ETM/V 110/112/114/116

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETM/V 110/112/114/116"

Transkript

1 ETM/V 110/112/114/ Bruksanvisning N

2 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter, alt etter løtestativets høyde og de lokale orholdene: Stående, med montert løtestativ (ved lave høyder) Stående, med delvis montert løtestativ, bøyd mot ørerens vernetak (ved middels høyder), hydraulikkledningen or løteunksjonen er avskilt. Stående, med demontert løtestativ (ved større høyder), alle hydraulikkledninger mellom grunnapparat og løtestativ er avskilt. F Sikkerhetshenvisninger or sammenbygningen og igangsettingen Sammenbyggingen av kjøretøyet på bruksstedet, igangsettingen og innøringen av øreren år kun gjøres av skolert og autorisert personale ra produsenten. Først etter at løtestativet ble montert skikkelig, år hydraulikkledningene orbindes med grensesnitt grunnapparat / løtestativ, og trucken tas i bruk N 1

3 N

4 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på en kortattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man orsikre seg om at man reererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. m Sikkerhetsanvisninger og viktige orklaringer er merket med ølgende piktogrammer: ngir sikkerhetsanvisninger som må overholdes or å unngå personskader. ngir anvisninger som må overholdes or å unngå materielle skader. ngir anvisninger og orklaringer. t o ngir standardutstyr. ngir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis orståelse or at vi orbeholder oss retten til endringer i orm, utstyr og teknikk. Ut ra innholdet i denne bruksanvisningen må det deror ikke stilles krav til bestemte egenskaper or maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - TYSKLND Teleon: +49 (0) 40/ N

5 0108.N

6 Innholdsortegnelse B Formålsmessig bruk Truckbeskrivelse 1 Bruksområde...B 1 2 Komponent- og unksjonsbeskrivelse...b Truck...B Lastopptak...B 5 3 Tekniske data standardmodell...b Ytelsesdata or standardtrucker...b Standardmast-utørelser...B Mål...B EN-normene...B Forhold som betinger bruken...b 8 4 Markeringspunkter og typeskilt...b Typeskilt, truck)...b Lastdiagrammer, bæreevne / lasttyngdepunkt / løtehøyde...b Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegael...b Lastdiagram, bæreevne / sideorskyver...b Jekkpunkter...B 11 C Transport og ørste igangsetting 1 Lasting med kran...c 1 2 Første igangsetting...c 1 3 Bevege trucken uten egendrit...c 2 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syreylte batterier...d 1 2 Batteritype...D 1 3 Batteriet gjøres tilgjengelig...d Forbikobling av kjørestrømavbruddet...d Batterivogn nødrigjøring...d 3 4 Opplading av batteriet...d 3 5 Sette inn og ta ut batteriet...d 4 6 Batteriindikator, batterivakt, dritstimeteller...d N I 1

7 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser or drit av trucken...e 1 2 Beskrivelse av betjenings- og indikatorelementene...e 2 3 Igangsetting av trucken...e Henvisning til bruk av sikkerhetsbeltet o...e 7 4 rbeid med trucken...e Sikkerhetsregler or kjøring...e Kjøring, styring, bremsing...e Innstilling av gaelarmene...e Løte opp og sette ned lastenheter...e Lasting, løting og transport av lastenheter...e Betjening av tilleggsutstyr...e Trucken parkeres sikkert...e 15 5 Inormasjons- og serviceanviser (LIS)...E LED-kontrollys...E Tastaturunksjoner...E Display...E Endring av truckparametre...e 19 6 Hjelp ved eil...e 20 7 Tilleggsunksjoner i el-anlegg...e Setevarme...E rbeidslyskaster...e Roterende varsellys...e Blitzlys...E DC/ DC - transducer-på-/ av- bryteren...e Forbikoblingstrykknapp (ES / Elektrisk slagbegrensing)...e LED Sideskyver midtstilling...e N I 2

8 F Vedlikehold av trucken 1 Dritssikkerhet og miljøvern...f 1 2 Sikkerhetsorskriter or vedlikehold...f 1 3 Service og inspeksjon...f 3 4 Vedlikeholds-sjekkliste...F 4 5 Smøreplan...F Dritsmiddel...F Tankvolum ETM/V 110, 112, F 7 6 Service-henvisninger...F Trucken orberedes or service- og vedlikeholdsarbeider...f Åpne dekselet...f Åpning av batteridører og setedøren...f Kontroll av hydraulikkoljenivå...f Kontroll av bremsevæskenivå...f Vedlikehold av tilbakeholdingsbeltet o...f Kontroll av elektriske sikringer...f Ny igangsetting...f 12 7 Gaeltrucken settes ut av drit...f Tiltak ør stans...f Tiltak under stans...f Ny oppstart etter stans...f 13 8 Sikkerhetskontroll etter en viss tid og etter uvanlige hendelser (D: UVV-kontroll etter BGV D27)...F N I 3

9 I N

10 Formålsmessig bruk De «regler og bestemmelser or orskritsmessig bruk av gulvørte kjøretøyer» (VDM) er inkludert i leveringsomanget or denne gaeltrucken. Den er en bestanddel av bruksanvisningen og må absolutt ølges. Nasjonale orskriter utover disse orskritene gjelder uten innskrenkninger. Den gaeltrucken som beskrives i denne bruksanvisningen er en truck som er beregnet or heving og senking samt transport av ladeenheter. Det er deror strengt nødvendig at gaeltrukken kun benyttes og vedlikeholdes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. En annen type bruk er ikke ormålsmessig og kan øre til skader på personer, gaeltrucken eller gjenstander. Fremor alt må det unngås at gaeltrukken overbelastes ved løting av or tunge eller ensidige laster. Typeskiltet eller lastdiagrammet som er oppgitt på trucken er orpliktende or den maksimale lasten som kan løtes. Gaeltrucken må ikke brukes i brannarlige eller eksplosjonsutsatte områder eller i korrosjons-orårsakende eller svært støvholdige områder. m Operatørens orpliktelser: Operatør i henhold til denne bruksanvisningen er hver naturlig eller juridisk person som selv bruker gaeltrucken eller som gir i oppdrag å bruke gaeltrucken. I spesielle tileller (.eks. leasing, utleie) er operatøren den personen som iølge avtalen mellom eier og bruker av gaeltrucken skal overta de nevnte dritsorpliktelser. Operatøren må sørge or at gaeltrucken kun brukes ormålsmessig og at alle arer or liv og helse or brukeren eller tredje personer unngås. Dessuten må det aktes på at uhellorebyggende orskriter, andre sikkerhetstekniske regler samt reglene or drit, service og vedlikehold overholdes. Operatøren må sørge or at alle brukere har lest og orstått denne bruksanvisningen. Ved å ikke være oppmerksom på denne bruksanvisningen, aller garantien vår bort. Tilsvarende gjelder når det blir utørt usakelig arbeide på gjenstanden av kunden og/ eller tredjeperson, uten godkjennelse av produsentens kundeservice. Montering av tilbehørsdeler: Påmontering eller innmontering av tilleggsanordninger som har innvirkning på gaeltruckens unksjoner eller som supplementerer gaeltruckens unksjoner, er kun tillatt etter skritlig tillatelse av produsenten. Eventuelt er det nødvendig å å en tillatelse av de lokale myndigheter. En godkjennelse av de lokale myndigheter erstatter ikke er tillatelse av produsenten N 1

11 N

12 B Truckbeskrivelse 1 Bruksområde Type ETM/V er en elektrisk risikt skyvemast-gaeltruck med tverrsete, i trehjulsutørelse. Den er beregnet til bruk på jevnt underlag or løting og lytting av last.den kan stable laster inn eller ut og transportere denne over lengre kjørestrekninger Løteevnen remgår av typeskiltet. Type Bæreevne Lasttyngdepunkt ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm ETV kg 600 mm 0903.N B 1

13 2 Komponent- og unksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løtemast 10 t Drivhjul 2 t Førervern 11 t Fotbryter 3 t Friløtsylinder 12 t Parkeringsbrems 4 o Tilleggshydraulikk (ZH2) 13 t Batterivogn-utløsning 5 t Betjeningshendel "masttilting" 14 t Nøkkelbryter 6 t Bet.-hendel "mastskyving" 15 t Hovedbryter (nødstopp) 7 t Solo-Pilot 16 t LCD Inormasjons- og Service nviser (LIS) 8 t Lasthjul 17 o Sikkerhetsbeltet 9 t Hjularmer t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 0903.N B 2

14 2.1 Truck Sikkerhetsinnretninger: En lukket truckkontur med runde kanter gir en sikker bruk av ETM/V Føreren beskyttes av et ørervern (2). Drivhjulet (10) og lasthjulene (8) er beskyttet av en solid ramme. Med hovedbryteren (15) kan man slå av alle elektriske unksjoner hurtig, i tilelle are. Seks rødtlysende LED-kontrollamper på LCD inormasjons- og service-anviseren (16) anviser ølgende tilstander: Kjøreretning orover (F), "drivkratretning Håndbremsen er på Kjøreretning bakover (B), "lastretning Mangel på bremsevæske Sideskyver midtstilling (opsjon) Batteriorrigling Rørbrudds-sikringer i løtesylinderne begrenser lastens senkehastighet ved eil i det hydrauliske systemet. Indikatorinstrumenter: LCD Inormasjons- og service-anviseren (LIS) (16) viser inormasjoner på store later i LCD-teknologi. Dritstimeteller og batteriutladningsindikator med løteutkoblingsunksjon. Drivaggregat: Hele drivaggregatet er montert inn i truckens ramme. En astmontert shuntmotor med en eekt på 5,4 kw driver drivhjulet (10) via et kontannhjulsdrev. Den elektriske hastighetsregulatoren sørger or trinnløs regulering av drivmotorens turtall og en jevn, rykkri kjøring, sterk akselerering og elektronisk regulert bremsing med energigjenvinning. Energigjenvinningsgraden kan innstilles via LIS. Bremseanlegg: To uavhengige bremsesystemer som begge virker på drivhjulet. Dritsbremsen er en hydraulisk betjent trommelbrems med asbestrie bremsebelegg som betjenes med en otpedal. Parkeringsbremsen (12) virker også på trommelbremsen, mekanisk som jærkratbremse via en wire. Bremsevæskenivået blir overvåket av LIS. En varsellampe tenner når parkeringsbremsen er på. Styring: Kjedestyring med styredrev, og hydraulisk styring som standard. Det dreibart, opplagrede ramdritsaggregatet lar seg dreie 90 til begge sider. Rattet er innstillbart i horisontal retning. Førerplass: Førersete er utrustet ergonomisk og med stor benplass. For å å rett, kroppslig holdning i setet, er ørersete og styrehodet regulerbar. Gass- og bremsepedalen er plassert som i biler N B 3

15 Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løtemast 10 t Drivhjul 2 t Førervern 11 t Fotbryter 3 t Friløtsylinder 12 t Parkeringsbrems 4 o Tilleggshydraulikk (ZH2) 13 t Batterivogn-utløsning 5 t Betjeningshendel "masttilting" 14 t Nøkkelbryter 6 t Bet.-hendel "mastskyving" 15 t Hovedbryter (nødstopp) 7 t Solo-Pilot 16 t LCD Inormasjons- og Service nviser (LIS) 8 t Lasthjul 17 o Sikkerhetsbeltet 9 t Hjularmer t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 0903.N B 4

16 Betjeningselementer og indikatorer: Betjeningselementer og indikatorer er plassert på en oversiktlig måte på ørerplassen. Med betjeningshendelen (5) betjenes unksjonen "masttilting" og med betjeningshendelen (6) unksjonen "mastskyving ram/tilbake". Med Solo-piloten (7) betjenes unksjonene "løting/senking" samt kjøreretningen, sideorskyvning venstre/høyre (tilleggshydraulikk ZH1) hvis montert og hornet. Som tilleggsutstyr kan trucken også leveres med en tilleggshydraulikk ZH2 som betjenes med hjelp av ventilhendelen (4). Hydraulikkanlegg: Pumpeaggregat med ekstern kjølevitemotor er en serieviklet motor med en støysvak presisjons høytrykkspumpe. Styringen av anlegget skjer med enkelt hendler (5-7) og med en evt. montert tilleggshydraulikk (4). Elektrisk anlegg: 48 V system i toledersystem. Standardmessig elektronisk hastighetsregulator or kjøre og hydraulikkunksjonene. Den elektronisk hastighetsregulatoren regulerer kjørehastigheten trinnløst og tillater motstrømsbremsing ved å bytte kjøreretning under art. Med inormasjons- og servicedisplayet (LIS) (16) kan kjøre- og hevningparameter bli behovsorientert instillt. Varsel-anvisninger, eilbetjeningshenvisninger og serviceunksjoner anvises også med LIS. Kapittel D omhandler hvilke type batterier som kan brukes. 2.2 Lastopptak Mastholder: Mastholderen er lagret på støtteruller. Fram- og bakover-bevegelsen skjer direkte via en enkelt-teleskopisk skyvesylinder. Glideskinnene or mastholderen er boltet ast på hjularmene (9). Løtemast: Truckene i denne serien er utstyrt med et teleskopløtemast med risikt (1) som kan tiltes med multi-piloten. Innstillbare sideruller og glidestykker tar opp sideveistrykk på gaelbordet hvis lasten ikke er jevnt ordelt. På den tredelte-riløtmasten (DZ) oregår det ørste løtet av gaelbordet (riløt) uten at truckens høyde endres, med hjelp av en kort, midtmontert riløtsylinder (3). På teleskopmaster (ZT) er riløtet begrenset til 100 mm som en ølge av kons-truksjonen. Tilleggsutstyr: Det er mulig å utstyre trucken med mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr N B 5

17 3 Tekniske data standardmodell Inormasjon om tekniske data j. VDI Tekniske endringer og supplementer orbeholdes. 3.1 Ytelsesdata or standardtrucker Betegnelse ETM/V 110 ETM/V 112 ETM/V 114 ETV 116 Q Bæreevne kg (ved C = 600 mm) C Lasttyngdepunktsavstand mm Kjørehastighet 9,4 / 9,9 9,3 / 9,9 9,2 / 9,8 10,3 / 10,6 km/h med/uten last Løtehastighet løte 0,35 / 0,55 0,34 / 0,55 0,31 / 0,45 0,33 / 0,54 m/s med/uten last Løtehastighet med/uten last 0,50 0,50 0,50 0,50 m/s ±15% Senkehastighet 0,2 0,2 0,2 0,2 m/s med/uten last Stigeevne 7 / 10 7 / 10 7 / 10 7 / 10 % med/uten last Maks. stigeevne (maks. 5 min.) med/uten last 10 / / / / 15 % 3.2 Standardmast-utørelser Betegnelse *) ETM/V 110/112 Teleskopmast (ZT) Tredelt riløtmast (ZZ) Tredelt riløtmast (DZ) h 1 Konstruk-sjonshøyde mm h 2 Friløt mm h 3 Løt mm h 4 Maks. høyde mm h4 h6 l4 c h3 h1 Q h2 s h2 l7 l N B 6

18 3.3 Mål s h 6 Betegnelse ETM/V 110 (ZT/DZ/ZZ) Lastgaelhøyde i senket posisjon Høyde over ørervern ETM/V112 (ZT/DZ) ETM/V114 (ZT/DZ) ETV116 (ZT/DZ) mm mm l 1 Totallengde 1870 a) 1954 b) 1957/1985 b) 1967/1995 c) mm l 4 Skyvelengde 602 d) 618 e) 624/602 e) 666/644 e) mm l 7 Lengde over mm hjularmer b 1 Totalbredde 1120/ / / /1238 mm ETM/V b 2 Totalbredde mm W a Svingradius mm st rbeidsgangbredde 2508/2606 ) 2590/2690 g) 2592/2614 g) 2756/2775 g) mm or paller 800 x 1200 på langsgående st rbeidsgangbredde 2308/2566 ) 2390/2653 g) 2392/2414 g) 2716/2731 g) mm or paller 1000 x 1200 på tvers Egenvekt se typeskilt, truck a) med gaellengde 800 mm; 330 h ±0 mm; 420 h batteri: +84 mm; 560 h batteri: +174 mm b) med gaellengde 800 mm; 560 h batteri: +90 mm c) med gaellengde 800 mm; 560 h batteri:+90 mm / 700 h batteri: +180 mm d) 420 h batteri: -84 mm; 560 h batteri: -174 mm e) 420 h batteri: ±0 mm; 560 h batteri: -90 mm ) med 280 h batteri g) med 420 h batteri Wa b 2 b 1 st 0903.N B 7

19 3.4 EN-normene Permanent støynivået: 67 db() ilg. EN i overensstemmelse med ISO Det permanente støynivået er i henhold til de oregitte normene en middelverdi som og tar hensyn til støynivået ved kjøring, løting og på tomgang. Støynivået er målt ved truckørerens øre. Vibrasjon: 0,30 m/s 2 ilg. dokument N47E av CEN/TC 150 WG 8. Den svingakselerasjonen som virker på legement i betjent posisjon, er i henhold til orhåndsangitt norm, den lineære integrerte, vektlagte vertikale akselerasjonen. Denne angis med konstant hastighet når man kjører over ujevnheter. Elektromagnetisk ordragelighet (EMF) holdes innenor ølgende grenseverdier ilg. produktnormene "Gulvørte kjøretøyer elektromagnetisk ordragelighet (9/95)": - Utstråling (EN ) - Motstandsdyktighet (EN ) - Elektrostatisk utladning (EN ) Endringer av elektriske eller elektrotekniske komponenter og deres anordninger må bare utøres etter skritlig tillatelse ra produsenten. 3.5 Forhold som betinger bruken Omgivelsestemperatur: - ved drit: -25 C til 40 C Vi anbealer at hydraulikkanlegget ylles med kjølehusolje i samsvar med produsentens anvisning ved varig bruk under rysepunktet. Det kreves spesielt utstyr og særskilt tillatelse or internt transportmateriell ved bruk: kjølehus eller ved ekstreme vekslinger i temperatur eller lutuktighet N B 8

20 4 Markeringspunkter og typeskilt 0903.N Pos. Betegnelse 18 ngir hvilken vei trucken svinger (o) 19 Lastdiagram, bæreevne / sideorskyver 20 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegael 21 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / løtehøyde 21.1 Skilt est tilbakeholdingsbeltet 22 Forbudskilt "Det er orbudt å grip inn gjennom løtemasten" 23 Forbudskilt "Det er orbudt å opphode seg under løtet last" 24 Festepunkter or løtestropper 25 Varselskilt "Forsiktig elektronikk og lavspenning" 26 Typeskilt, truck 27 UVV-prøvekolli (bare D) 28 Jekkpunkter B 9

21 4.1 Typeskilt, truck) Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Produsent 30 Serie-nr. 36 Batterivekt min/maks i kg 31 Pålydende løtekapasitet i kg 37 Drivytelse i kw 32 Batteri: Spenning V 38 Lasttyngdepunktsavstand i mm 33 Tomvekt uten batteri i kg 39 Byggeår 34 Produsent-logo 40 Opsjon Ved spørsmål vedrørende trucken hhv. reservedelsbestillinger må serienummeret (30) oppgis. 4.2 Lastdiagrammer, bæreevne / lasttyngdepunkt / løtehøyde Lastdiagrammet (21) oppgir truckens bæreevne Q i kg når masten står loddrett. Det anvises i tabellorm hvor stor den maksimale bæreevnen er ved den normerte avstanden or lastens tyngdepunkt* C (i mm) og ønsket løtehøyde H (i mm). *) Den normerte avstanden or lastens tyngdepunkt tar hensyn både til løtehøyde og tyngdepunkt. Eksempel på bestemmelse av den maksimale bæreevnen: Ved en lasttyngdepunktsavstand C på 600 mm og en maksimal løtehøyde H på 3600 mm er den maksimale bæreevnen Q kg 1105 kg N B 10

22 4.3 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegael Lastdiagrammet (20) oppgir bæreevnen Q kg til lastegaelen. I et diagram vises det hvor stor den maksimale bæreevnen er or orskjellige lasttyngdepunkter (C i mm). 4.4 Lastdiagram, bæreevne / sideorskyver Lastdiagrammet (19) oppgir den reduserte bæreevnen Q kg ved utskjøvet sideorskyver. 4.5 Jekkpunkter For løting og oppklossing av trucken. (se kapittel F) 0903.N B 11

23 B N

24 C Transport og ørste igangsetting 1 Lasting med kran Bruk kun løteredskap med tilstrekkelig bæreevne (Lossevekt = egenvekt + batterivekt; se truckens typeskilt). m For ålosse trucken med kranredskap skal det legges en slynge rundt staget til ørerhustakvernet (1). Det innes 2 løtepunkter (2) på hjularmene. Trucken parkeres sikkert (se kapittel E, avsnitt 4.7). Trucken sikres med kiler, slik at den ikke kan rulle vekk. Løteutstyret kranredskapet må plasseres slik at de ikke berører ørervernet eller andre komponenter under løtingen Første igangsetting m Trucken må kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader elektronikkkomponentene. Kabelorbindelser til batteriet (slepekabel) må være kortere enn 6 m. For å gjøre trucken klart til bruk etter levering eller etter transport, skal ølgende arbeider utøres: Kontroller at alt utstyr er levert komplett. Hvis nødvendig sett inn batteriet, pass på å ikke skade batterikabelen. Lad batteriet opp (se kapittel D, avsnitt 4). Trucken tas i bruk som oreskrevet (se kapittel E, avsnitt 3) N C 1

25 3 Bevege trucken uten egendrit Slepeinnretningen estes til trucken og på bergingskjøretøyet. Trekk ut batteripluggen. Løs parkeringsbremsen. Det må beinne seg en person på trucken som slepes, han må sitte på setet or å styre trucken. Trucken må slepes i normal ganghastighet! Fordi servoaggregatet ikke er innkoblet, må det brukes større kreter enn normalt, or å styre trucken N C 2

26 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syreylte batterier Før alle typer arbeid på batteriene tar til, må trucken parkeres sikkert (se kapittel E, avsnitt 4.7). Servicepersonale: Lading, service og bytting av batterier må kun utøres av spesielt utdannet servicepersonale. Det må mens arbeidet pågår, tas hensyn til denne bruksanvisningen samt produsentens orskriter or batteri og batterilader. Brannverntiltak: Ved håndtering av batterier er det orbudt å røyke og må det ikke brukes åpen ild. I området rundt trucken som skal lades må det ikke innes brennbare stoer eller gnistdannende materiale i en avstand på minst 2 m. Laderommet må være ventilert. Brannvernutstyr må stå klar. Service på batteriet: Celletoppene på batteriet må være rene og tørre. Klemmer og kabelsko må være rene, smurt med polett og skrudd ast. m Destruksjon av batterier: Destruksjon av batterier er kun tillatt når man tar hensyn til og ølger de nasjonale miljøvernorskriter eller lover som omhandler dette. Produsentens anvisninger or destruksjon må ølges nøye. Vær sikker på at batterikabelen ikke kan skades når batteridekselet lukkes igjen. Batteriene inneholder lytende syre som er gitig og etsende. v denne grunnen må man alltid benytte verneklær og øyebeskyttelse ved alle typer arbeid på batteriene. Unngå enhver kontakt med batterisyre. Hvis tøy, hud eller øyne er kommet i kontakt med batterisyre, må disse straks spyles med rikelig rent vann, ved hud- og øyekontakt må det dessuten oppsøkes lege. Batterisyre som søles ut må straks nøytraliseres. 2 Batteritype Batteriene passer til IEC 254/EN vhengig av bruken leveres trucken med orskjellige batterityper. Følgende tabell viser med angitt kapasitet, hvilke kombinasjoner som leveres som standard kapasitet standard orhøyd ytelse 48 V - 2PzS - Batteri 220 h 1 ) 220L 240HX 48 V - 2PzS - Batteri 280 h 1 ) 280L 300HX 48 V - 3PzS - Batteri 330 h 330L 360HX 48 V - 3PzS - Batteri 420 h 420L 450HX 48 V - 4PzS - Batteri 560 h 560L 600HX 48 V - 5PzS - Batteri 700 h 2 ) 700L 750HX 1 ) Kun ved ETM/V ) Kun ved ETV N D 1

27 Batteriets vekt leses ut av batteriets typeskilt på batterikassen. Batterivekt og -mål har stor innlytelse på truckens stabilitet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med tilstand ra produsenten. 3 Batteriet gjøres tilgjengelig Ta plass i ørersetet. Klargjør or drit (se kapittel E, avsnitt 3). Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U) masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og betjeningshendel blir sluppet (mast beinner seg ytterstilling). Betjeningshendel (1) blir på nytt hellet i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og multi-piloten blir sluppet (orberedning til å låse opp batteriene). Trekk i utløseren (4) or batterivognen. LED (2) lyser. Skyv betjeningshendel (1) i pilretning (T) og skyv mastholderen med tilkoblet batterivogn så langt orover at batteriet ligger åpent or vedlikehold. Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Forbindelse og adskillelse av batteristikker og stikkontakt må kun utøres når hovedbryteren og laderen er slått av. Trekk ut batteristikkeren (5). Eventuell montert isolasjonsmatte jernes ra batteriet. Sikkerhetsbryteren i batteriorriglingen bryter kjøreunksjonen så lenge batterivognen ikke er låst sammen med truckens ramme og LED (2) lyser. Før trucken igjen kan tas i bruk må batterivognen skyves tilbake til sin utgangsposisjon slik at den er koblet sammen med trukkens ramme. LED (2) skal slukke N D 2

28 3.1 Forbikobling av kjørestrømavbruddet Koble inn bryteren or langsom hastighet (3). Med batteriet skjøvet ram skal trucken bare kjøres i langsom hastighet inne i batteriladerommet. 3.2 Batterivogn nødrigjøring Klargjør or drit 6 (se kapittel E, avsnitt 3). Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og betjeningshendel blir sluppet. Betjeningshendel (1) helles i pilretningen(u), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene. 7 Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Åpne setedøren (se kapittel F, avsnitt 6.4) Skru løs skruene (6) til batteriorriglingen og trekk orriglingen (7) ut. Lukk setedøren. Slå på hovedbryter og nøkkelbryter. Betjeningshendel (1) helles i pilretning (T) og masteholder med koplet batterivogn skyves så langt, til batteriene ligger klar til betjening. LED (2) lyser. Slå av hovedbryter og nøkkelbryter. Før man bygger inn batteriorriglingen, må man eliminere eventuelle orstyrrelser Sikkerhetsbryteren i batteriutløseren avbryter kjøreunksjonen så lenge batterivognen errikoblet og kontrollampen (4) ikke er slukket. Før gaeltrucken igjen tas i bruk må batterivognen skyves inn i sin utgangsposisjon or å kunne koble sammen batterivogn og masteholder. LED (2) skal slukke. 4 Opplading av batteriet Gjør batteriet tilgjengelig (se kapittel D, avsnitt 3). Ved lading må battericellenes overlate være rie, slik at en tilstrekkelig ventilasjon er sikret. Det må ikke legges gjenstander av metall på batteriet. Før lading må alle kabelog stikkorbindelser sjekkes med hensyn til synlige skader. Hvis nødvendig, jern isolasjonsmatten ra batteriet. Kople ladekabelen ra batteriladeren sammen med batteristikkeren (5). Lad opp batteriet i henhold til batteri- og laderprodusentens orskriter. Sikkerhetsbestemmelsene til batteri- og ladestajonsprodusenten må absolutt ølges N D 3

29 5 Sette inn og ta ut batteriet Gjør batteriet tilgjengelig (se kapittel D, avsnitt 3). For å unngå kortslutning må batterier med åpne poler eller orbindelser dekkes til med en gummimatte. Ved bruk av løteutstyr til batteribytte, pass på at dette har tilstrekkelig bæreevne (se batteriets vekt på batteritypeskiltet som er estet til batterikassen). Løteutstyr må utøve et loddrett trekk, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Kroker må anbrings slik at de ikke kan alle ned på battericellene når løteutstyr slakkes opp. Ut- og innmontering med løteutstyr Fest løteutstyr på batterikassen (8). På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde batterisikringen (9). Løt batteriet ritt med løteutstyret og ør det ut sideveis. Innmontering utøres i omvendt rekkeølge. Ut- og innmontering med batterivogn Trucken skal stå vannrett slik at batteriet ikke ruller ut av seg selv når batteri-sikringen tas ut. Åpne sidedøren (12) med servicenøkkelen. (kreves kun ved en batterikapasitet på 560 h ved ETM/V 110). På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde (9) batterisikringen. Trekk ut batteriet sideveis over på batteritransportvognen. Innmontering utøres i omvendt rekkeølge. Ved bytte av batteri må det kun monteres nytt batteri av samme type. Etter ny innmontering må alle kabel- og stikkorbindelser kontrolleres med hensyn til synlige skader. Deksler og sidedører må være lukket og låst N D 4

30 6 Batteriindikator, batterivakt, dritstimeteller m Batteriindikator: Batteriets ladetilstand (13) blir vist i 10%-trinn i LIS`s display. Normalinnstillingen av batteriindikatoren / batterivakten gjelder or syreyltebatterier.ved bruk av vedlikeholdsrie batterier, må displayet være innstillt slik at symbol T (14) vises bak prosentangivelsen. Hvis denne innstillingen ikke utøres, kan batteriet skades av or sterk utladning. Til innstilling av instrumentet må produsenten service tilkalles BTT :040% T 471h Ved en batteri-restkapasitet på 20 % or standarbatteri hhv. 40 % or vedlikeholdsrie batteri, er batterioppladning nødvendig. Batterivakt: Ved å underskride restkapasiteten, blir unksjonen "løt" slått av. Det vises en tilsvarende annonse på LIS. Løteunksjonen rigis ørst igjen når det tilkoplede batteriet er ladet opp minst 70 %. Dritstimeteller: Dritstimetelleren (15) som er integrert i batteriindikatoren anviser den totale dritstidenor kjøre- og løtebevegelsene N D 5

31 D N

32 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser or drit av trucken Kjøretillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som er opplært i bruken av trucken, har gyldig truckørerbevis og har som bevist sine erdigheter i håndtering av truck og last or operatøren. Føreren må uttrykkelig ått i oppdrag å kjøre trucken. Førerens rettigheter, plikter og orholdsregler: Føreren må inormeres om sine rettigheter og plikter og være opplært i betjening av gaeltrucken. Føreren må ha ått opplæring i drit og vedlikehold av gaeltrucken og med innholdet i denne brugsanvisningen. Han må ha de nødvendige rettigheter. Det skal alltid benyttes vernesko ved bruk av ledehendeltrucker der truckøreren går med trucken. Det er orbudt or uvedkommende å bruke trucken: Føreren er ansvarlig or trukken i løpet av tiden den er i bruk. Han må orby uvedkommende å kjøre eller betjene trucken. Han er ansvarlig or at ingen klatrer opp på lastgalene eller tilleggsutstyret og at det ikke transporteres lere personer enn tillatt. Skader og eil: Skader og andre eil på trucken må straks meldes til ansvarlig arbeidsleder. Trukke med eilunksjoner eller trucker som ikke er sikre i må ikke brukes inntil de er reparert igjen. Reparasjoner: Uten spesiell utdannelse og tillatelse må øreren ikke utøre reparasjoner eller endringer på trucken. Han må under ingen omstendigheter gjøre sikkerhetsinnretninger eller brytere uvirksomme eller innstille disse annerledes. Fareområde: Fareområdet er det området, der personer er i are på grunn av trukkens kjøre- eller løtebevegelser, lastaggregatet (.eks. lastegael eller tilleggsutstyr) eller lasten som transporteres. Hertil hører også området som kan nås av last som aller ned eller en synkende/allende løtemast. Uvedkommende må orlate ra areområdet. Ved are or personer må det i tide gis en varselsignal. Hvis uvedkommende til tross or oppordring til å orlate areområdet, ikke gjør dette, må trucken straks stanses. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: De beskrevne sikkerhetsinnretningene, varselskilt og varselhenvisninger må ølges nøye N E 1

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

KUBOTA GRAVEMASKINER

KUBOTA GRAVEMASKINER KUBOTA GRAVEMASKINER MODELLER 91-3 101-3 121-3 161-3 35-3 KX U 45-3 Les nøye gjennom denne veiledningen og oppbevar den innen rekkevidde N Kjære kunde! Vær vennlig å komplettere de manglende opplysningene

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

OPEL ASTRA. Instruksjonsbok

OPEL ASTRA. Instruksjonsbok OPEL ASTRA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 34 Oppbevaring og transport... 52 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer