HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING"

Transkript

1 HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes September 2008

2 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse - er det viktig å ha et fellesdokument, slik at alle deltakere føler at sikkerheten er ivaretatt. Et slikt fellesdokument vil utgjøre en plattform som alle kan forholde seg til og kjenne igjen, selv om den vil kunne oppfattes både for restriktiv og for liberal - avhengig av egen sikkerhetsforståelse. Det er viktig at alle som er involvert i arrangementet (Kurs-/arrangementsleder, dykkeleder, båtfører, dykkere, osv.) har ens oppfatning av hvilke krav og prosedyrer (dykkepraksis) som er gjeldende. Ikke minst vil dette forebygge unødige diskusjoner hvor arrangementsansvarlig blir gjort til «drittsekk», samt at uheldige subjektive avgjørelser tatt på sparket. (Det er viktig at alle deltakerne skriftlig er orientert om hvilke krav de må innfri, før oppmøte). På samme måte som en klubb bekjentgjør sine sikkerhetsregler overfor sine medlemmer, er det helt nødvendig for NDF sentralt å ha klare regler ifm. ulike typer arrangementer. På denne bakgrunn har vi laget en oppstilling av de normer og krav som gjøres gjeldende i forbindelse med arrangementer hvor Norges Dykkeforbund sentralt har arrangøransvar. Et annet viktig element er det ansvar vi som arrangør har overfor offentlige lover og forskrifter: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester. (Tilrettelegging for aktivitet - F.eks. dykketreff, -leir og -tokt). Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. (Kurs - Både grunnkurs og videregående-/emnekurs). Forskrift om systematisk helse, -miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Skriftlig, dokumenterbart internkontrollsystem).

3 ANSVARLIG ARRANGØR: KURSANSVARLIG: Norges Dykkeforbund V/ Hadsel Undervanns Klubb Hadsel Undervanns Klubb ARR.STED: Vesterålen kurs og konferansesenter Kinnarps. Børøya

4 ORGANISASJON JURIDISK OG ØKONOMISK ANSVARLIG Norges Dykkeforbund v/ Hadsel Undervanns Klubb ARRANGØR Hadsel Undervanns Klubb DYKKE-LEDER Kjell Lorvik SAMBANDS- ANSVARLIG KOMPRESSOR- OPERATØR Svein Kåre Tømmerås BÅTFØRER STOR BÅT Jan Erik Jensen BEREDSKAPS- DYKKER Roger Tobiassen JOURNAL- FØRER Kjell Hanssen BÅTFØRER(E) LITEN BÅT Svein Kåre Tømmerås, Roger Tobiassen, Kjell Lorvik, NB! Over de forhold arrangør, dykkeleder og andre angitte delansvarlige/operatører plikter å sjekke, skal det føres journal som signeres av den ansvarlige iht. rubrikken «Kontrolleres av». Arrangør er ansvarlig for at de nødvendige journaler foreligger.

5 KRAV TIL DELTAKERE Utdanning Minimum utdannet i henhold til Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. (Eksempelvis CMAS* / PADI OWD i Norge). Spesielt for deltakere under 18 år: Skal ha samtykke til deltakelse fra foresatt. Kursansvarlig er ansvarlig for at dette sjekkes. Personlig dykkerutstyr Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for at eget utstyr er i forskriftsmessig stand. Arrangør og dykkeleder skal imidlertid nedlegge dykkeforbud dersom det er åpenbart at utstyret har mangler eller feil. Den enkelte dykker skal være utstyrt med følgende utstyrskomponenter. UTSTYRSDEL Maske Snorkel Svømmeføtter Flaskesett (Hovedsett) Pusteventil Manometer Instrument for måling av dybde Instrument for å ta tiden under vann Drakt Vektbelte Droppvekter Vest Kniv BEMERK Minimum 2000 l fri luft. Trykkprøvet siste 2 år (fra produksjonsdato til første trykkprøving 3 år). Tilpasset bruker. Betjening kjent av bruker. Vekter skal være plassert på belte med hurtiglås. Alternativt som droppvekter på vest eller flaskesett. Vekter festet til vest eller flaskesett, som kan droppes med ett enkelt håndgrep. Dersom vestflaske: Trykkprøving som for flaskesett. Lykt (Dersom nattdykking) ANBEFALTE UTSTYRSKOMPONENTER UTSTYRSDEL Alternativ luftkilde Markeringsbøye BEMERK Dersom separat flaske: Trykkprøving som for flaskesett. Med linelengde avpasset aktuelt dyp.

6 Helse I henhold til Norges Dykkeforbunds krav.: EGENERKLÆRING Norgesmesterskap i Undervannsfoto september 2008 Kursansvarlig: Hadsel Undervanns Klubb Se neste side for forklaring. Ved å signere på dette arket bekrefter du overfor kursledelsen at du ikke har hatt alvorlig sykdom siden du sist gjennomgikk helseundersøkelse for dykking. Du bekrefter spesielt at du ikke har hatt alvorlig sykdom i nervesystemet (inkludert bevissthetstap), stoffskiftesykdom, hjertesykdom eller har vært innlagt på sykehus. Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnr/sted Født: Sted Dato Deltakers underskrift: Hvis kandidaten/deltakeren har hatt sykdom/skade som anført over (og dermed ikke kan undertegne egenerkæringen) skal han/hun ta kontakt med lege (helst dykkekyndig) og bli vurdert mht. dykkemessig skikkethet.

7 Forklaring til utfylling av egenerklæringen Egenerklæringen skal fylles ut av alle dykkere som ønsker å delta på videregående dykkekurs, treff og lignende. Kandidater som er eldre enn 40 år og som undertegner denne egenerklæring skal vedlegg kopi av kjennelse på siste helseundersøkelse. (Med kjennelse menes forsiden av konvolutten Legesak-Konfidensielt-Åpnes kun av lege eller nederste del av skjemaet Legeundersøkelsen av fritidsdykkere/sportsdykkere hvor det er haket av for Helsemessig skikket til sportsdykking, samt sted/dato og legens underskrift). Hvis kandidaten/deltakeren har hatt sykdom/skade som anført på forrige side (og dermed ikke kan undertegne egenerklæringen) skal han/hun ta kontakt med lege (helst dykkekyndig) og bli vurdert med hensyn til dykkemessig skikkethet. Det er ikke nødvendig at en slik undersøkelse har samme omfang som ved førstegangsundersøkelsen - det er tilstrekkelig at legen ved samtale og/eller personlig undersøkelse forvisser seg om at ikke skaden/sykdommen øker risikoen for helseskade i forbindelse med dykking. Er legen i tvil bør han/hun kontakte dykkekyndig lege. Se nedenfor for kvittering av dykkelege dersom kanidaten ikke kan undertegne egenerklæringen Dykkere som er eldre enn 40 år må ha gjennomgått full helseundersøkelse for dykking i løpet av de siste 5 år. Kandidater som er eldre enn 60 år må ha framstilt seg for full helseundersøkelse i løpet av de siste 2 år. Slik helseundersøkelse bør om mulig gjøres hos dykkekyndig lege. Oversikt over dykkekyndige leger føres av Statens Helsetilsyn. Dykking er normalt en sikker fritidsaktivitet hvis den gjennomføres i samsvar med anbefalte retningslinjer og hvis dykkeren ikke lider av alvorlig sykdom eller skade. Kroppens luftfylte hulrom (spesielt bihuler, nese/svelg og lunger) er utsatt for spesiell belastning pga. det høye omgivelsestrykket. Tilstander som medfører risiko for nedsatt fysisk yteevne eller redusert bevissthetsnivå vil utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko for dykkeren selv og hans/hennes meddykker. Før du begynte utdannelsen din som sportsdykker (grunnkurset) gjennomgikk du en helseundersøkelse. Hvis du har hatt alvorlig sykdom siden du gjennomgikk helseundersøkelsen er det viktig at du tar kontakt med en dykkekyndig lege for å diskutere konsekvensene dette har for sikkerheten din under dykking. Det er ikke mulig å liste opp alle slags alvorlige sykdommer, skulle du være i tvil bør du konsultere en slik lege muntlig. Sykdommer som har medført bevissthetstap, sykehusinnleggelser og sykdom i nervesystemet, lungene og hjertet vil normalt være av en slik alvorlig art. Har du hatt langvarig plager fra nese, bihuler eller ører bør du også diskutere dette med en dykkekyndig lege. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Erklæring fra lege Undertegnede lege har den undersøkt (navn), (født), Jeg har gjennomgått kandidatens medisinske forhistorie (anamnese) og foretatt de nødvendige undersøkelser for å forsikre meg om at kandidaten ikke er helsemessig uskikket for dykking. Jeg bekrefter at kandidaten etter min mening kan gjennomføre dykking på kurs og arrangementer uten å være til fare for egen eller andres sikkerhet. Jeg har i nødvendig utstrekning gitt han/henne råd om andre dykkemedisinske forhold som han/hun bør ta hensyn til ved videre dykking. Sted Dato Legens underskrift: Legens stempel:

8 KRAV TIL SIKRING Overflateberedskap Ved dykking nærmere land enn 50 meter skal det være følgende beredskap: - Beredskapsdykker (Redningsdykker eller redningssvømmer. Vurdert ut fra aktuell dykkedybde). - Redningsline. Overflatefartøy (liten båt) anbefales. Ved dykking lengre fra land enn 50 meter skal det være følgende beredskap: - Beredskapsdykker (Redningsdykker eller redningssvømmer. Vurdert ut fra aktuell dykkedybde). - Følgebåt. Følgende funksjoner skal forøvrig være bemannet av kvalifiserte personer: - Dykkeleder. - Sambandsansvarlig. - Loggfører Utstyr på overflaten - Dykkeflagg - O 2 -terapiutstyr Alarmplan og Handlingsplan Se etterfølgende planer. Aktuelle data ut fra stedlige forhold fylles inn i alarmplanen før dykking starter. Generelle sikkerhetsregler Norges Dykkeforbunds Norm sikkerhetsregler gjøres gjeldende som generelle sikkerhetsregler. Med unntak av de punkter hvor det er satt spesifikke krav i forbindelse med kurset. Anvisninger som blir gitt av ledende personell skal følges. Pardykking/mellomline Det skal dykkes i par. Mellomline anbefales dersom denne ikke utgjør noen potensiell risiko for at dykkerne hekter seg fast. (Det vil si: Må vurderes ut fra forholdene). Overflatebøye (en pr. par) anbefales dersom denne ikke utgjør noen potensiell risiko for at dykkerne hekter seg fast. (Det vil si: Må vurderes ut fra forholdene). Jornalføring Det skal føres fellesjournal for all dykking under Norgesmesterskapet

9 HANDLINGSPLAN Dykkeleder og stedfortreder skal være oppnevnt før dykking startes. DYKKELEDER LEDER REDNINGSARBEIDET. ALL annen virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkeleders disposisjon. Kun de som har oppgaver/tildeles oppgaver skal oppholde seg på selve ulykkesplassen. ALLE dykkere SKAL opp til overflaten (oppkallingssignal), blåse opp egen vest og ta seg til land/fartøy. VARSLING AV HJELPEAPPARATET IVERKSETTES. På dykkeleders ordre. (Se alarmplan. Vanligvis journalførers oppgave). Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes. Transport iverksettes, alternativt: Helikopterlandingsplass markeres, eksempelvis med røyk ("day and night flare"). Pasientens dykkejournal, dybdemåler, ur, dykkecomputer og evnt. legeskjema skal følge med til behandlingsstedet. Dykkeleder og evnt. pardykker skal følge pasienten. Dykkeleders stedfortreder overtar ansvaret på dykkestedet. All videre dykking innstilles. Pasientens dykkeutstyr samles sammen og oppbevares urørt, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges (antall turn noteres). Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet. Dersom det er ulykke med personskade skal ingen uttale seg massemedia før politiet har foretatt nødvendige avhør. Massemedia skal bes om å henvende seg til politiet eller dykkeleder.

10 NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND - SIDE Dykkeren 1.1 Dykk ikke hvis du føler deg umotivert. 1.2 Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler. 1.3 Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking. 1.4 Legeundersøkelser må minimum gjennomføres etter aldersbestemte intervall i»dykkemanualen. 1.5 Dykk iht de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever. 2.0 Planlegging 2.1 Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få inn alle data. 2.2 Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks.: Svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket. 2.3 Planlegg og organiser krevende former for dykking i henhold til»dykkemanualen». Gjennomfør ikke slike for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks. på dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is. 2.4 Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten. Se»Dykkemanualen». 3.0 Organisering 3.1 Alle former skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Se»Dykkemanualen». Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres. 3.2 Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks.: Vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon. 3.3 Alle dykk krever minst én person i oveflateberedskap. 3.4 Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder, se»dykkemanualen». Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser. 3.5 Er det kun én dykker i vannet, skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land/overflate. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette. 3.6 Påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet. 3.7 Påses at handlingsplanen er kjent/gjennomførbar, og at alle vet hvilken funksjon de har ved en eventuell ulykke Forts.

11 NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND - SIDE Merking 5.0 Utstyr 4.1 Marker alltid stedet/området hvor det faktisk dykkes med dykkeflagget. Flagget (flaggene om nødvendig) skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteteten pågår. 5.1 Dykk alltid med komplett dykkeutstyr. Fjern aldri sikkerhetskomponenter. Eks. reservesjalter, oppstigningsvest m/vestflaske. En ny utstyrskomponent (sikkerhetskomponent) erstatter i regelen ikke andre komponenter, men kommer i tillegg. Ved spesielle former for dykking kan dog enkelte komponenter fjernes. Eks. Grottedykking 5.2 Sjekk utstyret nøye før dykket; foreta kameratsjekk. 5.3 Lån ikke bort utstyret til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking. 6.0 Etter dykket 6.1 Returner umiddelbart til overflaten ved aktivering av reserveluftmekanismen. Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagt slutt. 6.2 Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig. DET ER OFTE DEN «BAGATELLMESSIGE» - «GLEMTE» DETALJEN SOM FÅR OVERRASKENDE OG STORE FØLGER.

12 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK ARRANGØR Hadsel Undervannsklubb NDFs representant på stedet. Øverste ansvarlig og den som har det siste ordet. Ansvarlig for at: - alt fellesutstyr og beredskapsutstyr er tilstede og i tilfredsstillende stand. - sikringsrutiner, alarmplan og handlingsplan foreligger skriftlig og er steds- og virksomhetstilpasset. - det føres fellesjournal, som arkiveres. - alle rutiner, prosedyrer og krav gjøres kjent og følges. Delegerer arbeidsoppgaver iht. personellkrav. Godkjenner at dykking iverksettes, innenfor de stedlige objekt-, dybde-, trafikk-, strøm-, vær- og alarmmessige forhold. Bestemmer hvilken beredskap som skal gjennomføres ifm. det enkelte dykk og hvor mange dykkere som til enhver tid kan være i neddykket aktivitet. Kontrollerer at den enkelte dykker har utdanning godkjent av NDF og at vedkommende ikke klareres for dykk som ligger utenfor det kompetanseområdet som sertifikatet angir. Kontrollerer at gyldig legeundersøkelse foreligger og at egenerklæring er levert. (Dersom deltakelse krever dette). Dykkeforbud. - kan nedlegge generelt dykkeforbud dersom det etter hans/ hennes oppfatning ikke er forsvarlig å gjennomføre dykking. - nedlegge personlig dykkeforbud dersom det skal dykkes på objekter, til dybder eller under andre forhold enn det dykkeren anses kvalifisert for. Eller om deltakeren av annen årsak synes indisponert for det aktuelle dykket. - nedlegge dykkeforbud dersom en deltaker ikke forholder seg til de anvisninger som blir gitt. Skal inneha CMAS ***- apparatdykkersertifikat. (Dispensasjon fra dette krav kan innvilges dersom kursansvarlig på annen måte kan dokumentere nødvendige kvalifikasjoner). Skal kjenne til alle normer og krav som er aktuelle for arrangementet. Bør fortrinnsvis ha erfaring fra lignende arrangement, helst fra funksjon utover ren deltakelse.

13 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK Arrangør: FORTS. Arrangør kan ikke ta ansvar for forfatningen på den enkelte deltakers utstyr, men skal nedlegge dykkeforbud dersom utstyret har synlige mangler eller på annen måte synes å være i tvilsom stand. Ref. krav til personlig dykkeutstyr. Ved lån/leie av ustyr ar det tilbyders ansvar at utstyret er i forskriftsmessig stand.

14 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK DYKKELEDER Ansvarlig for: - at alt nødvendig fellesutstyr medbringes til dykkeplassen. - at ut- og iland(ombord)stigningsmulighetene er akseptable, også med tanke på bevisstløs dykker. Skal ha gjennomført NDFs Dykkelederkurs. (CMAS ***-sertifisering - apparatdykking- innehar dykkelederkompetanse) Utpekes av arrangør. - at dykkestedet er markert med dykkeflagg og evnt. annen nødvendig signalgivning. - at det ikke dykkes over et større område enn hva som kan betjenes av det tilgjengelige overflatemannskap. - at maksimal dybde og dykketid er avtalt. - at alle aktuelle data føres inn i fellesjournalen. - at dykkelaget gjennomfører kameratsjekk og gjør seg kjent med hverandres utstyr. - at ingen av dykkerne har vekter i vestlommer e.l. Ref. krav til personlig dykkeutstyr. - å iverksette iht. sin oppgave ifølge gjeldende alarm- og handlingsplan. - at dykkeplassen forlates i ryddet stand. Dykkeforbud. Dykkeleder plikter å nedlegge dykkeforbud: - om en deltaker synes indisponert for det aktuelle dykket. - dersom en deltaker ikke forholder seg til de anvisninger som blir gitt. Dykkeleder kan ikke ta ansvar for forfatningen på den enkelte deltakers utstyr, men kan nedlegge dykkeforbud dersom utstyret har synlige mangler eller på annen måte synes å være i tvilsom stand. Ref. krav til personlig dykkeutstyr.

15 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK BEREDSKAPSDYKKER Overholde den beredskap (plassering og påkledning) som er bestemt av kursansvarlig. Iverksette, på ordre fra Dykkeleder, iht. gjeldende handlingsplan. Skal inneha CMAS **-sertifikat. Utpekes av Dykkeleder. JOURNALFØRER Fører alle aktuelle data inn i fellesjournalen. Rapporterer under dykket til Dykkeleder. Avlevere fellesjournalen til kursansvarlig etter endt dykking. God kjennskap til bruken av Norsk Standard Dykketabell. Utpekes av Dykkeleder. Det kan også vurderes om dykkeleder selv, eller sambandsansvarlig, fører journalen. SAMBANDSANSVARLIG Betjene aktuelt sambandsutstyr. Teste sambandsforholdene på aktuelt sted. Kjenne bruken av utstyret og aktuelle sambandsprosedyrer. Utpekes av arrangør. Nødvendig sertifisering kontrolleres av Kursansvarlig. Det kan vurderes om dykkeleder. Journalfører eller båtfører også er sambandsansvarlig. BÅTFØRER - LITEN BÅT Påse at fartøyet er sjødyktig og at alle nødvendige rutiner og plassering av utstyr er kjent for alle ombord. Påse at det er flytemidler til alle ombord. Kjenne fartøyet og kunne føre dette på forsvarlig måte. Være fylt 16 år dersom fartøyet har en motor på mer enn 10 hk eller kan komme opp i en hastighet på over 10 knop. Utpekes av Dykkeleder. Offentlig krav. BÅTFØRER - STOR BÅT Påse at fartøyet er sjødyktig og at alle nødvendige rutiner og plassering av utstyr (spesielt redningsutstyr) er kjent for alle ombord. Godkjent/sertifisert iht. offentlige regler. Arrangør sjekker tilstedeværelse av førerpapirer, passasjersertifikat, ol.

16 PERSONELL ANSVAR / OPPGAVER KRAV BEMERK KOMPRESSOROPERATØR Betjene og overvåke kompressoren iht. aktuell driftsinstruks. Påse at kompressoren ikke benyttes dersom filterenes kapasitet/driftstid er overskredet eller av annen årsak kan mistenkes å gi uren luft. Påse at andre personer ikke oppholder seg ved kompressoren. Føre kompressorjournal Være opplært på kompressoranlegget med tilhørende aktuelle driftsinstruks. Være fylt 18 år. Utpekes av arrangør. (Dersom ikke annet skriftlig er avtalt med kompressoreier eller evnt. samarbeidspartner). Offentlig krav.

17 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV FØRSTEHJELPSKRIN Anbefalt minimumsinnhold: Håndbok om førstehjelp, 1 forbindings- og klessaks. 3 store og 3 små enkeltmannspakker, 1 rull plaster, 1 rull heftplaster, 2 ruller elastisk bind, 3 ruller gasbind, 1 pakke sikkerhetsnåler. Minimum 1 stk. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. O 2 -TERAPIUTSTYR Flaske(r) trykkprøvet siste 5 år Alle komponenter godkjent og rengjort for 100% O 2. Minimum 500 liter fri gass. Godt vedlikeholdt. For gjennopplivning: 1 stk. pr. dykkeplass. (Hver enkelt båt regnes som dykkeplass). For å kunne gi 100% på maske: 1 stk. pr. 25 deltakere. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. REDNINGSGRIND/- PRESENNING Redningsgrind: Stor nok i forhold til høyde på fribord, kai, ol. Kunne tåle belastning på 300 kp. (Gjelder også for hver enkelt spile). Redningspresenning: Stor nok i forhold til høyde på fribord, kai, ol. Kunne tåle belastning på 200 kp. 1 stk. for hvert fartøy som har et fribod eller hver kai som er høyere enn at en bevisstløs dykker kan løftes ut av vannet av èn person. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder.

18 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV SAMBANDSUTSTYR Kunne kobles opp mot telenettet. Minimum 1 stk. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Sambandsansvarlig. DYKKEFLAGG Minimum størrelse: 120x100 cm. Spennes opp som et seil. Opplyst om natten. Minimum 1 stk. pr. dykkeplass. Det må vurderes om dykkeplassen krever flere flagg for å markere ulike leder. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. STRØMLINE Flyteline med bøye i enden. Tykkelsen må være så stor at lina er lett å holde tak i, med hansker. Det kan være en fordel om det er slått en rekke knuter på lina. Etter behov. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Dykkeleder. KOMPRESSOR Levere pusteluft i henhold til myndighetenes krav. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Kompressoroperatør. Offentlig krav.

19 UTSTYR KRAV ANTALL KONTROLLERES AV LITEN BÅT STOR BÅT Sjødyktig. Antall personer, motorstyrke o.l. iht. fabrikantens anbefalinger. Evnt. sertifiseringer og utstyr iht. myndighetenes krav. Sjødyktig. Sertifiseringer og utstyr iht. myndighetenes krav. Ved arrangementstart: Arrangør. Daglig: Båtfører. Offentlig krav. Eier og båtfører. Offentlig krav.

20 Dykkested: Dato: / FELLESJOURNAL HADSEL UNDERVANNSKLUBB Dykkeleder: NØDNUMMER: Lege/ambulanse/AMK: 113 Nr til nærmeste tlf.: Hyperbar ( Haukeland ): DYKKERDATA FØR DYKKET Dykket Etter dykket Sikring ( sett kryss) Dykkeren Luft Tid og dybde Par St. by NR nr Navn O2 Flagg Line Bøye / Båt Sertifikat Dykk totalt Siste dykk Flaske størrelse Flaske trykk Tabell Planlagt totaltid Planlagt dybde Ned kl Opp kl Max dyp Tillegg for N2 Bunn tid Total tid Flaske trykk Ny N

21

22 AVVIKSRAPPORTERING RAPPORTSKJEMA - DYKKE-EPISODE DENNE MELDINGSBLANKETTEN UTGJØR EN VIKTIG DEL AV DYKKERNES EGET KVALITETSIKRINGSSYSTEM. DET ER VIKTIG AT VI KAN LÆRE AV HVERANDRE - SLIK AT UTDANNING, DYKKEPRAKSIS OG DYKKEUTSTYR KAN UTVIKLES I HENHOLD TIL DE ERFARINGER SOM GJØRES. Frivillig Fornavn: Etternavn: Født: Adresse: Telefon/e-post: Kjønn: Alder: Høyde: Vekt: Siste legesjekk: Kondisjon: Fylles ut så nøyaktig som mulig Dykkekompetanse Fridykker Apparatdykker Under utdanning Grunnutdanning Videregående kurs Antall dykk totalt: Når (år): Type/Når: Antall dykk i år: Kompetanse/Erfaring ift. det aktuelle dykket : God Middels Dårlig Utstyr Våtdrakt Tørrdrakt neoprene Tørrdrakt gummi Tørrdrakt nylon e.l Draken er min egen Drakten var lånt/leid Passformen var: God Mindre god Kapasitet flaskesett ved dykkets start: Pustegass: Alternativ luftkilde: Type: JA NEI Jakkevest Vingvest Frontvest Fylling fra: hovedapparat Separat gasskilde Var annet utstyr festet til vesten? JA NEI Hvis ja, hva slags utstyr: Vekter på belte Kg: Droppvekter i vest Kg: Vekter plassert annet sted Kg: Var annet utstyr festet til beltet? JA NEI Hvis ja, hva slags utstyr: Dykkested Basseng Strand Øy/holme Åpent hav Elv Ferskvann Strøm: Vind: Bølger: Temperatur luft/vann: Sikt nær overflaten: Sikt på største dyp: Største dyp: Dykketid: Bunntid: Problemet knyttet til dykke-episoden Problemene startet: Før dykket I overflaten Under Nedstigning Problemene realterte seg til: Utstyr Iland-/ Ombordstigning Vær-/ strømforhold Under oppstigning Planleggings-/ prosedyrefeil Organisering Pardykk m/mellomline Pardykk u/mellomline Overflateberdeskap: I båt På land Dykkeleder Dykker i beredskap Antall personer totalt: Alarm- og handlingsplan Beskrivelse av hendelsesforløpet gis på baksiden av skjemaet

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter......3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse Side: 1 av 12 Rutiner og prosedyrer for hvordan Tønsberg DK etterlever lover og forskrifter På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører TDK på området helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Skistranda Nærsnes Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Veibeskrivelse Kjørerute til Skistranda fra Oslo Ta E18 retning Drammen. I enden av langsletta etter IKEA kommer man til avkjøring

Detaljer

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB UTGAVE: 1.3 Revidert mai 2009 Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Bærum undervannsklubb INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon

Detaljer

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB UTGAVE: 2.0 Revidert: November 2013 Side 1 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2015 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. Prøv dykking - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1 Norges Dykkerforbunds Norm for arrangering av "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Innhold 1. Formål... 3 2. Organisering og bemanning... 3 2.1. Godkjenning og innmelding... 3 2.2. Arrangør...

Detaljer

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0 IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN Rev. 1.0 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Dykking med barn og ungdom Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL TRENINGSPERSONELL

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-14 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-01-2010 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 SERTIFISERINGSKRAV... 6 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund Rammeplan for EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5

Detaljer

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet og

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 08-09-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen, er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre: - Menneske - Teknologi - Organisasjon MTO Dødsulykke

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Direktoratet for Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Kopi: Arbeidsdepartementet Kulturdepartementet

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Introduksjonsdykk Norges Dykkeforbund Gyldig fra 17-02-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL ARRANGEMENTET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL

Detaljer

HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber

HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber HMS / IK (Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll) en guide for dykkeklubber Om Internkontroll (IK)... 3 Vi må ha IK, men IK- systemet kan lages over en felles mal... 3 Hensikten er å gi en oversikt

Detaljer

Nr 3 2007 Mai. I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket

Nr 3 2007 Mai. I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket Nr 3 2007 Mai I denne utgaven kan du lese om: Sikkerhet Ledermøtet 2007 Pinsetreff Jubileumsdykket Vel overstått vinter! - Og vi ser at våren er i full gang med kontinuerlige værskifter. Det stopper selvfølgelig

Detaljer

Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008

Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008 Lov for Moss Undervannsklubb Vedtatt 14.mars 2008 (Sikkerhetsregler på baksiden) Lov for Moss Undervannsklubb Side 1 av 8 Lov for Moss Undervannsklubb Lov for Moss Undervannsklubb (heretter kalt Idrettslaget),

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR HADSEL UNDERVANNSKLUBB 05.02.2008 Side: 1 Aktuelle lover og forskrifter 1. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) 2. Forskrift om systematisk helse-, miljø-

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE

IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE IK-SYSTEM FOR RANA SPORTSDYKKERE Siste oppdatering 28.11.2011 - Has 2 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:...

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal.

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR KRAGERØ DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Kragerø dykkeklubb 2 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB

Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB Internkontrollsystem for Grenland Dykkeklubb 1 IK-SYSTEM FOR GRENLAND DYKKEKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Kap Tittel Side 1 Aktuelle lover og foreskrifter 4 - All virksomhet i klubben 4 - Dykkevirksomhet 4

Detaljer

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser.

Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser. Høringssvar ref:2017/8431 2.8.1 26-3 Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser. I PADI systemet ligger beredskapsplaner og risikovurderinger innebygd i systemet, derfor

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Advanced Nitrox kurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Advanced Nitrox kurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Advanced Nitrox kurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2011 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK DYKKERMANUAL Innholdsfortegnelse Side 3. Forord Side 4. Organisasjonskart Side 5. Dykkerfartøy Side 6. Ansvar/kvalifikasjoner Side 6. Daglig leder Side 6. Dykkerleder Side 7. Dykker Side 7. Beredskapsdykker

Detaljer

Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker kan dermed ikke brukes.

Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker kan dermed ikke brukes. Side 1 av 9 Direktoratet for Arbeidstilsynet Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø Dykking Konkrete råd Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

HELSEATTEST. Rett til innsyn: Utøver har til enhver tid rett til innsyn i de helseopplysningene som omhandler utøveren selv.

HELSEATTEST. Rett til innsyn: Utøver har til enhver tid rett til innsyn i de helseopplysningene som omhandler utøveren selv. Alle utøvere som skal vurderes for representasjonsoppgaver for et særforbund tilsluttet helseattestordningen, må avgi helseopplysninger til helseteamet i det aktuelle forbundet innen den frist som er fastsatt

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f Statens jernbanetilsyn 1 Skjema til bruk ved helseundersøkelse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane,

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 4500 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Gjentatte dykk samme dag og dykking fortløpende mer enn tre dager, har vist seg å øke risiko for trykkfallssyke, særlig ved belastende dykking.

Gjentatte dykk samme dag og dykking fortløpende mer enn tre dager, har vist seg å øke risiko for trykkfallssyke, særlig ved belastende dykking. Dykking Ved arbeidsdykking utføres et arbeidsoppdrag under vann ved hjelp av tilført pustegass. Dette kan være luft eller annen gassblanding tilført fra overflaten eller fra selvforsynt dykkerutstyr (scuba).

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Spesifisert til Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk dykking Generelt Ålesund Brannvesen

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK.

INTERNKONTROLLHÅNDBOK. INTERNKONTROLLHÅNDBOK. 0. INNHOLDSFORTEGNELSE. Utarb.av: F.J Godkj.av: Rev.nr. 2 Dato: 20.11.2001 Inngår i medlemsutgave 1 Internkontroll for Sandvika Dykkeklubb. 1.1 Internkontrollhåndboken. X 2 Organisasjon.

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Dokumenteier: Fakultetsdirektøren Dokumentansvarlig: Gyldig fra: 1.6.2012 Gjelder for: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker

Detaljer

Søknad om bedriftssertifikat 304/2008

Søknad om bedriftssertifikat 304/2008 Søknad om bedriftssertifikat 304/2008 Sertifisering F-gass Versjon: 2.04 Gjelder fra: 10.02.2015 Skjema Skrevet av: va Godkjent av: ls Sidenr: 1 av 5 SØKNAD OM BEDRIFTSSERTIFISERING IFØLGE EU FORORDNING

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS INFORMASJONSSKRIV TIL UTØVERE 4.12-1 START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

Instruks for kalibrering av ER60

Instruks for kalibrering av ER60 Ref.id.: KS&SMS-4-2-05 Standard Side 1 av 5 Instruks for kalibrering av ER60 1. Hensikt Hensikten med kalibrering er å kontrollere ekkoloddets yteevne og stabilitet og om nødvendig justere parametrene

Detaljer

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning 1.1 Rederiets og skipsfører sitt ansvar og myndighet 1.1.1 Har rederiet etablert et sikkerhetsstyringssystem? Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet. Forskrift

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Akondroplasi-studien

Akondroplasi-studien Forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt: Akondroplasi-studien - En kartlegging av helseutfordringer, medisinske komplikasjoner og helsetjenestetilbud til voksne med akondroplasi Hvorfor? for sjeldne

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART Håndhevelse av regler treningsansarlig Hovedansvar: Ansvar delegeres til: - Klubber Som treningsansvarlig påtar du deg ansvar i henhold til Det Nasjonale

Detaljer

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa.

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa. Foto: Espen Rekdal Photography DYKK SIKKERT Fritidsdykking byr på fantastiske og uforglemmelige inntrykk og opplevelser. Livet under vann er fascinerende. Flere tusen nordmenn er fritidsdykkere og har

Detaljer

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1

Beredskapsplan Hårfagreritt. Versjon 1 Beredskapsplan Hårfagreritt Versjon 1 2014 Ritt trase... 3 Sikkerhet og Beredskap... 3 Beredskaps organisasjon... 3 Ritt leder... 3 Leder sikkerhet... 3 Definert person som skal være bekjentgjort for alle

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører NDF Dykker- og instruktørstandarder Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører Revisjon 2012 Gyldig fra 01.11.2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 2 OVERSIKT... 3 NDF/CMAS*

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07

Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07 Ubekreftet sammendrag fra plandokumenter og tekstendringer gitt i kommunestyre-vedtak - sak. 53/07 av 18.06.07 og sak. 73/07 av 25.10.07 Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07 1. Bruksbegrensninger : 1.1

Detaljer