Arbeid med armert umettet polyester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med armert umettet polyester"

Transkript

1 best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET

2 Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført. Henvisninger til lover, forskrifter og veiledninger m.v. fra Arbeidstilsynet er ajourført. Oktober 2004 Orienteringen er gjennomgående revidert og oppdatert.

3 Innhold Innledning Materialer Umettet polyester Fiberarmering Herdestoffer Løsemidler Andre hjelpestoffer Framstilingsmetoder Håndopplegg (håndlaminering) Sprøyting (sprøytelaminering) Lukkede framstillingsmetoder Andre arbeidsoperasjoner Faremomenter Brann- og eksplosjonsfare Helsefare Krav til miljø og sikkerhet Arbeidslokaler Kartlegging av arbeidsatmosfæren Krav til råvarene Opplysninger om helsefarlige stoffer. Stoffkartotek Lagring Brann- og eksplosjonsvern Orden og renhold Personlig verneutstyr Førstehjelp Avfallsbehandling Aktuelt regelverk og andre publikasjoner

4 Innledning Denne orienteringen er utarbeidet med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven. Den tar for seg helserisiko knyttet til arbeid med armert umettet polyester og tiltak til vern mot skader og ulemper. Armert umettet polyester består av et bindemiddel (polyester) og et armeringsmateriale (for eksempel glassfiber). Glassfiber tilsettes flytende polyester tilsatt herdemidler. Dette gir et produkt med svært gode egenskaper, både mekanisk og miljømessig. Materialet brukes til framstilling av blant annet båter, beholdere, rør, profiler, karosserideler, fritidsutstyr, sanitærutstyr, møbler, bygningsplater, detaljer i elektroteknisk industri og vindmøller. Orienteringen gir informasjon om ulike materialer og framstillingsmetoder, helserisiko, fare for brann og eksplosjon og krav til sikkerhetstiltak, produksjonslokaler, ventilasjon og verneutstyr. Orienteringen er i hovedsak ment for: a. arbeidsgivere som bruker polyester i sin virksomhet b. arbeidstakere som arbeider med polyester og deltar i gjennomføringen av vernetiltakene Arbeidsgiveren har plikt til å sette seg inn i hvilke farer arbeidet medfører og ta nødvendige forholdsregler. Arbeidsgiveren skal gjøre arbeidstakerne kjent med faremomenter i arbeidet og sørge for nødvendig opplæring og øvelse. Arbeidstakerne skal på sin side vise aktsomhet, følge arbeidsgiverens instrukser og bruke påbudt verneutstyr. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter er nedfelt i arbeidsmiljøloven, se spesielt 7, 8, 11, 16 og 17. Bedrifter som arbeider med armert umettet polyester skal være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (verne- og helsepersonale). Bedriftshelsetjenesten skal støtte bedriftene i det forebyggende arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Mer informasjon om dette finnes i Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha verne- og helsepersonale (best.nr. 501) Forskrift om verne- og helsepersonale (best.nr. 518) Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift (brosjyre) (best.nr. 578) 4

5 Hvis det oppstår tvil om hva som er nødvendig for å oppfylle lovens krav, bør Arbeidstilsynet spørres om råd. Arbeidstilsynet kan gi pålegg om vernetiltak som tilsynet finner nødvendig, og det er straffbart å ikke gjennomføre nødvendige tiltak. Det finnes en oversikt over relevant regelverk og andre nyttige publikasjoner i siste kapittel. 5

6 1. Materialer Bedriftens stoffkartotek skal gi informasjon om alle helseskadelige stoffer som brukes i virksomheten (se punkt 4.5). Armert umettet polyester består av et bindemiddel (polyester) og et armeringsmateriale (for eksempel glassfiber). Følgende stoffer/materialer er vanlige: 1.1 Umettet polyester Umettet polyester framstilles ved en reaksjon mellom organiske syrer og alkoholer. Polyesterharpiksen tilsettes løsemiddelet styren som i en herdingsreaksjon binder sammen polyestermolekylene i et nettverk. Denne reaksjonen utvikler varme, og en del av løsemiddelet fordamper. Dette kan gi utslipp til arbeidsatmosfæren og ytre miljø. Polyester skal vanligvis bare tilsettes herder og eventuelt akselerator før bruk. Gelcoat og topcoat er pigmentert polyester som benyttes som inner- og yttersjikt for å beskytte armeringen og gi tiltalende og motstandsdyktig overflate. Miljøpolyester (LSE, low- styrene-emission resins) er polyestertyper som avgir mindre styrendamp under bearbeiding. Polyesteren inneholder vokslignende tilsatsstoffer som danner en film på overflaten under herdeprosessen og reduserer avdampningen. Noen har også et lavere innhold av styren enn vanlig polyester. 1.2 Fiberarmering Glassfiber er det vanligste armeringsmaterialet, og består av silikater i forskjellig sammensetning. Fiberdiameteren er vanligvis ca. 1/100 mm. Glassfiber benyttes som armering i form av kontinuerlig roving (parallelle fiberknipper), vevet roving, vevet duk eller matte av uorienterte fibre bundet sammen med emulsjon eller pulver. Andre syntetiske fibre, som karbonfibre og aramidfibre, blir også brukt. Glassfiberstøv kan irritere hud, øyne og luftveier. Karbonfibrene kan muligens gi mer alvorlige helseskader i luftveiene, da de har mindre diameter enn glassfibrene. 6

7 1.3 Herdestoffer Herdestoffer tilsettes polyesteren for å sette i gang herdeprosessen. Herderen er vanligvis et organisk peroksid. Akseleratorer tilsettes ved herding i romtemperatur. Til akselerator brukes stoffer som organiske koboltsalter og tertiære aminer. Akseleratorpreparatet kan inneholde løsemidler, og polyesteren kan være tilsatt akselerator fra produsenten. Dersom polyesteren ikke er forakselerert, tilsettes først akselerator som røres ut før tilsetning av peroksid. Herdeprosessen starter straks og avgir varme. Peroksid og akselerator må aldri blandes direkte sammen på grunn av eksplosjonsfare Løsemidler Styren er en fargeløs væske med karakteristisk lukt som kan merkes ved meget lav konsentrasjon (under 1 ppm). Polyester inneholder 30-45% styren. Med hensyn til brann- og helserisiko kan polyester betraktes som ren styren. Aceton brukes i stor utstrekning til rengjøring av verktøy. Væsken er fargeløs, meget flyktig og brannfarlig. Metylenklorid (Diklormetan) har vært brukt til rengjøring, men er stort sett faset ut da den er klassifisert som mulig kreftfremkallende (kreft 3). Væsken er fargeløs og meget flyktig, men ikke brennbar. Ved bruk av åpen flamme kan imidlertid dampen spaltes til fosgengass, som er meget giftig. Toluen bl.a. benyttes til fjerning av voksrester fra former. Løsemiddel Spesifikkk Kokepunkt Flamme- Annet vekt punkt Styren 0, C, + 32 C Aceton 0,79 56 C -19 C Blandbar med vann Metylenklorid 1,33 40 C Ikke brennbar Toulen 0, C + 6 C Det er utviklet alternative rengjøringsmidler for å erstatte aceton. Disse kan være vannbaserte, alkaliske eller organiske, og inneholder bla. estere, for eksempel dimetylester. De alternative midlene gir mindre avdampning enn aceton. 7

8 1.5 Andre hjelpestoffer Fyllstoffer tilsettes polyesteren i varierende mengde for å oppnå et stivt produkt. Det benyttes pigmenter i gelcoat og topcoat av hensyn til utseendet. Titandioksid og jernoksid er vanlig. Kadmium- og blyforbindelser var vanlig tidligere, men brukes sjelden i dag på grunn av helsefaren. Tixotroperingsmidler tilsettes ofte ved sprøyting og håndopplegg, og i sparkel, for å motvirke siging. Voks- og slippmiddel brukes for at den støpte gjenstanden skal slippe formen. Brannhemmende stoffer som klorerte parafiner og diantimontrioksid, tilsettes råvarene for å redusere brannfaren. Diantimontrioksid er klassifisert som mulig kreftfremkallende (kreft 3). Diisocyanater kan benyttes ved framstilling av polyuretanskum som blant annet brukes i flytemidler. Andre stoffer kan tilsettes for å gi bedre motstandsdyktighet mot sollys, kjemikalier osv. 2. Framstillingsmetoder Valg av framstillingsmetode vil avhenge av produktets form og størrelse samt størrelsen på produksjonsserien. Metoden bør også vurderes ut fra lokalenes beskaffenhet, ventilasjon, muligheten for å holde arbeidsoperasjoner atskilt m.m. 2.1 Håndopplegg (håndlaminering) Håndopplegg er en åpen prosess der produktet bygges opp mot en enkeltsidig form. Glassfibermatter og polyester legges manuelt lagvis i formen. Det brukes kost for å smøre på polyester og metallrulle for å fjerne luft før polyesteren herder. Metoden kan anvendes for praktisk talt alle slags produkter, og er svært vanlig innenfor produksjon av båter og tanker/beholdere. Løsemidler utgjør den viktigste helsefaren, både gjennom innånding og hudkontakt. Arbeidstakerne oppholder seg vanligvis tett opp til flatene hvor styren damper av. Det er også nødvendig med hyppig rengjøring av verktøy i løsemidler. 8

9 Vernehansker, god ventilasjon og punktavsug er nødvendig. Bruk av miljøpolyester kan gi mindre styren-damp til omgivelsene. Miljøpolyestere inneholder vokslignende tilsatsstoffer som vil danne en film på overflaten av polyesteren når den herder. Dermed reduseres avdampningen av styren. Imidlertid vil ikke eksponeringen for operatøren bli redusert under selve støpeprosessen, og når overflaten rulles, kan vokshinnen som skal redusere avdampningen bli brutt og dermed gi relativt høy eksponering for operatøren. 2.2 Sprøyting (sprøytelaminering) Ved sprøytelaminering påføres støpeformen polyester (eller en blanding av polyester og finfordelt glassfiber) under trykk. Operatøren kan stå et stykke fra formen, og bruker en sprøytepistol med en dyse som finfordeler polyesteren. Det oppstår større luftforurensning enn ved håndlaminering fordi det dannes finfordelte dråper av polyester som kan holde seg svevende i lufta lenge (tåke). Derfor er det viktig at det benyttes sprøyteutstyr som er godt vedlikeholdt og gir minst mulig dannelse av svevedråper. Nyere sprøyteutstyr har bedre dyseutforming, lavere trykk og mindre bruk av trykkluft. Selv om polyesteren sprøytes, vil det ofte også være nødvendig å bruke rulle manuelt for å presse luft ut av laminatet. Kontinuerlig tilførsel av glassfiberroving til sprøyta kan i tillegg føre til eksponering for glassfiberstøv. Sprøyting stiller store krav til ventilasjon, utforming av arbeidslokalene og tilrettelegging av produksjonen. Sprøyteaggregatet må ha effektiv støydemping. 2.3 Lukkede framstillingsmetoder 1 Lukkede prosesser reduserer utslippet til miljøet og forurensningen i arbeidsmiljøet vesentlig. De mest kjente metodene er forskjellige former for pressing og injeksjon, samt sprøytestøping i lukket form. Sentrifugalstøping er også en lukket prosess, men kan stort sett bare brukes til sylindriske produkter som rør og lignende. Pressing er en relativt rask prosess, men utbredelsen begrenses av behovet for høye investeringer i utstyr. Prosessen er primært egnet til produkter med beskjeden størrelse og relativt enkel utforming. 1 Framstillingen bygger i hovedsak på Teknologisk institutts rapport nr /01-01: Helse og miljø ved bruk av polyester, utgitt Faglig ansvarlig: Morten Berntsen og Jardar Malmo 9

10 Sprøytestøping er den raskeste prosessen, men også denne krever relativt høye investeringer, særlig i former, på grunn av svært høyt trykk. Det høye trykket begrenser også produktstørrelsen. Sprøytestøping egner seg til svært store serier av små produkter. Polyesterstøping med injeksjon er det mest aktuelle alternativet for å erstatte åpne prosesser som håndopplegg og sprøytelaminering Det er oppnådd så mye som 75-98% reduksjon i styrenemisjon ved bruk av vakuuminjisering fram for sprøytelaminering. I tillegg forbedres arbeidsmiljøet ved at ubehagelig søl og klebrig polyester på klær, sko og gulv unngås. Belastende arbeidsstillinger reduseres vesentlig sammenlignet med håndopplegg. Det finnes tre hovedtyper av injeksjonsbasert produksjon av glassfiberarmert polyester: 1. Vakuuminjeksjon (vakuumfolie eller vakuumbag) hvor fiberarmering først legges inn i en enkeltsidig form som så forsegles med en fleksibel folie eller membran. Lufta mellom folie og form evakueres slik at lettflytende resin (polyester) kan injiseres med atmosfæretrykk. 2. RTM (resin transfer moulding) hvor det benyttes noen bar overtrykk ved injeksjonen. Denne prosessen er raskere enn vakuuminjeksjon, men krever dyrere injeksjonsutstyr og stive, doble former. 3. Mellomting mellom vakuuminjeksjon og RTM hvor det nyttes en lett semifleksibel overform. Denne kan benyttes mange ganger i motsetning til de fleste fleksible membraner, som vanligvis må skiftes for hvert støp. Både i Europa og USA har det vært en betydelig overgang fra tradisjonell åpen produksjon til injeksjonsbasert produksjon i de senere år. 2.4 Andre arbeidsoperasjoner Også andre arbeidsoperasjoner kan medføre helserisiko. Mekanisk bearbeiding som sliping, saging og boring kan gi støvproblemer og støy. Effektivt avsug er nødvendig. Tiltak for å unngå belastende arbeidsstillinger vil ofte også være nødvendig. Utherding kan foregå ved romtemperatur eller i herdekammer med høyere temperatur. Styrenavdampningen kan bli høy, og god ventilasjon er nødvendig. 10

11 3. Faremomenter Løsemidler, herdestoffer, isocyanater og støv utgjør den største helsefaren. I tillegg kommer risikoen for brann og eksplosjon. 3.1 Brann- og eksplosjonsfare Polyester og styren monomer er brannfarlig med et flammepunkt på 32 C. Alle løsemidler som benyttes, med unntak av metylenklorid, er brannfarlige. Rengjøring med løsemidler kan gi en gassblanding med eksplosjonsfarlig konsentrasjon. Dette gjelder særlig lettflyktige væsker som for eksempel aceton. Aceton er spesielt brannfarlig med et flammepunkt på -19 C. Spalting av peroksid kan føre til brann og i verste fall eksplosjon. Spalting kan skje ved varmepåvirkning og ved kontakt med forurensninger. Ved opphoping av støv er det fare for støveksplosjon. Særlig i ventilasjonskanaler kan det oppstå eksplosjonsfarlige konsentrasjoner. Statisk elektrisitet ved f.eks. sprøyting kan forårsake brann ved utladning. Faren er størst ved lav relativ luftfuktighet om vinteren. Oppladning kan begrenses ved å holde luftfuktigheten i lokalene på over 40-50%. Selvantennelse av papir, filler o.l. som er forurenset med polyester og herdestoffer kan oppstå. Likeledes antennelse av rester i bøtter og kar. Slik selvantennelse kan oppstå også etter arbeidstidens slutt. Feil på elektriske anlegg, åpne elektriske ovner m.m. kan gi antennelse. 3.2 Helsefare Organiske løsemidler Organiske løsemidler tas i hovedsak opp i kroppen gjennom åndedrettsorganene, men de kan også tas opp gjennom huden. Løsemidler påvirker det sentrale nervesystemet og gir ulike symptomer avhengig av mengden som pustes inn og påvirkningstiden. Tretthet, hodepine og kvalme er vanlige symptomer ved relativt lav påvirkningsgrad. Ved lengre tids påvirkning kan hukommelse og konsentrasjonsevne bli svekket. Langvarig eksponering medfører risiko for varige skader på nervesystemet og hjernen. 11

12 Kortvarig, høy eksponering kan redusere vurderingsevnen og aktsomheten, noe som øker faren for ulykker. Akutte effekter av løsemidler kan ha betydning også etter arbeidsdagens slutt, f.eks. i forbindelse med bilkjøring. Ved sterk påvirkning av løsemidler er det risiko for å miste bevisstheten. Dette er livsfarlig hvis ikke den påvirkede umiddelbart bringes ut i frisk luft og førstehjelp settes i gang. Organiske løsemidler har gode fettløselige egenskaper og tørker derfor ut huden. Dette øker hudens følsomhet for irriterende stoffer, noe som medfører økt risiko for hudirritasjon og eksem. Løsemidler og løsemiddeldamp kan også virke irriterende på øynene og åndedrettsorganene. De helseskadelige effektene av løsemidler kan forsterkes dersom man blir eksponert for flere løsemidler samtidig. Styren Løsemidlet styren fordamper ved herding av polyester og utgjør en betydelig helserisiko ved produksjon av armert polyester. Styren påvirker slimhinnene i øyne og åndedrettsorganer på en meget ubehagelig måte. Snue og tårer er velkjente plager. Langvarig eksponering for styren kan føre til forskjellige organskader, blant annet på nervesystemet (sentralnervesystemet og hørselen) og leveren. Det er fare for begynnende påvirkning av nervesystemet ved konsentrasjoner fra omkring 50 ppm. På bakgrunn av bakterie- og dyreforsøk er det hevdet at styrenoksid kan medføre økt risiko for kreft. Det antas at styren omdannes i kroppen til blant annet styrenoksid. Det er imidlertid ikke påvist økt krefthyppighet blant mennesker som har vært påvirket av styren. Ekspertgrupper har kommet frem til at styren kan være mutagent (arvestoffskadelig). Les mer om løsemidler i brosjyren «Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås» (best.nr. 470). Herdestoffer Organiske peroksider virker etsende på hud, slimhinner og øyne. Ved direkte kontakt kan væsken gi skader på huden. Sprut kan lett forårsake alvorlige øyeskader. Diisocyanater Diisocyanater brukes ved framstilling av polyuretanskum og lakk, og er giftige. Dampene virker sterkt irriterende på slimhinner. Innånding 12

13 fører til risiko for akutte og varige skadevirkninger på lungene og luftveiene, avhengig av påvirkningsgraden. Langvarig påvirkning, selv ved meget lave konsentrasjoner, kan gradvis føre til overømfintlighet og astma. Bestemmelser om isocyanater i Arbeidstilsynets forskrifter må følges 2. Støv Fyllmidler, pigmenter og armeringsmaterialer kan forårsake ubehag og skade hvis de håndteres slik at de støver. Dersom glassfiberarmert polyester bearbeides mekanisk (slipes, kappes etc.) dannes det støv som består av polyester og en mindre del glassfiber. Glassfiberstøv kan gi irritasjon av hud, øyne og luftveier. Andre syntetiske fibre, som karbonfibre og aramidfibre, kan ha mindre diameter enn glassfibrene og dermed deponeres lenger ned i luftveiene. Karbonfibre er lettere og sprøere enn glassfiber og kan under bearbeiding medføre høyere konsentrasjon av svevestøv. Eksperter diskuterer om syntetiske uorganiske fibre kan gi alvorlige skader i luftveiene, som for eksempel kreft. Internasjonale medisinske kongresser har konkludert med at det ikke foreligger nok bevis for å klassifisere glassfibre som benyttes i armert polyester (continuous filament glass fibres) som kreftfremkallende. Visse tilsatsmidler kan medføre risiko for å utvikle allergi. 4. Krav til miljø og sikkerhet Arbeidet skal tilrettelegges og utføres slik at helseskadelig luftforurensning og hudkontakt med skadelige stoffer unngås 3. Arbeidstakere skal gis grundig opplæring før de settes til arbeid, og det skal kontrolleres at de har oppfattet hvilke sikkerhetsregler som må følges for å unngå risiko under arbeidet. 4.1 Arbeidslokaler Før oppføring av nye bygninger eller endringer i lokaler, prosesser eller utstyr som vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet, skal man innhente Arbeidstilsynets samtykke 4. 2 Se kjemikalieforskriftens kapittel VI, særlige tiltak ved arbeid med isocyanater. 3 For mer informasjon, se brosjyren «Organisering og tilrettelegging av arbeidet» (best.nr. 327) og kjemikalieforskriften med veiledning (best. nr. 566 og 576). 4 Se arbeidsmiljølovens 19 og forskrifter om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. (best.nr. 324). 13

14 Arbeidsgiveren bør sammen med verneombudet sørge for befaring av arbeidsstedene i nødvendig utstrekning og minst hvert kvartal. Under befaringen skal det kontrolleres at innretninger og utstyr fyller kravene i lov og forskrifter, at arbeidet blir utført på anvist måte og at verneutstyr er tilgjengelig og brukes i samsvar med forskriftene. Produksjonslokalene skal normalt innrettes slik at støping, montasje og lagring av råvarer skjer i atskilte rom. Lokalene skal utformes i henhold til krav i forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler (best.nr. 529). Blanding av polyester, herder og akselerator må skje på egen blandeplass. Operatøren skal bruke vernehansker og briller under blandingen, og det skal finnes utstyr for øyevask og brannslukking. Rom hvor brannfarlige varer benyttes eller lagres, rømningsveier og nødutganger, plass for brannslukningsutstyr og førstehjelpsutstyr m.m. skal merkes med skilter i henhold til Norsk Standard 4210, Varselfarger og varselmerker. Se også 4.6 om brann- og eksplosjonsvern. Produksjonslokalene skal ha ventilert vaskeplass. Alle produksjonslokaler skal ha mekanisk allmennventilasjon. Ved framstilling av båter er Veritas' krav til romklima minimum 18 C som middeltemperatur med maksimal variasjon + 3 C, og relativ luftfuktighet 40-80%. Høy luftfuktighet vil også begrense statisk utladning. Ventilasjon Rom for støping av armert polyester må som et minimum ha tilstrekkelig mekanisk ventilasjon for å overholde Arbeidstilsynets normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. Det bør imidlertid tilstrebes å holde konsentrasjonen av forurensninger så lav som mulig. Ved nye anlegg bør ventilasjonen dimensjoneres slik at luftforurensningene blir vesentlig lavere enn administrativ norm. Dette gjelder både ved sprøyting og ved håndopplegg av store gjenstander. Arbeidet bør foregå i egne sprøytebokser eller -båser. Nødvendig luftmengde vil avhenge av faktorer som: Støpelokalets størrelse og form Hvordan innblåsing og avsug utformes og plasseres Polyesterforbruk Produktenes form og størrelse (båtskrog, innredning, beholdere m.m.) Støpemetode (håndopplegg, sprøyting, trykk og kapasitet på sprøyte m.m.) 14

15 Luftbevegelse Løsemiddeldampen bør bevege seg mest mulig direkte mot avsuget. Avsuget må derfor plasseres så nær forurensningskilden som mulig. Turbulens fra tilluften vil forstyrre denne bevegelsen. Luften må derfor tilføres mest mulig diffust i rom hvor støping foregår. Det kan oppnås ved innblåsning gjennom perforerte flater, filtermatter eller gjennom åpning til tilstøtende rom. Sprøyterom, sprøytebokser og herdekammer må ikke ha overtrykk i forhold til omgivelsene. Det betyr at avsuget luftmengde må være minst like stor som tilført luftmengde i rommet. Tilført luft må kunne varmes opp etter behov. Lufttilførsel og avsug må plasseres slik i forhold til produkt og arbeidstaker at ren luft passerer pustesonen. Ofte kan det være nødvendig å bruke styrevifter for å redusere eksponeringen tilstrekkelig. Figurene 1 og 2 viser eksempler på hvordan ventilasjon av sprøyte- /støperom er blitt løst i praksis. Erfaringsverdier tilsier lufthastigheter forbi operatør på 0,5 m/s som et absolutt minimum. Mange faktorer innvirker på luftbehovet, og løsninger bør tilpasses i samråd med erfarne konsulenter. Figur 1. Sprøytebås med åpen endevegg mot tilstøtende rom (sett ovenfra). Under sprøytingen beveger operatøren seg mot luftstrømmen og sprøyter så langt det er mulig i retning med luftstrømmen. 15

16 Figur 2. Sprøytekabinett med bevegelig forheng. Åpningen i forhenget hvor operatøren står må være så liten som praktisk mulig. Avtrekk må ha felle for utskilling av polyester og glassfiber. Friskluft tilføres tilstøtende lokaler. Figur 3. Eksempel på ventilasjon ved håndopplegg, innstøping av spanter m.m. 16

17 Hensyn til renhold og brannsikring Overflater som utsettes for sprut eller søl av polyester bør dekkes med papir, plast e.l., og dette bør skiftes regelmessig. Avsug bør ha felle som skiller ut faste forurensninger. Kanaler skal utføres slik at rengjøring kan skje i hele lengden. Kanalføringen må legges slik at spredning av brann hindres 5. Ventilasjonsanlegget bør stoppe eller automatisk koples over til brannventilasjon ved brann. For ventilasjonsvifter i sprøyteanlegg, se Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer og Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Rom for montasjearbeid Montasje kan omfatte boring, sliping, saging m.m. i glassfiberlaminat, tre og andre materialer. Dersom dette medfører støv, skal det benyttes effektivt punktavsug, vannspyling eller lignende. Avsuget må monteres meget tett inntil kilden, og helst på selve verktøyet. Der det foregår liming eller mindre lamineringsarbeid, må det brukes effektiv ventilasjon og eventuelt punktavsug. Se for øvrig veiledningen om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (best. nr. 444) og kjemikalieforskriften med veiledning (best.nr. 566 og 576). Lakkering og maling må utføres i egen sprøyteboks eller godt ventilert rom dersom det avgis løsemidler. Det bør ikke foregå støping med polyester i montasjeavdelingen. 4.2 Kartlegging av arbeidsatmosfæren Arbeidsgiveren skal sørge for at forurensninger i arbeidsatmosfæren (løsemiddeldamp og støv) kontrolleres jevnlig. Måleopplegget skal baseres på grunnleggende undersøkelser og følges opp med kontrollmålinger. De grunnleggende undersøkelsene skal omfatte kartlegging av arbeidsatmosfæren for alle operatørgrupper som påvirkes. Dersom disse målingene viser at det må gjennomføres forbedringstiltak, skal det gjøres nye grunnleggende undersøkelser for å kontrollere effekten av tiltakene. Kontrollmålinger skal gjennomføres 1 gang pr. år på et utvalg av arbeidsplassene. Verneombudet skal tas med på råd ved planlegging og gjennomføring av både grunnleggende undersøkelser og kontrollmålinger. 5 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) 17

18 Målestrategi De grunnleggende målingene legges opp som langtidsmålinger med kartlegging av den gjennomsnittlige påvirkningen for løsemiddeldamp og støv i løpet av en 8-timers arbeidsdag. I tillegg vil det være aktuelt med korttidsmålinger fordi eksponeringen vil variere betydelig med typen arbeid som utføres. Det er viktig at det blir tatt tilstrekkelig med prøver slik at måleresultatene vil være representative for de aktuelle arbeidsoperasjonene. Ofte vil det være nødvendig å ta prøver over minimum fem skift. Langtidsmålingene skal tas med personbåret utstyr i arbeidernes pustesone. Måleprotokoll Det skal føres protokoll over alle målinger. Protokollen skal være tilgjengelig for bedriftens vernetjeneste og Arbeidstilsynet, og angi tidspunkt, målested, målemetode og målt verdi. Målemetoder - utstyr Løsemiddelmålinger Luftkonsentrasjonen av løsemiddeldamp kan måles ved adsorpsjon på aktivt kull eller tenax med etterfølgende analyse på gasskromatograf. Langtidsmålinger utføres over en hel arbeidsdag ved hjelp av enkle passive prøvetakere eller pumper med kullrør. Korttidsmålinger utføres med bærbart utstyr over 15 minutter eller kortere tid. For enkelte stoffer, som styren og aceton, kan det også brukes direktevisende instrumenter. Disse instrumentene viser hvordan løsemiddelkonsentrasjonen varierer over tid, og er spesielt nyttige for å kartlegge arbeidsoperasjoner som gir høye eksponeringer over kort tid. Støvmålinger Støvmålinger utføres ved oppsamling av støv på membranfiltre ved hjelp av en batteridrevet, bærbar prøvetakingspumpe. Det gjennomsnittlige støvinnholdet i arbeidsatmosfæren bestemmes ved veiing av filtrene. Dersom det benyttes helsefarlige tilsatsstoffer, skal støvet analyseres. Vurdering av måleresultatene administrative normer Måleresultatene skal vurderes opp mot verdiene som er gitt i Arbeidstilsynets veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, for de stoffene det er fastsatt norm for. Vanligvis angir 18

19 normene den høyest akseptable gjennomsnittskonsentrasjonen over et 8-timers skift. Kortvarige overskridelser av normene kan forekomme. I veiledningen er det angitt en «tommelfingerregel» for hvor store overskridelser som kan aksepteres i perioder på opptil 15 minutter. Hvor store overskridelser som vil være akseptabelt vil være avhengig av normen. Normene er satt ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Derfor er man ikke sikret at helsemessige skader og ubehag ikke kan oppstå selv om normene overholdes. Det er viktig å være klar over at normene ikke angir noen skarp grense for på hvilket påvirkningsnivå skader eller ulemper kan inntreffe. Nedenfor angis administrative normer (pr. august 2004) for noen stoffer som brukes i forbindelse med armert umettet polyester. Det er viktig å vurdere korttidseksponering i tillegg til eksponering over en 8-timers arbeidsdag. Vurdér også om det forekommer eksponering for flere løsemidler samtidig 6. CAS-nr Stoffnavn ppm Mg/m_ Anmerkning Styren Arvestoffskadelig Aceton Metylenklorid Kreftfremkallende (Diklormetan) Hudopptak Metyletylketonperoksid - 1,0 T 1) (2-butanonperoksid) ,4-Toulendiisocyanat 0,005 0,035 Kreftfremkallende Allergifremkallende Polyester og glassfiber, - 5 totalstøv Toluen Hudopptak 1) T = takverdi = Maksimalkonsentrasjoner som ikke må overskrides. Det finnes mer informasjon om målinger i Arbeidstilsynets orientering «Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære» (best.nr. 450). 6 Se veiledningen om administrative normer (best.nr. 361). 19

20 4.3 Krav til råvarene Det skal benyttes råvarer og andre varer som gir minst mulig risiko i arbeidet. Arbeidsgiver skal undersøke hvilken risiko som er forbundet med de ulike materialene som brukes i virksomheten (se 8 med kommentarer i kjemikalieforskriften). Helsefarlige materialer skal så langt mulig erstattes med ufarlige eller mindre helsefarlige materialer. Pigment med bly eller kadmium skal erstattes med mindre helsefarlige pigmenter. Det bør benyttes polyestertyper som gir minst mulig styrenavdampning til luften. Organiske peroksider skal være stabile ved romtemperatur. 4.4 Opplysninger om helsefarlige stoffer. Stoffkartotek Det bør foreligge informasjon om helsefaren ved alle kjemikalier som brukes i bedriften. Informasjonen om kjemikaliene skal samles i et stoffkartotek, jf forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (best.nr. 565). Kartoteket skal bla. gi informasjon om kjemikalienes helse- og brannfare, nødvendige forebyggende tiltak som ventilasjon og verneutstyr og førstehjelp. Dersom de aktuelle kjemikaliene omfattes av forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, må arbeidsgiver sørge for at han får levert et helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) fra produsenten, importøren eller omsetteren av kjemikaliene. HMS-databladene samles i kartoteket. Når arbeidsgiveren skal utføre risikovurderinger og gjennomføre tiltak etter kjemikalieforskriften, vil stoffkartoteket være et viktig grunnlagsmateriale. Alle opplysningene i kartoteket skal være tilgjengelige for arbeidstakerne. 4.5 Lagring Lagring av brennbare A- og B-væsker 7 som aceton, styren, polyester m.m. skal skje i henhold til forskrift om brannfarlig vare. Avhengig av mengden som oppbevares, skal tillatelse innhentes fra kommunen eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Bare dagsbehovet for A-væsker og organiske peroksider skal oppbevares i arbeidslokalene. 7 A-væsker har flammepunkt lavere enn 23 C og B-væsker har flammepunkt mellom 23 og 55 C 20

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19

Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygninger, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. 19 best. nr. 324 F O R S K R I F T Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 25. mai 1977, nr. 2. Sist endret 20. desember 2002. Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring

Detaljer

Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern

Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern best. nr. 441 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 15. november 1983, nr. 1674. Sist endret 2. november 2004 Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr

best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr best. nr. 176 ORIENTERING Førstehjelpsutstyr Utarbeidet april 1978 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo September 1978 Det vises til forskrifter og veiledninger fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer best. nr. 577 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 30. juni 2003, nr. 911 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Utgitt august 2003 Direktoratet

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Utstyr og tekniske hjelpemidler. Personlig verneutstyr Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Utstyr og tekniske hjelpemidler Personlig verneutstyr, 2005 1 Utstyr og tekniske hjelpemidler - personlig verneutstyr Innhold KJEMISK HELSEFARE... 2 ORGANISKE LØSEMIDLER... 2 BIOLOGISKE FAKTORER... 3 VERN

Detaljer

Best.nr. 377. kan skade helsen din

Best.nr. 377. kan skade helsen din Best.nr. 377 Herdeplast kan skade helsen din maling lakk lim sparkel Innledning Herdeplast inngår i produkter som maling og lakk, lim, sparkel, fugemasse m.m. Disse inneholder stoffer som kan være helseskadelige.

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Kreves ikke Anvendelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør:

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Kreves ikke Anvendelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1/5 P-nr. Kreves ikke Anvendelse: Énkomponent akrylbinder Emballasjestørrelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør: A/S Lip Bygningsartikler

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

HMS - DATABLAD HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER SPESIAL GRUNNING

HMS - DATABLAD HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER SPESIAL GRUNNING Internkode: 23670-2 Revisjonsdato: 02.04.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 02.04.2007 Produsent, importør Internkode 23670-2 Anvendelse AUTO CARE International

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver?ppppppjrlu1bkuja6qxxvxdoh9j0i7xpyuqp6wb 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Silan Antistat- og mykemiddel for tekstiler.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE BRANNHEMMENDE MIDDEL Artikkelnummer 204555 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Linolja, Kokt & Rå 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.05.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.04.2002 Tarväck Målartvätt (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målartvätt

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målartvätt HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målartvätt Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:25.02.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målartvätt BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmidel

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w%

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 22-08-2007 Bruk av produktet Lim til plast. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD Revisjonsdato: 25.08.00 Datablad nr: 1 BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn BIOFA Pleieolje for møbler Artikkel

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/6 P-nr. Ennå ikke tildelt Anvendelse: Til innstøping av materialografiske emner Emballasjestørrelse: 0,75 kg Leverandør:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM HMS-DATABLAD Importør: Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI Produkt: Maneurop Oil 160P og 160ABM Bruk, anvendelse: Smøreolje for hermetiske kuldekompressorer Utseende,

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker

Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker best. nr. 462 FORSKRIFTER Forskrifter til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl.res. 21. mars 1986, nr. 745 Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Magnetic 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:08.07.2004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Modern Living BRUKSOMRÅDE

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt Internkode: 28255 / 28378 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 28255 / 28378 Anvendelse AUTO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (P-nr.): 91276 Utarbeidet den: 21-06-2005/ AN Bruk av produktet Fugemasser. Produsent og/eller

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CERAL MURSPARKEL

SIKKERHETSDATABLAD CERAL MURSPARKEL SIKKERHETSDATABLAD WWW.STEINSTRUKTUR.NO Side 1/6 1. Identifikasjon av stoffet og selskapet 1.1. Identifikasjon av stoffet Handelsnavn: Ceral Mursparkel Klassifisering: PKWiU 26.64.10-00.11 Bestemmelse:

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): Utarbeidet den: 2008-06-01/ IRE Bruk av produktet Rengjøringsmiddel till rengjøring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Sida: 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produsent / Importør: Kjemikaliets navn: Celite 545 Processing Norge A/S Vandugveien 20 Kjemisk navn: Celite 545 1850 Mysen Tel: 40006841 Kjemikaliets

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67511 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Oxygenol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Oxygenol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Pro Flytende blekemiddel Artikkelnummer 1201110/7/8

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9626

SIKKERHETSDATABLAD Art nr 9626 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKTET OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN Produktnavn Turtle Wax Easy Clean Revisjonsdato 01.04.2009 Produsent, importør AUTO CARE International as Lindebergveien

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14/05/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 11/10/1999 CONLIT KLEBER

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14/05/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 11/10/1999 CONLIT KLEBER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TIOSLONO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. LIM Under anmeldelse Produsent/importør A/S

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør:

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Produktregisternr: 67641 Produkttype: Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L Sist endret: 05.07.2004 Internt nr: Erstatter dato:20.02.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Putsfasadfärg L KJEMISK

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Flis- og fugeforsegler

Flis- og fugeforsegler AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet / materialet Flis- og fugeforsegler PR-nummer: - Anvendelse: Renseplejemiddel Leverandør: Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 11-13 6000 Kolding Tel.: +45 75 52 90 11 Fax: +45

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Øyne Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.

Sikkerhetsdatablad. Øyne Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 26-05-2008 Bruk av produktet Rensing av ruter. 2. Fareidentifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Strukturfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Strukturfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Strukturfärg Sist endret: 30.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:01.10.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Strukturfärg SYNONYMER Strukturmaling

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Sikkerhet. Personlig verneutstyr Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Sikkerhet Personlig verneutstyr, 3 Innhold INNHOLD... 3 VERN MOT OPPTAK GJENNOM ÅNDEDRETTET... 4 FILTRERENDE ÅNDEDRETTSVERN... 4 LUFTFORSYNT ÅNDEDRETTSVERN... 4 VALG AV FILTER TIL ÅNDEDRETTSVERNET... 4

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Finngard 150

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Finngard 150 HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Finngard 150 Sist endret: 16.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Finngard 150 NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer