Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3"

Transkript

1 Side 1 av 8 Ullensvang herad Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: Arkivsaknr: 12/87 Dato: 08. mai 2013

2 Side 2 av 8 Vurdering av risiko og sårbarheit - ROS-analyse. Ved utarbeiding av planar for utbygging skal planmyndigheit sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) vert gjennomført for planområdet, eller sjølv føreta slik analyse (Plan- og bygningsloven 4-3). ROS-analysen skal kartlegga kva uynkste hendingar som kan inntreffa, vurdera sannsynet for at desse hendingane inntreff og konsekvensen av dei. Ei uynskt hending er definert som ein hending som representerer ein fare for mennesker, miljø, økonomiske verdiar og/eller drift/produksjon. Alle aktuelle tema, inkl. dei som vert vurdert til ikkje å medføra risiko, skal gå fram av analysen. I sin uttale til varsel om oppstart av planarbeid dagsett gjer Fylkesmannen merksam på at ROS-analysen må nytta akseptkriteria som er i tråd med byggjeteknisk forskrift (TEK 10). Nedanfor er nytta mal for ROS-analyser som er utarbeidd av fylkesmannen i Hordaland. Sannsyn for liv og helse, miljø og materielle verdiar Sannsyn Vekt Definisjon Svært sannsynleg 6 Meir enn ei hending for kvart 20 år. Mykje sannsynleg 5 Mindre enn ei hending for kvart 20 år, men meir enn ei hending for kvart 100 år. Sannsynleg 4 Mindre enn ei hending for kvart 100 år, men meir enn ei hending for kvart 200 år. Noko sannsynleg 3 Mindre enn ei hending for kvart 200 år, men meir enn ei hending for kvart 1000 år. Lite sannsynleg 2 Mindre enn ei hending kvart 1000 år, men meir enn ei hending for kvart 5000 år. Usannsynleg 1 Mindre enn ei hending kvart 5000 år. Grenseverdiar for konsekvens Konsekvens Vekt Liv og helse Miljø Materielle verdiar Katastrofalt 6 Meir enn 10 døde, og/eller meir enn 20 alvorleg skadde. Kritisk 5 Inntil 10 døde, og/eller inntil 20 alvorleg skadde. Alvorleg 4 Alvorlege (varige) personskader og inntil 3 omkomne. Ein viss fare 3 Personskade som medfører sjukemelding og lengre fråvær. Liten 2 Personskader kan førekoma, fråvær begrensa til eigenmelding. Ubetydeleg 1 Få og ubetydelege personskader. Varige og alvorlege miljøskader av stort omfang. Langvarig og i verste fall varig skade på miljøet. Store og alvorlege miljøskader som det vil ta tid å utbetra (dvs fleire tiår). Miljøskader av stort omfang og middels alvoligheit eller: Skader av lite omfang men høg alvorlegheit. Små skader på miljø, og som vert utbetra av naturen sjølv etter kort tid. Ingen eller få og ubetydelege miljøskader og/eller forureining. Fullstendig øydelegging av materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skader for meir enn kr Varig produksjonsstans. Fullstendig øydelegging av materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skader inntil kr Produksjonsstans > 1 år. Tap av og/eller kritisk skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skader begrensa opp til kr Produksjonsstans > 3 månader. Alvorleg skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skader begrensa opp til kr Produksjonsstans < 1 månad. Mindre lokale skader på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skader begrensa opp til kr Produksjonsstans > 1 veke. Små eller ingen skader på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skader begrensa til kr Produksjonsstans < 1 veke.

3 Sannsyn Sannsyn Sannsyn Side 3 av 8 Risikograd Medfører uakseptabel risiko. Her skal risiskoreduserande tiltak gjennomførast, alternativt skal det gjennomførast meir detaljerte ROS-analyser for ev. å avkrefte risikonivået. ALRAP-sone, dvs. avbøtande tiltak skal/bør gjennomførast for å redusera risikoen så mykje som råd. (ALARP=As Low As Reasonable Practical). Det vil ofte vera naturleg å leggja ein kost- nytteanalyse til grunn for vurdering av endå fleire risikoreduserande tiltak. I utgangspunktet akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal/bør gjennomførast når det er mogleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. Liv og helse Konsekvens S6 S5 S4 S3 S2 S1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Miljø Konsekvens S6 S5 S4 S3 S2 S1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Materielle verdiar Konsekvens S6 S5 S4 S3 S2 S1 K1 K2 K3 K4 K5 K6

4 Side 4 av 8 Naturfarer Uønska hending/tilhøve Ekstremvær Sterk vind Potensiell risiko for: Liv og Miljø helse Materielle verdiar S5xK1 S5xK1 S5xK1 Merknad: Sterk vind kan førekoma, særleg fallvindar kan vera sterke i området, men dei vert vurdert til ikkje å utgjera spesiell fare for planområdet. Store nedbørsmengder S5xK1 S5xK1 S5xK1 Kan førekoma men medfører liten risiko. Store snømengder S5xK1 S5xK1 S5xK1 Kan førekoma men medfører liten risiko. Sterk kulde S5xK1 S5xK1 S5xK1 Kan førekoma men medfører liten risiko. Flaumfare Flaum i elvar og bekkjer S5xK1 S5xK1 S5xK1 Kan førekoma men medfører liten risiko. Sjå rapport frå Geotest AS dagsett : "Uttaksområdet er anlagt i et fremskutt terreng som har et lite nedbørsareal bak seg. Det går en bekk inn i bruddområdet som i store deler av året er tørrlagt. Hovedelva fra fjellet ovenfor steinbruddet går i sin helhet utenfor bruddet. Nedslagsområdet for denne elva utgjøres av et større fjellområde. Elva har gjennom sin erosjon gitt opphav til en urkjegle noen hundrede meter ovenfor steinbruddet se bilde nr. 2. Dette elveløpet synes å ha stabilisert seg i et leie syd for rotpunktet til urkjeglen. Urkjeglen er for en stor del beplantet med granskog, og kjeglen synes nå å ha stabilisert seg på de flatere partier nedenfor." Flaum i vassdrag/innsjøer Ingen vassdrag/innsjøar i planområdet. Overvasshandtering S5xK1 S5xK1 S5xK1 Overflatevatn vert leia til eksisterande bekkelaup aust (nedst ) i planområdet. Springflo/stormflo Historisk flaumnivå Skredfare Kvikkleireskred Ingen registrert førekomst av kvikkleire i området. Lausmasseskred S2xK1 S2xK1 S2xK1 Det er ikkje observert lausmassar i området som utgjer skredfare. Is- og snøskred Data frå Skredatlas (aktsemdkart for snøskred) viser at planområdet ligg i utlaupsområde for snøskred. S2xK3 S2xK2 S2xK2 Sjå rapport frå Geotest AS dagsett : "Dersom snøskred skal utløses, må terrenget ha helling på minimum 30 grader. Selv om urkjeglen stedvis har en helling på mer enn 30 grader så har

5 Steinras/steinsprang Historiske hendingar Byggegrunn Setningar Utglidningar Radon Plante og dyreliv Planter S2xK3 S2xK1 S2xK1 S2xK1 S2xK1 S2xK1 Side 5 av 8 kjeglen som regel en ansamling av grove blokk i sin ytterkant, dette er med på å binde snøen til underlaget, videre er denne kjeglen såpass gjengrodd at snøskred neppe utløses. Nedenfor kjeglen er det flate og brede partier som eventuelle skredmasser vil bli avsett i." Data frå Skredatlas (aktsemdkart for steinsprang) viser at planområdet ligg i utlaupsområde for steinsprang. Sjå rapport frå Geotest AS dagsett : "Opp for skytebanen står det fram en vertikal fjellvegg. Denne veggen kan gi blokkfall. Imidlertid vil en steinblokk som løsner herfra falle ned i urmassene under og eventuelt rulle nedover i nordøstlig retning. Steinsprang fra fjellveggen vil ikke kunne føre til skader i forbindelse med driften av steinbruddet." Skrednett viser ingen hendingar i planområdet. Lite aktuell. Lite aktuell. Radon i grunnen er ikkje undersøkt. Det er utarbeidd rapport i 2012 om verknadar på naturmiljøet v/dag Holtan. Konklusjon: "Tiltaket vil derfor neppe ha stor negativ influens på de registrerte naturkvalitetene. Av denne grunn ansees tiltaket å få små negative virkninger på naturmangfoldet." Dyr S2xK1 S2xK1 S2xK1 Dag Holtan rapporterer at det ikkje vart funne raudlista artar. Fuglar S2xK1 S2xK1 S2xK1 Dag Holtan rapporterer at det ikkje vart funne raudlista artar. Kulturminner S2xK1 S2xK1 S2xK1 Hordaland fylkeskommune (HF) har gjennomført arkeologisk registrering i området. Det vart ikkje påvist automatisk freda kulturminne. HF har ingen vidare merknadar på noverande stadium i planprosessen. Andre uønska hendingar Skog- og vegetasjonsbrann S3xK1 S3xK1 S3xK2 Maskiner og anleggsutstyr i steinbrotet vil ikkje vera særleg utsett. God tilkomst for brannvesenet via vegen til skytebanen. Jordskjelv S2xK1 S2xK1 S2xK1 Kan føre til nedfall frå fjellveggen som er etablert i drifta. Gode rutinar på rensk og sikring etter kvart som arbeidet skrid fram skal etablerast.

6 Side 6 av 8 Verksemdbasert sårbarheit Uønska hending/tilhøve Brann/eksplosjon Brannfare bygg Potensiell risiko for: Liv og Miljø helse Materielle verdiar Merknad: Brannfare maskiner og køyretøy S5xK1 S5xK2 S5xK2 Det kan oppstå brann i anleggsmaskiner og køyretøy. Gode rutiner på vedlikehald og ettersyn. Brannsløkkingsmateriell tilgjengeleg i maskiner og køyretøy. Eksplosjonsfare S4xK1 S4xK2 S4xK2 Sprengstoff og drivstoff skal oppbevarast etter gjeldande reglar og forskrifter. S5xK2 S5xK1 S5xK2 Sprengningsuhell. Drivar i steinbrotet er ansvarleg for at sikkerheit vert ivareteken ved sprengningsarbeid. Jf. Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap 10, bruk. Energitransport Høgspent Lågspent Gass Forureina vatn Drikkevasskjelde Badevatn, fiskevatn, vassdrag og liknande Nedbørsfelt S2xK2 S2xK1 S2xK2 S5xK1 S5xK1 S5xK1 Det går høgspentanlegg gjennom området i dag som luftspenn. Kabel skal leggjast i grøft utanom steinbrotet. Det går ikkje lågspentanlegg gjennom uttaksområdet. Ikkje aktuelt. Det ligg drikkevasskjelder i tilknyting til steinbrotet. Dette er så langt ein kjenner til vassforsyning til fritidsbustad på gnr/bnr 64/134, 64/41 og 64/135. Drivar har ansvar for at desse ikkje vert ureina av drifta i steinbrotet. Grunnvassnivå S2xK1 S2xK2 S2xK1 Det er lite sannsynleg av drift i steinbrotet vil påverka grunnvatnet. Forureining - grunn Kjemikalieutslepp Forureining luft Støv/partiklar/røyk/lukt Drift av uttaket skal fylgja bestemmelsane i kapittel 30 i Forskrift om begrensning av forurensning

7 Side 7 av 8 Støy S2xK1 S2xK2 S2xK1 S6xK1 S6xK2 S6xK1 (forurensningsforskriften). Støvkjelder vil vera vegstøv i samband med drifta og frå gjennomgangstrafikk. Det vil og verta støv i samband med boring og knusing av stein. Tiltak er asfaltering av deler av vegen, gode rutinar på salting og vatning av vegen og støvdemping med vatn i produksjonen. Kilde Akustikk AS har utarbeidd rapport (5810-1) dagsett juli 2011 for støyvurdering av Aga skytebane og Aga steinbrot. "Det er beregnet støy fra de ulike driftsfaser. Det er bare de to fasene 1) boring og 2) knusing som gir støy av betydning: For boring er det viktig at aktiviteten blir varslet for naboskapet i god tid, spesielt for fritidsboligen (ca 50 rett øst for feltet) og boligen (ca 100 m øst for feltet). For uskjermet boring i midten av feltet er typisk støy vist i vedlegg C, figur C1, støynivå L den =55-60 db. Ved uskjermet boring i sørøstre del av feltet, vil støyen ligge opptil ca. 5 db høyere. For knusing er det viktig at knuseren har en viss skjerming fra terrenget (står ned i ferdig utsprengt grop, eller får skjerming fra ein opplagt voll med høyde som topp knuser). For knusing med en slik voll mot den nærmeste fritidsboligen og boligen er typisk støy vist i C2: med støynivå ca. L den =55-56 db. Med uskjermet knusing på nedre del av feltet vil støynivået ved fritidsbolig/bolig ligge ca 10 db høyere. For vanlig drift (bearbeiding, opplasting) er typisk støy under støygrensen selv for aktivitet i nedre del av feltet. Ved uskjermet drift midt i feltet vil koten for L den =55 db gå inne i selve steinbruddet." Friluftsliv og tilgjenge til sjø Fri ferdsel langs sjø Friluftsliv S6xK1 S6xK1 S6xK1 Steinbrotet kan ha ein viss negativ verknad på friluftsliv med tanke på opplevelsen av fjordlandskapet både på land og frå sjøen. Sårbarheit knytt til infrastruktur Uønska hending/tilhøve Trafikkfare Trafikkulykker på veg Potensiell risiko for: Liv og Miljø helse Materielle verdiar S5xK1 S5xK1 S5xK1 Merknad: Det vert ein markert auke i store køyretøy på lokalvegen frå steinbrotet og ned til fv 550. Det vil auke risikoen for trafikkulukker på lokalvegen.

8 Side 8 av 8 Forureining Støv/partiklar S6xK1 S6xK1 S6xK1 Fartsnivået vil vera lågt. Tiltak vil vera gode rutinar for vedlikehald og ferdsel, særleg på vinterføre. Så lenge det er grusdekke på lokalvegen vil vegstøv vera ei plage for dei som bur langs vegen, både fastbuande og dei med fritidsbustad. Tiltak vil vera asfaltering av deler av vegen og gode rutinar på salting og vatning. Støy S6xK1 S6xK1 S6xK1 Støy frå fylkesvegen vil ikkje ha noko å sei for planområdet med unnatak for fritidsbustaden. Lukt Utslepp/kjemikalier Ingen kjent risikofaktorar Ikkje aktuell Ulukker på nærliggande vegar/transportåre Veg S6xK1 S6xK1 S6xK1 Fylkesveg 550. Ulukker på vegen vil ikkje påverka planområdet i nemnande grad av di planområdet ligg heva over fylkesvegen. Sjø Luft Ikkje aktuell Ikkje aktuell

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR.

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. 897 819422 Bankforbindelse: Ringerike Sparebank Kontonummer : 2280.35.29640

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no BJARNE SENNESETH SKREDFAREVURDERING

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11.

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Dato; 20.01.2014 Vedtatt; 26.02.2014 Planid; 2030 2013012 GENERELT. Oversikt Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for

Detaljer