Fresk 22-åring satser på gris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fresk 22-åring satser på gris"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 oktober ÅRGANG Fresk 22-åring satser på gris Trond Hopstad har satset mye på egen arbeidsplass. Fra å være fisker med fagbrev ombord i Slettholmen, har 22-årige Trond Røed Hopstad fra Konsvikosen snudd opp ned på hverdagen. Planene er realisert sakte men sikkert, og nå er han omgitt av 800 gris i sitt nye fjøs på hele 1250 m2. Det var i februar i år at jeg virkelig kunne begynne å fylle driftsbygningen med slaktegris og avlsdyr, sier den initiativrike unggutten. SE SIDE 16 Her er det kamp om plassen, men alle får, om det så må skje i to etasjer. Tekst og foto: Cato Rødsand Barseltreff på BF Lurøy side 5 Aldersund Dagligvare side 8-9 Stå opp mot urett side 14

2 2 Barneverntjenesten på besøk i barnehager og skoler Lurøy barneverntjeneste og helsesøstrene i kommunen har i vår og i høst vært på nye besøk i kommunens barnehager og skoler med informasjon om blant annet meldeplikt til barneverntjenesten. Dette er et ledd i kommunens forebyggende arbeid, og de ansatte i skolene og barnehagene har vært glødende engasjert og bidratt til gode diskusjoner. De som jobber i barnehager og skoler er de som ser barna mest og dermed har størst mulighet til å fange opp bekymringsverdige forhold. Alle offentlig ansatte har meldeplikt til barneverntjenesten. Det betyr at de av eget initiativ, uten hinder av taushetsplikten, skal gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når de er bekymret for om et barn blir omsorgssviktet, mishandlet, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I dag mottar ca barn og unge i Norge hjelp fra barneverntjenesten. Mange foreldre tar selv kontakt med barnevernet. Barneverntjenesten har økt tillit i samfunnet, og blir av flere sett på som en ressurs, mer enn en trussel. Over 80 % av alle barn med tiltak i barnevernet bor sammen med foreldrene, og dette tallet er også representativt for Lurøy. Samtidig vet vi at omtrent barn lever under bekymringsverdige forhold i Norge, så behovet for hjelp er langt større enn det som ytes. Barn som får hjelp av barneverntjenesten på et tidlig tidspunkt, har større sjanse for å lykkes senere i livet. Tidlig hjelp forebygger senere problemutvikling. Gjennom informasjon til de ansatte i barnehagene og skolene, håper barneverntjenesten i Lurøy å skape større trygghet rundt det å melde bekymring. Særlig appellerer barneverntjenesten til de barnehageansatte. Det er bekymring som skal ligge til grunn for melding, ikke at de ansatte er helt sikre. Mange er redde for at de skal ta feil, for da blir det så vanskelig å samarbeide med foreldrene. Men det er viktig å sette barna først. Hva om de ikke tok feil og ikke meldte sin bekymring? Skole og barnehage skal ikke prøve å finne årsaker før de melder, dette er barneverntjenestens oppgave gjennom undersøkelser. Målet med besøkene i barnehager og skoler er å bevisstgjøre de ansatte. Det beste barnevernet er den jobben som gjøres før det blir en barnevernsak. Ved bekymringsverdige forhold ønsker barneverntjenesten å få bekymringsmeldinger mens barna er små, istedenfor når de er blitt ungdommer og problemene er blitt mer omfattende. Mindre problemer er lettere å løse, og sjansen for et godt samarbeid med foreldrene er større. I de aller fleste tilfellene ønsker barneverntjenesten å hjelpe familien og barnet i hjemmet. Klarer vi å hjelpe barn og unge til å stå godt rustet til å møte et fremtidig voksenliv, gir dette store menneskelige og økonomiske gevinster for samfunnet. For å klare dette, er vi avhengige av et godt samarbeid. Takk til alle barnehagene og skolene for at vi ble så godt mottatt! Annette Åsland Lurøy barneverntjeneste Ved Næringsleder Eli-Anne Hauknes Lurøy kommune har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på boligsituasjonen i Lurøy kommune og gi forslag til tiltak til kommunestyret. Prosjektet er kalt Program Boligbehov. Program Boligbehov skal kartlegge og analysere nåværende og fremtidig boligsituasjon. Lokalutvalgene og Lurøy Næringsforum vil bli involvert i dette arbeidet og BOLIGMANGEL I KOMMUNEN? bedt om å bidra med kartlegging av utleieboliger og boligtomter, og skissere nåværende og fremtidig behov på kretsnivå. Ungdomsrådet og brukergruppene har også fått anledning til å komme med innspill med spesielt fokus på å ivareta deres medlemmers behov. Program boligbehov vil også kartlegge hvilke tiltak andre kommuner har satt i gang innen bolig, og undersøke hvilke finansieringsmuligheter som finnes for de ulike innspillene. Prosjektet vil ende opp med en Boligplan som vil inneholde en boligpolitisk handlingsplan og inneholde prioriterte tiltak over hva og hvor tiltak skal iverksettes. Arbeidsgruppa tar sikte på å kunne legge planen fram til behandling i februar Arbeidsgruppa var åpen for innspill og ideer helt ut september måned, både fra lokalutvalgene og mulige investorer (grupper/enkeltpersoner) som kunne være interessert i å investere i utleie.

3 3 Den siste lørdagen i september hadde Helgeland Kammerkor jubileumskonsert i Lurøy kirke. Kammerkoret fyller 20 år i Konserten var også et ledd i feiringen av Lurøy kirkes 200-årsjubileum. Det var godt med tilhørere i kirka denne lørdagskvelden, og kammerkoret hadde valgt å framføre sanger fra alle de 20 årene de har eksistert. Under kyndig ledelse av dirigent Chris Eva fremførte de alt fra folkeviser fra Helgeland, via madrigaler til sluttsatsene fra Vivaldis Gloria. Vel utført konsert! Den siste jubileumskonserten for Lurøy kirke blir på selveste Lucia-dagen 13. desember, når Sigrid Brennhaug med band skal holde årets julekonsert. Slik det ser ut nå, blir Onøy/Lurøy sangkor med på denne konserten. Følg med på oppslag! Siste septemberdagen var avsatt til tur i skog og mark og vi endte opp på rullesteinsfjæra på Lurøymøla. Det er ikke tilfeldig at denne fjæra har fått sitt navn, da du kun finner fint slipte steiner her. Det skarpe høstværet la ei flott ramme om turen naturens fargekart lyssatt av sola som stadig faller lengre ned på himmelen. Gode bilder å ta med seg inn i den mørke årstida. Ha en riktig god høst! Rebus Forrige gang hadde vi rebusen UDELTFÅØYEPÅFORENING, og løsningen ble Helselag. Denne gangen var det flere som svarte, og den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd er John Nilsen, Tvetenveien 231, 0675 Oslo. Vi gratulerer! Neste rebus har noe med innholdet i denne avisen å gjøre: POLITISKPARTISKYLDFØLELSEMØBEL Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. november 2012

4 4 ordførerens spalte Bjørnar Skjæran Det skal være godt å bo i Lurøy! Lurøy er en flott kommune som vi alle er stolte av. Vi har god plass, og vi har et hav av muligheter! Naturen vår er like vakker som den er spektakulær! Her er rom for både fysisk krevende friluftopplevelser, og for avkobling og rekreasjon. For de aller fleste av oss er Lurøy en god kommune å bo og vokse opp i. Vi må ha som mål at alle opplever det slik, både unge og eldre. Ett av Lurøys særtrekk er de mange små og oversiktlige bygdene våre. Trygge samfunn der folk trives. Samtidig har geografien vår og de store avstandene alltid vært ei utfordring for vår tjenesteproduksjon. Avstandene er kostnadsdrivende, og det kan være vanskelig å samordne godt nok. En liten kommune med store avstander og begrensede ressurser kan ikke være best på alt. Men både enkeltpersoner, bedrifter og kommune har gjentatte ganger vist at når innsatsen er målrettet, kan vi levere toppresultater. Målrettet innsats for positiv befolkningsutvikling er noe av det viktigste vi kan ta tak i. Kommunens økonomiske muligheter har nær sammenheng med befolkningsutviklingen. Vi må derfor arbeide hardt for å gjøre våre bygder til enda mer attraktive bosteder for både unge og gamle. Lurøy har nå hatt ei svak befolkningsøkning i fem år på rad. Hadde utviklingen vært motsatt, ville vi hatt flere millioner kroner mindre til rådighet for alle gode formål. Hvert eneste år. Vekst på ett sted kommer hele kommunen til gode, på samme måte som nedgang på ett sted gir mindre ressurser til hele fellesskapet. Erkjennelse i hele kommunen av at våre bygder er gjensidig avhengige av hverandre er slik jeg ser det ei forutsetning for at Lurøy også i framtida skal være liv laga. Arbeidsplasser er og blir det viktigste grunnlaget for bosetting. Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for næringslivet, noe vi må ta på det største alvor. Over nyttår skal vi i gang med å revidere vår strategiske næringsplan, og jeg ser fram til å samarbeide nært med alle som har interesse for dette arbeidet. Kommunestyret har lagt opp til å gjennomføre mange viktige investeringsprosjekter i inneværende valgperiode. Vi skal bygge Lurøysamfunnet videre, og gjøre bygdene våre til enda mer attraktive bosteder. I de fleste bygdene er det stor knapphet på tilgjengelige utleieboliger. Dette må vi gjøre noe med, og som et første tiltak er vi nå i gang med «Prosjekt boligbehov», som skal munne ut i en konkret plan for ei satsing på dette området. Prosjektet er støttet av Nordland Fylkeskommune, og ei første høring er godt i gang nå. I kommunens økonomiplan er det ikke på kort sikt rom for nye store investeringer, men gjennom god planlegging, og samvirke med andre aktører, kan det være mulig å starte ei nødvendig satsing mot slutten av valgperioden. På nasjonalt nivå diskuteres nå behovet for en ny boligpolitikk, og det er viktig at vi i Lurøy også ruster oss til å kunne delta i ei eventuell nasjonal satsing på dette viktige området. I gode samfunn har ikke mennesker bare behov for et sted å bo og noe å leve av. Vi har også behov for noe å leve for! Gode kulturtilbud blir viktigere og viktigere i moderne samfunn. Rundt omkring i Lurøy gjør frivillige organisasjoner og enkeltmennesker et uvurderlig arbeid hver eneste dag, for at barn og voksne skal ha et kulturtilbud. Dette arbeidet kan ikke verdsettes høyt nok! Kommunen støtter opp om dette arbeidet gjennom kulturmidlene, og ved at kommunens lokaler stilles vederlagsfritt til disposisjon for lag og foreninger. I tillegg bidrar kulturetaten, den kulturelle skolesekken og musikkskolen til at barn og voksne får ta del i kulturopplevelser. Jeg har avslutningsvis lyst å trekke fram Lurøy musikkskole, og den innsatsen de legger ned rundt om i kommunen vår. Med sine 1,25 faste stillinger er vår musikkskole en liten organisasjon. Dette lille mannskapet har en krevende oppgave i å tilby musikkskoletjenester i vår geografiske virkelighet, og tilbudet har derfor siden skolen ble etablert, variert noe. Både over tid, og mellom kretsene. Det viktige er likevel at kor og korps, aspiranter og enkeltelever, skoler og barnehager gjennom mange år har hatt stor glede av musikkskolens tilbud. Kulturlivet i Lurøy ville vært fattigere uten musikkskolen! Mange kommuner har utvidet sitt musikkskoletilbud til å bli ei kulturskole. Lurøy kommune fikk i 2010 tildelt stimuleringsmidler fra Utdanningsdirektoratet for å utvikle vår musikkskole videre i retning av et kulturskoletilbud. Og vi ser nå de første resultater av dette. Mange barn har i år fått delta i de første forsøk med danseundervisning gjennom Lurøy musikkskole. Reiseavstandene er store, og musikkskolen er avhengig av lokale krefter for å få ting til. Det viktige er at engasjement både virker og er smittsomt. Musikkskolen har vist oss at små midler kan gi betydelige resultater! Det kan vi gjerne la oss inspirere av!

5 5 Barsel-treff på BF LURØY Onsdag 12.september var det igjen klart for barseltreff på ferga for de sist ankomne Lurøy -fjæringene. Ved Hanne B. S. Teigen, Lurøy helsestasjon Lurøy helsestasjon ved Turid Istad, Anne Berit Bentzen og Hanne B. S. Teigen ønsker på denne måten å samle alle for å utveksle erfaring og få samlet kretsene for å bli bedre kjent. 5 mødre med barn fra ca 6 uker til ca 7 mnd, fra Lurøy innland og Onøy/Lurøy møtte. De første inviterte møtte på Stokkvågen og så fulgte vi med ferga til Onøy, Sleneset og Lovund. Fra Lovund hadde vi litt felles undervisning/opplysning fra jordmor og helsesøstrene. Håper at de som var med på treffet syntes det var greit og at de ser nytten av flere treffpunkt i framtiden. Vi på helsestasjonen ønsker å gjennomføre 2 barseltreff i året, og gleder oss til å invitere til nytt treff første halvår av Øverst fra venstre: Kari med lillesøster, Ellen med Teodor Nederst fra venstre: Silvana med Emma, Iren med Alida Johanne, Annette med Anna Olea Tlf POSTEN NORGE P. P. P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

6 6 FLOTT MALEJOBB I SLENESET BARNEHAGE Hurra - endelig var sommerferien over og barnehagen startet opp igjen. Og for et superflott uteområde vi har fått i sommer! For mens vi hadde ferie, er alle lekeapparatene våre blitt malt i kjempe knæsje farger. Dette hadde vi ventet på leeennnge, og endelig ble det. For mens vi hadde ferie, har vår kjære vikar Kari Line Jakobsen og hennes mann Jon Petter Antonsen brukt sin ferie til å gjøre det hyggelig hos oss. Det har også vært en pappa Arnt Johansen som har malt rorbuene. Dette setter vi utrolig stor pris på, det er blitt så fint og det er veldig gøy å være ute å leke. Tusen takk til dere som har vært her og gjort det trivelig for oss! Nå venter vi bare i spenning på at lekeapparatbåten, som vi fikk Glade barnehageunger i nymalte lekeapparater på Sleneset midler fra plussfondet til å kjøpe, skal bli montert. Tusen takk også til plussfondet for midlene vi fikk. Dette er helt storartet, og vi gleder oss til den er ferdigmontert og vi kan begynne å leke i den. Hilsen små og store i Sleneset barnehage.

7 Sceneinstruktør teater 7 Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning. Frist to ganger hvert år: 1.juni og 1.desember Teater Sceneinstruktørene arbeider som ansvarlig instruktør og konsulent med lag og foreninger, skoler og prosjekter i samarbeid med forskjellige kunst- og kulturaktører. Sceneinstruktørene skal bidra til utvikling av interessen for scenekunst i fylket, samt inspirere til nytenking og modernisering av de uttrykk som produseres. Ved siden av den ordinære virksomheten arbeider sceneinstruktørene med utviklingsprosjekt innenfor scenekunst, i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Et av disse prosjektene er DUS (Den Unge Scene) Sceneinstruktørene arbeider hvert år med i snitt 150 grupper med 4000 deltakere. Disse presenterer sammen 300 forestillinger for et publikum på personer. Instruktøren arbeider primært med den sceniske utførelsen, og ikke som produsent. Dette vil si at dere står for det praktiske rundt prøveprosessen og forestillingen. Dette innebærer: - Prosjektansvar (produsent) - Manus - Musikk - Kostymer, rekvisitter og scenografi - Lyd/lys - Økonomi og PR - Planlegging og praktisk gjennomføring av forestilling(ene) For skoler gjelder også pedagogisk og formelt ansvar for elevene under prøvene og gjennomføring av forestilling. I produksjoner vil det ofte være behov for inspisient, dette avtales med den enkelte instruktør. Sceneinstruktøren kan veilede og gi råd i produksjon ved behov eller ønske, og kan i særlige tilfeller og etter avtale gå inn i arbeidsområder som ligger utenfor søknad. Det må påregnes felles produksjonsmøter underveis, hvor alle med ulikt ansvar er til stede. Etter endt prosjekt skal det sendes rapport til instruktør med antall deltakere og - publikum. Fylkeskommunens logo for sceneinstruktørene skal trykkes i alle publikasjoner knyttet til produksjonen. Sceneinstruktøren skal ved navn krediteres i program/på plakater. MOBIL GJENBRUKSSTASJON erstatter vårrunde og gjenbruksstasjoner Fra 1. mai 2012 skal HAF erstatte de faste gjenbruksstasjoner og årlige vårrunde med: Mobil Gjenbruksstasjon Det er for å overholde krav fra fylkesmannen. Kjørerute og tidspunkter varsles via posten og i «Grønt Hjørne». Avfall du kan levere og pris for privathusholdninger: Restavfall, metall og treverk: 356,- kr pr. m 3 Hvitevarer, elektrisk avfall og farlig avfall (store batteri, olje i fat) GRATIS Betaling med kort eller via faktura. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

8 8 Aldersund dagligvare Ved Cato Rødsand Etter at nybutikken i Aldersundet har vært i drift i tre måneder, er daglig leder Camilla Sandvær Lie godt fornøyd. Lokalbefolkningen er flink til å støtte opp om tilbudet, og da lover det godt for fortsettelsen. Mange kommer innom for å kjøpe seg kaffe med noe attåt, og da er jo butikken med på å høyne trivselen i bygda. Hadde sommeren vært bedre ville Her bugner hyllene med frukt og grønt (Foto: C. Rødsand) vi nok merket det på omsetningen, men opp -og nedturer får man ta høyde for, sier Sandvær Lie. Det blir unektelig spennende å få med seg hele det første året, slik at vi kan uttale oss mer sikkert om driften. Bemanningsmessig har vi startet opp med to på heltid og to på deltid, så får vi tilpasse dette etter behovet framover. Nye drivstoffpumper kom på plass like etter vi åpnet, og det er Best-stasjonen på Nesna som har utvidet dette tilbudet. Så venter vi på å få bli kommisjonær for Norsk Tipping, slik at vi kan tilby Her klipper ordfører Bjørnar Skjæran snora, mens daglig leder Camilla Sandvær Lie (t.v.) og styreleder i Aldersund Allaktivitetshus Janne Sommerseth (t.h.) bivåner det hele (Foto: Geir Vatne) også denne servicen til våre kunder. Cash-guard blir montert i nærmeste framtid, og det betyr at de av kundene som betaler kontant, får sine vekslepenger gjennom en automat uten at de har vært borti menneskehender. Til våren har vi planer om å få satt ut egen flyte- Butikkmedarbeider Elsa Susann Kristensen har også full jobb i Aldersund Dagligvare (Foto: C. Rødsand)

9 9 Daglig leder Camilla Sandvær Lie trives godt i nybutikken i Aldersundet. Alltid koselig når folk slår seg ned i kaffekroken (Foto: C. Rødsand) brygge mot Aldersund Havn, slik at kunder som kommer sjøvegen kan legge til like ved butikken. Og som om ikke det var nok, tilbyr vi vareutkjøring til de som trenger det. I første omgang blir det en dag i uka det kan være både til eldre og til arbeidsplasser som eksempelvis oppvekstsenteret og paviljongen. Vi leier butikklokalene med alt utstyret i av Aldersund Allaktivitetshus, og i disse dager flytter vår familie inn i leiligheten i 2. etasje, og det ser vi virkelig fram til. Det betyr kort veg til jobben, og jeg kan utnytte tiden bedre. I tillegg er det ledige lokaler i nordenden av bygningen, og der ser det kanskje ut som det blir frisør etter hvert. Selve råbygget er satt opp firma Bernhard Olsen fra Mo i Rana, mens grunnarbeidet og innredningen er gjort ved dugnadsinnsats. Dugnadsgjengen har lagt ned utallige arbeidstimer, og her har Eystein Albertsen gådd i bresjen og virkelig vært pådriver. For sin innsats fikk han også dugnadshammer under den offisielle åpningen i juli. Bygningen koster om lag 6,5 mill. kroner. I dette ligger aksjer for vel 2 mill., dugnadstimer ca. 1 mill., lån 3 mill. og resten i tilskudd, bl.a. fra Merkur-gruppen. Foreløpig har det ikke blitt tid til så mye fritidsaktiviteter på oss det får bli når overskuddet kommer. Akkurat nå har det gått med mye tid til etableringen og det å komme ordentlig i gang. Men som familie ser vi jo at bygda har mange fritidsmuligheter, så det ordner seg sikkert. Hele familien trives godt i Aldersundet, sier daglig leder Camilla Sandvær Lie. Under den offisielle åpningen ble Eystein Albertsen hedret med dugnadshammer for sin innsats under byggingen av butikklokalet (Foto: Geir Vatne) Her får Aldersund oppvekstsenter varene tilkjørt som en del av servicen til nybutikken (Foto: C. Rødsand) Aldersund Dagligvare ligger sentralt i bygda like ved Aldersund havn (Foto: C. Rødsand)

10 10 Helgeland Museum, avd. Lurøy med Jills bakeri Slik fremstår inngangspartiet av det nye museumsbygget i Grønsvika. En liten kafe hvor besøkende kan nyte kaker til kaffen. Her selges også bøker og deles ut brosjyrer. Tekst og foto: Cato Rødsand Egentlig åpner vi offisielt dørene i juni 2013, men da anledningen bød seg i sommer, foretok vi ei snikåpning, sier avdelingsleder i Lurøy, Ragnar Selnes, før han stolt viser oss rundt i museumslokalene. Her har vi god plass å boltre oss på, og før den offisielle åpningen neste sommer, vil vi ha mye nytt Det finnes eksempler på at mennesker utsettes for vold og undertrykking også i dagens verden, noe vi ønsker å vise med denne illustrasjonen, sier Ragnar Selnes.

11 11 Jill Helen Strifeldt (t.v.) startet eget bakeri i kjøkkendelen av museet sist sommer. Her henter Sigrun Vedøy ferske bakervarer som hun har bestilt. å vise våre besøkende. Da skal alt dette demonteres, gulvene skal males og vi får på plass ei permanent rammeformidling som bygges rundt ulike temaer og vinklinger. Det var en stor overgang fra det dårlig isolerte kiosklokalet og til helt nytt bygg med alle fasiliteter, sier Selnes, som gleder seg til jobben hver dag. Dagens lokaler har kostet rundt 13 millioner. Helgeland Museum drives som et spleiselag mellom stat, fylke og 16 kommuner på Helgeland. Træna er med på laget fra i år som den 17. kommunen, mens Rødøy ikke er kommet ordentlig på banen ennå. Jills Bakeri Like før snikåpningen i juli, startet Jill Helen Strifeldt sitt eget bakeri i museumslokalene. Her er det et praktisk kjøkken hvor jeg kan slippe kreativiteten løs. Ut kommer det brød, kaker og vafler til daglig besøkende i sommersesongen. Det blir også servering på en del møter i lokalene her, sier en hittil fornøyd og selvlært kakebaker. Vi har ikke satset på å annonsere dette tilbudet utenom det som skrives på facebook, men det har altså gått rimelig bra så langt. Jeg har vært på arbeid stort sett hver dag, så det kan låve godt. Nå utover høsten går mye av tiden med til å bake nok krinalefser til alle som har bestilt. Rundt årsskiftet avgjøres det om jeg får fortsette bakerigesjeften her, og da ser vi kanskje for oss en utvidelse. Spennende filmprosjekt I høst skal et team fra Helgeland museum dra til Russland for å treffe enka etter russefangen Afonkin som til slutt døde her på Grønsvik fort. Hun er hele 95 år i dag og bor i samme landsby som hun og sin nygifte mann bodde i før han måtte dra i krigen og endte i fangenskap i Lurøy. Det blir spennende å høre historien om hennes liv, som skal festes til filmlerretet. Denne filmen blir et viktig dokumentarisk manifest som vil bli vist her i museet når den er ferdig. Foruten meg, blir det med en russisk fotograf fra News on Request, Tatjana Hofstad som tolk og Halvor Fjermeros som skriver bok om Operasjon ASFALT. Stiftelsen Helgeland Museum er det regionale museet i søndre del av Nordland. Museet har avdelinger i de 16 kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Leirfjord, Dønna, Herøy, Alstahaug, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Sømna og Bindal. Helgeland Museum ble stiftet i Hovedkontoret ligger i Mosjøen. Museumsavdelinger Petter Dass-museet Vefsn museum med Jacobsenbrygga, Vefsn bygdesamling, Politimestergården og den gamle Shellstasjonen E-huset museum og Vega bygdemuseum Rana museum med Museumsgården, Stenneset og Bredek fjellgård Grønsvik kystfort Laksforsen natur- og kulturgalleri Nesna museum Leirfjord museum Hemnes museum Nordvika gamle handelssted Herøy bygdesamling Grane bygdetun Lensmannsgården i Hattfjelldal Vevelstad bygdetun Velfjord bygdemuseum Sømna bygdetun Bindal bygdetun Finansiering og tilskudd Helgeland Museum har et samlet driftsbudsjett på drøye 33 mill kroner (2011). Museet mottar offentlige tilsudd fra stat, fylke og kommune, samt har en egeninntjening basert på prosjektmidler, billettsalg og salg av varer og tjenester. I 2010 utførte Helgeland museum 39 årsverk, og hadde 43 fast ansatte. I første etasje finnes et praktisk møterom like innenfor kafeen, med nødvendig utstyr.

12 12 Lurøy rådhus Utbyggingen og ombyggingen av Lurøy rådhus går etter planen og arbeidet skal være sluttført i månedsskiftet november/desember, opplyser Morten Olsen i Sleneset Trelast AS, som står for hovedentreprisen. Her monterer Harald Olsen (t.v.) og Morten Olsen hev/skyv-dør i første etasje, og da er bygningen klar til innredning. Noe av ombyggingen i resten av huset må foregå på kveldstid og i helger, men det skal gå greit, opplyser Morten Olsen. Amora Kaker til alle anledninger! Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,- Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost:

13 13 Kommune barometeret I slutten av juli ble siste kommunebarometer offentliggjort, og det er alltid spennende å se hvordan Lurøy kommune kommer ut. På flere sektorer rangeres Lurøy blant de 15 beste i fylket, men på andre sektorer havner vi et godt stykke ned på lista. Sektor: Karakter: Rangering fylke: Grunnskole 4,5 av 6,0 8 Pleie og omsorg 4,0 av 6,0 13 Barnevern 3,5 av 6,0 Barnehage 2,4 av 6,0 Helse 2,3 av 6,0 Sosialtjenesten 2,9 av 6,0 Kultur 2,3 av 6,0 Økonomi 4,2 av 6,0 10 Enhetskostnader 1,0 av 6,0 Nærmiljø og klima 3,3 av 6,0 Saksbehandling 4,0 av 6,0 Vann, avløp og renovasjon 6,0 av 6,0 3 Brukerperspektiv 3,6 av 6,0 15 Alle sektorer 9 Totalt rangeres Lurøy på 186. plass i landet av i alt 429 kommuner. Tekst: Cato Rødsand Kommunebarometeret er utarbeidet av Kommunal Rapport. Hensikten er å gi et oversiktlig bilde av hvordan kommunens nøkkeltall er, i forhold til resten av Kommune-Norge. Analysen er i hovedsak basert på endelige KOSTRA-tall for 2011 (KOmmuneSTatR Apportering). Målgruppa er først og fremst kommunestyrerepresentantene, som kan bruke barometeret som en veileder til hvilke områder det kan være verdt å konsentrere seg om. Barometeret handler ikke om hvor vi scorer best eller dårligst, men aller helst om hvor kommunen har et forbedringspotensiale. Merknader Rangeringen er etter at det er tatt hensyn til inntektsnivå, mens karakteren for hver enkelt sektor er satt uten hensyn til inntektsnivå. For en vanlig kommune er det helt naturlig å ha omtrent like mange gode som dårlige plasseringer på tabellene. Kommuneøkonomien i statsbudsjettet for 2013 Disse summene ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 til kommunene på Ytre Helgeland. Kommune Frie inntekter kr Vekst RNB kr Vekst RNB % Lurøy ,9 Rødøy ,2 Træna ,8 Nesna ,7 Herøy ,0 Alstahaug ,0 Leirfjord ,6 Dønna ,5 (RNB = Revidert nasjonalbudsjett) Forklaring: Første kolonne: Anslag på hvor mye hver kommune vil få i frie inntekter , målt i kr. Andre kolonne: Anslag på hvor mye mer penger hver kommune får, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2012 til nasjonalbudsjettet for Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver. Tredje kolonne: Veksten målt i prosent. De nomineller veksttallene for enkeltkommuner skal også dekke pris- og lønnsøkning fra 2012 til Den er regnet til 3,3 %. Kilde: Helgelands Blad Bruk Refleks

14 14 Influensavaksinering Det er igjen tid for influensavaksinering i Lurøy sesongen 2012/2013 Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er; Alle fra fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Barn og voksne med: Diabetes mellitus, type 1 og 2 Kronisk luftveissykdom Kronisk hjerte-/kar sykdom Kronisk leversvikt Kronisk nyresvikt Kronisk nevrologisk sykdom eller skade Nedsatt infeksjonsforsvar Betydelig fedme ( BMI over 40) Tid og sted for de som gjenstår: Bratland torsdag 18. oktober; legekont./ helsestasjon; kl Onøy/ Lurøy mandag 22. oktober; legekont.t/helsestasjon; kl Kvarøy onsdag 24. oktober; Kvarøy oppvekstsenter; kl Vaksinen koster kr Dersom du ønsker vaksine mot pneumokokksykdom (bl.a. lungebetennelse), må denne bestilles på forhånd ved helsestasjonen/legekontoret. Dersom noen er forhindret fra å møte til angitt tid og sted, kan helsestasjonen kontaktes for annen avtale. De som p.g.a. sin helsetilstand ikke kan møte opp til vaksinering kan vi gjøre avtale med hjemmesykepleien om å få satt vaksinen hjemme. Tlf. Helsestasjon Lurøy/ Lovund/Sørnesøy: ved Turid Istad; / Tlf. Helsestasjon Bratland/ Konsvik/Sleneset /Kvarøy: ved Hanne B.S. Teigen; TV-aksjonen NRK Amnesty 21.oktober STÅ OPP MOT URETT! I TV-aksjonen 2012 vil etterforske og dokumentere Amnesty rette søkelyset overgrep, undervise i menneskerettigheter, mot mennesker som blir fremme kneblet, forfulgt og torturert når de kjemper for andres og sin frihet. Vi i Norge har vunnet frihetskampen vår, men mange mennesker er ikke like privilegerte som oss. De kjemper fortsatt for retten til å mene, si og gjøre som de vil uten at de blir straffet for det. TV-aksjonen heter rettighetene til kvinner og minoriteter, og jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede gjennom aksjoner, kampanjer og oppmerksomhet. Verdens største innsamling TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner derfor «Stå opp mot urett». fordelt på befolkningen. Årets aksjon går til Hvert år organisererr 7000 arbeidet for ytringsfrihet, mot diskriminering, og for verdighet og trygghet i en rekke land. Amnesty er på plass i mange land i verden og har anledning til å jobbe bredt. Geografiske områder som er i fokus erblant annet Russland og Øst-Europa, Midtøsten og Nord-Afrika samt Kina og Nigeria. Pengene som blir samlet frivillige over hele landet innsamlingen i sin kommune og sørger for at bøssebærere banker på 2,2 millioner dører i løpet av to timer på aksjonsdagen. Registrer deg som bøssebærer og les mer på Dato for årets TV-aksjon er søndag 21.oktober. Håper vi sees! I Lurøy står vi godt forberedt til en god aksjonsdag! inn går blant annet til å

15 Kunstgressbane i Konsvik 15 Kort& Godt Tekst og foto: Cato Rødsand Mikrobryggeri i spiseri Stig Joar Krogli og Linda Moflag ved Spiseriet Fabelaktig på Sleneset har fått politisk klarsignal for utvidet skjenkeløyve. Planen er at de skal ha sitt eget mikrobryggeri, der produksjonsutstyret blir stående inne i selve restauranten. Rana Blad skriver at Krogli og Moflag vil benytte lokale urter i sitt selvbryggete øl. Så får tiden vise om det blir øl med smak av røsslyng, bregne eller kalvedans. Ølet kommer vel uansett under kategorien kortreist drikke, noe som utvilsomt blir spennende for spiseriets gjester. I løpet at oktober 2012 skal kunstgresset være på plass på den nye fotballbanen ved Konsvik barneog ungdomsskole. Sjuerbanen blir den første av sitt slag i Lurøy, sier leder Tarjei Østrem i Konsvik IL. Hele prosjektet vil koste nærmere 5 mill. kroner, som finansieres gjennom lån, tilskudd, egenkapital og dugnadsinnsats. Det er Per Øyvind Bentzen Maskin som gjør grunnarbeidet, som består i sprengning, og legging av masse og pukk, drenering og klargjøring for å rulle ut kunstgresset. Det er firmaet IPAS AS i Narvik som leverer kunstgressdekket, og den ferdige banen vil få en spilleflate på 60 x 40 meter, opplyser Østrem. Kunstgressbanen ligger helt inntil Konsvik barne- og ungdomsskole, og skal stå ferdig nå i høst. Gull verdt for kreftsaken Fra 1. mai var 50-øringen ugyldig som betalingsmiddel, og Kreftforeningen startet kampanjen 50 øre fra deg gull verdt for kreftsaken. NAV Lurøy har hatt et glass stående, og mange har vært innom og lagt sine gammelpenger på glasset. I slutten av september ble de innsamlede myntene levert hos Sparebank1 på Mo i Rana, og vi håper beløpet kommer godt med. En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

16 16 Fresk 22-åring satser på gris Tekst og foto: Cato Rødsand Anlegg og kapital Det er Overhalla Sementvare/Overhalla Industrier som har levert bygningen, og den ble satt opp av Trøndelag forskaling. AK Maskiner har levert utstyr, innredning, foranlegg og ventilasjon. Selve innredningsarbeidet har vi gjort selv, unntatt det elektriske Her er grisene slakteklare og havner sannsynligvis på vårt bord som middagsmat anlegget. Bygningen og livdyrene vi startet opp med, hadde en samlet prislapp på rundt 11 millioner kroner. Da er det godt å ha Helgeland Sparebank i ryggen, sier Hopstad, som foreløpig driver med god margin. Markedskreftene kan jo spille inn, men foreløpig ser det pent ut. De nyfødte grisungene har behov for ekstra varme, og hvert kull har sin varmekasse med 34 grader varme.

17 Fint arbeid Fjøsstellet går unna på timen om morgenen og ikke fullt så lang tid om kvelden. Så blir det en god del rengjøring, da det stilles høye krav til hygiene i matproduksjonen på gården. Møkker sprer vi noen dager på høsten og noen dager på våren. Passer vi på å spre når det regner, vil det bli lite lukt som sjenerer. Grisgjødsla er dobbel så effektiv som kugjødsla på grunn av kornproduktet i foret, så det betyr at vi sparer oss for kunstgjødsel. Inne sørger et moderne ventilasjonsanlegg for friskt klima for dyr og arbeidsfolk. God plass Det første vi treffer på er ei egen avdeling for kontor, garderobe, vaskemaskin og soveplass. Her blir det etter hvert en kjøkkenkrok, slik at jeg kan koke en kopp kaffe når jeg får lyst på det. Vaksiner og medisiner er viktige for å unngå smitte. Strengt er det også fra godkjenningsmyndighetene, og det betyr av med sko og yttertøy, før besøkende blir iført plastdress og må gjennom smittesluse før man kan gå inn i lokalene. Bare unntaksvis får folk utenfra adgang til lokalene, slik som på den åpne dagen like etter oppstarten tidligere på året. Det blir jo en del kontorarbeid nøye overvåking på de generasjonene som til enhver tid roterer. Her loggføres også foring, inseminering og levering av slaktedyr. På den måten har jeg full oversikt og kan planlegge drifta framover. Praksis gir erfaring Grismiljøet på Helgeland er stort, og nå og da møtes vi til samlinger for å få faglig påfyll. Det trengs i ei næring som er i rivende utvikling. Når det er sagt, har jeg tilegnet meg mye kompetanse fra onkel og tante i Saltdal, som er helt i Norgeseliten på gris. Og fiskeriene har jeg ikke lagt helt på hylla; jeg har muligheten til å ta meg en tur på sjøen i egen sjark når det kribler i fingrene, sier Hopstad. Kort& Godt I sommer gjorde kommunestyret i Lurøy vedtak om røykfrie arbeidsplasser i kommunen. Dette ble bl.a. gjort med bakgrunn i statens satsing for å forbedre folkehelsen i landet. Slik er vedtaket: Fra skal alle kommunale bygg og tilhørende uteområder være røykfrie. Forbudet gjelder alle ansatte og publikum samt politikere og ombudsmenn når de utfører tjenester for kommunen. Forbudet har til formål å verne Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Røykfri arbeidsplass Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk 17 andre mennesker mot helseskadelig røyk og plager forårsaket av røyk og hindre at røyking i arbeidstiden går ut over arbeidstakernes utførelse av sin arbeidsoppgaver. For innlagte pasienter i institusjon vil det fortsatt være lov å røyke, og hensiktsmessige ordninger etableres i forbindelse med dette. For beboere i omsorgsleiligheter kan kommunen ikke gjøre pålegg på annen måte enn de begrensninger som kreves i forbindelse med de ansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

18 18 Vedtatt Trafikksikkerhetsplan for Lurøy kommune Lurøy kommunestyre vedtok Trafikksikkerhetsplan i møtet den Hovedmålsetningen med planen er å få ned trafikkulykkestallene i Lurøy. Planen tar for seg både ikkefysiske og fysiske trafikksikkerhetstiltak. Blant fysiske tiltak er utvidelsen av Lundvollveien på Lovund, ny adkomst til Åslund byggefelt (Aldersundet), utbedring av forhold for påstingning til skolebuss på Onøy, gang og sykkelveier forskjellige steder i kommunen, osv. Vedtatt plan og saksfremlegg kan du lese mer om på Lurøy kommunes hjemmeside. - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

19 19 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

20 20 nova sea as bygger nytt på naustholmen Utover sommeren og høsten har man kunnet observere at et uvanlig byggverk har reist seg som en del av Nova Sea AS på Naustholmen. Skipet eller Spydspissen er det første som møter deg når du drar over moloen til industrianleggene. At tilbygget ble utformet slik, har vel heller med tomtas beskaffenhet, samt at vi hele tiden må tilpasse oss nye krav, sier personalleder torleif olaisen. Tekst: Cato Rødsand Foto: Sondre Rødsand Det nye tilbygget skal romme kontorer, kantine, garderober, varemottak og nytt inngangsparti. I tillegg blir det bedre fasiliteter for trailersjåførene. I disse dager blir nybygget overlevert og klargjort til innflytting. Neste byggetrinn Nova Sea AS planlegger er ny filetlinje. Her bygges de to fløyene av gammelbygget sammen til nye produksjonslokaler, noe som igjen fører til flere arbeidsplasser. Bl.a. vil bedriften levere god kvalitetslaks til sushi, og har inngått avtale med Alex Sushi, en av landets ledende restauranter i sitt slag. Tidligere i høst feiret laksenæringen på Lovund 40-årsjubileum som en del av årets laksefestival. Den spede begynnelsen fant sted i 1972, da lærerne Steinar Olaisen og Hans Petter Meland egentlig startet det vi dag kjenner som den moderne oppdrettsnæringen. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: MenigHeTSBLAd FoR LURØY og TRÆnA Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: 27.09.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Toril Reitan som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge Våre fokusområder Avløpstilsyn 2009-2012 Gunhild Løvmo seniorinspektør i Nord-Norge Hovedmålet for s er at risikoen for å bli syk eller skadet av kjemikalier eller biologiske faktorer på jobben skal reduseres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 04.10.2012 Møtested: Steinkjer samfunnshus Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2012 Hei alle sammen April har flydd forbi og nå kommer mai du skjønne milde! Vi har fortsatt å gå på svømming, noe som er veldig populært! Mange spør når det er deres

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025

Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset 2025 Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Longyearbyen, 26.4.2017 Styresak 50-2017/4 Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. Prosess Helgelandssykehuset

Detaljer

Mål: Bli kjent med ulike former for lyd og ulike musikksjangre. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mål: Bli kjent med ulike former for lyd og ulike musikksjangre. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tema: Februar2015 Mål: Bli kjent med ulike former for lyd og ulike musikksjangre Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 6 2. Bading 3. Tur 4. 5. 6. Uke 7 9. Vi baker rundstykker 10. 11. 12. 13. KARNERVAL!!!

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Lødingen Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015. April har gitt oss varsel om at sommeren er i vente. Det har vært tørt og varmt vær, og vi har til og med fått bruk for solkrem og solbriller. Vi har

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

Tema: «Livet i fjæra»

Tema: «Livet i fjæra» Tema: «Livet i fjæra» Juni2015 Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 23 1. 2. Øver til sommerfesten 3. 4. 5. Vi øver til Sommerfesten

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ FEBRUAR 2014 Hei alle sammen! Da var februar over og det går mot vår. Vi har på turene i det siste sett både krokuser og snøklokker. Vi gleder oss sammen over forandringene

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG:

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG: Nå har vi kommet godt i gang på lilla gruppe og vi syns det er kjempespennende å bli kjent med barna og med personlighetene deres. Dynamikken i gruppen fungerer bra, og barna er trygge både på oss voksne

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 Fokus for desember måned: JUL og SANGER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 30. 01 HIPP HIPP HURRA ELDANA BLIR 2 ÅR 02. TURDAG 03. 04. HIPP HIPP HURRA

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Småsteinposten - oktober

Småsteinposten - oktober Småsteinposten - oktober "GRANÅSEN BARNEHAGER FREMMER DRØMMER OG LIVSGLEDE«Våre verdier er toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse. SMÅSTEIN NOVEMBER 2016 Uke Mandag Tirsdag

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

ÅRSRAPPORT SCENEINSTRUKTØREN YTRE HELGELAND

ÅRSRAPPORT SCENEINSTRUKTØREN YTRE HELGELAND ÅRSRAPPORT SCENEINSTRUKTØREN YTRE HELGELAND 2010 ALSTAHAUG Skjæringen Teaterlag: «Penga eller livet» (regissør) Antall aktører: 7 Antall forestillinger: 3 Antall publikum: 250 Petter Dass museet: Formidlingskurs

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI, 2017. Hei alle sammen! Da er jammen mai måned over og vi har hatt noen fine stunder og kost oss sammen med deres barn. Måneden har bydd på lek og læring og nye opplevelser.

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer