Arbeid med armert umettet polyester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med armert umettet polyester"

Transkript

1 best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET

2 Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført. Henvisninger til lover, forskrifter og veiledninger m.v. fra Arbeidstilsynet er ajourført. Oktober 2004 Orienteringen er gjennomgående revidert og oppdatert.

3 Innhold Innledning Materialer Umettet polyester Fiberarmering Herdestoffer Løsemidler Andre hjelpestoffer Framstilingsmetoder Håndopplegg (håndlaminering) Sprøyting (sprøytelaminering) Lukkede framstillingsmetoder Andre arbeidsoperasjoner Faremomenter Brann- og eksplosjonsfare Helsefare Krav til miljø og sikkerhet Arbeidslokaler Kartlegging av arbeidsatmosfæren Krav til råvarene Opplysninger om helsefarlige stoffer. Stoffkartotek Lagring Brann- og eksplosjonsvern Orden og renhold Personlig verneutstyr Førstehjelp Avfallsbehandling Aktuelt regelverk og andre publikasjoner

4 Innledning Denne orienteringen er utarbeidet med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven. Den tar for seg helserisiko knyttet til arbeid med armert umettet polyester og tiltak til vern mot skader og ulemper. Armert umettet polyester består av et bindemiddel (polyester) og et armeringsmateriale (for eksempel glassfiber). Glassfiber tilsettes flytende polyester tilsatt herdemidler. Dette gir et produkt med svært gode egenskaper, både mekanisk og miljømessig. Materialet brukes til framstilling av blant annet båter, beholdere, rør, profiler, karosserideler, fritidsutstyr, sanitærutstyr, møbler, bygningsplater, detaljer i elektroteknisk industri og vindmøller. Orienteringen gir informasjon om ulike materialer og framstillingsmetoder, helserisiko, fare for brann og eksplosjon og krav til sikkerhetstiltak, produksjonslokaler, ventilasjon og verneutstyr. Orienteringen er i hovedsak ment for: a. arbeidsgivere som bruker polyester i sin virksomhet b. arbeidstakere som arbeider med polyester og deltar i gjennomføringen av vernetiltakene Arbeidsgiveren har plikt til å sette seg inn i hvilke farer arbeidet medfører og ta nødvendige forholdsregler. Arbeidsgiveren skal gjøre arbeidstakerne kjent med faremomenter i arbeidet og sørge for nødvendig opplæring og øvelse. Arbeidstakerne skal på sin side vise aktsomhet, følge arbeidsgiverens instrukser og bruke påbudt verneutstyr. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter er nedfelt i arbeidsmiljøloven, se spesielt 7, 8, 11, 16 og 17. Bedrifter som arbeider med armert umettet polyester skal være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (verne- og helsepersonale). Bedriftshelsetjenesten skal støtte bedriftene i det forebyggende arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Mer informasjon om dette finnes i Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha verne- og helsepersonale (best.nr. 501) Forskrift om verne- og helsepersonale (best.nr. 518) Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift (brosjyre) (best.nr. 578) 4

5 Hvis det oppstår tvil om hva som er nødvendig for å oppfylle lovens krav, bør Arbeidstilsynet spørres om råd. Arbeidstilsynet kan gi pålegg om vernetiltak som tilsynet finner nødvendig, og det er straffbart å ikke gjennomføre nødvendige tiltak. Det finnes en oversikt over relevant regelverk og andre nyttige publikasjoner i siste kapittel. 5

6 1. Materialer Bedriftens stoffkartotek skal gi informasjon om alle helseskadelige stoffer som brukes i virksomheten (se punkt 4.5). Armert umettet polyester består av et bindemiddel (polyester) og et armeringsmateriale (for eksempel glassfiber). Følgende stoffer/materialer er vanlige: 1.1 Umettet polyester Umettet polyester framstilles ved en reaksjon mellom organiske syrer og alkoholer. Polyesterharpiksen tilsettes løsemiddelet styren som i en herdingsreaksjon binder sammen polyestermolekylene i et nettverk. Denne reaksjonen utvikler varme, og en del av løsemiddelet fordamper. Dette kan gi utslipp til arbeidsatmosfæren og ytre miljø. Polyester skal vanligvis bare tilsettes herder og eventuelt akselerator før bruk. Gelcoat og topcoat er pigmentert polyester som benyttes som inner- og yttersjikt for å beskytte armeringen og gi tiltalende og motstandsdyktig overflate. Miljøpolyester (LSE, low- styrene-emission resins) er polyestertyper som avgir mindre styrendamp under bearbeiding. Polyesteren inneholder vokslignende tilsatsstoffer som danner en film på overflaten under herdeprosessen og reduserer avdampningen. Noen har også et lavere innhold av styren enn vanlig polyester. 1.2 Fiberarmering Glassfiber er det vanligste armeringsmaterialet, og består av silikater i forskjellig sammensetning. Fiberdiameteren er vanligvis ca. 1/100 mm. Glassfiber benyttes som armering i form av kontinuerlig roving (parallelle fiberknipper), vevet roving, vevet duk eller matte av uorienterte fibre bundet sammen med emulsjon eller pulver. Andre syntetiske fibre, som karbonfibre og aramidfibre, blir også brukt. Glassfiberstøv kan irritere hud, øyne og luftveier. Karbonfibrene kan muligens gi mer alvorlige helseskader i luftveiene, da de har mindre diameter enn glassfibrene. 6

7 1.3 Herdestoffer Herdestoffer tilsettes polyesteren for å sette i gang herdeprosessen. Herderen er vanligvis et organisk peroksid. Akseleratorer tilsettes ved herding i romtemperatur. Til akselerator brukes stoffer som organiske koboltsalter og tertiære aminer. Akseleratorpreparatet kan inneholde løsemidler, og polyesteren kan være tilsatt akselerator fra produsenten. Dersom polyesteren ikke er forakselerert, tilsettes først akselerator som røres ut før tilsetning av peroksid. Herdeprosessen starter straks og avgir varme. Peroksid og akselerator må aldri blandes direkte sammen på grunn av eksplosjonsfare Løsemidler Styren er en fargeløs væske med karakteristisk lukt som kan merkes ved meget lav konsentrasjon (under 1 ppm). Polyester inneholder 30-45% styren. Med hensyn til brann- og helserisiko kan polyester betraktes som ren styren. Aceton brukes i stor utstrekning til rengjøring av verktøy. Væsken er fargeløs, meget flyktig og brannfarlig. Metylenklorid (Diklormetan) har vært brukt til rengjøring, men er stort sett faset ut da den er klassifisert som mulig kreftfremkallende (kreft 3). Væsken er fargeløs og meget flyktig, men ikke brennbar. Ved bruk av åpen flamme kan imidlertid dampen spaltes til fosgengass, som er meget giftig. Toluen bl.a. benyttes til fjerning av voksrester fra former. Løsemiddel Spesifikkk Kokepunkt Flamme- Annet vekt punkt Styren 0, C, + 32 C Aceton 0,79 56 C -19 C Blandbar med vann Metylenklorid 1,33 40 C Ikke brennbar Toulen 0, C + 6 C Det er utviklet alternative rengjøringsmidler for å erstatte aceton. Disse kan være vannbaserte, alkaliske eller organiske, og inneholder bla. estere, for eksempel dimetylester. De alternative midlene gir mindre avdampning enn aceton. 7

8 1.5 Andre hjelpestoffer Fyllstoffer tilsettes polyesteren i varierende mengde for å oppnå et stivt produkt. Det benyttes pigmenter i gelcoat og topcoat av hensyn til utseendet. Titandioksid og jernoksid er vanlig. Kadmium- og blyforbindelser var vanlig tidligere, men brukes sjelden i dag på grunn av helsefaren. Tixotroperingsmidler tilsettes ofte ved sprøyting og håndopplegg, og i sparkel, for å motvirke siging. Voks- og slippmiddel brukes for at den støpte gjenstanden skal slippe formen. Brannhemmende stoffer som klorerte parafiner og diantimontrioksid, tilsettes råvarene for å redusere brannfaren. Diantimontrioksid er klassifisert som mulig kreftfremkallende (kreft 3). Diisocyanater kan benyttes ved framstilling av polyuretanskum som blant annet brukes i flytemidler. Andre stoffer kan tilsettes for å gi bedre motstandsdyktighet mot sollys, kjemikalier osv. 2. Framstillingsmetoder Valg av framstillingsmetode vil avhenge av produktets form og størrelse samt størrelsen på produksjonsserien. Metoden bør også vurderes ut fra lokalenes beskaffenhet, ventilasjon, muligheten for å holde arbeidsoperasjoner atskilt m.m. 2.1 Håndopplegg (håndlaminering) Håndopplegg er en åpen prosess der produktet bygges opp mot en enkeltsidig form. Glassfibermatter og polyester legges manuelt lagvis i formen. Det brukes kost for å smøre på polyester og metallrulle for å fjerne luft før polyesteren herder. Metoden kan anvendes for praktisk talt alle slags produkter, og er svært vanlig innenfor produksjon av båter og tanker/beholdere. Løsemidler utgjør den viktigste helsefaren, både gjennom innånding og hudkontakt. Arbeidstakerne oppholder seg vanligvis tett opp til flatene hvor styren damper av. Det er også nødvendig med hyppig rengjøring av verktøy i løsemidler. 8

9 Vernehansker, god ventilasjon og punktavsug er nødvendig. Bruk av miljøpolyester kan gi mindre styren-damp til omgivelsene. Miljøpolyestere inneholder vokslignende tilsatsstoffer som vil danne en film på overflaten av polyesteren når den herder. Dermed reduseres avdampningen av styren. Imidlertid vil ikke eksponeringen for operatøren bli redusert under selve støpeprosessen, og når overflaten rulles, kan vokshinnen som skal redusere avdampningen bli brutt og dermed gi relativt høy eksponering for operatøren. 2.2 Sprøyting (sprøytelaminering) Ved sprøytelaminering påføres støpeformen polyester (eller en blanding av polyester og finfordelt glassfiber) under trykk. Operatøren kan stå et stykke fra formen, og bruker en sprøytepistol med en dyse som finfordeler polyesteren. Det oppstår større luftforurensning enn ved håndlaminering fordi det dannes finfordelte dråper av polyester som kan holde seg svevende i lufta lenge (tåke). Derfor er det viktig at det benyttes sprøyteutstyr som er godt vedlikeholdt og gir minst mulig dannelse av svevedråper. Nyere sprøyteutstyr har bedre dyseutforming, lavere trykk og mindre bruk av trykkluft. Selv om polyesteren sprøytes, vil det ofte også være nødvendig å bruke rulle manuelt for å presse luft ut av laminatet. Kontinuerlig tilførsel av glassfiberroving til sprøyta kan i tillegg føre til eksponering for glassfiberstøv. Sprøyting stiller store krav til ventilasjon, utforming av arbeidslokalene og tilrettelegging av produksjonen. Sprøyteaggregatet må ha effektiv støydemping. 2.3 Lukkede framstillingsmetoder 1 Lukkede prosesser reduserer utslippet til miljøet og forurensningen i arbeidsmiljøet vesentlig. De mest kjente metodene er forskjellige former for pressing og injeksjon, samt sprøytestøping i lukket form. Sentrifugalstøping er også en lukket prosess, men kan stort sett bare brukes til sylindriske produkter som rør og lignende. Pressing er en relativt rask prosess, men utbredelsen begrenses av behovet for høye investeringer i utstyr. Prosessen er primært egnet til produkter med beskjeden størrelse og relativt enkel utforming. 1 Framstillingen bygger i hovedsak på Teknologisk institutts rapport nr /01-01: Helse og miljø ved bruk av polyester, utgitt Faglig ansvarlig: Morten Berntsen og Jardar Malmo 9

10 Sprøytestøping er den raskeste prosessen, men også denne krever relativt høye investeringer, særlig i former, på grunn av svært høyt trykk. Det høye trykket begrenser også produktstørrelsen. Sprøytestøping egner seg til svært store serier av små produkter. Polyesterstøping med injeksjon er det mest aktuelle alternativet for å erstatte åpne prosesser som håndopplegg og sprøytelaminering Det er oppnådd så mye som 75-98% reduksjon i styrenemisjon ved bruk av vakuuminjisering fram for sprøytelaminering. I tillegg forbedres arbeidsmiljøet ved at ubehagelig søl og klebrig polyester på klær, sko og gulv unngås. Belastende arbeidsstillinger reduseres vesentlig sammenlignet med håndopplegg. Det finnes tre hovedtyper av injeksjonsbasert produksjon av glassfiberarmert polyester: 1. Vakuuminjeksjon (vakuumfolie eller vakuumbag) hvor fiberarmering først legges inn i en enkeltsidig form som så forsegles med en fleksibel folie eller membran. Lufta mellom folie og form evakueres slik at lettflytende resin (polyester) kan injiseres med atmosfæretrykk. 2. RTM (resin transfer moulding) hvor det benyttes noen bar overtrykk ved injeksjonen. Denne prosessen er raskere enn vakuuminjeksjon, men krever dyrere injeksjonsutstyr og stive, doble former. 3. Mellomting mellom vakuuminjeksjon og RTM hvor det nyttes en lett semifleksibel overform. Denne kan benyttes mange ganger i motsetning til de fleste fleksible membraner, som vanligvis må skiftes for hvert støp. Både i Europa og USA har det vært en betydelig overgang fra tradisjonell åpen produksjon til injeksjonsbasert produksjon i de senere år. 2.4 Andre arbeidsoperasjoner Også andre arbeidsoperasjoner kan medføre helserisiko. Mekanisk bearbeiding som sliping, saging og boring kan gi støvproblemer og støy. Effektivt avsug er nødvendig. Tiltak for å unngå belastende arbeidsstillinger vil ofte også være nødvendig. Utherding kan foregå ved romtemperatur eller i herdekammer med høyere temperatur. Styrenavdampningen kan bli høy, og god ventilasjon er nødvendig. 10

11 3. Faremomenter Løsemidler, herdestoffer, isocyanater og støv utgjør den største helsefaren. I tillegg kommer risikoen for brann og eksplosjon. 3.1 Brann- og eksplosjonsfare Polyester og styren monomer er brannfarlig med et flammepunkt på 32 C. Alle løsemidler som benyttes, med unntak av metylenklorid, er brannfarlige. Rengjøring med løsemidler kan gi en gassblanding med eksplosjonsfarlig konsentrasjon. Dette gjelder særlig lettflyktige væsker som for eksempel aceton. Aceton er spesielt brannfarlig med et flammepunkt på -19 C. Spalting av peroksid kan føre til brann og i verste fall eksplosjon. Spalting kan skje ved varmepåvirkning og ved kontakt med forurensninger. Ved opphoping av støv er det fare for støveksplosjon. Særlig i ventilasjonskanaler kan det oppstå eksplosjonsfarlige konsentrasjoner. Statisk elektrisitet ved f.eks. sprøyting kan forårsake brann ved utladning. Faren er størst ved lav relativ luftfuktighet om vinteren. Oppladning kan begrenses ved å holde luftfuktigheten i lokalene på over 40-50%. Selvantennelse av papir, filler o.l. som er forurenset med polyester og herdestoffer kan oppstå. Likeledes antennelse av rester i bøtter og kar. Slik selvantennelse kan oppstå også etter arbeidstidens slutt. Feil på elektriske anlegg, åpne elektriske ovner m.m. kan gi antennelse. 3.2 Helsefare Organiske løsemidler Organiske løsemidler tas i hovedsak opp i kroppen gjennom åndedrettsorganene, men de kan også tas opp gjennom huden. Løsemidler påvirker det sentrale nervesystemet og gir ulike symptomer avhengig av mengden som pustes inn og påvirkningstiden. Tretthet, hodepine og kvalme er vanlige symptomer ved relativt lav påvirkningsgrad. Ved lengre tids påvirkning kan hukommelse og konsentrasjonsevne bli svekket. Langvarig eksponering medfører risiko for varige skader på nervesystemet og hjernen. 11

12 Kortvarig, høy eksponering kan redusere vurderingsevnen og aktsomheten, noe som øker faren for ulykker. Akutte effekter av løsemidler kan ha betydning også etter arbeidsdagens slutt, f.eks. i forbindelse med bilkjøring. Ved sterk påvirkning av løsemidler er det risiko for å miste bevisstheten. Dette er livsfarlig hvis ikke den påvirkede umiddelbart bringes ut i frisk luft og førstehjelp settes i gang. Organiske løsemidler har gode fettløselige egenskaper og tørker derfor ut huden. Dette øker hudens følsomhet for irriterende stoffer, noe som medfører økt risiko for hudirritasjon og eksem. Løsemidler og løsemiddeldamp kan også virke irriterende på øynene og åndedrettsorganene. De helseskadelige effektene av løsemidler kan forsterkes dersom man blir eksponert for flere løsemidler samtidig. Styren Løsemidlet styren fordamper ved herding av polyester og utgjør en betydelig helserisiko ved produksjon av armert polyester. Styren påvirker slimhinnene i øyne og åndedrettsorganer på en meget ubehagelig måte. Snue og tårer er velkjente plager. Langvarig eksponering for styren kan føre til forskjellige organskader, blant annet på nervesystemet (sentralnervesystemet og hørselen) og leveren. Det er fare for begynnende påvirkning av nervesystemet ved konsentrasjoner fra omkring 50 ppm. På bakgrunn av bakterie- og dyreforsøk er det hevdet at styrenoksid kan medføre økt risiko for kreft. Det antas at styren omdannes i kroppen til blant annet styrenoksid. Det er imidlertid ikke påvist økt krefthyppighet blant mennesker som har vært påvirket av styren. Ekspertgrupper har kommet frem til at styren kan være mutagent (arvestoffskadelig). Les mer om løsemidler i brosjyren «Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås» (best.nr. 470). Herdestoffer Organiske peroksider virker etsende på hud, slimhinner og øyne. Ved direkte kontakt kan væsken gi skader på huden. Sprut kan lett forårsake alvorlige øyeskader. Diisocyanater Diisocyanater brukes ved framstilling av polyuretanskum og lakk, og er giftige. Dampene virker sterkt irriterende på slimhinner. Innånding 12

13 fører til risiko for akutte og varige skadevirkninger på lungene og luftveiene, avhengig av påvirkningsgraden. Langvarig påvirkning, selv ved meget lave konsentrasjoner, kan gradvis føre til overømfintlighet og astma. Bestemmelser om isocyanater i Arbeidstilsynets forskrifter må følges 2. Støv Fyllmidler, pigmenter og armeringsmaterialer kan forårsake ubehag og skade hvis de håndteres slik at de støver. Dersom glassfiberarmert polyester bearbeides mekanisk (slipes, kappes etc.) dannes det støv som består av polyester og en mindre del glassfiber. Glassfiberstøv kan gi irritasjon av hud, øyne og luftveier. Andre syntetiske fibre, som karbonfibre og aramidfibre, kan ha mindre diameter enn glassfibrene og dermed deponeres lenger ned i luftveiene. Karbonfibre er lettere og sprøere enn glassfiber og kan under bearbeiding medføre høyere konsentrasjon av svevestøv. Eksperter diskuterer om syntetiske uorganiske fibre kan gi alvorlige skader i luftveiene, som for eksempel kreft. Internasjonale medisinske kongresser har konkludert med at det ikke foreligger nok bevis for å klassifisere glassfibre som benyttes i armert polyester (continuous filament glass fibres) som kreftfremkallende. Visse tilsatsmidler kan medføre risiko for å utvikle allergi. 4. Krav til miljø og sikkerhet Arbeidet skal tilrettelegges og utføres slik at helseskadelig luftforurensning og hudkontakt med skadelige stoffer unngås 3. Arbeidstakere skal gis grundig opplæring før de settes til arbeid, og det skal kontrolleres at de har oppfattet hvilke sikkerhetsregler som må følges for å unngå risiko under arbeidet. 4.1 Arbeidslokaler Før oppføring av nye bygninger eller endringer i lokaler, prosesser eller utstyr som vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet, skal man innhente Arbeidstilsynets samtykke 4. 2 Se kjemikalieforskriftens kapittel VI, særlige tiltak ved arbeid med isocyanater. 3 For mer informasjon, se brosjyren «Organisering og tilrettelegging av arbeidet» (best.nr. 327) og kjemikalieforskriften med veiledning (best. nr. 566 og 576). 4 Se arbeidsmiljølovens 19 og forskrifter om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. (best.nr. 324). 13

14 Arbeidsgiveren bør sammen med verneombudet sørge for befaring av arbeidsstedene i nødvendig utstrekning og minst hvert kvartal. Under befaringen skal det kontrolleres at innretninger og utstyr fyller kravene i lov og forskrifter, at arbeidet blir utført på anvist måte og at verneutstyr er tilgjengelig og brukes i samsvar med forskriftene. Produksjonslokalene skal normalt innrettes slik at støping, montasje og lagring av råvarer skjer i atskilte rom. Lokalene skal utformes i henhold til krav i forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler (best.nr. 529). Blanding av polyester, herder og akselerator må skje på egen blandeplass. Operatøren skal bruke vernehansker og briller under blandingen, og det skal finnes utstyr for øyevask og brannslukking. Rom hvor brannfarlige varer benyttes eller lagres, rømningsveier og nødutganger, plass for brannslukningsutstyr og førstehjelpsutstyr m.m. skal merkes med skilter i henhold til Norsk Standard 4210, Varselfarger og varselmerker. Se også 4.6 om brann- og eksplosjonsvern. Produksjonslokalene skal ha ventilert vaskeplass. Alle produksjonslokaler skal ha mekanisk allmennventilasjon. Ved framstilling av båter er Veritas' krav til romklima minimum 18 C som middeltemperatur med maksimal variasjon + 3 C, og relativ luftfuktighet 40-80%. Høy luftfuktighet vil også begrense statisk utladning. Ventilasjon Rom for støping av armert polyester må som et minimum ha tilstrekkelig mekanisk ventilasjon for å overholde Arbeidstilsynets normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. Det bør imidlertid tilstrebes å holde konsentrasjonen av forurensninger så lav som mulig. Ved nye anlegg bør ventilasjonen dimensjoneres slik at luftforurensningene blir vesentlig lavere enn administrativ norm. Dette gjelder både ved sprøyting og ved håndopplegg av store gjenstander. Arbeidet bør foregå i egne sprøytebokser eller -båser. Nødvendig luftmengde vil avhenge av faktorer som: Støpelokalets størrelse og form Hvordan innblåsing og avsug utformes og plasseres Polyesterforbruk Produktenes form og størrelse (båtskrog, innredning, beholdere m.m.) Støpemetode (håndopplegg, sprøyting, trykk og kapasitet på sprøyte m.m.) 14

15 Luftbevegelse Løsemiddeldampen bør bevege seg mest mulig direkte mot avsuget. Avsuget må derfor plasseres så nær forurensningskilden som mulig. Turbulens fra tilluften vil forstyrre denne bevegelsen. Luften må derfor tilføres mest mulig diffust i rom hvor støping foregår. Det kan oppnås ved innblåsning gjennom perforerte flater, filtermatter eller gjennom åpning til tilstøtende rom. Sprøyterom, sprøytebokser og herdekammer må ikke ha overtrykk i forhold til omgivelsene. Det betyr at avsuget luftmengde må være minst like stor som tilført luftmengde i rommet. Tilført luft må kunne varmes opp etter behov. Lufttilførsel og avsug må plasseres slik i forhold til produkt og arbeidstaker at ren luft passerer pustesonen. Ofte kan det være nødvendig å bruke styrevifter for å redusere eksponeringen tilstrekkelig. Figurene 1 og 2 viser eksempler på hvordan ventilasjon av sprøyte- /støperom er blitt løst i praksis. Erfaringsverdier tilsier lufthastigheter forbi operatør på 0,5 m/s som et absolutt minimum. Mange faktorer innvirker på luftbehovet, og løsninger bør tilpasses i samråd med erfarne konsulenter. Figur 1. Sprøytebås med åpen endevegg mot tilstøtende rom (sett ovenfra). Under sprøytingen beveger operatøren seg mot luftstrømmen og sprøyter så langt det er mulig i retning med luftstrømmen. 15

16 Figur 2. Sprøytekabinett med bevegelig forheng. Åpningen i forhenget hvor operatøren står må være så liten som praktisk mulig. Avtrekk må ha felle for utskilling av polyester og glassfiber. Friskluft tilføres tilstøtende lokaler. Figur 3. Eksempel på ventilasjon ved håndopplegg, innstøping av spanter m.m. 16

17 Hensyn til renhold og brannsikring Overflater som utsettes for sprut eller søl av polyester bør dekkes med papir, plast e.l., og dette bør skiftes regelmessig. Avsug bør ha felle som skiller ut faste forurensninger. Kanaler skal utføres slik at rengjøring kan skje i hele lengden. Kanalføringen må legges slik at spredning av brann hindres 5. Ventilasjonsanlegget bør stoppe eller automatisk koples over til brannventilasjon ved brann. For ventilasjonsvifter i sprøyteanlegg, se Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer og Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Rom for montasjearbeid Montasje kan omfatte boring, sliping, saging m.m. i glassfiberlaminat, tre og andre materialer. Dersom dette medfører støv, skal det benyttes effektivt punktavsug, vannspyling eller lignende. Avsuget må monteres meget tett inntil kilden, og helst på selve verktøyet. Der det foregår liming eller mindre lamineringsarbeid, må det brukes effektiv ventilasjon og eventuelt punktavsug. Se for øvrig veiledningen om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (best. nr. 444) og kjemikalieforskriften med veiledning (best.nr. 566 og 576). Lakkering og maling må utføres i egen sprøyteboks eller godt ventilert rom dersom det avgis løsemidler. Det bør ikke foregå støping med polyester i montasjeavdelingen. 4.2 Kartlegging av arbeidsatmosfæren Arbeidsgiveren skal sørge for at forurensninger i arbeidsatmosfæren (løsemiddeldamp og støv) kontrolleres jevnlig. Måleopplegget skal baseres på grunnleggende undersøkelser og følges opp med kontrollmålinger. De grunnleggende undersøkelsene skal omfatte kartlegging av arbeidsatmosfæren for alle operatørgrupper som påvirkes. Dersom disse målingene viser at det må gjennomføres forbedringstiltak, skal det gjøres nye grunnleggende undersøkelser for å kontrollere effekten av tiltakene. Kontrollmålinger skal gjennomføres 1 gang pr. år på et utvalg av arbeidsplassene. Verneombudet skal tas med på råd ved planlegging og gjennomføring av både grunnleggende undersøkelser og kontrollmålinger. 5 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) 17

18 Målestrategi De grunnleggende målingene legges opp som langtidsmålinger med kartlegging av den gjennomsnittlige påvirkningen for løsemiddeldamp og støv i løpet av en 8-timers arbeidsdag. I tillegg vil det være aktuelt med korttidsmålinger fordi eksponeringen vil variere betydelig med typen arbeid som utføres. Det er viktig at det blir tatt tilstrekkelig med prøver slik at måleresultatene vil være representative for de aktuelle arbeidsoperasjonene. Ofte vil det være nødvendig å ta prøver over minimum fem skift. Langtidsmålingene skal tas med personbåret utstyr i arbeidernes pustesone. Måleprotokoll Det skal føres protokoll over alle målinger. Protokollen skal være tilgjengelig for bedriftens vernetjeneste og Arbeidstilsynet, og angi tidspunkt, målested, målemetode og målt verdi. Målemetoder - utstyr Løsemiddelmålinger Luftkonsentrasjonen av løsemiddeldamp kan måles ved adsorpsjon på aktivt kull eller tenax med etterfølgende analyse på gasskromatograf. Langtidsmålinger utføres over en hel arbeidsdag ved hjelp av enkle passive prøvetakere eller pumper med kullrør. Korttidsmålinger utføres med bærbart utstyr over 15 minutter eller kortere tid. For enkelte stoffer, som styren og aceton, kan det også brukes direktevisende instrumenter. Disse instrumentene viser hvordan løsemiddelkonsentrasjonen varierer over tid, og er spesielt nyttige for å kartlegge arbeidsoperasjoner som gir høye eksponeringer over kort tid. Støvmålinger Støvmålinger utføres ved oppsamling av støv på membranfiltre ved hjelp av en batteridrevet, bærbar prøvetakingspumpe. Det gjennomsnittlige støvinnholdet i arbeidsatmosfæren bestemmes ved veiing av filtrene. Dersom det benyttes helsefarlige tilsatsstoffer, skal støvet analyseres. Vurdering av måleresultatene administrative normer Måleresultatene skal vurderes opp mot verdiene som er gitt i Arbeidstilsynets veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, for de stoffene det er fastsatt norm for. Vanligvis angir 18

19 normene den høyest akseptable gjennomsnittskonsentrasjonen over et 8-timers skift. Kortvarige overskridelser av normene kan forekomme. I veiledningen er det angitt en «tommelfingerregel» for hvor store overskridelser som kan aksepteres i perioder på opptil 15 minutter. Hvor store overskridelser som vil være akseptabelt vil være avhengig av normen. Normene er satt ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Derfor er man ikke sikret at helsemessige skader og ubehag ikke kan oppstå selv om normene overholdes. Det er viktig å være klar over at normene ikke angir noen skarp grense for på hvilket påvirkningsnivå skader eller ulemper kan inntreffe. Nedenfor angis administrative normer (pr. august 2004) for noen stoffer som brukes i forbindelse med armert umettet polyester. Det er viktig å vurdere korttidseksponering i tillegg til eksponering over en 8-timers arbeidsdag. Vurdér også om det forekommer eksponering for flere løsemidler samtidig 6. CAS-nr Stoffnavn ppm Mg/m_ Anmerkning Styren Arvestoffskadelig Aceton Metylenklorid Kreftfremkallende (Diklormetan) Hudopptak Metyletylketonperoksid - 1,0 T 1) (2-butanonperoksid) ,4-Toulendiisocyanat 0,005 0,035 Kreftfremkallende Allergifremkallende Polyester og glassfiber, - 5 totalstøv Toluen Hudopptak 1) T = takverdi = Maksimalkonsentrasjoner som ikke må overskrides. Det finnes mer informasjon om målinger i Arbeidstilsynets orientering «Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære» (best.nr. 450). 6 Se veiledningen om administrative normer (best.nr. 361). 19

20 4.3 Krav til råvarene Det skal benyttes råvarer og andre varer som gir minst mulig risiko i arbeidet. Arbeidsgiver skal undersøke hvilken risiko som er forbundet med de ulike materialene som brukes i virksomheten (se 8 med kommentarer i kjemikalieforskriften). Helsefarlige materialer skal så langt mulig erstattes med ufarlige eller mindre helsefarlige materialer. Pigment med bly eller kadmium skal erstattes med mindre helsefarlige pigmenter. Det bør benyttes polyestertyper som gir minst mulig styrenavdampning til luften. Organiske peroksider skal være stabile ved romtemperatur. 4.4 Opplysninger om helsefarlige stoffer. Stoffkartotek Det bør foreligge informasjon om helsefaren ved alle kjemikalier som brukes i bedriften. Informasjonen om kjemikaliene skal samles i et stoffkartotek, jf forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (best.nr. 565). Kartoteket skal bla. gi informasjon om kjemikalienes helse- og brannfare, nødvendige forebyggende tiltak som ventilasjon og verneutstyr og førstehjelp. Dersom de aktuelle kjemikaliene omfattes av forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, må arbeidsgiver sørge for at han får levert et helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) fra produsenten, importøren eller omsetteren av kjemikaliene. HMS-databladene samles i kartoteket. Når arbeidsgiveren skal utføre risikovurderinger og gjennomføre tiltak etter kjemikalieforskriften, vil stoffkartoteket være et viktig grunnlagsmateriale. Alle opplysningene i kartoteket skal være tilgjengelige for arbeidstakerne. 4.5 Lagring Lagring av brennbare A- og B-væsker 7 som aceton, styren, polyester m.m. skal skje i henhold til forskrift om brannfarlig vare. Avhengig av mengden som oppbevares, skal tillatelse innhentes fra kommunen eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Bare dagsbehovet for A-væsker og organiske peroksider skal oppbevares i arbeidslokalene. 7 A-væsker har flammepunkt lavere enn 23 C og B-væsker har flammepunkt mellom 23 og 55 C 20

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon...

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon... Innhold Innledning: Laboratoriet en risikofylt arbeidsplass.................. 5 Internkontroll, planlegging og informasjon........................ 6 Internkontroll............................................

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET.

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. 2 INTRODUKSJON Dette skrivet tar sikte på å gi informasjon og veiledning når det gjelder de arbeidsmiljømessige sidene ved laboratoriedriften. I tilknytning til

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Røykdykking Innhold Kap. 1 Røykdykking i industrivernet...5 1.1 Innledning...5 1.2 Regelverk... 6 1.3 Opplæring...7 1.4

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Utdrag fra Regelverk DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETET Heftet inngår som del av HMS-arbeidet ved Institutt for

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer