Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin"

Transkript

1 Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken gir instruksjoner for installasjon og drift for nedenfor nevnte Powercut 875 skjæremaskiner, som begynner med serienummer (PxxJ434xxx). P/N V, CE 7,6 m (25 ) maskin P/N V, CE 7,6 m (25 ) maskin P/N V, CE 15,2m (50') maskin P/N V, CE 15,2m (50') maskin P/N V, 7,6 m (25 ) maskin

2 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BRUKERANSVAR Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 46

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SEKSJONS- tittel SIDE AVSNITT SEKSJON 1 SIKKERHET SEKSJON 2 BESKRIVELSE Generelt Virkeområde Tilgjengelige maskiner Spesifikasjoner Ekstrautstyr SEKSJON 3 montering Generelt Nødvendig utstyr Plassering Inspeksjon Primære elektriske inngangskontakter Sekundære utgangskontakter SEKSJON 4 BETJENING Betjening Powercut 875 Kontroller Skjæring med PT-32EH Vanlige skjæreproblemer

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 48

5 AVSNITT 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER 1.0 Sikkerhetsforholdsregler Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene GB må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren WARNING og ødeleggelse av utstyret. Arc welding and cutting can be injurious to yourself and others. Take precausions when welding. Ask for your employer s safety practices which should be based on manufacturers hazard data. 1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: - riktig ELECTRIC bruk SHOCK - Can kill S - hvor S nødstopp finnes - hvordan S Insulate utstyret yourself fungerer from earth and the workpiece. - relevante S Ensure sikkerhetsforholdsregler your working stance is safe. - sveising FUMESog/eller AND GASES plasmaskjæring - Can be dangerous to health S S Install and earth the welding unit in accordance with applicable standards. Do not touch live electrical parts or electrodes with bare skin, wet gloves or wet clothing. Keep your head out of the fumes. Use ventilation, extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone 2. Operatøren andmå theforsikre general seg area. om at: - ingen ARCuvedkommende RAYS - Can injure person eyes and befinner burn seg skin. innenfor utstyrets arbeidsområde når det startes opp. - ingen S er Protect uten beskyttelse your eyes and når body. buen Usetennes. the correct welding screen and filter lens and wear protective S clothing. Protect bystanders with suitable screens or curtains. 3. Arbeidsstedet må: FIRE HAZARD - være S passende for formålet - være fritt for trekk Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby. NOISE - Excessive noise can damage hearing S Protect your ears. Use earmuffs or other hearing protection. 4. Personlig S Warn verneutstyr: bystanders of the risk. - Bruk MALFUNCTION alltid personlig - Call verneutstyr, for expert slik assistance som beskyttelsesbriller, in the event of malfunction. flammesikker bekledning og sveisehansker. Read and understand the instruction manual before installing or operating. - Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes PROTECT YOURSELF AND OTHERS! fast eller forårsake brannskader. 5. Generelle forholdsregler: - Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet. - Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker. - Egnet brannslukkingsutstyr WARNING! må være tydelig merket og må finnes like i nærheten. - Smøring Read and og vedlikehold understand må the instruction ikke utføres manual på utstyret beforemens installing det brukes. or operating. FORSIKTIG CAUTION! Utstyr av klasse A (400 V CE) er ikke beregnet på bruk i boligom- Class råder A der equipment elektrisk not kraft intended kommer for use fra in det residential offentlige locations strømnet- where the tet. electrical På slike power steder is provided kan det by med the utstyr public av low klasse -voltage A forekomme supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnic compatibility potensielle ofproblemer class A equipment med elektromagnetisk in those locations, kompatibilitet, due to conducted aspå well grunn as radiated av både disturbances. ledningsbundne og utstrålte forstyrrelser. 49 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

6 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER advarsel SVEISING OG PLASMASKJÆRING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG SKJÆRING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØT - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til forskriftene. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmaskjæring og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BRANNFARE - Gnister (sprut) kan forårsake brann. Bring på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 50

7 SEKSJON 2 BESKRIVELSE ADVARSEL Bruk bare ESAB PT-32EH Plasmacbrenner med denne konsollen. Bruk av brennere som ikke er designet til bruk med denne konsollen kan utgjøre en ELEKTRISK STØTFARE. 2.1 GENERELT Powercut er et kompakt, fullt komplett plasmaskjæresystem. Systemet sendes fullt montert og klart til skjæring etter å være tilkoblet inngangsstrøm og en trykkluftkilde, 6,2-10,3 bar ( psi). Powercut 875-maskinen bruker ekstra kraftig PT-32EH-brenner til å levere skjærestrøm til skjæring av materialer med tykkelser på opp til 31,8 mm (1-1/4 ). Se følgende avsnitt for beskrivelse av tilgjengelige Powercut 875-maskiner i tillegg til funksjonsspesifikasjoner. 2.2 VIRKEOMRÅDE Hensikten med denne håndboken er å gi operatøren all den informasjon som er påkrevd til å montere og betjene Powercut 875 plasmabueskjære-maskin. Teknisk referansemateriale leveres også for å hjelpe til med feilsøking for skjæremaskinen. 2.3 TILGJENGELIGE MASKINER Manuelle skjæremaskiner Powercut 875-maskiner opplistet på forsiden og nedenfor, inkluderer følgende komponenter: PT-32EH brenner, 75o hode, 7,6 m ( PT-32EH brenner, 75o hode, 15,2 m ( PT-32EH 230V/400V langt varmeskjold (LHS) Reservedelesett bare CE-enheter Merk: Brennere og brennermontasjer leveres uten elektroder, munnstykker, varmeskjold eller ventilbolter. Bestill individuelle deler som vises i reservedelsettet på side 54. Hver maskin inluderer følgende Powercut 875-konsoll/strømkilde, avhengig av valg av inngangsstrøm: 230V, 50 Hz, 3-faset CE... P/N V, 50 Hz, 3-faset CE... P/N Powercut 875 Manuelle skjæremaskiner: 230V, 50Hz, 3-faset CE, 7,6 m (25 ) maskin... P/N V, 50Hz, 3-faset CE, 7,6 m (25 ) maskin... P/N V, 50Hz, 3-faset CE, 15,2m (50') maskin... P/N V, 50Hz, 3-faset CE, 15,2m (50') maskin... P/N V, 50Hz, 3-faset, 7,6 m (25 ) maskin... P/N

8 SEKSJON 2 BESKRIVELSE 2.4 SPESIFIKASJONER Tabell 2-1. Spesifikasjoner for Powercut 875 Merkeytelse 60 % driftssyklus* 60 A ved 100 V dc 100 % driftssyklus* 50 A ved 104 V dc Utgangsstrøm-område 20 til 60 ampere Åpen strømkrets-spenning 275 V dc Primær merkeeffekt 230 Vac, 50/60 Hz, 3-faset 24 A/fase ved 7,2 kw maks. Utgangsstrøm 400 Vac, 50/60 Hz, 13 A/faset 60 A ved 120 Vdc 3-faset 400 V strømnett S sc min 2.6MVA Z max 0.061Ω Strømfaktor ved 60 ampere utgang 74 % (208/230 V, 1-faset) 90 % (208/230 V, 3-faset) 92 % (400 V & 460 V, 3-faset) Effekt ved 60 ampere utgang 90 % vanlig Strømkapasitet PT-32EH 90 A DCSP Luftkrav PT-32EH 320 cfh ved 75 psig (151 l/min ved 5,2 bar) Dimensjoner Lengde 770 mm (30.3 ) Høyde 419 mm (16.5 ) Bredde uten opsj.lager 318 mm (12.5 ) med opsj. brennerlager 394 mm (15.5 ) Vekt Powercut 875-system Transportvekt 39,5 kg (87 lbs) 51 kg (112 lbs) *Driftssyklusen er basert på en 10-minuttersperiode. En 60 prosent driftssyklus betyr at strømkilden kan gå i 6 minutter med en nedkjølingsperiode på 4 minutter og en 100 prosent driftssyklus betyr at strømkilden kan gå kontinuerlig. 400 V strømnett, S sc min Minimum kortslutningseffekt i nettet i henhold til IEC V strømnett, Z max Maksimalt tillatt linjeimpedans i nettet i henhold til IEC

9 SEKSJON 2 BESKRIVELSE Tabell 2-2. Spesifikasjoner for PT-32EH-brenner Strømkapasitet (100 % drift) Lengde på tjenestelinje Vekt 7,6 m (25 ) 15,2 m (50 ) 90 A DCSP 7,6 m (25 ) eller 15,2 m (50 ) 2,4 kg (5.2 lbs ) 4,4 kg (9.6 lbs ) 77 mm (3.031 ) mm (1.16 ) Figur 2-1. Dimensjoner for PT-32EH 3048 mm (120") PT-32EH SKJÆREHASTIGHETER - Karbonstål Skjærehastighet 2540 mm (100") 2032 mm (80") 1524 mm (60") 1016 mm (40") De angitte hastighetene ga fallskjæring av utmerket kvalitet Maksimumshastigheter er omtrent 20 % høyere. 508 mm (20") 0 6,4 mm (0.25") 12,7 mm (0.50") 19,1 mm (0.75") 25,4 mm (1.00") 31,8 mm (1.25") Materialtykkelse SKJÆREHASTIGHETER FOR PT-32EH LUFT VED 4,8 bar (70 PSI) og UTGANGSSTRØM 40 AMP Tykkelse Skjærehastighet Materiale mm (in.) mm/min. (in./min.) Karbonstål 1,6 mm (1/16") 5080 mm (200") 3,2 mm (1/8") 2489 mm (98") 6,4 mm (1/4") 914 mm (36") 9,5 mm (3/8") 457 mm (18") 12,7 mm (1/2") 279 mm (11") Rustfritt stål 1,6 mm (1/16") 3505 mm (138") 3,2 mm (1/8") 1473 mm (58") 6,4 mm (1/4") 457 mm (18") 9,5 mm (3/8") 254 mm (10") 12,7 mm (1/2") 152 mm (6") Aluminium 1,6 mm (1/16") 5080 mm (200") 3,2 mm (1/8") 2794 mm (110") 6,4 mm (1/4") 1219 mm (48") 9,5 mm (3/8") 432 mm (17") 12,7 mm (1/2") 356 mm (14") Figur 2-2. Skjæreytelse for PT-32EH/Powercut

10 SEKSJON 2 BESKRIVELSE VIKTIG!!! Hold passende stand-off-avstand 4,8 mm til 6,4 mm (3/16 til 1/4 ) Strømutgangen øker med stand-off-avstand! Figur 2-3. Stand-off versus strømutgang 2.5 EKSTRAUTSTYR 1. Brenneremballasje/Settholder for reservedeler, P/N Enhetene kan monteres på hvilken som helst side på maskinen ved hjelp av de to øvre monteringsposisjonene på endehåndtakene. 2. Hjulvogn, P/N Denne 98,4 mm (3-7/8 ) høye hjulvognen har ekstra kraftige front- og bakhjul for å gjøre det lettere å rulle Powercut 875 omkring på arbeidsstedet. Tabell 2-3. PT-32EH CE Reservedelsett, P/N , Innhold Beskrivelse Delenummer Kvantitet amp munnstykke A munnstykke for loddrett skjæring (drag cut) Elektrode Langt varmeskjold Ventilbolt Varmeskjold for tørrplasmaskjæring (Toppytelse) Skrunøkkel (19129) 1 54

11 SEKSJON 3 montering 3.1 GENERELT Riktig montering er viktig for tilfredsstillende og problemfri drift av Powercut 875 skjæremaskin. Vi anbefaler at hvert trinn i denne seksjonen studeres omhyggelig og følges nøye. 3.2 KRAV TIL UTSTYR FORSIKTIG Montering eller plassering av filtreringsenhet vil begrense volumet av inntaksluft, og derved utsette de indre komponentene i strømkilden for overoppheting. Garantien blir ugyldiggjort hvis det brukes noen form for filter. En ren, tørr luftkilde som gir 170l/m ved 5,2 bar (360 cfh ved 75 psig) kreves for skjæreoperasjonen. Lufttilførselen bør ikke overstige 10.3 bar (150 psig) maksimum merkedata for innløpstrykk på luftfilterregulatoren følger med maskinen. Et 45 6,4 mm (1/4 ) NPT hunn x 6,4 mm (1/4 ) NPT hann-vinkelrør av messing anbefales for å feste luftslangen til regulatoren. Dette vinkelrøret vil gi større klaring rundt håndtaket. 3.3 PLASSERING Passende ventilasjon er nødvendig for å gi god kjøling av Powercut 875-maskinen. Mengden av smuss, støv og for høye varme som utstyret utsettes for bør reduseres til et minimum. Det bør være minst 30 cm klaring mellom strømkilden til Powercut 875 og veggen eller annen hindring for å muliggjøre fri luftstrøm gjennom strømkilden. ADVARSEL ELEKTRISK STØT KAN DREPE! Det må tas forholdsregler for å gi maksimal beskyttelse mot elektrisk støt. Påse at all strøm er slått av ved å åpne linje (vegg)-skillebryteren og ved å koble strømledningen fra enheten når koblingene foretas inne i strømkilden. FORSIKTIG Påse at strømkilden er riktig konfigurert for din strømtilførsel. Du må IKKE koble til en strømkilde som er konfigurert med 230 V til en inngangstilførsel på 400 V. Det kan i så fall oppstå skade på maskinen. 3.4 INSPEKSJON A. Fjern forsendelsesbeholderen og alt innpakningsmateriale og inspiser innholdet for skader som kan ha vært skjult ved mottakelsen av Powercut 875-maskinen. Eventuelle defekter eller skader må umiddelbart rapporteres til transportøren. B. Kontroller esken for eventuelle løse deles før du kaster forsendelsesemballasjen. C. Kontroller luftspjeldene og eventuelle andre åpninger for å sjekke at alle hindringer er fjernet. 3.5 PRIMÆR ELEKTRISKE INNGANGSKONTAKTER (Figur 3-1) Powercut 875-konsollene er utstyrt med en 3,0 m (10 ), 4-leder inngangskabel for 3-faset kobling. Hvis det ønskes enkeltfasekobling, teipes den røde tråden på inngangskabelen bakover. 55

12 SEKSJON 3 montering ADVARSEL Chassiet må være koblet til en godkjent jording. Hvis dette ikke gjøres, kan resultatet bli elektrisk støt, alvorlige brannskader eller død. En linje (vegg)-skillebryter med sikringer eller automatsikringer bør finnes på hovedstrømpanelet (se figur 3-1 og tabell 3-1 vedrørende sikringsstørrelser). Inngangskabelen på konsollen kan kobles direkte til skillebryteren eller du kan kjøpe en plugg og stikkontakt fra en lokal leverandør. Hvis du bruker plugg/stikkontakt-kombinasjonen, se tabell 3-1 vedrørende anbefalte ledere for tilkoblingsmottak til linjeskillebryteren. Tabell 3-1. Anbefalte størrelser for inngangsledninger og linjesikringer Inngangskrav Inngang og Sikringsstørrelse Volt Fase Amp jordningsleder amp CU/AWG A/Ph A/Ph MERKNAD!!! Krav til 400 V strømnett: På grunn av den høye strømmen som trekkes fra strømnettet kan høyeffektutstyr påvirke strømkvaliteten i nettet. Derfor kan det for enkelte typer utstyr finnes restriksjoner eller krav i forbindelse med maksimalt tillatt impedans i nettet, eller minimum leveransekapasitet ved tilkoplingspunktet i nettet (se tekniske data for utstyret). I dette tilfellet er det installatørens eller brukerens ansvar, om nødvendig etter konsultasjon med strømleverandøren, å bringe på det rene om utstyret kan tilkoples. ADVARSEL Før du foretar tilkoblinger til utgangsterminaler fra strømkilden, må du påse at all primær inngangsstrøm til strømkilden er deenergisert (av) ved hovedbryteren og at inngangskabelen er frakoblet. 3.6 SEKUNDÆR (UTGANGS)-KOBLINGER (Se fig. 3-1) 1. For operatørens sikkerhet, er brennerkoblingene plassert på utgangsterminaltavlen bak den nedre delen av frontpanelet. Fjern tilgangsdekselet til utgangsterminalrommet fra det nedre frontpanelet på strømkilden. 2. Træ strømledningen, pilotbuekabelen og bryterledning på PT- 32EH gjennom den åpne gjennomføringen på dekselet. Koble strømkabelen til passtykket på brenneren (venstregjenger), fest kontakten på pilotbuekabelen til adapteren på pilotbueveggen og plugg inn bryterledningen til stikkontakten på brenneren på utgangsterminalen. Påse at strøm- og pilotbuekabelkoblingene er skrudd fast. Påse at pluggen på bryterledningen er forsvarlig satt på plass 3. Sett sammen tilgangsdekselet på strømkilden. 4. Koble lufttilførselen til inngangskoblingen på filterregulatoren. 5. Klem fast arbeidskabelen til arbeidsstykket. Påse at arbeidsstykket er koblet til en godkjent jording med en jordingskabel av riktig størrelse. 56

13 SEKSJON 3 MONTERING La det være minst 3 m (10 fot) mellom arbeidet og strømkilden ARBEID BESKYTTELSESJORD TILGANG FOR CNC-GRENSESNITTKOBLINGER. (Se detaljen A ) TILGANGSDEKSEL FOR BRENNER-KOBLING PT-32EH Bruk et 45 6,4 mm (1/4 ) NPT hunn x 6,4 mm (1/4 ) NPT hann-vinkelrør av messing for å få bedre klaring rundt håndtaket. SKILLEBRYTER PÅ KUNDENS SIKRINGSLINJE (Se tabell 2.1 og ADVARSEL vedrørende chassisjord i seksjon 3.5.) Forhåndsfiltrert LUFTTILFØRSEL (Skaffes av kunden) 6,2 til 10,3 bar (90 til 150 psig maks) INNGANGSKABEL (Se Tabell 3.1) Figur 3-1. Forbindelsesskjema for Powercut

14 SEKSJON 3 MONTERING 58

15 SEKSJON 4 BETJENING ELEKTRISK STØT kan drepe. Maskinen må IKKE betjenes med dekselet av. IKKE slå på strømmen til maskinen mens du holder den eller bærer den. IKKE berør noen del av brenneren foran brennerhåndtaket (munnstykke, varmeskjold, elektrode, osv.) når strømmen er slått på. BUESTRÅLER kan forbrenne øyne og hud. STØY kan skade hørselen. Bruk sveisehjelm med linse nr. 6 eller 7. Bruk vern for øyne, ører og kropp. FORSIKTIG ADVARSEL ADVARSEL Plasser Powercut 875 minst 3 meter (10 fot) fra skjæreområdet. Gnister og varmt slagg fra skjærearbeidet kan skade maskinen. 4.1 BETJENING 4.2 Powercut 875 KONTROLLER (FIGUR 4-1) A. Strømbryter (på bakpanelet). Når den er i På-posisjon, vil det hvite pilotlyset gløde. Dette indikerer at kontrollkretsen er energisert og kjøleviften vil være aktivert. B. Utgangsstrøm-kontroll. Justerbar fra 20 til 60 ampere. C. Lufttestbryter/Luftregulator. Når luftfilterregulatoren er plassert i testposisjon, kan det justeres til ønsket trykk 4,5 5,2 bar (65 75 psig) før skjæring. La luften strømme i noen få minutter. Dette bør fjerne eventuell kondens som kan ha akkumulert under driftsstansperioder. Påse at bryteren er i BETJENINGS-posisjon før skjæreoperasjonene starter. D. Brytersperre. Når den er satt i LÅST posisjon, kan brennerbryterknappen frigjøres etter at skjærebuen er aktivert. For å slukke buen når skjæringen er ferdig, trykker du og frigjør brennerbryterknappen igjen, eller du kan trekke brenneren bort fra arbeidsstykket. Når den er i ULÅST posisjon, må brennerbryteren holdes nedtrykket under hele skjæreoperasjonen og deretter frigjøres når skjæringen er ferdig. E. Feillampe. Lyser med ravgult lys under følgende forhold og arbeidet vil stoppe helt. Luftstrømningsfeil: Feillampen vil lyse, men vil blinke i omtrent 1/10 sekund hvert sekund. Dette angir at luftforsyningen er lav eller ikke har mottrykk. Over-temperatur: Feillampen vil være av, men vil blinke i omtrent 1/10 sekund hvert sekund. Dette angir at arbeidssyklusen er overskredet. La strømkilden avkjøles før du opptar arbeidet igjen. Høy/lav nettspenning: Feillampen vil blinke raskt på og av (fem ganger per sekund). Dette angir at inngangsspenningen ligger utenfor + eller - 15 %-området for inngangsmerkingen. Overstrøm: Feillyset vil lyse kontinuerlig. Dette angir at inngangsstrømmen er overskredet. Alle feilsignaler vil være på i minimum 10 sekunder. Hvis feilen gjenopprettes, vil alt nullstilles automatisk, bortsett fra overstrømlyset. For å gjenopprette overstrøm, må strømmen slås av i 5 sekunder og deretter slås på igjen. F. Lufttrykkmåler: Anbefalt lufttrykk bør være innstilt på 4,8 bar (70 psi). 59

16 SEKSJON 4 BETJENING LUFTTRYKKMÅLER STRØMLYS (HVITT) FEILLAMPE (RAVGUL) STRØMKONTROLLKNOTT SIKRING (3A) SETT BAKFRA KONTROLLKNAPPFOR LUFTREGULATOR LUFTTESTBRYTER BRYTERSPERRE AV-PÅ-KNAPP (I-O) Figur 4-1. Kontroller for Powercut SKJÆRE MED PT-32EH Bruk følgende prosedyrer til skjæring med PT-32-EH-brenner (figur 4-4). A. Hold brennermunnstykket omtrent 3,2 mm til 4,8 mm (1/8 to 3/16 ) over arbeidsstykket og med en helning på omtrent Dette reduserer muligheten for at sprut kan komme inn i munnstykket. Hvis det brukes et PT-32EHs standoffverktøy (P/N ), er avstanden mellom elektrode og arbeidsstykke omtrent 4,8 mm (3/16 ). B. Trykk brennerbryteren ned. Luft skal nå strømme fra brennermunnstykket. C. To sekunder etter at brennerbryteren er trykket ned, skal pilotbuen starte. Hovedbuen skal komme umiddelbart etterpå, og skjæringen kan begynne. (Hvis du bruker LÅSE-sperre, kan brennerbryteren frigjøres etter at skjærebuen er aktivert.) D. Når skjæringen er startet, skal brenneren holdes i en vinkel på 5-15 (figur 4-2). Denne vinkelen er spesielt nyttig når du skal gjøre et fall -skjæring. Hvis du ikke bruker standoff-fører, skal munnstykket holdes omtrent 6,4 mm (1/4 ) fra arbeidsstykket. E. Når en skjæring avsluttes, skal brennerbryteren frigjøres (trykk og frigjør hvis du bruker LÅSE-sperre) og løftes av arbeidsstykke umiddelbart før skjæringen avsluttet. Dette for å hindre at den høye frekvensen tennes på nytt etter at skjærebuen er slukket og medfører skade på munnstykket (dobbeltbue). 60

17 SEKSJON 4 BETJENING SKJÆRERETNING Figur 4-2. Anbetalt munnstykkevinkel på 5 til 15 F. For rask gjenstart, for eksempel ved skjæring av rister eller store maskemønstre, må brennerbryteren ikke frigjøres. I etterstrømmings-modus kan buen startes på nytt umiddelbart ved å trykke ned brennerbryteren. Dermed unngås 2-sekunders forstrømmings-delen av skjæresyklusen. MERK: Når munnstykket skiftes ut, må elektroden alltid inspiseres for slitasje. Hvis elektrodens Hafnium er etset mer enn 1,6 mm (0.06 ), må elektroden skiftes ut. Hvis elektroden brukes utover denne anbefalte slitasjegrensen, kan det oppstå skade på munnstykke og strømkilde. Munnstykkets brukstid blir også sterkt redusert når elektroden brukes under den anbefalte grensen. Se figur 4-3. Skiftes ut når etsingen er NY dypere enn 1,6 mm (0.06 ). SLITT FORSIKTIG UTSKIFTING AV ELEKTRODE FØR PITTINGEN BLIR DYPERE ENN 1,6 MM (0.06 ) Figur 4-3. Elektrodens slitasjegrense Loddrett skjæring (drag cut) med PT-32EH/Powercut 875-systemet Hvis det skal utføres loddrett skjæring, festes ESABs standoff-fører (P/N ). Deretter følges trinnene i seksjon 4.3. Hvis loddrett skjæring ønskes for tynt materiale, under 9,5 mm (3/8 ), fjernes 70 amp munnstykke fra brennerhodet, og ESABs 40 amp munnstykke (P/N ) settes inn. Senk strømnivået til 40 amp eller lavere (se Auto Drag Scale på frontpanelet). Deretter følges trinnene i seksjon 4.3. Se også PT-32EH instrukshåndbok

18 SEKSJON 4 BETJENING MERKNAD Loddrett skjæring, selv med lave strømnivåer kan redusere brukstiden på brennerens forbruksdeler betydelig. Forsøk på loddrett skjæring med høyere strømstyrker (70 amp) kan medføre umiddelbare, katastrofiske skader på delene. JUSTER STØTTEN VED Å KUN VRI MOT VENSTRE. DETTE VIL FORHINDRE UTILSIKTET LØSNING AV SKJOLDET. STÅLVERN STANDOFF-GUIDE P/N HVIS STØTTEN ER FOR STRAM PÅ SKJOLDET, ÅPNES SPALTEN MED EN SKRUTREKKER. FØRER MOT RETT KANT ELLER FRIHÅNDSKUTT TYNNE MATERIALER KAN SKJÆRES MED 1,6 mm (1/16 ) BRENNER-TIL-ARBEID- AVSTAND. JUSTER TIL 4,8 mm (3/16 ) FOR MATERIALER OVER 6,4 mm (1/4 ) TYKKE HVIS DEN ER FOR LØS, LUKKES SPALTEN MED EN SKRUSTIKKE ELLER STOR NEBBTANG. 1,6 mm (1/16 ) TIL 6,4 mm (1/4 ) BRENNER-MOT-ARBEIDSSTYKKE Figur 4-4. Montering og betjening av stålvarmeskjoldvern 62

19 SEKSJON 4 BETJENING 2 NÅR BUEN TRENGER GJENNOM ARBEIDSSTYKKET, SETT BRENNEREN I RETT OPP-NED- POSISJON OG FORTSETT SKJÆRINGEN. 1 FOR Å STARTE EN GJENNOMTRENGNING, HOLD BRENNER PÅ SKRÅ FOR Å HINDRE SMELTET MATERIALE I Å KOMME TILBAKE OG SKADE BRENNEREN. 4.4 VANLIGE SKJÆREPROBLEMER Figur 4-5. Gjennomskjæringsteknikk med bruk av PT-32-EH Nedenfor er opplistet vanlige skjæreproblemer, fulgt av mulige årsaker til hvert problem. Hvis det fastslås at problemene er forårsaket av Powercutt 875, se vedlikeholdsseksjonen i denne håndboken. Hvis problemet ikke er løst etter å ha sett i vedlikeholdsseksjonen, tar du kontakt med ESAB-distributøren. A. Utilstrekkelig gjennomtrengning. 1. For lav strøm. 2. For høy skjærehastighet. 3. Skadet skjæremunnstykke. 4. Feil lufttrykk. 5. Lav luftstrømningshastighet. B. Hovedbuen slukner. 1. For langsom skjærehastighet. 2. Slitt elektrode. C. Slaggdannelse. (I enkelte materialer og tykkelser kan det være umulig å få slaggfri skjæring.) 1. For lav strøm. 2. For rask eller for langsom skjærehastighet. 3. Feil lufttrykk. 4. Defekt munnstykke eller elektrode. 5. Lav luftstrømningshastighet. D. Dobbeltbue. (Skadet munnstykkeåpning.) 1. Lavt lufttrykk. 2. Skadet skjæremunnstykke. 3. Løst skjæremunnstykke. 4. Stor sprutakkumulering på munnstykket. E. Ujevn bue. 1. Skadet skjæremunnstykke eller slitt elektrode. F. Ustabile skjæreforhold. 1. Feil skjærehastighet. 2. Løse kabel- eller slangekoblinger. 3. Elektrode og/eller skjæremunnstykke i dårlig stand. G. Hovedbuen slår ikke. 1. Slitt elektrode. 2. Løse koblinger. 3. Slitt kabel ikke påfestet. H. Lav brukstid på forbruksdeler 1. Feil gasstrykk. 2. Kontaminert lufttilførsel. 3. Lav luftstrømningshastighet. 63

20 SEKSJON 4 BETJENING 64

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Instruksjonshåndbok (NO) 0558008706 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

POWERCUT-1250 / 1500 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING

POWERCUT-1250 / 1500 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING POWERCUT-120 / 100 PLASMABUESKJÆREPAKKE FOR MANUELL & MEKANISERT SKJÆRING Brukerhåndbok for installasjon, drift og service (NO) Håndboken inneholder fullstendige instruksjoner for MANUELLE KONSOLLER som

Detaljer

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO) PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558005699 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO)

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO) ESP-101 Plasmaskjæresystem Instruksjonshåndbok (NO) 0558007872 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Skjæredatahåndbok (NO) Version 8.1 released on 28Oct11

Skjæredatahåndbok (NO) Version 8.1 released on 28Oct11 data for PT-36 Plasmarc datahåndbok (NO) 0558007668 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis

Detaljer

PCC-10. Sirkulator for plasmakjølemiddel. Instruksjonshåndbok (NO)

PCC-10. Sirkulator for plasmakjølemiddel. Instruksjonshåndbok (NO) PCC-10 Sirkulator for plasmakjølemiddel Instruksjonshåndbok (NO) 0558004423 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Kjølegassboks Plasmagassboks Instruksjonshåndbok (NO) 0558005236 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO) PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558005187 VÆR SIKKER PÅ AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMASJONEN. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER AV HÅNDBOKEN FRA FORHANDLEREN. FORSIKTIG Disse

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

ESP-50 Pakke for plasmabueskjæring

ESP-50 Pakke for plasmabueskjæring ESP- Pakke for plasmabueskjæring Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken gir informasjon om installering og drift av følgende ESP- skjærepakker med serienummer fra: Konsoller: Art.nr. 0558004371-208/230

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer