1. INNHOLD SIDE: SIDE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNHOLD SIDE: SIDE:"

Transkript

1

2 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER GENERELL SIKKERHET KRAFTOVERFØRINGSAKSEL TRANSPORT OG FLYTTNING HYDRAULIKK VEDLIKEHOLD OG REPARASJON 6 5 TYPESKILT, ADVARSELSMERKER, SIKKERHETSKOMPONENTER, TYPESKILT 8 6 BRUKSOMRÅDE BRUKSOMRÅDE ANDRE BRUKSOMRÅDER BEGRENSNINGER OG FORBUDTE BRUKSOMRÅDER 9 7 HVORDAN MASKINEN VIRKER 9 8 TRANSPORT, HÅNDTERING OG LAGRING AV MASKINEN TRANSPORT HÅNDTERING LAGRING SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED TRANSPORT 10 9 TA MASKINEN I BRUK LEVERANSENS INNHOLD TA HÅND OM EMBALLASJEN MONTERING MONTERING AV ELEKTRISK FJERNSTYRING MONTERING AV MEKANISK FJERNSTYRING TILKOBLING TIL TRAKTOREN KRAFTOVERFØRINGSAKSLER TILKOBLING AV DRAGET TIL- OG FRAKOBLING I FELTET INNSTILLINGER INNSTILLING AV ICKUPHØYDEN JUSTERING AV DEN HYDRAULISKE REVERS- FUNKSJONEN JUSTERING AV SNITTLENGDEN JUSTERING AV MOTSTÅLET OG AVSTRYKERKNIVEN JUSTERING AV OVER- BELASTNINGSKOBLINGEN21 11 BRUK KJØRING I FELTET BRUK AV TILHENGER SLEPING AV MASKINEN BRUK AV DEN HYDRAULISKE REVERSFUNKSJONEN VEDLIKEHOLD BRUK AV SLIPEUTSTYRET SKIFTE KNIVER DEMONTERING AV MASKINENS DRIVAKSEL LUFTTRYKK I DEKKENE VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISK FJERNSTYRING SMØRING SMØREKART SERVICE ETTER SESONGEN SERVICE FØR EN NY SESONG FEILSØKINGSTABELL NÅR NOE GÅR GALT NÅR MASKINEN TAS UT AV BRUK/HOGGES GARANTIVILKÅR ANSVARSOMRÅDER 31 2

3 2. KJÆRE KUNDE Takk for at du har valgt å kjøpe en Taarup maskin fra Kverneland AS. Vi ønsker at den skal bli et effektivt og driftssikkert redskap og ber deg lese denne instruksjonsboken. Gjør deg kjent med innholdet i den og forstå den. Slik lærer du maskinen å kjenne på en grunnleggende måte. En riktig innstilling og et nøyaktig vedlikehold er den beste garanti for at maskinen vil virke tilfredsstillende i årevis. Det er viktig at denne instruksjonsboken følges. Dersom noe er uklart ber vi deg ta kontakt med din forhandler som vil hjelpe deg å løse eventuelle problemer. 3. TEKNISKE DATA: 2.1 Advarselsmerker I instruksjonsboken brukes dette merket for å markere at det finnes risiko for skade på maskinens bruker eller andre personer. Merket brukes også der det kan være fare for skade på selve maskinen eller omgivelsene. Effektbehov kw Pickupbredde 160 cm Antall innmatingsruller 3 st Knivsylinderens diameter 50 cm Antall kniver på knivsylinderen 24 st Snittlengde: 24 kniver mm 12 kniver mm Antall hjul 5 stk Dekkdimensjon 23H10.5/12 og Lufttrykk i dekkene 200kPa(2.0kp/cm²) og 240kPa(2.4kp/cm²) Hydraulisk sideforskyvning av trekkroken 400 mm Totalvekt 980 kg Første kraftoverføringsaksel EG T eller W2400-SD Andre kraftoverføringsaksel med frikobling EG T CE 112 RF 2 eller W F5/1 venstredrevet EKSTRAUTSTYR : TILLEGGSUTSTYR: Kabelstyring (for utblåsingsrør og klaff) Syrepumpe Maskindata: Type: Produksjonsnummer: Årsmodell: 3

4 4. SIKKERHETSREGLER 4.1 Generell sikkerhet -KLÆR: Bruk tettsittende klar som ikke kan vikles inn i roterende maskindeler. -BRUK: Lær deg hvordan maskinen virker før den tas i bruk. Gjør deg kjent med bruk, tilkobling, innstillinger og hvordan den virker. -ADVARSEL: Følg alle advarselskilt og instruksjoner som er på maskinen. -VERNEUTSTYR: Maskinen må bare brukes når alt verneutstyr er montert og virker som det skal. -TILKOBLING TIL TRAKTOREN: Vær spesielt forsiktig ved til og frakobling av redskapet. Husk faren for klemming og skjæring. -BELASTNING AV DRAGET: Traktorens trekkstenger og bom må ikke overbelastes. -PARKERING: Når maskinen er parkert skal den sikres så den ikke kan rulle. -SIKKERHETSAVSTAND: For at maskinen skal virke finnes det detaljer som ikke kan skjermes helt. Overhold derfor alltid en minste sikkerhetsavstand til disse delene. Føreren skal også sørge for at ingen andre oppholder seg i nærheten av maskinen når den er i drift. -BRUK AV MASKINEN: Det er forbudt å oppholde seg i nærheten av maskinen når den er i bruk. 1. Kontroller at alle deler på en ny maskin er skikkelig festet og at roterende deler kan rotere fritt. 2. Rengjøring, smøring eller innstilling må ikke foretas når maskinen er i gang. 3. Pickup eller andre deler av maskinen må ikke reingjøres eller justeres uten at maskinen har stanset helt og traktoren er sikret med handbrems. 4. Kjør bare med 540 o/min på kraftuttaket 5. Kontroller at det ikke er personer, dyr eller ting i nærheten av maskinen før den startes. Kontroller at det ikke ligger løse verktøy eller lignende på eller i maskinen. 6. Forlat aldri førersetet når maskinen er i gang. 7. Sett traktoren i fri, trekk til handbremsen og senk maskinen ned på bakken før traktoren forlates. 8. La ikke barn eller uvedkommende oppholde seg i traktorens førerhus når maskinen er i bruk. 9. Mat aldri gras inn i maskinen ved hjelp av hender eller føtter. 10. Kontroller kniver og motstål, dersom det har kommet fremmedlegemer inn i maskinen. 11. Ingen må oppholde seg på tilhengeren når maskinen er i bruk. Fare p.g.a ensileringssyre og sprut fra utløpsrøret. 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 1. Stopp alltid kraftuttaket før du forlater førersetet. 2. Vernet på kraftoverføringsakslingene må ikke rotere. Fest sikkerhetskjettingene når akselen monteres. 3. Koble fra kraftoverføringsakselen når maskinen transporteres på offentlig veg. 4. Ingen må opphode seg innenfor maskinens arbeidsområde når kraftuttaket startes. 5. Før kraftoverføringsakselen kobles til skal kraftuttaket kobles fra, motoren stanses og startnøkkelen tas ut. 6. Koble ut kraftuttaket før motoren startes. 7. Traktorens kraftuttak skal ha en hastighet som er tilpasset drift av denne maskinen. 8. Kraftuttakets maksimale kraftuttak må ikke overskrides. Det kan skade maskinen. 4

5 9. Kraftuttaget ska urkopplas då det inte behövs, eller om vinkeln mellan traktorn och maskinen är för tvär. 10. Innan du kopplar på kraftöverföringsaxeln och hela tiden den roterar bör du förvissa dig om, att ingen uppehåller sig inom riskområdet för roterande axlar. 11. Använd inga andra än CE-märkta och av tillverkaren godkända kraftöverföringsaxlar. Skyddsrör och -kragar samt traktorns PTO-skydd ska alltid vara på plats och i skick. 12. Använd aldrig skadade kraftöverföringsaxlar, för dessa medför alltid olycksrisker. En skadad axel bör repareras före nästa användning. 13. Ta i beaktande kraftöverföringsaxelns överlappning, både vid transport och i arbetsläge. 14. Efter att axeln har avkortats ska profilrören rengöras och infettas ordentligt. 15. Kraftöverföringsaxeln får endast monteras och löskopplas, när traktorns kraftuttag är urkopplat. Kraftöverföringsaxeln får aldrig lämnas urkopplad endast på kopplingen. 16. När kraftöverföringsaxeln är monterad, ska låsstiftet vara låst i kraftuttagets spår. Kontrollera, att axeln sitter stadigt på plats. 17. Fäst axelskyddets kedjor så, att skyddet inte kan rotera. 18. En löskopplad kraftöverföringsaxel ska placeras på det för axeln avsedda stödet. 4.3 TRANSPORT OG FLYTTING 1. Ved kjøring på offentlig veg skal vegtrafikklovens bestemmelser følges. 2. Kontroller og monter nødvendig tilleggsutstyr for kjøring på offentlig veg så som lysutstyr, reflekser, varseltrekanter m.m. 3. Ta hensyn til eventuelle begrensninger i akseltrykk, bredde og høyde. 4. Se til at maskinens bevegelige deler så som kjeder, stag og lignende er festet og beskyttet på en sånn måte at de ikke er til fare. 5. Ta hensyn til at ethvert redskap, enten det løftes eller slepes vil påvirke traktorens stabilitet og kjøreegenskaper. Kontroller hvordan styring og bremser virker før kjøringen begynner. 6. Det er forbudt å benytte maskinen til transport av mennesker, dyr eller ting. 7. Maskinen må bare løftes i løftepunkt som er spesielt merket for dette. 8. Bruk bare godkjent løfteutstyr. 9. Hvis maskinen transporteres på tilhenger eller lignende skal den sikres på en riktig og tilfredsstillende måte. 10. Hvis maskinen løftes med truck eller lignende skal den være i jevnvekt og sikres mot tipping og kanting. 4.4 HYDRAULIKK 1. Hydraulikksystemet står under høyt trykk. Dersom hydraulikkolje plutselig spruter ut kan den trenge gjennom huden og gi alvorlige skader. Faren er størst når man leter etter lekkasjer og under til- og frakobling. 2. Vær forsiktig i nærheten av hydrauliske komponenter. Husk fare for klemming, skjæring o.s.v. 3. Løsne aldri hydrauliske koblinger så lenge det er trykk i systemet. 4. Kontroller at det hydrauliske systemet er trykkløst både på traktor og maskin. 5

6 4. SIKKERHETSREGLER 4.4 HYDRAULIKK VÆR FORSIKTIG MED OLJER OG FETT 1. Bruk hansker og beskyttelsesklær under arbeid med oljer og fett. 2. Unngå hudkontakt. 3. Bruk aldri oljer eller fett som rengjøringsmiddel. Det kan være metallspon i den som skader huden og oljen kan gjøre vondt verre. 4. Følg sikkerhetsforskriftene som følger med det enkelte oljeproduktet. 5. Syntetiske oljer kan være ekstra irriterende på huden. SPILLOLJE 1. Spillolje skal ikke kastes i naturen. Den skal behandles i henhold til de til en hver tid gjeldende offentlige lover og forskrifter. UHELL 1. Dersom olje kommer på bakken skal den samles og suges opp for eksempel ved hjelp av torvstrø. 1. Dersom fett eller olje forårsaker skade eller irritasjon på huden bør man ta kontakt med lege så snart som mulig. 4.5 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON 1. Slå av kraftuttaket, stopp traktoren og ta ut startnøkkelen før det utføres rengjøring, smøring, justering eller reparasjon på maskinen. 1. Sørg for at maskinen står stødig før det foretas noen form for service eller reparasjon arbeid på den. 5. TYPESKILT, ADVARSELSMERKER OG SIKKERHETSKOMPONENTER MASKINENS LØFTEPUNKT 6

7 5. TYPESKILT, ADVARSELSMERKER OG SIKKERHETSKOMPONENTER VARO HAPPOA VARNING FÖR SYRA ADVARSEL: SE OPP FOR SYRE 7

8 5.1 TYPESKYLT TYPESKYLT 1. CE-godkjenningens årstall 2. Maskintype 3. Serienummer og årsmodell 4. Maskinens vekt uten ekstra utstyr 5. Hvem som har foretatt CE-merkingen YLIHÄRMÄ FINLAND PUH PHONE FAX FAX TYYPPI TYPE SARJANO: SER.NR: OY KG

9 6. BRUKSOMRÅDE 6.1 BRUKSOMRÅDE Taarup TA 516 eksakthakker er utviklet og produsert for totrinnshøsting av gras eller kornvekster. Taarup TA 516 eksakthakker med pickup plukker nøye opp den fortørkede avlingen direkte fra slåttestubben uten å blande jord i avlingen. Knivsylinderen har 24 kniver og kutter foret i lengde fra med mer. Det gjør at foret pakkes til en tett masse som gir gode vilkår for en vellykket ensilering. 6.2 ANDRE BRUKSOMRÅDER Taarup TA 516 eksakthakker skal ikke brukes til noe annet enn det som er beskrevet i punkt BEGRENSNINGER OG FORBUDTE BRUKSOMRÅDER BEGRENSNINGER I BRUK Bruker Den som bruker maskinen må ikke være påvirket av alkohol, narkotiske midler eller sterke legemidler. Dersom man er i tvil om brukerens skikkethet på grunn av sykdom eller handikap bør man rådføre seg med lege før maskinen tas i bruk. Det er forbudt å bruke maskinen dersom man ikke har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. Det er forbudt å bruke maskinen dersom man ikke oppfyller myndighetenes krav til alder, førerkort, maskinførerbevis eller lignende. Forbudte bruksområder - Det er forbudt å kjøre i grøfter eller grøftekanter med maskinen. - Det er absolutt forbudt å samle for fra grøftekanter og vegkanter. - Det er forbudt å samle og hakke vier, osperønninger og andre vedlignende vekster. - Dersom maskinen skal brukes på steinrike jordarter, må løse steiner fjernes. Også røtter og trerester skal plukkes vekk. - Dersom man likevel bruker maskinen på steinrike jordarter bør man stubbe høyt og kjøre med pickupen tistrekkelig høyt oppe. 7. HVORDAN MASKINEN VIRKER Taarup TA 516 eksakthakker har en firetrinns pickup med gode samleegenskaper som plukker den strenglagte avlingen direkte fra slåttestubben. Komprimatoren over pickupen presser foret lett sammen, holder det på plass og styrer det direkte mot matevalsene. Fra matevalsene går fôrstrømmen inn i knivsylinderen. Sylinderens 24 kniver hakker foret effektivt opp til en jevn masse. Knivsylinderen roterer med høy hastighet og kaster foret direkte i tilhenger eller transportkasse via utblåsningsrøret. Utblåsningsrøret kan fjernstyres, mekanisk eller elektrisk, fra traktorens førerhus. Taarup TA 516 eksakthakker kan også utstyres med HP-5 og HP-20 syrepumper. Slik kan man dosere ensileringsmiddel samtidig med hakkingen. 9

10 8. TRANSPORT, HÅNDTERING OG LAGRING AV MASKINEN (IMPORTØR, SJÅFØR OG FORHANDLER) 8.1 TRANSPORT Alle vilkår om frakt, leveringstid og transportforsikring avtales mellom kunden og forhandleren. 8.2 HÅNDTERING 1. Maskinen skal håndteres forsiktig så det ikke oppstår skader. 2. Det må ikke stables noe oppå maskinen. 3. Nye maskiner leveres solid emballert fra fabrikken. 8.3 LAGRING 1. Produktet skal lagres vannrett, godt beskyttet mot vær og vind. Pickupen skal være løftet opp. 2. Ved utendørs lagring må man kontrollere jevnlig at det ikke har samlet seg vann i emballasjen eller at det er kommet vann inn i maskinen. 3. Lagring over lang tid skal skje innendørs. 8.4 SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED TRANSPORT 1. Maskinen må bare løftes i de merkepunktene som er bestemt for løfting. 2. Kontroller at løfteutstyret er kraftig nok til å løfte maskinen og at det ikke er fare for at det kan svikte, steile eller velte. 3. Maskinen må ikke løftes med gaffeltruck. Bruk bare løftestropper eller kjetting festet i løftepunktene som er merket på maskinen. 4. Bruk bare godkjent løfteutstyr. 5. Kontroller at utstyret er i orden før det løftes. 6. Hold løftestroppene stramme slik at ikke maskinen får sleng. 7. Kontroller alltid løftehøyden før det løftes med kran. 8. Under transport skal maskinen alltid være tilfresstillende sikret. 10

11 9.1 LEVERANSENS INNHOLD 9. TA MASKINEN I BRUK Av transporttekniske årsaker leveres Taarup TA 516 i to separate kolli som inneholder følgende deler: Kolli 1 - Taarup TA 516, selve maskinen - utblåsningsrør - styrning for utblåsningsrøret (mekanisk eller elektrisk) - kraftoverføringsaksler - monteringsnøkkel for kniver - feste for fjærregulering Kolli 2 - drag m hydraulisk sideforskyvning av trekkrok og vinkelgir. - bom med bremsende fronthjul/nivåhjul - sidebommens vinkel - sidebom - Beskyttelse for kraftoverføringsaksler 3 stk (2 monterte og 1 løs) 9.2 TA HÅND OM EMBALLASJEN Emballasje av tre eller kartong kan brennes. Alternativt kan de leveres til gjenvinning på godkjent mottaksplass for avfall. Poser og band av plast skal leveres til gjenvinning eller tas hånd om på annen måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 9.3 MONTERING Draget: Pakk ut maskinen og monter den ved å koble draget til traktoren. (Se tilkobling til traktoren og montering av drag). Til draget monteres sidebommen som består av to deler; vinkel og ledd (bommens spisse del). Fest først vinkelen på draget og still inn bredden etter traktoren, 5-10 cm utenfor bakdekket og lås med settskruen. Fest så sidebommens ledd (bommens spisse del) til sidebommens vinkel. Sidebommens spisse del (leddelen) skal kunne bevege seg litt opp og nedover. Monter kraftoverføringsakslingen mellom traktoren og bommen. Koble til hydraulikken. (se avsnittene Kraftoverføringsaksel og Hydraulikk). Selve maskinen: Monteringen av selv maskinen begynner med å feste justerbommen på hakkerens side. I justerbommens midtpunkt finnes et hull for en festebolt. Her festes bommen til draget på hakkerens venstre side (se bilde). Still først justerbommen slik at den ligger parallelt med draget, og vent med finjusteringen til maskinen er ferdig koblet til traktoren. Monter fronthjulet/nivåhjulet til justerbommens fremre del. Koble hjulets aksling direkte til festeøret på justerbommen. Hjulet festes på hakkerens pickupside. Det er tre hull i festet. Juster hjulhøyden slik at hjulet følger bakken lett uten å være til hinder når maskinen svinger. Trekk til mutteren som holder hjulet. Når hjulet er ferdig montert, monteres utblåsningsrøret. Løft det opp på maskinens topp og fest det ved hjelp av låseskivene som følger med leveringen. (se reservedelsbildene). 11

12 9.4 MONTERING AV ELEKTRISK FJERNSTYRING Monter styreenheten på et passende sted i førerhuset og kontakten på førerhusets bakvegg. Koble el-kabelen til traktorens batteri. Kontroller at utblåsningsrøret er lett å vri på og at dreieskiven er godt smurt. Monter motoren og staget til utblåsningsrøret i henhold til bildet. La skruene på styrestaget være så løse at staget kan bevege seg lett. Kontroller at kablene ikke ligger i klem. Prøvekjør styringen og kontroller at bevegelsene på utblåsningsrøret tilsvarer merkingen på kontrollspaken. 9.5 MONTERING AV MEKANISK FJERNSTYRING Maskinen kan leveres med mekanisk fjernstyring. Monter festeplaten for fjernstyringens manøverspaker på et passende sted i førerhuset. Men styringen må ikke monteres slik at den er til hinder for noe av traktorens originale betjening. Den korteste kabelens akselstump monteres i hylsen på ankerskiven og låses med en R-splint. Vinkelleddet i kabelens ende. Den lengste kabelen med kulefeste monteres til øret på utblåsningsrørets øvre del med to skruer. Koble gaffelfestet i kabelens ende til styreskjermens hevarm. Se reservedelsbildet. M10 60 SKIVE M10 GUMMIHYLSE LEPPENS VRIDMOTOR GUMMIHYLSE M10 60 SKIVE M10 TRAKTORENS BELYSNINGS- UTTAK, BAK M10 LANG KABEL M10 KOBLINGSBOX M4 16 SPORSKRUE MED LINSE HODESKRUE M4 STYREENHET M5 IL FESTESKIVA FESTEPLATE TILL TRAKTORENS FØRERHUS M5 30 EL. KABEL 10A SIKRINGSTAVLE M10 IL M10 30 M10 M6 25 M6 IL M5 M12 30, M12 IL SKIVE M10 FESTE FOR KOBLINGSBOX STAG, ARM M12 30, M12 IL FESTESKIVE M5 16 M10 120, M10, SKIVE M10, GUMMI- HYLSE FESTEØRE M12 25, M12 IL EL. KABEL TIL SYREPUMPEN 12 GUMMIHYLSE

13 SIDEBOMMENS LEDD ( SIDEBOMMENS SPISSE DEL) JUSTERBOM LEDDTAPP LEDDTAPP NIVÅHJUL SIDEBOMMENS VINKEL DRAG LÅSESTANG 9.6 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Taarup TA 516 kan kobles til traktorer med trekkstenger av kategori II tilsvarende ISO 730 (28 mm hull i trekkstengene). Trekkstengene og toppstaget kobles normalt til maskinens trepunktfeste på draget. Trekkstengene skal låses sidesveis i midtstilling ved hjelp av stabilisatorstag eller kjettinger. Kraftuttaket Taarup TA 516 kobles til traktorens kraftuttak ved hjelp av kraftoverføringsakslinger i henhold til standard som samsvarer med SFS-ISO 500, kategori 1. Maskinen tilfredstiller også sikkerhetskravene i henhold til EU-direktivet 89/392 samt normene EN 1152 og CEN/TC 144 N 194. Det betyr at maskinen kan utrustes med en alle kraftoverføringsakslinger som tilfredsstiller samme direktiv og normer. Eksempler på passende akslinger finnes i avsnittet Kraftoverføringsakslinger. Kraftuttakets omdreiningshastighet skal være 540 o/min. Hydraulikk Maskinen har hydraulisk sideforskyvning av draget. Det behøves derfor et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Koblingene er i henhold til ISO og skal tilkobles traktoren på normal måte, uten trykk. Stopp traktoren og før kontrollspakene fram og tilbake et par ganger for å være sikker på at systemet er trykkløst. HYDRAULIKKSLANGER SOM STÅR UNDER TRYKK MÅ ALDRI TØMMES VED AT MAN TRYKKER INN VENTILEN PÅ HURTIGKOBLINGEN DA DETTE ALLTID MEDFØRER RISIKO FOR PERSONSKADE OG FORURENSING. HYDRAULIKKSYSTEMETS MAKSIMALTRYKK MÅ ALDRI OVERSKRIDES! Elektriske koblinger Maskinen har elektrisk styrt sving på utblåsningsrøret og leppe på tuten. Maskinen kan også utstyres med elektrisk syrepumpe. Det elektriske utstyret kobles til en 7-polig kontakt i henhold til standarden SFS 2472 DIN ISO V likestrøm. Se koblingsskjema og monteringsanvisning annet sted i denne bruksanvisningen. Den elektriske spenningen skal ikke være lavere enn 12V under arbeid. 13

14 9.7 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 1. Vinkelgir på traktoren Walterscheid W 2400-sd EGT VAPAAKYTKIN FRIHJULSKOBLING OVERRUNNING CLUTCH SLUREKOBLING ELLER FRIHJULSKOBLING 2. Vinkelgir på maskinen Walterscheid W2300-sd f5/1 venstre eller EGT CE112 RF2 LENGDEN PÅ KRAFTOVERFØRINGSAKSELEN Kraftoverføringsakslingens lengde skal være riktig. Det er viktig av hensyn til sikkerhet og for at akslingen skal virke tilfredsstillende. Rørene skal overlappe hverandre minst 100mm(10 cm). En aksling som er for lang vil bunne og forårsake at hele akslingen blir ødelagt. For korte akslinger kan gå fra hverandre når maskinen løftes og forårsake betydelige skader. Dessuten vil akslingen gå i stykker over tid dersom man overfører for mye kraft på en aksling som har for liten overlapping. INNKORTING AV KRAFTOVERFØRINGSAKSLINGEN 1. Finn den korteste aksellengden ved å løfte maskinen. (bilde 1) 2. Tillat 25 mm ekstra til bevegelse og merk hvor rørene skal kappes. (bilde 2) 3. Kapp like mye av alle fire rørene. (bilde 3) 4. Fil bort gradene og gjør rørene rene. 5. Smør grundig til slutt. Bilde 1 Bilde 2 14 Bilde 3

15 9.8 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Innstilling og tilpasning til traktoren. Når draget er montert slik som beskrevet tidligere, kobles det til traktorens trepunktfeste. Sidebommens innstilling er avhengig av traktorens sporvidde. Sidebommen skal gå ca 5 10 cm utenfor bakdekket. Still inn toppstaget slik at sidebommens spiss nesten berører bakken når hydraulikken er helt nedsenket. Når hydraulikken løftes helt opp, skal spissen være ca 70 cm over bakken. Prøv de ulike hullene i toppstagfestet inntil målene som er angitt ovenfor stemmer.(se bildet). Tilpass kraftoverføringsakslingen med frihjul og slurekobling mellom maskinen og vinkelgiret (se avsnitt 9.5 Kraftoverføringsaksling, monter den riktige akslingen og monter den riktig veg). Kontroller at akslingene har riktig lengde i alle høyder når maskinen løftes og senkes. Koble tilhengeren til dragets trekkrok. Koble hydraulikken for dragets sideforskyvning til et dobbeltvirkende uttak på traktoren og slangen for den hydrauliske bakken på draget til et enkeltvirkende uttak. Fest snoren som løser ut trekkroken på et passende sted i førerhuset. Kontroller at snoren er lang nok selv når hydraulikken senkes helt ned. 15

16 9.9 TIL- OG FRAKOBLING I FELTET TILKOBLING I FELTET 1. Kjør traktoren fram mot draget med dragarmen nesten helt nedsenket slik at sidebommens spiss går inn i hullet på dragets justeringsbom. (se bildet). 2. Kjør traktoren fram og sving til venstre sil sidestøtten på draget tar imot sidebommen. 3. Koble fast stangen mellom draget og dragarmen. Koble til den andre kraftoverføringsakslingen, fjærreguleringen og slangen for den hydrauliske reversfunksjonen. OBS! Still inn og lås stabilisatorstagene for traktorens trekkstenger slik at når en kjører raskt framover skal sidestøtten på draget gå nesten helt imot trekkarmens sidebom. Kontroller at den andre kraftoverføringsakslingen blir riktig montert. (Se kap om Kraftoverføringsaksel). 16

17 TILKOBLING I FELTET FRAKOBLING I FELTET 1. Senk ned trekkarmene ved hjelp av hydraulikken slik at nivåhjulet berører bakken. 2. Løsne maskinen ved å følge instruksjonene for tilkobling, men i motsatt rekkefølge. 1. Rygg traktoren ut av koblingen og kjør fram igjen. 17

18 10. INNSTILLINGER LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE 10.1 INNSTILLING AV PICKUPHØYDEN Pickuphøyden stilles inn ved hjelp av: 1. Traktorhydraulikken 2. Justerbommen på draget 3. Justering av nivåhjulet 4. Bærehjulet under pickupen på draget 5. Hydraulisk toppstag hvis det er i bruk Fra fabrikken leveres maskinen slik innstilt at pickupens fingre er ca 5 cm over bakken. Når maskinen er tilkoblet skal sidebommen være rett når man arbeider. Pickuphøyden kan raskest stilles om ved å endre sidebommens høyde. Nivåhjulet skal berøre bakken, mens bærehjulet under pickupen skal være en anelse over. 18

19 10.2 JUSTERING AV DEN HYDRAULISKE REVERSFUNKSJONEN JUSTERING AV REVERSFUNKSJONEN Revershjulet kan trykke maks 2 mm mot gummihjulet. Hvis kileremmene blir slakke må man ta hensyn til at revers spaken blir liggende 3-5 med mer under midtlinjen. Spakens bevegelsesfrihet kan justeres ved hjelp av skruene i spakens feste. (se bildet). Kileremmene skal ikke strekkes for mye. Wiren for den nedre innmatingsvalsen skal være skikkelig strekt så at det ikke forekommer wireglipp. Diameteren på ett nytt revershjul er 198 mm. 19

20 10.3 JUSTERING AV SNITTLENGDEN Hvis alle 24 knivene brukes er snittlengden mm. Hvis man tar bort annenhver knivrekke, blir lengden litt større, men effektbehovet reduseres betydelig. (Se bildet) JUSTERING AV MOTSTÅLET OG AVSTRYKERKNIVEN Motstålet og avstrykerkniven er festet med like skruer. Når man justerer motstålet bør man også justere avstanden mellom avstrykerkniven og den øvre innmatingsvalsen før skruene trekkes til igjen. Avstrykerknivens avstand A til innmatingsvalsen justeres så kort som mulig. (Bilde 6) Når man løsner avstrykerkniven, må fjærene til den nedre innmatingsvalsen først løsnes slik at valsen kan gå ned. Motstålet dras bort og avstrykerkniven tas ut via innmatingsåpningen. Motstålet er vendbart. Tiltrekkingsmomentet for motstålets skruer er 10 kpm. 20

21 10.5 JUSTERING AV OVERBELASTNINGSKOBLINGEN I enden på innmatingsskruen finnes en overbelastningssikring som slurer hvis skruen stopper. Skruene for boblingens utløsning er justert fra fabrikken til et moment på 2,0 kpm og de må ikke trekkes hardere til. På bilde nr 7 kan man se hvordan fjærene ligger i koblingen. Koblingen må ikke overopphetes for da kan friksjonslamellene skades. Kontroller at koblingen virker i begynnelsen av hver sesong. Hvis den sitter fast må koblingen demonteres og renses. BILDE BRUK LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE VIKTIG! Sørg for at kraftoverføringsakslingens vinkler ikke blir for store ved å begrense trepunktsløftes øvre og nedre grense. Dermed unngår man at akslingen ødelegges KJØRING I FELTET Koble inn kraftuttaket 540 o/min og øk maskinens turtall forsiktig. Kjør forsiktig inn i strengen og øk kjørehastigheten i forhold til de praktiske forholdene i feltet. En nøyaktig og godt planlagt slått og strenglegging gjør kjøringen lettere. Taarup TA 516 passer best for strenger som er lagt om med en rotorslåmaskin med arbeidsbredde fra 180 og 250 cm. Kjør ikke tvers over strengene. 21

22 11.2 BRUK AV TILHENGER Taarup TA 516 har egen trekkrok med hydraulisk sideforskyvning. Smør trekkrokens glideflater med grease før maskinen tas i bruk. Tilhengeren er lettest å koble til når den er flyttet nesten helt ut til siden SLEPING AV MASKINEN På maskinens monteringsramme finnes en solid slepekrok. Under sleping skal kroken låses med en sikkerhetssplint. Kontroller at pickupens fingre er tilstrekklig høyt løftet over bakken når maskinen slepes. FØLG VEGTRAFIKKLOVENS BESTEMMELSER VED KJØRING PÅ OFFENTLIG VEG BRUK AV DEN HYDRAULISKE REVERSFUNKSJONEN BRUK AV REVERS Taarup TA 516 har en hydraulisk styrt reversfunksjon som aktiveres ved hjelp av en enkeltvirkende sylinder. Reversfunksjonen brukes for å løsne fôr som har kjørt seg fast i innmatningsskruen eller valsene. Ved fastgjøring går man fram på følgende måte: 1. Reduser motorturtallet til ca 1000 o/min. 2. Koble inn reversen. Hold den innkoblet bare en kort stund. 3. STOPP MASKINEN og ta ut fôret med hånden. 4. Kjør ikke reversen for lenge. Da pakkes bare fôret mot innmatingsskruens ender og kromprimatorens fingre. Hvis innmatingsskruens slurekobling ikke slurer eller dersom fôret ikke har kommet helt inn i knivsylinderen, er det nok å kjøre reversen bare et øyeblikk. Hvis det ikke lykkes å løsne fôret med reversfunksjonen må man åpne opp for knivsylinderen. Ved frakobling skal det hydrauliske trykket i sylinderen avlastes helt. Maskinen kan brukes som vanlig selv om hydraulikkslangen for reversfunksjonen ikke er tilkoblet. 22

23 12. VEDLIKEHOLD LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE 12.1 BRUK AV SLIPEUTSTYRET Vær spesielt forsiktig ved bruk av slipeutstyret. Maskinen må være stoppet helt før man begynner å forberede slipingen. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Løsne justeringssveiven og ta bort beskyttelsesdekselet. Kontroller at slipesteinen er i orden. Flytt justeringsskruenes nedre ender inn i de innerste hullene. Juster slipesteinen slik at den er ca 3 mm fra knivene på sylinderen. Start traktoren og kjør kraftuttaket med en hastighet på o/min. Flytt justeringsspaken forsiktig slik at slipesteinen tar jevnt over hele knivbredden. Slip ikke for mye. Stopp maskinen og monter beskyttelsesdekselet igjen. Slipeutstyret et innstilt fra fabrikken, men slipesteinen kan også justeres i ettertid ved hjelp av eksenterskruen på holderens høyre side. Steinen kan byttes når det er ca 20 mm igjen av steinen BYTT UT KNIVENE DERSOM DE ER SLITT NED MER ENN 5 mm. (Legden på en ny kniv er 58 mm.) SPESIALFORSKRIFTER FOR SLIPEUTSTYRET 1. Les de generelle sikkerhetsforskriftene og sikkerhetsforskriftene for vedlikehold og reparasjoner. 2. Maskinen må være stanset helt ved montering, bruk og justering av slipeutstyret. 3. Bruk briller eller ansiktsvern under slipingen. 4. Kontroller knivene og knivfestene før slipingen begynner. 5. Kontroller selve slipesteinen før slipingen begynner. 6. Kraftuttakshastigheten skal være mellom o/min. 7. Kontroller at knivene kan rotere fritt før slipingen begynner. 8. VÆR FORSIKTIG MED FINGRENE når knivsylinderen dreies for hånd. Knivene er kvasse og sylinderen har stor masse som gjør at man lett kan skjære seg, selv ved langsom rotasjon. 9. Slip aldri med en skadet slipestein. 23

24 LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE 12.2 SKIFTE KNIVER Knivene må byttes hvis de er skadet eller slitt mer enn 5 mm. Hver kniv skal justeres individuelt. Trekk til knivenes festeskruer ved hjelp av det verktøyet som følger med maskinen med et moment på minst 35 kpm. Avstanden mellom knivene og motstålet skal være ca 0,8 mm. Avstanden kan justeres ved å flytte knivsylinderen framover. Dersom alle knivene må byttes fordi de er nedslitt skal sylinderen flyttes tilbake til sin opprinnelige plass før man begynner å bytte knivene. Knivsylinderens diameter må ikke overstige 498 mm hvis man bytter alle knivene. Husk å kontrollere at lagrenes festeskruer er korrekt tiltrukket. Kontroller både tiltrekkingen og tilstanden på knivenes festeskruer. Kontroller knivene dersom det har kommet stein eller andre fremmedlegemer inn i maskinen. Trekk til skruene skikkelig. Bruk bare originale festeskruer og mutrer på knivene. (OBS! Skruer med riktig strekkfasthet). For stor knivavstand medfører fare for tilstopping av utblåsingsrøret og dessuten øker effektbehovet DEMONTERING AV MASKINENS DRIVAKSEL Løsne først seegerringen (del 2) ved å flytte den til midten av akselen. Løsne deretter bakringen (del 1) og kjedekoblingens dobbelkjede. Flytt kjedekoblingens tannhjul (del 3) på akselen slik at akselen kan løftes ut. (Se bildet). 24

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

Type SKA / SKB. SWF Krantechnik GmbH. Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Type SKA / SKB SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany Telefon +49(0)621 789-900 Telefax +49(0)621 789 90-100 Info@swfkrantechnik.com www.swfkrantechnik.com

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL

FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL FINETROL ROTARY CONTROL-VENTIL Installasjon, vedlikehold og driftsanvisninger 5 FT 70 no Utgave 12/04 2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Håndbokens omfang... 3 1.2 Ventilens oppbygning... 3 1.3

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer