Dokumentasjon av sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon av sikkerhet"

Transkript

1 Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom, gjester, elever, m.v. 2 Organisering. Intern fordeling Risikoanalyse, Handlingsplan Rømnings- og evakueringsplaner Organisasjonsplan Stillingsinstrukser Systembeskrivelse Vaktordninger 3 Bygningsmessig dokumentasjon Situasjons-/oversiktskart Etasjeplaner Snitt Bygningsmessig beskrivelse Rednings-/beredskapsplaner 4 Tekniske brannverntiltak Alarmanlegg Automatisk/ manuelt slokkeutstyr Markerings- / ledelys Brannventilasjon Annet 5 Personalorientering. Oppslag Branninstrukser Ordensregler Orienteringsskriv Spesielle instrukser 6 Kontroll. Vedlikehold Rutiner for kontroll og vedlikehold m/ HMS-kalender og dokumentasjon over utført kontroll og vedlikehold for: Alarmanlegg Slokkeanlegg / Sprinkleranlegg Brannventilasjon Brannklassifiserte dører Markerings- / ledelys Slokkeutstyr: Brannslanger / Brannslokkingsapparat Elektriske anlegg Evt. andre anlegg 7 Brannøvelser Øvelsesplaner Evaluering av øvelser Deltakerlister 8 Opplæring Plan og program for personalopplæring Kurs / seminarer 9 Brannvesenet Branntilsynsrapporter Korrespondanse Falsk alarm 10 Diverse

2 1. GENERELT Bygningens / anleggets adresse og andre faste opplysninger skal fremkomme i Brannvernmappen. Blanketten Generell informasjon om objektet er forsynt med ledetekster som viser hvor de ulike opplysninger kan fremkomme. Følgende opplysninger skal føres inn: - Objektets navn eller betegnelse - Bygningens fullstendige adresse - Bygningens gårds-, bruks- og evt. festenummer - Bygningens ansvarlige brannvernleder, inkl. privatadresse og telefonnr. - Bygningens eier / representant / daglig leder - Bygningens bruker(e) - Antall ansatte i hele bygningen og hos respektive brukere - Antall sengerom / leiligheter i hotell, sykehus / pleieanstalt / omsorgsbolig m.m. - Antall sitteplasser i forsamlingslokaler, kirker, haller, m.m. - Tillatt antall personer i forsamlingslokaler, haller, m.m. - Totalt antall elever i undervisningsbygg DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 2 av 25

3 1. Generell informasjon om objektet Objektets navn eller betegnelse Bygningens fullstendige adresse Gnr./bnr./fnr./snr. Ansvarlig brannvernleders navn, privat adr. Tlf. nr. Bygningens eier, navn, adresse Tlf. nr. Bygningens brukere Antall ansatte Totalt antall ansatte Antall sengerom i overnattingssted eller pleieanstalt (syke- og aldershjem, bokollektiv, etc) Tillatt antall personer (sitteplasser, publikum i forsamlingslokal, kirker, haller, gym.saler, m.m. elever i undervisningsbygg) DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 3 av 25

4 2. ORGANISERING. INTERN FORDELING Risikoanalyse Organisasjonsplan Stillingsinstrukser(ang. brann) Systembeskrivelse Vaktordninger Rednings- og beredskapsplaner Angående risikoanalyse: Risikoforståelse i driftsfase: Med risikoforståelse i driftsfase menes muligheten for at noe uønsket innen helse, miljø og sikkerhet kan skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store branner/ulykker men også om små branntilløp og uhell som forekommer fra tid til annen. Alle virksomheter må tilpasse alt brannsikkerhetsarbeid og HMS-arbeid for øvrig til de problemstillinger og risiko som finnes i virksomheten. Lederen av en virksomhet bør sammen med sine medarbeidere foreta en kartlegging av brannrisikoen i driftsfasen. Med bakgrunn i kartleggingen bør det utarbeides en risikoanalyse samt handlingsplaner som har til hensikt å redusere eksisterende risiko. Lag en risikoanalyse: Skjema for risikoanalyse er et godt hjelpemiddel for de fleste virksomheter. Skjemaet kan også benyttes i større objekter. Utarbeid et skjema for hver avdeling. Har din virksomhet betydelig brannrisiko, kan det hende at skjemaet ikke kan benyttes. Det vises bl.a. til NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk med veiledning. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 4 av 25

5 Skjema for Risikoanalyse 1. Fyll ut skjema 2. Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge Sett inn kryss i hvert fagfelt for hver horisontale linje Sannsynlighet Kan skje Konsekvens Kan føre til Multipliser tallene over kryssene og før sammen opp under produkt Til slutt prioriteres under høyeste produktverdi. (Se de to eksemplene nederst) Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer): Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade Produkt Prioritet Eksempel 1: Sveising (varme arbeider) Eksempel 2: Brann i elektriske produkter X X 6 1 X X 4 2 DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 5 av 25

6 Handlingsplan: En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når. Planen skal sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid. Derfor må en person få ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes. Firma: Deltatt i utarbeidelse: Dato: Plan gjelder for perioden: Eksempel på skjema for handlingsplan Forhold som kan medføre risiko Tiltak Frist for gjennomføring Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomføring Å følge opp: Etterse at tiltakene er gjennomført som planlagt Ble resultatet slik vi trodde? Hvis ikke må vi gjøre endringer og bli enige om nye tiltak og gjennomføring Alle ansatte skal ha informasjon om hva som er gjort, hvordan og hvorfor. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 6 av 25

7 3. BYGNINGSMESSIG DOKUMENTASJON INNHOLD: Situasjonskart eller områdetegning som viser bygningens / anleggets plassering i forhold til omgivelsene og tilgang på slokkevann Etasjeplan for hver etasje Typiske vertikalsnitt Evt. rednings- / beredskapsplasser for sykehjem, aldershjem, internat, skoler, o.l. Bygningsmessig beskrivelse Brannteknisk tilstandsanalyse Risikoanalyse Tegningene skal vise plassering av: - brannvegger, branncellebegrensende vegger og romdeling - brannklassifiserte dører med brannklasse - rømningsveier - interntrapper, forbindelser, o.l. - automatiske slokkeanlegg, jf. kap håndslokkeutstyr: brannslanger, pulverapparat, o.l. jf. kap. 4 - brannalarmsentral, sprinklerventil, nøkkelskap - brannfarlige, eksplosive eller giftige stoffer For større bygg / objekter anbefales det laget egne rømningsplaner. Rømningsveiene kan merkes med piler eller skraveres. RØMNINGSVEIENE SKAL VÆRE EGNE BRANNCELLER TIL DET FRI!! Bruk symboler i henhold til gjeldende Norsk Standard Bruk gjerne forklarende tekst i tillegg. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 7 av 25

8 4 TEKNISKE BRANNVERNTILTAK Følgende tekniske brannverntiltak kan komme inn under denne dokumentasjonsdelen: - brannalarmanlegg med tilknyttede funksjoner - automatiske slokkeanlegg - håndslokkeutstyr - markerings- og ledelys - mekanisk og termisk brannventilasjon - tørropplegg for brannvesenets tilkopling - sprinkleranlegg m/ avstengning Materialet som skal settes inn her kan være i form av korte beskrivelser evt. supplert med tegninger/beskrivelser av de tekniske brannverntiltakene, f.eks. leverandørens beskrivelse / skisser. Dersom f.eks. alarm-, sprinkler- og andre slokkeanlegg dekker kun deler av bygningen, bør dekningsområdene avmerkes. Bekreftelse på utførte tettingsarbeider rundt kabel- og rørgjennomføringer settes inn under dette kapittel. Forøvrig henviser vi til 3-6 i FOBTOT, hvor det kreves at ekstraordinære tiltak skal gjennomføres under visse endrede drifts- og bruksforhold og dersom tekniske tiltak, bygningsdeler m.v. settes ut av funksjon i perioder. Beskrivelser av slike forhold / ekstraordinære tiltak, settes inn her med henvisning til evt. tegninger. GENERELLE KRAV: - Det skal utføres sakkyndig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner, m.m. (FOBTOT 2-4) - Det må ikke forekomme hull og / eller svekkelser i røyk- og branncellebegrensende bygningsdel. Dører, luker og gjennomføringer skal funksjonere som forutsatt. (FOBTOT 2-4) - Piper, ildsteder og fyringsanlegg skal være intakte (FOBTOT 2-4) - El-anlegg skal være forskriftsmessig utført og vedlikeholdt BRANNALARMANLEGG ER PÅBUDT: (Jf. Melding HO-2/98: Brannalarm. Temaveiledning fra BE.) - sykehus, overnattingssteder, pleieanstalter m.m. med 10 eller flere sengeplasser i samme bygning. - i barnehager og fritidshjem som ikke har direkte utgang til terreng på samme nivå - i salgslokaler over 1200 m 2 i en etasje eller over 800 m 2 over flere etasjer med åpen forbindelse Kravene gjelder også alle rømningsveier, dersom lokalene bare omfatter deler av bygningen. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 8 av 25

9 SPRINKLERANLEGG ER PÅBUDT:( Jf. Teknisk forskrift. REN-veiledning. Melding HO-1/99: Sprinkler. Temaveiledning fra BE, og NS-EN 12845) - i overnattingssteder der lokalet er større enn 200 m 2 med åpen forbindelse over flere etasjer - i sykehus og pleieanstalter i trebygning med mer enn en etasje - i salgslokaler og bygninger for industri, håndverk og lager som overstiger1800 m 2 i en etasje uten oppdeling med brannvegg, eller samlet over 800 m 2 over flere etasjer SPESIELLE KRAV I SÆRSKILTE BRANNOBJEKT - Rømningsveier skal dekke behovet for forsvarlig rømning. Bredden på rømningsveier skal være i henhold til krav i gjeldende byggeforskrifter, jf. FOBTOT Dører skal normalt slå utover i rømningsretningen jf. FOBTOT Alle rømningsveier skal være merket og opplyst jf. FOBTOT Manuelt slokkeutstyr skal kan brukes i alle rom skal være utplassert - industri og næringsvirksomhet skal sørge for tilstrekkelig og godt fordelt slokkevann innen eget område (FOBTOT 4-3) DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 9 av 25

10 5 PERSONALORIENTERING. OPPSLAG. ANSVARSFORDELING I FOBTOT 3-4 er det bestemmelser om ordensregler, instrukser og planer som regulerer brannforebyggende og bekjempende tiltak. Eksempelvis skal det på alle gjesterom i overnattingssteder være oppslag som viser rømningsveier og angir forholdsregler ved brann. I større bygninger, kontor / industribygg, er det hensiktsmessig å henge opp branninstruks / rømningsplaner på strategiske steder i korridorer, kantine, ved trapper, m.v. Generelle branninstrukser / rømningsplaner, ordensregler, orienteringsskriv o.l. til personalet / besøkende, settes inn under dette kapitlet. Alle ordensregler, instrukser, planer, o.l. skal vedlikeholdes og revideres. Brannvernmappen skal til enhver tid være à jour. Denne dokumentasjonsdelen skal vise hvem som har ansvaret for oppfølgingen av de forskjellige delene av brannsikkerhetsarbeidet og hvilke oppgaver personer / personellgrupper har i en brannsituasjon. Her skal det beskrives hva som skal gjøres i en brannsituasjon, og hvem som skal gjøre det. At dette er satt i system, er spesielt viktig der det er aktuelt med assistert rømning. Når brannvesenet kommer på stedet, tar det over ledelsen, men med bedriftens / institusjonens ansvarshavende som viktig støttespiller. Dokumentasjonen skal også vise hvilken branninstruks og opplæring de forskjellige personellgrupper har fått. For særskilte brannobjekt hvor brann kan medføre tap av mange liv, skal det i tillegg utarbeides rednings- og beredskapsplaner - FOBTOT 3-4. Et tegningsgrunnlag i disse planene vil være til hjelp både internt og for brannvesenet. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 10 av 25

11 6 KONTROLL - VEDLIKEHOLD - SERVICE Denne dokumentasjonsdelen skal vise hvilke service / vedlikeholds- og kontrollordninger som er opprettet. jf. FOBTOT 2-4 Følgende utstyr skal det opprettes serviceavtale for: - Brannalarmanlegg med tilknyttede funksjoner som f.eks. dørholdermagneter, dørlås, ventilasjon, direkte varsling til brannvesenet, m.m. - Sprinkleranlegg - Andre slokkeanlegg - Markerings- og ledelys - Håndslokkeapparater Serviceavtalene bør bl.a. omfatte: gjennomgang av anlegg / utstyr i henhold til leverandørens anvisning og evt. Norsk Standard visuell besiktigelse av anlegget total prøvning av anlegget prøving av alarm etc. Rengjøring av detektorer og /eller sprinkelhoder batterikontroll m/ belastning kontroll av ladespenning evt. justering prøving og service på alarmsteder der dette finnes nødvendig utskifting av komponenter For etablissementer som dette gjelder pålegges ansvarlig brannvernleder å opprette egen kontrolljournal som inneholder følgende: Funksjonsprøver Servicebesøk, vedlikehold og reparasjon av enhver art. Kontroll: både egenkontroll og kontroll utført av uavhengig kontrollinstans Feil Ut- og innkoplinger m.v. med angivelse av årsak For brannalarmanlegg skal også alle alarmer føres med spesifisering av årsak (brannalarm, falsk alarm, blindalarm), med angivelse av årsak til utløsning av alarmen hvis dette er mulig. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 11 av 25

12 BRANNALARMANLEGG Objektets navn: Funksjonsprøve: Brannalarmanlegget skal prøves ganger pr. år. Prøven skal min. omfatte test av alarmklokker i bygning samt eventuell overføring av alarm til brannvesenets alarmsentral. Det skal foreligge servicekontrakt med kompetent firma for årlig kontroll av anlegget. jf. FOBTOT 2-1 og 2-4 og Melding HO-2/98: Brannalarm Temaveiledning fra DSB/BE Dato Hva er prøvet? Virket alarmklokker? Virket overføring til alarmsentral? Merknader Sign DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 12 av 25

13 Objektets navn: Sprinkleranlegg Ansvarshavende for sprinkleranlegget: Vedlikeholdskontrakt er opprettet med: Navn på firma Vedlikehold: Sprinkleranlegget skal kontrolleres i henhold til NS-EN Det skal foreligge kontrakt med godkjent person/firma som skal utføre årlig kontroll og avgi rapport etter utført kontroll. Regelmessig egenkontroll utføres i henhold til gjeldende retningslinjer NS-EN Utgave 1, 2004 (jf. også FOBTOT 2-4 og HO-1/99) Installatør av anlegget skal levere dokumentasjon og kontrolloppsett Dato Hva er prøvet? Merknader Sign DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 13 av 25

14 Objektets navn: Brannklassifiserte dører Brannklassifiserte dører skal kontrolleres ganger pr. år. Alle brannklassifiserte dører skal kontrolleres : Røykskilledører i korridorer, Trapperomsdører, dører i branncellebegrensende vegger, etc. I bygningen er det stk. brannklassifiserte dører: stk. A60 dører, stk. F15 / B15 dører, stk F30 eller B30 dører, stk. andre. jf. FOBTOT 2-1, 2-2 og 2-4 Kontroll dato: Dør nr. Dør type Dørholdermagnet Merknad (selvlukkerfunksjon og tetthet) Sign. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 14 av 25

15 Ledelys / Markeringslys Objektets navn: Ledelys skal kontrolleres ganger pr. år. Markeringslys skal kontrolleres ganger pr. år. Alle lys skal kontrolleres visuelt. jf. FOBTOT 2-1 og 2-4 I bygningen er det stk. ledelys og stk. markeringslys Kontroll ert dato Antall ledelys kontrollert Antall OK Merknad Sign. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 15 av 25

16 Objektets navn: Brannslanger Husbrannslanger skal prøves ganger pr. år. Prøven skal omfatte prøving av brannslangen med vann påsatt! NB! Husk å stenge kranen og avlaste trykket før slangen rulles inn. (Kontroller for lekkasje!!) Brannslangen kontrolleres 1 gang pr. år i henhold til skjema: Årlig kontroll av brannslange i skap / på trommel jf. FOBTOT 2-1 og 2-4 Kontroll dato: Brannslange nr. Merknad Sign. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 16 av 25

17 Årlig kontroll av brannslange i skap / på trommel Brannskap nr.: Monteringsår: Modell og skapdimensjon: Slangelengde: Sertifikat nr.: Slangedimensjon: Sertifiseringsdato: Kontrolldato: Kontrollørens navn og underskrift: Neste kontroll (mnd/år): Kontrollpunkt Kommentarer / Reparasjoner utført 1 Er brannposten lett tilgjengelig og godt synlig? 2 Er skapdøren lett å åpne / lukke? 3 Er slangen lett å trekke ut? 4 Er strålerøret intakt og lett å åpne / stenge? 5 Er slangen fri for skader (sprekker, kutt, krakelert, slitt)? Originaldeler skal benyttes. 6 Er avstengingsventilen lett å åpne / stenge? Manuell Automat Installasjoner utstyrt med sluseventil bør skiftes til hurtigåpnende ventil. 7 Er tilkopling mellom tilførselsslange og ventil sjekket, og er slangen fri for skader? 8 Er det lekkasje i trommel? 9 Er funksjonsprøve foretatt? Kastelengde min. 10 meter 10 Er evt. varmeelement og termostat i orden? 11 Skap montert i branncellebegrensende vegg / brannvegg skal ha brannteknisk godkjenning / klassifisering. 12 Er påbudte skilt montert? Skapdør (ISO 6309) Henvisningsskilt over brannpost (ISO 6309) Synlig bruksanvisning Serviceetikett For fullstendige krav for brannposter se Norsk Standard NS-EN671-1 og Standard for Service og vedlikehold av brannposter NS-EN671-3 DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 17 av 25

18 Brannslokkingsapparater Objektets navn: Pulverapparater skal vendes min. et par ganger i året for å kontrollere at pulveret er løst, sjekk også manometer. Brannslokkingsapparater skal kontrolleres 1 gang pr. år av sakkyndig person i henhold til NS3419. Det skal leveres rapport etter utført kontroll. Brannslokkingsapparatene er nummerert og plassering er angitt på tegningene i dokumentasjonspermen. jf. FOBTOT 2-1 og 2-4 Kontroll dato: Brannslokkingsapparat nr. Merknad Sign. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 18 av 25

19 7 BRANNØVELSER I henhold til forskriftenes 3-3, skal eier /bruker gjennomføre regelmessige brannøvelser i forhold til risikoen i objektet. Brannøvelser skal: 1. Så langt det er praktisk mulig alltid omfatte alle ansatte. Ledere og personer i nøkkelposisjoner skal øves hver gang. 2. Gis en realistisk form, og knyttes til den enkeltes reaksjon ved brann på eller nær ved den daglige arbeidsplass. Innholdet bør også sees i sammenheng med unormal eller varierende risiko i objektet, større utskiftinger i personalet, etc. 3. Omfatte alle deler av det særskilte brannobjektet. Det skal særlig øves innsats mot slike branntilløp / -forløp som det er høy sannsynlighet for56 i objektet. 4. Vise hvordan alarmanlegg, stasjonære slokkeanlegg og andre tekniske innretninger inngår som en del av brannvernet. 5. Inneholde en opplysende og motiverende del. 6. Alltid avsluttes med en oppsummering, og normalt ved større øvelser, av en skriftlig rapport som senere øvelser kan bygge videre på. I rapporten eller øvelsesskjemaet må det også framgå hvilket innhold øvelsen har hatt og hvilke personer / personellgrupper som har deltatt. Likeledes må konklusjoner og evt. forbedringstiltak fremkomme. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 19 av 25

20 Brannøvelse Objektets navn: Brannøvelse skal gjennomføres ganger pr. år med alle ansatte. jf. FOBTOT 3-3 For detaljer omgjennomføring se branninstruks og øvelsesplan (vedlegg nr. ) jf. FOBTOT 3-4 Gjennomførte brannøvelser i 20! Navn på ansatte Dato for deltakelse Tema for øvelsen Ansattes signatur DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 20 av 25

21 Brannøvelse - oversikt over deltakere Objektets navn: Brannøvelse skal gjennomføres ganger pr. år med alle ansatte. jf. FOBTOT 3-3 For detaljer om gjennomføring se branninstruks og øvelsesplan (vedlegg nr. ) jf. FOBTOT 3-4 Navn på deltaker Dato for gjennomføring av brannøvelser DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 21 av 25

22 Brannøvelse - Evaluering Objektets navn: Brannøvelse avholdt dato: Øvelsesledelse: Stikkord Beskrivelse Bakgrunn Hensikt Innhold Omfang Deltakere Gjennomføring Realisme Rømningstid Oppsummering Konklusjoner Forbedringstiltak kfr. FOBTOT 3-3 DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 22 av 25

23 8 OPPLÆRING I følge FOBTOT 3-2 skal brannvernleder ha tilstrekkelig kunnskap om: 1. Gjeldende lover og forskrifter innenfor Brannvern og HMS. 2. Tiltak som er gjennomført og som kan bli nødvendig å gjennomføre for å opprettholde tilfredsstillende brannsikkerhet ved objektet. 3. Brannvesenets organisering og innsatsmulighet 4. Varslingsprosedyrer, pliktfordeling og ledelse i brannsituasjoner. Andre personer / personellgrupper som i henhold til organisasjonsplan deltar i brannsikkerhetsarbeidet (jf. kap. 2), må også gis en hensiktsmessig opplæring i henhold til FOBTOT 3-3. Nyansatte og vikarer skal før de settes i ordinært arbeid, gis en grunnleggende brannvernopplæring i henhold til sjekklisten, slik at de vet hvordan de skal opptre i en brannsituasjon, jf. FOBTOT 3-3. Kursbevis og annen dokumentasjon settes inn under dette kapitlet. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 23 av 25

24 SJEKKLISTE VED OPPLÆRING AV NYANSATTE Virksomheten følger denne prosedyren ved brannvernopplæring for nyansatte og vikarer: (Jf. FOBTOT 3-3). Opplæringen skal gjennomføres snarest mulig etter ansettelse, - og før den ansatte settes i ordinært arbeide. Den ansattes navn: Den ansattes stilling: Sjekkliste: Ansvarsområde Ja Nei Kommentarer Opplæring i branners fysiske og kjemiske egenskaper, og særskilte risikoer i objektet. Gjennomgang av rømningsveier, møteplasser, passive og aktive brannsikringstiltak som er installert i objektet Gjennomgang av nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet Opplæring i tolking / reaksjon ved utløsning av brannalarmanlegget Innføring i den enkeltes ansvar og plikter. Informasjon om brannvernlederens og evt. øvrige lederes ansvar, myndighet og plikter Grunnopplæring i bruk av slokkemidler, evakuering av personer, strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning Gjennomgang av objektets branninstruks Gjennomgang av objektets beredskapsplaner og evakueringsplaner Den ansatte skal så snart som mulig gis anledning til å delta i brannøvelse Sjekklisten ovenfor er fulgt som prosedyre under opplæringen: Sted: Dato: Arbeidsgiver: Ansatt: DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 24 av 25

25 9 BRANNVESENET Branntilsynsrapporter, korrespondanse, o.l. settes inn her. Falske alarmer noteres, dato, klokkeslett, årsak og evt. tiltak som blir iverksatt for å forhindre fremtidige falske alarmer. DOKUMENTASJON AV SIKKERHET Side 25 av 25

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer