fyller ut gjeldende bestillingsskjema når en standardendring sendes inn til ASF. Standardendringene er beskrevet i <lenke til vedlegg eller ev. annet dokument>. Hvilke standardendringer som tilbys og hvilke garantier/servicenivåer som gis på disse er under kontinuerlig endring i dialog mellom ASF og leverandørene. 6 Kategorisering av hendelser Alle uønskede hendelser skal registreres i Kundens saksflyt verktøy og kategoriseres av Kunden, i forhold til risiko for redusert kvalitet på tjenesten og mulige følger av hendelsen. Hendelser som registreres av Leverandøren skal inneholde Leverandørens forslag til kategorisering av hendelsen. Dersom arbeidet med en hendelse viser at kategoriseringen er feil eller ikke lenger er gyldig, skal Leverandøren forslå en endret kategorisering. Endret kategorisering er først gjeldende hvis Kunden godkjenner endringen. Kategoriseringen avhenger av hvilke og hvor mange komponenter eller deler av komponenter som er berørt av en hendelse. Vi legger figur 1 til grunn for kategoriseringen. Side 12 av 16

13 Altinn Sluttbrukerløsning Presentasjon, informasjon og navigasjon Altinn Portal Arbeidsflate Tjenesteoversikt Altinn Tjenesteutvikling Portal-/publ.- verktøy Arbeidsflytverktøy Integrasjon Integrasjon Altinn Tjenestemotor Tjenestekatalog Abonnement Integrasjon Altinn Arkiv (evt. del av tjenestemotor) Arkiv Regelverktøy Skjemaverktøy Integrasjonsverktøy Utviklingsverktøy Tjenestekatalogverktøy Altinn Tilgangsstyring Autorisering og brukeradministrasjon Autentisering Inte gra sjon Arbeidsflyt Skjema Regler Integrasjon / felles datamodell Preutfylling Melding Varsling Inte gra sjon Altinn Signering og kryptering Signering Kryptering Integrasjon Metadata SERES Policydatabase Integrasjon Register Brukerprofil Altinn Statistikk og analyse Statistikk og analyse Etatssystem Etatssystem Fagsystemer Sluttbrukersystem Registerinformasjon Offentlige grunndata Folkeregisteret Kommuneregisteret Poststedsregisteret Enhetsregisteret SERES Figur 1 Side 13 av 16

14 Følgende kategorisering benyttes: Nivå Kategori Beskrivelse Kritisk En hendelse skal kategoriseres som A dersom hele eller vesentlige deler av (drifts)tjenesten er utilgjengelig dvs. alle tjenestetyper og/eller komponenter er utilgjengelig. Videre skal kategorien A benyttes dersom en/eller flere Tjenestetyper og/eller deler av komponenter som spesifisert nedenfor er utilgjengelig og/eller ved sikkerhetshendelser. Med tjenestetype menes her; Innsendingstjenester, meldingstjenester, innsynstjenester, transaksjonstjenester, lenketjenester, samhandlingstjenester, formidlingstjenester og nye tjenestetyper som etableres i løsningen. A Komponent er her definert som; Altinn tilgangsstyring, Altinn Portal, Altinn tjenesteutvikling, Altinn Tjenestemotor, Altinn Arkiv, Altinn signering og kryptering, Integrasjon med fagsystemer og Integrasjon med offentlige grunnlagsdata, og nye komponenter som senere etableres i løsningen (Jf. figur 1). Deler av komponent er her definert som; Alle delkomponenter under Altinn Portal, Altinn Tjenestemotor og Altinn Tilgangsstyring (inkludert hver av autentiseringsmekanismene) Alle delkomponenter under Fagsystemer Hendelser knyttet til enkelttjenester som medfører en betydelig konsekvens for Kunden, brukere av tjenesten og/eller Leverandøren skal også kategoriseres som A dersom det: Er i en periode med høyvolum, tjenesten er årsaken til at perioden er definert som høyvolum og det er siste uke før innleveringsfrist. Er bestilt av Kunden som en del av tilleggstjenesten utvidet beredskap. Eksempler: Dersom brukeren ikke får opp Altinn hovedside etter autentisering. Side 14 av 16

15 Nivå Kategori Beskrivelse Dersom målte responstider faller innenfor kategorien utilgjengelig. Dersom det ikke er mulig for nye brukere å komme inn på løsningen. Dersom en tjenestetype er utilgjengelig Dersom overføring til etatssystemene ikke fungerer Dersom SMS løsningen ikke gir brukerne engangskoder Dersom nettverksproblemer forhindrer kommunikasjon til server(e) grunnet feil hos Leverandøren Alvorlig En hendelse skal kategoriseres som B dersom enkelte kritiske funksjoner ikke virker, eller fungerer med vesentlig dårligere responstider enn avtalt dvs. en tjeneste, eller komponenter/deler av komponent som definert nedenfor, har redusert tilgjengelighet, som gjør arbeidet vanskeligere for kunden, brukere av tjenesten og/eller leverandøren. Tjeneste er her definert som: en tjeneste under en tjenestetype (eksempel: Aa-melding, Flyttemelding, Årsregnskap) B Komponenter/ deler av komponenter er her definert som: Altinn statistikk og analyse (inkludert kundeweb ) Alle komponenter under Altinn tjenesteutvikling (Jf. figur 1) Eksempler: Dersom brukeren ikke får opp en fullstendig Altinn hovedside etter autentisering. Siden kan mangle innhold fra enkelte tjenesteleverandører. Dersom komponenten Altinn Statistikk og analyse er utilgjengelig for bruk fra ASF og/eller tjenesteeiere Dersom det ikke er mulig å levere ett enkeltskjema (tjeneste), ellers fungerer alle tjenester Dersom et enkeltskjema gir dårlig svartid Dersom det er feil på en lenketjeneste ellers fungerer alle lenker Dersom målte responstider faller innenfor kategorien dårlig Side 15 av 16

16 Nivå Kategori Beskrivelse og Nedsatt C Mindre alvorlig Hendelser som ikke medfører redusert tilgjengelighet for kunden, brukere av tjenesten og/eller leverandøren og som kan løses innen gitte frister. Det finnes en midlertidig løsning og Kunden kan akseptere hendelsen i en kortere periode. Side 16 av 16

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 1.0 24.11.2015 Side 1 av 33 Innhold 1 Om tjenesteavtalen... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Betjeningskonseptet for Altinn samarbeidet... 6 1.3 Kategorisering

Detaljer

Hvordan komme i gang med Altinn? Roy Horn serviceleder i Altinn Sentralforvaltning 31.08.09

Hvordan komme i gang med Altinn? Roy Horn serviceleder i Altinn Sentralforvaltning 31.08.09 Hvordan komme i gang med Altinn? Roy Horn serviceleder i Altinn Sentralforvaltning 31.08.09 1 Hovedmål med presentasjonen Hvordan komme i gang med Altinn for? 1. Nye potensielle tjenesteeiere 2. Leverandører

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Hva løser Altinn? Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Avdelingsdirektør Roar Olsen, - avdeling for nasjonal e forvaltning og infrastruktur (AEI) Hva løser Altinn?

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

Bilag 5 - Tjenestenivå med standardiserte prisavslag

Bilag 5 - Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Bilag 5 - Tjenestenivå med standardiserte prisavslag 1 / 29 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013

Detaljer

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Altinn II. Overordnet spesifikasjon

Altinn II. Overordnet spesifikasjon Altinn II Overordnet spesifikasjon Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål for løsningen... 5 3 Målbilde for Altinn II versjon 1... 7 4 Bruk av løsningen... 10 4.1 Brukerprosesser... 10 4.1.1 Etablere og vedlikeholde

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

Kurs i felleskomponenter

Kurs i felleskomponenter Kurs i felleskomponenter NOKIOS 27.10.15 Frank Fardal, DIFI og Jan Åge Berg, Altinn jab@brreg.no Bakgrunn «Digitale, nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum Vilkårs - og funksjonsbeskrivelse for Jara NetBusiness og Jara B2B Volum 01.01.2010 Versjon 7.0 Innholdsfortegnelse VILKÅRS - OG FUNKSJONSBESKRIVELSE... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 HENSIKT... 4 1.2 DEFINISJONER...

Detaljer

Altinn. UiO - 22.10.2012

Altinn. UiO - 22.10.2012 Altinn UiO - 22.10.2012 Copyright 2010 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda http://alt-inn.com/ Hvorfor Altinn Hva er Altinn

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter ID-porten Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret ID-porten 448 virksomheter 718 tjenester 52 522 900 transaksjoner

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag Avtale om leveranse av IKT-tjenester Del IV Kundespesifikke Bilag Versjon: 1.0 Dato oppdatert : 22.03.11 Avtale om leveranse av IKT-tjenester Side : 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1. GENERELLE LEVERANSEVILKÅR...

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo Overordnede rammer for avtalen Deltakere Deltakere i denne avtalen er kommunene Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. Det kan

Detaljer

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL Altinn II Leseguide for brukerveiledningen til TUL Versjon 1.0 Dato: 10.05.2010 Innhold 1 Leserguide... 3 1.1 Felles kapitler... 4 1.2 Fagperson... 4 1.3 IKT-medarbeider... 5 1.4 Teknisk utvikler... 6

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Hvert alternativ har en teknisk dimensjon (hosting), og en dimensjon for tjenestenivå ved feilretting (SLA)

Hvert alternativ har en teknisk dimensjon (hosting), og en dimensjon for tjenestenivå ved feilretting (SLA) DekodeDriftsavtaler 1.Omdriftsavtaler En driftsavtale dekker teknisk drift av nettsiden. Dekode er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av drift hvis dette er forårsaket av 1) feil eller stans i Kundens

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi SSA 2015 Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Mål med endringene i gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D Legge til rette for mindre detaljerte kravspesifikasjoner

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge?

Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 13.02.2014 Brønnøysundregistrene har TRE bærebjelker ORDEN

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes

Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes Løsningen kjører på en tjenermaskin med Linux operativsystem lokalisert hos Leverandøren. Vedlikeholdet omfatter tjenermaskin og nødvendig utstyr for nettverksforbindelse,

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Hvordan skal Brønnøysundregistrene innfri Altinn strategien? Håkon Olderbakk

Hvordan skal Brønnøysundregistrene innfri Altinn strategien? Håkon Olderbakk Hvordan skal Brønnøysundregistrene innfri Altinn strategien? Håkon Olderbakk Agenda Hva er gjort? Hva er under arbeid? Hva skal gjøres? 2 Hva er gjort? -1 En rekke tiltak for å stabilisere plattform og

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer Utfordringer og løsninger på offentlig II INF3290 17. oktober 2014 Endre Grøtnes Direktoratet for forvaltning og IKT endre.grotnes@difi.no Hva er spesielt med å utvikle

Detaljer

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 HISTORIKK og «litt om» Visma UNIQUE Drift ble etablert i 1998 i Oslo, og besto i starten av 2 tekniske konsulenter.

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009 Altinn Gevinstrealisering Altinn-dagen 31.8.2009 1 Altinn - nøkkelen til eforvaltning i verdensklasse Altinn målhierarki Samfunnsmål: Økt ressurseffektivitet i samfunnet Mer kostnadseffektiv offentlig

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

UTDYPENDE SPESIFIKASJON AV YTELSEN INKL. TJENESTENIVÅ

UTDYPENDE SPESIFIKASJON AV YTELSEN INKL. TJENESTENIVÅ VEDLIKEHOLDSAVTALEN BILAG 2: UTDYPENDE SPESIFIKASJON AV YTELSEN INKL. TJENESTENIVÅ 1 SPESIFIKASJON AV YTELSENE Utstyr og programvare som skal vedlikeholdes og som nærværende bilag relaterer seg til fremgår

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Veileder til skjema for tjenestebeskrivelse i Altinn

Veileder til skjema for tjenestebeskrivelse i Altinn BRØNNØYSUNDREGISTRENE Veileder til skjema for tjenestebeskrivelse i Altinn Altinn Gevinstrealisering 12/1/2009 1 Bakgrunn I forbindelse med satsingen i Altinn som en felles offentlig løsning, er Brønnøysundregistrene

Detaljer

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements - Hensikt, innhold og skråblikk på case Dagfinn Sæther, fagsjef ASP Norge Vi gjør en avtale (Service Level Agreement) Åpningstid: Torsdag 12 mars 2009 13.15 13.50 Foredragsholders

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre.

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. HEMIT skal etablere felles tekniske løsninger I Hovedsak innebærer dette: Videreutvikle MRS som en felles nasjonal plattform Etablere registre

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

AVTALE. Brønnøysundregistrene (BR) (organisasjonsnummer xxx xxx xxx) levering av Grunndata fra Enhetsregisteret. mellom.

AVTALE. Brønnøysundregistrene (BR) (organisasjonsnummer xxx xxx xxx) levering av Grunndata fra Enhetsregisteret. mellom. AVTALE mellom Brønnøysundregistrene (BR) og xxxxxxxxxxx (organisasjonsnummer xxx xxx xxx) om levering av Grunndata fra Enhetsregisteret 1. FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere overføring av grunndata

Detaljer

Samarbeid for digitalisering av Norge

Samarbeid for digitalisering av Norge Samarbeid for digitalisering av Norge Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 25.04.2014 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Brukermanual Samarbeidsportalen

Brukermanual Samarbeidsportalen Brukermanual Samarbeidsportalen Innhold Introduksjon 03 Registrering 04 Stegvis beskrivelse av innlogging 05 Stegvis beskrivelse av innlogging 06 Godta bruksvilkår 07 Innlogget bruker 08 Innlogget bruker

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet i Skattedirektoratet Presentasjonen Hva er en edialog?

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober 2011 - Tips og råd om praktisk bruk av Altinn

Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober 2011 - Tips og råd om praktisk bruk av Altinn Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober 2011 - Tips og råd om praktisk bruk av Altinn Altinn brukerservice - Tlf: 75006000, e-post: support@altinn.no Ivar Husevåg, Brønnøysundregistrene,

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012

Altinn Gevinstrealisering. Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012 Altinn Gevinstrealisering Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012 1 Tjenesteeiere i Altinn Samarbeidet Pr. 15.09.2011, 38 tjenesteeiere 2 Intern effektivisering off. sektor Altinn nøkkelen til

Detaljer

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur Kap. 6 Technical Integration Architecture Studentpresentasjon av Cato Haukeland Oversikt Introduksjon -spesifikasjon Krav Beskrivelse Servicenivå Sikkerhet Plan Best practices Introduksjon Masterdokument

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo - 2010 1 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

BRUKERVILKÅR. Domstolenes aktørportal

BRUKERVILKÅR. Domstolenes aktørportal BRUKERVILKÅR Domstolenes aktørportal Ved registrering som bruker i nettportalen i medhold av prøveforskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene (forskrift FOR 2012-02-12 nr 140) 3, aksepterer brukeren

Detaljer

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere Innhold Innledning... 2 Hva er selvbetjening for eksterne?... 2 Hvem er ekstern?... 2 Hvem har tilgang

Detaljer