Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin"

Transkript

1 Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken gir instruksjoner for installasjon og drift for nedenfor nevnte Powercut 875 skjæremaskiner, som begynner med serienummer (PxxJ434xxx). P/N V, CE 7,6 m (25 ) maskin P/N V, CE 7,6 m (25 ) maskin P/N V, CE 15,2m (50') maskin P/N V, CE 15,2m (50') maskin P/N V, 7,6 m (25 ) maskin

2 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BRUKERANSVAR Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 46

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SEKSJONS- tittel SIDE AVSNITT SEKSJON 1 SIKKERHET SEKSJON 2 BESKRIVELSE Generelt Virkeområde Tilgjengelige maskiner Spesifikasjoner Ekstrautstyr SEKSJON 3 montering Generelt Nødvendig utstyr Plassering Inspeksjon Primære elektriske inngangskontakter Sekundære utgangskontakter SEKSJON 4 BETJENING Betjening Powercut 875 Kontroller Skjæring med PT-32EH Vanlige skjæreproblemer

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 48

5 AVSNITT 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER 1.0 Sikkerhetsforholdsregler Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene GB må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren WARNING og ødeleggelse av utstyret. Arc welding and cutting can be injurious to yourself and others. Take precausions when welding. Ask for your employer s safety practices which should be based on manufacturers hazard data. 1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: - riktig ELECTRIC bruk SHOCK - Can kill S - hvor S nødstopp finnes - hvordan S Insulate utstyret yourself fungerer from earth and the workpiece. - relevante S Ensure sikkerhetsforholdsregler your working stance is safe. - sveising FUMESog/eller AND GASES plasmaskjæring - Can be dangerous to health S S Install and earth the welding unit in accordance with applicable standards. Do not touch live electrical parts or electrodes with bare skin, wet gloves or wet clothing. Keep your head out of the fumes. Use ventilation, extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone 2. Operatøren andmå theforsikre general seg area. om at: - ingen ARCuvedkommende RAYS - Can injure person eyes and befinner burn seg skin. innenfor utstyrets arbeidsområde når det startes opp. - ingen S er Protect uten beskyttelse your eyes and når body. buen Usetennes. the correct welding screen and filter lens and wear protective S clothing. Protect bystanders with suitable screens or curtains. 3. Arbeidsstedet må: FIRE HAZARD - være S passende for formålet - være fritt for trekk Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby. NOISE - Excessive noise can damage hearing S Protect your ears. Use earmuffs or other hearing protection. 4. Personlig S Warn verneutstyr: bystanders of the risk. - Bruk MALFUNCTION alltid personlig - Call verneutstyr, for expert slik assistance som beskyttelsesbriller, in the event of malfunction. flammesikker bekledning og sveisehansker. Read and understand the instruction manual before installing or operating. - Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes PROTECT YOURSELF AND OTHERS! fast eller forårsake brannskader. 5. Generelle forholdsregler: - Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet. - Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker. - Egnet brannslukkingsutstyr WARNING! må være tydelig merket og må finnes like i nærheten. - Smøring Read and og vedlikehold understand må the instruction ikke utføres manual på utstyret beforemens installing det brukes. or operating. FORSIKTIG CAUTION! Utstyr av klasse A (400 V CE) er ikke beregnet på bruk i boligom- Class råder A der equipment elektrisk not kraft intended kommer for use fra in det residential offentlige locations strømnet- where the tet. electrical På slike power steder is provided kan det by med the utstyr public av low klasse -voltage A forekomme supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnic compatibility potensielle ofproblemer class A equipment med elektromagnetisk in those locations, kompatibilitet, due to conducted aspå well grunn as radiated av både disturbances. ledningsbundne og utstrålte forstyrrelser. 49 Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!

6 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER advarsel SVEISING OG PLASMASKJÆRING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG SKJÆRING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA. ELEKTRISK STØT - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til forskriftene. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmaskjæring og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BRANNFARE - Gnister (sprut) kan forårsake brann. Bring på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE! 50

7 SEKSJON 2 BESKRIVELSE ADVARSEL Bruk bare ESAB PT-32EH Plasmacbrenner med denne konsollen. Bruk av brennere som ikke er designet til bruk med denne konsollen kan utgjøre en ELEKTRISK STØTFARE. 2.1 GENERELT Powercut er et kompakt, fullt komplett plasmaskjæresystem. Systemet sendes fullt montert og klart til skjæring etter å være tilkoblet inngangsstrøm og en trykkluftkilde, 6,2-10,3 bar ( psi). Powercut 875-maskinen bruker ekstra kraftig PT-32EH-brenner til å levere skjærestrøm til skjæring av materialer med tykkelser på opp til 31,8 mm (1-1/4 ). Se følgende avsnitt for beskrivelse av tilgjengelige Powercut 875-maskiner i tillegg til funksjonsspesifikasjoner. 2.2 VIRKEOMRÅDE Hensikten med denne håndboken er å gi operatøren all den informasjon som er påkrevd til å montere og betjene Powercut 875 plasmabueskjære-maskin. Teknisk referansemateriale leveres også for å hjelpe til med feilsøking for skjæremaskinen. 2.3 TILGJENGELIGE MASKINER Manuelle skjæremaskiner Powercut 875-maskiner opplistet på forsiden og nedenfor, inkluderer følgende komponenter: PT-32EH brenner, 75o hode, 7,6 m ( PT-32EH brenner, 75o hode, 15,2 m ( PT-32EH 230V/400V langt varmeskjold (LHS) Reservedelesett bare CE-enheter Merk: Brennere og brennermontasjer leveres uten elektroder, munnstykker, varmeskjold eller ventilbolter. Bestill individuelle deler som vises i reservedelsettet på side 54. Hver maskin inluderer følgende Powercut 875-konsoll/strømkilde, avhengig av valg av inngangsstrøm: 230V, 50 Hz, 3-faset CE... P/N V, 50 Hz, 3-faset CE... P/N Powercut 875 Manuelle skjæremaskiner: 230V, 50Hz, 3-faset CE, 7,6 m (25 ) maskin... P/N V, 50Hz, 3-faset CE, 7,6 m (25 ) maskin... P/N V, 50Hz, 3-faset CE, 15,2m (50') maskin... P/N V, 50Hz, 3-faset CE, 15,2m (50') maskin... P/N V, 50Hz, 3-faset, 7,6 m (25 ) maskin... P/N

8 SEKSJON 2 BESKRIVELSE 2.4 SPESIFIKASJONER Tabell 2-1. Spesifikasjoner for Powercut 875 Merkeytelse 60 % driftssyklus* 60 A ved 100 V dc 100 % driftssyklus* 50 A ved 104 V dc Utgangsstrøm-område 20 til 60 ampere Åpen strømkrets-spenning 275 V dc Primær merkeeffekt 230 Vac, 50/60 Hz, 3-faset 24 A/fase ved 7,2 kw maks. Utgangsstrøm 400 Vac, 50/60 Hz, 13 A/faset 60 A ved 120 Vdc 3-faset 400 V strømnett S sc min 2.6MVA Z max 0.061Ω Strømfaktor ved 60 ampere utgang 74 % (208/230 V, 1-faset) 90 % (208/230 V, 3-faset) 92 % (400 V & 460 V, 3-faset) Effekt ved 60 ampere utgang 90 % vanlig Strømkapasitet PT-32EH 90 A DCSP Luftkrav PT-32EH 320 cfh ved 75 psig (151 l/min ved 5,2 bar) Dimensjoner Lengde 770 mm (30.3 ) Høyde 419 mm (16.5 ) Bredde uten opsj.lager 318 mm (12.5 ) med opsj. brennerlager 394 mm (15.5 ) Vekt Powercut 875-system Transportvekt 39,5 kg (87 lbs) 51 kg (112 lbs) *Driftssyklusen er basert på en 10-minuttersperiode. En 60 prosent driftssyklus betyr at strømkilden kan gå i 6 minutter med en nedkjølingsperiode på 4 minutter og en 100 prosent driftssyklus betyr at strømkilden kan gå kontinuerlig. 400 V strømnett, S sc min Minimum kortslutningseffekt i nettet i henhold til IEC V strømnett, Z max Maksimalt tillatt linjeimpedans i nettet i henhold til IEC

9 SEKSJON 2 BESKRIVELSE Tabell 2-2. Spesifikasjoner for PT-32EH-brenner Strømkapasitet (100 % drift) Lengde på tjenestelinje Vekt 7,6 m (25 ) 15,2 m (50 ) 90 A DCSP 7,6 m (25 ) eller 15,2 m (50 ) 2,4 kg (5.2 lbs ) 4,4 kg (9.6 lbs ) 77 mm (3.031 ) mm (1.16 ) Figur 2-1. Dimensjoner for PT-32EH 3048 mm (120") PT-32EH SKJÆREHASTIGHETER - Karbonstål Skjærehastighet 2540 mm (100") 2032 mm (80") 1524 mm (60") 1016 mm (40") De angitte hastighetene ga fallskjæring av utmerket kvalitet Maksimumshastigheter er omtrent 20 % høyere. 508 mm (20") 0 6,4 mm (0.25") 12,7 mm (0.50") 19,1 mm (0.75") 25,4 mm (1.00") 31,8 mm (1.25") Materialtykkelse SKJÆREHASTIGHETER FOR PT-32EH LUFT VED 4,8 bar (70 PSI) og UTGANGSSTRØM 40 AMP Tykkelse Skjærehastighet Materiale mm (in.) mm/min. (in./min.) Karbonstål 1,6 mm (1/16") 5080 mm (200") 3,2 mm (1/8") 2489 mm (98") 6,4 mm (1/4") 914 mm (36") 9,5 mm (3/8") 457 mm (18") 12,7 mm (1/2") 279 mm (11") Rustfritt stål 1,6 mm (1/16") 3505 mm (138") 3,2 mm (1/8") 1473 mm (58") 6,4 mm (1/4") 457 mm (18") 9,5 mm (3/8") 254 mm (10") 12,7 mm (1/2") 152 mm (6") Aluminium 1,6 mm (1/16") 5080 mm (200") 3,2 mm (1/8") 2794 mm (110") 6,4 mm (1/4") 1219 mm (48") 9,5 mm (3/8") 432 mm (17") 12,7 mm (1/2") 356 mm (14") Figur 2-2. Skjæreytelse for PT-32EH/Powercut

10 SEKSJON 2 BESKRIVELSE VIKTIG!!! Hold passende stand-off-avstand 4,8 mm til 6,4 mm (3/16 til 1/4 ) Strømutgangen øker med stand-off-avstand! Figur 2-3. Stand-off versus strømutgang 2.5 EKSTRAUTSTYR 1. Brenneremballasje/Settholder for reservedeler, P/N Enhetene kan monteres på hvilken som helst side på maskinen ved hjelp av de to øvre monteringsposisjonene på endehåndtakene. 2. Hjulvogn, P/N Denne 98,4 mm (3-7/8 ) høye hjulvognen har ekstra kraftige front- og bakhjul for å gjøre det lettere å rulle Powercut 875 omkring på arbeidsstedet. Tabell 2-3. PT-32EH CE Reservedelsett, P/N , Innhold Beskrivelse Delenummer Kvantitet amp munnstykke A munnstykke for loddrett skjæring (drag cut) Elektrode Langt varmeskjold Ventilbolt Varmeskjold for tørrplasmaskjæring (Toppytelse) Skrunøkkel (19129) 1 54

11 SEKSJON 3 montering 3.1 GENERELT Riktig montering er viktig for tilfredsstillende og problemfri drift av Powercut 875 skjæremaskin. Vi anbefaler at hvert trinn i denne seksjonen studeres omhyggelig og følges nøye. 3.2 KRAV TIL UTSTYR FORSIKTIG Montering eller plassering av filtreringsenhet vil begrense volumet av inntaksluft, og derved utsette de indre komponentene i strømkilden for overoppheting. Garantien blir ugyldiggjort hvis det brukes noen form for filter. En ren, tørr luftkilde som gir 170l/m ved 5,2 bar (360 cfh ved 75 psig) kreves for skjæreoperasjonen. Lufttilførselen bør ikke overstige 10.3 bar (150 psig) maksimum merkedata for innløpstrykk på luftfilterregulatoren følger med maskinen. Et 45 6,4 mm (1/4 ) NPT hunn x 6,4 mm (1/4 ) NPT hann-vinkelrør av messing anbefales for å feste luftslangen til regulatoren. Dette vinkelrøret vil gi større klaring rundt håndtaket. 3.3 PLASSERING Passende ventilasjon er nødvendig for å gi god kjøling av Powercut 875-maskinen. Mengden av smuss, støv og for høye varme som utstyret utsettes for bør reduseres til et minimum. Det bør være minst 30 cm klaring mellom strømkilden til Powercut 875 og veggen eller annen hindring for å muliggjøre fri luftstrøm gjennom strømkilden. ADVARSEL ELEKTRISK STØT KAN DREPE! Det må tas forholdsregler for å gi maksimal beskyttelse mot elektrisk støt. Påse at all strøm er slått av ved å åpne linje (vegg)-skillebryteren og ved å koble strømledningen fra enheten når koblingene foretas inne i strømkilden. FORSIKTIG Påse at strømkilden er riktig konfigurert for din strømtilførsel. Du må IKKE koble til en strømkilde som er konfigurert med 230 V til en inngangstilførsel på 400 V. Det kan i så fall oppstå skade på maskinen. 3.4 INSPEKSJON A. Fjern forsendelsesbeholderen og alt innpakningsmateriale og inspiser innholdet for skader som kan ha vært skjult ved mottakelsen av Powercut 875-maskinen. Eventuelle defekter eller skader må umiddelbart rapporteres til transportøren. B. Kontroller esken for eventuelle løse deles før du kaster forsendelsesemballasjen. C. Kontroller luftspjeldene og eventuelle andre åpninger for å sjekke at alle hindringer er fjernet. 3.5 PRIMÆR ELEKTRISKE INNGANGSKONTAKTER (Figur 3-1) Powercut 875-konsollene er utstyrt med en 3,0 m (10 ), 4-leder inngangskabel for 3-faset kobling. Hvis det ønskes enkeltfasekobling, teipes den røde tråden på inngangskabelen bakover. 55

12 SEKSJON 3 montering ADVARSEL Chassiet må være koblet til en godkjent jording. Hvis dette ikke gjøres, kan resultatet bli elektrisk støt, alvorlige brannskader eller død. En linje (vegg)-skillebryter med sikringer eller automatsikringer bør finnes på hovedstrømpanelet (se figur 3-1 og tabell 3-1 vedrørende sikringsstørrelser). Inngangskabelen på konsollen kan kobles direkte til skillebryteren eller du kan kjøpe en plugg og stikkontakt fra en lokal leverandør. Hvis du bruker plugg/stikkontakt-kombinasjonen, se tabell 3-1 vedrørende anbefalte ledere for tilkoblingsmottak til linjeskillebryteren. Tabell 3-1. Anbefalte størrelser for inngangsledninger og linjesikringer Inngangskrav Inngang og Sikringsstørrelse Volt Fase Amp jordningsleder amp CU/AWG A/Ph A/Ph MERKNAD!!! Krav til 400 V strømnett: På grunn av den høye strømmen som trekkes fra strømnettet kan høyeffektutstyr påvirke strømkvaliteten i nettet. Derfor kan det for enkelte typer utstyr finnes restriksjoner eller krav i forbindelse med maksimalt tillatt impedans i nettet, eller minimum leveransekapasitet ved tilkoplingspunktet i nettet (se tekniske data for utstyret). I dette tilfellet er det installatørens eller brukerens ansvar, om nødvendig etter konsultasjon med strømleverandøren, å bringe på det rene om utstyret kan tilkoples. ADVARSEL Før du foretar tilkoblinger til utgangsterminaler fra strømkilden, må du påse at all primær inngangsstrøm til strømkilden er deenergisert (av) ved hovedbryteren og at inngangskabelen er frakoblet. 3.6 SEKUNDÆR (UTGANGS)-KOBLINGER (Se fig. 3-1) 1. For operatørens sikkerhet, er brennerkoblingene plassert på utgangsterminaltavlen bak den nedre delen av frontpanelet. Fjern tilgangsdekselet til utgangsterminalrommet fra det nedre frontpanelet på strømkilden. 2. Træ strømledningen, pilotbuekabelen og bryterledning på PT- 32EH gjennom den åpne gjennomføringen på dekselet. Koble strømkabelen til passtykket på brenneren (venstregjenger), fest kontakten på pilotbuekabelen til adapteren på pilotbueveggen og plugg inn bryterledningen til stikkontakten på brenneren på utgangsterminalen. Påse at strøm- og pilotbuekabelkoblingene er skrudd fast. Påse at pluggen på bryterledningen er forsvarlig satt på plass 3. Sett sammen tilgangsdekselet på strømkilden. 4. Koble lufttilførselen til inngangskoblingen på filterregulatoren. 5. Klem fast arbeidskabelen til arbeidsstykket. Påse at arbeidsstykket er koblet til en godkjent jording med en jordingskabel av riktig størrelse. 56

13 SEKSJON 3 MONTERING La det være minst 3 m (10 fot) mellom arbeidet og strømkilden ARBEID BESKYTTELSESJORD TILGANG FOR CNC-GRENSESNITTKOBLINGER. (Se detaljen A ) TILGANGSDEKSEL FOR BRENNER-KOBLING PT-32EH Bruk et 45 6,4 mm (1/4 ) NPT hunn x 6,4 mm (1/4 ) NPT hann-vinkelrør av messing for å få bedre klaring rundt håndtaket. SKILLEBRYTER PÅ KUNDENS SIKRINGSLINJE (Se tabell 2.1 og ADVARSEL vedrørende chassisjord i seksjon 3.5.) Forhåndsfiltrert LUFTTILFØRSEL (Skaffes av kunden) 6,2 til 10,3 bar (90 til 150 psig maks) INNGANGSKABEL (Se Tabell 3.1) Figur 3-1. Forbindelsesskjema for Powercut

14 SEKSJON 3 MONTERING 58

15 SEKSJON 4 BETJENING ELEKTRISK STØT kan drepe. Maskinen må IKKE betjenes med dekselet av. IKKE slå på strømmen til maskinen mens du holder den eller bærer den. IKKE berør noen del av brenneren foran brennerhåndtaket (munnstykke, varmeskjold, elektrode, osv.) når strømmen er slått på. BUESTRÅLER kan forbrenne øyne og hud. STØY kan skade hørselen. Bruk sveisehjelm med linse nr. 6 eller 7. Bruk vern for øyne, ører og kropp. FORSIKTIG ADVARSEL ADVARSEL Plasser Powercut 875 minst 3 meter (10 fot) fra skjæreområdet. Gnister og varmt slagg fra skjærearbeidet kan skade maskinen. 4.1 BETJENING 4.2 Powercut 875 KONTROLLER (FIGUR 4-1) A. Strømbryter (på bakpanelet). Når den er i På-posisjon, vil det hvite pilotlyset gløde. Dette indikerer at kontrollkretsen er energisert og kjøleviften vil være aktivert. B. Utgangsstrøm-kontroll. Justerbar fra 20 til 60 ampere. C. Lufttestbryter/Luftregulator. Når luftfilterregulatoren er plassert i testposisjon, kan det justeres til ønsket trykk 4,5 5,2 bar (65 75 psig) før skjæring. La luften strømme i noen få minutter. Dette bør fjerne eventuell kondens som kan ha akkumulert under driftsstansperioder. Påse at bryteren er i BETJENINGS-posisjon før skjæreoperasjonene starter. D. Brytersperre. Når den er satt i LÅST posisjon, kan brennerbryterknappen frigjøres etter at skjærebuen er aktivert. For å slukke buen når skjæringen er ferdig, trykker du og frigjør brennerbryterknappen igjen, eller du kan trekke brenneren bort fra arbeidsstykket. Når den er i ULÅST posisjon, må brennerbryteren holdes nedtrykket under hele skjæreoperasjonen og deretter frigjøres når skjæringen er ferdig. E. Feillampe. Lyser med ravgult lys under følgende forhold og arbeidet vil stoppe helt. Luftstrømningsfeil: Feillampen vil lyse, men vil blinke i omtrent 1/10 sekund hvert sekund. Dette angir at luftforsyningen er lav eller ikke har mottrykk. Over-temperatur: Feillampen vil være av, men vil blinke i omtrent 1/10 sekund hvert sekund. Dette angir at arbeidssyklusen er overskredet. La strømkilden avkjøles før du opptar arbeidet igjen. Høy/lav nettspenning: Feillampen vil blinke raskt på og av (fem ganger per sekund). Dette angir at inngangsspenningen ligger utenfor + eller - 15 %-området for inngangsmerkingen. Overstrøm: Feillyset vil lyse kontinuerlig. Dette angir at inngangsstrømmen er overskredet. Alle feilsignaler vil være på i minimum 10 sekunder. Hvis feilen gjenopprettes, vil alt nullstilles automatisk, bortsett fra overstrømlyset. For å gjenopprette overstrøm, må strømmen slås av i 5 sekunder og deretter slås på igjen. F. Lufttrykkmåler: Anbefalt lufttrykk bør være innstilt på 4,8 bar (70 psi). 59

16 SEKSJON 4 BETJENING LUFTTRYKKMÅLER STRØMLYS (HVITT) FEILLAMPE (RAVGUL) STRØMKONTROLLKNOTT SIKRING (3A) SETT BAKFRA KONTROLLKNAPPFOR LUFTREGULATOR LUFTTESTBRYTER BRYTERSPERRE AV-PÅ-KNAPP (I-O) Figur 4-1. Kontroller for Powercut SKJÆRE MED PT-32EH Bruk følgende prosedyrer til skjæring med PT-32-EH-brenner (figur 4-4). A. Hold brennermunnstykket omtrent 3,2 mm til 4,8 mm (1/8 to 3/16 ) over arbeidsstykket og med en helning på omtrent Dette reduserer muligheten for at sprut kan komme inn i munnstykket. Hvis det brukes et PT-32EHs standoffverktøy (P/N ), er avstanden mellom elektrode og arbeidsstykke omtrent 4,8 mm (3/16 ). B. Trykk brennerbryteren ned. Luft skal nå strømme fra brennermunnstykket. C. To sekunder etter at brennerbryteren er trykket ned, skal pilotbuen starte. Hovedbuen skal komme umiddelbart etterpå, og skjæringen kan begynne. (Hvis du bruker LÅSE-sperre, kan brennerbryteren frigjøres etter at skjærebuen er aktivert.) D. Når skjæringen er startet, skal brenneren holdes i en vinkel på 5-15 (figur 4-2). Denne vinkelen er spesielt nyttig når du skal gjøre et fall -skjæring. Hvis du ikke bruker standoff-fører, skal munnstykket holdes omtrent 6,4 mm (1/4 ) fra arbeidsstykket. E. Når en skjæring avsluttes, skal brennerbryteren frigjøres (trykk og frigjør hvis du bruker LÅSE-sperre) og løftes av arbeidsstykke umiddelbart før skjæringen avsluttet. Dette for å hindre at den høye frekvensen tennes på nytt etter at skjærebuen er slukket og medfører skade på munnstykket (dobbeltbue). 60

17 SEKSJON 4 BETJENING SKJÆRERETNING Figur 4-2. Anbetalt munnstykkevinkel på 5 til 15 F. For rask gjenstart, for eksempel ved skjæring av rister eller store maskemønstre, må brennerbryteren ikke frigjøres. I etterstrømmings-modus kan buen startes på nytt umiddelbart ved å trykke ned brennerbryteren. Dermed unngås 2-sekunders forstrømmings-delen av skjæresyklusen. MERK: Når munnstykket skiftes ut, må elektroden alltid inspiseres for slitasje. Hvis elektrodens Hafnium er etset mer enn 1,6 mm (0.06 ), må elektroden skiftes ut. Hvis elektroden brukes utover denne anbefalte slitasjegrensen, kan det oppstå skade på munnstykke og strømkilde. Munnstykkets brukstid blir også sterkt redusert når elektroden brukes under den anbefalte grensen. Se figur 4-3. Skiftes ut når etsingen er NY dypere enn 1,6 mm (0.06 ). SLITT FORSIKTIG UTSKIFTING AV ELEKTRODE FØR PITTINGEN BLIR DYPERE ENN 1,6 MM (0.06 ) Figur 4-3. Elektrodens slitasjegrense Loddrett skjæring (drag cut) med PT-32EH/Powercut 875-systemet Hvis det skal utføres loddrett skjæring, festes ESABs standoff-fører (P/N ). Deretter følges trinnene i seksjon 4.3. Hvis loddrett skjæring ønskes for tynt materiale, under 9,5 mm (3/8 ), fjernes 70 amp munnstykke fra brennerhodet, og ESABs 40 amp munnstykke (P/N ) settes inn. Senk strømnivået til 40 amp eller lavere (se Auto Drag Scale på frontpanelet). Deretter følges trinnene i seksjon 4.3. Se også PT-32EH instrukshåndbok

18 SEKSJON 4 BETJENING MERKNAD Loddrett skjæring, selv med lave strømnivåer kan redusere brukstiden på brennerens forbruksdeler betydelig. Forsøk på loddrett skjæring med høyere strømstyrker (70 amp) kan medføre umiddelbare, katastrofiske skader på delene. JUSTER STØTTEN VED Å KUN VRI MOT VENSTRE. DETTE VIL FORHINDRE UTILSIKTET LØSNING AV SKJOLDET. STÅLVERN STANDOFF-GUIDE P/N HVIS STØTTEN ER FOR STRAM PÅ SKJOLDET, ÅPNES SPALTEN MED EN SKRUTREKKER. FØRER MOT RETT KANT ELLER FRIHÅNDSKUTT TYNNE MATERIALER KAN SKJÆRES MED 1,6 mm (1/16 ) BRENNER-TIL-ARBEID- AVSTAND. JUSTER TIL 4,8 mm (3/16 ) FOR MATERIALER OVER 6,4 mm (1/4 ) TYKKE HVIS DEN ER FOR LØS, LUKKES SPALTEN MED EN SKRUSTIKKE ELLER STOR NEBBTANG. 1,6 mm (1/16 ) TIL 6,4 mm (1/4 ) BRENNER-MOT-ARBEIDSSTYKKE Figur 4-4. Montering og betjening av stålvarmeskjoldvern 62

19 SEKSJON 4 BETJENING 2 NÅR BUEN TRENGER GJENNOM ARBEIDSSTYKKET, SETT BRENNEREN I RETT OPP-NED- POSISJON OG FORTSETT SKJÆRINGEN. 1 FOR Å STARTE EN GJENNOMTRENGNING, HOLD BRENNER PÅ SKRÅ FOR Å HINDRE SMELTET MATERIALE I Å KOMME TILBAKE OG SKADE BRENNEREN. 4.4 VANLIGE SKJÆREPROBLEMER Figur 4-5. Gjennomskjæringsteknikk med bruk av PT-32-EH Nedenfor er opplistet vanlige skjæreproblemer, fulgt av mulige årsaker til hvert problem. Hvis det fastslås at problemene er forårsaket av Powercutt 875, se vedlikeholdsseksjonen i denne håndboken. Hvis problemet ikke er løst etter å ha sett i vedlikeholdsseksjonen, tar du kontakt med ESAB-distributøren. A. Utilstrekkelig gjennomtrengning. 1. For lav strøm. 2. For høy skjærehastighet. 3. Skadet skjæremunnstykke. 4. Feil lufttrykk. 5. Lav luftstrømningshastighet. B. Hovedbuen slukner. 1. For langsom skjærehastighet. 2. Slitt elektrode. C. Slaggdannelse. (I enkelte materialer og tykkelser kan det være umulig å få slaggfri skjæring.) 1. For lav strøm. 2. For rask eller for langsom skjærehastighet. 3. Feil lufttrykk. 4. Defekt munnstykke eller elektrode. 5. Lav luftstrømningshastighet. D. Dobbeltbue. (Skadet munnstykkeåpning.) 1. Lavt lufttrykk. 2. Skadet skjæremunnstykke. 3. Løst skjæremunnstykke. 4. Stor sprutakkumulering på munnstykket. E. Ujevn bue. 1. Skadet skjæremunnstykke eller slitt elektrode. F. Ustabile skjæreforhold. 1. Feil skjærehastighet. 2. Løse kabel- eller slangekoblinger. 3. Elektrode og/eller skjæremunnstykke i dårlig stand. G. Hovedbuen slår ikke. 1. Slitt elektrode. 2. Løse koblinger. 3. Slitt kabel ikke påfestet. H. Lav brukstid på forbruksdeler 1. Feil gasstrykk. 2. Kontaminert lufttilførsel. 3. Lav luftstrømningshastighet. 63

20 SEKSJON 4 BETJENING 64

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Driftshåndbok IM-398 Norsk / Norwegian Revisjon

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl 1 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising

Detaljer

CV 350 T og CV 450 T

CV 350 T og CV 450 T CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM 1038 2000/11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB

Bruksanvisning IKKE KAST MERKNAD ADVARSEL. Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB Bruksanvisning Installasjon og drift Modell: SOHO-B-CEB SOHO-N-CEB SOHO-P-CEB 0086 Viktig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner er inkludert MERKNAD IKKE KAST DENNE HÅNDBOKEN Les, forstå og følg disse instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer