Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan for Trondhjems Asylselskap Årsplan for TA-barnehagene 2.0 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 2.1 Barnehagens formål 2.2 Særlige bestemmelser for barnehagene i TA 2.3 Barnesyn 2.4 Voksenrollen 3.0 Barns medvirkning 3.1 En rettighet 3.2 Dialog og demokrati 3.3 En pedagogisk grunnholdning 4.0 Omsorg, lek og læring 4.1 Omsorg 4.2 Leken en kongevei til all læring 4.3 Læringsmiljø læringssyn 5.0 Fagområdene 5.1 Kommunikasjon, språk og tekst 5.2 Kropp, bevegelse og helse 5.3 Kunst, kultur og kreativitet 5.4 Natur, miljø og teknikk 5.5 Etikk, religion og filosofi 5.6 Nærmiljø og samfunn 5.7 Antall, rom og form 6.0 Systematisk planlegging, vurdering og dokumentasjon 6.1 Planlegging 6.2 Dokumentasjon 6.3 Vurdering 7.0 Samarbeid 7.1 Foreldre, Foreldreråd og FAU 7.2 Samarbeidsutvalg (SU) 7.3 Trondhjems Asylselskap, daglig leder, styret og direksjonen 7.4 Trondheim kommune 7.5 Barne- og familietjenesten (BFT) 7.6 Høyskolen Dronning Mauds Minne 8.0 Overgang barnehage skole 9.0 Barnehagen om lokal kulturbærer

2 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.januar 2006 trådte ny barnehagelov i kraft (Lov 17.juni 2005 nr.64 om barnehager). Alle TAs barnehager drives etter denne lov og forskrifter, samt endringslover til lov om barnehager og politiske vedtak i Trondheim kommune. Loven angir barnehagens mandat og hva barnehagene plikter å arbeide etter. Den opplyser om eiers og kommunens ansvar. 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Rammeplanen (RP) er en forskrift til barnehageloven som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den er et arbeidsredskap for å sikre en livslang læring og en helhet i barnets utvikling. Barnehagene sorterer under Kunnskapsdepartementet, og er dermed en del av utdanningssystemet. Fagområdene i planen er i stor grad de samme som barna møter i skolen. Målet med RP er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet som gjøres. RP gir også informasjon til foreldre, innsikt i hva som vektlegges og mulighet til medvirkning og medbestemmelse gjennom valgte foreldrerepresentanter og samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage. RP retter seg også mot barnehagens eiere og kommunen, som har et ansvar for å føre tilsyn med at barnehagen drives som en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, og at lover og regler følges. RP beskriver barnehagen som pedagogisk virksomhet og skal tilpasses lokale forhold og ulike typer barnehager. Barnehagen skal: ha en pedagogisk ledelse med ansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentering. Styrer/ daglig leder har sammen med de pedagogiske lederne ansvar for dette. bygge på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring er sentrale deler være i endring og utvikling være kulturskapere og kulturformidlere 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal: - sikre sammenheng i barns læring og opplevelse i barnehagen - være et arbeidsredskap for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning - være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen - være grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen - gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere Årsplanen skal iht. Barnehagelovens 2, siste ledd, fastsettes av samarbeidsutvalget. Spørsmål om innhold og prioriteringer må drøftes i foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold.

3 1.4 Strategiplan for Trondhjems Asylselskap Misjon TA er en tradisjonsbærende og nytenkende organisasjon som driver barnehager med kristent verdigrunnlag Visjon Mulighetenes barnehager Verdier Tilgivelse, respekt, ansvar og mot Disse verdiene skal styre våre valg og fortelle hva som er forventet atferd av den enkelte og av organisasjonen Tradisjonsbærende TAs ideologiske og pedagogiske plattform er en videreføring av tradisjonen fra barneasylene som vektla barnets egenverdi og gå plass til både omsorg, lek og læring. Barnehagene er et fristed for barn i dag og bidra til en god hverdag for både voksne og barn. Nytenkende Med utgangpunkt i vår visjon, mulighetenes barnehager, er vi kreative og åpne for nye muligheter på alle områder av vår virksomhet. Vi er en lærende organisasjon som er i forkant når det gjelder utvikling og nytenkning innen barnehagesektoren i Trondheim. I strategiperioden vil vi ha særlig fokus på tre områder: Ut fra St. melding nr. 41 og vår egen misjon, vil vi ha fokus på: Kvalitet i barnehagen Vi har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle kvalitet på alle områder av vår virksomhet. I perioden vil vi ha særlig fokus på ett-åringene og på voksenrollen ut fra en bevissthet om at verdibevisste voksne er den viktigste garantist for en god hverdag i barnehagen. I tillegg vil vi videreutvikle arbeidet med systematisk dokumentasjon og vurdering. Som mulighetenes barnehager vil vi ha fokus på: Muligheter Mangfold - Medvirkning Vi vil at hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger. Vi verdsetter ulikhet og mener at mangfold og medvirkning er en styrke for fellesskapet. I perioden vil vi blant annet lære om, og ta i bruk MI-metoden, for å styrke det enkelte barn gjennom fokus på dets sterke sider. Som kultur- og tradisjonsbarnehager vil vi fokusere på: Kunst Kultur Kreativitet Vi vil formidle, skape og fornye kultur ut fra et bredt kulturbegrep som omfatter kunst og estetikk, fortellinger, bevegelse, dans, drama, musikk, sang mv. Hos oss skal barna få anledning til å uttrykke seg gjennom mange språk i et lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. Vi vil legge til rette for et vekselspill mellom formidling og egenaktivitet.

4 1.5 Årsplan for TA-barnehagene Årsplan for TA-barnehagene består av to deler: Generell del som bygger på strategiplan for TA, og gir felles føringer for alle barnehagene. Strategiplanens innhold og prioriteringer drøftes i TAs faglige fora for ansatte, foreldreråd og samarbeidsutvalg. Daglig leder i TA, sammen med en redaksjonsgruppe, samordner innspill fra samarbeidsutvalgene. Generell del er tilgjengelig via barnehagenes nettsider. Spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold og konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnehageår. Innholdet er tema i foreldresamtaler, foreldremøter, personalmøter og samarbeidsutvalg. Planen utarbeides av daglig leder i samarbeid med pedagogisk personale godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Spesiell del utformes årlig som en brosjyre til foreldre og ansatte. 2.0 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 2.1 Barnehagen formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Private barnehager kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. (Barnehageloven 1) 2.2 Særlige bestemmelser for barnehagene i TA: TA-barnehagene drives i tråd med kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag. Dette kommer til uttrykk gjennom daglig innhold, markering av de kristne høytider og formidling av innholdet i den kristne kulturarv. Vi ønsker å vise respekt og toleranse i møte med de som har en annen bakgrunn og annet livssyn. Gjennom de voksnes arbeid og holdninger, utøves etisk veiledning som bygger på kristne og humanistiske verdier. 2.3 Barnesyn Et syn på barnet som reflekterer barndommens egenverdi, tar barnet på alvor slik at det opplever seg som verdifullt og viktig for fellesskapet. Vi gir hvert barn mulighet til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger. Vi verdsetter ulikhet og mener at mangfold og medvirkning er en styrke for fellesskapet. 2.4 Voksenrollen Vi vektlegger tydelige og ansvarsfulle voksne, som ser hvert enkelt barn og møter det med en åpen, anerkjennende og lyttende holdning. Voksne som tar barn på alvor og som er aktive, nysgjerrige og lekne sammen med barna. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen ut fra en bevissthet om at verdibevisste voksne er de viktigste garantister for en god hverdag i barnehagen.

5 3.0 Barns medvirkning 3.1 En rettighet «Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt» (FN`s barnekonvensjon) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3) 3.2 Dialog og demokrati Barns medvirkning forutsetter gode dialogprosesser og samtaler med rom for mye lytting. Hvor omfattende medvirkningen er, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, er avhengig av barnets modenhet, alder og funksjonsnivå. Vårt mål er å formidle verdier som er vesentlige i et demokratisk samfunn. Barns medvirkning er viktig for at de skal oppleve fellesskap og at deres mening blir hørt og tatt på alvor. Dette skaper trygghet og gir rom for følelsesmessige uttrykk, noe som igjen fører til at barn viser omsorg og empati for hverandre. 3.3 En pedagogisk grunnholdning Barns medvirkning er ikke en metodisk arbeidsmetode for de ansatte, men en væremåte som skal prege barnehagens miljø. Barns muligheter for medvirkning krever voksne med kunnskap om barnet og ydmykhet og respekt for barnet. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen i personalgruppa med henblikk på dette. 4.0 Omsorg, lek og læring 4.1 Omsorg Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål) Omsorg for de yngste I perioden vil vi i TA-barnehagene ha et særlig fokus på å sikre god kvalitet i arbeidet med de yngste barna. Det er nedsatt ei prosjektgruppe på tvers av barnehagene som jobber med våre rutiner i arbeidet med ett-åringene. 4.2 Leken - kongeveien til all læring Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken har en egenverdi for barnet. Den gir først og fremst glede og er svært viktig i barnets utvikling. Gjennom leken påvirkes barnets intellekt, språk, fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Leken utvikler og styrker barnas identitet og selvfølelse, samtidig med at barna får

6 satt sine oppfatninger, verdier og normer på prøve. Leken er barndommens kjennemerke. Leken er et mål i seg selv. I hverdagen settes det av god tid til lek, både fri lek og tilrettelagte aktiviteter. Det blir lagt stor vekt på at omgivelsene ute og inne er optimale for god lek. 4.3 Læringsmiljø - læringssyn Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 1 Formål) Barnehagene bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring er like viktige deler. Vi ønsker å utvikle et støttende og kreativt miljø, der leken har verdi i seg selv, som grunnlag for trivsel og meningsskaping, og der barnet lærer selv gjennom erfaring, undring og undersøkelse. 5.0 Fagområdene Barnehagens områder for læring er delt inn i 7 fagområder for å sikre et variert og allsidig innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må sees i sammenheng. De er integrert i hverdagslivet, og i løpet av et barnehageår er vi innom alle. Periodevis vektlegges enkelte områder mer enn andre. I strategiplan for TA velges det ut felles pedagogiske satsningsområder som den enkelte barnehage konkretiserer i sin spesielle årsplan. I tillegg legges det noen felles føringer for arbeidet med alle fagområdene: 5.1 Kommunikasjon, språk og tekst Førskolealderen er en avgjørende periode for barnets språkutvikling. Det er derfor viktig å legge til rette for språkutvikling som en del av barnehagens innhold. Å ha gode samtaler med barn, samt å være en god lytter, er viktig for å utvikle barnets språk. Kulturoverføringer og barns kulturskaping er også knyttet til språk, tekst og kommunikasjon. I TA-barnehagene brukes bøker, fortellinger lek med bokstaver, dikt, rim, regler, vitser, gåter og sanger aktivt som viktige komponenter i språkstimuleringen. 5.2 Kropp, bevegelse og helse Vi legger stor vekt på at barna skal lære seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, gode vaner, fysiske egenskaper og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barnehagene har spennende uteområder, som innbyr til fysisk aktivitet. I tillegg drar vi ofte på turer både i nærmiljøet og i marka. Vi vektlegger sunt og godt kostkosthold og serverer tre måltider daglig. 5.3 Kunst, kultur og kreativitet Vi ønsker både å formidle, skape og fornye kultur ut fra et bredt kulturbegrep som omfatter kunst og estetikk, fortellinger, bevegelse, dans, drama, musikk, sang mv. Barna skal få anledning til å uttrykke seg gjennom mange språk i lekende fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. Vi ønsker vekselspill mellom formidling og egenaktivitet. Barnehagene har kulturombud og er aktive brukere av kulturtilbudene i sitt nærmiljø og i byen som helhet. Felles mål for TA-barnehagene Et personale med interesse og kompetanse innen kunst, kultur og kreativitet 2. Barnehager som formidler, skaper og fornye kultur

7 3. Barnehager som synliggjør sin profil gjennom kulturarrangement 5.4 Natur, miljø og teknikk TA-barnehagene bidrar til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær, likeså miljøvern og bærekraftig utvikling. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. TA-barnehagene har et bevisst forhold til kildesortering og arbeider med ulike prosjekter med sikte på enten sertifisering eller resertifisering til Grønt flagg. 5.5 Etikk, religion og filosofi TA-barnehagene vektlegger kristne verdier spesielt i forhold til formålsparagrafen, men er åpen i møte med alle. Det betyr at kristne høytider og tradisjoner vektlegges på en særskilt måte. Samtidig skal det mangfold som er i barnegruppa reflekteres og respekteres, ved at barna kan få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i de religioner og livssyn som er representert. TA- barnehagene har, sammen med Domkirken menighet, en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av en årlig, felles gudstjeneste for Trondheimsbarnehagene. Barnehagene har også tradisjoner i markeringen av jul, påske og pinse i samarbeid med sine lokale menigheter. 5.6 Nærmiljø og samfunn TA-barnehagene skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit og gi kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barns medvirkning i barnehagehverdagen gir den første innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. De eldste barna, og da særlig skoleklubben skal bli kjent med de mange spennende kulturhistoriske steder og minner i Trondheim by, som blant annet Nidarosdomen og Erkebispegården. Dette skal gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 5.7 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenheng. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barn kompetanse i matematikk. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. For å nå dette målet må personalet blant annet: være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener resonnere og undre seg med barna om likheter, ulikheter, størrelse og antall sørge for at barna har tilgang på materiell som stimulerer til klassifisering, ordning, sortering og sammenligning gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønster gi barna erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og måleredskaper 6.0 Systematisk planlegging, vurdering og dokumentasjon I Trondhjems Asylselskap har vi i perioden som mål å utvikle felles maler og standard for planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet.

8 6.1 Planlegging Barnehagene utformer årsplan, spesiell del med utgangspunkt i felles strategiplan. De utvikler ulike planleggingsverktøy, som månedsplan, ukeplan og prosjektplaner, etter behov. Planene synliggjør hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og barnegruppenes interesser og behov. Personalet og barna er begge viktige aktører i planleggingen av det pedagogiske innholdet. Lyttende, observante, kreative og fleksible voksne muliggjør barns medvirkning. Foreldre gis mulighet til å påvirke gjennom foreldremøte, samarbeidsutvalg og daglig kontakt. 6.2 Dokumentasjon Gjennom pedagogisk dokumentasjon synliggjøres barns læring og personalets arbeid. Vi vektlegger en kritisk og reflekterende praksis. Derfor har vi flyttet fokus fra planleggingstid til refleksjonstid og bruker de arenaer vi allerede har, som avdelings- og personalmøter, ledermøter og teamsamtaler som et redskap i dette arbeidet. TA-barnehagene dokumenterer arbeidet sitt på ulike måter: Observasjonsmetoder: TRAS (språkobservasjon), Alle med og Askeladden Månedsplaner, nyhetsskriv og referat fra møter Praksisfortellinger og tekstskaping med barna Digitale presentasjoner, bilder og film Utstillinger og åpne dager Barna selv og personalet er med på dokumentasjonsarbeidet i barnehagen. 6.3 Vurdering Barnehagene vurderer arbeidet kontinuerlig for å justere seg i forhold til barna og målene som er satt. Tilbakemelding fra foreldre og barn er svært viktig i det daglige arbeidet. Hvert fjerde år gjennomføres en omfattende brukerundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen, samt plan for oppfølging behandles i personalmøter, samarbeidsutvalg og styret for TA. Pedagogisk leder er ansvarlig for den systematiske vurderingen gjennom månedsplaner, halvog helårsvurderinger. Barnehagene vurderer i sin årsmelding til styret, mål, innhold, oppgaver og kvalitet i barnehagen ut fra generell og spesielle årsplan. Samarbeidsutvalg og ansatte er delaktig i vurderinga, som gjøres tilgjengelig for foreldre, ansatte og eier. Pedagogisk leder skriver halvårsvurdering. Styrer/daglig leder ferdigstiller årsmeldingen, som behandles i SU. 7.0 Samarbeid 7.1 Foreldre TA-barnehagene vektlegger åpenhet, gjensidig tillit og god kommunikasjon med hver enkelt av foreldre/foresatte, for å samarbeide om det enkelte barns utvikling. Dette oppnås gjennom: Det daglige møtet med foreldre og barn i garderoben Foreldremøter minst to ganger i året Foreldresamtale minst en gang i året Ulike arrangement der foreldre blir invitert For å kunne gi et best mulig tilbud til ettåringene, har TA utarbeidet et spørreskjema som foreldrene besvarer før de har foreldresamtale med barnehagen. Barnehagens personale forbereder seg til samtalen ved å besvare mange av de samme spørsmålene. Hensikten er å bli raskere og bedre kjent med barnet og på den måten høyne kvaliteten på foreldresamarbeidet.

9 Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) velges på høsten første foreldremøte og består av representanter for hver avdeling. FAU har en jevn dialog med barnehagen om driften og har ansvar for arrangement som for eksempel juletrefest og sommerfest. TA-barnehagene ønsker et nært samarbeid med FAU og foreldrene. 7.2 Samarbeidsutvalg (SU) Barnehagens SU består av to foreldrerepresentanter fra FAU, to representanter fra personalet og to eierrepresentanter. Styrer har møte- og forslagsrett i SU og innkaller til møter. SU behandler årsplan og årsmelding. Andre oppgaver er definert i retningslinjer for SU i TA. 7.3 Trondhjems Asylselskap, daglig leder, styret og direksjonen Trondhjems Asylselskap (TA) er en privat stiftelse som eier og driver 6 barnehager i Trondheim. Direksjonen er øverste organ og møtes en gang i året. Styret leder arbeidet mellom årsmøtene. Daglig leder utøver på vegne av eier et overordnet ansvar for driften og ledelsen av TAs administrasjon og TAs barnehager. Det forutsettes et tett samarbeid med styrerne, som er daglige ledere i barnehagene, og med merkantil konsulent som skal ivareta merkantil oppgaver for den enkelte barnehage og for administrasjonen. 7.4 Trondheim kommune TA-barnehagene hadde fra 1984 til 2006 driftsavtaler med Trondheim kommune. I dag drives barnehagene på samme vilkår som andre private barnehager i kommunen. Det er fortsatt et nært samarbeid med kommunen gjennom ledermøter og deltakelse i ulike prosjekter i kvalitetsutviklingsprogrammet for Trondheimsbarnehagene. Oppvekstkontoret er godkjennings- og tilsynsmyndighet for barnehagene. 7.5 Barne- og familietjenesten (BFT) BFT omfatter helsestasjon, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og ulike typer tiltak om kan støtte barn og familie. Fagpersoner knyttet til disse tjenestene kan være fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, barnevernskonsulent, familieterapeut, spesialpedagog, logoped eller synspedagog. Barnehagene deltar etter behov i felles møter på tvers av tjenestene når det gjelder oppfølging av enkeltbarn. Alle ansatte i barnehagene er, gjennom lov om barnehage 22, pålagt opplysningsplikt til barnevern uten hinder av taushetsplikt, dersom det er grunn til å tro at barn blir mishandlet, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, har ansatte plikt til å melde ifra om dette til barnevernet. 7.6 Høyskolen Dronning Mauds Minne (DMMH) Barnehagene har et nært samarbeid med DMMH, både gjennom avtale om pedagogisk praksis, NY-tiltak og faglig utvikling. TA- barnehagene deltok i 2011 i prosjektet Tilgivelse i barnehagen, som videreføres i prosjektet Barn og tilgivelse Overgang barnehage skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell skolefritidsordning. Dette skjer i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan (RP, kap5) I Trondheim kommune forventes det at både kommunale og private barnehager følger kommunens rutiner / overordnede plan for overgang barnehage/skole.

10 5-åringene har en viktig plass i Trondhjems Asylselskaps barnehager. De mestrer mye og skal være forbilder for de yngre barna i barnehagen. Samtidig er de nysgjerrige og opptatt av å finne ut av nye ting. For å gi førskolebarna nye og varierte utfordringer og stimulere interesse for aktiviteter som vektlegges i skolen, har vi førskoleklubb. Her skapes det en forventning til skolestart. Det er fokus på opplevelser og erfaringer i gruppa. Klubbene er stort sett hver uke og 5-åringene er til dels selv med og bestemmer innholdet i samlingene. De kan for eksempel dra på tur til byen og besøke museer m.m., med for- og etterarbeid i barnehagen. Eller de kan dra på hundekjøring eller andre turer i marka. De har også noen skolerettede oppgaver for å bli kjent med alfabetet og med tall. Ved den årlige barnehagegudstjenesten i Domkirka, deltar aller 5-åringene i Asylselskapet i prosesjonen. Når barna slutter på barnehagen for å begynne på skolen, har de gjerne en spesiell markering. 9.0 Barnehagen som lokal kulturbærer Trondhjems Asylselskap ønsker å være både en tradisjonsbærende og en nytenkende organisasjon. Kultur binder sammen fortid og nåtid. Vi ønsker både å formidle, skape og fornye kultur ut fra et bredt kulturbegrep som omfatter kunst og estetikk, fortellinger, bevegelse, dans, drama, musikk, sang mv. TA-barnehagene har en viktig rolle som kulturformidlere. Ved å få kjennskap til lokale tradisjoner og historiske steder i Trondheim by og i barnehagens nærmiljø, utvikles barnas identitet og tilhørighet. En slik forståelse vil også bidra til at barna lettere vil oppdage og anerkjenne andres kulturelle ståsted. Vi har et særlig fokus på å formidle innholdet i den kristne kulturarv. Samtidig er det å tilrettelegge for flerkulturelle barn, en naturlig del av barnehagenes virksomhet. Vi ønsker at foreldre og barn skal oppleve at de blir møtt på en likeverdig og inkluderende måte, at de kan være stolt av sin identitet, tradisjon og kultur.

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer