Fresk 22-åring satser på gris

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fresk 22-åring satser på gris"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 oktober ÅRGANG Fresk 22-åring satser på gris Trond Hopstad har satset mye på egen arbeidsplass. Fra å være fisker med fagbrev ombord i Slettholmen, har 22-årige Trond Røed Hopstad fra Konsvikosen snudd opp ned på hverdagen. Planene er realisert sakte men sikkert, og nå er han omgitt av 800 gris i sitt nye fjøs på hele 1250 m2. Det var i februar i år at jeg virkelig kunne begynne å fylle driftsbygningen med slaktegris og avlsdyr, sier den initiativrike unggutten. SE SIDE 16 Her er det kamp om plassen, men alle får, om det så må skje i to etasjer. Tekst og foto: Cato Rødsand Barseltreff på BF Lurøy side 5 Aldersund Dagligvare side 8-9 Stå opp mot urett side 14

2 2 Barneverntjenesten på besøk i barnehager og skoler Lurøy barneverntjeneste og helsesøstrene i kommunen har i vår og i høst vært på nye besøk i kommunens barnehager og skoler med informasjon om blant annet meldeplikt til barneverntjenesten. Dette er et ledd i kommunens forebyggende arbeid, og de ansatte i skolene og barnehagene har vært glødende engasjert og bidratt til gode diskusjoner. De som jobber i barnehager og skoler er de som ser barna mest og dermed har størst mulighet til å fange opp bekymringsverdige forhold. Alle offentlig ansatte har meldeplikt til barneverntjenesten. Det betyr at de av eget initiativ, uten hinder av taushetsplikten, skal gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når de er bekymret for om et barn blir omsorgssviktet, mishandlet, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I dag mottar ca barn og unge i Norge hjelp fra barneverntjenesten. Mange foreldre tar selv kontakt med barnevernet. Barneverntjenesten har økt tillit i samfunnet, og blir av flere sett på som en ressurs, mer enn en trussel. Over 80 % av alle barn med tiltak i barnevernet bor sammen med foreldrene, og dette tallet er også representativt for Lurøy. Samtidig vet vi at omtrent barn lever under bekymringsverdige forhold i Norge, så behovet for hjelp er langt større enn det som ytes. Barn som får hjelp av barneverntjenesten på et tidlig tidspunkt, har større sjanse for å lykkes senere i livet. Tidlig hjelp forebygger senere problemutvikling. Gjennom informasjon til de ansatte i barnehagene og skolene, håper barneverntjenesten i Lurøy å skape større trygghet rundt det å melde bekymring. Særlig appellerer barneverntjenesten til de barnehageansatte. Det er bekymring som skal ligge til grunn for melding, ikke at de ansatte er helt sikre. Mange er redde for at de skal ta feil, for da blir det så vanskelig å samarbeide med foreldrene. Men det er viktig å sette barna først. Hva om de ikke tok feil og ikke meldte sin bekymring? Skole og barnehage skal ikke prøve å finne årsaker før de melder, dette er barneverntjenestens oppgave gjennom undersøkelser. Målet med besøkene i barnehager og skoler er å bevisstgjøre de ansatte. Det beste barnevernet er den jobben som gjøres før det blir en barnevernsak. Ved bekymringsverdige forhold ønsker barneverntjenesten å få bekymringsmeldinger mens barna er små, istedenfor når de er blitt ungdommer og problemene er blitt mer omfattende. Mindre problemer er lettere å løse, og sjansen for et godt samarbeid med foreldrene er større. I de aller fleste tilfellene ønsker barneverntjenesten å hjelpe familien og barnet i hjemmet. Klarer vi å hjelpe barn og unge til å stå godt rustet til å møte et fremtidig voksenliv, gir dette store menneskelige og økonomiske gevinster for samfunnet. For å klare dette, er vi avhengige av et godt samarbeid. Takk til alle barnehagene og skolene for at vi ble så godt mottatt! Annette Åsland Lurøy barneverntjeneste Ved Næringsleder Eli-Anne Hauknes Lurøy kommune har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på boligsituasjonen i Lurøy kommune og gi forslag til tiltak til kommunestyret. Prosjektet er kalt Program Boligbehov. Program Boligbehov skal kartlegge og analysere nåværende og fremtidig boligsituasjon. Lokalutvalgene og Lurøy Næringsforum vil bli involvert i dette arbeidet og BOLIGMANGEL I KOMMUNEN? bedt om å bidra med kartlegging av utleieboliger og boligtomter, og skissere nåværende og fremtidig behov på kretsnivå. Ungdomsrådet og brukergruppene har også fått anledning til å komme med innspill med spesielt fokus på å ivareta deres medlemmers behov. Program boligbehov vil også kartlegge hvilke tiltak andre kommuner har satt i gang innen bolig, og undersøke hvilke finansieringsmuligheter som finnes for de ulike innspillene. Prosjektet vil ende opp med en Boligplan som vil inneholde en boligpolitisk handlingsplan og inneholde prioriterte tiltak over hva og hvor tiltak skal iverksettes. Arbeidsgruppa tar sikte på å kunne legge planen fram til behandling i februar Arbeidsgruppa var åpen for innspill og ideer helt ut september måned, både fra lokalutvalgene og mulige investorer (grupper/enkeltpersoner) som kunne være interessert i å investere i utleie.

3 3 Den siste lørdagen i september hadde Helgeland Kammerkor jubileumskonsert i Lurøy kirke. Kammerkoret fyller 20 år i Konserten var også et ledd i feiringen av Lurøy kirkes 200-årsjubileum. Det var godt med tilhørere i kirka denne lørdagskvelden, og kammerkoret hadde valgt å framføre sanger fra alle de 20 årene de har eksistert. Under kyndig ledelse av dirigent Chris Eva fremførte de alt fra folkeviser fra Helgeland, via madrigaler til sluttsatsene fra Vivaldis Gloria. Vel utført konsert! Den siste jubileumskonserten for Lurøy kirke blir på selveste Lucia-dagen 13. desember, når Sigrid Brennhaug med band skal holde årets julekonsert. Slik det ser ut nå, blir Onøy/Lurøy sangkor med på denne konserten. Følg med på oppslag! Siste septemberdagen var avsatt til tur i skog og mark og vi endte opp på rullesteinsfjæra på Lurøymøla. Det er ikke tilfeldig at denne fjæra har fått sitt navn, da du kun finner fint slipte steiner her. Det skarpe høstværet la ei flott ramme om turen naturens fargekart lyssatt av sola som stadig faller lengre ned på himmelen. Gode bilder å ta med seg inn i den mørke årstida. Ha en riktig god høst! Rebus Forrige gang hadde vi rebusen UDELTFÅØYEPÅFORENING, og løsningen ble Helselag. Denne gangen var det flere som svarte, og den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd er John Nilsen, Tvetenveien 231, 0675 Oslo. Vi gratulerer! Neste rebus har noe med innholdet i denne avisen å gjøre: POLITISKPARTISKYLDFØLELSEMØBEL Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. november 2012

4 4 ordførerens spalte Bjørnar Skjæran Det skal være godt å bo i Lurøy! Lurøy er en flott kommune som vi alle er stolte av. Vi har god plass, og vi har et hav av muligheter! Naturen vår er like vakker som den er spektakulær! Her er rom for både fysisk krevende friluftopplevelser, og for avkobling og rekreasjon. For de aller fleste av oss er Lurøy en god kommune å bo og vokse opp i. Vi må ha som mål at alle opplever det slik, både unge og eldre. Ett av Lurøys særtrekk er de mange små og oversiktlige bygdene våre. Trygge samfunn der folk trives. Samtidig har geografien vår og de store avstandene alltid vært ei utfordring for vår tjenesteproduksjon. Avstandene er kostnadsdrivende, og det kan være vanskelig å samordne godt nok. En liten kommune med store avstander og begrensede ressurser kan ikke være best på alt. Men både enkeltpersoner, bedrifter og kommune har gjentatte ganger vist at når innsatsen er målrettet, kan vi levere toppresultater. Målrettet innsats for positiv befolkningsutvikling er noe av det viktigste vi kan ta tak i. Kommunens økonomiske muligheter har nær sammenheng med befolkningsutviklingen. Vi må derfor arbeide hardt for å gjøre våre bygder til enda mer attraktive bosteder for både unge og gamle. Lurøy har nå hatt ei svak befolkningsøkning i fem år på rad. Hadde utviklingen vært motsatt, ville vi hatt flere millioner kroner mindre til rådighet for alle gode formål. Hvert eneste år. Vekst på ett sted kommer hele kommunen til gode, på samme måte som nedgang på ett sted gir mindre ressurser til hele fellesskapet. Erkjennelse i hele kommunen av at våre bygder er gjensidig avhengige av hverandre er slik jeg ser det ei forutsetning for at Lurøy også i framtida skal være liv laga. Arbeidsplasser er og blir det viktigste grunnlaget for bosetting. Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for næringslivet, noe vi må ta på det største alvor. Over nyttår skal vi i gang med å revidere vår strategiske næringsplan, og jeg ser fram til å samarbeide nært med alle som har interesse for dette arbeidet. Kommunestyret har lagt opp til å gjennomføre mange viktige investeringsprosjekter i inneværende valgperiode. Vi skal bygge Lurøysamfunnet videre, og gjøre bygdene våre til enda mer attraktive bosteder. I de fleste bygdene er det stor knapphet på tilgjengelige utleieboliger. Dette må vi gjøre noe med, og som et første tiltak er vi nå i gang med «Prosjekt boligbehov», som skal munne ut i en konkret plan for ei satsing på dette området. Prosjektet er støttet av Nordland Fylkeskommune, og ei første høring er godt i gang nå. I kommunens økonomiplan er det ikke på kort sikt rom for nye store investeringer, men gjennom god planlegging, og samvirke med andre aktører, kan det være mulig å starte ei nødvendig satsing mot slutten av valgperioden. På nasjonalt nivå diskuteres nå behovet for en ny boligpolitikk, og det er viktig at vi i Lurøy også ruster oss til å kunne delta i ei eventuell nasjonal satsing på dette viktige området. I gode samfunn har ikke mennesker bare behov for et sted å bo og noe å leve av. Vi har også behov for noe å leve for! Gode kulturtilbud blir viktigere og viktigere i moderne samfunn. Rundt omkring i Lurøy gjør frivillige organisasjoner og enkeltmennesker et uvurderlig arbeid hver eneste dag, for at barn og voksne skal ha et kulturtilbud. Dette arbeidet kan ikke verdsettes høyt nok! Kommunen støtter opp om dette arbeidet gjennom kulturmidlene, og ved at kommunens lokaler stilles vederlagsfritt til disposisjon for lag og foreninger. I tillegg bidrar kulturetaten, den kulturelle skolesekken og musikkskolen til at barn og voksne får ta del i kulturopplevelser. Jeg har avslutningsvis lyst å trekke fram Lurøy musikkskole, og den innsatsen de legger ned rundt om i kommunen vår. Med sine 1,25 faste stillinger er vår musikkskole en liten organisasjon. Dette lille mannskapet har en krevende oppgave i å tilby musikkskoletjenester i vår geografiske virkelighet, og tilbudet har derfor siden skolen ble etablert, variert noe. Både over tid, og mellom kretsene. Det viktige er likevel at kor og korps, aspiranter og enkeltelever, skoler og barnehager gjennom mange år har hatt stor glede av musikkskolens tilbud. Kulturlivet i Lurøy ville vært fattigere uten musikkskolen! Mange kommuner har utvidet sitt musikkskoletilbud til å bli ei kulturskole. Lurøy kommune fikk i 2010 tildelt stimuleringsmidler fra Utdanningsdirektoratet for å utvikle vår musikkskole videre i retning av et kulturskoletilbud. Og vi ser nå de første resultater av dette. Mange barn har i år fått delta i de første forsøk med danseundervisning gjennom Lurøy musikkskole. Reiseavstandene er store, og musikkskolen er avhengig av lokale krefter for å få ting til. Det viktige er at engasjement både virker og er smittsomt. Musikkskolen har vist oss at små midler kan gi betydelige resultater! Det kan vi gjerne la oss inspirere av!

5 5 Barsel-treff på BF LURØY Onsdag 12.september var det igjen klart for barseltreff på ferga for de sist ankomne Lurøy -fjæringene. Ved Hanne B. S. Teigen, Lurøy helsestasjon Lurøy helsestasjon ved Turid Istad, Anne Berit Bentzen og Hanne B. S. Teigen ønsker på denne måten å samle alle for å utveksle erfaring og få samlet kretsene for å bli bedre kjent. 5 mødre med barn fra ca 6 uker til ca 7 mnd, fra Lurøy innland og Onøy/Lurøy møtte. De første inviterte møtte på Stokkvågen og så fulgte vi med ferga til Onøy, Sleneset og Lovund. Fra Lovund hadde vi litt felles undervisning/opplysning fra jordmor og helsesøstrene. Håper at de som var med på treffet syntes det var greit og at de ser nytten av flere treffpunkt i framtiden. Vi på helsestasjonen ønsker å gjennomføre 2 barseltreff i året, og gleder oss til å invitere til nytt treff første halvår av Øverst fra venstre: Kari med lillesøster, Ellen med Teodor Nederst fra venstre: Silvana med Emma, Iren med Alida Johanne, Annette med Anna Olea Tlf POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

6 6 FLOTT MALEJOBB I SLENESET BARNEHAGE Hurra - endelig var sommerferien over og barnehagen startet opp igjen. Og for et superflott uteområde vi har fått i sommer! For mens vi hadde ferie, er alle lekeapparatene våre blitt malt i kjempe knæsje farger. Dette hadde vi ventet på leeennnge, og endelig ble det. For mens vi hadde ferie, har vår kjære vikar Kari Line Jakobsen og hennes mann Jon Petter Antonsen brukt sin ferie til å gjøre det hyggelig hos oss. Det har også vært en pappa Arnt Johansen som har malt rorbuene. Dette setter vi utrolig stor pris på, det er blitt så fint og det er veldig gøy å være ute å leke. Tusen takk til dere som har vært her og gjort det trivelig for oss! Nå venter vi bare i spenning på at lekeapparatbåten, som vi fikk Glade barnehageunger i nymalte lekeapparater på Sleneset midler fra plussfondet til å kjøpe, skal bli montert. Tusen takk også til plussfondet for midlene vi fikk. Dette er helt storartet, og vi gleder oss til den er ferdigmontert og vi kan begynne å leke i den. Hilsen små og store i Sleneset barnehage.

7 Sceneinstruktør teater 7 Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning. Frist to ganger hvert år: 1.juni og 1.desember Teater Sceneinstruktørene arbeider som ansvarlig instruktør og konsulent med lag og foreninger, skoler og prosjekter i samarbeid med forskjellige kunst- og kulturaktører. Sceneinstruktørene skal bidra til utvikling av interessen for scenekunst i fylket, samt inspirere til nytenking og modernisering av de uttrykk som produseres. Ved siden av den ordinære virksomheten arbeider sceneinstruktørene med utviklingsprosjekt innenfor scenekunst, i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Et av disse prosjektene er DUS (Den Unge Scene) Sceneinstruktørene arbeider hvert år med i snitt 150 grupper med 4000 deltakere. Disse presenterer sammen 300 forestillinger for et publikum på personer. Instruktøren arbeider primært med den sceniske utførelsen, og ikke som produsent. Dette vil si at dere står for det praktiske rundt prøveprosessen og forestillingen. Dette innebærer: - Prosjektansvar (produsent) - Manus - Musikk - Kostymer, rekvisitter og scenografi - Lyd/lys - Økonomi og PR - Planlegging og praktisk gjennomføring av forestilling(ene) For skoler gjelder også pedagogisk og formelt ansvar for elevene under prøvene og gjennomføring av forestilling. I produksjoner vil det ofte være behov for inspisient, dette avtales med den enkelte instruktør. Sceneinstruktøren kan veilede og gi råd i produksjon ved behov eller ønske, og kan i særlige tilfeller og etter avtale gå inn i arbeidsområder som ligger utenfor søknad. Det må påregnes felles produksjonsmøter underveis, hvor alle med ulikt ansvar er til stede. Etter endt prosjekt skal det sendes rapport til instruktør med antall deltakere og - publikum. Fylkeskommunens logo for sceneinstruktørene skal trykkes i alle publikasjoner knyttet til produksjonen. Sceneinstruktøren skal ved navn krediteres i program/på plakater. MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: Mobil Gjenbruksstasjon Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

8 8 Aldersund dagligvare Ved Cato Rødsand Etter at nybutikken i Aldersundet har vært i drift i tre måneder, er daglig leder Camilla Sandvær Lie godt fornøyd. Lokalbefolkningen er flink til å støtte opp om tilbudet, og da lover det godt for fortsettelsen. Mange kommer innom for å kjøpe seg kaffe med noe attåt, og da er jo butikken med på å høyne trivselen i bygda. Hadde sommeren vært bedre ville Her bugner hyllene med frukt og grønt (Foto: C. Rødsand) vi nok merket det på omsetningen, men opp -og nedturer får man ta høyde for, sier Sandvær Lie. Det blir unektelig spennende å få med seg hele det første året, slik at vi kan uttale oss mer sikkert om driften. Bemanningsmessig har vi startet opp med to på heltid og to på deltid, så får vi tilpasse dette etter behovet framover. Nye drivstoffpumper kom på plass like etter vi åpnet, og det er Best-stasjonen på Nesna som har utvidet dette tilbudet. Så venter vi på å få bli kommisjonær for Norsk Tipping, slik at vi kan tilby Her klipper ordfører Bjørnar Skjæran snora, mens daglig leder Camilla Sandvær Lie (t.v.) og styreleder i Aldersund Allaktivitetshus Janne Sommerseth (t.h.) bivåner det hele (Foto: Geir Vatne) også denne servicen til våre kunder. Cash-guard blir montert i nærmeste framtid, og det betyr at de av kundene som betaler kontant, får sine vekslepenger gjennom en automat uten at de har vært borti menneskehender. Til våren har vi planer om å få satt ut egen flyte- Butikkmedarbeider Elsa Susann Kristensen har også full jobb i Aldersund Dagligvare (Foto: C. Rødsand)

9 9 Daglig leder Camilla Sandvær Lie trives godt i nybutikken i Aldersundet. Alltid koselig når folk slår seg ned i kaffekroken (Foto: C. Rødsand) brygge mot Aldersund Havn, slik at kunder som kommer sjøvegen kan legge til like ved butikken. Og som om ikke det var nok, tilbyr vi vareutkjøring til de som trenger det. I første omgang blir det en dag i uka det kan være både til eldre og til arbeidsplasser som eksempelvis oppvekstsenteret og paviljongen. Vi leier butikklokalene med alt utstyret i av Aldersund Allaktivitetshus, og i disse dager flytter vår familie inn i leiligheten i 2. etasje, og det ser vi virkelig fram til. Det betyr kort veg til jobben, og jeg kan utnytte tiden bedre. I tillegg er det ledige lokaler i nordenden av bygningen, og der ser det kanskje ut som det blir frisør etter hvert. Selve råbygget er satt opp firma Bernhard Olsen fra Mo i Rana, mens grunnarbeidet og innredningen er gjort ved dugnadsinnsats. Dugnadsgjengen har lagt ned utallige arbeidstimer, og her har Eystein Albertsen gådd i bresjen og virkelig vært pådriver. For sin innsats fikk han også dugnadshammer under den offisielle åpningen i juli. Bygningen koster om lag 6,5 mill. kroner. I dette ligger aksjer for vel 2 mill., dugnadstimer ca. 1 mill., lån 3 mill. og resten i tilskudd, bl.a. fra Merkur-gruppen. Foreløpig har det ikke blitt tid til så mye fritidsaktiviteter på oss det får bli når overskuddet kommer. Akkurat nå har det gått med mye tid til etableringen og det å komme ordentlig i gang. Men som familie ser vi jo at bygda har mange fritidsmuligheter, så det ordner seg sikkert. Hele familien trives godt i Aldersundet, sier daglig leder Camilla Sandvær Lie. Under den offisielle åpningen ble Eystein Albertsen hedret med dugnadshammer for sin innsats under byggingen av butikklokalet (Foto: Geir Vatne) Her får Aldersund oppvekstsenter varene tilkjørt som en del av servicen til nybutikken (Foto: C. Rødsand) Aldersund Dagligvare ligger sentralt i bygda like ved Aldersund havn (Foto: C. Rødsand)

10 10 Helgeland Museum, avd. Lurøy med Jills bakeri Slik fremstår inngangspartiet av det nye museumsbygget i Grønsvika. En liten kafe hvor besøkende kan nyte kaker til kaffen. Her selges også bøker og deles ut brosjyrer. Tekst og foto: Cato Rødsand Egentlig åpner vi offisielt dørene i juni 2013, men da anledningen bød seg i sommer, foretok vi ei snikåpning, sier avdelingsleder i Lurøy, Ragnar Selnes, før han stolt viser oss rundt i museumslokalene. Her har vi god plass å boltre oss på, og før den offisielle åpningen neste sommer, vil vi ha mye nytt Det finnes eksempler på at mennesker utsettes for vold og undertrykking også i dagens verden, noe vi ønsker å vise med denne illustrasjonen, sier Ragnar Selnes.

11 11 Jill Helen Strifeldt (t.v.) startet eget bakeri i kjøkkendelen av museet sist sommer. Her henter Sigrun Vedøy ferske bakervarer som hun har bestilt. å vise våre besøkende. Da skal alt dette demonteres, gulvene skal males og vi får på plass ei permanent rammeformidling som bygges rundt ulike temaer og vinklinger. Det var en stor overgang fra det dårlig isolerte kiosklokalet og til helt nytt bygg med alle fasiliteter, sier Selnes, som gleder seg til jobben hver dag. Dagens lokaler har kostet rundt 13 millioner. Helgeland Museum drives som et spleiselag mellom stat, fylke og 16 kommuner på Helgeland. Træna er med på laget fra i år som den 17. kommunen, mens Rødøy ikke er kommet ordentlig på banen ennå. Jills Bakeri Like før snikåpningen i juli, startet Jill Helen Strifeldt sitt eget bakeri i museumslokalene. Her er det et praktisk kjøkken hvor jeg kan slippe kreativiteten løs. Ut kommer det brød, kaker og vafler til daglig besøkende i sommersesongen. Det blir også servering på en del møter i lokalene her, sier en hittil fornøyd og selvlært kakebaker. Vi har ikke satset på å annonsere dette tilbudet utenom det som skrives på facebook, men det har altså gått rimelig bra så langt. Jeg har vært på arbeid stort sett hver dag, så det kan låve godt. Nå utover høsten går mye av tiden med til å bake nok krinalefser til alle som har bestilt. Rundt årsskiftet avgjøres det om jeg får fortsette bakerigesjeften her, og da ser vi kanskje for oss en utvidelse. Spennende filmprosjekt I høst skal et team fra Helgeland museum dra til Russland for å treffe enka etter russefangen Afonkin som til slutt døde her på Grønsvik fort. Hun er hele 95 år i dag og bor i samme landsby som hun og sin nygifte mann bodde i før han måtte dra i krigen og endte i fangenskap i Lurøy. Det blir spennende å høre historien om hennes liv, som skal festes til filmlerretet. Denne filmen blir et viktig dokumentarisk manifest som vil bli vist her i museet når den er ferdig. Foruten meg, blir det med en russisk fotograf fra News on Request, Tatjana Hofstad som tolk og Halvor Fjermeros som skriver bok om Operasjon ASFALT. Stiftelsen Helgeland Museum er det regionale museet i søndre del av Nordland. Museet har avdelinger i de 16 kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Leirfjord, Dønna, Herøy, Alstahaug, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Sømna og Bindal. Helgeland Museum ble stiftet i Hovedkontoret ligger i Mosjøen. Museumsavdelinger Petter Dass-museet Vefsn museum med Jacobsenbrygga, Vefsn bygdesamling, Politimestergården og den gamle Shellstasjonen E-huset museum og Vega bygdemuseum Rana museum med Museumsgården, Stenneset og Bredek fjellgård Grønsvik kystfort Laksforsen natur- og kulturgalleri Nesna museum Leirfjord museum Hemnes museum Nordvika gamle handelssted Herøy bygdesamling Grane bygdetun Lensmannsgården i Hattfjelldal Vevelstad bygdetun Velfjord bygdemuseum Sømna bygdetun Bindal bygdetun Finansiering og tilskudd Helgeland Museum har et samlet driftsbudsjett på drøye 33 mill kroner (2011). Museet mottar offentlige tilsudd fra stat, fylke og kommune, samt har en egeninntjening basert på prosjektmidler, billettsalg og salg av varer og tjenester. I 2010 utførte Helgeland museum 39 årsverk, og hadde 43 fast ansatte. I første etasje finnes et praktisk møterom like innenfor kafeen, med nødvendig utstyr.

12 12 Lurøy rådhus Utbyggingen og ombyggingen av Lurøy rådhus går etter planen og arbeidet skal være sluttført i månedsskiftet november/desember, opplyser Morten Olsen i Sleneset Trelast AS, som står for hovedentreprisen. Her monterer Harald Olsen (t.v.) og Morten Olsen hev/skyv-dør i første etasje, og da er bygningen klar til innredning. Noe av ombyggingen i resten av huset må foregå på kveldstid og i helger, men det skal gå greit, opplyser Morten Olsen. Amora Kaker til alle anledninger! Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,- Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost:

13 13 Kommune barometeret I slutten av juli ble siste kommunebarometer offentliggjort, og det er alltid spennende å se hvordan Lurøy kommune kommer ut. På flere sektorer rangeres Lurøy blant de 15 beste i fylket, men på andre sektorer havner vi et godt stykke ned på lista. Sektor: Karakter: Rangering fylke: Grunnskole 4,5 av 6,0 8 Pleie og omsorg 4,0 av 6,0 13 Barnevern 3,5 av 6,0 Barnehage 2,4 av 6,0 Helse 2,3 av 6,0 Sosialtjenesten 2,9 av 6,0 Kultur 2,3 av 6,0 Økonomi 4,2 av 6,0 10 Enhetskostnader 1,0 av 6,0 Nærmiljø og klima 3,3 av 6,0 Saksbehandling 4,0 av 6,0 Vann, avløp og renovasjon 6,0 av 6,0 3 Brukerperspektiv 3,6 av 6,0 15 Alle sektorer 9 Totalt rangeres Lurøy på 186. plass i landet av i alt 429 kommuner. Tekst: Cato Rødsand Kommunebarometeret er utarbeidet av Kommunal Rapport. Hensikten er å gi et oversiktlig bilde av hvordan kommunens nøkkeltall er, i forhold til resten av Kommune-Norge. Analysen er i hovedsak basert på endelige KOSTRA-tall for 2011 (KOmmuneSTatR Apportering). Målgruppa er først og fremst kommunestyrerepresentantene, som kan bruke barometeret som en veileder til hvilke områder det kan være verdt å konsentrere seg om. Barometeret handler ikke om hvor vi scorer best eller dårligst, men aller helst om hvor kommunen har et forbedringspotensiale. Merknader Rangeringen er etter at det er tatt hensyn til inntektsnivå, mens karakteren for hver enkelt sektor er satt uten hensyn til inntektsnivå. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Kommuneøkonomien i statsbudsjettet for 2013 Disse summene ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 til kommunene på Ytre Helgeland. Kommune Frie inntekter kr Vekst RNB kr Vekst RNB % Lurøy ,9 Rødøy ,2 Træna ,8 Nesna ,7 Herøy ,0 Alstahaug ,0 Leirfjord ,6 Dønna ,5 (RNB = Revidert nasjonalbudsjett) Forklaring: Første kolonne: Anslag på hvor mye hver kommune vil få i frie inntekter , målt i kr. Andre kolonne: Anslag på hvor mye mer penger hver kommune får, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2012 til nasjonalbudsjettet for Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver. Tredje kolonne: Veksten målt i prosent. De nomineller veksttallene for enkeltkommuner skal også dekke pris- og lønnsøkning fra 2012 til Den er regnet til 3,3 %. Kilde: Helgelands Blad Bruk Refleks

14 14 Influensavaksinering Det er igjen tid for influensavaksinering i Lurøy sesongen 2012/2013 Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er; Alle fra fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Barn og voksne med: Diabetes mellitus, type 1 og 2 Kronisk luftveissykdom Kronisk hjerte-/kar sykdom Kronisk leversvikt Kronisk nyresvikt Kronisk nevrologisk sykdom eller skade Nedsatt infeksjonsforsvar Betydelig fedme ( BMI over 40) Tid og sted for de som gjenstår: Bratland torsdag 18. oktober; legekont./ helsestasjon; kl Onøy/ Lurøy mandag 22. oktober; legekont.t/helsestasjon; kl Kvarøy onsdag 24. oktober; Kvarøy oppvekstsenter; kl Vaksinen koster kr Dersom du ønsker vaksine mot pneumokokksykdom (bl.a. lungebetennelse), må denne bestilles på forhånd ved helsestasjonen/legekontoret. Dersom noen er forhindret fra å møte til angitt tid og sted, kan helsestasjonen kontaktes for annen avtale. De som p.g.a. sin helsetilstand ikke kan møte opp til vaksinering kan vi gjøre avtale med hjemmesykepleien om å få satt vaksinen hjemme. Tlf. Helsestasjon Lurøy/ Lovund/Sørnesøy: ved Turid Istad; / Tlf. Helsestasjon Bratland/ Konsvik/Sleneset /Kvarøy: ved Hanne B.S. Teigen; TV-aksjonen NRK Amnesty 21.oktober STÅ OPP MOT URETT! I TV-aksjonen 2012 vil etterforske og dokumentere Amnesty rette søkelyset overgrep, undervise i menneskerettigheter, mot mennesker som blir fremme kneblet, forfulgt og torturert når de kjemper for andres og sin frihet. Vi i Norge har vunnet frihetskampen vår, men mange mennesker er ikke like privilegerte som oss. De kjemper fortsatt for retten til å mene, si og gjøre som de vil uten at de blir straffet for det. TV-aksjonen heter rettighetene til kvinner og minoriteter, og jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede gjennom aksjoner, kampanjer og oppmerksomhet. Verdens største innsamling TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner derfor «Stå opp mot urett». fordelt på befolkningen. Årets aksjon går til Hvert år organisererr 7000 arbeidet for ytringsfrihet, mot diskriminering, og for verdighet og trygghet i en rekke land. Amnesty er på plass i mange land i verden og har anledning til å jobbe bredt. Geografiske områder som er i fokus erblant annet Russland og Øst-Europa, Midtøsten og Nord-Afrika samt Kina og Nigeria. Pengene som blir samlet frivillige over hele landet innsamlingen i sin kommune og sørger for at bøssebærere banker på 2,2 millioner dører i løpet av to timer på aksjonsdagen. Registrer deg som bøssebærer og les mer på Dato for årets TV-aksjon er søndag 21.oktober. Håper vi sees! I Lurøy står vi godt forberedt til en god aksjonsdag! inn går blant annet til å

15 Kunstgressbane i Konsvik 15 Kort& Godt Tekst og foto: Cato Rødsand Mikrobryggeri i spiseri Stig Joar Krogli og Linda Moflag ved Spiseriet Fabelaktig på Sleneset har fått politisk klarsignal for utvidet skjenkeløyve. Planen er at de skal ha sitt eget mikrobryggeri, der produksjonsutstyret blir stående inne i selve restauranten. Rana Blad skriver at Krogli og Moflag vil benytte lokale urter i sitt selvbryggete øl. Så får tiden vise om det blir øl med smak av røsslyng, bregne eller kalvedans. Ølet kommer vel uansett under kategorien kortreist drikke, noe som utvilsomt blir spennende for spiseriets gjester. I løpet at oktober 2012 skal kunstgresset være på plass på den nye fotballbanen ved Konsvik barneog ungdomsskole. Sjuerbanen blir den første av sitt slag i Lurøy, sier leder Tarjei Østrem i Konsvik IL. Hele prosjektet vil koste nærmere 5 mill. kroner, som finansieres gjennom lån, tilskudd, egenkapital og dugnadsinnsats. Det er Per Øyvind Bentzen Maskin som gjør grunnarbeidet, som består i sprengning, og legging av masse og pukk, drenering og klargjøring for å rulle ut kunstgresset. Det er firmaet IPAS AS i Narvik som leverer kunstgressdekket, og den ferdige banen vil få en spilleflate på 60 x 40 meter, opplyser Østrem. Kunstgressbanen ligger helt inntil Konsvik barne- og ungdomsskole, og skal stå ferdig nå i høst. Gull verdt for kreftsaken Fra 1. mai var 50-øringen ugyldig som betalingsmiddel, og Kreftforeningen startet kampanjen 50 øre fra deg gull verdt for kreftsaken. NAV Lurøy har hatt et glass stående, og mange har vært innom og lagt sine gammelpenger på glasset. I slutten av september ble de innsamlede myntene levert hos Sparebank1 på Mo i Rana, og vi håper beløpet kommer godt med. En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

16 16 Fresk 22-åring satser på gris Tekst og foto: Cato Rødsand Anlegg og kapital Det er Overhalla Sementvare/Overhalla Industrier som har levert bygningen, og den ble satt opp av Trøndelag forskaling. AK Maskiner har levert utstyr, innredning, foranlegg og ventilasjon. Selve innredningsarbeidet har vi gjort selv, unntatt det elektriske Her er grisene slakteklare og havner sannsynligvis på vårt bord som middagsmat anlegget. Bygningen og livdyrene vi startet opp med, hadde en samlet prislapp på rundt 11 millioner kroner. Da er det godt å ha Helgeland Sparebank i ryggen, sier Hopstad, som foreløpig driver med god margin. Markedskreftene kan jo spille inn, men foreløpig ser det pent ut. De nyfødte grisungene har behov for ekstra varme, og hvert kull har sin varmekasse med 34 grader varme.

17 Fint arbeid Fjøsstellet går unna på timen om morgenen og ikke fullt så lang tid om kvelden. Så blir det en god del rengjøring, da det stilles høye krav til hygiene i matproduksjonen på gården. Møkker sprer vi noen dager på høsten og noen dager på våren. Passer vi på å spre når det regner, vil det bli lite lukt som sjenerer. Grisgjødsla er dobbel så effektiv som kugjødsla på grunn av kornproduktet i foret, så det betyr at vi sparer oss for kunstgjødsel. Inne sørger et moderne ventilasjonsanlegg for friskt klima for dyr og arbeidsfolk. God plass Det første vi treffer på er ei egen avdeling for kontor, garderobe, vaskemaskin og soveplass. Her blir det etter hvert en kjøkkenkrok, slik at jeg kan koke en kopp kaffe når jeg får lyst på det. Vaksiner og medisiner er viktige for å unngå smitte. Strengt er det også fra godkjenningsmyndighetene, og det betyr av med sko og yttertøy, før besøkende blir iført plastdress og må gjennom smittesluse før man kan gå inn i lokalene. Bare unntaksvis får folk utenfra adgang til lokalene, slik som på den åpne dagen like etter oppstarten tidligere på året. Det blir jo en del kontorarbeid nøye overvåking på de generasjonene som til enhver tid roterer. Her loggføres også foring, inseminering og levering av slaktedyr. På den måten har jeg full oversikt og kan planlegge drifta framover. Praksis gir erfaring Grismiljøet på Helgeland er stort, og nå og da møtes vi til samlinger for å få faglig påfyll. Det trengs i ei næring som er i rivende utvikling. Når det er sagt, har jeg tilegnet meg mye kompetanse fra onkel og tante i Saltdal, som er helt i Norgeseliten på gris. Og fiskeriene har jeg ikke lagt helt på hylla; jeg har muligheten til å ta meg en tur på sjøen i egen sjark når det kribler i fingrene, sier Hopstad. Kort& Godt I sommer gjorde kommunestyret i Lurøy vedtak om røykfrie arbeidsplasser i kommunen. Dette ble bl.a. gjort med bakgrunn i statens satsing for å forbedre folkehelsen i landet. Slik er vedtaket: Fra skal alle kommunale bygg og tilhørende uteområder være røykfrie. Forbudet gjelder alle ansatte og publikum samt politikere og ombudsmenn når de utfører tjenester for kommunen. Forbudet har til formål å verne Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Røykfri arbeidsplass Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk 17 andre mennesker mot helseskadelig røyk og plager forårsaket av røyk og hindre at røyking i arbeidstiden går ut over arbeidstakernes utførelse av sin arbeidsoppgaver. For innlagte pasienter i institusjon vil det fortsatt være lov å røyke, og hensiktsmessige ordninger etableres i forbindelse med dette. For beboere i omsorgsleiligheter kan kommunen ikke gjøre pålegg på annen måte enn de begrensninger som kreves i forbindelse med de ansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

18 18 Vedtatt Trafikksikkerhetsplan for Lurøy kommune Lurøy kommunestyre vedtok Trafikksikkerhetsplan i møtet den Hovedmålsetningen med planen er å få ned trafikkulykkestallene i Lurøy. Planen tar for seg både ikkefysiske og fysiske trafikksikkerhetstiltak. Blant fysiske tiltak er utvidelsen av Lundvollveien på Lovund, ny adkomst til Åslund byggefelt (Aldersundet), utbedring av forhold for påstingning til skolebuss på Onøy, gang og sykkelveier forskjellige steder i kommunen, osv. Vedtatt plan og saksfremlegg kan du lese mer om på Lurøy kommunes hjemmeside. - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

19 19 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

20 20 nova sea as bygger nytt på naustholmen Utover sommeren og høsten har man kunnet observere at et uvanlig byggverk har reist seg som en del av Nova Sea AS på Naustholmen. Skipet eller Spydspissen er det første som møter deg når du drar over moloen til industrianleggene. At tilbygget ble utformet slik, har vel heller med tomtas beskaffenhet, samt at vi hele tiden må tilpasse oss nye krav, sier personalleder torleif olaisen. Tekst: Cato Rødsand Foto: Sondre Rødsand Det nye tilbygget skal romme kontorer, kantine, garderober, varemottak og nytt inngangsparti. I tillegg blir det bedre fasiliteter for trailersjåførene. I disse dager blir nybygget overlevert og klargjort til innflytting. Neste byggetrinn Nova Sea AS planlegger er ny filetlinje. Her bygges de to fløyene av gammelbygget sammen til nye produksjonslokaler, noe som igjen fører til flere arbeidsplasser. Bl.a. vil bedriften levere god kvalitetslaks til sushi, og har inngått avtale med Alex Sushi, en av landets ledende restauranter i sitt slag. Tidligere i høst feiret laksenæringen på Lovund 40-årsjubileum som en del av årets laksefestival. Den spede begynnelsen fant sted i 1972, da lærerne Steinar Olaisen og Hans Petter Meland egentlig startet det vi dag kjenner som den moderne oppdrettsnæringen. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: MenigHeTSBLAd FoR LURØY og TRÆnA Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2006 20. ÅRGANG Korps-tur til Barcelona Her spiller kretskorpset i St.

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG Lovund havn Den nye havna vil få stor betydning for det lokale næringslivet på

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Felles korpstur til Brønnøysund

Felles korpstur til Brønnøysund Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2002 16. ÅRGANG Felles korpstur til Brønnøysund Midt i juni samlet alle 4 korpsene i Lurøy seg

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer