SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC"

Transkript

1 SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC BRUKS-OG VEDLIKEHOLDS- HÅNDBOK N Made in Italy Docma Srl Via dell Artigianato, Raldon di San G. Lupatoto VR (Italia) #

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 1 Symboler. 2 Tekniske data. 2 Samsvarserklæring. 3 Forord... 4 Standardutstyr.. 5 Installasjon.. 5 Varsel- og faresymboler 5 Generelle sikkerhetsforskrifter 7 Støy. 7 CE-merking.. 8 Identifikasjonsskilt. 8 Garanti.. 9 Motor Igangsettingstabell Vedlikehold av motoren Vedlikehold av reduktor Bruk av vinsjen Tabell over bremsebruk Bruk av bremse og trekkraft Tabell over trekkraft/utrulling Periodisk vedlikehold.. 17 Demontering og kassering. 18 Reservedeler Tegning Vinkeltrekk med trinse Sidetrekk med to trinser INNLEDNING For at den nye skogsvinsjen skal fungere perfekt, og for at du skal forstå bruken og redusere risiko for personskader og/eller skader på produktet, ber vi deg om å lese nøye gjennom instruksjonene i denne håndboken. Passende bruk og riktig vedlikehold er viktig for operatørens sikkerhet og garanterer en sikker og lang levetid til produktet du har kjøpt. Dersom det blir nødvendig å skifte ut komponenter, må du kun bruke originale reservedeler. Ikke bruk reservedeler med lavere kvalitet. Noen vedlikeholdsoperasjoner kan kreve opplært personale; i dette tilfellet må du henvende deg til forhandleren der du kjøpte maskinen. Når du utfører reparasjoner eller bruker reservedeler som ikke er i samsvar med instruksjonene og anbefalingene i denne håndboken, kan dette føre til unødvendig risiko for din personlige sikkerhet og for riktig funksjon av maskinen. Selv om indikasjonene i denne håndboken er komplette og korrekte, kan de ikke være fullstendige og forutse alle mulige konsekvenser som skyldes feil bruk av maskinen og/eller at indikasjonene ikke blir fulgt. Det er derfor påbudt å bruke maskinen til den bruken den er beregnet for og på den måten som er beskrevet her. Denne håndboken må alltid være tilgjengelig for eventuell ytterligere informasjon. 3 1 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

4 2. SYMBOLER Indikerer fare for personskader eller alvorlige skader på maskinen. 3. TEKNISKE DATA Gir råd for en mer funksjonell bruk av maskinen Modell VF150 Automatic Mål (mm) 590x360x360 Vekt (kg) 27 Maksimal trekkraft (kg) 1420 Trekkraft med retur (kg) 2840 Trommelkapasitet 80 m tau mm 5 Motor 54,20 cc Bremsetype Automatisk Oppvikling Automatisk Hver skogsvinsj er utstyrt med en etikett med alle spesifikke tekniske data om den bestemte versjonen. SKOGSVINSJ VF150 OBS: Skogsvinsjen VF150 Automatic er ikke en løftevinsj. Det er forbudt å bruke den til å løfte gjenstander/personer. 2 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

5 DOCMA S.R.L. VIA DELL ARTIGIANATO, RALDON S. G. LUPATOTO (ITALIA) Undertegnede firma CE-SAMSVARSERKLÆRING DOCMA S.R.L. via dell Artigianato, Raldon S. G. Lupatoto (Italia) erklærer på eget ansvar at skogsvinsjen Mod. VF150 og Mod. VF150 Automatic Serienummer er i overensstemmelse med vesentlige sikkerhets- og helsekrav i henhold til følgende EU-direktiver: 2004/108/EC 2006/42 EC /88/EC For å kunne bekrefte overensstemmelse med ovenfornevnte direktiver har vi konsultert følgende harmoniserte standarder: EN EN EN : UNI EN ISO : UNI EN ISO : UNI EN ISO UNI EN ISO : UNI 9344: ISO 19472:2006 RALDON, 2. mars 2011 DOCMA SRL Claudio Chirulli 3 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

6 4. FORORD Du må lese gjennom hele denne håndboken før du bruker maskinen. I motsatt fall fraskriver Docma S.r.l. seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr, ting eller på selve maskinen. I denne håndboken beskrives bestemmelsene for bruk og vedlikehold, og nødvendige indikasjoner for riktig bruk av skogsvinsjen VF150 der denne håndboken er vedlagt. Under bruk av skogsvinsjen må du alltid huske på at deler i bevegelse kan forårsake alvorlige skader på ting eller personer dersom den brukes feil eller med manglende oppmerksomhet. For å anvende maskinen med minst mulig risiko og maksimal oppmerksomhet, må du følge indikasjonene nedenfor: 1. Oppbevar alltid dokumentasjonen som følger med maskinen innen rekkevidde, og husk at den er en del av maskinen. Ved et eventuelt eierskifte må dokumentasjonen vedlegges skogsvinsjen. 2. Les indikasjonene i håndboken og tilpass din egen adferd deretter. 3. Ikke la operatører som ikke først har lest denne dokumentasjonen bruke maskinen. For å opprettholde sikkerhetskravene på maskinen, må brukeren: 1. Unngå feil bruk av maskinen. 2. Ikke omgå eller fjerne sikkerhets- og beskyttelsesinnretningene. 3. Utføre normale vedlikeholdsinngrep regelmessig. 4. Bruke kun originale reservedeler. 5. Skifte skadde beskyttelses- og sikkerhetsinnretninger umiddelbart. 6. Skifte ståltauet umiddelbart også ved kun lettere skader. Riktig bruk og regelmessig vedlikehold garanterer at maskinen fungerer som den skal over lengre tid, og sørger for å opprettholde en passende verdi ved et eventuell videresalg. Vi ber deg om følge forskriftene i denne dokumentasjonen nøye, og unngå uaktsomhet ved bruk av maskinen. I motsatt fall fraskriver produsentfirmaet seg ethvert ansvar. Feil bruk av maskinen og/eller endringer på selve maskinen, inkludert bruk av tilbehør som ikke kommer fra produsentfirmaet, fører til at garantien forfaller umiddelbart, og fritar produsentfirmaet for ethvert ansvar angående produktet. Forhandleren der du kjøpte maskinen og Docma S.r.l. er til din disposisjon for ytterligere forklaringer og for å garantere nødvendig service. 4 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

7 Firmaet Docma S.r.l. reserverer seg retten til å utføre endringer på produktet når som helst og uten forvarsel. 5. STANDARDUTSTYR Vinsjen VF150 leveres med følgende standardutstyr: - 2 kroker med lås på 1,25 tonn. - CE-samsvarssertifikat (i håndboken), - bruks-og vedlikeholdshåndbok, - sikkerhetsmerking (piktogrammer) på maskinen, - garantisertifikat (i håndboken), 6. INSTALLASJON Vinsjen leveres til kunden klar til bruk. Den er lett å håndtere med håndtaket på maskinen og hullet bak på maskinen. Selv om startbryteren er solid, anbefaler vi ikke at den brukes til flytting av maskinen. Før installasjon av maskinen, må arbeidsstedet klargjøres. Det må være langt fra varmekilder og enheter som kan lage gnister. Det er svært viktig å lese denne håndboken, og spesielt sikkerhetsforskriftene som du finner i de neste avsnittene, før du starter arbeidet. Du blir minnet på noen av sikkerhetsforskriftene med piktogrammer (gule og blå) som er klebet på maskinen. 7. VARSEL-OG FARESYMBOLER (PIKTOGRAMMER) 7.1 FARESYMBOLER På maskinen finner du noen klebemerker med både enkle forklaringer og varsel- og faresymboler. Noen av disse symbolene gjengis i forskjellige deler av denne håndboken, for å understreke den åpenbare faren ved operasjonene som blir utført. 5 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

8 I dette avsnittet finner du et sammendrag av disse etikettene med deres betydning: Enhver potensiell farlig situasjon blir vurdert mer detaljert i de neste kapitlene. Fig. 1 Før enhver operasjon med maskinen må du lese bruks- og vedlikeholdshåndboken nøye. Fig. 2 Fare for hendene. Ikke fjern beskyttelsesinnretningene på maskinen, selv ikke for en kort stund. 7.2 PÅBUDT BRUK AV PVU Fig. 3 Beskytt hørselen med øreklokker eller ørepropper. Bruk beskyttelsesbriller. Fig. 4 Bruk beskyttelseshansker. Fig. 5 Bruk vernesko. 6 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

9 8. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom forskriftene som er opplistet nedenfor. 1. Maskinen er produsert for å manøvreres av kun én operatør. 2. Under arbeid må operatøren bruke antiskli-sko, hansker og beskyttelsesbriller. 3. Ikke røyk i nærheten av vinsjen, og ikke kast sigarettstumper på bakken. 4. Arbeidsområdet må holdes rent og uten hindringer; kontroller alltid at underlaget ikke er glatt. 5. Plasser vinsjen i et område som er jevnt opplyst, uten reflekser og blendingskilder. Ikke begynn arbeidet før det garanteres gode lysforhold uten blendingsrisiko, selv ikke for en kort stund. 6. Før du begynner arbeidet må du kontrollere stabiliteten og tilstanden til beskyttelsesvernene. 7. Prøv trommelens bevegelser på tomgang. 8. Ved skadde eller ødelagte deler, må du kontakte autorisert personale fra produsentfirmaet. Utføre reparasjoner eller få ikke-autorisert personale til å utføre reparasjoner betyr (ved eventuelle ytterligere skader) å bruke utstyr som ikke er skikket og potensielt farlig, og i tillegg forfaller garantien. 9. Riktig og sikker bruk betyr at maskinen er plassert på et jevnt underlag uten mulighet for å svinge på langs eller tvers. På denne måten er det dessuten enklere å vikle tauet jevnt opp på trommelen. 10. Før du utfører kontroller, rengjøring, vedlikehold osv., må du slå av forbrenningsmotoren og sette knappen på styrehåndtaket på Under bruk av skogsvinsjen må klærne eller kjeledressen til operatøren være uten frynser eller annet som kan henge seg opp i trommelen. 12. Under arbeidet må du unngå at det oppholder seg barn, voksne eller dyr rundt utstyret. I motsatt tilfelle må du holde dem på trygg avstand. 13. Ikke bruk skogsvinsjen til formål den ikke er beregnet for. 14. Du må anvende de reservedelene som er oppgitt i bruksinstruksjonene og i katalogen. Dersom du ikke følger disse indikasjonene, betyr det at du bruker utstyr uten sikkerhetsgaranti. 15. Varsel- og fareskiltene som er omtalt i avsnitt 7 må alltid være tydelige og lesbare. De må holdes rene og skiftes ut når de ikke lenger er godt lesbare. 16. Reparasjoner må utføres av personale som er autorisert av produsentfirmaet. 17. Produsentfirmaet er til din disposisjon for å garantere nøyaktig service. 9. STØY Støy er en uønsket lyd eller en ubehagelig og irriterende hørselsopplevelse. Lydtrykket måles i desibel (db) med apparater som heter lydtrykkmålere. Lovdekret 277/91 har fastsatt noen parametre for å vurdere hvilken risiko støy medfører for helsen. Dekretet tar i betraktning følgende parametre: 7 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

10 a) Eksponering for støy under 80 db: ingen risiko for helsen. b) Eksponering for støy på mellom 80 og 85 db: laveste risikoterskel, personalet har rett til å bli informert om personlig verneutstyr. c) Eksponering for støy på mellom 85 og 90 db: middels risikoterskel; gi personalet opplæring om bruk av personlig verneutstyr og eventuelle legekontroller. d) Eksponering for støy over 90 db: det er påbudt med bruk av personlig verneutstyr, kontrollorganet må informeres om overskridelse av støygrensen, det må opprettes et register over eksponerte arbeidstakere. 9.1 VINSJENS LYDTRYKKNIVÅ Lydtrykknivået på motoren til skogsvinsjen, målt med lydtrykkmåler etter A-skalaen på arbeidsstedet, er på min. 74 db, maks. 98 db. Det er derfor påbudt å følge forskriftene i forrige punkt d). Øreklokkene må alltid befinne seg i nærheten av vinsjen og alltid brukes av operatøren. Det er arbeidsgiverens ansvar å overholde påbudet. 10. CE-MERKING Skogsvinsjmodellen VG150 er produsert i henhold til bestemmelsene som er fastsatt av Det europeiske fellesskapet, og oppgitt i direktivene: 2004/108/EC 2006/42 EC 2002/88/EC EN EN UNI EN ISO : UNI EN ISO :2005 UNI EN ISO UNI EN ISO : UNI 9344: ISO 19472: IDENTIFIKASJONSSKILT Identifikasjonsskiltet til maskinen (Fig. 11) er festet slik at det ikke kan fjernes, på venstre side av vinsjen på hoveddekslet. Det inneholder generelle og spesifikke identifikasjonsdata om vinsjmodellen det er festet på, CE-merket og produksjonsår. Fig. 11 DOCMA SRL Via dell'artigianato, 14 Raldon di S. G. Lupatoto VR IT VF150 Motor: 54,50 cc Maksimal trekkraft: 1420,00 kg. Hastighet: 20 m/m Trommelkapas itet: 80 m tau Ǿ 5 mm Mål: 550x360x360 cm Made in Italy Vekt: 23,00 kg Produksjonsår: 2009 Serienummer: Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

11 12. GARANTI GARANTISERTIFIKAT Denne maskinen er utviklet og realisert med høyst moderne produksjonsteknikker: Produsentfirmaet garanterer sine produkter i 24 måneder fra kjøpsdatoen, med unntak av produkter for kontinuerlig profesjonell bruk ved arbeid for tredjeparter, der garantien gjelder 6 måneder fra kjøpsdatoen. GARANTIVILKÅR 1) Garantien regnes fra kjøpsdatoen. Produsentfirmaet skifter gratis ut deler med defekter i materiale og utførelse. Garantien dekker ikke utskifting av maskinen. 2) Teknisk personale vil gripe inn når de kan, alt etter organiseringsmuligheter og i alle tilfeller så snart som mulig, og en eventuell forsinkelse er ikke en grunn til å stille krav om skadeerstatning og heller ikke forlengelse av garantiperioden. 3) Hvis du vil kreve garantiservice, må du vise garantisertifikat stemplet av forhandleren til autorisert personale, fullstendig utfylt og med kjøpsfaktura eller kjøpskvittering vedlagt, eller et annet gyldig dokument som viser kjøpsdatoen. 4) Garantien forfaller ved: - tydelig mangel på vedlikehold - feil bruk av produktet eller tukling - bruk av upassende smøremidler eller brennstoff - bruk av ikke-originale reservedeler eller tilbehør - inngrep utført av ikke-autorisert personale 5) Produsentfirmaets garanti gjelder ikke for deler som utsettes for normal driftsslitasje: pakninger, tennplugg, startsnor, sikkerhetsinnretninger mot kutt- eller friksjonsskader, filtre osv. 6) Fraktutgifter, transport og arbeid er kundens ansvar. 7) Eventuelle skader som er oppstått under transport må umiddelbart meldes til transportøren for at garantien ikke skal forfalle. 8) Hvis det oppstår skader eller havari under garantiperioden eller etterpå, har ikke kunden rett til å stoppe betalingen og heller ikke rett til avslag i prisen. 9) Produsentfirmaet svarer ikke for eventuelle direkte eller indirekte skader på personer eller ting som skyldes feil på maskinen eller konsekvenser av tvunget og langt bruksavbrudd. SKOGSVINSJ MOD. VF150 AUTOMATIC SERIENUMMER FORHANDLERENS STEMPEL KJØPSDATO 9 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

12 13. MOTOR Skogsvinsjen er utstyrt med en 2-takts motor, og det må derfor kun brukes oljeblandet drivstoff. Preparer kun en blanding som rekker fra gang til gang. Ikke røyk, og fyll drivstoff kun når motoren er slått av og ikke befinner seg i nærheten av åpen flamme. Bruk drivstoff med et oktannummer på 90 eller høyere. Du må kun blande bensinen med olje for 2-takts motorer i forholdet 50 : 1 (2%). Viktig Bland innholdet i kanna energisk og lenge. Dette bør gjøres hver gang man tar ut drivstoff fra kanna. Blandingen kan bli for gammel og forringes med tiden. Ikke bruk ukers gammel blanding; den kan ødelegge motoren. Fyll tanken kun opp 3/4 med blanding for å tillate ekspansjon. DRIVSTOFFPÅFYLLING Drivstoffpåfylling må kun utføres når motoren er slått av. Pluggen på tanken må åpnes langsomt for å la eventuelt trykk slippe ut. Etter påfylling må tankpluggen strammes korrekt. Flytt vinsjen minst 3 m fra påfyllingsstedet før du setter motoren i gang. Før påfylling må du rengjøre godt rundt tankpluggen. Smuss inne i tanken kan forårsake driftsproblemer på motoren. Påse at innholdet er jevnt blandet ved å riste på kanna eller tanken. IGANGSETTING Følg fasene på tegningen på side 11 for igangsetting. FIGUR A: Sett knappen/bryteren på kontrollspaken i laveste stilling. FIGUR B: Trykk noen ganger på membranen for la blandingen komme inn i forbrenningskammeret og trykk på dekompresjonsknappen. FIGUR C: Åpne choken ved å flytte spaken oppover. FIGUR D: Dra et par ganger i startsnoren. FIGUR E: Senk chokespaken. FIGUR F: Dra i startsnoren til motoren starter. Dersom motoren ikke starter, gjentas operasjonen. STANSE MOTOREN Flytt gasspaken til minimum og vent noen sekunder slik at motoren kjøler seg ned. Sett jordbryteren i høyeste stilling. ADVARSEL: Når motoren går på minimum 2600 ~ 3000 omdreininger, skal ikke vinsjen rotere. Dersom minimumshastigheten er for høy, må du dreie hastighetsskruen for minimum mot urviseren. 10 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

13

14 14. PERIODISK VEDLIKEHOLD AV MOTOREN Kontroller regelmessig at alle skruene på skogsvinsjen er på plass og godt tilstrammet. Skift ut skadde, slitte og sprukne deler. Kontroller alltid om ståltauet er slitt og skift det eventuelt ut ved minste tegn på slitasje., LUFTFILTER Kontroller luftfilteret regelmessig alt etter arbeidsforholdene - Fjern dekselet - Fjern forfilteret og filteret - Rengjør filteret med en blanding av bensin / olje og vri det, væt filteret med olje. Sett det på plass i motsatt rekkefølge. DRIVSTOFFILTER Ved rengjøring og utskifting av drivstoffilteret fjerner du pluggen fra tanken og trekker ut filteret med en krok eller en lang nebbetang. Kontroller regelmessig at filteret er i god stand, og skift det ut dersom det er svært skittent. MOTOR Fjern regelmessig støv og smuss fra åpningene på motoren, sylinderdekselet og sylindervingene med en børste eller trykkluft for å forhindre overoppheting. TENNPLUGG Du må ta ut og rengjøre tennpluggen periodevis (minst hver 50. time) og regulere avstanden mellom elektrodene ( ). Skift den ut dersom den er svært skitten og slitt, og i alle fall etter 100 arbeidstimer. Dersom den er svært skitten, må du kontrollere reguleringen på forgasseren, prosentdelen 2% (1:20) av olje i blandingen, og påse at oljen er av god kvalitet og beregnet på 2-takts motorer. 15 VEDLIKEHOLD AV REDUKTOREN Dersom det lekker olje fra reduktoren, må du reparere den umiddelbart for å unngå skader på drivverket. BREMSEBELEGG De 2 bremsebeleggene som er montert sammen med reduktoren slites ujevnt. Antageligvis fører middels bruk til at de slites ned etter 800 arbeidstimer. Hver gang du forbereder deg på å bruke vinsjen, må du kontrollere at den er i orden. BREMSEHÅNDTAK Som vist i figuren under, må du kun bruke gassknappen når du samtidig trykker inn bremsens utkoblingsspak. På sidene 14 og 15 vises rekkefølge og bruksforklaring. Da utkobling av bremsen, ved å senke spaken, er svært viktig under oppvikling av tauet, må du kontrollere at den er i orden hver gang du skal bruke vinsjen. En rask visuell kontroll gis av bevegelsen på klemspakene som er plassert over reduktoren: begge skal konvergere mot midten når spaken senkes. Dersom dette ikke skjer, må du regulere kabelen inne i hylsteret som er koblet til spaken. Operasjonen må utføres av kvalifisert personale 12 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

15 16. BRUK AV VINSJEN 16.1 FESTE VINSJEN Ved bruk av en ring-stropp eller en løkke-stropp, med minst 2 tonns kapasitet, fester du vinsjen til et tre eller en påle med tilstrekkelig styrke til å tåle kreftene som de utsettes for, og slik at man unngår at stroppene ryker eller skades. Korrekt festing skjer ved å vikle stroppen halvveis opp til festepunktet og feste de to endene på stroppen til låsekrokene bak på vinsjen (fig. A). Unngå bestemt å vikle stroppen helt opp til festepunktet, da denne operasjonen kan føre til feil justering av vinsjen med det resultatet at kraften blir dårlig fordelt mellom de to endene på stroppene. Unngå at fremmedlegemer kommer mellom båndet og de to krokene 16.2 OPPVIKLING AV TAUET Tauet som vikles på trommelen må være sertifisert og oppfylle alle gjeldende kvalitetsog sikkerhetskrav. Dersom tauet er ødelagt, slitt eller sammenklemt, må det skiftes ut med et nytt tau. Bruk av upassende eller skadd tau er farlig og dumt; det kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader i området rundt arbeidsstedet der man bruker vinsjen. 13 Hel eller del vis reproduksjon av denne håndboken er ul ovlig

16

17 Oppvikling av tauet er en svært viktig operasjon for at tauet skal vare lenger. Vinsjen (med motoren slått av) må plasseres på et plant underlag slik at tauet kan vikles opp jevnt på hele trommelens overflate. Etter at du har forsikret deg om at taulederen er i endeanslaget på venstre side av strukturen, tar du tak i enden på tauet og plasserer det mellom lederullene (fig. A), og deretter inn i hullet på venstre side av trommelen (fig. B) så langt det går. Deretter strammes settskruen under inngangshullet (fig. C). Skru løs festeknotten (fig. D) til trommelen kan dreie fritt manuelt, og drei tauet minst 5 ganger på trommelen med spent tau og skru så festeknotten helt til igjen. Nå kan du starte motoren på vinsjen ved å følge alle instruksjonene i avsnitt 14 om motoren. Når vinsjen er i gang vikler du opp tauet stramt. Pass på at det fordeler seg jevnt på hele trommelens overflate. En korrekt oppvikling forlenger tauets levetid og forhindrer farlige klemskader BRUK AV AUTOMATISK BREMS OG TREKKRAFT På forrige side (side 14) finner du en tabell med forklaring av bremsefunksjonen og hvordan den brukes. Feil bruk av bremsen kan skade komponentene på vinsjen, og derfor legger vi stor vekt på dette avsnittet. Som vist i den første figuren (med forbudsring) må du ikke trykke på gassknappen uten først å ha trykket bremsespaken helt inn. Derfor må du alltid trykke på spaken som kobler ut bremsen før akselerering. Feil bruk kan skade sentrifugalclutchen på motoren. Derfor må du trykke på bremsespaken (FIGUR A) og så gi gass. For å bremse (FIGUR B) må du slippe gassknappen og samtidig bremsespaken som går automatisk tilbake til opprinnelig stilling. På denne måten blokkeres lasten uten mulighet for å skli ned eventuelle skråninger. Ved kun å trykke på bremsespaken (FIGUR C), uten å gi gass, kan operatøren senke lasten sakte ned ved behov. Når man har tatt hensyn til alle forholdsreglene som er spesifisert flere ganger i denne håndboken, og som er nødvendige for at arbeidet skal gå sikkert for seg for operatøren og for de som eventuelt deltar i trekkoperasjonene, kan man begynne selve trekkarbeidet. Trekk, eventuelt med unntak av de under 300 kilo, bør utføres ved hjelp av et returhjul som gir større sikkerhet under arbeidet og bedre utnytte av vinsjen. Trekk av tung last må utføres ved hjelp av retur med dobbelt tau. Det er forbudt å oppholde seg ved trekkvinkelen som ståltauet danner, da dette kan ryke og treffe dem som oppholder seg i nærheten. Dersom man arbeider i nærheten av en vei, må alle tilganger og hull som kan føre til at stammen kommer ut av selve veien, dekkes. 15 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

18

19 Stammen som skal trekkes må festes med en skogskjetting eller ved hjelp av en choker-kjetting med kabel på 10 mm. Det er forbudt å feste stammen som skal trekkes med tauet viklet opp på vinsjtrommelen. Vi gjentar at skogsvinsjen kun skal brukes av opplært personale med nødvendig PVU slik at bruken er mest mulig sikker. Alle som deltar i trekkoperasjoner må ha sine presise oppgaver og vite om de andres oppgaver. Husk tilslutt å unngå belastning over vinsjens kapasitet. Maksimal trekkraft er oppgitt i kapittel 3 på side 2 i denne håndboken og på identifikasjonsskiltet som er klebet på verneinnretningene på vinsjen. Tabellen på side 16 forklarer hvordan tauet skal rulles ut og vikles opp. Utrulling av tauet (Fig. A) skjer manuelt etter å ha løsnet på hjulet på siden av trommelen, helt til trommelen dreier fritt. Oppvikling av tauet (Fig. B), skjer ved å trykke på bremsespaken og deretter på gassen, etter å ha dreid hjulet på siden helt til. 17. PERIODISK VEDLIKEHOLD. I denne delen angis minimums operasjonene som må utføres periodevis for å vedlikeholde vinsjen korrekt. Dersom disse retningslinjene følges, garanteres maskinen en lengre levetid og driftskostnadene blir lavere. Alt vedlikehold må utføres når motoren er slått av og med knappen på bryteren på 0. Kontroller tiltrekkingen på alle skruene og festemutrene. Kontroller at alle beskyttelsene er på plass og i god stand. Kontroller at fareetikettene, PVU-etikettene og etiketten med tekniske data er lesbare. I motsatt fall må du henvende deg til forhandleren for å få dem skiftet ut. Kontroller metallstrukturen på vinsjen utvendig og påse at det ikke finnes deformeringer. Kontroll av motoren: se avsnitt 14, side 12 Kontroll av reduktoren: se avsnitt 15, side 12 Kontroll av ståltauets tilstand. 17 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

20 Kontroll av tauet, som allerede nevnt, må utføres hver gang skogsvinsjen skal brukes. Dersom tauet er ødelagt, slitt eller sammenklemt, må det skiftes ut med et nytt tau. Bruk av upassende eller skadd tau er farlig og dumt; det kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader i området rundt arbeidsstedet der man bruker vinsjen. Alt vedlikehold må utføres når motoren er slått av og med knappen på bryteren på 0. Kontroller tiltrekkingen på alle skruene og festemutrene. Kontroller at alle beskyttelsene er på plass og i god stand. Kontroller at fareetikettene, PVU-etikettene og etiketten med tekniske data er lesbare. I motsatt fall må du henvende deg til forhandleren for å få dem skiftet ut. Kontroller metallstrukturen på vinsjen utvendig og påse at det ikke finnes deformeringer. Kontroll av motoren: se avsnitt 14, side 12 Kontroll av reduktoren: se avsnitt 15, side 12 Kontroll av ståltauets tilstand. Kontroll av tauet, som allerede nevnt, må utføres hver gang skogsvinsjen skal brukes. Dersom tauet er ødelagt, slitt eller sammenklemt, må det skiftes ut med et nytt tau. Bruk av upassende eller skadd tau er farlig og dumt; det kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader i området rundt arbeidsstedet der man bruker vinsjen. 18. DEMONTERING OG KASSERING Når vinsjen ikke kan brukes lenger og den skal demonteres, bør den leveres til en autorisert anlegg for sortering og kassering eller til en kommunal miljøstasjon (etter tillatelse), da maskinen er laget med noen materialer som kan gjenvinnes. Det er strengt forbudt å kaste den i naturen. 19 RESERVEDELER Alle originale Docma/Forest reservedeler kan kjøpes eller bestilles hos områdeforhandleren. For å gjøre det enklere å bestille rett type reservedel, må du oppgi maskinmodell og produksjonsår til forhandleren. På de siste sidene i dette heftet finner du tegninger over modellene som er beskrevet i håndboken, med tabell over komponentnumre som må oppgis ved bestilling. 18 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

21 20 RESERVEDELSLISTE KODE PLASSERING BESKRIVELSE 1 Frihjul 2 Flensbolt 3 Krone 4 Lager med lagerhus 5 Deksel 6 Trommel 7 Krone foran 8 Taulederen 9 Cart 10 Skrue 11 Håndtak 12 Tauet presser 13 To ruller 14 To Krone 15 Bremsehylse 16 Tykkelse 17 Struktur 18 Spakplate foran 19 Vaskemaskin 20 Spakplater høyre 21 Spakplater venstre 22 Kontrollspak 23 Låsekrok 24 Bremsehåndtak 25 Pinjong 26 Lager med lagerhus 27 Reduktor 28 To bremsebelegg 29 To bremsespak 30 Krone 31 To Kjede 32 Pinjong 33 Pinjong 34 Pinjong 35 Deksel 36 Motor 54,20 19 Hel eller delvis reproduksjon av denne håndboken er ulovlig

22 VF150 AUTOMATIC

23

24

25 NOTE:

26 ...

27

28 PRODUCTION:

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

SVM 25 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

SVM 25 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK INNHOLD TEKNISK INFORMASJON... 3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 DRIFT, FORHOLDSREGLER...4;5;6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 7 BRUKSOMRÅDER... 4 MONTERING AV MODULSEKSJONER... 4 MONTERING

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer