ICC 1 S B / D A /04

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ICC 1 S B / D 1.142-114 1.142-104. www.kaercher.com 5.959-170 A2009665 11/04"

Transkript

1 ICC 1 S B / D A /04

2 ICC 1 S B/D Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 424 Operating instructions 26 Spare Parts List 424 Notice d'utilisation 48 Liste des pièces de rechange 424 Istruzioni per l'uso 72 Elenco pezzi di ricambio 424 Gebruiksaanwijzing 96 Reserveonderdelenlijst 424 Instrucciones de servicio 119 Lista de piezas de requesto 424 Manual de instruções 143 Lista de pecas sobresselentes 424 Ïäåãeåo ëåeoïõñãeao 167 Áíôáëëáêôéêá 424 Driftsvejledning 193 Reservedelsliste 424 Bruksveiledning 216 Reservedels liste 424 Driftinstruktion 238 Reservdelslista 424 Käyttöohje 260 Varaosalista 424 ºletme k lavuzu 283 Yedek parça listesi 424 Cihaz n kullan m 10 y ld r. Üzemeltetési utasítás 306 Pótalkatrész lista 424 Návod k obsluze 329 Seznam náhradních dílů 424 Navodilo za upravljanje 352 Seznam nadomestnih delov 424 Instructiunile de folosire 375 Lista pieselor de schimb 424 Инструкция за работа 399 Списък на резервните части 424 2

3 Innholdsfortegnelser Av hensyn til din sikkerhet! 217 Generelle instruksjoner 217 Fare for velting ved for store stigninger! 217 Fare for velting ved rask kjøring i svinger! 218 Fare for velting ved instabil undergrunn! 218 Fare for velting ved for stor helling mot siden! 218 For miljøet vårt 218 Formålstjenlig bruk 218 Funksjonsbeskrivelse feiemaskin 218 Før første bruk 218 Henvisninger for lossing 218 Bevege feiemaskin uten eget drev 218 Bevege feiemaskin med eget drev (tilstand ved levering) 218 Betjening 219 Total oversikt 219 Tenningslås 219 Kjøreretningsviser / nærlys / parkeringslys / signalhorn 219 Varselblinklysanlegg 219 Løfte / senke ned feiesøppelbeholder 220 Sidekoster løftes / senkes ned / turtallsregulering 220 Heve klaff for grov smuss 220 Vannpumpe 220 Inn- /utkopling av sugeviften 220 Motorturtallsregulering 220 Parkeringsbremse / fotbremse 221 Før du starter 221 Kontroll- og vedlikeholdsarbeider 221 Idriftsettelse 221 Maskin startes 221 Feiedrift 222 Maskin kjøres 222 Maskin parkeres 222 Feiesøppelbeholder tømmes 222 Manuell tømming av smussbeholder 223 Bruksveiledning 223 Sikkerhetshenvisninger ved feiing 223 Rengjøring av tørr grunn 223 Rengjøring av fuktig eller våt grunn 223 Feiing av store gjenstander 223 Kjøre over hindre 223 Driftsstans 223 Transport 224 Transporthenvisninger 224 Rengjøring og pleie 224 Rengjøring 224 Vedlikeholdsintervaller 225 Driftstimeteller 225 Vedlikehold ved kunden 225 Vedlikehold ved kundeservicen 225 Vedlikeholdsarbeider 225 Sikkerhetshenvisninger 225 Kontroller motoroljenivå 225 Fyll etter motorolje! 226 Skift motorolje 226 Skift ut motoroljefilter 226 Kontroller hydraulikkoljenivå 227 Kontroller tilsmussingen av hydraulikkfilteret 227 Etterfyll hydraulikkolje 227 Kontroller hydraulisk system 227 Kontroller og vedlikehold vannkjøler 227 Rengjøring og utskiftning av drivstoffilter 228 Avluft drivstoffsystem 229 Rengjør og skift ut luftfilter 229 Smøring av foraksel 230 Smøring av løfteanordningen for sidekosten 230 Kontroller kilerem 230 Tanke 230 Still inn førersete 231 Kontroller dekktrykk 231 Hjulskift 231 Kontroller og still inn sidekostens feiespeil 232 Utskifting av sidekost 232 Påfylling av vannbeholder 232 Tøm vannbeholder 232 Rengjøring og utskifting av vannfilter 232 Rengjør sprøytedysene på sidekostene 233 Still inn sugemunn 233 Utskiftning av tetningslist sugemunnstykke 233 Innstilling / utskiftning av tetningslist for klaff for grov smuss 234 Utskiftning av tetning for smussbeholder 234 Utskifting av lyspærer 234 Utskifting av sikringer 234 Sikkerhetshenvisninger batteri 235 Batteri bygges inn- og ut 235 Batteri lades 235 Feilsøking 235 Tilbehør 236 Tekniske data 236 CE-samsvarserklæring

4 Underrett De Ved Maskinen Det Maskinen Maskinen På Reparasjoner Mobile Maskinen Det Kjøremaskiner Det Kjøremaskiner På Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Av hensyn til din sikkerhet! Generelle instruksjoner Skaeses før apparatet brukes. Følg instruksjonene! salgsstedete dersom du oppdager en transportskade når du pakker ut maskinen. Les bruksanvisningen for maskinen før det tas i bruk og ta spesielt hensyn til sikkerhetsanvisningene. advarsel- og henvisningsskilt som er montert på apparatet gir viktige instruksjoner om farefri drift. siden av henvisningene i driftsinstruksen må det tas hensyn til generelle lovbestemmelser for sikkerhet og ulykesforebyggelse. Bruk Kontroller før bruk at maskinen med arbeidsutstyr er i ordentlig stand, og kontroller driftssikkerheten. Hvis tilstanden ikke er i orden, må ikke maskinen brukes. Det er ikke lov til å foreta forandringer på maskinen. er bestemt for feiing innen- og utendørs. Sug aldri opp eksplosive væsker, brennbare gasser eller ufortynnede syrer og løsningsmidler! Dette omfatter bensin, malingstynner eller fyringsolje, som ved oppvirvling med sugeluften kan danne eksplosiv damp eller blandinger, samt aceton, ufortynnede syrer og løsningsmidler, da disse kan angripe materialene i maskinen. Ikke fei eller sug opp brennende eller glødende gjenstander. Denne maskinen er kun egnet for suging av helsefarlig støv hvis den er merket eksplisitt for slik bruk. Følg de sikkerhetstekniske anvisningene i bruksanvisningen. Kun egnet for de belegg som er angitt i bruksanvisningen. må kun kjøres på de flater eieren eller dennes ombud har tillat bruk av maskinen på. Det er forbudt å oppholde seg i fareområdet. Det er forbudt å bruke maskinen i rom med eksplosjonsfare. Generelt: Hold lett antennelige stoffer borte fra maskinen (eksplosjons-/brannfare). Betjening Forsiktighetsforanstaltninger, regler og bestemmelser som gjelder for motorkjøretøy må alltid overholdes. Brukeren må bruke maskinen til det formål den er ment for. Ta hensyn til de stedlige forholdene ved bruk av maskinen og vær oppmerksom på andre, spesielt barn. må kun brukes av personer som er satt inn i bruken eller har vist sin evne til å betjene den og uttrykkelig har i oppdrag å bruke den. må ikke brukes av barn eller unge. Ta ut tenningsnøkkelen på maskin som er utstyrt med tenningsnøkkel, slik at uberettiget bruk unngås. Maskinen må aldri forlates uten tilsyn så lenge motoren er i gang. Brukeren får først forlate maskinen når motoren er stanset, maskinen er sikret mot utilsiktede bevegelser eller parkeringsbremsen er satt på og tenningsnøkkelen er tatt ut. skrå flater må ikke hellingsvinkelen til siden og i kjøreretningen overskride den verdi som er angitt i bruksanvisningen. Transport Motoren skal være stanset ved transport av maskinen. Holdebremsen skaåses. Maskinen skal sikres med stropper, tau eller kjettinger. Maskinen skal sikres med bremseklosser under hjulene. Vedlikehold Før rengjøring og vedlikehold av maskinen, utskifting av deler eller omstilling til en annen funksjon skal motoren stanses og eventuell tenningsnøkkel tas ut. Batterikontakten skal trekkes ut eller batteriet frakoples på batteridrevet maskin ved arbeid på det elektriske anlegget. Maskinen må ikke rengjøres med høytrykksspyler. må kun gjennomføres av autorisert kundeservice eller fagfolk som er fortrolig med alle relevante sikkerhetsforskrifter. maskiner til yrkesmessig bruk er underlagt sikkerhetskontroll ifølge VDE Må kun brukes med de børster/skiver som følger med maskinen eller er fastsatt i bruksanvisningen. Bruk av andre bærster/skiver kan innvirke på sikkerheten. må ikke rengjøres med slange- eller høytrykksvannstråle (fare for kortslutning eller andre skader). Tilbehør og reservedeler må kun brukes tilbehør og reservedeler som er godkjent av fabrikanten. Original-tilbehør og original-reservedeler garanterer for at maskinen kan drives sikkert og feilfritt. Kjøremaskiner er ikke tillatt for ferdsel på offentlig gate/vei. Spør forhandleren om ombyggingssett for tillatelse til ferdsel på offentlig gate/vei. er ikke tillatt å ta med passasjerer. må kun settes i bevegelse fra setet. Maskiner med forbrenningsmotor Eksosåpningen må ikke stenges. Ikke bøy deg over eller berør eksosåpningen (forbrenningsfare). Drivmotoren må ikke berøres (forbrenningsfare). Når denne maskinen brukes inne i rom, må man sørge for tilstrekkelig ventilasjon og avledning av avgassene. (Fare for forgiftning) Avgasser er giftige og helsefarlige og må ikke innåndes. Motoren går ca s etter avslagning. I denne perioden må man holde seg unna drivområdet! På maskiner med forbrenningsmotor må man ta hensyn til følgende forhold når man fyller drivstoff: Det må kun brukes slikt drivstoff som er angitt i bruksanvisningen. Det er eksplosjonsfare ved bruk av uegnet drivstoff. Motororen må være stanset. Tank ikke opp i lukkede rom. Pass på at det ikke kommer noe drivstoff på varme overflater. Brennende eller glødende gjenstander må ikke brukes, bæres eller bringes i nærheten av maskinen under tanking (eksplosjonsfare). Fyll tanken høyst til 1 cm under påfyllingsstussens underkant, da drivstoffet utvider seg når det blir varmt. Tørk av drivstoff som har rent over og lukk tanklokket tett. Fare for velting ved for store stigninger! Maskinen kan velte når man kjører og snur i bakker. I kjøreretning må man bare kjøre i bakker med inntil 20 % stigning. tvers av kjøreretning må man bare kjøre i bakker med maks. 10 % stigning. 217

5 Maskinen Helsefarlige Den De Sugeventilatoren Aktiver Fjern Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Fare for velting ved rask kjøring i svinger! Maskinen kan velte ved for rask kjøring i svinger. Kjør langsomt i svinger. For miljøet vårt Forsiktig, fare for miljøet p.g.a. brukte batterier! Kast ikke brukte batterier i husholdningsavfallet. Sørg for miljøvennlig bortfrakting. Funksjonsbeskrivelse feiemaskin Bevege feiemaskin uten eget drev Bevege feiemaskin med eget drev (tilstand ved levering) Fare for velting ved instabil undergrunn! Ved instabil undergrunn kan maskinen velte. Beveg maskinen utelukkende på fast undergrunn. Fare for velting ved for stor helling mot siden! Forsiktig, fare for miljøforurensning på grunn av motorolje og hydraulikkolje! Avlever ved oljeskift den brukte oljen ved en miljøstasjon eller en bedrift for avfallsbehandling. Støvet bindes med vann (1) som sprøytes ut. to sidekostene (2) transporterer smussen foran sugemunnen (3). (4) suger inn feiesøppelet, hakker og transporterer det i feiesøppelbeholderen (5). Skru av hekkbeskyttelse Legge om frigangsspaken (kjøredrift) Ved en helling på mer enn 10 % kan maskinen velte. Formålstjenlig bruk Denne feiemaskinen er bestemt for feiing utendørs. må ikke brukes i lukkede rom. eller eksplosive stoffer må ikke feies. kan kun brukes på offentlig veg etter en individuell godkjennelse fra offentlig tilsynsinstitusjon. Før første bruk Henvisninger for lossing For en sikker transport ble maskinen sikret med spennstropper, tau eller kjeder. Fremgå ved lossing på følgende måte: parkeringsbremsen spennstropper, tau eller kjeder fra transportkrokene Legge om frigangsspaken (skyvedrift) Beveg ikke feiemaskinen uten eget drev over lengre strekninger og ikke raskere enn 10 km/h. 218

6 Betjening Total oversikt 1. Varselblinklysanlegg 2. Indikatorinstrument 3. Ratt 4. Tenningslås 5. Kombinasjonsbryter - Retningsviser - Nærlys - Parkeringslys - Horn 6. Arbeidsbelysning sidekoster (tilbehør) 7. Vindusvisker 8. Oppvarming (tilbehør) 9. Defrostervifte frontrute (tilbehør) 10. Roterende lys (tilbehør) 11. Gasspedal bakover 12. Gasspedal fremover 13. Vippe feiesøppelbeholder 14. Sidekoster løftes / senkes ned / turtallsregulering 15. Løfte / senke klaff for grov smuss 16. Sugeventilator 17. Vannpumpe 18. Driftstimeteller feiemekanisme (tilbehør) 19. Motorturtallsregulering 20. Vannmengde sidekoster 21. Vannmengde sugekanal 22. Pedal holdebremse / fotbremse 23. Choke (kun ICC 1 S B) 24. Omstilling parkeringsbremse / fotbremse Indikatorinstrument 1. Feiesøppelbeholder løftet 2. Forgløding (kun ICC 1 S D) 3. Kjølevannsovertemperatur (ekstra akustisk signal) 4. Sugeventilator på 5. Batteriladekontroll 6. Oljetrykk 7. Indikator utskifting av luftfilter 8. Kjøreretningsviser 9. Driftstimeteller motor 10. Drivstoffmåler Tenningslås Kjøreretningsviser / nærlys / parkeringslys / signalhorn Kjøreretningsviser VENSTRE / HØYRE. Parkeringslys Tute Varselblinklysanlegg Slå varselblinkeanlegg på / av. 0 =Tenning av / motor av. I =Forgløding på (kun ICC 1 S D) og drift. II =Start motoren. Nærlys 219

7 Løfte / senke ned feiesøppelbeholder Sidekoster løftes / senkes ned / turtallsregulering Heve klaff for grov smuss Vannpumpe Inn- /utkopling av sugeviften Feiesøppelbeholder løftes Senke ned og ta i bruk sidekoster Ved enkelte deler grov smuss må du trekke spaken helt ned bak en kort stund. Kople vannpumpe inn- / ut (Støvbinding) Inn- /utkopling av sugeviften Motorturtallsregulering Senke ned feiesøppelbeholder! Sidekoster turtallsregulering Ved middels grov smuss, f.eks. løv, låses spaken i pos. 1. Ved grov smuss, f.eks. tomme brus- eller ølbokser, låses spaken i pos. 2. Still inn vannmengde i sugekanalen Grovjustering Trykk ned knappen og trekk eller trykk samtidiig dreieknotten. Trukket ut: maks. turtall Skjøvet inn: min. turtall Når klaffen for grov smuss er hevet, suges ikke sand og pukk bort. Sidekost løftes Still inn vannmengde på sidekoster 220

8 Kontroller Kontroller Kontroller Kontroller Still Kontroller Kontroller Kontroller Kontroller Fyll Forglødingslampe Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Før du starter ICC 1 S D ICC 1 S B Finjustering Mot urviseren: Høyne turtallet Dreining med urviseren: Redusere turtallet Trykk bremsepedal Kontroll- og vedlikeholdsarbeider motoroljenivå hydraulikkoljenivå og vedlikehold vannkjøler dekktrykk Tanke inn førersete sugeventilatorkanal sugemunninnstilling lysteknisk anlegg for funksjon signal- og varselinnretninger for funksjon opp vanntank Trekk ut motorturtallsregulering 1/3. Trekk ut motorturtallsregulering 1/3. Beskrivelse se kapittel Vedlikeholdsarbeider. Parkeringsbremse / fotbremse Kjøretøyet er utstyrt med en fotbremse som også brukes som parkeringsbremse. Kople om til funksjon "Fotbrems". Bremsepedal trykkes og holdes trykt OBS! Fastslåtte mangler må fjernes med en gang eller kjøretøy må settes ut av drift. Forgløding La tenningsnøkkelen stå i tenningslåsen og sett den på stilling "I" lyser Trekke ut choke Idriftsettelse Maskin startes Det tas plass på førersetet Gasspedaler må ikke betjenes Aktiver parkeringsbremsen Kople om til funksjon "Parkeringsbrems" ("P") Kople om til funksjon "Fotbrems" Start motoren Vri tenningsnøkkelen til stilling "II" når forglødelampen går ut Når motoren går, slipp tenningsnøkkelen Start motoren Vri tenningsnøkkelen til stilling "II" Slipp løs tenningsnøkkelen når motorenn starter Skyv choken sakte inn igjen når motoren har kommet i gang 221

9 Med Ved Unngå Foreta Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Feiedrift Maskin kjøres Bremseeffekten kan understøttes ved å trykke fotbremsen. Senk ned sugemunn og sidekoster Sidekoster koples inn automatisk. Still inn vannmengde i sugekanalen Trekk gasskabel helt ut Kjøring framover-høyre pedal Rygging-venstre pedal Trykk gasspedaangsomt. Under rygging lyder et alarmsignal. Maskin parkeres Kople ut sugeventilator Kople ut vannpumpe Løft sugemunn og sidekoster Aktiver parkeringsbremsen Skyv motorturtallsregulering helt inn Vri tenningsnøkkelen til stilling "0" og trekk den ut Still inn turtall for sidekoster Still inn vannmengde på sidekoster Bremsepedal trykkes og holdes trykt Oppførsel under kjøring gasspedalene kan kjørehastigheten velges trinnløst. ytelsesreduksjon i bakker må gasspedalen tas tilbake. å betjene pedalen rykkvis. skifting av kjøreretningen først etter at kjøretøyet står stille. Feiesøppelbeholder tømmes Fare for skader! Ved bakoverkjøring må det ikke være fare for tredje, hvis nødvendig må en annen person vise veien. Før tømming av feiesøppelbeholderen koples sugeventilator ut. Under tømmingen må verken personer eller dyr oppholde seg i feiesøppelbeholderens svingområde. Kople inn vannpumpen (støvbinding) Kople inn sugeventilator Vannpumpen går først når sugeventilatoren er koplet inn. Kople om til funksjon "Fotbrems" Bremse Slipp gasspedal, maskinen bremser automatisk og blir stående. Fare for kvestelser! Grip aldri inn i tømmemekanikkens stangsystem. 222

10 Alt Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Fare for velting! Feiesøppelbeholderen må bare tømmes på en plan flate. Vær ved tømming på søppelfyllinger hhv. ramper oppmerksom på tilsvarende sikkerhetsavstand. Slå av sugeventilator Løft sugemunn og sidekoster Aktiver parkeringsbremsen Senke ned feiesøppelbeholder! Under senkingen lyder et alarmsignal Manuell tømming av smussbeholder Senke ned feiesøppelbeholder! Under pumpingen må du presse kontrollspaken for "løfte/senke smussbeholder" i stillingen "senke" og holde den der. For manuell tømming av smussbeholderen behøver man monteringssett Bruksveiledning Sikkerhetshenvisninger ved feiing Rengjøring av fuktig eller våt grunn Hvis det ikke finnes noe støvutvikling slås vanntilførselen til sidekostene av. For at man skal oppnå et optimalt rengjøringsresultat, må kjørehastigheten tilpasses forholdene. Feiing av store gjenstander Når man skal feie sammen større gjenstander (f.eks. bokser eller større mengder løv) kan klaffen for grov smuss åpnes. Ved hjelp av sugemunnstykkespeilet kan brukeren få innsyn i arbeidssonen. Kjøre over hindre Driftsstans Dersom feiemaskinen ikke brukes over lengre tid, vær oppmerksom på følgende punkter. Parker feiemaskin på en plan flate Sidekostene løftes slik at børstene ikke skades Trekk av tenningsnøkkel Sikre feiemaskinen mot at den ruller bort Tank drivstofftank full og steng drivstoffkran Skift motorolje Ved frostfare tømmes kjølevannet eller det kontrolleres om det er tilstrekkelig med frostvæske Rengjør feiemaskin inn- og utvendig Tøm vannbeholder og ledningssystem Kople fra batteri og lad det med mellomrom på 2 måneder Feiesøppelbeholder løftes Under løftingen lyder et alarmsignal Feiesøppelbeholder løftes Under pumpingen må du presse kontrollspaken for "løfte/senke smussbeholder" i stillingen "løfte" og holde den der. OBS! Fei ikke pakktape, tråder eller noe lignende da dette kan føre til skader på sugeventilatorenheten. Rengjøring av tørr grunn For å unngå avleiringer i sugekanalen må vannpumpen være i drift. etter feiesøppel og støvutvikling koples vannpumpen inn til sidekostene. Dosering av vannmengde. OBS! Løft sidekoster og sugemunn. Hindre inntil 150 mm høyde Det kjøres langsomt og forsiktig med en vinkel på 45 fremover over hinderet. Hindre over 150 mm høyde Må bare kjøres over med en egnet rampe. Sikre at kjøretøyet ikke blir sittende fast med bunnen. 223

11 Transport Transporthenvisninger OBS! Under transport må maskinen være sikret mot å kunne skli ut av stilling. Aktiver parkeringsbremsen Sikre maskin på øyeboltene med spennstropper, tau eller kjeder Maskin sikres på hjulene med kiler Rengjøring og pleie Parker feiemaskin på en plan flate. Løft sugemunn og sidekoster. Aktiver parkeringsbremsen. Feiesøppelbeholder løftes. Motor slås av. Trekk av tenningsnøkkel. Rengjøring Åpne beholderdeksel helt Trekke ut sikringssplinter Rengjør feiesøppelbeholder med Kärcher høytrykksvasker Rengjør sugemunn med Kärcher høytrykksvasker Benytt beskyttelsesbrille! Viften fortsetter å gå i flere sekunder etter at den blir slått av. Åpne først vedlikeholdsklaffen 30 sek. etter at viften er slått av hhv. har stanset. Øyebolt FORAN Trekke ut sikringssplinter Heng ut støtter til beholderdeksel på rammen og heng dem inn på feiesøppelbeholderen Sikre med sikringssplint Rengjør tetningsflater til ventilatorkanal med Kärcher høytrykksvasker Hvis smussbeholderen løftes opp eller seteklaffen åpnes mens viften er slått på, slås viften automatisk av og bremses. Øyebolt BAK Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Rengjør feiesøppelbeholder med skraper for grov smuss Rengjør ventilatorkanal under setet med Kärcher høytrykksvasker 224

12 Demontering av kjølegitter Henvisning Kjøleren skal kun rengjøres når motoren er stanset. Kjøleren skal vaskes fra innsiden mot utsiden med trykkluft eller med en lavtrykks-vannstråle. Rengjøringen må ikke utføres med høytrykkssprøyte. Bruk ikke agressive rengjøringsmidler! Skru av motorbeskyttelse La vannet i ventilatorhus renne av ved å åpne luken Maskinen må rengjøres daglig etter arbeidsslutt. Vedlikeholdsintervaller Driftstimeteller Ved hjelp av driftstimetelleren "motor" kan man se når det er tid for vedlikehold. Vedlikehold ved kunden Vedlikehold daglig Kontroller motoroljenivå Kontroller kjølevannivå Kontroller dekktrykk Kontroller sidekoster og ventilator for slitasje og innviklet tape Rengjør kjøler I tillegg vedlikehold ukentlig Kontroller hydraulikkoljenivå Rengjør vannfilter (alt etter vannkvalitet oftere) I tillegg vedlikehold hver 100. time hhv. hvert år Skift motorolje Skift ut motoroljefilterinnsats Smør forakselens lager Smøring av lagre til løfteanordning for sidekoster Kontroller kilerem og rundrem for slitasje Rengjør drivstoffilteret (kun ICC 1 S D), skift det ut ved behov (ICC 1 S D/B) Kontroller drivstoffslange og slangeklemme Rengjør luftfilter Kontroller tilsmussingsindikatoren for hydraulikkfilteret I tillegg vedlikehold hver 200. time hhv. hvert halvår Kontroller kjølerslanger og slangeklemmer Alle service- og vedlikeholdsarbeider må bare gjennomføres av en kvalifisert fagmann. Tilkall Kärcher-service ved behov. Vedlikehold ved kundeservicen Vedlikehold etter 20 driftstimer Første inspeksjon Vedlikeholdsarbeider hver 400. driftstime hhv. hvert halvår Vedlikeholdsarbeider hver driftstime For at garantikrav skal aksepteres, må alle service- og vedlikeholdsarbeider utføres av autorisert Kärcher-kundeservice i løpet av garantitiden. Vedlikeholdsarbeider Sikkerhetshenvisninger OBS! Forberedelse Parker feiemaskin på en plan flate Trekk av tenningsnøkkel Aktiver parkeringsbremsen Ved løftet feiesøppelbeholder må sikringsstøttene alltid senkes ned og sikres med splint. Bruk varselklær ved reparasjonsarbeid på offentlig gate eller vei i fareområdet i den løpende trafikken. Kontroller motoroljenivå Kontroll tidligst 5 minutter etter at motoren er stanset. Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint 225

13 Oljenivået Ligger Fyll Oljetyper: Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Fyll etter motorolje! Skift motorolje Skift ut motoroljefilter La motoren avkjøles. Skru av motorbeskyttelse Ha klar samlekar for min. 4 liter olje La motoren avkjøles litt Skru av tømmeskruen Skru av sidekledning Motoroljefilterskift foretas sammen med motoroljeskift. Rengjør holder og tetningsflater Trekk peilepinne ut Tørk av og skyv peilepinne inn igjen Løsne låseskrue til oljepåfyllingsåpning Forbrenningsfare ved varm olje Det er tvingende nødvendig å bruke en ny tetning når tømmeskruene skrus inn igjen Stram tømmeskruen til 25 Nm med en momentnøkkel Smør tetningen til det nye oljefilteret inn med olje før monteringen Trekk til nytt oljefilter håndfast Fyll på motorolje Kontroller motoroljenivå Avlever ved oljeskift den brukte oljen ved en miljøstasjon eller en bedrift for avfallsbehandling. Trekk peilepinne ut må ligge mellom "Min." og "Maks." merket. oljenivået under "Min" markeringen, må man etterfylle motorolje. ikke til over "Max" markeringen. Fyll på motorolje Se tekniske data Steng oljepåfyllingsåpning Vent i minst 5 minutter Kontroller motoroljenivå Skru av oljefilter 226

14 Kontroller hydraulikkoljenivå Kontroller tilsmussingen av hydraulikkfilteret Etterfyll hydraulikkolje Kontroller og vedlikehold vannkjøler Det er installert et seglass med tanke på kontroll av oppfyllingsnivået i hydraulikkoljebeholderen. "Maks." markeringen er merket med en svart linje, "min." markeringen er merket med en rød linje på seglasset. Skru av sidekledning Aktiver parkeringsbremsen Trekk ut motorturtallsregulering 1/3 Start motoren Forbrenningsfare p.g.a. kokende vann! La kjøler kjøles av i minst 20 min. Rengjør påfyllingsområdet Løsne låseskrue Etterfyll hydraulikkolje (oljesort, se Tekniske data) Juster hydraulikkoljenivået fra "Min." til "Maks." Hold åpningen ren Oljeseglass Tilsmussingsindikatoren for hydraulikkfilter Trekk ut oljefilter med oljefilterhus Kontroller hydraulisk system Kontroller alle hydraulikkslanger og tilkoplinger for tetthet. Ved vedlikehold på hydraulikkanlegget må du henvende deg til Kärcher-kundeservice. Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Oljenivået må ligge mellom "Min." og "Maks." merket. Kontroller tilsmussingsindikatoren for hydraulikkfilteret når oljen er varm Trekk oljefilter ut av oljefilterhus Skift ut oljefilter ved behov Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint OBS! Når indikatoren kommer innenfor den røde markeringen, må filterelementet skiftes ut 227

15 Kun ICC 1 S D Etterfyll kjølevann i kjølevannsutjevningsbeholderen Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Steng drivstofftilførsel Rengjør eller skift ut drivstoffilteret Skift ut tetningsring! Ved kald motor Kjølevannivå ovenfor den nedre markering. Ved varm motor Kjølevannivå nedenfor den øvre markering. Kjølevann må ikke inneholde mer enn 50% antifrostmiddel! Rengjøring av radiatorlameller og vifte, se kapitlet "Rengjøring og stell". Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Skru drivstoffilteret av Skift ut tetningsring! Trekk til kapselmutter håndfast Rengjøring og utskiftning av drivstoffilter Eksplosjonsfare Gjennomfør vedlikeholdet ikke i lukkede rom. Motor slås av. Røyking og åpen ild forbudt. Skru av motorbeskyttelse Løsne overfalsmutteren og ta av drivstoffiltert og innhold Rengjør drivstoffilterhuset Skru drivstoffilteret av 228

16 Kun ICC 1 S B Rengjør og skift ut luftfilter Stikk det nye drivstoffilteret inn i tilkoplingsslangene og stram slangeklemmene Åpne drivstofftilførsel Steng drivstofftilførsel Generell kontroll Kontroller drivstoffslanger og slangeklemmer for tetthet og skader Åpne drivstoffkran Avlufting av drivstoffsystemet (kun ICC 1 S D) Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Hvis den røde luftfilterkontrollindikator lyser må luftfilteret rengjøres eller skiftes ut. Løsne klamre tiokket Løsne slangeklemmene på tilkoplingsstussen til drivstoffilteret Ta drivstoffilteret ut Avluft drivstoffsystem Kun ICC 1 S D Skru av motorbeskyttelse Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Ta av lokket Vær oppmerksom på gjennomstrømningsretningen under monteringen av det nye filteret Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Løsne lufteskrue 1 og 2 ca. 2 omdreininger Hold klar en egnet oppsamlingsbeholder for drivstoff Start motor til drivstoff renner ut uten bobler Trekk tiufteskruer 1 og 2 Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Ta filterpatronen ut OG rengjør den Sett inn ny filterpatron hvis nødvendig 229

17 Kontroller kilerem Tanke Eksplosjonsfare Tank ikke opp i lukkede rom. Motor slås av. Røyking og åpen ild forbudt. Rengjør lokk Sett på og klem fast lokk Smør smørenippel på venstre side av forakselen Feiesøppelbeholder løftes Trekke ut sikringssplinter Kontroller kilerem ventilatordrev for skader og slitasje Smøring av foraksel Smøring av løfteanordningen for sidekosten Smør smørenippel i midten av forakselen Smør begge smøreniplene på oversiden og undersiden av løfteanordningen for sidekostene Senk ned sikringsstøtter på venstre og høyre side og sikre med splint Kontroller kilerem drev hydraulikkpumpe og drev lysmaskin for skader og slitasje Åpne tanklokket. Kileremmer strammes av en fjær. Smør smørenippel på høyre side av forakselen Skru av motorbeskyttelse 230

18 Still inn førersete Kontroller dekktrykk Hjulskift Fyll på DIESEL-drivstoff (kun ICC 1 S D) hhv. normalbensin, blyfri (kun ICC 1 S B). Tanke med oljekanne Vurder drivstoffmengde på forhånd for å unngå at drivstoff renner over. Tanke med pumpemunnstykke Før pumpemunnstykke så langt som mulig inn i påfyllingsstussen. Så snart det forskriftsmessig håndterte pumpemunnstykket kopler ut første gang, tank ikke videre. Trykk setets frigjøring utover Flytt setet Slipp setets frigjøring Lås setet ved bevegelse forover eller bakover Innstilling av ryggstøets helling. Avlast ryggstø Trekk ryggstøets frigjøring oppover Hellingen kan endres ved overkroppens stilling Slipp frigjøringen Lufttrykket i fordekkene skal stilles inn på 2,9 bar. Lufttrykket i bakdekkene skal stilles inn på 2,9 bar. Forberedelse Parker feiemaskin på en plan flate Trekk av tenningsnøkkel Aktiver parkeringsbremsen Bruk varselklær ved reparasjonsarbeid på offentlig gate eller vei i fareområdet i den løpende trafikken. Kontroller at underlaget er stabilt Sikre i tillegg maskinen med bremseklosser mot å rulle bort Anbefalt hurtig-hjelp: Kontroller dekkenes løpeflater for gjenstander som er kjørt inn i dem Fjern gjenstandene Bruk egnet, standard reparasjonsmiddel for dekk Følg anbefalingen fra den respektive produsent Det er mulig å kjøre videre når angivelsene fra produktets produsent overholdes Dekkskift hhv. hjulskift skal utføres så snart som mulig Festepunkt for donkraft (bakhjul) Før stålstangen Ø 20 mm inn i den eksisterende boringen Sett donkraften på Løsne hjulmutrene Løft maskinen opp med donkraften Fjern hjulmutrene Ta av hjulet Sett reservehjulet på Sett hjulmutrene på Senk maskinen ned med donkraften Trekk hjulmutrene til Vær oppmerksom på symboletikettene (donkraft) ved hvert enkelt hjulskiftpunkt Bruk egnet, standard donkraft Festepunkt for donkraft (forhjul) 231

19 Kontroller og still inn sidekostens feiespeil Kontroller dekktrykk Sidekost løftes Kjør feiemaskinen på en jevn og glatt grunn som er tydelig dekket med støv Senke ned og ta i bruk sidekoster. Sidekost løftes Kjør bakover til siden Kontroll av feiespeil Utskifting av sidekost Aktiver parkeringsbremsen Sidekost løftes Rengjøring og utskifting av vannfilter Løsne håndmutre og ta av sidekost Skru på ny sidekost Vannstandsmåler for vannbeholder. Lukk stengeventil Skru av hekkbeskyttelse 1. Feiespeilet bør være mellom mm bredt. Påfylling av vannbeholder Tøm vannbeholder Løsne kapselmutter Lukk stengeventil Feiespeilbredde stilles inn. 2. Feiespeilets bredde kan innstilles ved å justere anslaget: Ved å dreie skruen med urviseren blir feiespeilet mindre Ved å dreie skruen mot urviseren blir feiespeilet større Skru av beholderlokk Påfylling av vannbeholder For påfylling av vannbeholderen må vannslangen ikke føres inn (for å unngå tilbakesuging). Skru av hekkbeskyttelse Åpne stengeventil 232

20 Ved Bruksveiledning ICC 1 S B/D Norsk Rengjør sprøytedysene på sidekostene Still inn sugemunn Utskiftning av tetningslist sugemunnstykke Løsne kapselmutter Skru av vannfilterhus Rengjør vannfilterhus Kontroller gummitetninger Skru av kapselmutter Trekk av sprøytemunnstykke Fjern tetningsring Rengjør sprøytemunnstykke 1. Kapselmutter 2. Sprøytemunnstykke 3. Tetningsring Senk ned sugemunn Løsne festeskruene (1) på sidene av løpehjulene Innstiløperullene ved hjelp av justeringsskruen (2), slik at tetningslistene på sidene berører bakken framme og har en bakkeklaring på 18 mm bak. Trekk tiøperullenes festeskruer Løft sugemunn Henvisning Hvis løperullene ikke lenger kan senkes ned til bakken må de skiftes ut. Senk ned sugemunn Løft sugemunnstykket opp ved å innstille løpehjulene Demonter festelistens festeskruer (1) Demonter stabiliseringsplaten Sett inn en ny tetningslist og skru den på med stabiliseringsplaten Tetningslisten må i hele sin lengde ligge inntil i festet oppe. Rengjør eller skift ut vannfilter Still inn sugemunn korrekt montering bak på sugemunnstykket har tetningslisten en avstand til bakken på ca. 18 mm. 233

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

KUBOTA GRAVEMASKINER

KUBOTA GRAVEMASKINER KUBOTA GRAVEMASKINER MODELLER 91-3 101-3 121-3 161-3 35-3 KX U 45-3 Les nøye gjennom denne veiledningen og oppbevar den innen rekkevidde N Kjære kunde! Vær vennlig å komplettere de manglende opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer