HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING"

Transkript

1 HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes September 2008

2 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse - er det viktig å ha et fellesdokument, slik at alle deltakere føler at sikkerheten er ivaretatt. Et slikt fellesdokument vil utgjøre en plattform som alle kan forholde seg til og kjenne igjen, selv om den vil kunne oppfattes både for restriktiv og for liberal - avhengig av egen sikkerhetsforståelse. Det er viktig at alle som er involvert i arrangementet (Kurs-/arrangementsleder, dykkeleder, båtfører, dykkere, osv.) har ens oppfatning av hvilke krav og prosedyrer (dykkepraksis) som er gjeldende. Ikke minst vil dette forebygge unødige diskusjoner hvor arrangementsansvarlig blir gjort til «drittsekk», samt at uheldige subjektive avgjørelser tatt på sparket. (Det er viktig at alle deltakerne skriftlig er orientert om hvilke krav de må innfri, før oppmøte). På samme måte som en klubb bekjentgjør sine sikkerhetsregler overfor sine medlemmer, er det helt nødvendig for NDF sentralt å ha klare regler ifm. ulike typer arrangementer. På denne bakgrunn har vi laget en oppstilling av de normer og krav som gjøres gjeldende i forbindelse med arrangementer hvor Norges Dykkeforbund sentralt har arrangøransvar. Et annet viktig element er det ansvar vi som arrangør har overfor offentlige lover og forskrifter: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. (Tilrettelegging for aktivitet - F.eks. dykketreff, -leir og -tokt). Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. (Kurs - Både grunnkurs og videregående-/emnekurs). Forskrift om systematisk helse, -miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Skriftlig, dokumenterbart internkontrollsystem).

3 ANSVARLIG ARRANGØR: KURSANSVARLIG: Norges Dykkeforbund V/ Hadsel Undervanns Klubb Hadsel Undervanns Klubb ARR.STED: Vesterålen kurs og konferansesenter Kinnarps. Børøya

4 ORGANISASJON JURIDISK OG ØKONOMISK ANSVARLIG Norges Dykkeforbund v/ Hadsel Undervanns Klubb ARRANGØR Hadsel Undervanns Klubb DYKKE-LEDER Kjell Lorvik SAMBANDS- ANSVARLIG KOMPRESSOR- OPERATØR Svein Kåre Tømmerås BÅTFØRER STOR BÅT Jan Erik Jensen BEREDSKAPS- DYKKER Roger Tobiassen JOURNAL- FØRER Kjell Hanssen BÅTFØRER(E) LITEN BÅT Svein Kåre Tømmerås, Roger Tobiassen, Kjell Lorvik, NB! Over de forhold arrangør, dykkeleder og andre angitte delansvarlige/operatører plikter å sjekke, skal det føres journal som signeres av den ansvarlige iht. rubrikken «Kontrolleres av». Arrangør er ansvarlig for at de nødvendige journaler foreligger.

5 KRAV TIL DELTAKERE Utdanning Minimum utdannet i henhold til Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. (Eksempelvis CMAS* / PADI OWD i Norge). Spesielt for deltakere under 18 år: Skal ha samtykke til deltakelse fra foresatt. Kursansvarlig er ansvarlig for at dette sjekkes. Personlig dykkerutstyr Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for at eget utstyr er i forskriftsmessig stand. Arrangør og dykkeleder skal imidlertid nedlegge dykkeforbud dersom det er åpenbart at utstyret har mangler eller feil. Den enkelte dykker skal være utstyrt med følgende utstyrskomponenter. UTSTYRSDEL Maske Snorkel Svømmeføtter Flaskesett (Hovedsett) Pusteventil Manometer Instrument for måling av dybde Instrument for å ta tiden under vann Drakt Vektbelte Droppvekter Vest Kniv BEMERK Minimum 2000 l fri luft. Trykkprøvet siste 2 år (fra produksjonsdato til første trykkprøving 3 år). Tilpasset bruker. Betjening kjent av bruker. Vekter skal være plassert på belte med hurtiglås. Alternativt som droppvekter på vest eller flaskesett. Vekter festet til vest eller flaskesett, som kan droppes med ett enkelt håndgrep. Dersom vestflaske: Trykkprøving som for flaskesett. Lykt (Dersom nattdykking) ANBEFALTE UTSTYRSKOMPONENTER UTSTYRSDEL Alternativ luftkilde Markeringsbøye BEMERK Dersom separat flaske: Trykkprøving som for flaskesett. Med linelengde avpasset aktuelt dyp.

6 Helse I henhold til Norges Dykkeforbunds krav.: EGENERKLÆRING Norgesmesterskap i Undervannsfoto september 2008 Kursansvarlig: Hadsel Undervanns Klubb Se neste side for forklaring. Ved å signere på dette arket bekrefter du overfor kursledelsen at du ikke har hatt alvorlig sykdom siden du sist gjennomgikk helseundersøkelse for dykking. Du bekrefter spesielt at du ikke har hatt alvorlig sykdom i nervesystemet (inkludert bevissthetstap), stoffskiftesykdom, hjertesykdom eller har vært innlagt på sykehus. Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnr/sted Født: Sted Dato Deltakers underskrift: Hvis kandidaten/deltakeren har hatt sykdom/skade som anført over (og dermed ikke kan undertegne egenerkæringen) skal han/hun ta kontakt med lege (helst dykkekyndig) og bli vurdert mht. dykkemessig skikkethet.

7 Forklaring til utfylling av egenerklæringen Egenerklæringen skal fylles ut av alle dykkere som ønsker å delta på videregående dykkekurs, treff og lignende. Kandidater som er eldre enn 40 år og som undertegner denne egenerklæring skal vedlegg kopi av kjennelse på siste helseundersøkelse. (Med kjennelse menes forsiden av konvolutten Legesak-Konfidensielt-Åpnes kun av lege eller nederste del av skjemaet Legeundersøkelsen av fritidsdykkere/sportsdykkere hvor det er haket av for Helsemessig skikket til sportsdykking, samt sted/dato og legens underskrift). Hvis kandidaten/deltakeren har hatt sykdom/skade som anført på forrige side (og dermed ikke kan undertegne egenerklæringen) skal han/hun ta kontakt med lege (helst dykkekyndig) og bli vurdert med hensyn til dykkemessig skikkethet. Det er ikke nødvendig at en slik undersøkelse har samme omfang som ved førstegangsundersøkelsen - det er tilstrekkelig at legen ved samtale og/eller personlig undersøkelse forvisser seg om at ikke skaden/sykdommen øker risikoen for helseskade i forbindelse med dykking. Er legen i tvil bør han/hun kontakte dykkekyndig lege. Se nedenfor for kvittering av dykkelege dersom kanidaten ikke kan undertegne egenerklæringen Dykkere som er eldre enn 40 år må ha gjennomgått full helseundersøkelse for dykking i løpet av de siste 5 år. Kandidater som er eldre enn 60 år må ha framstilt seg for full helseundersøkelse i løpet av de siste 2 år. Slik helseundersøkelse bør om mulig gjøres hos dykkekyndig lege. Oversikt over dykkekyndige leger føres av Statens Helsetilsyn. Dykking er normalt en sikker fritidsaktivitet hvis den gjennomføres i samsvar med anbefalte retningslinjer og hvis dykkeren ikke lider av alvorlig sykdom eller skade. Kroppens luftfylte hulrom (spesielt bihuler, nese/svelg og lunger) er utsatt for spesiell belastning pga. det høye omgivelsestrykket. Tilstander som medfører risiko for nedsatt fysisk yteevne eller redusert bevissthetsnivå vil utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko for dykkeren selv og hans/hennes meddykker. Før du begynte utdannelsen din som sportsdykker (grunnkurset) gjennomgikk du en helseundersøkelse. Hvis du har hatt alvorlig sykdom siden du gjennomgikk helseundersøkelsen er det viktig at du tar kontakt med en dykkekyndig lege for å diskutere konsekvensene dette har for sikkerheten din under dykking. Det er ikke mulig å liste opp alle slags alvorlige sykdommer, skulle du være i tvil bør du konsultere en slik lege muntlig. Sykdommer som har medført bevissthetstap, sykehusinnleggelser og sykdom i nervesystemet, lungene og hjertet vil normalt være av en slik alvorlig art. Har du hatt langvarig plager fra nese, bihuler eller ører bør du også diskutere dette med en dykkekyndig lege. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Erklæring fra lege Undertegnede lege har den undersøkt (navn), (født), Jeg har gjennomgått kandidatens medisinske forhistorie (anamnese) og foretatt de nødvendige undersøkelser for å forsikre meg om at kandidaten ikke er helsemessig uskikket for dykking. Jeg bekrefter at kandidaten etter min mening kan gjennomføre dykking på kurs og arrangementer uten å være til fare for egen eller andres sikkerhet. Jeg har i nødvendig utstrekning gitt han/henne råd om andre dykkemedisinske forhold som han/hun bør ta hensyn til ved videre dykking. Sted Dato Legens underskrift: Legens stempel:

8 KRAV TIL SIKRING Overflateberedskap Ved dykking nærmere land enn 50 meter skal det være følgende beredskap: - Beredskapsdykker (Redningsdykker eller redningssvømmer. Vurdert ut fra aktuell dykkedybde). - Redningsline. Overflatefartøy (liten båt) anbefales. Ved dykking lengre fra land enn 50 meter skal det være følgende beredskap: - Beredskapsdykker (Redningsdykker eller redningssvømmer. Vurdert ut fra aktuell dykkedybde). - Følgebåt. Følgende funksjoner skal forøvrig være bemannet av kvalifiserte personer: - Dykkeleder. - Sambandsansvarlig. - Loggfører Utstyr på overflaten - Dykkeflagg - O 2 -terapiutstyr Alarmplan og Handlingsplan Se etterfølgende planer. Aktuelle data ut fra stedlige forhold fylles inn i alarmplanen før dykking starter. Generelle sikkerhetsregler Norges Dykkeforbunds Norm sikkerhetsregler gjøres gjeldende som generelle sikkerhetsregler. Med unntak av de punkter hvor det er satt spesifikke krav i forbindelse med kurset. Anvisninger som blir gitt av ledende personell skal følges. Pardykking/mellomline Det skal dykkes i par. Mellomline anbefales dersom denne ikke utgjør noen potensiell risiko for at dykkerne hekter seg fast. (Det vil si: Må vurderes ut fra forholdene). Overflatebøye (en pr. par) anbefales dersom denne ikke utgjør noen potensiell risiko for at dykkerne hekter seg fast. (Det vil si: Må vurderes ut fra forholdene). Jornalføring Det skal føres fellesjournal for all dykking under Norgesmesterskapet

9 HANDLINGSPLAN Dykkeleder og stedfortreder skal være oppnevnt før dykking startes. DYKKELEDER LEDER REDNINGSARBEIDET. ALL annen virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon. Kun de som har oppgaver/tildeles oppgaver skal oppholde seg på selve ulykkesplassen. ALLE dykkere SKAL opp til overflaten (oppkallingssignal), blåse opp egen vest og ta seg til land/fartøy. VARSLING AV HJELPEAPPARATET IVERKSETTES. På dykkeleders ordre. (Se alarmplan. Vanligvis journalførers oppgave). Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes. Transport iverksettes, alternativt: Helikopterlandingsplass markeres, eksempelvis med røyk ("day and night flare"). Pasientens dykkejournal, dybdemåler, ur, dykkecomputer og evnt. legeskjema skal følge med til behandlingsstedet. Dykkeleder og evnt. pardykker skal følge pasienten. Dykkeleders stedfortreder overtar ansvaret på dykkestedet. All videre dykking innstilles. Pasientens dykkeutstyr samles sammen og oppbevares urørt, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall turn noteres). Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet. Dersom det er ulykke med personskade skal ingen uttale seg massemedia før politiet har foretatt nødvendige avhør. Massemedia skal bes om å henvende seg til politiet eller dykkeleder.

10 NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND - SIDE Dykkeren 1.1 Dykk ikke hvis du føler deg umotivert. 1.2 Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler. 1.3 Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking. 1.4 Legeundersøkelser må minimum gjennomføres etter aldersbestemte intervall i»dykkemanualen. 1.5 Dykk iht de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever. 2.0 Planlegging 2.1 Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få inn alle data. 2.2 Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks.: Svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket. 2.3 Planlegg og organiser krevende former for dykking i henhold til»dykkemanualen». Gjennomfør ikke slike for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks. på dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is. 2.4 Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten. Se»Dykkemanualen». 3.0 Organisering 3.1 Alle former skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Se»Dykkemanualen». Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres. 3.2 Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks.: Vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon. 3.3 Alle dykk krever minst én person i oveflateberedskap. 3.4 Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder, se»dykkemanualen». Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser. 3.5 Er det kun én dykker i vannet, skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land/overflate. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette. 3.6 Påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet. 3.7 Påses at handlingsplanen er kjent/gjennomførbar, og at alle vet hvilken funksjon de har ved en eventuell ulykke Forts.

11 NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND - SIDE Merking 5.0 Utstyr 4.1 Marker alltid stedet/området hvor det faktisk dykkes med dykkeflagget. Flagget (flaggene om nødvendig) skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteteten pågår. 5.1 Dykk alltid med komplett dykkeutstyr. Fjern aldri sikkerhetskomponenter. Eks. reservesjalter, oppstigningsvest m/vestflaske. En ny utstyrskomponent (sikkerhetskomponent) erstatter i regelen ikke andre komponenter, men kommer i tillegg. Ved spesielle former for dykking kan dog enkelte komponenter fjernes. Eks. Grottedykking 5.2 Sjekk utstyret nøye før dykket; foreta kameratsjekk. 5.3 Lån ikke bort utstyret til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking. 6.0 Etter dykket 6.1 Returner umiddelbart til overflaten ved aktivering av reserveluftmekanismen. Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagt slutt. 6.2 Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig. DET ER OFTE DEN «BAGATELLMESSIGE» - «GLEMTE» DETALJEN SOM FÅR OVERRASKENDE OG STORE FØLGER.

12 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK ARRANGØR Hadsel Undervannsklubb NDFs representant på stedet. Øverste ansvarlig og den som har det siste ordet. Ansvarlig for at: - alt fellesutstyr og beredskapsutstyr er tilstede og i tilfredsstillende stand. - sikringsrutiner, alarmplan og handlingsplan foreligger skriftlig og er steds- og virksomhetstilpasset. - det føres fellesjournal, som arkiveres. - alle rutiner, prosedyrer og krav gjøres kjent og følges. Delegerer arbeidsoppgaver iht. personellkrav. Godkjenner at dykking iverksettes, innenfor de stedlige objekt-, dybde-, trafikk-, strøm-, vær- og alarmmessige forhold. Bestemmer hvilken beredskap som skal gjennomføres ifm. det enkelte dykk og hvor mange dykkere som til enhver tid kan være i neddykket aktivitet. Kontrollerer at den enkelte dykker har utdanning godkjent av NDF og at vedkommende ikke klareres for dykk som ligger utenfor det kompetanseområdet som sertifikatet angir. Kontrollerer at gyldig legeundersøkelse foreligger og at egenerklæring er levert. (Dersom deltakelse krever dette). Dykkeforbud. - kan nedlegge generelt dykkeforbud dersom det etter hans/ hennes oppfatning ikke er forsvarlig å gjennomføre dykking. - nedlegge personlig dykkeforbud dersom det skal dykkes på objekter, til dybder eller under andre forhold enn det dykkeren anses kvalifisert for. Eller om deltakeren av annen årsak synes indisponert for det aktuelle dykket. - nedlegge dykkeforbud dersom en deltaker ikke forholder seg til de anvisninger som blir gitt. Skal inneha CMAS ***- apparatdykkersertifikat. (Dispensasjon fra dette krav kan innvilges dersom kursansvarlig på annen måte kan dokumentere nødvendige kvalifikasjoner). Skal kjenne til alle normer og krav som er aktuelle for arrangementet. Bør fortrinnsvis ha erfaring fra lignende arrangement, helst fra funksjon utover ren deltakelse.

13 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK Arrangør: FORTS. Arrangør kan ikke ta ansvar for forfatningen på den enkelte deltakers utstyr, men skal nedlegge dykkeforbud dersom utstyret har synlige mangler eller på annen måte synes å være i tvilsom stand. Ref. krav til personlig dykkeutstyr. Ved lån/leie av ustyr ar det tilbyders ansvar at utstyret er i forskriftsmessig stand.

14 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK DYKKELEDER Ansvarlig for: - at alt nødvendig fellesutstyr medbringes til dykkeplassen. - at ut- og iland(ombord)stigningsmulighetene er akseptable, også med tanke på bevisstløs dykker. Skal ha gjennomført NDFs Dykkelederkurs. (CMAS ***-sertifisering - apparatdykking- innehar dykkelederkompetanse) Utpekes av arrangør. - at dykkestedet er markert med dykkeflagg og evnt. annen nødvendig signalgivning. - at det ikke dykkes over et større område enn hva som kan betjenes av det tilgjengelige overflatemannskap. - at maksimal dybde og dykketid er avtalt. - at alle aktuelle data føres inn i fellesjournalen. - at dykkelaget gjennomfører kameratsjekk og gjør seg kjent med hverandres utstyr. - at ingen av dykkerne har vekter i vestlommer e.l. Ref. krav til personlig dykkeutstyr. - å iverksette iht. sin oppgave ifølge gjeldende alarm- og handlingsplan. - at dykkeplassen forlates i ryddet stand. Dykkeforbud. Dykkeleder plikter å nedlegge dykkeforbud: - om en deltaker synes indisponert for det aktuelle dykket. - dersom en deltaker ikke forholder seg til de anvisninger som blir gitt. Dykkeleder kan ikke ta ansvar for forfatningen på den enkelte deltakers utstyr, men kan nedlegge dykkeforbud dersom utstyret har synlige mangler eller på annen måte synes å være i tvilsom stand. Ref. krav til personlig dykkeutstyr.

15 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK BEREDSKAPSDYKKER Overholde den beredskap (plassering og påkledning) som er bestemt av kursansvarlig. Iverksette, på ordre fra Dykkeleder, iht. gjeldende handlingsplan. Skal inneha CMAS **-sertifikat. Utpekes av Dykkeleder. JOURNALFØRER Fører alle aktuelle data inn i fellesjournalen. Rapporterer under dykket til Dykkeleder. Avlevere fellesjournalen til kursansvarlig etter endt dykking. God kjennskap til bruken av Norsk Standard Dykketabell. Utpekes av Dykkeleder. Det kan også vurderes om dykkeleder selv, eller sambandsansvarlig, fører journalen. SAMBANDSANSVARLIG Betjene aktuelt sambandsutstyr. Teste sambandsforholdene på aktuelt sted. Kjenne bruken av utstyret og aktuelle sambandsprosedyrer. Utpekes av arrangør. Nødvendig sertifisering kontrolleres av Kursansvarlig. Det kan vurderes om dykkeleder. Journalfører eller båtfører også er sambandsansvarlig. BÅTFØRER - LITEN BÅT Påse at fartøyet er sjødyktig og at alle nødvendige rutiner og plassering av utstyr er kjent for alle ombord. Påse at det er flytemidler til alle ombord. Kjenne fartøyet og kunne føre dette på forsvarlig måte. Være fylt 16 år dersom fartøyet har en motor på mer enn 10 hk eller kan komme opp i en hastighet på over 10 knop. Utpekes av Dykkeleder. Offentlig krav. BÅTFØRER - STOR BÅT Påse at fartøyet er sjødyktig og at alle nødvendige rutiner og plassering av utstyr (spesielt redningsutstyr) er kjent for alle ombord. Godkjent/sertifisert iht. offentlige regler. Arrangør sjekker tilstedeværelse av førerpapirer, passasjersertifikat, ol.

16 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK KOMPRESSOROPERATØR Betjene og overvåke kompressoren iht. aktuell driftsinstruks. Påse at kompressoren ikke benyttes dersom filterenes kapasitet/driftstid er overskredet eller av annen årsak kan mistenkes å gi uren luft. Påse at andre personer ikke oppholder seg ved kompressoren. Føre kompressorjournal Være opplært på kompressoranlegget med tilhørende aktuelle driftsinstruks. Være fylt 18 år. Utpekes av arrangør. (Dersom ikke annet skriftlig er avtalt med kompressoreier eller evnt. samarbeidspartner). Offentlig krav.

17 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV FØRSTEHJELPSKRIN Anbefalt minimumsinnhold: Håndbok om førstehjelp, 1 forbindings- og klessaks. 3 store og 3 små enkeltmannspakker, 1 rull plaster, 1 rull heftplaster, 2 ruller elastisk bind, 3 ruller gasbind, 1 pakke sikkerhetsnåler. Minimum 1 stk. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. O 2 -TERAPIUTSTYR Flaske(r) trykkprøvet siste 5 år Alle komponenter godkjent og rengjort for 100% O 2. Minimum 500 liter fri gass. Godt vedlikeholdt. For gjennopplivning: 1 stk. pr. dykkeplass. (Hver enkelt båt regnes som dykkeplass). For å kunne gi 100% på maske: 1 stk. pr. 25 deltakere. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. REDNINGSGRIND/- PRESENNING Redningsgrind: Stor nok i forhold til høyde på fribord, kai, ol. Kunne tåle belastning på 300 kp. (Gjelder også for hver enkelt spile). Redningspresenning: Stor nok i forhold til høyde på fribord, kai, ol. Kunne tåle belastning på 200 kp. 1 stk. for hvert fartøy som har et fribod eller hver kai som er høyere enn at en bevisstløs dykker kan løftes ut av vannet av èn person. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder.

18 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV SAMBANDSUTSTYR Kunne kobles opp mot telenettet. Minimum 1 stk. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Sambandsansvarlig. DYKKEFLAGG Minimum størrelse: 120x100 cm. Spennes opp som et seil. Opplyst om natten. Minimum 1 stk. pr. dykkeplass. Det må vurderes om dykkeplassen krever flere flagg for å markere ulike leder. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. STRØMLINE Flyteline med bøye i enden. Tykkelsen må være så stor at lina er lett å holde tak i, med hansker. Det kan være en fordel om det er slått en rekke knuter på lina. Etter behov. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. KOMPRESSOR Levere pusteluft i henhold til myndighetenes krav. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Kompressoroperatør. Offentlig krav.

19 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV LITEN BÅT STOR BÅT Sjødyktig. Antall personer, motorstyrke o.l. iht. fabrikantens anbefalinger. Evnt. sertifiseringer og utstyr iht. myndighetenes krav. Sjødyktig. Sertifiseringer og utstyr iht. myndighetenes krav. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Båtfører. Offentlig krav. Eier og båtfører. Offentlig krav.

20 Dykkested: Dato: / FELLESJOURNAL HADSEL UNDERVANNSKLUBB Dykkeleder: NØDNUMMER: Lege/ambulanse/AMK: 113 Nr til nærmeste tlf.: Hyperbar ( Haukeland ): DYKKERDATA FØR DYKKET Dykket Etter dykket Sikring ( sett kryss) Dykkeren Luft Tid og dybde Par St. by NR nr Navn O2 Flagg Line Bøye / Båt Sertifikat Dykk totalt Siste dykk Flaske størrelse Flaske trykk Tabell Planlagt totaltid Planlagt dybde Ned kl Opp kl Max dyp Tillegg for N2 Bunn tid Total tid Flaske trykk Ny N

21

22 AVVIKSRAPPORTERING RAPPORTSKJEMA - DYKKE-EPISODE DENNE MELDINGSBLANKETTEN UTGJØR EN VIKTIG DEL AV DYKKERNES EGET KVALITETSIKRINGSSYSTEM. DET ER VIKTIG AT VI KAN LÆRE AV HVERANDRE - SLIK AT UTDANNING, DYKKEPRAKSIS OG DYKKEUTSTYR KAN UTVIKLES I HENHOLD TIL DE ERFARINGER SOM GJØRES. Frivillig Fornavn: Etternavn: Født: Adresse: Telefon/e-post: Kjønn: Alder: Høyde: Vekt: Siste legesjekk: Kondisjon: Fylles ut så nøyaktig som mulig Dykkekompetanse Fridykker Apparatdykker Under utdanning Grunnutdanning Videregående kurs Antall dykk totalt: Når (år): Type/Når: Antall dykk i år: Kompetanse/Erfaring ift. det aktuelle dykket : God Middels Dårlig Utstyr Våtdrakt Tørrdrakt neoprene Tørrdrakt gummi Tørrdrakt nylon e.l Draken er min egen Drakten var lånt/leid Passformen var: God Mindre god Kapasitet flaskesett ved dykkets start: Pustegass: Alternativ luftkilde: Type: JA NEI Jakkevest Vingvest Frontvest Fylling fra: hovedapparat Separat gasskilde Var annet utstyr festet til vesten? JA NEI Hvis ja, hva slags utstyr: Vekter på belte Kg: Droppvekter i vest Kg: Vekter plassert annet sted Kg: Var annet utstyr festet til beltet? JA NEI Hvis ja, hva slags utstyr: Dykkested Basseng Strand Øy/holme Åpent hav Elv Ferskvann Strøm: Vind: Bølger: Temperatur luft/vann: Sikt nær overflaten: Sikt på største dyp: Største dyp: Dykketid: Bunntid: Problemet knyttet til dykke-episoden Problemene startet: Før dykket I overflaten Under Nedstigning Problemene realterte seg til: Utstyr Iland-/ Ombordstigning Vær-/ strømforhold Under oppstigning Planleggings-/ prosedyrefeil Organisering Pardykk m/mellomline Pardykk u/mellomline Overflateberdeskap: I båt På land Dykkeleder Dykker i beredskap Antall personer totalt: Alarm- og handlingsplan Beskrivelse av hendelsesforløpet gis på baksiden av skjemaet

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter......3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Skistranda Nærsnes Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Veibeskrivelse Kjørerute til Skistranda fra Oslo Ta E18 retning Drammen. I enden av langsletta etter IKEA kommer man til avkjøring

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2015 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB UTGAVE: 1.3 Revidert mai 2009 Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Bærum undervannsklubb INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon

Detaljer

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB UTGAVE: 2.0 Revidert: November 2013 Side 1 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:...

Detaljer

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. Prøv dykking - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1 Norges Dykkerforbunds Norm for arrangering av "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Innhold 1. Formål... 3 2. Organisering og bemanning... 3 2.1. Godkjenning og innmelding... 3 2.2. Arrangør...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0 IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN Rev. 1.0 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Dykking med barn og ungdom Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL TRENINGSPERSONELL

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet og

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-01-2010 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 SERTIFISERINGSKRAV... 6 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund Rammeplan for EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 08-09-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen, er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre: - Menneske - Teknologi - Organisasjon MTO Dødsulykke

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Direktoratet for Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Kopi: Arbeidsdepartementet Kulturdepartementet

Detaljer

Nr 3 2007 Mai. I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket

Nr 3 2007 Mai. I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket Nr 3 2007 Mai I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket Vel overstått vinter! - Og vi ser at våren er i full gang med kontinuerlige værskifter. Det stopper selvfølgelig

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber

HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber Om Internkontroll (IK)... 3 Vi må ha IK, men IK- systemet kan lages over en felles mal... 3 Hensikten er å gi en oversikt

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Introduksjonsdykk Norges Dykkeforbund Gyldig fra 17-02-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL ARRANGEMENTET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL

Detaljer

Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008

Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008 Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008 (Sikkerhetsregler på baksiden) Lov for Moss Undervannsklubb Side 1 av 8 Lov for Moss Undervannsklubb Lov for Moss Undervannsklubb (heretter kalt Idrettslaget),

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB 05.02.2008 Side: 1 Aktuelle lover og forskrifter 1. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) 2. Forskrift om systematisk helse-, miljø-

Detaljer

IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE

IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE Siste oppdatering 28.11.2011 - Has 2 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Kragerø dykkeklubb 2 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal.

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK DYKKERMANUAL Innholdsfortegnelse Side 3. Forord Side 4. Organisasjonskart Side 5. Dykkerfartøy Side 6. Ansvar/kvalifikasjoner Side 6. Daglig leder Side 6. Dykkerleder Side 7. Dykker Side 7. Beredskapsdykker

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB

Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Kap Tittel Side 1 Aktuelle lover og foreskrifter 4 - All virksomhet i klubben 4 - Dykkevirksomhet 4

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK.

INTERNKONTROLLHÅNDBOK. INTERNKONTROLLHÅNDBOK. 0. INNHOLDSFORTEGNELSE. Utarb.av: F.J Godkj.av: Rev.nr. 2 Dato: 20.11.2001 Inngår i medlemsutgave 1 Internkontroll for Sandvika Dykkeklubb. 1.1 Internkontrollhåndboken. X 2 Organisasjon.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 4500 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

Søknad om bedriftssertifikat 304/2008

Søknad om bedriftssertifikat 304/2008 Søknad om bedriftssertifikat 304/2008 Sertifisering F-gass Versjon: 2.04 Gjelder fra: 10.02.2015 Skjema Skrevet av: va Godkjent av: ls Sidenr: 1 av 5 SØKNAD OM BEDRIFTSSERTIFISERING IFØLGE EU FORORDNING

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS INFORMASJONSSKRIV TIL UTØVERE 4.12-1 START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Plan for helse, miljø og sikkerhet. for. Sjøtrollet Dykkerklubb 1 Plan for helse, miljø og sikkerhet for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 7 (18/03/2009) 2 INNHOLD 1. HMS-MÅL FOR SJØTROLLET DYKKERKLUBB... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN...

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISKE FORUNDERSØKELSER VED TROMSØ SKIPSVERFT, TROMSØ KOMMUNE, TROMS. 22. 24. Juni 2004

RAPPORT MARINARKEOLOGISKE FORUNDERSØKELSER VED TROMSØ SKIPSVERFT, TROMSØ KOMMUNE, TROMS. 22. 24. Juni 2004 RAPPORT MARINARKEOLOGISKE FORUNDERSØKELSER VED TROMSØ SKIPSVERFT, TROMSØ KOMMUNE, TROMS 22. 24. Juni 2004 TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET FAGENHET FOR ARKEOLOGI Av Bjørn Ramberg INNHOLD BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE B RUKSANVISNING NR.10 2003 D-RING ( HØYRE/ VENSTRE) I KKE FALL D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER R EGULERBAR SPENNE (HØYRE) D-RING ( HØYRE) I KKE FALL R

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

1. Personopplysninger.

1. Personopplysninger. Kommune: Unntatt fra offentlighet: Offl 13, jf fvl. 13 VEDTAK SOM INNEBÆRER BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-5

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker

Detaljer

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f Statens jernbanetilsyn 1 Skjema til bruk ved helseundersøkelse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane,

Detaljer

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Juni, 2015 Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Påmelding: All påmelding skjer via Sør Trøndelags ansvarlige Line Strømøy. - Første påmeldingsfrist fra lagene til STGTK er 28.September. Dette er mye tidligere

Detaljer

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa.

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa. Foto: Espen Rekdal Photography DYKK SIKKERT Fritidsdykking byr på fantastiske og uforglemmelige inntrykk og opplevelser. Livet under vann er fascinerende. Flere tusen nordmenn er fritidsdykkere og har

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Malvik og Stjørdal Seilforening Formål Formålet med instruksen er at jolleseilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Instruksen er tilrettelagt for RS Feva

Detaljer

Søknad om bedriftssertifikat 303

Søknad om bedriftssertifikat 303 Sertifisering Versjon: 2.06 Gjelder fra: 04.09.2014 Skjema Skrevet av: va Godkjent av: ls Sidenr: 1 av 5 SØKNAD OM BEDRIFTSSERTIFISERING IFØLGE EU FORORDNING 842/2006 MED UNDERFORORDNING 303/2008 Søker

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 2. Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt.

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt. Om instruksen Jollegruppen i Fredrikstad Seilforening (FS) har som mål å gi seilerne et godt faglig tilbud der sikkerhet og trivsel er godt ivaretatt. Sikkerhetsinstruksen skal bidra til dette, og er en

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Kravspesifikasjon for ny båt til NTNUI Dykkergruppa

Kravspesifikasjon for ny båt til NTNUI Dykkergruppa Størrelse og vekt Bredde: Absolutt maksimal bredde skal være 2,5 meter. Maksimal bredde for vanlig henger på vei er 2,5 meter, og denne båten må kunne trekkes etter bil uten spesiell tillatelse. Lengde:

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Revidert 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler... 3 1.1 Sjømannskap... 3 1.2 Lover og regler... 4 1.3 Navigasjon og kartlesing...

Detaljer

Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07

Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07 Ubekreftet sammendrag fra plandokumenter og tekstendringer gitt i kommunestyre-vedtak - sak. 53/07 av 18.06.07 og sak. 73/07 av 25.10.07 Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07 1. Bruksbegrensninger : 1.1

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer