HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013"

Transkript

1 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anbefalt bruk Gelcoat Anvendelsessektor SU 3 - Industrielle anvendelser SU12 - Fabrikasjon av plastprodukter, inkludert sammensetning og omdanning SU 22 - Profesjonelle anvendelser Produktkategori PC32 - Polymerpreparater og sammensetninger Prosesskategorier PROC3 - Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering); Industriell omgivelse PROC4 - Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse forekommer PROC5 - Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller betydelig kontakt) PROC7 - Industriell spraying PROC8a - Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg PROC 8b - Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg PROC9 - Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing) PROC10 - Applikasjon med rulle eller kost PROC11 - Ikke-industriell spraying PROC15 - Bruk som laboratoriereagens Frarådde bruksområder 1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Produsent: Reichhold AS Øraveien 8/19 N-1630 Gamle Fredrikstad Norway Nødnummer (CareChem24) +44(0) Gift informasjonssenter telefonnummer: Tel Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 Ubestemt 2. FAREIDENTIFIKASJON Side 1 / 14

2 Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF R10 - Xn;R48/20 - Xn;R20 - Xn;R36/37/ Merkelementer Merking i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Ubestemt Merking i henhold til EU-direktivene 67/548/EØF eller 1999/45/EF Symbol(er) Inneholder Xn - Helseskadelig Styren Kobolt bis (2-ethylhexanoate) R-setning(er) R10 - Brannfarlig R20 - Farlig ved innånding R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden R48/20 - Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding EUH208 - Inneholder Kobolt bis (2-etylheksanoat). Kan fremkalle en allergisk reaksjon. S-setning(er) S16 - Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt S23 - Unngå innånding av damp/sprøytetåke S24 - Unngå hudkontakt S26 - Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege S62 - Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje S7/9 - Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted S36/37/39 - Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm 2.3. Andre farer. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Kjemisk navn EINECS-Nr. CAS-Nr Vekt % Klassifisering EU - GHS Stoff Klassifisering Styren R10 Skin Irrit. 2 (H315) Xn;R20-48/20 Flam. Liq. 3 (H226) Xn;R65 Eye Irrit. 2 (H319) Xi;R36/37/38 Acute Tox. 4 (H332) STOT RE 1 (H372) STOT SE 3 (H335) Asp. Tox. 1 (H304) Kobolt bis (2-etylheksanoat ) < 0.2 Xi; R43 Xn; R22 N; R50-53 Repr.Cat.3; R62/63 Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Repr. Cat. 2 (H361) REACH nr Side 2 / 14

3 4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak Øyenkontakt: Skyll øyne i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Hudkontakt: Vask av med varmt vann og såpe. Fjern forurenset tøy og sko. Hvis hudirritasjon fortsetter, oppsøk lege. Vask forurenset tøy før det tas i bruk igjen. Svelging: Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Få øyeblikkelig medisinsk hjelp. Innåndning: Flytt personen til frisk luft. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen. Dersom pasienten ikke puster, gi kunstig åndedrett. Tilkall lege øyeblikkelig Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Irriterer øynene, luftveiene og huden. Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Kan forårsaket allergisk hudreaksjon Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Kommentar til lege Behandles symptomatisk Slukkemidler Passende brannslukningsmiddel: Karbondioksyd (CO2), Skum, Tørt kjemikalium, Vannspray 5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes: Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan spre og øke ilden Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Spesielle utsettelsesfarer som kommer fra selve stoffet eller preparatet, dets forbrenningsprodukter eller utsluppete gasser Brannfarlig. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damp kan spre seg til områder unna arbeidsstedet før det tennes/antennes tilbake til dampkilden*. Forbrenning kan produsere karbonmonoksid, karbondioksid, irriterende eller toksiske damper og gasser. Bekjemp brannen fra maksimal avstand eller bruk ubemannede slangestativer eller kanondyser. Flytt beholderne bort fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko. Kjøl ned beholdere med store mengder vann til en god stund etter at brannen er slukket. Trekk deg øyeblikkelig unna dersom du hører økende lyd fra sikkerhetsventilene eller oppdager misfarging av tanken. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Fjern alla kilder til antennelse. Evakuer personalet til sikre områder. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk personlig verneutstyr. Sørg for egnet ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Vær oppmerksom på opphoping av damper som kan danne eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder. Alt utstyr som brukes ved håndtering av produktet må jordes Miljømessige forholdsregler Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Side 3 / 14

4 6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing Et dampreduserende skum kan brukes til å redusere damper. Absorber søl med inert materiale (f.eks. Sand eller jord), og plasser deretter i en kjemisk spill beholder. Bruk rene, gnistfrie verktøy til å samle opp absorbert materiale Referanse til andre seksjoner Se avsnitt 12 for flere opplysninger. 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Beholderne må jordes og forbindes til hverandre når materialet overføres. Bruk verktøy med gnistvern og redskap med eksplosjonsvern. Rådfør deg med leverandøren av promotorer og katalysatorer for ytterligere anvisninger om korrekt blanding og bruk. Tomme beholdere kan inneholde produktrester (væske og/eller damp). Ikke sett disse beholderne under trykk eller skjær, sveis, slaglodd, lodd, bor, slip eller eksponer dem for varme, åpen ild, gnister, statisk elektrisitet eller andre antenningskilder, da de kan eksplodere og forårsake personskade eller død. Tomme tønner skal tømmes fullstendig og lukkes på korrekt måte. Tomme tønner skal umiddelbart returneres til renovering eller avhendes på korrekt måte. Ikke bruk trykkluft for fylling, tømming eller håndtering. Hygientiltak Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Hold borte fra varme og antennelselskilder. Røyking forbudt. Holdes unna direkte sollys. Må lagres separat fra ikke-kompatible materialer. Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. For å sikre maksimal stabilitet og opprettholde optimale egenskaper, bør harpiks lagres i lukkede beholdere ved temperaturer under 25 C Spesielle sluttanvendelser Eksponeringsscenario Andre retningslinjer 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrenser Bestanddeler med arbeidsplassrelaterte, for overvåking. Styren Østerrike Belgia Bulgaria Den Tsjekkiske Republikk Danmark Estland 80 ppm STEL 340 mg/m 3 STEL 85 mg/m 3 TWA 50 ppm TWA 216 mg/m 3 TWA 100 ppm STEL 432 mg/m 3 STEL 85.0 mg/m 3 TWA mg/m 3 STEL 400 mg/m 3 Ceiling 100 mg/m 3 TWA 25 ppm Ceiling 105 mg/m 3 Ceiling 90 mg/m 3 TWA 50 ppm STEL 200 mg/m 3 STEL Side 4 / 14

5 Finland Frankrike Tyskland Hellas Ungarn Irland Latvia Litauen Norge Polen Portugal OELs Data Romania Russland Slovakia Slovenia Spania Sverige Sveits 86 mg/m 3 TWA 100 ppm STEL 430 mg/m 3 STEL 50 ppm TWA 215 mg/m 3 TWA 86 mg/m 3 TWA 100 ppm TWA 425 mg/m 3 TWA 250 ppm STEL 1050 mg/m 3 STEL 50 mg/m 3 TWA AK 50 mg/m 3 STEL CK 85 mg/m 3 TWA 40 ppm STEL 170 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 TWA 30 mg/m 3 STEL (IPRD) 90 mg/m 3 TWA (IPRD) 10 ppm TWA (IPRD) 50 ppm STEL (TPRD) 200 mg/m 3 STEL (TPRD) 25 ppm TWA 105 mg/m 3 TWA M 37.5 ppm STEL mg/m 3 STEL 200 mg/m 3 STEL 50 mg/m 3 TWA 20 ppm 40 ppm STEL 12 ppm TWA 50 mg/m 3 TWA 35 ppm STEL 150 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 TWA (vapor) 30 mg/m 3 STEL (vapor) 86 mg/m 3 TWA 200 mg/m 3 Ceiling 86 mg/m 3 TWA 80 ppm STEL 344 mg/m 3 STEL 86 mg/m 3 TWA 40 ppm STEL 172 mg/m 3 STEL 20 ppm LLV 90 mg/m 3 LLV 50 ppm STV 200 mg/m 3 STV 40 ppm STEL 170 mg/m 3 STEL 85 mg/m 3 TWA Side 5 / 14

6 U.K. ACGIH - TLV Kobolt bis (2-etylheksanoat) Østerrike Den Tsjekkiske Republikk Hellas Irland Norge Sveits U.K. 100 ppm TWA 430 mg/m 3 TWA 250 ppm STEL 1080 mg/m 3 STEL 40 ppm STEL 0.1 mg/m 3 Ceiling 0.05 mg/m 3 TWA 0.1 mg/m 3 TWA 0.1 mg/m 3 TWA 0.02 mg/m 3 TWA 0.06 mg/m 3 STEL 0.05 mg/m 3 TWA 0.1 mg/m 3 TWA Legende: ACGIH - Amerikanske Konferansen for Industrielle Hygienister TLV-Terskelgrenser Verdien Tidsmålt gjennomsnitt STEL: Kort tids utsettelsesgrenser MAK - Maksimal Grenseverdier SKIN: Hud absorpsjon Biologiske grenseverdier Kjemisk navn Styren Bulgaria BEI: 600 mg/g Creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and Phenylglyoxylic acid - together in urine, SAMPLING TIME: at the end of exposure or end of shift, in remote exposure - after several shifts Finland BEI: 1.2 mmol/l, DETERMINANT: MAPGA in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: MAPGA equals sum of urinary Mandelic and Phenylglyoxylic acids Frankrike BEI: 0.55 mg/l, DETERMINANT: Styrene in venous blood, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Semi-quantitative (ambiguous interpretation) BEI: 0.02 mg/l, DETERMINANT: Styrene in venous blood, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: Semi-quantitative (ambiguous interpretation) BEI: 800 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Non-specific (observed after the exposure to other substances) BEI: 300 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: Non-specific (observed after the exposure to other substances) BEI: 240 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Non-specific (observed after the exposure to other substances) BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: Tyskland BEI: 600 mg/g, DETERMINANT: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: measured as mg/g Creatinine BEI: 600 mg/g, DETERMINANT: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of several shifts, NOTE: measured as mg/g Creatinine; for long-term exposures Latvia BEI: 0.8 g/g Creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift BEI: 0.55 mg/g, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: end of shift Side 6 / 14

7 Romania BEI: 800 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift BEI: 300 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: beginning of second shift BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: beginning of second shift BEI: 0.55 mg/l, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: end of shift BEI: 0.02 mg/l, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: beginning of second shift Slovakia BEI: 600 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and phenylglycolic acid in urine, SAMPLING TIME: after all work shifts, NOTE: for long-term exposure BEI: 600 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and phenylglycolic acid in urine, SAMPLING TIME: end of exposure or work shift, NOTE: Kjemisk navn Avledede ingen virkning nivå (DNEL = Derived No Effect Level) Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC = Predicted No Effect Concentration) Side 7 / 14

8 Styren Sluttbruk: Arbeidere Eksponering typen: Akutt, systemiske effekter Verdi: 289 mg/m 3 (68 ppm) Sluttbruk: Arbeidere Eksponering typen: Akutt, lokale effekter Verdi: 306 mg/m 3 (72 ppm) Sluttbruk: Arbeidere Eksponering typen: Langsiktig, systemiske effekter Verdi: 85 mg/m 3 (20 ppm) Sluttbruk: Arbeidere Eksponeringsveien: Dermal Eksponering typen: Langsiktig, systemiske effekter Verdi: 406 mg/kg bw/dag Sluttbruk: Generelle befolkningen Eksponering typen: Akutt, systemiske effekter Verdi: mg/m 3 (41 ppm) Sluttbruk: Generelle befolkningen Eksponering typen: Akutt, lokale effekter Verdi: mg/m 3 (43 ppm) Sluttbruk: Generelle befolkningen Eksponering typen: Langsiktig, systemiske effekter Verdi: 10.2 mg/m 3 (2.4 ppm) Sluttbruk: Generelle befolkningen Eksponeringsveien: Dermal Eksponering typen: Langsiktig, systemiske effekter Verdi: 343 mg/kg bw/dag Ferskvann Verdi: mg/l Vurderingen faktor: 10 Sjøvann Verdi: mg/l Vurderingen faktor: 100 Vann Verdi: 0.04 mg/l Intermitterende utgivelser Vurderingen faktor: 100 Ferskvann sediment Verdi: mg/kg dw Sjø sediment Verdi: mg/kg dw Kloakkrenseanlegg Verdi: 5 mg/l Vurderingen faktor: 100 Jord Verdi: 0.2 mg/kg dw Side 8 / 14

9 Kobolt bis (2-etylheksanoat) Sluttbruk: Arbeidere Eksponering typen: Langsiktig, lokale effekter Verdi: 235 ug/m 3 Sluttbruk: Generell Befolkning Eksponeringsveien: Oral Eksponering typen: Langsiktig, systemiske effekter Verdi: 55.8 ug/kg bw/dag Sluttbruk: Generell Befolkning Eksponering typen: Langsiktig, lokale effekter Verdi: 37 ug/m 3 Ferskvann Verdi: 0.51 ug Co/L Marine vann Verdi: 2.36 ug Co/L Sediment Verdi: 9.5 mg Co/kg sed. dw Jord Verdi: 7.9 mg Co/kg jord dw Kloakkrenseanlegg Verdi: 0.37 mg Co/l 8.2. Eksponeringskontroll Maskintekniske mål Personlig verneutstyr Øyevern Hud og kroppsbeskyttelse Håndvern Åndedrettsvern Anbefalt filtertype: Begrensning av miljøeksponering Bruk generell ventilasjon for å opprettholde luftbårne konsentrasjoner til nivåer som er under grensene for regulatoriske og anbefalte yrkesmessig eksponering. Lokal ventilasjon kan være nødvendig ved enkelte operasjoner. Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166. Dersom det er fare for plasking, bruk:. Tettsittende vernebriller (EN166). Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Ugjennomtrengelige klær. Vernehansker som retter seg etter EN 374. Bruk kjemisk motstandsdyktige hansker som polyvinyl alkohol eller Viton. Hansker av nitrilgummi eller polyvinylklorid (PVC) kan brukes for sprutbeskyttelse og kort, midlertidig kontakt med styrenert polyesterharpiks. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som forsynes av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, slitasje og kontakttid. Ingen krav hvis farene er vurdert og luftbårne konsentrasjoner holdes under eksponeringsgrensene som er listet opp i kapittel 8. Bruk godkjent, luftrensende respirator med organisk damp-patron og partikkelfiltre der luftbårne konsentrasjoner kan overskride eksponeringsgrensene i kapittel 8, og/eller hvis det er eksponering for støv eller tåke som skyldes pussing, sliping, skjæring eller spraying. Bruk godkjent respirator med tilførsel av luft med positivt trykk med nødutslippsmulighet i tilfelle det finnes potensiale for ukontrollerte utslipp, hvis den luftbårne konsentrasjonen ikke er kjent eller hvis det er mulighet for at luftrensende respiratorer ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. Type A (EN141) og Type P2 (EN143) Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende: Variabel Materietilstand: Lukt: påtrengende Lukt væske 0.2 ppm (Styren) ph: Smeltepunkt / Frysepunkt Ikke anvendbar -30 C (Styren) Bemerkning/ Metode Side 9 / 14

10 Kokepunkt/kokeområde 146 C (Styren) Flammepunkt: 32 C Fordampningshastighet 0.49 (BuAc = 1) (Styren) Brennbarhetsgrenser i luft øvre 6.1% (Styren) nedre 1.1% (Styren) Damptrykk 6.7 hpa 20 C Damptetthet 3.6 (Air = 1) (Styren) Tyngdekraft 23 C Løselighet uoppløselig (Vann) Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Selvantenningstemperatur 490 C (Styren) Dekomponeringstemperatur Viskositet C Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Seta, lukket skål Brookfield Testmetode 9.2. Andre opplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ustabilt ved forminsking av inhibitor Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold. Stabil under anbefalte lagringsforhold Mulighet for farlige reaksjoner Polymerisasjon kan forekomme. Farlig polymerisasjon vil skje hvis forurenset med peroksider, metall salter og polymerisasjon katalysatorer. Farlig polymerisering kan forekomme når inhibitoren tømmes ut - kan føre til oppbygging av varme og trykk i lukkede beholdere. Produktet vil gjennomgå farlig polymerisering ved temperaturer over 150 F (65 C) Forhold som skal unngås Varme, flammer og gnister. Forurensning forårsaket av materialer under overskriften: uforenlige materialer. Ustabilt ved forminsking av inhibitor. Høye temperaturer Ukompatible materialer sterke syrer. Sterke oksyderende midler. Metal salter. Polymeriseringsigangsettere. Kopper. Kobberlegeringer. Messing Farlige nedbrytingsprodukter Hydrokarboner. Karbonmonoksid. karbondioksyd (CO2). Termisk dekomponering kan føre til frigivelse av irriterende gasser og damper. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt giftighet Innåndning Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake undertrykking av sentralnervesystemet og narkose. Øyenkontakt Irriterer øynene. Hudkontakt Forårsaker hudirritasjon. Langvarig hudkontakt kan avfette huden og fremkalle hudbetennelse. Kan gi allergi ved hudkontakt. Inntak Farlig ved svelging. Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. Side 10 / 14

11 Styren LD50 Oral: LD50 Dermal: LC50 Innånding: irritasjon Etsende egenskap Sensibilisering Kreftfremkallende Påvirkninger Gjentatt Dosisgiftighet mutagene påvirkninger Utviklingstoksisitet Målorganpåvirkninger: = 5000 mg/kg (Rat) > (Rat) mg/kg = 11.8 mg/l (4 H) Rat Irriterer øynene og huden. Ikke etsende. Kan frembringe overfølsomhet hos mottagelige personer ved hudkontakt. Det finnes ingen overbevisende bevis for at styren innehar betydelig større karsinogent potensiale hos mennesker. Styren kan føre til en gradvis nedsatt evne til å adskille farger, og påvirke hørselen hos mennesker. Gjentatt eller langvarig eksponering kan forårsake hudirritasjon og hudsykdommer på grunn av produktets avfettende egenskaper. Kan skade lever, øyne, hjernen, åndedrettssystem, sentral nervesystem gjennom forlenget eller gjentatt utsettelse hvis pustet inn. Styrene har gitt blandede positive og negative resultater i en rekke mutagenisitet tester. Styrene var ikke mutagent uten metabolsk aktivering, men ga negative og positive mutagene resultater med metabolsk aktivering. Resultater fra studier i eksperimentelle dyr indikerer liten eller ingen potensial for Styren å produsere utviklingsmessige toksisitet. Lever, Sentralnervesystem, Luftveiene. 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Økotoksikologiske effekter. Styren Ferskvannsalge Ferskvannsfisk Virvelløse Akvatiske dyr EC50 = 1.4 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h) EC mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h) LC mg/l (Pimephales promelas) (96 h) flow-through LC mg/l (Lepomis macrochirus) (96 h) static LC mg/l (Pimephales promelas) (96 h) static LC mg/l (Poecilia reticulata) (96 h) static EC mg/l (Daphnia magna) (48h) Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering er lite sannsynlig. Styren Log Kow 2.95 Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) 13.5 fish Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette preparetet inneholder ingen stoffer som ansees som stride, bioakkumulerende eller giftig (PBT) Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb) Side 11 / 14

12 12.6. Andre skadevirkninger 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for behandling av avfall Avfall fra rester / ubrukte produkter Dette materialet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. Kan forbrennes i overensstemmelse med lokale forskrifter. Forurenset emballasje Europeiske Avfallskatalog's (EWC) avfallsavhendings nr Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsavhending Avfall fra organiske kjemiske prosesser avfall fra PBDB av plastmaterialer, syntetisk gummi og kunstfibrer Avfall som ikke er spesifisert 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER ADR/RID UN-Nr UN1866 Varenavnet HARPIKSLØSNING Fareklasse 3 Emballasjegruppe III Farlig for omgivelsene Ingen Klassifisering-kode F1 fare identifisering Nr: 30 Tunnel restriksjonskode D/E ADR Unntak Dette viskøse materialet møter alle spesifiserte krav i ADR og kan klassifiseres som "ikke farlig" i emballasje mindre enn 450 liter. IMDG/IMO UN-Nr UN1866 Varenavnet HARPIKSLØSNING Fareklasse CLASS 3 Emballasjegruppe PG III Farlig for omgivelsene Ingen EMS F-E, S-E IMDG Exception Dette viskøse materialet møter alle spesifiserte krav i IMDG og kan unntas fra krav til merking, etikettering og emballasje test hvis transportert i 30 l emballasje eller mindre. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden IATA UN-Nr UN1866 Varenavnet HARPIKSLØSNING Fareklasse 3 Emballasjegruppe III Farlig for omgivelsene Ingen Innpakkingsinstrukser 355; REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Side 12 / 14

13 Danmark Lister over stoffer og prosesser som anses å være kreftfremkallende Kjemisk navn Status Styren (CAS #: ) Present Tilleggsmerknader Må ikke brukes av unge under 18 år, jfr. meldingen fra Arbeidstilsynet om ungdomsarbeid. Brukeren må ha gjennomgått særskilt opplæring godkjent av Arbeidstilsynet (AT) for å arbeide med produkter som inneholder kreftfremkallende stoffer. Tyskland WGK Klassifisering Skadelig for vann (WGK 2) Nederland Liste over kreftfremkallende stoffer, mutagener og reproduktive giftstoffer Vannfareklasse 10-Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Internasjonale inventarliser Produktregisteret Norge PRN-nummer: Danmark Ikke anvendbar Sverige P.nr.: ANDRE OPPLYSNINGER Tekst til R setninger nevnt i Seksjon 3 R10 - Brannfarlig R20 - Farlig ved innånding R22 - Farlig ved svelging R43 - Kan gi allergi ved hudkontakt R65 - Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging R36/37/38 - Irriterer øynene, luftveiene og huden R48/20 - Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding R50/53 - Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3 H226 - Brannfarlig væske og damp H302 - Farlig ved svelging H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene H315 - Irriterer huden H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon H332 - Farlig ved innånding H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding H400 - Meget giftig for liv i vann H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann Nøkkelliteratur henvisninger og kilder for data AT Bekendgørelse nr. 908 af 27 september 2005 med senere ændringer Side 13 / 14

14 Tilberedt av Revisjonsdato Revideringsmerknad: Tidligere dato Reichholds avdeling for produktregulering Telefonnummer: aug.2013 Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): mai 2013 Denne informasjonen er gitt i god tro og er korrekt, så vidt Reichhold kjenner til på dags dato, og er ment å være til hjelp for våre kunder. Reichhold setter ikke frem påstander om informasjonens fullstendighet eller nøyaktighet. Våre produkter er tiltenkt salg til industrielle og kommersielle kunder. Vi forutsetter at kundene inspiserer og tester produktene våre før bruk, og forsikrer seg om at de er egnet for sine spesifikke bruksområder. Enhver bruk som Reichholds kunder eller tredjeparter gjør av denne informasjonen, eller avgjørelser basert på den, er kundene eller tredjepartenes ansvar. Reichhold frasier seg ansvar for skader eller rettslig ansvar for alle resultater av bruk av denne informasjonen. DET GIS INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT DET SOM GJELDER SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SPESIELLE FORMÅL, NÅR DET GJELDER DENNE INFORMASJONEN ELLER PRODUKTET DEN BESKRIVER. REICHHOLD SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER. Produktdatablad slutt Side 14 / 14

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 16-mar-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk SR0048 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22835-49 Buffer Solution ph 7.00

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22835-49 Buffer Solution ph 7.00 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 32315 CO2 Sensor Calibration Reagent A

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 32315 CO2 Sensor Calibration Reagent A Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Buffer Solution ph 4.01

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Buffer Solution ph 4.01 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 08-apr-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CN0020 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506244; 506245 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 910 Nitrifikationshemmer/ Nitrification Inhibitor

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 910 Nitrifikationshemmer/ Nitrification Inhibitor Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 081B8031-1 Side 1 av 4 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Revisjonsdato 12-mar-2013 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig

Revisjonsdato 12-mar-2013 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig Utstedelsesdato 12-mar-2013 Revisjonsdato 12-mar-2013 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Cat No. SR0077 Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 07-nov-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : R62038 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Foretaket REMEL

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04663632190 Stoffnavn : for Cobas Integra 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Utstedelsesdato 17-aug-2010 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. S600730-2 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Selskap REMEL (EUROPE) LIMITED

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 PRF 444 Green 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn PRF 444 Green 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Bromcresol Green Indicator Solution

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Bromcresol Green Indicator Solution Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ H Polishing powder for EC Sensor face

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ H Polishing powder for EC Sensor face Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14080-26 CDTA Disodium Magnesium Salt Powder

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14080-26 CDTA Disodium Magnesium Salt Powder Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 63451-33-2-1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14390-01 Hydrochloric Acid Cartridge, 8.00 N

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14390-01 Hydrochloric Acid Cartridge, 8.00 N Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Stoffgruppe: Zulieferprodukt 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Utstedelsesdato 13-jul-2011 Revisjonsdato 13-jul-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Utstedelsesdato 13-jul-2011 Revisjonsdato 13-jul-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Utstedelsesdato 13-jul-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Preparatet er ufarlig

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 13-apr-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk SR0096 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1035481 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. GCZ 100 Ganimede; 1/1

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. GCZ 100 Ganimede; 1/1 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON Utstedelsesdato 23-jan-2012 Revisjonsnummer 1 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktidentifikator Produktnavn Cat No. TS0003 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Materialnr. 1024558 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 10_506255-791438-506260-791451

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 10_506255-791438-506260-791451 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Dataark nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 12-jul-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CM0509 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator n 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn POROS MC 20 um Self Pack Media Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn TBPA DA AMIDITE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CGE/CTE/BRE_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CGE/CTE/BRE_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended. Yellow Ink

Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended. Yellow Ink Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Delenummer Aqueous Ink for Impika

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hverdagshåndvask (6331)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hverdagshåndvask (6331) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 30/07/2015 Revidert utgave nr.: 10 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XSGG40*L 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 867 Amtax SC Reinigungslösung/Cleaning solution; 1/1

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 867 Amtax SC Reinigungslösung/Cleaning solution; 1/1 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Utstedelsesdato 03-aug-2010 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk BactDisk, BactiBug, Culti-Loops, Quanti-Cult, Quanti-Cult Plus,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Fôrsalt Kjemikalienavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Utskriftsdato:

SIKKERHETSDATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Utskriftsdato: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Handelsnavn Deklarasjonsnummeret: 100068 Bruk av stoffet/stoffblandingen Tilsetningsprodukt ved papirproduksjon. Navnet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 9-pH 8_791450-1001387-1001391-506254-1001388-506259-150537

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 9-pH 8_791450-1001387-1001391-506254-1001388-506259-150537 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22369-45 Water in Oil Reagent Set

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22369-45 Water in Oil Reagent Set Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10420COMPONENTD Click-iT fixative

SIKKERHETSDATABLAD. Nødsoversikt. C10420COMPONENTD Click-iT fixative SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet Produktkode Produktnavn Nødsoversikt C10420COMPONENTD Click-iT fixative Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN CORPORATON 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 884 Testlösung 2 für NH4Dsc/Test solution 2 for NH4Dsc

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 884 Testlösung 2 für NH4Dsc/Test solution 2 for NH4Dsc Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet. Aqueous Wiper Fluid

Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet. Aqueous Wiper Fluid Side 1 / 6 Sikkerhetsdatablad i henhold til det globale harmoniserte systemet Aqueous Wiper Fluid 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer