Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen."

Transkript

1 Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

2 For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres uten forhåndsvarsel. Merk deg at ingen juridiske krav kan baseres på informasjonen i disse instruksjonene. Bruk bare originaldeler ved reparasjon. Bruk av andre deler fører til at garantien blir ugyldig. Det må ikke utføres endringer på maskinen eller monteres uoriginalt utstyr uten tillatelse fra produsenten. Endringer på enheten kan føre til at enheten blir skadet eller at det blir farlig å bruke den. Når dette produktet er utslitt og ikke lenger i bruk, bør det returneres til forhandleren eller en tredjepart til resirkulering HTC. Alle rettigheter forbeholdt Beatrice, NE. Trykket i USA.

3 INNLEDNING... 4 Bruk... 4 God service... 4 Serienummer... 4 SYMBOLER OG MERKER... 5 Generell bruk... 7 SIKKERHET... 7 Forberedelser... 9 Betjening Flytting/transport Lagring Barn Drivstoffsystem Vedlikehold VERNEUTSTYR Personlig verneutstyr OPPSETT STYREENHETER Komponenter og styreenheter Gasspak Startmotor Starthåndtak Drivstoffkran Chokeregulator Drivstofftank Drivstoffpåfylling Sentrifugalclutch Dødmannshåndtak (OP) Gass Kontrollpanel På/Av-motorbryter Brems Håndtaksjustering BETJENING Foreberedelse Start av motoren Motorbryter på håndtakets Dødmannshåndtak Starthåndtak Gass Prosedyre Drift i skråninger Transport Normal avstenging Nødavstenging Vedlikeholdsskjema VEDLIKEHOLD Drivrem Kuttehjul Montere/demontere hjul Bremsejustering Tominuttersregel Rengjøring SMØRING Høyre hjul Kuttehjullager FEILSØKING LAGRING Vinteropplag Service TEKNISKE DATA SAMSVARSSERTIFIKATER SKJEMAER SERVICEHEFTE... 44

4 INNLEDNING Gratulerer Takk for at du kjøpte en Husqvarna stubbefreser. Ved å sette din lit til oss, har du valgt et produkt med eksepsjonelt høy kvalitet. Denne bruksanvisningen er et verdifullt dokument. Den beskriver din nye Husqvarna-maskin. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke maskinen. Ved å følge instruksjonene (bruk, service, vedlikehold osv.), kan du forlenge maskinens levetid vesentlig, og også øke bruktverdien. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer. Hvis du selger Husqvarna-maskinen, må bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Bruk Stubbefreseren brukes til å fjerne trestubber. Ved å flytte bladet i sideveis, sveipende bevegelser over toppen og fronten på stubben, blir den gradvis kuttet bort. Les kapitlet Sikkerhetsanvisninger før du bruker maskinen for første gang. Forsikre maskinen Kontakt ditt forsikringsselskap for å kontrollere hvilken forsikring som gjelder for den nye maskinen. Du bør ha en kaskoforsikring som dekker ansvar, brann, skade og tyveri. God service Husqvarnas produkter er bare tilgjengelige hos utvalgte forhandlere med fullstendig servicetilbud. Dette sikrer at du som kunde får kun den beste støtte og service. Maskinen er kontrollert og justert av forhandleren før levering. Hvis du trenger reservedeler eller støtte i forbindelse med servicespørsmål, garantikrav osv., kontakter du følgende leverandør: Denne delemanualen tilhører maskin med serienummer: Motor Serienummer Maskinens serienummer finnes på typeskiltet som er festet på det bakre sidepanelet på maskinen. Typeskiltet inneholder følgende informasjon: Maskinens typebetegnelse (MODEL). Maskinens serienummer (S/N). Oppgi typebetegnelse og serienummer når du bestiller reservedeler. Motorens serienummer er stemplet på veivhuset under oljepeilepinnen. Motortypen er angitt på veivhuset til høyre for oljepeilepinnen, men vises også på dekalen på starteren. Oppgi motorens serienummer og typebetegnelse ved bestilling av reservedeler til motoren. 4

5 SYMBOLER OG MERKER ADVARSEL! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Brukes i denne publikasjonen til å varsle leseren om fare for personskade, spesielt hvis leseren unnlater å følge instruksjonene i bruksanvisningen. Brukes i denne publikasjonen til å markere fare for skade på eiendom, spesielt hvis leseren unnlater å følge instruksjonene i bruksanvisningen. Brukes også hvis det finnes mulighet for feil bruk eller feilmontering. Maskinens sikkerhetsinstruksjoner ON 6 OFF Manglende eller uleselige dekaler må byttes før du bruker maskinen 1. Husqvarnas logo 2. Husqvarnas logo 3. Generelle forholdsregler 4. Bruk av hørselsvern er påbudt. 5. Eksosadvarsler 6. Hovedbryter 7. FARE risiko for skader fra kuttebladet 8. Startprosedyre 9. Gass 10. Håndtaksjustering 11. Trå ikke her 12. SG CE-samsvarsmerking. Kun for det europeiske markedet. 14. Modellnummer 5

6 SYMBOLER OG MERKER Dekal 3 Viktig informasjon Les denne bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du har forstått den før du bruker maskinen eller utfører vedlikehold. Kontakt forhandleren hvis du trenger et nytt eksemplar av bruksanvisningen. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner, ellers kan du skade deg selv eller andre. Pass på at maskinen kjøres i riktig retning i skråninger. Stopp motoren og vent til alle maskinenbevegelser stopper før service, justering eller rengjøring. Ikke kjør motoren i dårlig ventilerte områder. Sørg for at ingen befinner seg i nærheten av maskinen før start og under bruk. Unngå skråninger som er for bratte til å bruke maskinen trygt. Fjern fremmedlegemer før bruk. Dekal 4 Bruk beskyttelses- eller vernebriller og hørselsvern når du bruker enheten. 6 Dekal 5 Advarsel Motoreksos og enkelte komponenter eller motorkomponenter inneholder eller avgir kjemikalier som staten California anser kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs og giftig gass. Maskinen MÅ IKKE brukes på innelukkede steder. Dekal 6 Det er FARE for føttene fra kuttebladene. Dekal 9 Kanin = hurtigclutch Skildpadde = langsom clutch. Dekal 10 Håndtaksjustering Dekal 11 Ikke trå her. Dekal 12 O = av, I = på

7 SIKKERHET Generell bruk Bruk denne brukerhåndboken som hjelp til å betjene Husqvarna-maskinen trygt og til å få informasjon om hvordan du vedlikeholder maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du har forstått den før du bruker maskinen eller utfører vedlikehold. Hvis brukeren ikke kan lese bruksanvisningen, er det maskineierens ansvar å forklare innholdet for brukeren. Hvis du fortsatt er usikker på sikkerhetsrisikoene forbundet med bruk av maskinen etter å ha lest bruksanvisningen, må du ikke bruke maskinen. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer. Disse sikkerhetsinstruksjonene dekker bare grunnleggende sikker bruk. Det er umulig å beskrive alle mulige farlige situasjoner som kan oppstå ved bruk av maskinen i disse sikkerhetsinstruksjonene. Du kan imidlertid forebygge ulykker ved å alltid bruke sunn fornuft. Kontakt forhandleren hvis du trenger et nytt eksemplar av bruksanvisningen. ADVARSEL! Maskinens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten produsentens skriftlige tillatelse. Slike endringer påvirker ikke bare maskinens ytelse og holdbarhet, de kan også medføre sikkerhetsrisiko for brukeren og andre som oppholder seg i nærheten. Uautoriserte endringer i maskinens konstruksjon kan frita produsenten for ansvar for eventuell påfølgende personskade eller skade på eiendom. Hvis det utføres endringer på maskinen uten skriftlig tillatelse fra produsenten, kan garantien bli ugyldig. VIKTIG INFORMASJON Bruk ikke maskinen før du har lest bruksanvisningen nøye, og forstår instruksjonene som blir gitt. Vedlikeholdsarbeid eller justeringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, må utføres av et autorisert Husqvarna serviceverksted. ADVARSEL! Stubbefreseren kan være farlig hvis den brukes feil eller uten nødvendig aktsomhet. Dette kan føre til meget alvorlige og til og med livstruende skader. Det er meget viktig å lese nøye gjennom brukerhåndboken og forstå innholdet før du bruker maskinen b Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke maskinen. 7

8 SIKKERHET Følg alle sikkerhetsinstruksjoner. Ellers kan det føre til skade på deg selv eller andre. Ulykkesforebyggende bestemmelser, generelle sikkerhetsbestemmelser, arbeidsmiljøbestemmelser og trafikkforskrifter må følges uten unntak. Alle brukere skal være opplært i bruk av maskinen. Eieren har ansvaret for opplæring av brukerne. Kontakt et autorisert Husqvarna-verksted for all service og reparasjon som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. Husqvarna originale reservedeler er konstruert og spesifisert for å holde høy kvalitet og god tilpasning, for optimal slitestyrke og levetid. Bruk alltid originale Husqvarna reservedeler. Lær deg hvordan maskinen og styreenhetene brukes sikkert, og lær deg å kjenne sikkerhetsmerkene. Bruk maskinen kun til å fjerne trestubber. Den er ikke ment for andre typer bruk. Kontroller at maskinen er i god stand før bruk. Se vedlikeholdsskjemaet i delen Vedlikehold. Bruk bare maskinen i dagslys eller med god belysning. Hold maskinen på trygg avstand fra hull eller andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på mulige farer. Maskinen må bare brukes av voksne som er kjent med hvordan den brukes. La aldri personer uten opplæring i bruk av maskinen utføre service på den. Maskinen må aldri brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæring i bruken av den. Aldersgrense for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser. Personer eller dyr kan distrahere deg slik at du mister kontrollen over maskinen. Konsentrer deg derfor alltid om arbeidet du holder på med. La aldri maskinen stå uten tilsyn når motoren er i gang. Forsikre deg om at det finnes andre personer i nærheten når du bruker maskinen, slik at du kan få hjelp hvis en nødsituasjon skulle oppstå. Maskinen er kun testet og godkjent med det originale utstyret eller med utstyr som anbefales av produsenten. ADVARSEL! Motoren kan bli svært varm. For å unngå forbrenning må du slå av motoren og vente til alle deler er kjølt ned, før du berører motoren. ADVARSEL! Overeksponering for vibrasjoner kan føre til blodkar- eller nerveskader hos personer som har blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsøk lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjoner. Eksempler på vanlige symptomer kan være nummenhet, smerte, redusert muskelstyrke, endring i hudfarge og ubehagelig følelse eller kribling. Disse symptomene opptrer vanligvis i fingre, hender eller håndledd. VIKTIG INFORMASJON Bruk aldri en stubbefreser som er skadet eller feiljustert. Bruk aldri stubbefreseren hvis komponenter mangler, eller hvis den ikke er riktig montert. Kontroller at skjæreverktøyet slutter å rotere når du reduserer gasspådraget. Hvis du befinner deg i en situasjon, hvor du ikke er sikker på hva du skal gjøre, søk alltid eksperthjelp. PRØV IKKE å angripe problemer du ikke er kvalifisert til å løse. 8

9 SIKKERHET Forberedelser Sørg for at du alltid har førstehjelpsutstyr tilgjengelig når du bruker maskinen. Kontroller at det ikke befinner seg andre personer i nærheten av maskinen når du starter motoren, kobler inn driften eller kjører maskinen. Sørg for at dyr og andre personer holder seg på trygg avstand fra maskinen. Sjekk at dødmannshåndtaket og alle vern er montert og fungerer. BRUK IKKE maskinen hvis den ikke fungerer riktig. Pass på at klær, langt hår eller smykker ikke kan sette seg fast i bevegelige maskindeler. Kontroller at alle sikkerhetsmerker er på plass. Se kapittelet Plassering av dekaler. Bruk ansiktsvern, vernehansker med godt grep og verneklær som du kan bevege deg fritt i. Brukes også benbeskyttelse for å beskytte mot gnister og skjærende verktøy. Bruk aldri maskinen barføtt. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler med sklisikker såle og helst med stålhette i tåen. Bruk hjelm med full ansiktsmaske, visir eller nettingvisir og vernebriller. Bruk godkjent hørselsvern når du bruker maskinen. Spør forhandleren om godkjente vernebriller, hørselvern og anbefalte hjelmer. Rydd arbeidsområdet før du starter arbeidet Bruk personlig verneutstyr ADVARSEL! Bruk alltid godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr når du bruker maskinen. Vernetøy og verneutstyr eliminerer ikke faren for ulykker, men riktig bekledning og riktig utstyr reduserer skadeomfanget hvis en ulykke skulle inntreffe. Spør forhandleren hvilket godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr som anbefales av Husqvarna. 9

10 SIKKERHET Betjening Maskinen må ikke brukes i skråninger som heller mer enn 10. Bruk aldri maskinen hvis du er trett, har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke syn, vurderingsevne eller koordineringsevne. Bruk aldri maskinen innendørs eller på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Forsikre deg om at du har tilstrekkelig fotgrep når du bruker maskinen, spesielt når du rygger. Gå, ikke løp. Arbeid aldri på vått gress. Dårlig grep mot underlaget kan føre til at du glir. Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Hold hender og føtter borte fra arbeidsverktøyene. Bruk ikke føtter eller andre deler av kroppen for å få bedre tyngde til å presse mot stubben. Røyking, åpen ild og gnister i nærheten av maskinen er strengt forbudt. Bensin er ekstremt brennbart, og uforsiktighet ved håndtering kan føre til personskade eller brann. Bruk aldri maskinen med en lyddemper som er i dårlig stand. I svært varmt og tørt klima, utgjør stubbefreserens drift en fare for skogbrann. Stopp og inspiser utstyret hvis du kjører over noe eller kolliderer. Utfør om nødvendig reparasjoner før du begynner igjen. Før du forlater operatørposisjonen bak maskinen, parker maskinen på jevnt underlag, koble fra drivenheten, trekk til bremsen, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stoppet. Motoreksosen er giftig. Kjør aldri motoren innendørs. Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler c ADVARSEL! Motoreksos og enkelte komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsfeil eller andre skader på forplantningssystemet. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs og giftig gass. Maskinen må ikke brukes på innelukkede steder. Røyking i nærheten av maskinen er strengt forbudt c 10

11 SIKKERHET Flytting/transport Maskinen styres og svinges ved å trykke ned håndtaket og svinge på bakhjulene. Slå av motoren og la den kjøles ned i minst 2 minutter før transport. Fell sammen håndtaket hvis maskinen er utstyrt med sammenleggbart håndtak. Vær forsiktig og bruk sikker løfteteknikk når maskinen lastes/losses. Vi anbefaler at maskinen løftes av to personer. Aktivere parkeringsbremsen under trasnport. Fest maskinen skikkelig med godkjente festeanordninger, for eksempel spennbånd, kjetting eller tau. Kontroller alltid at du følger gjeldende trafikkforskrifter før maskinen transporteres. Lagring La motoren kjøles ned før maskinen settes til lagring. Maskinen må aldri lagres nær åpen ild. Lagre maskinen med drivstoffkranen lukket. Lagre maskin og drivstoff på en slik måte at det ikke er fare for at drivstofflekkasje eller damp kan komme i kontakt med flammer eller gnister fra elektriske maskiner, elektriske motorer, releer, brytere, varmekjeler eller lignende. Lagre maskinen på et avlåst sted som ikke er tilgjengelig for barn eller voksne som ikke har opplæring i bruk av maskinen. Barn Alvorlige ulykker kan forekomme hvis du ikke er på vakt når det er barn i nærheten av maskinen. Gå aldri ut fra at barn kommer til å oppholde seg der du så dem sist. Hold barn borte fra maskinen. Hold barn borte fra arbeidsområdet, og sørg for at de er under oppsyn av en annen voksen. Slå av maskinen hvis barn kommer inn i området. La aldri barn bruke maskinen. Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Løft maskinen med sidehåndtakene. Hold barn borte fra maskinen c c La aldri barn bruke maskinen c 11

12 SIKKERHET ADVARSEL! Bensin og bensindamp er giftig og svært brennbart. Vær spesielt forsiktig ved håndtering av bensin. Uforsiktighet kan føre til personskade eller brann. Drivstoffsystem Drivstoff må bare lagres i beholdere som er godkjent for formålet. Unngå å fjerne tanklokket og fylle drivstoff mens motoren er i gang. Stopp alltid motoren ved påfylling av drivstoff. Unngå å røyke ved påfylling av drivstoff, og unngå å søle bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Fyll aldri drivstofftanken innendørs. Før maskinen startes etter påfylling av drivstoff, må den flyttes minst 3 meter fra stedet der tanken ble fylt. Slå av drivstofforsyningen ved lagring og transport. Hvis det oppstår lekkasje i drivstoffsystemet, må motoren ikke startes før problemet er utbedret. Sjekk drivstoffnivået før du bruker maskinen og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg. Varme fra motoren og sol kan føre til at drivstoff utvider seg og flyter over. Unngå overfylling. Hvis du søler bensin på maskinen, tørker du opp sølet og venter til det har fordampet før motoren startes. Skift klær hvis du søler bensin på klærne. Fyll aldri drivstofftanken innendørs. Steng drivstoffkranen b b Påfylling av drivstoff medfører alltid en viss risiko a 12

13 SIKKERHET Vedlikehold Utfør aldri justeringer mens motoren er i gang. Koble ut drivverket, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stoppet helt, før du utfører justeringer, vedlikehold eller rengjøring av maskinen. Koble fra tennpluggkabelen før du begynner reparasjonsarbeid. Hold alle komponenter i god stand, og kontroller at alle mutre, bolter osv. sitter som de skal. Skift slitte eller ødelagte klistremerker. Vær forsiktig når du kontrollerer arbeidsverktøyene. Bruk hansker når du utfører vedlikeholdsarbeid. La aldri personer uten opplæring i bruk av maskinen utføre service på den. Parker alltid maskinen på flatt underlag før du utfører vedlikehold eller foretar justeringer. Motoren må ikke demonteres. Dette kan føre til at garantien på motoren blir ugyldig. Kontakt forhandleren hvis du har spørsmål om service eller garanti. Følg alle instruksjoner for vedlikehold. Unngå å endre innstillingen av regulatorer, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører motoren for raskt, risikerer du skade på maskinens komponenter. Det må ikke utføres endringer på sikkerhetsutstyret. Kontroller regelmessig at det fungerer som det skal. Maskinen må ikke kjøres med defekt eller demontert sikkerhetsutstyr. Lyddemperen er konstruert for å holde lydnivået på godkjent nivå, og rette eksosen bort fra brukeren. Eksosgassene fra motoren er ekstremt varme, og kan inneholde gnister som kan forårsake brann eller brenne brukeren. Bruk aldri maskinen med en lyddemper som er i dårlig stand. Reduser faren for brann ved å fjerne gress, blader og annet som kan ha satt seg fast i maskinen. Fjern tennpluggkabelen. ADVARSEL! Vent til alle bevegelige deler har stoppet helt, før du utfører vedlikeholdsarbeid på maskinen. Slå av motoren og fjern tennpluggkabelen Hold maskinen ren c 13

14 VERNEUTSTYR Personlig verneutstyr Kontakt din Husqvarnaforhandler ved valg av verneutstyr. Forhandlere har et bredt utvalg av utstyr til profesjonelle (for eksempel skogsarbeidere) og kunnskaper om yrkesmessige miljøkrav og vernenivåer. Før du bruker stubbefreseren, kan det hende du må skjære ned objektet med en motorsag. Det er derfor praktisk å bruke personlig verneutstyr som oppfyller kravene for å arbeide med både stubbefresere og motorsager. Hovedforskjellen er at du må bruke vernebriller når du bruker stubbefreseren mens netting visir er tilstrekkelig når du bruker en motorsag. Det anbefales derfor ved bruk av stubbefreseren at du bruker både nettingvisir for å beskytte ansiktet og vernebriller. En ansiktsvern i pleksiglass er et alternativ, men har vist seg å lett få riper og er utsatt for smuss og dogging. Du trenger følgende personlig verneutstyr: 1. Vernehjelm (skallhjelm) 2. Høreselvern 3. Ansiktsvisir 4. Vernebukser 5. Vernebriller 6. Pustevern (støvmaske) 7. Vernehansker 8. Førstehjelpsett Vernestøvler eller vernesko med ståltupp a Personlig verneutstyr 14

15 OPPSETT 1. Fjern topplate og sider. 2. Fjern og legg til side den øvre håndtaksenheten. 3. Åpne posen med løse deler. 4. Ved hjelp av fire (4) skruer, flate skiver og mutre festes den øvre håndtaksdelen til den nedre håndtaksdelen. MERK: Håndtaket har en tett passform Når du retter inn hullene, bruk en konisk føringstype for å rette inn hullene (dvs. en skrutrekker eller en Phillips-type skrutrekker). 5. Fest posisjonsjusteringsstangen til braketten på den øvre håndtaksdelen med skiver og låsepinner plassert over stangbraketten. Fest den nedre justeringsstangen til enheten og sikre med låsepinnen Øvre håndtakdel 2. Justeringsstang 3. Nedre håndtakdel Låsepinner 5. Skiver Monter kompresjonsfjæren, to (2) flate skiver og bøylen til bremsestangenheten. 7. Skru bøylen på stangdelen til stangen er jevnt med eller gjennom den gjengede delen av bøylen ca. 6,35 mm Mutter 2. Fjær 3. Bøyle 4. Skive Fest bremsestangenheten til bremsehåndtak på den øvre håndtakdelen Bremstestangdel 2. Bremsehåndtak

16 OPPSETT Fest bøylen til bremsens toppmonteringshull med gaffelbolt og låsepinne. MERK: Juster bremsen før du setter inn låsesplinten. For å slå på bremsen, trekk tilbake håndtaket til bremsestangen går over senter og låser bremsen PÅ. Å dreie bøylen med urviseren forkorter stangen og strammer grepet på bremseskiven med bremseklossene. Å dreie mot urviseren løsner bremseklossene. Bremsejusteringen er korrekt når hjulet ruller, men ikke dreier når håndtaket er over senteret, og hjulet dreier fritt når bremsehåndtaket er frigjort Låsepinne 2. Låsesplint Fjern luftrenser og dobbel vaierklemme fra motoren Før ledningene fra motoren og gasskabelen gjennom føringen og håndtakets tverrrør. 3. Koble sammen øvre og nedre ledninger, gult til gult og svart til svart. 4. Skyv gasspaken på konsollen fremover til det er fullt gasspådrag. Trekk i gasspaken på motoren sp langt tilbake som mulig Ledninger og gassvaier 2. Føring

17 OPPSETT 5. Sett inn L -enden på gasskabelen i hullet på utsiden av gasspaken på motoren. 1 2 FREMOVER 1. Gassregulator 2. Gassvaier Fest gassvaieren til motoren med den doble vaierklemmen som ble gjernet i trinn Test gasspådraget ved å trekke tilbake gasspaken på konsollen. Gassarmen på motoren skal da bli trukket helt fremover. Vaieren må ikke gli i klemmen når denne testen utføres. 8. Test riktig waierlengde ved å dra i håndtakets justeringsspak og hev og senk håndtaket til høyeste posisjon uten stramming av ledningene. 9. Monter luftfilteret på motoren igjen. 10. Fjern enheten fra pallen. 17

18 STYREENHETER Komponenter og styreenheter Håndtak 2. Dødmannshåndtak 3. Bremsespak 4. Drivrem til kutteenheten 5. Løftehåndtak foran 6. Kuttehjul 7. Motor* 8. Bakre løftehåndtak 9. Håndtaksjusteringsstang 10. Gass 11. Motorbryter * For drift og vedlikehold av motoren, se produsentens brukerhåndbok. 18

19 STYRING Gasspak Gasspaken på motoren brukes normalt ikke. Monter gasspaken på det høyre håndtaket. Hvis vaieren forkiler seg eller ryker, kan du redusere gasspådraget med spaken på motoren som et nødtiltak for å redusere turtallet til tomgang og stoppe kuttehjulet a Startmotor Magnapull-starteren har en returfjær. Hvis du vil erstatte returfjæren eller startsnoren, kan du kontakte et autorisert serviceverksted. VIKTIG INFORMASJON Ikke la retursnoren sprette tilbake av seg selv. Dette kan skade snoren eller returinnretningen. Starthåndtak Misbruk av starthåndtaket kan ødelegge starteren, Surr aldri startlinen rundt hånden. Trekk langsomt i starthåndtaket til giret griper inn. Dra ikke startsnoren helt ut og slipp heller ikke håndtaket fra helt utdratt stilling ADVARSEL! Start eller kjør derfor aldri maskinen innendørs, eller der det er dårlig luftsirkulasjon. Motorens avgasser inneholder girftig karbonmonoksid. 19

20 STYREENHETER Drivstoffkran Drifstoffkranen åpner og lukker forbindelsen mellom tanken og forgasseren. Illustrasjonen viser tankkranen lukket, for å åpne, vri spaken helt til høyre. Det er ingen midtposisjon Slå av kranen når maskinen ikke er i bruk for å unngå for mye drivstoff i forgasseren. Drivstoffkranen er kombinert med en avskillerbeholder. ADVARSEL! Start eller kjør derfor aldri maskinen innendørs, eller der det er dårlig luftsirkulasjon. Motorens avgasser inneholder girftig karbonmonoksid b Chokeregulator Chokeregulatoren åpner og lukker chokeventilen i forgasseren. Den brukes kun til start av kald motor. Dersom motoren er varm, skal regulatoren være i posisjon helt til høyre. Hvis motoren er kald, plasseres spaken helt eller delvis til venstre. Flytt spaken tilbake til høyre når motoren starter. Å glemme choken er tydelig hvis motoren går ujevnt og produserer svart røyk. Dette fører også til økt drivstofforbruk b 20

21 Drivstofftank Under tanken er det et drivstoffilter kombinert med drivstoffkranen. Tankkapasiteten er 6,5 liter. STYRING Drivstoffpåfylling Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før påfylling av drivstoff. Hold drivstoffet og drivstofftanken rene. Unngå å fylle urent drivstoff på maskinen. Kontroller at tanklokket sitter som det skal og at pakningen ikke er skadet, spesielt før rengjøring av maskinen. Bruk blyfri bensin med et oktantall på minst 86. Bruk aldri bensin blandet med totaktsolje. For etanol- og metanoldrivstoff gjelder følgende: Maksimalt etanolinnhold 10 % (volum). Maksimalt metanolinnhold 5 % (volum). Maksimalt innhold av MTBE (metyl-tert-butyleter) 15 % (volum). Hvis motoren rykker ved normal belastning, kan den være skadet. Skift drivstoff. Hvis dette ikke hjelper, kontakter du et autorisert serviceverksted. Unngå å fylle tanken helt, la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg når det varmes opp. Bruk rent, nytt drivstoff ADVARSEL! Bensin er meget brennbart. Vær forsiktig og fyll tanken utendørs (se sikkerhetsinstruksjonen) b Sentrifugalclutch Motoren er utstyrt med en sentrifugalclutch som er koblet til veivakselen. Når turtallet øker, kobles drevet til kuttehjulet inn automatisk. Sentrifugalclutchen er vedlikeholdsfri, det er ikke mulig for brukeren å foreta justeringer

22 Dødmannshåndtak (OP) Stangen må klemmes mot håndtaket for at motoren skal gå. Hvis håndtaket slippes, kortslutter tenningen og motoren stopper. STYREENHETER ADVARSEL! Ikke overstyr sikkerhetssystemet ved binde fast stangen til håndtaket Gass Spaken styrer motorturtallet. Med spaken ned, går motoren på tomgang og fungerer som startposisjon. Når turtallet øker, kobler sentrifugalclutchen automatisk inn kuttehjulet Kontrollpanel På/Av-motorbryter På/Av-motorbryteren kan brukes til å stoppe motoren. Illustrasjonen viser vippebryteren i AV-stilling (kortsluttet elektrisk system). En annen bryter med den samme funksjonen aktiveres av dødmannshåndtaket. For å starte motoren, må kontrollpanelbryteren settes i PÅ-posisjon og dødmannshåndtaket må holdes inne

23 Brems Spaken aktiverer en skivebrems på venstre hjul når den blir dratt bakover. Bremsen bør alltid være aktivert når stubbefreseren er parkert, blir transportert eller når den er i drift. STYRING ADVARSEL! Bruk ALDRI en maskin med defekt brems ADVARSEL! For å unngå risiko for å miste kontrollen over maskinen, IKKE trekk ut justeringsstangen mens kuttehjulet roterer. Håndtaksjustering Når trestubben blir kuttet, må håndtakets posisjon justeres. Dra spaken bakover og sett håndtaket i en passende arbeidshøyde. Inngrepsstengene er fjærbelastet for å sikre positiv låsing når de slippes, men det må alltid sørges for at bolter er låst på plass etter at justeringer er foretatt

24 Foreberedelse Grav bort jord og fjern eventuelle steiner nær trestubben som kan forstyrre arbeidet ditt. Kontroller at bakken er fri for fremmedlegemer, slik som elektriske kabler, piggtråd, etc. Kutt eller trim stubben etter behov ved å bruke en motorsag. Gjennomgå alle sikkserhetsdekaler på maskinen. BETJENING Bruk en skallhjelm, hørselvern og vernebriller. En nettingvisir alene gir ikke tilstrekkelig øyebeskyttelse, suppler med vernebriller Kontroller at du er kjent med sikkerhetsforskrifter og prosedyrer for å slå av maskinen som er beskrevet tidligere i bruksanvisningen. Sørg for at alle vern er på plass og i god stand. Kontroller at blader og kuttere er på plass og i god stand. Forsikre deg om at arbeidsområdet og kutteren er fri for metallgjenstander, som vaier eller spiker, som kan skade utstyret eller bli kastet ut og skade personer i nærheten. Sørg for at alle, inkludert barn og dyr, opprettholder en avstand på minst 15 m fra maskinen. Rester fra kuttingen kan bli kastet ut og skade mennesker og dyr

25 Start av motoren Sjekk at alt daglig vedlikehold som beskrevet i vedlikeholdsplanen er utført. Sjekk at det er nok drivstoff på tanken. Drivstoffkran Åpne drivstoffkranen. Skyv spaken helt til høyre BETJENING b Chokeregulator Når du starter motoren varm, bør spaken være i posisjonen til høyre, se illustrasjonen. Når du starter motoren kald eller delvis varme, plasser spaken helt eller delvis til venstre. Flytt spaken tilbake til høyre når motoren starter. Når motoren er kald, kan det være best å flytte spaken tilbake i flere etapper. Finn posisjonen hvor motoren går jevnt b Gass Sett gassen på håndtaket i posisjon LANGSOM (START) / KOBLE FRA

26 Motorbryter på håndtakets Sett vippebryteren til PÅ. Motorbryter PÅ/AV Bryteren på motoren er koblet fra. Bruk motorbryteren på håndtaket. BETJENING Dødmannshåndtak Hold dødmannsstangen klemt mot håndtaket Starthåndtak Dødmannsstangen må klemmes mot håndtaket når du starter motoren. Misbruk av starthåndtaket kan ødelegge starteren, Snurr ALDRI startsnoren rundt hånden. Trekk ut håndtaket langsomt til giret griper inn. Gi deretter et skarpt rykk i starthåndtaket. Dra IKKE startsnoren helt ut og slipp heller IKKE håndtaket fra helt utdratt stilling. Før håndtaket tilbake til utgangsstillingen. Gass Hold gassen på tomgang. Når gasspådraget økes, begynner kuttehjulet å rotere

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning AR19 AR25 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer