Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd /3 Råd for funksjonshemmede Eldrerådet /10 Komitè for levekår Bystyret Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Forslag til vedtak 1. Bodø kommune ved boligkontoret har ansvar for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger. 2. Fagkontorene NAV, tildelingskontoret, flyktningkontoret, barneverntjenesten, hjemmetjenesten, krisesenteret og andre aktuelle fagkontor har ansvar for å gi boligkontoret nødvendige opplysninger om søkere av kommunal bolig for å sikre forsvarlig saksbehandling. 3. Forslag til kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i Bodø kommune. Sammendrag Det foreslås i denne saken at boligkontoret har hovedansvaret for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger, at fagkontorene har ansvar for å framskaffe nødvendige opplysninger om søkere, og at forslag til kriterier og veileder for søknadsbehandling og boligtildeling godkjennes. Saksopplysninger Bakgrunn Det vises til kommuneplan strategisk samfunnsdel Bodø 2030 hovedmål 2: Byen det er godt å bo i mangfold, levekår og livskvalitet. Her fremholdes blant annet at «Bodø er et pressområde og utvikling i boligmarkedet de siste årene gjør at stadig fler har utfordringer med å skaffe bolig. Kommunen skal bidra til en offensiv boligpolitikk som vektlegger ulike gruppers behov». Bodø kommune har gjennom utarbeidelse, og etter bystyrets vedtak av BPHP , tatt et sterkere grep om boligsosialt arbeid ved at det er utarbeidet systemer og strategier for å møte boligsosiale utfordringer i kommunen. Planen har en egen del som omhandler boligsosiale mål. Hovedmålet i denne delen av planen er «økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet i egnet bolig». Fra BPHP målområde 2 boligsosiale forhold Tiltak Utarbeide veiledende retningslinjer til saksbehandling for søknader om kommunal bolig. Arbeidet er igangsatt og forventes sluttført vinter Føringer fra tidligere vedtak Med bakgrunn i bystyrets vedtak i PS 09/173 ble nytt Boligkontor etablert som egen virksomhet i helse- og sosialavdelingen med virkning fra og med Det vises videre til bystyrets vedtak i PS 12/13 søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger. Side18

2 Aktuelle lovhjemler Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7 omhandler kommunens forpliktelser til å medvirke til boligframskaffelse til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. 3-2 jf. 3-1, omhandler kommunens forpliktelse til å yte bistand til blant annet helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring. Kommunens forpliktelser er også hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningens 15 og 27 hvor det fremkommer at kommunen skal medvirke til å skaffe bolig, og er forpliktet til å finne midlertidig botilbud, til den som ikke klarer det selv. Husleieloven vil komme til anvendelse i forbindelse med utleie av boligene. Andre opplysninger Utgangspunktet for arbeidet med forslag til kriterier og veileder er at vanskeligstilte i boligmarkedet skal kunne bo trygt og godt i rett type bolig med riktig bistand. Det har videre vært en hensikt med å revidere kriteriene at de som er mest vanskeligstilt på boligmarkedet skal få tilbud om kommunal bolig. De viktigste endringene i de nye kriteriene er nye krav til folkeregistret botid i kommunen i to år og nye inntektsgrenser for innvilgelse av søknad. I veilederen er de viktigste endringene at boliger differensieres tydeligere ut fra søkers behov. Se for øvrig vedlegg sak for nærmere orientering om dette. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe internt i kommunen for å utarbeide nye kriterier og veileder der representanter fra boligkontoret og samfunnskontoret har deltatt. Kriteriene og veilederen med underdokumenter skal være et redskap som skal være til praktisk hjelp i saksbehandlingen av søknader og tildeling av kommunalt disponerte boliger. Kriteriene og veilederen skal være til nytte for alle som befatter seg med saksområdet herunder NAV, tildelingskontoret, flyktningkontoret, hjemmetjeneste, barnevernstjeneste, krisesenter og andre aktuelle fagkontor. Vurderinger Lange ventelister på tildeling av kommunale boliger har ført til at det har vært nødvendig å revidere kriterier for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger slik at kriteriene er mer i tråd med kriterier i større kommuner. Boligkontoret erfarer at stadig flere beboere i kommunalt disponerte boliger har behov for bistand for å kunne bo trygt og godt. Det er en klar oppfatning av at det ikke er tilstrekkelig å skaffe vanskeligstilte en egnet bolig. Der behov for hjelp er kartlagt eller avdekkes under leietiden vurderes det viktig at oppfølging gis i boligen for at leietaker skal kunne bo trygt og godt og for å unngå at leietaker mister boligen. Veilederen legger derfor opp til at det skal gjøres vurderinger av brukers behov sett opp mot hvilken type bolig som er mest egnet for den enkelte. Dette også for å få en bedre oversikt over hvilken type boliger kommunen har for mange av og som kan omdisponeres eller selges, men også for å få oversikt over hvilken type boliger kommunen har behov for å anskaffe. Alle søknader om kommunal bolig skal behandles etter Forvaltningslovens saksbehandlingsregler med mulighet for søker til å klage på vedtaket. Boligkontoret har lange ventelister og tildeling av boliger skjer fortløpende ved ledighet. Kommunal bolig er et knapphetsgode og det vil til en hver tid være den som kommunen vurderer har det største behovet som vil bli prioritert - se vedlagt årsrapport fra boligkontoret. I det videre arbeidet med søknadsbehandling og tildeling av boliger vil boligkontoret ha hovedansvaret for søknadsbehandlingen og tildeling av boligene i samarbeid med fagkontorene. Etablerte samarbeidsfora mellom boligkontoret og fagkontorene vil bli endret og fornyet når vedlagte dokumenter er politisk godkjent. Konklusjon og anbefaling Med forankring i boligpolitisk handlingsplan anbefaler kommuneadministrasjonen at vedlagte kriterier og veileder med underdokumenter godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i Bodø kommune. Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side19

3 Saksbehandler: Reidar H Skogli Trykte vedlegg: 1 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger 2 Ny søknad 3 Faglig vurderingsskjema 4 Vedlegg sak med eksempler 5 Årsmelding boliggruppa 2014 Utrykte vedlegg: Ingen Side20

4 KRITERIER OG VEILEDER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Side21

5 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen Søker må være folke registrert med mindre særlige grunner foreligger Oppholdstillatelse - flytter ut av mottak uten avtale mellom stat og kommune Rett til opphold, men ikke rett til kommunal bolig Andre saker der personer uten lovlig opphold er involvert Alder Andre boligvirkemidler Inntekts- og formuesforhold Ved nye søknader Ved fornyelse av leieforhold Helsemessige og sosiale forhold Nåværende boforhold Tidligere mislighold Der søker ikke aksepterer tilbud om bolig Vedrørende kriterier...4 VEILEDER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG Virkeområde Formålet med kommunale utleieboliger Søknadsbehandling Søknad Faglig vurdering fra fagkontor Vedtak Vedtak Innvilgelse av søknad om kommunal bolig Om type bolig Om boligens størrelse Om kontraktslengde Vedtak med vilkår om oppfølging Vedtak om avslag Vedtak om fornyelse av leieforholdet...7 Unntak vil være søknader om fornyelse av leieavtale for eldre/funksjonshemmede jf. pkt Bortfall av vedtak om leie av kommunal utleiebolig Klageadgang Tildeling av bolig Bytte av kommunal bolig Avgjørelsesmyndighet Utfyllende bestemmelser Prioriteringsnøkkel for tildeling av kommunale boliger Hjemmelsgrunnlag...10 side 1 Side22

6 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen 1.1 Søker må være folke registrert med mindre særlige grunner foreligger. Søker skal ha en sammenhengende folke registrert botid i kommunen de siste to år med mindre særlige grunner foreligger. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha lovlig opphold i landet. Kravet om botid skal håndheves strengt. Registrert botid i Folkeregisteret skal dokumenteres. Der søker er registrert med utenlandsk statsborgerskap skal det kreves dokumentasjon på lovlig opphold i form av: Oppholdskort - se her Eller en bekreftelse på lovlig opphold fra UDI eller Politiets utlendingsenhet Oppholdstillatelse - flytter ut av mottak uten avtale mellom stat og kommune Etter forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge 2 er det mulig for en person med oppholdstillatelse å flytte fra et statlig mottak til hvilken som helst kommune uten at det foreligger avtale mellom stat og kommune. Hvis en person velger å flytte ut av mottaket uten avtale med kommunen, kan kommunen på dette grunnlag avslå eventuell boligsøknad, med mindre dette er åpenbart urimelig Rett til opphold, men ikke rett til kommunal bolig Personer som har utlendingsmyndighetenes samtykke til å oppholde seg i landet mens deres søknad om opphold blir behandlet har krav på bistand etter sosialtjenesteloven, jf forskriftenes 1 andre ledd. Disse kan ut fra individuell vurdering og ut fra sine behov ha rett til midlertidig bolig, men ikke til kommunal bolig Andre saker der personer uten lovlig opphold er involvert Dersom en leietaker tar opp asylsøkere som husstandsmedlemmer, og deretter søker om bytte av bolig begrunnet i at boligen ikke er stor nok, avslås søknaden med mindre dette er åpenbart urimelig. Asylsøkeren henvises til UDI. 1.2 Alder Søker må være over 18 år. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller. 1.3 Andre boligvirkemidler Søker som kan dra nytte av andre boligvirkemidler som fører til bolig skal ikke innvilges kommunal bolig. Med mindre det er åpenbart grunnløst, skal det dokumenteres at det er gitt råd og veiledning om: Det private leiemarkedet Finansieringsmuligheter i private banker Husbankens startlån og boligtilskudd til kjøp og/eller tilrettelegging av bolig Refinansiering og utbedringslån for å kunne beholde egen bolig Husbankens bostøtteordning også for de som leier eller eier privat bolig Kommunal garanti til depositum og unntaksvis kommunalt lån til depositum side 2 Side23

7 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger Økonomisk sosialhjelp Oppfølging og tjenester i bolig som kan bidra til at nåværende bolig kan beholdes Det skal være fokus på å yte god boligrådgivning for å lette presset på kommunale boliger. 1.4 Inntekts- og formuesforhold Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør at søker er i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlige grunner foreligger. Alternative muligheter kan i denne sammenhengen være å skaffe seg arbeid, eller øke mengde arbeid for å øke inntekt, eventuelt å få bistand til å redusere sine utgifter. Andre alternative muligheter gjelder blant annet studenter som har mulighet for å skaffe seg bolig gjennom studentskipnaden i Bodø, og personer med rettigheter som gir muligheter for bolig. Det er viktig å merke seg at lav inntekt alene ikke er grunnlag for innvilgelse av kommunal bolig. Unntaket vil være varig lav inntekt som ikke gir søker mulighet for anskaffelse av bolig i det private leie og eie markedet. I de tilfeller der søker har gjeldsbyrde henvises vedkommende til økonomisk rådgivning. Gjeld i seg selv og dertil dårlig økonomi er ikke alene grunnlag for innvilgelse av kommunal bolig Ved nye søknader Benyttes Husbankens gjeldende inntektsgrunnlag for søknad om bostøtte som retningsgivende. Inntektsgrunnlaget for bostøtte finner du her: Det er brutto inntekt fra siste skatteoppgjør som legges til grunn for beregning Ved fornyelse av leieforhold Ved søknad om fornyet leieavtale må det vurderes om beboer/søker er i økonomisk og sosial stand til å skaffe seg bolig på det private markedet. Søknader om fornyelser av leieforholdet vurderes ut fra søkers økonomiske mulighet til å skaffe seg bolig i dagens marked. Ved vurdering av søknad om fornyelse må det tas hensyn til søkers familiære, helsemessige og sosiale forhold. 1.5 Helsemessige og sosiale forhold Helsemessige og sosiale forhold skal vektlegges ved behandling av søknaden. Helsemessige forhold som skyldes sykdom, skade eller lyte som gjør at søker ikke på lik linje med andre er i stand til å fremskaffe egnet bolig. Sosiale forhold som gjør det vanskelig for søker på lik linje med andre å fremskaffe egnet bolig. NB! Medisinske opplysninger som angår søknaden må dokumenteres. 1.6 Nåværende boforhold Søker må være uten fast eller egnet bolig, eller være i ferd med å miste sin bolig. Kommunale boliger leies ut til personer som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg en bolig som er tilpasset funksjonsnivået til den enkelte søker. Uten fast bolig vil si personer som er bostedsløse og som ikke disponerer egen eid eller leid bolig. Dette kan være personer uten bolig kommende natt, som bor tilfeldig hos slekt og venner side 3 Side24

8 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger eller som ved utskrivning fra institusjon eller lignende ikke har bolig. For de som ansees å være i behov for midlertidig bolig må det samarbeides med Nav. Å være uten egnet bolig innebærer at boligen ut i fra kommunens vurdering ikke tilfredsstiller søkers behov. Hva egnet bolig er kan oppleves forskjellig for søker og kommune. Eks råteskader i bolig skal være dokumentert av fagperson. Søkere med mindre enn 6 måneder igjen av nåværende boforhold, blir vurdert som i ferd med å miste sin bolig. Dette må være dokumentert av søker. Hvis søker selv har valgt å si opp sitt leieforhold og oppfyller kriterier for kommunal bolig, skal søknaden om ny bolig innvilges. 1.7 Tidligere mislighold Mislighold av tidligere leieforhold med Bodø kommune skal legges til grunn ved søknadsbehandling i henhold til gjeldende innfordringsreglement i Bodø kommune. Mislighold kan være uoppgjort gjeld til kommunen i form av erstatningskrav knyttet til skader/utgifter til tømming/renhold og husleierestanser eller mislighold av husleiekontrakt ved husbråk, skadeverk eller ulovlig fremleie. Ved mislighold av økonomiske forpliktelser i form av manglende leiebetaling vil det stilles vilkår om at husleierestanse og annen gjeld knyttet til kommunale boforhold skal være oppgjort i henhold til gjeldende innfordringsreglement i Bodø kommune før tildeling av ny bolig/fornyet leieavtale. Ved vesentlig mislighold som skadeverk, husbråk må den faglige vurderingen opplyse om hvilke type bolig, og eventuell oppfølging som må være til stede før vedtak fattes. Dette for at søker skal kunne mestre en bosituasjon. Dersom søker gjentatte ganger misligholder de botilbud som er gitt av kommunen kan kommunen gi avslag på søknad. 1.8 Der søker ikke aksepterer tilbud om bolig Dersom søker ikke aksepterer ett tilbud om bolig i henhold til vilkår og betingelser satt i vedtak, eller vilkårene i leiekontrakten, kan vedtaket bortfalle. Se pkt. 5.5 under bortfall av vedtak. 1.9 Vedrørende kriterier Innvilgelse av søknad om kommunal bolig vil skje etter en konkret helhetsvurdering av saken, med utgangspunkt i de angitte kriteriene. side 4 Side25

9 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger VEILEDER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG 2 Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte boliger for utleie i Bodø kommune. Med boliger menes alle boliger som kommunen disponerer til utleie for privatpersoner. 3 Formålet med kommunale utleieboliger Kommunalt disponerte utleie boliger er et behovsprøvd boligsosialt virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene leies ut til personer som er uten egnet bolig eller som står i fare for å miste egnet bolig, og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig. Dette kan være: a) Ordinære utleieboliger b) Tilrettelagt bolig for eldre og/eller funksjonshemmede c) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med nærhet til bemanning/bemannet base d) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med bemanning/bemannet base e) Frittliggende småhus 4 Søknadsbehandling Før innvilgelse av kommunal bolig skal følgende være utprøvd og dokumentert med mindre det er åpenbart grunnløst: Råd og veiledning om det private boligmarkedet som gis av fagkontorene. Finansiering til leie av privat bolig (kommunal garanti eller kommunalt lån til depositum) som gis av NAV eller flyktningkontoret. 4.1 Søknad Skriftlig søknad om kommunalt disponerte boliger, bytte av bolig og fornyelse av leie skal sendes Bodø kommune. Søker skal benytte kommunens søknadsskjema. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og vedlegge dokumentasjon som har betydning for søknaden. Søker samtykker gjennom sin søknad at kommunen kan utveksle informasjon som er nødvendig for behandling av søknaden mellom samarbeidende kontorer, og at denne informasjonen registreres i den grad dette ansees som nødvendig for søknadsbehandlingen og rapporteringsplikt til Staten. Flyktninger som førstegang bosettes eller familie gjenforenes, er unntatt kravet om søknad. Ved søknad om fornyet leiekontrakt for leie av kommunal utleiebolig for eldre og/eller funksjonshemmede skal søknaden vurderes med forenklet søknadsbehandling. Hvis boligsøknader er ufullstendig utfylt eller mangler dokumentasjon sendes brev til søker med informasjon om hva som mangler. Hvis manglende informasjon ikke leveres innen frist blir søknaden avslått. side 5 Side26

10 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger 4.2 Faglig vurdering fra fagkontor Faglig vurderingsskjema danner grunnlag for vedtak som gjøres i henhold til gjeldende kriterier. 5 Vedtak Vedtak fattes på grunnlag av faglig vurderingsskjema, gjeldende retningslinjer, kommunal praksis, relevante politiske vedtak, og etter en konkret helhetsvurdering av saken, med utgangspunkt i de angitte kriteriene. Alle vedtak skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til jf Forvaltningsloven. 5.1 Vedtak Innvilgelse av søknad om kommunal bolig I utgangspunktet fattes vedtak om tidsbestemt leiekontrakter i henhold til husleielovens bestemmelser. Vedtaket skal inneholde: Type bolig Eventuelle tilretteleggingsbehov Boligens størrelse. Kontraktens lengde Kriterier, vilkår og betingelser som legges til grunn for tildeling av boligen Eventuelle tjenester/oppfølging som ansees som nødvendig for at søker skal kunne mestre bo situasjonen i henhold til gjeldende vedtak Uoppgjorte fordringer kreves oppgjort før tildeling av bolig jf. pkt. 5.7 Videre skal det opplyses at søker må akseptere vilkårene som stilles i vedtaket og at det som hovedregel kun gis ett boligtilbud. Søker må akseptere vilkårene i husleiekontrakten. Det skal framgå av vedtaket at det bortfaller dersom det er endringer i forutsetningene vedtaket bygger på Om type bolig a) Ordinære utleieboliger b) Tilrettelagt bolig for eldre og/eller funksjonshemmede c) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med nærhet til bemanning/bemannet base d) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med bemanning/bemannet base e) Frittliggende småhus Om boligens størrelse En viss trangboddhet må påregnes i kommunale boliger, uten at boligen nødvendigvis ansees som uegnet. Eksempler på hvem som kan tilbys liten ettroms leilighet (ca. 15 kvm): 1 person Eksempler på hvem som kan tilbys stor ettroms leilighet: 1-2 personer, enslig med ett lite barn, og par. side 6 Side27

11 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger Eksempler på hvem som kan tilbys toroms leilighet: 1-3 personer, par med ett lite barn og enslig med to små barn Eksempler på hvem som kan tilbys treroms leilighet: 2-4 personer, enslig med ett barn avhengig av alder og kjønn, enslig med to barn, enslig med tre barn og par med to barn. Eksempler på hvem som kan tilbys fireroms leilighet: 4-8 personer, par med to barn fra tenåringsalder med ulikt kjønn, par med inntil seks barn avhengig av alder og kjønn og enslig med inntil sju barn avhengig av alder og kjønn. Eksempler på hvem som kan tilbys femroms og større leilighet: 8 eller flere personer, par med inntil åtte barn avhengig av alder og kjønn og enslig med inntil ni barn avhengig av alder og kjønn Om kontraktens lengde Bodø kommune benytter i utgangspunktet tidsbestemte leiekontrakter på 3 år. Bruk av korte kontrakter skal være unntaket, ikke regelen jf. Husleieloven 11-1, 6 ledd. Det må foreligge særlige grunner for å kunne gjøre unntak fra hovedregelen om at tidsbestemte leiekontrakter skal være på minimum 3 år. Kommunen kan ha behov for å prøve ut om leieforholdet fungerer, både i forhold til den aktuelle person og/eller i forhold til øvrige personer som er tilknyttet boligtilbudet. Utprøving av boevne kan være aktuelt dersom kommunen har grunn til å stille spørsmålstegn ved om leietaker er i stand til å bo på egen hånd. Det kan f.eks. dreie seg om risiko for skadeverk eller grov vannskjøtsel eller at vedkommende er ute av stand til å følge alminnelige husordensregler. 5.2 Vedtak med vilkår om oppfølging Formålet med bruk av vilkår om oppfølgingsavtale i bolig er å unngå at beboer mister boligen. Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i boligen for å mestre bosituasjonen, kan bare tildeles bolig forutsatt at søkeren undertegner en oppfølgingsavtale. Fagkontorene som fyller ut faglig vurderingsskjema og fatter vedtak må ta stilling til om søker har behov for oppfølging for å kunne mestre bosituasjonen. Likeså om søker bør ha kortere kontraktstid enn 3 år. Opplysningene må framgå i vedtaket. 5.3 Vedtak om avslag Vedtak om avslag skal inneholde en individuell begrunnelse. I tillegg kan avslaget inneholde råd og veiledning om alternative boligvirkemidler. Alle vedtak om avslag skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til jf Forvaltningsloven. 5.4 Vedtak om fornyelse av leieforholdet Ved søknad om fortsatt leie av kommunal utleiebolig skal det foretas en ny vurdering på lik linje med ny søknad. Det skal vurderes om ny kontrakt skal inngås for nåværende leieforhold, eller om det skal fattes vedtak om annen kommunal utleiebolig, evt. annet kommunalt botilbud. side 7 Side28

12 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger Bodø kommune kan kreve befaring av boligen som en del av søknadsbehandlingen før vedtak fattes. Ny garanti depositum må stilles ved inngåelse av ny leiekontrakt. Eventuell husleierestanse må være gjort opp jf. pkt Unntak vil være søknader om fornyelse av leieavtale for eldre/funksjonshemmede jf. pkt Bortfall av vedtak om leie av kommunal utleiebolig Et vedtak kan bortfalle i blant annet følgende tilfeller: Når søker uten saklig grunn avslår botilbudet. Når søker uten saklig grunn ikke møter til avtale om kontraktsinngåelse gjentatte ganger. Når søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt. Når søker ikke godtar avtalevilkårene kommunen stiller. Når det er gitt uriktige opplysninger som er av betydning for søknadsbehandlingen. 5.6 Klageadgang Vedtak i henhold til disse retningslinjer kan påklages til Bodø kommunale klagenemnd. Klagen sendes Bodø kommune. Klagefrist er tre uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er kommet fram til søker. 6 Tildeling av bolig På bakgrunn av positive vedtak tildeles boliger fortløpende ved ledighet. Tildeling av boliger gjøres på bakgrunn av type ledig bolig og bomiljø, gjeldende prioriterings nøkkel og søknadstidspunkt. Ved spesielle tilfeller kan hastesaker prioriteres. I perioden fra vedtak er fattet og frem til tildeling finner sted skal det undersøkes om vilkårene for innvilgelse fortsatt er oppfylt jf. vedtaket. Hvis vilkårene ikke er oppfylt kan det fattes omgjøringsvedtak. Boligen ses som en del av et helhetlig tilbud. Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet tildeles bolig så fremt at boligen har betydning for et helhetlig tilbud og annen boligbistand ikke er egnet. Tildeling av bolig skjer etter skjønnsmessig vurdering av nevnte forhold. Det skal også vektlegges at ny beboer må passe inn i det allerede etablerte bomiljøet eller ikke påfører bomiljøet en stor belastning. Tildeling skjer på grunnlag av søkers behov. Enslige forsørgere/familier med barn prioriteres. Ved tildeling av bolig vil størrelsen på leiligheten bli vurdert ut fra behovet til søker. 7 Bytte av kommunal bolig Som hovedregel innvilges ikke bytte av kommunale utleieboliger. Ved vesentlig endring av boligbehov kan bytte innvilges. 8 Avgjørelsesmyndighet Rådmannen eller den han bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjer. side 8 Side29

13 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger 9 Utfyllende bestemmelser Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide utfyllende veileder, prioritering av målgrupper for tildeling av kommunale utleieboliger og andre retningsgivende rutiner. 10 Prioriteringsnøkkel for tildeling av kommunale boliger Prioritet Gruppe/tiltak Kommentarer 1 Personer med uforsvarlig bosituasjon/tjeneste Personer med uforsvarlig bosituasjon/tjeneste der det er dokumentert fare for liv og helse 2 Flyktninger I henhold til politisk vedtak om bosetting av flyktninger *Førstegangsbosetting 3 Ungdom med vedtak fra barnevernet Bolig som alternativ til institusjon/fosterhjem eller for personer som skal flytte ut fra institusjon/fosterhjem. 4 Personer som er inneliggende i institusjon Personer som er inneliggende i institusjon og skal utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Personer inneliggende i spesialisthelsetjenesten prioriteres foran personer inneliggende 5 Personer som mottar poliklinisk behandling fra spesialisthelsetjeneste i kommunale enheter. Dette gjelder for eksempel LAR-brukere Personer som mottar oppfølging fra Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus. Personer som mottar poliklinisk behandling fra Salten psykiatriske senter for rus/psykiske lidelser. 6 Personer i fengsel Personer som befinner seg under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder og ikke har bolig. 7 Funksjonshemmede Dette er for eksempel: Personer med funksjonshemming som bor hjemme hos foreldre og som har behov for egen bolig Eldre med behov for tilrettelagt bolig med tjenester 8 Personer uten fast bolig Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller 9 **) Kostnadskrevende brukere kjente. Husstander med barn vil bli prioritert fremfor husstander uten barn. Det vil si personer/for eksempel hjemmeboende, avlastning og institusjon som utløser tjenester til en kostnad over kr per år. *) Flyktninger som har dokumentert behov for annet botilbud i løpet av den perioden de deltar i introduksjonsprogrammet vil bli prioritert til boliger som flyktningkontoret har til disposisjon. **) En bruker kan vurderes til høyere prioritet dersom tildelingen samlet sett gjør at kommunen kan yte tjenester til flere brukere. Barnefamilier skal uavhengig av gruppe/tiltak ha høy prioritet ved tildeling av boliger Tildeling skjer ut fra søkerens behov for bolig og hva som er ledig av de ulike boligtypene Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av ansiennitet fra søknadsdato Det vil bli tatt hensyn til bomiljøproblematikk ved tildeling Byttesaker - det kan gjøres unntak i prioriteringsrekkefølge i saker hvor kommunen ser det hensiktsmessig med ett bytte. Dette kan f.eks. være personen har endret behov for tjenester, ved nedlegging av bofellesskap, salg av boliger, frigjøring av boliger eller skade/reparasjon av boliger. Hvis ikke ledig bolig blir vurdert egnet til prioriterte søkere, vil prioriteringsnøkkel bli fraveket. side 9 Side30

14 Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger 11 Hjemmelsgrunnlag Lov om sosiale tjenester i NAV 15. Boliger til vanskeligstilte Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. side 10 Side31

15 For kommunen Reg. dato: Saksnr.: Folkeregistrert dato: Søknad om leie av kommunal bolig Kommunen ved servicetorget, boligkontoret, NAV, flyktningkontoret, tildelingskontoret, hjemmetjenesten eller barneverntjenesten kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden. Ny søknad Bytte av bolig Fornyelse av leieavtale Søknad for eldre-/funksjonshemmede Søknad om utleiebolig Personalia Navn (etternavn og fornavn) Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Telefon privat Postnummer og poststed Telefon arbeid Sivilstand: Gift Samboer Ugift Skilt Separert Enke/enkemann Ektefelle/samboers navn Fødselsnummer (11 siffer) Eventuell verge, andre kontaktpersoner Navn Adresse Telefon Antall hjemmeboende barn Barnas alder Antall barn med samværsrett Barnas alder Side32

16 Økonomi Søkeren mottar: Alderspensjon Uførepensjon Dagpenger Lønn Stønad enslig forsørger Sosial stønad Arbeidsavklaringspenger Introduksjonsstøtte Bidrag Ektefelle/samboer mottar: Alderstrygd Uførepensjon Dagpenger Lønn Sosial stønad Arbeidsavklaringspenger Introduksjonsstøtte Bidrag Annet (beskriv nedenfor) Annet (beskriv nedenfor ) Er søker i fast arbeid Ja Nei Er søkers ektefelle i fast arbeid Ja Nei Inntekter Søkers egne brutto inntekter/trygd/ per måned Ektefelle/samboers brutto inntekt/trygd per måned Andre husstandsmedlemmers brutto inntekt/trygd per måned Barnebidrag angi beløp per måned Bostøtte Annet, spesifiser og angi beløp per måned Gjeld Renter og avdrag på lån per måned Annen gjeld per måned Samlet restgjeld Bidragsplikt Betaler søker bidrag angi i så fall beløp per måned Formue Bolig, antatt salgsverdi Bankinnskudd, kontanter Bil, motorsykkel, hytte evt. annet antatt salgsverdi Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Nåværende boforhold Bor hos Selveier-/borettslagsleilighet/ Leier hus/leilighet pårørende/venner/andre selveid hus Institusjon Uten fast bopel Annet (beskriv nedenfor) Begrunnelse og opplysninger du/dere mener har betydning for søknaden Uegnet bolig eller bomiljø - Vedlegg begrunnelse evt. rapport fra fagperson ved tekniske mangler Tilgjengelighet Økonomiske forhold Helsemessige forhold - medisinske opplysninger må dokumenteres med legeerklæring som legges ved søknaden Oppsagt, fraflyttingsfrist (dato) - må dokumenteres med skriftlig oppsigelse fra utleier som vedlegges søknaden Side33

17 Andre opplysninger (beskriv kort evt. legg ved beskrivelse) I hvilken skole/barnehage er evt. barn? Andre kommunale tjenester Helse-/omsorgstjenester evt. andre tjenester beskriv nærmere hvilke tjenester Merk: Det må vedlegges dokumentasjon som viser hele husstandens samlede inntekter de siste 3 månedene og utskrift fra ligning for siste år for hele husstanden, samt bekreftelse på botid i kommunen. Ved helsemessige problemer må legeerklæring vedlegges. Ved oppsigelse må kopi av leiekontrakt og oppsigelse vedlegges søknaden. Se for øvrig orientering vedrørende dokumentasjon siste side. Underskrift Jeg/vi bekrefter at de opplysningene som er gitt er korrekte. Kommunen gis fullmakt til å innhente opplysninger og utveksle informasjon som er nødvendig for å behandle søknaden, og å kontrollere de gitte opplysningene. Det gis fullmakt til informasjonsutveksling med følgende instanser: NAV Hjemmetjenesten Tildelingskontoret Barnevernet Krisesentret Flyktningkontoret Andre (beskriv) Bodø den Underskrift søker Underskrift ektefelle/samboer Side34

18 ORIENTERING Søknad om kommunal utleiebolig sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø Søknad som ikke sendes per post kan leveres til Bodø kommunes servicetorg i Havnegata 9 Bodø eller til servicekontoret i Misvær. Søknader om kommunal utleiebolig saksbehandles etter følgende hjemmelsgrunnlag: lov om kommunale helsetjenester 3-7 boliger til vanskeligstilte lov om sosiale tjenester i NAV 15 boliger til vanskeligstilte Hovedvilkår for tildeling av kommunal utleiebolig Søkere må ha: Ha lovlig opphold i Norge Du må som hovedregel ha bodd i Bodø siste to år dokumentert med utskrift fra folkeregisteret. Du må ha fylt 18 år. Du må være uten, eller være i ferd med å bli uten egnet bolig. Du må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør deg i stand til å skaffe egnet bolig. Du må kunne ta i mot hjelpetiltak for å mestre boforholdet. Vedlegges alle søknader: Bekreftelse på folkeregistrert botid for alle personer i husstanden (fås ved Skatt nord avd. Bodø - folkeregisteret) Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller annet Utskrift av ligning med skatteavregning fra siste ligningsår for alle personer i husstanden over 18 år (fås ved Skatt nord avd. Bodø). Dokumentasjon på nåværende månedlige brutto inntekt for de tre siste månedene for alle personer i husstanden. Vedlegges når det er aktuelt for søknaden Bekreftelse på opphør av nåværende boforhold kopi av leiekontrakt og oppsigelse Hvis du ikke kan skaffe bekreftelse på folkeregistrert botid fra folkeregisteret. Legg ved dokumentasjon av faktisk botid ved bekreftelse fra utleier, arbeidsgiver, NAV eller lignende. Dokumentasjon på oppsparte midler og/eller bekreftelse på overskudd ved salg eller deling av tidligere bolig Dokumentasjon på gjeld ved kopi av låneavtale, siste kontoutskrift og aktuelt terminbeløp Samværsavtale med spesifisering om hvem som skal ha daglig omsorg for barn og omfang av samværet (antall døgn per måned) Avtale om barnebidrag eller vedtak om bidragsforskudd Bekreftelse på helsemessige problemer fra lege eller annet helsepersonell Rapport fra helsepersonell ved behov for tilrettelagt bolig OBS: ved manglende vedlagt dokumentasjon vil du motta brev fra kommunen der det orienteres om hva som mangler av dokumentasjon. Side35

19 Faglig vurdering av søknad om kommunal bolig Personalia Husstandens hovedperson - søkers navn, fødsels- og personnr, adresse, telefonnr og Utfyllende opplysninger feks bor barn hos søker eller har/ønsker søker Innstillende instans (instans som gjør Utredning Utfyllende opplysninger om søknaden Opplysninger hentet Søkers egen Innstillende instans sin vurdering herunder råd og veiledning som er gitt Søknadens grunnlag/problemstilling: Står uten bolig Står i fare for å miste bolig Behov for fornyelse av leie i kommunal utleiebolig (beskriv Har uegnet bolig (må Bytte av bolig (beskriv Har udekket bistandsbehov knyttet til bolig Annet Søkers utfordringer knyttet til bosituasjon målgruppe: 2.gangs bosetting flyktning Fysisk funksjonshemmet Utviklingshemmet Eldre Rus Psykiatri Rus/psykiatri Økonomisk vanskeligstilt Sosialt vanskeligstilt Annet Nåværende Nåværende/planlagte (stryk det som ikke passer) tiltak for å mestre å bo (eks oppf.avtale med 1 års kontrakt evt. helse-/omsorgstjenester evt. andre tjenester beskriv nærmere hvilke Ingen tiltak Vurderingsskjema søknad kommunal bolig sendes boligkontoret 1 Side36

20 Faglig vurdering søknad kommunal bolig Økonomiske opplysninger Søker Ektefelle Type inntekt Sum brutto per måned Sum brutto per måned Arbeidsinntekt Trygd Dagpenger AAP - arbeidsavklaringspenger Introduksjonsstønad KVP - kvalifiseringsstønad Sosialhjelp Annen inntekt Barnetrygd Barnebidrag Bostøtte Totalt Andre økonomiske opplysninger: Gjeld som studiegjeld, forbruksgjeld, boliglån eller Anbefaling fra faginstans : jf. Pkt. 1 veileder til kriterier for søknadsbehandling og tildeling av komm. utleieboliger Avslag Innvilget Til økonomisk vurdering kjøpe/leie privat Kjøp av nåværende bolig Fortsatt leie av nåværende bolig Tilrettelegging/oppfølging i nåværende bolig Anbefalt type kommunal bolig: a) Ordinær utleiebolig b) Tilrettelagt bolig for eldre og/eller funksjonshemmede c) Utleie-/Omsorgsbolig/bofellesskap med nærhet til bemanning/bemannet base d) Utleie-/Omsorgsbolig/bofelleskap med bemanning/bemannet base e) Frittliggende småhus Begrunnelse for anbefalingen (se Kommune/stat rapportering KOSTRA kommunalt disponerte boliger og virkemidler Bevegelseshemmet/fysisk funksjonshemmet Utviklingshemmet Psykiske lidelser Rusmiddelbruker Rus/psykiatri Flyktning 1.gangs etablert Flykning 2.gangs etablert Sosialt vanskeligstilt Økonomisk vanskeligstilt Andre, uten behovsprøving Bodø den. Underskrift saksbehandler hos faginstans:.. Saksbehandlers Saksbehandlers Vurderingsskjema søknad kommunal bolig sendes boligkontoret 2 Side37

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 15/4 Eldrerådet

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Orientering Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Kom i jobb. Utvalg:

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Orientering Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Kom i jobb. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Hålogalandsgata 131, møterom 2 Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG For søknad om omsorgsbolig (med/uten innskudd), skal skjema SØKNAD OM HELSE OG OMSORGSTJENESTER, benyttes. Kryss av for det tilbud det søkes om:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid Ordningen med kommunale boliger er behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Kommunale boliger er som hovedregel en overgangsbolig

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Søknad om boligfinansiering

Søknad om boligfinansiering BODØ KOMMUNE Boligkontoret Postboks 319, 8001 BODØ TLF: 75 55 50 00 eller 75 55 42 21/28 FAKS: 75 55 42 08 Søknad om boligfinansiering Hva søkes det om? Startlån til: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD NAV Gjøvik Boliglånkontoret Postboks 233 2802 Gjøvik SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD Søknaden gjelder: LÅN TILSKUDD Fylles ut av kommunen Dato Saksnummer Emnekode Løpenummer Saksbehandler 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt

k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt Nord Søknad om etableringslån k a p p k o m m u n e H el se - og so si al se kt or en Søker Fødsels nr. (11 siffer) foretaks nr (9 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn eller kommuner, stiftelse o.l. Telefon

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

5. Bolig Antall Antall etasjer pr. bolig Antall rom pr. bolig (stue + soverom) Areal pr. bolig m 2 BRA

5. Bolig Antall Antall etasjer pr. bolig Antall rom pr. bolig (stue + soverom) Areal pr. bolig m 2 BRA 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Orgnr. (9 siffer) Søknad om boligtilskudd Søknaden med vedlegg sendes boligkontoret i kommunen Søker 1 etternavn og fornavn eller komuner. stiftelse o.l. Telefon på dagtid

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2014/3593-1 Saksbehandler: Sveinung Haugen Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 18.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD Søknaden gjelder: Forhåndstilsagn Konet bolig Borettslag Selveier Startlån Etableringstilskudd Tilskudd til tilpasning 1. Personopplysninger Lånsøker Navn Adresse Fødselsnummer

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato 30.11.2011 15.12.2011

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM

SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM For utvalget: SØKNAD OM SUBSIDIERT ALARM Sjekkliste for utfylling av søknadsskjema kryss av for det som er aktuelt Type alarm det søkes om: Trusselalarm Helsealarm Dokumenter du trenger i tillegg til dette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Søknad om servicebolig

Søknad om servicebolig KRISTIANSAND KOMMUNE Helse- og sosialsektoren Service og Forvaltning Boligavdelingen. Søknad om servicebolig Søknaden sendes til: Kristiansand kommune, Service og forvaltning. Boligavdelingen. Postboks

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler.

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler. Forskrift om Utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo Vedtatt av byrådet 19.07.2005 byrådssak 1190/05. 1. Hjemmel Forskrift om utlån og utleie av

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Søknad om økonomisk stønad

Søknad om økonomisk stønad Personopplysninger Etternavn Fornavn Fødselsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Sivil status o Ugift o Samboer / gift / reg.partner Etternavn Fornavn Fødselsnr. Bor du sammen med foreldre eller andre?

Detaljer