HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING"

Transkript

1 HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes September 2008

2 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse - er det viktig å ha et fellesdokument, slik at alle deltakere føler at sikkerheten er ivaretatt. Et slikt fellesdokument vil utgjøre en plattform som alle kan forholde seg til og kjenne igjen, selv om den vil kunne oppfattes både for restriktiv og for liberal - avhengig av egen sikkerhetsforståelse. Det er viktig at alle som er involvert i arrangementet (Kurs-/arrangementsleder, dykkeleder, båtfører, dykkere, osv.) har ens oppfatning av hvilke krav og prosedyrer (dykkepraksis) som er gjeldende. Ikke minst vil dette forebygge unødige diskusjoner hvor arrangementsansvarlig blir gjort til «drittsekk», samt at uheldige subjektive avgjørelser tatt på sparket. (Det er viktig at alle deltakerne skriftlig er orientert om hvilke krav de må innfri, før oppmøte). På samme måte som en klubb bekjentgjør sine sikkerhetsregler overfor sine medlemmer, er det helt nødvendig for NDF sentralt å ha klare regler ifm. ulike typer arrangementer. På denne bakgrunn har vi laget en oppstilling av de normer og krav som gjøres gjeldende i forbindelse med arrangementer hvor Norges Dykkeforbund sentralt har arrangøransvar. Et annet viktig element er det ansvar vi som arrangør har overfor offentlige lover og forskrifter: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. (Tilrettelegging for aktivitet - F.eks. dykketreff, -leir og -tokt). Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. (Kurs - Både grunnkurs og videregående-/emnekurs). Forskrift om systematisk helse, -miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Skriftlig, dokumenterbart internkontrollsystem).

3 ANSVARLIG ARRANGØR: KURSANSVARLIG: Norges Dykkeforbund V/ Hadsel Undervanns Klubb Hadsel Undervanns Klubb ARR.STED: Vesterålen kurs og konferansesenter Kinnarps. Børøya

4 ORGANISASJON JURIDISK OG ØKONOMISK ANSVARLIG Norges Dykkeforbund v/ Hadsel Undervanns Klubb ARRANGØR Hadsel Undervanns Klubb DYKKE-LEDER Kjell Lorvik SAMBANDS- ANSVARLIG KOMPRESSOR- OPERATØR Svein Kåre Tømmerås BÅTFØRER STOR BÅT Jan Erik Jensen BEREDSKAPS- DYKKER Roger Tobiassen JOURNAL- FØRER Kjell Hanssen BÅTFØRER(E) LITEN BÅT Svein Kåre Tømmerås, Roger Tobiassen, Kjell Lorvik, NB! Over de forhold arrangør, dykkeleder og andre angitte delansvarlige/operatører plikter å sjekke, skal det føres journal som signeres av den ansvarlige iht. rubrikken «Kontrolleres av». Arrangør er ansvarlig for at de nødvendige journaler foreligger.

5 KRAV TIL DELTAKERE Utdanning Minimum utdannet i henhold til Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. (Eksempelvis CMAS* / PADI OWD i Norge). Spesielt for deltakere under 18 år: Skal ha samtykke til deltakelse fra foresatt. Kursansvarlig er ansvarlig for at dette sjekkes. Personlig dykkerutstyr Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for at eget utstyr er i forskriftsmessig stand. Arrangør og dykkeleder skal imidlertid nedlegge dykkeforbud dersom det er åpenbart at utstyret har mangler eller feil. Den enkelte dykker skal være utstyrt med følgende utstyrskomponenter. UTSTYRSDEL Maske Snorkel Svømmeføtter Flaskesett (Hovedsett) Pusteventil Manometer Instrument for måling av dybde Instrument for å ta tiden under vann Drakt Vektbelte Droppvekter Vest Kniv BEMERK Minimum 2000 l fri luft. Trykkprøvet siste 2 år (fra produksjonsdato til første trykkprøving 3 år). Tilpasset bruker. Betjening kjent av bruker. Vekter skal være plassert på belte med hurtiglås. Alternativt som droppvekter på vest eller flaskesett. Vekter festet til vest eller flaskesett, som kan droppes med ett enkelt håndgrep. Dersom vestflaske: Trykkprøving som for flaskesett. Lykt (Dersom nattdykking) ANBEFALTE UTSTYRSKOMPONENTER UTSTYRSDEL Alternativ luftkilde Markeringsbøye BEMERK Dersom separat flaske: Trykkprøving som for flaskesett. Med linelengde avpasset aktuelt dyp.

6 Helse I henhold til Norges Dykkeforbunds krav.: EGENERKLÆRING Norgesmesterskap i Undervannsfoto september 2008 Kursansvarlig: Hadsel Undervanns Klubb Se neste side for forklaring. Ved å signere på dette arket bekrefter du overfor kursledelsen at du ikke har hatt alvorlig sykdom siden du sist gjennomgikk helseundersøkelse for dykking. Du bekrefter spesielt at du ikke har hatt alvorlig sykdom i nervesystemet (inkludert bevissthetstap), stoffskiftesykdom, hjertesykdom eller har vært innlagt på sykehus. Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnr/sted Født: Sted Dato Deltakers underskrift: Hvis kandidaten/deltakeren har hatt sykdom/skade som anført over (og dermed ikke kan undertegne egenerkæringen) skal han/hun ta kontakt med lege (helst dykkekyndig) og bli vurdert mht. dykkemessig skikkethet.

7 Forklaring til utfylling av egenerklæringen Egenerklæringen skal fylles ut av alle dykkere som ønsker å delta på videregående dykkekurs, treff og lignende. Kandidater som er eldre enn 40 år og som undertegner denne egenerklæring skal vedlegg kopi av kjennelse på siste helseundersøkelse. (Med kjennelse menes forsiden av konvolutten Legesak-Konfidensielt-Åpnes kun av lege eller nederste del av skjemaet Legeundersøkelsen av fritidsdykkere/sportsdykkere hvor det er haket av for Helsemessig skikket til sportsdykking, samt sted/dato og legens underskrift). Hvis kandidaten/deltakeren har hatt sykdom/skade som anført på forrige side (og dermed ikke kan undertegne egenerklæringen) skal han/hun ta kontakt med lege (helst dykkekyndig) og bli vurdert med hensyn til dykkemessig skikkethet. Det er ikke nødvendig at en slik undersøkelse har samme omfang som ved førstegangsundersøkelsen - det er tilstrekkelig at legen ved samtale og/eller personlig undersøkelse forvisser seg om at ikke skaden/sykdommen øker risikoen for helseskade i forbindelse med dykking. Er legen i tvil bør han/hun kontakte dykkekyndig lege. Se nedenfor for kvittering av dykkelege dersom kanidaten ikke kan undertegne egenerklæringen Dykkere som er eldre enn 40 år må ha gjennomgått full helseundersøkelse for dykking i løpet av de siste 5 år. Kandidater som er eldre enn 60 år må ha framstilt seg for full helseundersøkelse i løpet av de siste 2 år. Slik helseundersøkelse bør om mulig gjøres hos dykkekyndig lege. Oversikt over dykkekyndige leger føres av Statens Helsetilsyn. Dykking er normalt en sikker fritidsaktivitet hvis den gjennomføres i samsvar med anbefalte retningslinjer og hvis dykkeren ikke lider av alvorlig sykdom eller skade. Kroppens luftfylte hulrom (spesielt bihuler, nese/svelg og lunger) er utsatt for spesiell belastning pga. det høye omgivelsestrykket. Tilstander som medfører risiko for nedsatt fysisk yteevne eller redusert bevissthetsnivå vil utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko for dykkeren selv og hans/hennes meddykker. Før du begynte utdannelsen din som sportsdykker (grunnkurset) gjennomgikk du en helseundersøkelse. Hvis du har hatt alvorlig sykdom siden du gjennomgikk helseundersøkelsen er det viktig at du tar kontakt med en dykkekyndig lege for å diskutere konsekvensene dette har for sikkerheten din under dykking. Det er ikke mulig å liste opp alle slags alvorlige sykdommer, skulle du være i tvil bør du konsultere en slik lege muntlig. Sykdommer som har medført bevissthetstap, sykehusinnleggelser og sykdom i nervesystemet, lungene og hjertet vil normalt være av en slik alvorlig art. Har du hatt langvarig plager fra nese, bihuler eller ører bør du også diskutere dette med en dykkekyndig lege. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Erklæring fra lege Undertegnede lege har den undersøkt (navn), (født), Jeg har gjennomgått kandidatens medisinske forhistorie (anamnese) og foretatt de nødvendige undersøkelser for å forsikre meg om at kandidaten ikke er helsemessig uskikket for dykking. Jeg bekrefter at kandidaten etter min mening kan gjennomføre dykking på kurs og arrangementer uten å være til fare for egen eller andres sikkerhet. Jeg har i nødvendig utstrekning gitt han/henne råd om andre dykkemedisinske forhold som han/hun bør ta hensyn til ved videre dykking. Sted Dato Legens underskrift: Legens stempel:

8 KRAV TIL SIKRING Overflateberedskap Ved dykking nærmere land enn 50 meter skal det være følgende beredskap: - Beredskapsdykker (Redningsdykker eller redningssvømmer. Vurdert ut fra aktuell dykkedybde). - Redningsline. Overflatefartøy (liten båt) anbefales. Ved dykking lengre fra land enn 50 meter skal det være følgende beredskap: - Beredskapsdykker (Redningsdykker eller redningssvømmer. Vurdert ut fra aktuell dykkedybde). - Følgebåt. Følgende funksjoner skal forøvrig være bemannet av kvalifiserte personer: - Dykkeleder. - Sambandsansvarlig. - Loggfører Utstyr på overflaten - Dykkeflagg - O 2 -terapiutstyr Alarmplan og Handlingsplan Se etterfølgende planer. Aktuelle data ut fra stedlige forhold fylles inn i alarmplanen før dykking starter. Generelle sikkerhetsregler Norges Dykkeforbunds Norm sikkerhetsregler gjøres gjeldende som generelle sikkerhetsregler. Med unntak av de punkter hvor det er satt spesifikke krav i forbindelse med kurset. Anvisninger som blir gitt av ledende personell skal følges. Pardykking/mellomline Det skal dykkes i par. Mellomline anbefales dersom denne ikke utgjør noen potensiell risiko for at dykkerne hekter seg fast. (Det vil si: Må vurderes ut fra forholdene). Overflatebøye (en pr. par) anbefales dersom denne ikke utgjør noen potensiell risiko for at dykkerne hekter seg fast. (Det vil si: Må vurderes ut fra forholdene). Jornalføring Det skal føres fellesjournal for all dykking under Norgesmesterskapet

9 HANDLINGSPLAN Dykkeleder og stedfortreder skal være oppnevnt før dykking startes. DYKKELEDER LEDER REDNINGSARBEIDET. ALL annen virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon. Kun de som har oppgaver/tildeles oppgaver skal oppholde seg på selve ulykkesplassen. ALLE dykkere SKAL opp til overflaten (oppkallingssignal), blåse opp egen vest og ta seg til land/fartøy. VARSLING AV HJELPEAPPARATET IVERKSETTES. På dykkeleders ordre. (Se alarmplan. Vanligvis journalførers oppgave). Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes. Transport iverksettes, alternativt: Helikopterlandingsplass markeres, eksempelvis med røyk ("day and night flare"). Pasientens dykkejournal, dybdemåler, ur, dykkecomputer og evnt. legeskjema skal følge med til behandlingsstedet. Dykkeleder og evnt. pardykker skal følge pasienten. Dykkeleders stedfortreder overtar ansvaret på dykkestedet. All videre dykking innstilles. Pasientens dykkeutstyr samles sammen og oppbevares urørt, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall turn noteres). Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet. Dersom det er ulykke med personskade skal ingen uttale seg massemedia før politiet har foretatt nødvendige avhør. Massemedia skal bes om å henvende seg til politiet eller dykkeleder.

10 NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND - SIDE Dykkeren 1.1 Dykk ikke hvis du føler deg umotivert. 1.2 Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler. 1.3 Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking. 1.4 Legeundersøkelser må minimum gjennomføres etter aldersbestemte intervall i»dykkemanualen. 1.5 Dykk iht de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever. 2.0 Planlegging 2.1 Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få inn alle data. 2.2 Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks.: Svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket. 2.3 Planlegg og organiser krevende former for dykking i henhold til»dykkemanualen». Gjennomfør ikke slike for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks. på dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is. 2.4 Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten. Se»Dykkemanualen». 3.0 Organisering 3.1 Alle former skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Se»Dykkemanualen». Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres. 3.2 Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks.: Vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon. 3.3 Alle dykk krever minst én person i oveflateberedskap. 3.4 Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder, se»dykkemanualen». Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser. 3.5 Er det kun én dykker i vannet, skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land/overflate. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette. 3.6 Påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet. 3.7 Påses at handlingsplanen er kjent/gjennomførbar, og at alle vet hvilken funksjon de har ved en eventuell ulykke Forts.

11 NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND - SIDE Merking 5.0 Utstyr 4.1 Marker alltid stedet/området hvor det faktisk dykkes med dykkeflagget. Flagget (flaggene om nødvendig) skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteteten pågår. 5.1 Dykk alltid med komplett dykkeutstyr. Fjern aldri sikkerhetskomponenter. Eks. reservesjalter, oppstigningsvest m/vestflaske. En ny utstyrskomponent (sikkerhetskomponent) erstatter i regelen ikke andre komponenter, men kommer i tillegg. Ved spesielle former for dykking kan dog enkelte komponenter fjernes. Eks. Grottedykking 5.2 Sjekk utstyret nøye før dykket; foreta kameratsjekk. 5.3 Lån ikke bort utstyret til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking. 6.0 Etter dykket 6.1 Returner umiddelbart til overflaten ved aktivering av reserveluftmekanismen. Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagt slutt. 6.2 Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig. DET ER OFTE DEN «BAGATELLMESSIGE» - «GLEMTE» DETALJEN SOM FÅR OVERRASKENDE OG STORE FØLGER.

12 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK ARRANGØR Hadsel Undervannsklubb NDFs representant på stedet. Øverste ansvarlig og den som har det siste ordet. Ansvarlig for at: - alt fellesutstyr og beredskapsutstyr er tilstede og i tilfredsstillende stand. - sikringsrutiner, alarmplan og handlingsplan foreligger skriftlig og er steds- og virksomhetstilpasset. - det føres fellesjournal, som arkiveres. - alle rutiner, prosedyrer og krav gjøres kjent og følges. Delegerer arbeidsoppgaver iht. personellkrav. Godkjenner at dykking iverksettes, innenfor de stedlige objekt-, dybde-, trafikk-, strøm-, vær- og alarmmessige forhold. Bestemmer hvilken beredskap som skal gjennomføres ifm. det enkelte dykk og hvor mange dykkere som til enhver tid kan være i neddykket aktivitet. Kontrollerer at den enkelte dykker har utdanning godkjent av NDF og at vedkommende ikke klareres for dykk som ligger utenfor det kompetanseområdet som sertifikatet angir. Kontrollerer at gyldig legeundersøkelse foreligger og at egenerklæring er levert. (Dersom deltakelse krever dette). Dykkeforbud. - kan nedlegge generelt dykkeforbud dersom det etter hans/ hennes oppfatning ikke er forsvarlig å gjennomføre dykking. - nedlegge personlig dykkeforbud dersom det skal dykkes på objekter, til dybder eller under andre forhold enn det dykkeren anses kvalifisert for. Eller om deltakeren av annen årsak synes indisponert for det aktuelle dykket. - nedlegge dykkeforbud dersom en deltaker ikke forholder seg til de anvisninger som blir gitt. Skal inneha CMAS ***- apparatdykkersertifikat. (Dispensasjon fra dette krav kan innvilges dersom kursansvarlig på annen måte kan dokumentere nødvendige kvalifikasjoner). Skal kjenne til alle normer og krav som er aktuelle for arrangementet. Bør fortrinnsvis ha erfaring fra lignende arrangement, helst fra funksjon utover ren deltakelse.

13 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK Arrangør: FORTS. Arrangør kan ikke ta ansvar for forfatningen på den enkelte deltakers utstyr, men skal nedlegge dykkeforbud dersom utstyret har synlige mangler eller på annen måte synes å være i tvilsom stand. Ref. krav til personlig dykkeutstyr. Ved lån/leie av ustyr ar det tilbyders ansvar at utstyret er i forskriftsmessig stand.

14 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK DYKKELEDER Ansvarlig for: - at alt nødvendig fellesutstyr medbringes til dykkeplassen. - at ut- og iland(ombord)stigningsmulighetene er akseptable, også med tanke på bevisstløs dykker. Skal ha gjennomført NDFs Dykkelederkurs. (CMAS ***-sertifisering - apparatdykking- innehar dykkelederkompetanse) Utpekes av arrangør. - at dykkestedet er markert med dykkeflagg og evnt. annen nødvendig signalgivning. - at det ikke dykkes over et større område enn hva som kan betjenes av det tilgjengelige overflatemannskap. - at maksimal dybde og dykketid er avtalt. - at alle aktuelle data føres inn i fellesjournalen. - at dykkelaget gjennomfører kameratsjekk og gjør seg kjent med hverandres utstyr. - at ingen av dykkerne har vekter i vestlommer e.l. Ref. krav til personlig dykkeutstyr. - å iverksette iht. sin oppgave ifølge gjeldende alarm- og handlingsplan. - at dykkeplassen forlates i ryddet stand. Dykkeforbud. Dykkeleder plikter å nedlegge dykkeforbud: - om en deltaker synes indisponert for det aktuelle dykket. - dersom en deltaker ikke forholder seg til de anvisninger som blir gitt. Dykkeleder kan ikke ta ansvar for forfatningen på den enkelte deltakers utstyr, men kan nedlegge dykkeforbud dersom utstyret har synlige mangler eller på annen måte synes å være i tvilsom stand. Ref. krav til personlig dykkeutstyr.

15 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK BEREDSKAPSDYKKER Overholde den beredskap (plassering og påkledning) som er bestemt av kursansvarlig. Iverksette, på ordre fra Dykkeleder, iht. gjeldende handlingsplan. Skal inneha CMAS **-sertifikat. Utpekes av Dykkeleder. JOURNALFØRER Fører alle aktuelle data inn i fellesjournalen. Rapporterer under dykket til Dykkeleder. Avlevere fellesjournalen til kursansvarlig etter endt dykking. God kjennskap til bruken av Norsk Standard Dykketabell. Utpekes av Dykkeleder. Det kan også vurderes om dykkeleder selv, eller sambandsansvarlig, fører journalen. SAMBANDSANSVARLIG Betjene aktuelt sambandsutstyr. Teste sambandsforholdene på aktuelt sted. Kjenne bruken av utstyret og aktuelle sambandsprosedyrer. Utpekes av arrangør. Nødvendig sertifisering kontrolleres av Kursansvarlig. Det kan vurderes om dykkeleder. Journalfører eller båtfører også er sambandsansvarlig. BÅTFØRER - LITEN BÅT Påse at fartøyet er sjødyktig og at alle nødvendige rutiner og plassering av utstyr er kjent for alle ombord. Påse at det er flytemidler til alle ombord. Kjenne fartøyet og kunne føre dette på forsvarlig måte. Være fylt 16 år dersom fartøyet har en motor på mer enn 10 hk eller kan komme opp i en hastighet på over 10 knop. Utpekes av Dykkeleder. Offentlig krav. BÅTFØRER - STOR BÅT Påse at fartøyet er sjødyktig og at alle nødvendige rutiner og plassering av utstyr (spesielt redningsutstyr) er kjent for alle ombord. Godkjent/sertifisert iht. offentlige regler. Arrangør sjekker tilstedeværelse av førerpapirer, passasjersertifikat, ol.

16 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK KOMPRESSOROPERATØR Betjene og overvåke kompressoren iht. aktuell driftsinstruks. Påse at kompressoren ikke benyttes dersom filterenes kapasitet/driftstid er overskredet eller av annen årsak kan mistenkes å gi uren luft. Påse at andre personer ikke oppholder seg ved kompressoren. Føre kompressorjournal Være opplært på kompressoranlegget med tilhørende aktuelle driftsinstruks. Være fylt 18 år. Utpekes av arrangør. (Dersom ikke annet skriftlig er avtalt med kompressoreier eller evnt. samarbeidspartner). Offentlig krav.

17 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV FØRSTEHJELPSKRIN Anbefalt minimumsinnhold: Håndbok om førstehjelp, 1 forbindings- og klessaks. 3 store og 3 små enkeltmannspakker, 1 rull plaster, 1 rull heftplaster, 2 ruller elastisk bind, 3 ruller gasbind, 1 pakke sikkerhetsnåler. Minimum 1 stk. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. O 2 -TERAPIUTSTYR Flaske(r) trykkprøvet siste 5 år Alle komponenter godkjent og rengjort for 100% O 2. Minimum 500 liter fri gass. Godt vedlikeholdt. For gjennopplivning: 1 stk. pr. dykkeplass. (Hver enkelt båt regnes som dykkeplass). For å kunne gi 100% på maske: 1 stk. pr. 25 deltakere. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. REDNINGSGRIND/- PRESENNING Redningsgrind: Stor nok i forhold til høyde på fribord, kai, ol. Kunne tåle belastning på 300 kp. (Gjelder også for hver enkelt spile). Redningspresenning: Stor nok i forhold til høyde på fribord, kai, ol. Kunne tåle belastning på 200 kp. 1 stk. for hvert fartøy som har et fribod eller hver kai som er høyere enn at en bevisstløs dykker kan løftes ut av vannet av èn person. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder.

18 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV SAMBANDSUTSTYR Kunne kobles opp mot telenettet. Minimum 1 stk. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Sambandsansvarlig. DYKKEFLAGG Minimum størrelse: 120x100 cm. Spennes opp som et seil. Opplyst om natten. Minimum 1 stk. pr. dykkeplass. Det må vurderes om dykkeplassen krever flere flagg for å markere ulike leder. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. STRØMLINE Flyteline med bøye i enden. Tykkelsen må være så stor at lina er lett å holde tak i, med hansker. Det kan være en fordel om det er slått en rekke knuter på lina. Etter behov. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. KOMPRESSOR Levere pusteluft i henhold til myndighetenes krav. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Kompressoroperatør. Offentlig krav.

19 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV LITEN BÅT STOR BÅT Sjødyktig. Antall personer, motorstyrke o.l. iht. fabrikantens anbefalinger. Evnt. sertifiseringer og utstyr iht. myndighetenes krav. Sjødyktig. Sertifiseringer og utstyr iht. myndighetenes krav. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Båtfører. Offentlig krav. Eier og båtfører. Offentlig krav.

20 Dykkested: Dato: / FELLESJOURNAL HADSEL UNDERVANNSKLUBB Dykkeleder: NØDNUMMER: Lege/ambulanse/AMK: 113 Nr til nærmeste tlf.: Hyperbar ( Haukeland ): DYKKERDATA FØR DYKKET Dykket Etter dykket Sikring ( sett kryss) Dykkeren Luft Tid og dybde Par St. by NR nr Navn O2 Flagg Line Bøye / Båt Sertifikat Dykk totalt Siste dykk Flaske størrelse Flaske trykk Tabell Planlagt totaltid Planlagt dybde Ned kl Opp kl Max dyp Tillegg for N2 Bunn tid Total tid Flaske trykk Ny N

21

22 AVVIKSRAPPORTERING RAPPORTSKJEMA - DYKKE-EPISODE DENNE MELDINGSBLANKETTEN UTGJØR EN VIKTIG DEL AV DYKKERNES EGET KVALITETSIKRINGSSYSTEM. DET ER VIKTIG AT VI KAN LÆRE AV HVERANDRE - SLIK AT UTDANNING, DYKKEPRAKSIS OG DYKKEUTSTYR KAN UTVIKLES I HENHOLD TIL DE ERFARINGER SOM GJØRES. Frivillig Fornavn: Etternavn: Født: Adresse: Telefon/e-post: Kjønn: Alder: Høyde: Vekt: Siste legesjekk: Kondisjon: Fylles ut så nøyaktig som mulig Dykkekompetanse Fridykker Apparatdykker Under utdanning Grunnutdanning Videregående kurs Antall dykk totalt: Når (år): Type/Når: Antall dykk i år: Kompetanse/Erfaring ift. det aktuelle dykket : God Middels Dårlig Utstyr Våtdrakt Tørrdrakt neoprene Tørrdrakt gummi Tørrdrakt nylon e.l Draken er min egen Drakten var lånt/leid Passformen var: God Mindre god Kapasitet flaskesett ved dykkets start: Pustegass: Alternativ luftkilde: Type: JA NEI Jakkevest Vingvest Frontvest Fylling fra: hovedapparat Separat gasskilde Var annet utstyr festet til vesten? JA NEI Hvis ja, hva slags utstyr: Vekter på belte Kg: Droppvekter i vest Kg: Vekter plassert annet sted Kg: Var annet utstyr festet til beltet? JA NEI Hvis ja, hva slags utstyr: Dykkested Basseng Strand Øy/holme Åpent hav Elv Ferskvann Strøm: Vind: Bølger: Temperatur luft/vann: Sikt nær overflaten: Sikt på største dyp: Største dyp: Dykketid: Bunntid: Problemet knyttet til dykke-episoden Problemene startet: Før dykket I overflaten Under Nedstigning Problemene realterte seg til: Utstyr Iland-/ Ombordstigning Vær-/ strømforhold Under oppstigning Planleggings-/ prosedyrefeil Organisering Pardykk m/mellomline Pardykk u/mellomline Overflateberdeskap: I båt På land Dykkeleder Dykker i beredskap Antall personer totalt: Alarm- og handlingsplan Beskrivelse av hendelsesforløpet gis på baksiden av skjemaet

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C))

Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C)) Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C)) fastsettes til bruk i Forsvaret Bergen, 04. juli 2011 Bernt Grimstvedt Kontreadmiral Generalinspektør for Sjøforsvaret

Detaljer

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb

Internkontrollhåndbok (IKH) for. Sjøtrollet Dykkerklubb Internkontrollhåndbok (IKH) for Sjøtrollet Dykkerklubb Versjon 12 (02/09/2013) 1 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. ORGANISERING... 3 3. OPPGAVEBESKRIVELSE FOR STYREVERV I KLUBBEN... 3 4. KLUBBENS VEDTEKTER...

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal.

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer