Dokumentasjon av sikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon av sikkerhet"

Transkript

1 Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom, gjester, elever, m.v. 2 Organisering. Intern fordeling Risikoanalyse, Handlingsplan Rømnings- og evakueringsplaner Organisasjonsplan Stillingsinstrukser Systembeskrivelse Vaktordninger 3 Bygningsmessig dokumentasjon Situasjons-/oversiktskart Etasjeplaner Snitt Bygningsmessig beskrivelse Rednings-/beredskapsplaner 4 Tekniske brannverntiltak Alarmanlegg Automatisk/ manuelt slokkeutstyr Markerings- / ledelys Brannventilasjon Annet 5 Personalorientering. Oppslag Branninstrukser Ordensregler Orienteringsskriv Spesielle instrukser 6 Kontroll. Vedlikehold Rutiner for kontroll og vedlikehold m/ HMS-kalender og dokumentasjon over utført kontroll og vedlikehold for: Alarmanlegg Slokkeanlegg / Sprinkleranlegg Brannventilasjon Brannklassifiserte dører Markerings- / ledelys Slokkeutstyr: Brannslanger / Brannslokkingsapparat Elektriske anlegg Evt. andre anlegg 7 Brannøvelser Øvelsesplaner Evaluering av øvelser Deltakerlister 8 Opplæring Plan og program for personalopplæring Kurs / seminarer 9 Brannvesenet Branntilsynsrapporter Korrespondanse Falsk alarm 10 Diverse

2 1. GENERELT Bygningens / anleggets adresse og andre faste opplysninger skal fremkomme i Brannvernmappen. Blanketten Generell informasjon om objektet er forsynt med ledetekster som viser hvor de ulike opplysninger kan fremkomme. Følgende opplysninger skal føres inn: - Objektets navn eller betegnelse - Bygningens fullstendige adresse - Bygningens gårds-, bruks- og evt. festenummer - Bygningens ansvarlige brannvernleder, inkl. privatadresse og telefonnr. - Bygningens eier / representant / daglig leder - Bygningens bruker(e) - Antall ansatte i hele bygningen og hos respektive brukere - Antall sengerom / leiligheter i hotell, sykehus / pleieanstalt / omsorgsbolig m.m. - Antall sitteplasser i forsamlingslokaler, kirker, haller, m.m. - Tillatt antall personer i forsamlingslokaler, haller, m.m. - Totalt antall elever i undervisningsbygg DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 2 av 25

3 1. Generell informasjon om objektet Objektets navn eller betegnelse Bygningens fullstendige adresse Gnr./bnr./fnr./snr. Ansvarlig brannvernleders navn, privat adr. Tlf. nr. Bygningens eier, navn, adresse Tlf. nr. Bygningens brukere Antall ansatte Totalt antall ansatte Antall sengerom i overnattingssted eller pleieanstalt (syke- og aldershjem, bokollektiv, etc) Tillatt antall personer (sitteplasser, publikum i forsamlingslokal, kirker, haller, gym.saler, m.m. elever i undervisningsbygg) DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 3 av 25

4 2. ORGANISERING. INTERN FORDELING Risikoanalyse Organisasjonsplan Stillingsinstrukser(ang. brann) Systembeskrivelse Vaktordninger Rednings- og beredskapsplaner Angående risikoanalyse: Risikoforståelse i driftsfase: Med risikoforståelse i driftsfase menes muligheten for at noe uønsket innen helse, miljø og sikkerhet kan skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store branner/ulykker men også om små branntilløp og uhell som forekommer fra tid til annen. Alle virksomheter må tilpasse alt brannsikkerhetsarbeid og HMS-arbeid for øvrig til de problemstillinger og risiko som finnes i virksomheten. Lederen av en virksomhet bør sammen med sine medarbeidere foreta en kartlegging av brannrisikoen i driftsfasen. Med bakgrunn i kartleggingen bør det utarbeides en risikoanalyse samt handlingsplaner som har til hensikt å redusere eksisterende risiko. Lag en risikoanalyse: Skjema for risikoanalyse er et godt hjelpemiddel for de fleste virksomheter. Skjemaet kan også benyttes i større objekter. Utarbeid et skjema for hver avdeling. Har din virksomhet betydelig brannrisiko, kan det hende at skjemaet ikke kan benyttes. Det vises bl.a. til NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk med veiledning. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 4 av 25

5 Skjema for Risikoanalyse 1. Fyll ut skjema 2. Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje Sannsynlighet Kan skje Konsekvens Kan føre til Multipliser tallene over kryssene og før sammen opp under produkt Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer): Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade Produkt Prioritet Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter X X 6 1 X X 4 2 DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 5 av 25

6 Handlingsplan: En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når. Planen skal sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid. Derfor må en person få ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes. Firma: Deltatt i utarbeidelse: Dato: Plan gjelder for perioden: Eksempel på skjema for handlingsplan Forhold som kan medføre risiko Tiltak Frist for gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomføring Å følge opp: Etterse at tiltakene er gjennomført som planlagt Ble resultatet slik vi trodde? Hvis ikke må vi gjøre endringer og bli enige om nye tiltak og gjennomføring Alle ansatte skal ha informasjon om hva som er gjort, hvordan og hvorfor. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 6 av 25

7 3. BYGNINGSMESSIG DOKUMENTASJON INNHOLD: Situasjonskart eller områdetegning som viser bygningens / anleggets plassering i forhold til omgivelsene og tilgang på slokkevann Etasjeplan for hver etasje Typiske vertikalsnitt Evt. rednings- / beredskapsplasser for sykehjem, aldershjem, internat, skoler, o.l. Bygningsmessig beskrivelse Brannteknisk tilstandsanalyse Risikoanalyse Tegningene skal vise plassering av: - brannvegger, branncellebegrensende vegger og romdeling - brannklassifiserte dører med brannklasse - rømningsveier - interntrapper, forbindelser, o.l. - automatiske slokkeanlegg, jf. kap håndslokkeutstyr: brannslanger, pulverapparat, o.l. jf. kap. 4 - brannalarmsentral, sprinklerventil, nøkkelskap - brannfarlige, eksplosive eller giftige stoffer For større bygg / objekter anbefales det laget egne rømningsplaner. Rømningsveiene kan merkes med piler eller skraveres. RØMNINGSVEIENE SKAL VÆRE EGNE BRANNCELLER TIL DET FRI!! Bruk symboler i henhold til gjeldende Norsk Standard Bruk gjerne forklarende tekst i tillegg. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 7 av 25

8 4 TEKNISKE BRANNVERNTILTAK Følgende tekniske brannverntiltak kan komme inn under denne dokumentasjonsdelen: - brannalarmanlegg med tilknyttede funksjoner - automatiske slokkeanlegg - håndslokkeutstyr - markerings- og ledelys - mekanisk og termisk brannventilasjon - tørropplegg for brannvesenets tilkopling - sprinkleranlegg m/ avstengning Materialet som skal settes inn her kan være i form av korte beskrivelser evt. supplert med tegninger/beskrivelser av de tekniske brannverntiltakene, f.eks. leverandørens beskrivelse / skisser. Dersom f.eks. alarm-, sprinkler- og andre slokkeanlegg dekker kun deler av bygningen, bør dekningsområdene avmerkes. Bekreftelse på utførte tettingsarbeider rundt kabel- og rørgjennomføringer settes inn under dette kapittel. Forøvrig henviser vi til 3-6 i FOBTOT, hvor det kreves at ekstraordinære tiltak skal gjennomføres under visse endrede drifts- og bruksforhold og dersom tekniske tiltak, bygningsdeler m.v. settes ut av funksjon i perioder. Beskrivelser av slike forhold / ekstraordinære tiltak, settes inn her med henvisning til evt. tegninger. GENERELLE KRAV: - Det skal utføres sakkyndig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner, m.m. (FOBTOT 2-4) - Det må ikke forekomme hull og / eller svekkelser i røyk- og branncellebegrensende bygningsdel. Dører, luker og gjennomføringer skal funksjonere som forutsatt. (FOBTOT 2-4) - Piper, ildsteder og fyringsanlegg skal være intakte (FOBTOT 2-4) - El-anlegg skal være forskriftsmessig utført og vedlikeholdt BRANNALARMANLEGG ER PÅBUDT: (Jf. Melding HO-2/98: Brannalarm. Temaveiledning fra BE.) - sykehus, overnattingssteder, pleieanstalter m.m. med 10 eller flere sengeplasser i samme bygning. - i barnehager og fritidshjem som ikke har direkte utgang til terreng på samme nivå - i salgslokaler over 1200 m 2 i en etasje eller over 800 m 2 over flere etasjer med åpen forbindelse Kravene gjelder også alle rømningsveier, dersom lokalene bare omfatter deler av bygningen. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 8 av 25

9 SPRINKLERANLEGG ER PÅBUDT:( Jf. Teknisk forskrift. REN-veiledning. Melding HO-1/99: Sprinkler. Temaveiledning fra BE, og NS-EN 12845) - i overnattingssteder der lokalet er større enn 200 m 2 med åpen forbindelse over flere etasjer - i sykehus og pleieanstalter i trebygning med mer enn en etasje - i salgslokaler og bygninger for industri, håndverk og lager som overstiger1800 m 2 i en etasje uten oppdeling med brannvegg, eller samlet over 800 m 2 over flere etasjer SPESIELLE KRAV I SÆRSKILTE BRANNOBJEKT - Rømningsveier skal dekke behovet for forsvarlig rømning. Bredden på rømningsveier skal være i henhold til krav i gjeldende byggeforskrifter, jf. FOBTOT Dører skal normalt slå utover i rømningsretningen jf. FOBTOT Alle rømningsveier skal være merket og opplyst jf. FOBTOT Manuelt slokkeutstyr skal kan brukes i alle rom skal være utplassert - industri og næringsvirksomhet skal sørge for tilstrekkelig og godt fordelt slokkevann innen eget område (FOBTOT 4-3) DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 9 av 25

10 5 PERSONALORIENTERING. OPPSLAG. ANSVARSFORDELING I FOBTOT 3-4 er det bestemmelser om ordensregler, instrukser og planer som regulerer brannforebyggende og bekjempende tiltak. Eksempelvis skal det på alle gjesterom i overnattingssteder være oppslag som viser rømningsveier og angir forholdsregler ved brann. I større bygninger, kontor / industribygg, er det hensiktsmessig å henge opp branninstruks / rømningsplaner på strategiske steder i korridorer, kantine, ved trapper, m.v. Generelle branninstrukser / rømningsplaner, ordensregler, orienteringsskriv o.l. til personalet / besøkende, settes inn under dette kapitlet. Alle ordensregler, instrukser, planer, o.l. skal vedlikeholdes og revideres. Brannvernmappen skal til enhver tid være à jour. Denne dokumentasjonsdelen skal vise hvem som har ansvaret for oppfølgingen av de forskjellige delene av brannsikkerhetsarbeidet og hvilke oppgaver personer / personellgrupper har i en brannsituasjon. Her skal det beskrives hva som skal gjøres i en brannsituasjon, og hvem som skal gjøre det. At dette er satt i system, er spesielt viktig der det er aktuelt med assistert rømning. Når brannvesenet kommer på stedet, tar det over ledelsen, men med bedriftens / institusjonens ansvarshavende som viktig støttespiller. Dokumentasjonen skal også vise hvilken branninstruks og opplæring de forskjellige personellgrupper har fått. For særskilte brannobjekt hvor brann kan medføre tap av mange liv, skal det i tillegg utarbeides rednings- og beredskapsplaner - FOBTOT 3-4. Et tegningsgrunnlag i disse planene vil være til hjelp både internt og for brannvesenet. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 10 av 25

11 6 KONTROLL - VEDLIKEHOLD - SERVICE Denne dokumentasjonsdelen skal vise hvilke service / vedlikeholds- og kontrollordninger som er opprettet. jf. FOBTOT 2-4 Følgende utstyr skal det opprettes serviceavtale for: - Brannalarmanlegg med tilknyttede funksjoner som f.eks. dørholdermagneter, dørlås, ventilasjon, direkte varsling til brannvesenet, m.m. - Sprinkleranlegg - Andre slokkeanlegg - Markerings- og ledelys - Håndslokkeapparater Serviceavtalene bør bl.a. omfatte: gjennomgang av anlegg / utstyr i henhold til leverandørens anvisning og evt. Norsk Standard visuell besiktigelse av anlegget total prøvning av anlegget prøving av alarm etc. Rengjøring av detektorer og /eller sprinkelhoder batterikontroll m/ belastning kontroll av ladespenning evt. justering prøving og service på alarmsteder der dette finnes nødvendig utskifting av komponenter For etablissementer som dette gjelder pålegges ansvarlig brannvernleder å opprette egen kontrolljournal som inneholder følgende: Funksjonsprøver Servicebesøk, vedlikehold og reparasjon av enhver art. Kontroll: både egenkontroll og kontroll utført av uavhengig kontrollinstans Feil Ut- og innkoplinger m.v. med angivelse av årsak For brannalarmanlegg skal også alle alarmer føres med spesifisering av årsak (brannalarm, falsk alarm, blindalarm), med angivelse av årsak til utløsning av alarmen hvis dette er mulig. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 11 av 25

12 BRANNALARMANLEGG Objektets navn: Funksjonsprøve: Brannalarmanlegget skal prøves ganger pr. år. Prøven skal min. omfatte test av alarmklokker i bygning samt eventuell overføring av alarm til brannvesenets alarmsentral. Det skal foreligge servicekontrakt med kompetent firma for årlig kontroll av anlegget. jf. FOBTOT 2-1 og 2-4 og Melding HO-2/98: Brannalarm Temaveiledning fra DSB/BE Dato Hva er prøvet? Virket alarmklokker? Virket overføring til alarmsentral? Merknader Sign DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 12 av 25

13 Objektets navn: Sprinkleranlegg Ansvarshavende for sprinkleranlegget: Vedlikeholdskontrakt er opprettet med: Navn på firma Vedlikehold: Sprinkleranlegget skal kontrolleres i henhold til NS-EN Det skal foreligge kontrakt med godkjent person/firma som skal utføre årlig kontroll og avgi rapport etter utført kontroll. Regelmessig egenkontroll utføres i henhold til gjeldende retningslinjer NS-EN Utgave 1, 2004 (jf. også FOBTOT 2-4 og HO-1/99) Installatør av anlegget skal levere dokumentasjon og kontrolloppsett Dato Hva er prøvet? Merknader Sign DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 13 av 25

14 Objektets navn: Brannklassifiserte dører Brannklassifiserte dører skal kontrolleres ganger pr. år. Alle brannklassifiserte dører skal kontrolleres : Røykskilledører i korridorer, Trapperomsdører, dører i branncellebegrensende vegger, etc. I bygningen er det stk. brannklassifiserte dører: stk. A60 dører, stk. F15 / B15 dører, stk F30 eller B30 dører, stk. andre. jf. FOBTOT 2-1, 2-2 og 2-4 Kontroll dato: Dør nr. Dør type Dørholdermagnet Merknad (selvlukkerfunksjon og tetthet) Sign. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 14 av 25

15 Ledelys / Markeringslys Objektets navn: Ledelys skal kontrolleres ganger pr. år. Markeringslys skal kontrolleres ganger pr. år. Alle lys skal kontrolleres visuelt. jf. FOBTOT 2-1 og 2-4 I bygningen er det stk. ledelys og stk. markeringslys Kontroll ert dato Antall ledelys kontrollert Antall OK Merknad Sign. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 15 av 25

16 Objektets navn: Brannslanger Husbrannslanger skal prøves ganger pr. år. Prøven skal omfatte prøving av brannslangen med vann påsatt! NB! Husk å stenge kranen og avlaste trykket før slangen rulles inn. (Kontroller for lekkasje!!) Brannslangen kontrolleres 1 gang pr. år i henhold til skjema: Årlig kontroll av brannslange i skap / på trommel jf. FOBTOT 2-1 og 2-4 Kontroll dato: Brannslange nr. Merknad Sign. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 16 av 25

17 Årlig kontroll av brannslange i skap / på trommel Brannskap nr.: Monteringsår: Modell og skapdimensjon: Slangelengde: Sertifikat nr.: Slangedimensjon: Sertifiseringsdato: Kontrolldato: Kontrollørens navn og underskrift: Neste kontroll (mnd/år): Kontrollpunkt Kommentarer / Reparasjoner utført 1 Er brannposten lett tilgjengelig og godt synlig? 2 Er skapdøren lett å åpne / lukke? 3 Er slangen lett å trekke ut? 4 Er strålerøret intakt og lett å åpne / stenge? 5 Er slangen fri for skader (sprekker, kutt, krakelert, slitt)? Originaldeler skal benyttes. 6 Er avstengingsventilen lett å åpne / stenge? Manuell Automat Installasjoner utstyrt med sluseventil bør skiftes til hurtigåpnende ventil. 7 Er tilkopling mellom tilførselsslange og ventil sjekket, og er slangen fri for skader? 8 Er det lekkasje i trommel? 9 Er funksjonsprøve foretatt? Kastelengde min. 10 meter 10 Er evt. varmeelement og termostat i orden? 11 Skap montert i branncellebegrensende vegg / brannvegg skal ha brannteknisk godkjenning / klassifisering. 12 Er påbudte skilt montert? Skapdør (ISO 6309) Henvisningsskilt over brannpost (ISO 6309) Synlig bruksanvisning Serviceetikett For fullstendige krav for brannposter se Norsk Standard NS-EN671-1 og Standard for Service og vedlikehold av brannposter NS-EN671-3 DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 17 av 25

18 Brannslokkingsapparater Objektets navn: Pulverapparater skal vendes min. et par ganger i året for å kontrollere at pulveret er løst, sjekk også manometer. Brannslokkingsapparater skal kontrolleres 1 gang pr. år av sakkyndig person i henhold til NS3419. Det skal leveres rapport etter utført kontroll. Brannslokkingsapparatene er nummerert og plassering er angitt på tegningene i dokumentasjonspermen. jf. FOBTOT 2-1 og 2-4 Kontroll dato: Brannslokkingsapparat nr. Merknad Sign. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 18 av 25

19 7 BRANNØVELSER I henhold til forskriftenes 3-3, skal eier /bruker gjennomføre regelmessige brannøvelser i forhold til risikoen i objektet. Brannøvelser skal: 1. Så langt det er praktisk mulig alltid omfatte alle ansatte. Ledere og personer i nøkkelposisjoner skal øves hver gang. 2. Gis en realistisk form, og knyttes til den enkeltes reaksjon ved brann på eller nær ved den daglige arbeidsplass. Innholdet bør også sees i sammenheng med unormal eller varierende risiko i objektet, større utskiftinger i personalet, etc. 3. Omfatte alle deler av det særskilte brannobjektet. Det skal særlig øves innsats mot slike branntilløp / -forløp som det er høy sannsynlighet for56 i objektet. 4. Vise hvordan alarmanlegg, stasjonære slokkeanlegg og andre tekniske innretninger inngår som en del av brannvernet. 5. Inneholde en opplysende og motiverende del. 6. Alltid avsluttes med en oppsummering, og normalt ved større øvelser, av en skriftlig rapport som senere øvelser kan bygge videre på. I rapporten eller øvelsesskjemaet må det også framgå hvilket innhold øvelsen har hatt og hvilke personer / personellgrupper som har deltatt. Likeledes må konklusjoner og evt. forbedringstiltak fremkomme. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 19 av 25

20 Brannøvelse Objektets navn: Brannøvelse skal gjennomføres ganger pr. år med alle ansatte. jf. FOBTOT 3-3 For detaljer omgjennomføring se branninstruks og øvelsesplan (vedlegg nr. ) jf. FOBTOT 3-4 Gjennomførte brannøvelser i 20! Navn på ansatte Dato for deltakelse Tema for øvelsen Ansattes signatur DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 20 av 25

21 Brannøvelse - oversikt over deltakere Objektets navn: Brannøvelse skal gjennomføres ganger pr. år med alle ansatte. jf. FOBTOT 3-3 For detaljer om gjennomføring se branninstruks og øvelsesplan (vedlegg nr. ) jf. FOBTOT 3-4 Navn på deltaker Dato for gjennomføring av brannøvelser DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 21 av 25

22 Brannøvelse - Evaluering Objektets navn: Brannøvelse avholdt dato: Øvelsesledelse: Stikkord Beskrivelse Bakgrunn Hensikt Innhold Omfang Deltakere Gjennomføring Realisme Rømningstid Oppsummering Konklusjoner Forbedringstiltak kfr. FOBTOT 3-3 DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 22 av 25

23 8 OPPLÆRING I følge FOBTOT 3-2 skal brannvernleder ha tilstrekkelig kunnskap om: 1. Gjeldende lover og forskrifter innenfor Brannvern og HMS. 2. Tiltak som er gjennomført og som kan bli nødvendig å gjennomføre for å opprettholde tilfredsstillende brannsikkerhet ved objektet. 3. Brannvesenets organisering og innsatsmulighet 4. Varslingsprosedyrer, pliktfordeling og ledelse i brannsituasjoner. Andre personer / personellgrupper som i henhold til organisasjonsplan deltar i brannsikkerhetsarbeidet (jf. kap. 2), må også gis en hensiktsmessig opplæring i henhold til FOBTOT 3-3. Nyansatte og vikarer skal før de settes i ordinært arbeid, gis en grunnleggende brannvernopplæring i henhold til sjekklisten, slik at de vet hvordan de skal opptre i en brannsituasjon, jf. FOBTOT 3-3. Kursbevis og annen dokumentasjon settes inn under dette kapitlet. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 23 av 25

24 SJEKKLISTE VED OPPLÆRING AV NYANSATTE Virksomheten følger denne prosedyren ved brannvernopplæring for nyansatte og vikarer: (Jf. FOBTOT 3-3). Opplæringen skal gjennomføres snarest mulig etter ansettelse, - og før den ansatte settes i ordinært arbeide. Den ansattes navn: Den ansattes stilling: Sjekkliste: Ansvarsområde Ja Nei Kommentarer Opplæring i branners fysiske og kjemiske egenskaper, og særskilte risikoer i objektet. Gjennomgang av rømningsveier, møteplasser, passive og aktive brannsikringstiltak som er installert i objektet Gjennomgang av nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet Opplæring i tolking / reaksjon ved utløsning av brannalarmanlegget Innføring i den enkeltes ansvar og plikter. Informasjon om brannvernlederens og evt. øvrige lederes ansvar, myndighet og plikter Grunnopplæring i bruk av slokkemidler, evakuering av personer, strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning Gjennomgang av objektets branninstruks Gjennomgang av objektets beredskapsplaner og evakueringsplaner Den ansatte skal så snart som mulig gis anledning til å delta i brannøvelse Sjekklisten ovenfor er fulgt som prosedyre under opplæringen: Sted: Dato: Arbeidsgiver: Ansatt: DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 24 av 25

25 9 BRANNVESENET Branntilsynsrapporter, korrespondanse, o.l. settes inn her. Falske alarmer noteres, dato, klokkeslett, årsak og evt. tiltak som blir iverksatt for å forhindre fremtidige falske alarmer. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 25 av 25

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn

Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn FOR-1990-07-05 nr 0546 Opphevet Tittel: Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn av 5. juli

Detaljer

2 Organisering og ansvarsdeling. 4 Funksjonsteikningar og forklaringar

2 Organisering og ansvarsdeling. 4 Funksjonsteikningar og forklaringar INNHALDSFORTEIKNING PERM FOR BRANNVERN 1 Fakta om brannobjektet 2 Organisering og ansvarsdeling 3 Oversiktsteikningar 4 Funksjonsteikningar og forklaringar 5 Beredskap og rømming 6 Forvaltning, drift og

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRANNTEKNISK DOKUMENTASJON I HHT. FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN.

RETNINGSLINJER FOR BRANNTEKNISK DOKUMENTASJON I HHT. FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN. RETNINGSLINJER FOR BRANNTEKNISK DOKUMENTASJON I HHT. FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN. Første utgave: 20.05.1998 Andre utgave: 25.07.2002 Innledning Forskrift om brannforebyggende tiltak

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter 3-1 Dokumentasjon av sikkerhet Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER BYGNINGSMESSIGE DATA BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER ORGANISERING OPPLÆRING OG ØVELSER BRANNØVELSER UTFØRTE BRANNØVELSER KONTROLLRUTINER OG -FREKVENSER KONTROLLSKJEMA

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Kap. 2. Organisering og drift i særskilte brannobjekter.

Kap. 2. Organisering og drift i særskilte brannobjekter. Kap. 2. Organisering og drift i særskilte brannobjekter. 2 1. Dokumentasjon av sikkerhet Eier/bruker skal påse at følgende dokumentasjon foreligger og skal på oppfordring fremlegge dokumentasjonen for

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold

Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold for perioden; for (bygningsnavn) 1 Logg for egenkontroll av branntekniske forhold Prosedyrer og intervaller Generelt Denne loggboken er utarbeidet som

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

SJEKKLISTE OBJEKTSYN

SJEKKLISTE OBJEKTSYN SJEKKLISTE OBJEKTSYN OBJEKT-INFO: OBJEKTETS NAVN OG ADRESSE GÅRDSNUMMER/ BRUKSNUMMER TLF. OG NAVN BRANNVERNLEDER VAKTTLF. KVELD/NATT ANTALL ETASJER DATO: (Utfylt/ revidert) UTFØRT AV: 1. KJØREVEI Høyde,

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV NBLF HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV Grunnlag/dokumentasjon: Oversendelse fra DBE 27.02.2002 GENERELT Etter innføring av den nye brann- og eksplosjonsvernloven og

Detaljer

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016) Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016) Virksomhetsbegrepet 2 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk 2 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Brannsikre bygg riktig prosjektering

Brannsikre bygg riktig prosjektering Brannsikre bygg riktig prosjektering Roller og ansvar for brannsikkerhet Senioringeniør Lars Haugrud 6. juni 2016 Driftsfasen sett gjennom øynene til ny forskrift om brannforebygging Virkeområde Forskriften

Detaljer

Valg av ledesystemer

Valg av ledesystemer Historikk Nyere forskning viser at gjennomlyste skilt fungerer dårlig i røykfylte arealer. Gjennomlyste skilt er helt avhengig av vedlikehold, noe som medfører at det i praksis vil være et betydelig antall

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Restaurant Tuk Tuk Claude Monets allé 25, 1338 Sandvika 1 Generelle opplysninger Adresse Claude Monets Allé 25, 1338 Sandvika Bruksområde

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll Hå kommune Hå brannvesen Brannforebyggende avdeling Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll - Sikkerhet satt i system Foto: Jærbladet Din nye favoritt: www.ha.kommune.no Å INNFØRE OG UTØVE

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Brannsikre bygg riktig prosjektering:

Brannsikre bygg riktig prosjektering: Brannsikre bygg riktig prosjektering: Evakueringsplan hensikt og utforming (14) Bro mellom byggteknisk forskrift og driftsfasens forskrifter Premisser for brannsikkerhet i drifts- og bruksfase Grenseflater

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hvem har ansvaret for hva når det gjelder ettersyn, kontroll og vedlikehold? Senioringeniør Lars Haugrud 26. april 2016 Forskrift om brannforebygging Innledende bestemmelser

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer