Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan for Trondhjems Asylselskap Årsplan for TA-barnehagene 2.0 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 2.1 Barnehagens formål 2.2 Særlige bestemmelser for barnehagene i TA 2.3 Barnesyn 2.4 Voksenrollen 3.0 Barns medvirkning 3.1 En rettighet 3.2 Dialog og demokrati 3.3 En pedagogisk grunnholdning 4.0 Omsorg, lek og læring 4.1 Omsorg 4.2 Leken en kongevei til all læring 4.3 Læringsmiljø læringssyn 5.0 Fagområdene 5.1 Kommunikasjon, språk og tekst 5.2 Kropp, bevegelse og helse 5.3 Kunst, kultur og kreativitet 5.4 Natur, miljø og teknikk 5.5 Etikk, religion og filosofi 5.6 Nærmiljø og samfunn 5.7 Antall, rom og form 6.0 Systematisk planlegging, vurdering og dokumentasjon 6.1 Planlegging 6.2 Dokumentasjon 6.3 Vurdering 7.0 Samarbeid 7.1 Foreldre, Foreldreråd og FAU 7.2 Samarbeidsutvalg (SU) 7.3 Trondhjems Asylselskap, daglig leder, styret og direksjonen 7.4 Trondheim kommune 7.5 Barne- og familietjenesten (BFT) 7.6 Høyskolen Dronning Mauds Minne 8.0 Overgang barnehage skole 9.0 Barnehagen om lokal kulturbærer

2 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.januar 2006 trådte ny barnehagelov i kraft (Lov 17.juni 2005 nr.64 om barnehager). Alle TAs barnehager drives etter denne lov og forskrifter, samt endringslover til lov om barnehager og politiske vedtak i Trondheim kommune. Loven angir barnehagens mandat og hva barnehagene plikter å arbeide etter. Den opplyser om eiers og kommunens ansvar. 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Rammeplanen (RP) er en forskrift til barnehageloven som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den er et arbeidsredskap for å sikre en livslang læring og en helhet i barnets utvikling. Barnehagene sorterer under Kunnskapsdepartementet, og er dermed en del av utdanningssystemet. Fagområdene i planen er i stor grad de samme som barna møter i skolen. Målet med RP er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet som gjøres. RP gir også informasjon til foreldre, innsikt i hva som vektlegges og mulighet til medvirkning og medbestemmelse gjennom valgte foreldrerepresentanter og samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage. RP retter seg også mot barnehagens eiere og kommunen, som har et ansvar for å føre tilsyn med at barnehagen drives som en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, og at lover og regler følges. RP beskriver barnehagen som pedagogisk virksomhet og skal tilpasses lokale forhold og ulike typer barnehager. Barnehagen skal: ha en pedagogisk ledelse med ansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentering. Styrer/ daglig leder har sammen med de pedagogiske lederne ansvar for dette. bygge på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring er sentrale deler være i endring og utvikling være kulturskapere og kulturformidlere 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal: - sikre sammenheng i barns læring og opplevelse i barnehagen - være et arbeidsredskap for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning - være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen - være grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen - gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere Årsplanen skal iht. Barnehagelovens 2, siste ledd, fastsettes av samarbeidsutvalget. Spørsmål om innhold og prioriteringer må drøftes i foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold.

3 1.4 Strategiplan for Trondhjems Asylselskap Misjon TA er en tradisjonsbærende og nytenkende organisasjon som driver barnehager med kristent verdigrunnlag Visjon Mulighetenes barnehager Verdier Tilgivelse, respekt, ansvar og mot Disse verdiene skal styre våre valg og fortelle hva som er forventet atferd av den enkelte og av organisasjonen Tradisjonsbærende TAs ideologiske og pedagogiske plattform er en videreføring av tradisjonen fra barneasylene som vektla barnets egenverdi og gå plass til både omsorg, lek og læring. Barnehagene er et fristed for barn i dag og bidra til en god hverdag for både voksne og barn. Nytenkende Med utgangpunkt i vår visjon, mulighetenes barnehager, er vi kreative og åpne for nye muligheter på alle områder av vår virksomhet. Vi er en lærende organisasjon som er i forkant når det gjelder utvikling og nytenkning innen barnehagesektoren i Trondheim. I strategiperioden vil vi ha særlig fokus på tre områder: Ut fra St. melding nr. 41 og vår egen misjon, vil vi ha fokus på: Kvalitet i barnehagen Vi har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle kvalitet på alle områder av vår virksomhet. I perioden vil vi ha særlig fokus på ett-åringene og på voksenrollen ut fra en bevissthet om at verdibevisste voksne er den viktigste garantist for en god hverdag i barnehagen. I tillegg vil vi videreutvikle arbeidet med systematisk dokumentasjon og vurdering. Som mulighetenes barnehager vil vi ha fokus på: Muligheter Mangfold - Medvirkning Vi vil at hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger. Vi verdsetter ulikhet og mener at mangfold og medvirkning er en styrke for fellesskapet. I perioden vil vi blant annet lære om, og ta i bruk MI-metoden, for å styrke det enkelte barn gjennom fokus på dets sterke sider. Som kultur- og tradisjonsbarnehager vil vi fokusere på: Kunst Kultur Kreativitet Vi vil formidle, skape og fornye kultur ut fra et bredt kulturbegrep som omfatter kunst og estetikk, fortellinger, bevegelse, dans, drama, musikk, sang mv. Hos oss skal barna få anledning til å uttrykke seg gjennom mange språk i et lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. Vi vil legge til rette for et vekselspill mellom formidling og egenaktivitet.

4 1.5 Årsplan for TA-barnehagene Årsplan for TA-barnehagene består av to deler: Generell del som bygger på strategiplan for TA, og gir felles føringer for alle barnehagene. Strategiplanens innhold og prioriteringer drøftes i TAs faglige fora for ansatte, foreldreråd og samarbeidsutvalg. Daglig leder i TA, sammen med en redaksjonsgruppe, samordner innspill fra samarbeidsutvalgene. Generell del er tilgjengelig via barnehagenes nettsider. Spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold og konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnehageår. Innholdet er tema i foreldresamtaler, foreldremøter, personalmøter og samarbeidsutvalg. Planen utarbeides av daglig leder i samarbeid med pedagogisk personale godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Spesiell del utformes årlig som en brosjyre til foreldre og ansatte. 2.0 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 2.1 Barnehagen formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Private barnehager kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. (Barnehageloven 1) 2.2 Særlige bestemmelser for barnehagene i TA: TA-barnehagene drives i tråd med kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag. Dette kommer til uttrykk gjennom daglig innhold, markering av de kristne høytider og formidling av innholdet i den kristne kulturarv. Vi ønsker å vise respekt og toleranse i møte med de som har en annen bakgrunn og annet livssyn. Gjennom de voksnes arbeid og holdninger, utøves etisk veiledning som bygger på kristne og humanistiske verdier. 2.3 Barnesyn Et syn på barnet som reflekterer barndommens egenverdi, tar barnet på alvor slik at det opplever seg som verdifullt og viktig for fellesskapet. Vi gir hvert barn mulighet til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger. Vi verdsetter ulikhet og mener at mangfold og medvirkning er en styrke for fellesskapet. 2.4 Voksenrollen Vi vektlegger tydelige og ansvarsfulle voksne, som ser hvert enkelt barn og møter det med en åpen, anerkjennende og lyttende holdning. Voksne som tar barn på alvor og som er aktive, nysgjerrige og lekne sammen med barna. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen ut fra en bevissthet om at verdibevisste voksne er de viktigste garantister for en god hverdag i barnehagen.

5 3.0 Barns medvirkning 3.1 En rettighet «Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt» (FN`s barnekonvensjon) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3) 3.2 Dialog og demokrati Barns medvirkning forutsetter gode dialogprosesser og samtaler med rom for mye lytting. Hvor omfattende medvirkningen er, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, er avhengig av barnets modenhet, alder og funksjonsnivå. Vårt mål er å formidle verdier som er vesentlige i et demokratisk samfunn. Barns medvirkning er viktig for at de skal oppleve fellesskap og at deres mening blir hørt og tatt på alvor. Dette skaper trygghet og gir rom for følelsesmessige uttrykk, noe som igjen fører til at barn viser omsorg og empati for hverandre. 3.3 En pedagogisk grunnholdning Barns medvirkning er ikke en metodisk arbeidsmetode for de ansatte, men en væremåte som skal prege barnehagens miljø. Barns muligheter for medvirkning krever voksne med kunnskap om barnet og ydmykhet og respekt for barnet. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen i personalgruppa med henblikk på dette. 4.0 Omsorg, lek og læring 4.1 Omsorg Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål) Omsorg for de yngste I perioden vil vi i TA-barnehagene ha et særlig fokus på å sikre god kvalitet i arbeidet med de yngste barna. Det er nedsatt ei prosjektgruppe på tvers av barnehagene som jobber med våre rutiner i arbeidet med ett-åringene. 4.2 Leken - kongeveien til all læring Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken har en egenverdi for barnet. Den gir først og fremst glede og er svært viktig i barnets utvikling. Gjennom leken påvirkes barnets intellekt, språk, fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Leken utvikler og styrker barnas identitet og selvfølelse, samtidig med at barna får

6 satt sine oppfatninger, verdier og normer på prøve. Leken er barndommens kjennemerke. Leken er et mål i seg selv. I hverdagen settes det av god tid til lek, både fri lek og tilrettelagte aktiviteter. Det blir lagt stor vekt på at omgivelsene ute og inne er optimale for god lek. 4.3 Læringsmiljø - læringssyn Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 1 Formål) Barnehagene bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring er like viktige deler. Vi ønsker å utvikle et støttende og kreativt miljø, der leken har verdi i seg selv, som grunnlag for trivsel og meningsskaping, og der barnet lærer selv gjennom erfaring, undring og undersøkelse. 5.0 Fagområdene Barnehagens områder for læring er delt inn i 7 fagområder for å sikre et variert og allsidig innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må sees i sammenheng. De er integrert i hverdagslivet, og i løpet av et barnehageår er vi innom alle. Periodevis vektlegges enkelte områder mer enn andre. I strategiplan for TA velges det ut felles pedagogiske satsningsområder som den enkelte barnehage konkretiserer i sin spesielle årsplan. I tillegg legges det noen felles føringer for arbeidet med alle fagområdene: 5.1 Kommunikasjon, språk og tekst Førskolealderen er en avgjørende periode for barnets språkutvikling. Det er derfor viktig å legge til rette for språkutvikling som en del av barnehagens innhold. Å ha gode samtaler med barn, samt å være en god lytter, er viktig for å utvikle barnets språk. Kulturoverføringer og barns kulturskaping er også knyttet til språk, tekst og kommunikasjon. I TA-barnehagene brukes bøker, fortellinger lek med bokstaver, dikt, rim, regler, vitser, gåter og sanger aktivt som viktige komponenter i språkstimuleringen. 5.2 Kropp, bevegelse og helse Vi legger stor vekt på at barna skal lære seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, gode vaner, fysiske egenskaper og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barnehagene har spennende uteområder, som innbyr til fysisk aktivitet. I tillegg drar vi ofte på turer både i nærmiljøet og i marka. Vi vektlegger sunt og godt kostkosthold og serverer tre måltider daglig. 5.3 Kunst, kultur og kreativitet Vi ønsker både å formidle, skape og fornye kultur ut fra et bredt kulturbegrep som omfatter kunst og estetikk, fortellinger, bevegelse, dans, drama, musikk, sang mv. Barna skal få anledning til å uttrykke seg gjennom mange språk i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. Vi ønsker vekselspill mellom formidling og egenaktivitet. Barnehagene har kulturombud og er aktive brukere av kulturtilbudene i sitt nærmiljø og i byen som helhet. Felles mål for TA-barnehagene Et personale med interesse og kompetanse innen kunst, kultur og kreativitet 2. Barnehager som formidler, skaper og fornye kultur

7 3. Barnehager som synliggjør sin profil gjennom kulturarrangement 5.4 Natur, miljø og teknikk TA-barnehagene bidrar til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær, likeså miljøvern og bærekraftig utvikling. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. TA-barnehagene har et bevisst forhold til kildesortering og arbeider med ulike prosjekter med sikte på enten sertifisering eller resertifisering til Grønt flagg. 5.5 Etikk, religion og filosofi TA-barnehagene vektlegger kristne verdier spesielt i forhold til formålsparagrafen, men er åpen i møte med alle. Det betyr at kristne høytider og tradisjoner vektlegges på en særskilt måte. Samtidig skal det mangfold som er i barnegruppa reflekteres og respekteres, ved at barna kan få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i de religioner og livssyn som er representert. TA- barnehagene har, sammen med Domkirken menighet, en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av en årlig, felles gudstjeneste for Trondheimsbarnehagene. Barnehagene har også tradisjoner i markeringen av jul, påske og pinse i samarbeid med sine lokale menigheter. 5.6 Nærmiljø og samfunn TA-barnehagene skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit og gi kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barns medvirkning i barnehagehverdagen gir den første innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. De eldste barna, og da særlig skoleklubben skal bli kjent med de mange spennende kulturhistoriske steder og minner i Trondheim by, som blant annet Nidarosdomen og Erkebispegården. Dette skal gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 5.7 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenheng. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barn kompetanse i matematikk. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. For å nå dette målet må personalet blant annet: være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener resonnere og undre seg med barna om likheter, ulikheter, størrelse og antall sørge for at barna har tilgang på materiell som stimulerer til klassifisering, ordning, sortering og sammenligning gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønster gi barna erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og måleredskaper 6.0 Systematisk planlegging, vurdering og dokumentasjon I Trondhjems Asylselskap har vi i perioden som mål å utvikle felles maler og standard for planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet.

8 6.1 Planlegging Barnehagene utformer årsplan, spesiell del med utgangspunkt i felles strategiplan. De utvikler ulike planleggingsverktøy, som månedsplan, ukeplan og prosjektplaner, etter behov. Planene synliggjør hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og barnegruppenes interesser og behov. Personalet og barna er begge viktige aktører i planleggingen av det pedagogiske innholdet. Lyttende, observante, kreative og fleksible voksne muliggjør barns medvirkning. Foreldre gis mulighet til å påvirke gjennom foreldremøte, samarbeidsutvalg og daglig kontakt. 6.2 Dokumentasjon Gjennom pedagogisk dokumentasjon synliggjøres barns læring og personalets arbeid. Vi vektlegger en kritisk og reflekterende praksis. Derfor har vi flyttet fokus fra planleggingstid til refleksjonstid og bruker de arenaer vi allerede har, som avdelings- og personalmøter, ledermøter og teamsamtaler som et redskap i dette arbeidet. TA-barnehagene dokumenterer arbeidet sitt på ulike måter: Observasjonsmetoder: TRAS (språkobservasjon), Alle med og Askeladden Månedsplaner, nyhetsskriv og referat fra møter Praksisfortellinger og tekstskaping med barna Digitale presentasjoner, bilder og film Utstillinger og åpne dager Barna selv og personalet er med på dokumentasjonsarbeidet i barnehagen. 6.3 Vurdering Barnehagene vurderer arbeidet kontinuerlig for å justere seg i forhold til barna og målene som er satt. Tilbakemelding fra foreldre og barn er svært viktig i det daglige arbeidet. Hvert fjerde år gjennomføres en omfattende brukerundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen, samt plan for oppfølging behandles i personalmøter, samarbeidsutvalg og styret for TA. Pedagogisk leder er ansvarlig for den systematiske vurderingen gjennom månedsplaner, halvog helårsvurderinger. Barnehagene vurderer i sin årsmelding til styret, mål, innhold, oppgaver og kvalitet i barnehagen ut fra generell og spesielle årsplan. Samarbeidsutvalg og ansatte er delaktig i vurderinga, som gjøres tilgjengelig for foreldre, ansatte og eier. Pedagogisk leder skriver halvårsvurdering. Styrer/daglig leder ferdigstiller årsmeldingen, som behandles i SU. 7.0 Samarbeid 7.1 Foreldre TA-barnehagene vektlegger åpenhet, gjensidig tillit og god kommunikasjon med hver enkelt av foreldre/foresatte, for å samarbeide om det enkelte barns utvikling. Dette oppnås gjennom: Det daglige møtet med foreldre og barn i garderoben Foreldremøter minst to ganger i året Foreldresamtale minst en gang i året Ulike arrangement der foreldre blir invitert For å kunne gi et best mulig tilbud til ettåringene, har TA utarbeidet et spørreskjema som foreldrene besvarer før de har foreldresamtale med barnehagen. Barnehagens personale forbereder seg til samtalen ved å besvare mange av de samme spørsmålene. Hensikten er å bli raskere og bedre kjent med barnet og på den måten høyne kvaliteten på foreldresamarbeidet.

9 Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) velges på høsten første foreldremøte og består av representanter for hver avdeling. FAU har en jevn dialog med barnehagen om driften og har ansvar for arrangement som for eksempel juletrefest og sommerfest. TA-barnehagene ønsker et nært samarbeid med FAU og foreldrene. 7.2 Samarbeidsutvalg (SU) Barnehagens SU består av to foreldrerepresentanter fra FAU, to representanter fra personalet og to eierrepresentanter. Styrer har møte- og forslagsrett i SU og innkaller til møter. SU behandler årsplan og årsmelding. Andre oppgaver er definert i retningslinjer for SU i TA. 7.3 Trondhjems Asylselskap, daglig leder, styret og direksjonen Trondhjems Asylselskap (TA) er en privat stiftelse som eier og driver 6 barnehager i Trondheim. Direksjonen er øverste organ og møtes en gang i året. Styret leder arbeidet mellom årsmøtene. Daglig leder utøver på vegne av eier et overordnet ansvar for driften og ledelsen av TAs administrasjon og TAs barnehager. Det forutsettes et tett samarbeid med styrerne, som er daglige ledere i barnehagene, og med merkantil konsulent som skal ivareta merkantil oppgaver for den enkelte barnehage og for administrasjonen. 7.4 Trondheim kommune TA-barnehagene hadde fra 1984 til 2006 driftsavtaler med Trondheim kommune. I dag drives barnehagene på samme vilkår som andre private barnehager i kommunen. Det er fortsatt et nært samarbeid med kommunen gjennom ledermøter og deltakelse i ulike prosjekter i kvalitetsutviklingsprogrammet for Trondheimsbarnehagene. Oppvekstkontoret er godkjennings- og tilsynsmyndighet for barnehagene. 7.5 Barne- og familietjenesten (BFT) BFT omfatter helsestasjon, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og ulike typer tiltak om kan støtte barn og familie. Fagpersoner knyttet til disse tjenestene kan være fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, barnevernskonsulent, familieterapeut, spesialpedagog, logoped eller synspedagog. Barnehagene deltar etter behov i felles møter på tvers av tjenestene når det gjelder oppfølging av enkeltbarn. Alle ansatte i barnehagene er, gjennom lov om barnehage 22, pålagt opplysningsplikt til barnevern uten hinder av taushetsplikt, dersom det er grunn til å tro at barn blir mishandlet, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, har ansatte plikt til å melde ifra om dette til barnevernet. 7.6 Høyskolen Dronning Mauds Minne (DMMH) Barnehagene har et nært samarbeid med DMMH, både gjennom avtale om pedagogisk praksis, NY-tiltak og faglig utvikling. TA- barnehagene deltok i 2011 i prosjektet Tilgivelse i barnehagen, som videreføres i prosjektet Barn og tilgivelse Overgang barnehage skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell skolefritidsordning. Dette skjer i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan (RP, kap5) I Trondheim kommune forventes det at både kommunale og private barnehager følger kommunens rutiner / overordnede plan for overgang barnehage/skole.

10 5-åringene har en viktig plass i Trondhjems Asylselskaps barnehager. De mestrer mye og skal være forbilder for de yngre barna i barnehagen. Samtidig er de nysgjerrige og opptatt av å finne ut av nye ting. For å gi førskolebarna nye og varierte utfordringer og stimulere interesse for aktiviteter som vektlegges i skolen, har vi førskoleklubb. Her skapes det en forventning til skolestart. Det er fokus på opplevelser og erfaringer i gruppa. Klubbene er stort sett hver uke og 5-åringene er til dels selv med og bestemmer innholdet i samlingene. De kan for eksempel dra på tur til byen og besøke museer m.m., med for- og etterarbeid i barnehagen. Eller de kan dra på hundekjøring eller andre turer i marka. De har også noen skolerettede oppgaver for å bli kjent med alfabetet og med tall. Ved den årlige barnehagegudstjenesten i Domkirka, deltar aller 5-åringene i Asylselskapet i prosesjonen. Når barna slutter på barnehagen for å begynne på skolen, har de gjerne en spesiell markering. 9.0 Barnehagen som lokal kulturbærer Trondhjems Asylselskap ønsker å være både en tradisjonsbærende og en nytenkende organisasjon. Kultur binder sammen fortid og nåtid. Vi ønsker både å formidle, skape og fornye kultur ut fra et bredt kulturbegrep som omfatter kunst og estetikk, fortellinger, bevegelse, dans, drama, musikk, sang mv. TA-barnehagene har en viktig rolle som kulturformidlere. Ved å få kjennskap til lokale tradisjoner og historiske steder i Trondheim by og i barnehagens nærmiljø, utvikles barnas identitet og tilhørighet. En slik forståelse vil også bidra til at barna lettere vil oppdage og anerkjenne andres kulturelle ståsted. Vi har et særlig fokus på å formidle innholdet i den kristne kulturarv. Samtidig er det å tilrettelegge for flerkulturelle barn, en naturlig del av barnehagenes virksomhet. Vi ønsker at foreldre og barn skal oppleve at de blir møtt på en likeverdig og inkluderende måte, at de kan være stolt av sin identitet, tradisjon og kultur.

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENE I TRONDHJEMS ASYLSELSKAP

LOKAL ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENE I TRONDHJEMS ASYLSELSKAP LOKAL ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENE I TRONDHJEMS ASYLSELSKAP 1.0 INNLEDNING 1.1 LOKAL ÅRSPLAN FOR BARNEHAGENE I TRONDHJEMS ASYLSELSKAP Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer