ICC 1 S B / D A /04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ICC 1 S B / D 1.142-114 1.142-104. www.kaercher.com 5.959-170 A2009665 11/04"

Transkript

1 ICC 1 S B / D A /04

2 ICC 1 S B/D Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 424 Operating instructions 26 Spare Parts List 424 Notice d'utilisation 48 Liste des pièces de rechange 424 Istruzioni per l'uso 72 Elenco pezzi di ricambio 424 Gebruiksaanwijzing 96 Reserveonderdelenlijst 424 Instrucciones de servicio 119 Lista de piezas de requesto 424 Manual de instruções 143 Lista de pecas sobresselentes 424 Ïäåãeåo ëåeoïõñãeao 167 Áíôáëëáêôéêá 424 Driftsvejledning 193 Reservedelsliste 424 Bruksveiledning 216 Reservedels liste 424 Driftinstruktion 238 Reservdelslista 424 Käyttöohje 260 Varaosalista 424 ºletme k lavuzu 283 Yedek parça listesi 424 Cihaz n kullan m 10 y ld r. Üzemeltetési utasítás 306 Pótalkatrész lista 424 Návod k obsluze 329 Seznam náhradních dílů 424 Navodilo za upravljanje 352 Seznam nadomestnih delov 424 Instructiunile de folosire 375 Lista pieselor de schimb 424 Инструкция за работа 399 Списък на резервните части 424 2

3 Innholdsfortegnelser Av hensyn til din sikkerhet! 217 Generelle instruksjoner 217 Fare for velting ved for store stigninger! 217 Fare for velting ved rask kjøring i svinger! 218 Fare for velting ved instabil undergrunn! 218 Fare for velting ved for stor helling mot siden! 218 For miljøet vårt 218 Formålstjenlig bruk 218 Funksjonsbeskrivelse feiemaskin 218 Før første bruk 218 Henvisninger for lossing 218 Bevege feiemaskin uten eget drev 218 Bevege feiemaskin med eget drev (tilstand ved levering) 218 Betjening 219 Total oversikt 219 Tenningslås 219 Kjøreretningsviser / nærlys / parkeringslys / signalhorn 219 Varselblinklysanlegg 219 Løfte / senke ned feiesøppelbeholder 220 Sidekoster løftes / senkes ned / turtallsregulering 220 Heve klaff for grov smuss 220 Vannpumpe 220 Inn- /utkopling av sugeviften 220 Motorturtallsregulering 220 Parkeringsbremse / fotbremse 221 Før du starter 221 Kontroll- og vedlikeholdsarbeider 221 Idriftsettelse 221 Maskin startes 221 Feiedrift 222 Maskin kjøres 222 Maskin parkeres 222 Feiesøppelbeholder tømmes 222 Manuell tømming av smussbeholder 223 Bruksveiledning 223 Sikkerhetshenvisninger ved feiing 223 Rengjøring av tørr grunn 223 Rengjøring av fuktig eller våt grunn 223 Feiing av store gjenstander 223 Kjøre over hindre 223 Driftsstans 223 Transport 224 Transporthenvisninger 224 Rengjøring og pleie 224 Rengjøring 224 Vedlikeholdsintervaller 225 Driftstimeteller 225 Vedlikehold ved kunden 225 Vedlikehold ved kundeservicen 225 Vedlikeholdsarbeider 225 Sikkerhetshenvisninger 225 Kontroller motoroljenivå 225 Fyll etter motorolje! 226 Skift motorolje 226 Skift ut motoroljefilter 226 Kontroller hydraulikkoljenivå 227 Kontroller tilsmussingen av hydraulikkfilteret 227 Etterfyll hydraulikkolje 227 Kontroller hydraulisk system 227 Kontroller og vedlikehold vannkjøler 227 Rengjøring og utskiftning av drivstoffilter 228 Avluft drivstoffsystem 229 Rengjør og skift ut luftfilter 229 Smøring av foraksel 230 Smøring av løfteanordningen for sidekosten 230 Kontroller kilerem 230 Tanke 230 Still inn førersete 231 Kontroller dekktrykk 231 Hjulskift 231 Kontroller og still inn sidekostens feiespeil 232 Utskifting av sidekost 232 Påfylling av vannbeholder 232 Tøm vannbeholder 232 Rengjøring og utskifting av vannfilter 232 Rengjør sprøytedysene på sidekostene 233 Still inn sugemunn 233 Utskiftning av tetningslist sugemunnstykke 233 Innstilling / utskiftning av tetningslist for klaff for grov smuss 234 Utskiftning av tetning for smussbeholder 234 Utskifting av lyspærer 234 Utskifting av sikringer 234 Sikkerhetshenvisninger batteri 235 Batteri bygges inn- og ut 235 Batteri lades 235 Feilsøking 235 Tilbehør 236 Tekniske data 236 CE-samsvarserklæring

4 Underrett De Ved Maskinen Det Maskinen Maskinen På Reparasjoner Mobile Maskinen Det Kjøremaskiner Det Kjøremaskiner På Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Av hensyn til din sikkerhet! Generelle instruksjoner Skaeses før apparatet brukes. Følg instruksjonene! salgsstedete dersom du oppdager en transportskade når du pakker ut maskinen. Les bruksanvisningen for maskinen før det tas i bruk og ta spesielt hensyn til sikkerhetsanvisningene. advarsel- og henvisningsskilt som er montert på apparatet gir viktige instruksjoner om farefri drift. siden av henvisningene i driftsinstruksen må det tas hensyn til generelle lovbestemmelser for sikkerhet og ulykesforebyggelse. Bruk Kontroller før bruk at maskinen med arbeidsutstyr er i ordentlig stand, og kontroller driftssikkerheten. Hvis tilstanden ikke er i orden, må ikke maskinen brukes. Det er ikke lov til å foreta forandringer på maskinen. er bestemt for feiing innen- og utendørs. Sug aldri opp eksplosive væsker, brennbare gasser eller ufortynnede syrer og løsningsmidler! Dette omfatter bensin, malingstynner eller fyringsolje, som ved oppvirvling med sugeluften kan danne eksplosiv damp eller blandinger, samt aceton, ufortynnede syrer og løsningsmidler, da disse kan angripe materialene i maskinen. Ikke fei eller sug opp brennende eller glødende gjenstander. Denne maskinen er kun egnet for suging av helsefarlig støv hvis den er merket eksplisitt for slik bruk. Følg de sikkerhetstekniske anvisningene i bruksanvisningen. Kun egnet for de belegg som er angitt i bruksanvisningen. må kun kjøres på de flater eieren eller dennes ombud har tillat bruk av maskinen på. Det er forbudt å oppholde seg i fareområdet. Det er forbudt å bruke maskinen i rom med eksplosjonsfare. Generelt: Hold lett antennelige stoffer borte fra maskinen (eksplosjons-/brannfare). Betjening Forsiktighetsforanstaltninger, regler og bestemmelser som gjelder for motorkjøretøy må alltid overholdes. Brukeren må bruke maskinen til det formål den er ment for. Ta hensyn til de stedlige forholdene ved bruk av maskinen og vær oppmerksom på andre, spesielt barn. må kun brukes av personer som er satt inn i bruken eller har vist sin evne til å betjene den og uttrykkelig har i oppdrag å bruke den. må ikke brukes av barn eller unge. Ta ut tenningsnøkkelen på maskin som er utstyrt med tenningsnøkkel, slik at uberettiget bruk unngås. Maskinen må aldri forlates uten tilsyn så lenge motoren er i gang. Brukeren får først forlate maskinen når motoren er stanset, maskinen er sikret mot utilsiktede bevegelser eller parkeringsbremsen er satt på og tenningsnøkkelen er tatt ut. skrå flater må ikke hellingsvinkelen til siden og i kjøreretningen overskride den verdi som er angitt i bruksanvisningen. Transport Motoren skal være stanset ved transport av maskinen. Holdebremsen skaåses. Maskinen skal sikres med stropper, tau eller kjettinger. Maskinen skal sikres med bremseklosser under hjulene. Vedlikehold Før rengjøring og vedlikehold av maskinen, utskifting av deler eller omstilling til en annen funksjon skal motoren stanses og eventuell tenningsnøkkel tas ut. Batterikontakten skal trekkes ut eller batteriet frakoples på batteridrevet maskin ved arbeid på det elektriske anlegget. Maskinen må ikke rengjøres med høytrykksspyler. må kun gjennomføres av autorisert kundeservice eller fagfolk som er fortrolig med alle relevante sikkerhetsforskrifter. maskiner til yrkesmessig bruk er underlagt sikkerhetskontroll ifølge VDE Må kun brukes med de børster/skiver som følger med maskinen eller er fastsatt i bruksanvisningen. Bruk av andre bærster/skiver kan innvirke på sikkerheten. må ikke rengjøres med slange- eller høytrykksvannstråle (fare for kortslutning eller andre skader). Tilbehør og reservedeler må kun brukes tilbehør og reservedeler som er godkjent av fabrikanten. Original-tilbehør og original-reservedeler garanterer for at maskinen kan drives sikkert og feilfritt. Kjøremaskiner er ikke tillatt for ferdsel på offentlig gate/vei. Spør forhandleren om ombyggingssett for tillatelse til ferdsel på offentlig gate/vei. er ikke tillatt å ta med passasjerer. må kun settes i bevegelse fra setet. Maskiner med forbrenningsmotor Eksosåpningen må ikke stenges. Ikke bøy deg over eller berør eksosåpningen (forbrenningsfare). Drivmotoren må ikke berøres (forbrenningsfare). Når denne maskinen brukes inne i rom, må man sørge for tilstrekkelig ventilasjon og avledning av avgassene. (Fare for forgiftning) Avgasser er giftige og helsefarlige og må ikke innåndes. Motoren går ca s etter avslagning. I denne perioden må man holde seg unna drivområdet! På maskiner med forbrenningsmotor må man ta hensyn til følgende forhold når man fyller drivstoff: Det må kun brukes slikt drivstoff som er angitt i bruksanvisningen. Det er eksplosjonsfare ved bruk av uegnet drivstoff. Motororen må være stanset. Tank ikke opp i lukkede rom. Pass på at det ikke kommer noe drivstoff på varme overflater. Brennende eller glødende gjenstander må ikke brukes, bæres eller bringes i nærheten av maskinen under tanking (eksplosjonsfare). Fyll tanken høyst til 1 cm under påfyllingsstussens underkant, da drivstoffet utvider seg når det blir varmt. Tørk av drivstoff som har rent over og lukk tanklokket tett. Fare for velting ved for store stigninger! Maskinen kan velte når man kjører og snur i bakker. I kjøreretning må man bare kjøre i bakker med inntil 20 % stigning. tvers av kjøreretning må man bare kjøre i bakker med maks. 10 % stigning. 217

5 Maskinen Helsefarlige Den De Sugeventilatoren Aktiver Fjern Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Fare for velting ved rask kjøring i svinger! Maskinen kan velte ved for rask kjøring i svinger. Kjør langsomt i svinger. For miljøet vårt Forsiktig, fare for miljøet p.g.a. brukte batterier! Kast ikke brukte batterier i husholdningsavfallet. Sørg for miljøvennlig bortfrakting. Funksjonsbeskrivelse feiemaskin Bevege feiemaskin uten eget drev Bevege feiemaskin med eget drev (tilstand ved levering) Fare for velting ved instabil undergrunn! Ved instabil undergrunn kan maskinen velte. Beveg maskinen utelukkende på fast undergrunn. Fare for velting ved for stor helling mot siden! Forsiktig, fare for miljøforurensning på grunn av motorolje og hydraulikkolje! Avlever ved oljeskift den brukte oljen ved en miljøstasjon eller en bedrift for avfallsbehandling. Støvet bindes med vann (1) som sprøytes ut. to sidekostene (2) transporterer smussen foran sugemunnen (3). (4) suger inn feiesøppelet, hakker og transporterer det i feiesøppelbeholderen (5). Skru av hekkbeskyttelse Legge om frigangsspaken (kjøredrift) Ved en helling på mer enn 10 % kan maskinen velte. Formålstjenlig bruk Denne feiemaskinen er bestemt for feiing utendørs. må ikke brukes i lukkede rom. eller eksplosive stoffer må ikke feies. kan kun brukes på offentlig veg etter en individuell godkjennelse fra offentlig tilsynsinstitusjon. Før første bruk Henvisninger for lossing For en sikker transport ble maskinen sikret med spennstropper, tau eller kjeder. Fremgå ved lossing på følgende måte: parkeringsbremsen spennstropper, tau eller kjeder fra transportkrokene Legge om frigangsspaken (skyvedrift) Beveg ikke feiemaskinen uten eget drev over lengre strekninger og ikke raskere enn 10 km/h. 218

6 Betjening Total oversikt 1. Varselblinklysanlegg 2. Indikatorinstrument 3. Ratt 4. Tenningslås 5. Kombinasjonsbryter - Retningsviser - Nærlys - Parkeringslys - Horn 6. Arbeidsbelysning sidekoster (tilbehør) 7. Vindusvisker 8. Oppvarming (tilbehør) 9. Defrostervifte frontrute (tilbehør) 10. Roterende lys (tilbehør) 11. Gasspedal bakover 12. Gasspedal fremover 13. Vippe feiesøppelbeholder 14. Sidekoster løftes / senkes ned / turtallsregulering 15. Løfte / senke klaff for grov smuss 16. Sugeventilator 17. Vannpumpe 18. Driftstimeteller feiemekanisme (tilbehør) 19. Motorturtallsregulering 20. Vannmengde sidekoster 21. Vannmengde sugekanal 22. Pedal holdebremse / fotbremse 23. Choke (kun ICC 1 S B) 24. Omstilling parkeringsbremse / fotbremse Indikatorinstrument 1. Feiesøppelbeholder løftet 2. Forgløding (kun ICC 1 S D) 3. Kjølevannsovertemperatur (ekstra akustisk signal) 4. Sugeventilator på 5. Batteriladekontroll 6. Oljetrykk 7. Indikator utskifting av luftfilter 8. Kjøreretningsviser 9. Driftstimeteller motor 10. Drivstoffmåler Tenningslås Kjøreretningsviser / nærlys / parkeringslys / signalhorn Kjøreretningsviser VENSTRE / HØYRE. Parkeringslys Tute Varselblinklysanlegg Slå varselblinkeanlegg på / av. 0 =Tenning av / motor av. I =Forgløding på (kun ICC 1 S D) og drift. II =Start motoren. Nærlys 219

7 Løfte / senke ned feiesøppelbeholder Sidekoster løftes / senkes ned / turtallsregulering Heve klaff for grov smuss Vannpumpe Inn- /utkopling av sugeviften Feiesøppelbeholder løftes Senke ned og ta i bruk sidekoster Ved enkelte deler grov smuss må du trekke spaken helt ned bak en kort stund. Kople vannpumpe inn- / ut (Støvbinding) Inn- /utkopling av sugeviften Motorturtallsregulering Senke ned feiesøppelbeholder! Sidekoster turtallsregulering Ved middels grov smuss, f.eks. løv, låses spaken i pos. 1. Ved grov smuss, f.eks. tomme brus- eller ølbokser, låses spaken i pos. 2. Still inn vannmengde i sugekanalen Grovjustering Trykk ned knappen og trekk eller trykk samtidiig dreieknotten. Trukket ut: maks. turtall Skjøvet inn: min. turtall Når klaffen for grov smuss er hevet, suges ikke sand og pukk bort. Sidekost løftes Still inn vannmengde på sidekoster 220

8 Kontroller Kontroller Kontroller Kontroller Still Kontroller Kontroller Kontroller Kontroller Fyll Forglødingslampe Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Før du starter ICC 1 S D ICC 1 S B Finjustering Mot urviseren: Høyne turtallet Dreining med urviseren: Redusere turtallet Trykk bremsepedal Kontroll- og vedlikeholdsarbeider motoroljenivå hydraulikkoljenivå og vedlikehold vannkjøler dekktrykk Tanke inn førersete sugeventilatorkanal sugemunninnstilling lysteknisk anlegg for funksjon signal- og varselinnretninger for funksjon opp vanntank Trekk ut motorturtallsregulering 1/3. Trekk ut motorturtallsregulering 1/3. Beskrivelse se kapittel Vedlikeholdsarbeider. Parkeringsbremse / fotbremse Kjøretøyet er utstyrt med en fotbremse som også brukes som parkeringsbremse. Kople om til funksjon "Fotbrems". Bremsepedal trykkes og holdes trykt OBS! Fastslåtte mangler må fjernes med en gang eller kjøretøy må settes ut av drift. Forgløding La tenningsnøkkelen stå i tenningslåsen og sett den på stilling "I" lyser Trekke ut choke Idriftsettelse Maskin startes Det tas plass på førersetet Gasspedaler må ikke betjenes Aktiver parkeringsbremsen Kople om til funksjon "Parkeringsbrems" ("P") Kople om til funksjon "Fotbrems" Start motoren Vri tenningsnøkkelen til stilling "II" når forglødelampen går ut Når motoren går, slipp tenningsnøkkelen Start motoren Vri tenningsnøkkelen til stilling "II" Slipp løs tenningsnøkkelen når motorenn starter Skyv choken sakte inn igjen når motoren har kommet i gang 221

9 Med Ved Unngå Foreta Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Feiedrift Maskin kjøres Bremseeffekten kan understøttes ved å trykke fotbremsen. Senk ned sugemunn og sidekoster Sidekoster koples inn automatisk. Still inn vannmengde i sugekanalen Trekk gasskabel helt ut Kjøring framover-høyre pedal Rygging-venstre pedal Trykk gasspedaangsomt. Under rygging lyder et alarmsignal. Maskin parkeres Kople ut sugeventilator Kople ut vannpumpe Løft sugemunn og sidekoster Aktiver parkeringsbremsen Skyv motorturtallsregulering helt inn Vri tenningsnøkkelen til stilling "0" og trekk den ut Still inn turtall for sidekoster Still inn vannmengde på sidekoster Bremsepedal trykkes og holdes trykt Oppførsel under kjøring gasspedalene kan kjørehastigheten velges trinnløst. ytelsesreduksjon i bakker må gasspedalen tas tilbake. å betjene pedalen rykkvis. skifting av kjøreretningen først etter at kjøretøyet står stille. Feiesøppelbeholder tømmes Fare for skader! Ved bakoverkjøring må det ikke være fare for tredje, hvis nødvendig må en annen person vise veien. Før tømming av feiesøppelbeholderen koples sugeventilator ut. Under tømmingen må verken personer eller dyr oppholde seg i feiesøppelbeholderens svingområde. Kople inn vannpumpen (støvbinding) Kople inn sugeventilator Vannpumpen går først når sugeventilatoren er koplet inn. Kople om til funksjon "Fotbrems" Bremse Slipp gasspedal, maskinen bremser automatisk og blir stående. Fare for kvestelser! Grip aldri inn i tømmemekanikkens stangsystem. 222

10 Alt Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Fare for velting! Feiesøppelbeholderen må bare tømmes på en plan flate. Vær ved tømming på søppelfyllinger hhv. ramper oppmerksom på tilsvarende sikkerhetsavstand. Slå av sugeventilator Løft sugemunn og sidekoster Aktiver parkeringsbremsen Senke ned feiesøppelbeholder! Under senkingen lyder et alarmsignal Manuell tømming av smussbeholder Senke ned feiesøppelbeholder! Under pumpingen må du presse kontrollspaken for "løfte/senke smussbeholder" i stillingen "senke" og holde den der. For manuell tømming av smussbeholderen behøver man monteringssett Bruksveiledning Sikkerhetshenvisninger ved feiing Rengjøring av fuktig eller våt grunn Hvis det ikke finnes noe støvutvikling slås vanntilførselen til sidekostene av. For at man skal oppnå et optimalt rengjøringsresultat, må kjørehastigheten tilpasses forholdene. Feiing av store gjenstander Når man skal feie sammen større gjenstander (f.eks. bokser eller større mengder løv) kan klaffen for grov smuss åpnes. Ved hjelp av sugemunnstykkespeilet kan brukeren få innsyn i arbeidssonen. Kjøre over hindre Driftsstans Dersom feiemaskinen ikke brukes over lengre tid, vær oppmerksom på følgende punkter. Parker feiemaskin på en plan flate Sidekostene løftes slik at børstene ikke skades Trekk av tenningsnøkkel Sikre feiemaskinen mot at den ruller bort Tank drivstofftank full og steng drivstoffkran Skift motorolje Ved frostfare tømmes kjølevannet eller det kontrolleres om det er tilstrekkelig med frostvæske Rengjør feiemaskin inn- og utvendig Tøm vannbeholder og ledningssystem Kople fra batteri og lad det med mellomrom på 2 måneder Feiesøppelbeholder løftes Under løftingen lyder et alarmsignal Feiesøppelbeholder løftes Under pumpingen må du presse kontrollspaken for "løfte/senke smussbeholder" i stillingen "løfte" og holde den der. OBS! Fei ikke pakktape, tråder eller noe lignende da dette kan føre til skader på sugeventilatorenheten. Rengjøring av tørr grunn For å unngå avleiringer i sugekanalen må vannpumpen være i drift. etter feiesøppel og støvutvikling koples vannpumpen inn til sidekostene. Dosering av vannmengde. OBS! Løft sidekoster og sugemunn. Hindre inntil 150 mm høyde Det kjøres langsomt og forsiktig med en vinkel på 45 fremover over hinderet. Hindre over 150 mm høyde Må bare kjøres over med en egnet rampe. Sikre at kjøretøyet ikke blir sittende fast med bunnen. 223

11 Transport Transporthenvisninger OBS! Under transport må maskinen være sikret mot å kunne skli ut av stilling. Aktiver parkeringsbremsen Sikre maskin på øyeboltene med spennstropper, tau eller kjeder Maskin sikres på hjulene med kiler Rengjøring og pleie Parker feiemaskin på en plan flate. Løft sugemunn og sidekoster. Aktiver parkeringsbremsen. Feiesøppelbeholder løftes. Motor slås av. Trekk av tenningsnøkkel. Rengjøring Åpne beholderdeksel helt Trekke ut sikringssplinter Rengjør feiesøppelbeholder med Kärcher høytrykksvasker Rengjør sugemunn med Kärcher høytrykksvasker Benytt beskyttelsesbrille! Viften fortsetter å gå i flere sekunder etter at den blir slått av. Åpne først vedlikeholdsklaffen 30 sek. etter at viften er slått av hhv. har stanset. Øyebolt FORAN Trekke ut sikringssplinter Heng ut støtter til beholderdeksel på rammen og heng dem inn på feiesøppelbeholderen Sikre med sikringssplint Rengjør tetningsflater til ventilatorkanal med Kärcher høytrykksvasker Hvis smussbeholderen løftes opp eller seteklaffen åpnes mens viften er slått på, slås viften automatisk av og bremses. Øyebolt BAK Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Rengjør feiesøppelbeholder med skraper for grov smuss Rengjør ventilatorkanal under setet med Kärcher høytrykksvasker 224

12 Demontering av kjølegitter Henvisning Kjøleren skal kun rengjøres når motoren er stanset. Kjøleren skal vaskes fra innsiden mot utsiden med trykkluft eller med en lavtrykks-vannstråle. Rengjøringen må ikke utføres med høytrykkssprøyte. Bruk ikke agressive rengjøringsmidler! Skru av motorbeskyttelse La vannet i ventilatorhus renne av ved å åpne luken Maskinen må rengjøres daglig etter arbeidsslutt. Vedlikeholdsintervaller Driftstimeteller Ved hjelp av driftstimetelleren "motor" kan man se når det er tid for vedlikehold. Vedlikehold ved kunden Vedlikehold daglig Kontroller motoroljenivå Kontroller kjølevannivå Kontroller dekktrykk Kontroller sidekoster og ventilator for slitasje og innviklet tape Rengjør kjøler I tillegg vedlikehold ukentlig Kontroller hydraulikkoljenivå Rengjør vannfilter (alt etter vannkvalitet oftere) I tillegg vedlikehold hver 100. time hhv. hvert år Skift motorolje Skift ut motoroljefilterinnsats Smør forakselens lager Smøring av lagre til løfteanordning for sidekoster Kontroller kilerem og rundrem for slitasje Rengjør drivstoffilteret (kun ICC 1 S D), skift det ut ved behov (ICC 1 S D/B) Kontroller drivstoffslange og slangeklemme Rengjør luftfilter Kontroller tilsmussingsindikatoren for hydraulikkfilteret I tillegg vedlikehold hver 200. time hhv. hvert halvår Kontroller kjølerslanger og slangeklemmer Alle service- og vedlikeholdsarbeider må bare gjennomføres av en kvalifisert fagmann. Tilkall Kärcher-service ved behov. Vedlikehold ved kundeservicen Vedlikehold etter 20 driftstimer Første inspeksjon Vedlikeholdsarbeider hver 400. driftstime hhv. hvert halvår Vedlikeholdsarbeider hver driftstime For at garantikrav skal aksepteres, må alle service- og vedlikeholdsarbeider utføres av autorisert Kärcher-kundeservice i løpet av garantitiden. Vedlikeholdsarbeider Sikkerhetshenvisninger OBS! Forberedelse Parker feiemaskin på en plan flate Trekk av tenningsnøkkel Aktiver parkeringsbremsen Ved løftet feiesøppelbeholder må sikringsstøttene alltid senkes ned og sikres med splint. Bruk varselklær ved reparasjonsarbeid på offentlig gate eller vei i fareområdet i den løpende trafikken. Kontroller motoroljenivå Kontroll tidligst 5 minutter etter at motoren er stanset. Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint 225

13 Oljenivået Ligger Fyll Oljetyper: Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Fyll etter motorolje! Skift motorolje Skift ut motoroljefilter La motoren avkjøles. Skru av motorbeskyttelse Ha klar samlekar for min. 4 liter olje La motoren avkjøles litt Skru av tømmeskruen Skru av sidekledning Motoroljefilterskift foretas sammen med motoroljeskift. Rengjør holder og tetningsflater Trekk peilepinne ut Tørk av og skyv peilepinne inn igjen Løsne låseskrue til oljepåfyllingsåpning Forbrenningsfare ved varm olje Det er tvingende nødvendig å bruke en ny tetning når tømmeskruene skrus inn igjen Stram tømmeskruen til 25 Nm med en momentnøkkel Smør tetningen til det nye oljefilteret inn med olje før monteringen Trekk til nytt oljefilter håndfast Fyll på motorolje Kontroller motoroljenivå Avlever ved oljeskift den brukte oljen ved en miljøstasjon eller en bedrift for avfallsbehandling. Trekk peilepinne ut må ligge mellom "Min." og "Maks." merket. oljenivået under "Min" markeringen, må man etterfylle motorolje. ikke til over "Max" markeringen. Fyll på motorolje Se tekniske data Steng oljepåfyllingsåpning Vent i minst 5 minutter Kontroller motoroljenivå Skru av oljefilter 226

14 Kontroller hydraulikkoljenivå Kontroller tilsmussingen av hydraulikkfilteret Etterfyll hydraulikkolje Kontroller og vedlikehold vannkjøler Det er installert et seglass med tanke på kontroll av oppfyllingsnivået i hydraulikkoljebeholderen. "Maks." markeringen er merket med en svart linje, "min." markeringen er merket med en rød linje på seglasset. Skru av sidekledning Aktiver parkeringsbremsen Trekk ut motorturtallsregulering 1/3 Start motoren Forbrenningsfare p.g.a. kokende vann! La kjøler kjøles av i minst 20 min. Rengjør påfyllingsområdet Løsne låseskrue Etterfyll hydraulikkolje (oljesort, se Tekniske data) Juster hydraulikkoljenivået fra "Min." til "Maks." Hold åpningen ren Oljeseglass Tilsmussingsindikatoren for hydraulikkfilter Trekk ut oljefilter med oljefilterhus Kontroller hydraulisk system Kontroller alle hydraulikkslanger og tilkoplinger for tetthet. Ved vedlikehold på hydraulikkanlegget må du henvende deg til Kärcher-kundeservice. Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Oljenivået må ligge mellom "Min." og "Maks." merket. Kontroller tilsmussingsindikatoren for hydraulikkfilteret når oljen er varm Trekk oljefilter ut av oljefilterhus Skift ut oljefilter ved behov Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint OBS! Når indikatoren kommer innenfor den røde markeringen, må filterelementet skiftes ut 227

15 Kun ICC 1 S D Etterfyll kjølevann i kjølevannsutjevningsbeholderen Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Steng drivstofftilførsel Rengjør eller skift ut drivstoffilteret Skift ut tetningsring! Ved kald motor Kjølevannivå ovenfor den nedre markering. Ved varm motor Kjølevannivå nedenfor den øvre markering. Kjølevann må ikke inneholde mer enn 50% antifrostmiddel! Rengjøring av radiatorlameller og vifte, se kapitlet "Rengjøring og stell". Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Skru drivstoffilteret av Skift ut tetningsring! Trekk til kapselmutter håndfast Rengjøring og utskiftning av drivstoffilter Eksplosjonsfare Gjennomfør vedlikeholdet ikke i lukkede rom. Motor slås av. Røyking og åpen ild forbudt. Skru av motorbeskyttelse Løsne overfalsmutteren og ta av drivstoffiltert og innhold Rengjør drivstoffilterhuset Skru drivstoffilteret av 228

16 Kun ICC 1 S B Rengjør og skift ut luftfilter Stikk det nye drivstoffilteret inn i tilkoplingsslangene og stram slangeklemmene Åpne drivstofftilførsel Steng drivstofftilførsel Generell kontroll Kontroller drivstoffslanger og slangeklemmer for tetthet og skader Åpne drivstoffkran Avlufting av drivstoffsystemet (kun ICC 1 S D) Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Hvis den røde luftfilterkontrollindikator lyser må luftfilteret rengjøres eller skiftes ut. Løsne klamre tiokket Løsne slangeklemmene på tilkoplingsstussen til drivstoffilteret Ta drivstoffilteret ut Avluft drivstoffsystem Kun ICC 1 S D Skru av motorbeskyttelse Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Ta av lokket Vær oppmerksom på gjennomstrømningsretningen under monteringen av det nye filteret Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Løsne lufteskrue 1 og 2 ca. 2 omdreininger Hold klar en egnet oppsamlingsbeholder for drivstoff Start motor til drivstoff renner ut uten bobler Trekk tiufteskruer 1 og 2 Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Ta filterpatronen ut OG rengjør den Sett inn ny filterpatron hvis nødvendig 229

17 Kontroller kilerem Tanke Eksplosjonsfare Tank ikke opp i lukkede rom. Motor slås av. Røyking og åpen ild forbudt. Rengjør lokk Sett på og klem fast lokk Smør smørenippel på venstre side av forakselen Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Kontroller kilerem ventilatordrev for skader og slitasje Smøring av foraksel Smøring av løfteanordningen for sidekosten Smør smørenippel i midten av forakselen Smør begge smøreniplene på oversiden og undersiden av løfteanordningen for sidekostene Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Kontroller kilerem drev hydraulikkpumpe og drev lysmaskin for skader og slitasje Åpne tanklokket. Kileremmer strammes av en fjær. Smør smørenippel på høyre side av forakselen Skru av motorbeskyttelse 230

18 Still inn førersete Kontroller dekktrykk Hjulskift Fyll på DIESEL-drivstoff (kun ICC 1 S D) hhv. normalbensin, blyfri (kun ICC 1 S B). Tanke med oljekanne Vurder drivstoffmengde på forhånd for å unngå at drivstoff renner over. Tanke med pumpemunnstykke Før pumpemunnstykke så langt som mulig inn i påfyllingsstussen. Så snart det forskriftsmessig håndterte pumpemunnstykket kopler ut første gang, tank ikke videre. Trykk setets frigjøring utover Flytt setet Slipp setets frigjøring Lås setet ved bevegelse forover eller bakover Innstilling av ryggstøets helling. Avlast ryggstø Trekk ryggstøets frigjøring oppover Hellingen kan endres ved overkroppens stilling Slipp frigjøringen Lufttrykket i fordekkene skal stilles inn på 2,9 bar. Lufttrykket i bakdekkene skal stilles inn på 2,9 bar. Forberedelse Parker feiemaskin på en plan flate Trekk av tenningsnøkkel Aktiver parkeringsbremsen Bruk varselklær ved reparasjonsarbeid på offentlig gate eller vei i fareområdet i den løpende trafikken. Kontroller at underlaget er stabilt Sikre i tillegg maskinen med bremseklosser mot å rulle bort Anbefalt hurtig-hjelp: Kontroller dekkenes løpeflater for gjenstander som er kjørt inn i dem Fjern gjenstandene Bruk egnet, standard reparasjonsmiddel for dekk Følg anbefalingen fra den respektive produsent Det er mulig å kjøre videre når angivelsene fra produktets produsent overholdes Dekkskift hhv. hjulskift skal utføres så snart som mulig Festepunkt for donkraft (bakhjul) Før stålstangen Ø 20 mm inn i den eksisterende boringen Sett donkraften på Løsne hjulmutrene Løft maskinen opp med donkraften Fjern hjulmutrene Ta av hjulet Sett reservehjulet på Sett hjulmutrene på Senk maskinen ned med donkraften Trekk hjulmutrene til Vær oppmerksom på symboletikettene (donkraft) ved hvert enkelt hjulskiftpunkt Bruk egnet, standard donkraft Festepunkt for donkraft (forhjul) 231

19 Kontroller og still inn sidekostens feiespeil Kontroller dekktrykk Sidekost løftes Kjør feiemaskinen på en jevn og glatt grunn som er tydelig dekket med støv Senke ned og ta i bruk sidekoster. Sidekost løftes Kjør bakover til siden Kontroll av feiespeil Utskifting av sidekost Aktiver parkeringsbremsen Sidekost løftes Rengjøring og utskifting av vannfilter Løsne håndmutre og ta av sidekost Skru på ny sidekost Vannstandsmåler for vannbeholder. Lukk stengeventil Skru av hekkbeskyttelse 1. Feiespeilet bør være mellom mm bredt. Påfylling av vannbeholder Tøm vannbeholder Løsne kapselmutter Lukk stengeventil Feiespeilbredde stilles inn. 2. Feiespeilets bredde kan innstilles ved å justere anslaget: Ved å dreie skruen med urviseren blir feiespeilet mindre Ved å dreie skruen mot urviseren blir feiespeilet større Skru av beholderlokk Påfylling av vannbeholder For påfylling av vannbeholderen må vannslangen ikke føres inn (for å unngå tilbakesuging). Skru av hekkbeskyttelse Åpne stengeventil 232

20 Ved Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Rengjør sprøytedysene på sidekostene Still inn sugemunn Utskiftning av tetningslist sugemunnstykke Løsne kapselmutter Skru av vannfilterhus Rengjør vannfilterhus Kontroller gummitetninger Skru av kapselmutter Trekk av sprøytemunnstykke Fjern tetningsring Rengjør sprøytemunnstykke 1. Kapselmutter 2. Sprøytemunnstykke 3. Tetningsring Senk ned sugemunn Løsne festeskruene (1) på sidene av løpehjulene Innstiløperullene ved hjelp av justeringsskruen (2), slik at tetningslistene på sidene berører bakken framme og har en bakkeklaring på 18 mm bak. Trekk tiøperullenes festeskruer Løft sugemunn Henvisning Hvis løperullene ikke lenger kan senkes ned til bakken må de skiftes ut. Senk ned sugemunn Løft sugemunnstykket opp ved å innstille løpehjulene Demonter festelistens festeskruer (1) Demonter stabiliseringsplaten Sett inn en ny tetningslist og skru den på med stabiliseringsplaten Tetningslisten må i hele sin lengde ligge inntil i festet oppe. Rengjør eller skift ut vannfilter Still inn sugemunn korrekt montering bak på sugemunnstykket har tetningslisten en avstand til bakken på ca. 18 mm. 233

KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic

KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic 1.351-105.0 1.351-104.0 www.karcher.com 5.960-501 A2004624 11/02 KM 85/50 W B Comfort / KM 85/50 W B Classic Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 341 Operating

Detaljer

KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524. www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03

KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524. www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03 KMR 1700 B/LPG 1.186-106 1.186-524 www.karcher.com 5.959-114 A2006519 10/03 KMR 1700 B/LPG Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 319 Operating Instructions 27 Spare Parts List 319 Notice d'utilisation 51

Detaljer

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Les denne bruksveiledningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg anvisningene. Oppbevar denne bruksveiledningen til senere bruk eller

Detaljer

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende

Detaljer

KM 130/300 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13

KM 130/300 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13 KM 130/300 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

KM 170/600 R D 001 59641320 08/15

KM 170/600 R D 001 59641320 08/15 KM 170/600 R D 001 59641320 08/15 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv Batteridrevne, kombirengjøringsmaskiner med og uten frontfeier for rengjøring av store flater. For et perfekt feie- og vaskeresultat B 310 R Når

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Denne manualen gir deg god kjennskap til det nye produktet ditt. Dersom du ikke følger advarslene, kan dette føre til alvorlige skader.

Denne manualen gir deg god kjennskap til det nye produktet ditt. Dersom du ikke følger advarslene, kan dette føre til alvorlige skader. ATV 50-B Terrenggående kjøretøy nnledning Denne manualen gir deg god kjennskap til det nye produktet ditt. Dersom du ikke følger advarslene, kan dette føre til alvorlige skader. Viktig! - Les hele bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

KM 120/150 R G KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R G KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R G KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG 59637740 09/14 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD OM "RASTAR BABY" SPESIFIKASJONER DELER MONTERING SETTE I/BYTTE BATTERI BATTERI -

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

KM 150/500 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641240 01/14

KM 150/500 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641240 01/14 KM 150/500 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641240 01/14 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Hakomatic B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer.

Hakomatic B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer. B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer. For perfekte feie- og vaskeresultater B 1050 / B 1100 Når det

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung Receiver REC D Bedienungsanleitung CZ Návod k použití GB Operating instructions PL Instrukcja obsæugi F Mode d'emploi SLO Navodila za uporabo I Istruzioni per l'uso H Használati utasitás E Instrucciones

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer