Instruksjonsark for sikker bruk¹

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsark for sikker bruk¹"

Transkript

1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: STONEWOOL High alumina, low silica wool² 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Anvendelse: Termisk og/eller akustisk, vibrasjon og teknisk isolasjon, samt brannsikring for bygg og anlegg, industri, jernbane eller maritimt bruk. I følge REACH er det ingen bruksområder som frarådes med hensyn til fysisk helse, og miljøhensyn. Når det gjelder bruk av siden, skal produktet brukes i samsvar med den tekniske veiledningen som er utgitt av ROCKWOOL. 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet: ROCKWOOL Technical Insulation rti.com Produsent fabrikker: E-post/kontakt: ROCKWOOL A/S, Denmark A/S ROCKWOOL, Norway ROCKWOOL Limited, United Kingdom Deutsche ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Germany ROCKWOOL B.V., Netherlands ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Poland ROCKWOOL, a.s., Czech Republic ROCKWOOL Hungary Kft, Hungary ROCKWOOL Peninsular S.A.U., Spain ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Croatia ROCKWOOL France S.A.S., France. 1.4 Nødtelefon: Giftinformasjonen på tlf.nr.: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen. Det er ingen farevarsel i forbindelse med dette produktet. ROCKWOOL mineralull er ikke klassifisert som farlig i følge EU-direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC og dets endringer (regulering (EC) No 1272/2008) på klassifikasjon, merking eller pakking av substanser og blandinger. 2.2 Merkingselementer. REACH har konkludert, i samsvar med deres reguleringer, at det ikke er noen risiko for fysisk helse eller miljø forbundet med ROCKWOOL fibre. 2.3 Andre farer Bruk av verktøy med høy hastighet kan føre til dannelse av støv. Når stoffet er oppvarmet til ca 200 C for første gang oppstår det en frigjøring av bindemiddelkomponenter og spaltningsprodukter. Disse kan oppstå i høye konsentrasjoner og kan irritere øyne og luftveier. Mer informasjon vedrørende dette finner du i avsnitt 8. 1) De Europeiske regulasjonene for kjemikalier N 1907/2006 (REACH) som ble opprettet 1.juni 2007 krever sikkerhetsdatablad (SDS) kun for farlige stoffer og preparater. Mineralullprodukter (paneler og ruller) er artikler som godkjennes i henhold til REACH, og SDS er derfor ikke lovpålagt. Uavhengig av dette gir ROCKWOOL sine kunder med tilstrekkelig og korrekt informasjon vedrørende produktene for å sikte trygg bruk og håndtering av mineralull gjennom dette instruksjonsark. 2) Dette produktet hører til under HT-ull (Høy aluminiumoksid, lav-silisiumdioksyd (HT) ull. (IARC-monografien, 2002). 1

2 AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1/2 Blandinger Stofnavn EC nummer³ Innhold % Klassifisering CLP 1272/2008 Klassifisering 67/548/EEC REACH nummer Steinull¹ Bindemiddel Ikke klassifiseret² Ikke klassifiseret Ikke klassifiseret Ikke klassifiseret Mineralolje - 0 0,5 Ikke klassifiseret Ikke klassifiseret Silikonolje, eller silikonemulsjon ,5 Ikke klassifiseret Ikke klassifiseret (1): Innhold av menneskeskapt glass(silikat)-fibre med tilfeldig orientert alkalioksyd og joralkalimetalloksid (Na20 + K20 + CaO + MgO + BaO) som er større enn 18% av vekten, og som oppfyller note Q-vilkårene. (2): Ikke klassifisert som H351 mistanke om kreftfremkallende. Steinullfibrene er ikke klassifisert som kreftfremkallende i henhold til nota Q av firektiv 97/69/ EØF og reguleringen n 1272/2008 (side 335 I Joce L desember 2008). (3) Europeiske Kommisjon: EC-nummer, fastsatt av EU-kommisjonen for identifikasjon av materialer. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: I tilfelle eksponering: Skyll hals med kaldt vann og blås nesen for å fjerne støv. Luft områder eksponert for støv godt. Oppsøk lege dersom ubehag vedvarer Hudkontakt: Dersom kløe oppstår, fjern klærne som har kommet i kontakt med produktet og vask huden skånsomt med kaldt vann og en mild såpe. Ikke gni eller klø. Oppsøk lege dersom kløen vedvarer Øyekontakt: Ved ubehag, ta ut eventuellt kontaktlinser og rens disse. Skyll godt med kaldt vann i minst 15 minutter. Ikke gni deg i øynene. Oppsøk lege dersom plagene vedvarer Inntak: Dersom stoffet er blitt svelget, drikk rikelig med vann. 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Ingen. Dersom du opplever at du får reaksjoner eller ubehag fra eksonering, og denne vedvarer, kontakt lege for oppfølging. 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig Varm smeltet produkt: Brannskadet øye/hud skylles med rikelige mengder kaldt vann. Oppsøk lege. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkingsmidler Brannslukkingsmidler: CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle Uegnete brannslokkingsmiddler: Ingen. 2

3 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Ved brann dannes giftige gasser/damper/røyk av Karbonmonoksid (CO). Nitrøse gasser (NOx). 5.3 Råd for brannmannskap: De ubehandlede produktene er ikke brennbare, Enkelte emballasjematerialer eller kledning kan imidlertid være brennbare. I store branner i dårlig ventilerte områder eller hvor det er emballasjematerialer involvert kan åndedrettsvern være nødvendig. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Ved høye konsentrasjoner av støv, bruk samme verneutstyret som nevnt i avsnitt Forholdsregler for vern av miljø: Ingen nødvendighet. 6.3 Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning: Benytt støvsuger, eller spray støvet med vann for å fukte det, før det kostes opp. 6.4 Referanse til andre avsnitt: Se avsnitt 8. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Ingen konkrete tiltak nødvendig. Bruk helst en kniv når du skjærer materialet. Om elektrisk verktøy brukes må dette være utstyrt med effektiv avsug. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Se seksjon 8 Unngå unødvendig håndtering av produkt som ikke er innpakket. Se avsnitt Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet Tekniske tiltak: Ingen spesielle tiltak er nødvendige. Lagringsforhold: produktet bør oppbevares tørt, om mulig i sin opprinnelige embalasje. Inkompatible materialer: Ingen. Emballasjematerialer: Produktene er pakket i polyetylenfilm eller papp på treverk eller steinull. 7.3 Spesifikke slutt-bruksområder Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2 AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametere Krav for eksponering på arbeidsplassen må ikke overskrides. (total innånding ved åtte timers arbeidsdag). Støvkonsentrasjonen av inhalerbare fibre vil under normale arbeidsforhold være mindre enn 0,1 per cm Eksponeringskontroll (a) Øyevern: (b) Hånd- kroppsvern: Bruk vernebriller når du arbeider over skulderhøyde. Vernebriller til EN166 anbefales. (i) Bruk hansker for å unngå kløe i samsvar med EN388. (ii) Dekk eksponert hud. 3

4 (c) Åndedrettsvern: Når du arbeider i uventilerte områder eller under operasjoner som kan generere utslipp av støv, bruk en engangsansiktsmaske (Av type i henhold til EN149 FFP1 anbefales). Når isolasjonsull blir oppvarmet til omtrent 200 C for første gang skjer en frigjøring av bindemiddelkomponentene og bindemiddelets nedbrytningsprodukter. Dampen kan gjenkjennes av en kraftig lukt, og høye konsentrasjoner av disse gassene kan irritere øyne og luftveier. Generelt kan nedbrytingsprodukter fra pyrolyse eller forbrenning av organisk materiale forårsake overfølsomhet i luftveiene. Det finnes ingen registrerte tilfeller av overfølsomhet i luftveiene fra gassene som frigis fra ROCKWOOL -produktene. Imidlertid bør eksponering for røyk, vanlig fortynningsventilasjon og/eller lokalt avtrekk kontrolleres når apparater med høy temperatur først tas i bruk. Om man jobber under slike forhold bør ansiktsmaske med lufttilførsel benyttes. Avhengig av driftstemperaturer vil nedbryting av bindemiddel i varme verktøy vare i opp til ca 96 timer Følgende setning og/eller symboler er trykt på emballasjen: "Den mekaniske effekten av fibre i kontakt med huden kan forårsake midlertidig kløe". Ventiler arbeidsområdet hvis mulig. Avfall skal kastes i henhold til lokale forskrifter. Dekk til eksponert hud. Når du arbeider i uventilerte områder bruk en engangsmaske. Rengjør området ved hjelp av støvsuger. Bruk vernebriller når du arbeider over skulderhøyde. Skyll i kaldt vann før vask. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper a) Utseende Solid materiale i rull, skive eller form. Grå-grønn-gul (steinull). b) Lukt Ingen lukt. c) Luktgrense Se over, ingen lukt, derfor ikke aktuelt. d) PH Ikke aktuelt, fast materiale. 4

5 e) Smeltepunkt >1000 C. f) Kokepunkt Ikke aktuelt. g) Flammepunkt Ikke aktuelt. h) Fordunstningstall Ikke aktuelt. i) Antennelighet Ikke aktuelt, er ikke-brennbart materiale. j) Eksplosive egenskaper Ikke aktuelt. k) Selvantennelsestemperatur Ikke-brennbart. l) Dekomponeringstemperatur Når isolasjonsullen er oppvarmet til ca. 200 C for første gang slipper den ut nedbrytningsprodukter fra bindemiddelet. m) Tetthet Avhengig av produktet (ca kg/m3.) n) Vannløselighet Lite fleksibelt og uløselig i vann. o) Fettløselighet Ikke aktuelt. p) Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende materiale. AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet: Stabilt produkt ved normale forhold Kjemisk stabilitet: Stabil Mulighet for skadelige reaksjoner: Ikke reaktiv Forhold som skal unngås: 10.5 Inkompatible materialer: Ingen spesielle. Ingen spesielle Farlige nedbrytingsprodukter: Når mineralull blir oppvarmet til mer enn 200 C, begynner det en spaltningsreaksjon i bindemidlet, og lukt kan oppstå. Utslipp oppstår vanligvis bare i løpet av første oppvarming av materialet. Det er lurt å sikre god ventilasjon når det først tas i bruk. Spaltningsproduktene er de som ville forventes fra et hvilket som helst organisk materiale, og stammer hovedsaklig fra pyrolyse eller forbrenning av harpiksen. Disse nedbrytningsproduktene er hovedsakelig CO2, CO, karbonpartikler og vann. Avhengig av driftstemperaturer vil nedbryting av bindemiddelet vare opp til ca 96 timer. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter a) Akutt toksisitet: Ingen akutt toksisitet. b) Irritasjon: Utslipp av grove fibre kan føre til fysiske reaksjoner på huden, de øvre luftveiene (slimhinner) og øyne, og kan gi midlertidige reaksjoner som kløe og irritasjon. Ingen kjemiske følger. c) Etsende: Ikke etsende. 5

6 d) Sensibilisering: Ingen. e) STOT, gjentatt eksponering: Ingen. f) Evne til å framkalle kreft: Ikke kreftfremkallende. Grunnet den høye biologiske oppløseligheten er fibrene i ROCKWOOL ikke regnet til å være kreftfremkallende. Dette i samsvar med EUdirektiv 97/69 / EF (Note Q). I oktober 2001 klassifiserte det internasjonale forskningssenteret for kreft (IARC) steinullisolasjon som gruppe 3 (dvs. ikke klassifisert som mulig kreftfremkallende for mennesker). g) Kimcellemutagenisitet: Ingen. h) Forplantningsgiftighet: Ingen. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet Økotoksisitet: Ingen. Dette produktet forventes ikke å forårsake skade på dyr eller planter under normal bruk. Steinull er hovedsakelig laget av steinmateriale og resirkulert steinull Persistens og nedbrytbarhet: Ingen Bioakkumuleringspotensial: Ingen Mobilitet i jord: Ingen Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger: Ingen vurdering nødvendig Andre skadevirkninger: ROCKWOOL steinull trenger ikke lufttett oppbevaring, og det har aldri blitt behandlet med esemidler med ozonreduserende effekter av globalt oppvarmingspotensial. AVSNITT 13: Instrukser ved disponering 13.1 Metoder for avfallsbehandling: a) Avfall: Kast i henhold til forskrifter og prosedyrer som gjelder i landet for bruk eller salg. b) Forurenset emballasje: c) Avfallskode (EAL): Kastes i overensstemmelse med lokale foreskrifter d) Avhending informasjon: Rent ROCKWOOL -avfall og trepaller kan leveres til flere ROCKWOOL fabrikker som sender avfallet videre til resirkulering. Kontakt den aktuelle produsenten for ROCKWOOL eller ROCKWOOL salgskontor for konkret informasjon om lokale resirkuleringsordninger. Siden emballasjen er laget av polyetylen kan dette leveres til resirkulering ved PE-produsenter. AVSNITT 14: Transportopplysninger Ikke farlig gods ADR/RID IMDG/IMO 14.1 FN-nummer - - 6

7 14.2 Korrekt transportnavn, UN Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe Miljøfarer EMS: - - Annen informasjon Spesielle forholdsregler for brukeren: Ingen spesielle Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: - AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen: Den generelle konklusjonen i henhold til REACH-forordningen er at det ikke er noen farlige klassifikasjoner knyttet til steinullfibrene i forhold til fysisk helse og miljøhensyn Kjemisk sikkerhetsvurdering: Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet. AVSNITT 16: Andre opplysninger Denne instruksjonsark er i samsvar med EU-direktivet 91/155/EØF, endret ved 93/112/EF og 2001/58/EF. Dette inkluderer formateringsendringer som beskrevet i vedlegg II i REACH (mai 2010). Ullfibrene i dette produktet er frikjent fra den kreftfremkallende klassifiseringen i henhold til EU-direktivet 97/69 / CE og forordning (EF) 1272/2008 ettersomde oppfyller ett av kriteriene i note Q. Alle produkter som markedsføres av ROCKWOOL er laget av ikke-klassifiserte fibre og er sertifisert av EUCEB eller RAL. Begge sertifiseringer er frivillig og bekrefter at produktet ikke er klassifisert gjennom full overensstemmelse med de parametrene som er fastsatt i note Q, som definert i direktiv 97/69 / EF og forordning (EF) nr 1272/2008. RAL identifiserer sertifikatet som utstedes av Gute Gemeinschaft Mineralwolle EV (GGM) i Frankfurt (forening for kvaliteten av mineralull, EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products utstedes av et uavhengig sertifiseringsorgan. For å sikre at fibrene er i samsvar med frifinnelseskriteriene er alle tester og tilsynsrutiner utført av uavhengige eksperter ved kvalifiserte institusjoner. EUCEB sikrer at produsentene av mineralull selv foretar kontrolltiltak. Mineralullprodusenter forpliktee seg gjennom EUCEB til: forsyning til prøvetaking og analyserapporter etablert av laboratorier anerkjent av EUCEB, som beviser at fibrene er i samsvar med et av de fire kriteriene for fritak som er beskrevet i note Q av direktiv 97/99 / EF, bli kontrollert to ganger per år, i hver produksjonsenhet av en uavhengig tredjepart anerkjent av EUCEB (prøvetaking og konform til den opprinnelige kjemiske sammensetningen), få på plass rutiner for intern selvkontroll i hver produksjonsenhet. Produktene svarer til EUCEB sin sertifisering kan bli gjenkjent av EUCEB-logoen som finnes på emballasjen. EUCEB er en ISO 9001: 2000 sertifisert forening. Personer som ønsker å få mer detaljert informasjon må kontakte produsenten (adresse finnes på første side av dette arket). 7

8 Informasjonen gitt i dette dokumentet er basert på vår kunnskap om dette materialet på emisjonstidspunktet. Brukernes oppmerksomhet trekkes mot mulige risikoer som er tatt når produktet brukes til andre formål enn de som det er beregnet for. Denne informasjonen reflekterer typiske verdier og er ikke en produktspesifikasjon. Ingen garanti er uttrykt eller underforstått. Dette en oversettelse fra den engelske SUIS, som er den eneste juridisk bindende. Se SUIS Issue date January

9 Safe Use Instructions Sheet 1 Section 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE /MIXTURE AND OF THE COMPANY 1.1 Product identifier STONEWOOL High alumina, low silica wool Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Recommended use: Thermal and /or acoustical, vibration and technical insulation and fire protection for construction,industry, rail or marine application. No uses advised against for physical health and environmental considerations as covered by REACH. In terms of site use, the product shall be used in accordance with technical guidance published by ROCKWOOL. 1.3 Details of the supplier of the Safe Use Instruction Sheet ROCKWOOL Technical Insulation rti.com Producing factories: ROCKWOOL A/S, Denmark A/S ROCKWOOL, Norway ROCKWOOL Limited, United Kingdom Deutsche ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Germany ROCKWOOL B.V., Netherlands ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Poland ROCKWOOL, a.s., Czech Republic ROCKWOOL Hungary Kft, Hungary ROCKWOOL Peninsular S.A.U., Spain ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Croatia ROCKWOOL France S.A.S., France. 1.4 Emergency Telephone number Tel.: Section 2. HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture There is no hazard statement associated with this product. ROCKWOOL mineral wool is not classified as dangerous according to EU Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC and its amendments (Regulation (EC) No 1272/2008) on classification, labelling and packaging of substances and mixtures 2.2 Label elements The overall conclusion in accordance with the REACH regulation is that there are no hazardous classifications associated with ROCKWOOL fibres in respect to physical, health and environmental considerations 2.3 Other hazards Use of high speed cutting tools can generate dust When heated to approximately 200 o C for the first time, release of binder components and binder decomposition products can occur which, in high concentrations, may irritate the eyes and respiratory system. Further information can be found in Section 8 1)The European Regulation (ER) on Chemicals N 1907/2006 (REACH) enforced on June 1 st 2007 requires Safety Data Sheet (SDS) only for hazardous substances and mixtures/preparations. Mineral wool products (panels or rolls), are articles under REACH and therefore, SDS is not legally required. Nevertheless, ROCKWOOL decides to provide its customers with the appropriate information for assuring safe handling and use of mineral wool through this Safe Use Instructions Sheet. 2) This product belongs to HT wools (high-alumina, low-silica (HT) wool) (IARC Monograph, 2002) Issue date: January 2014 page : 1 of 7

10 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET Section 3. COMPOSITION / INFORMATIONS on INGREDIENTS Substance E.C. number (III) Amount weight (%) Classification and labelling (Regulation (CE) n 1272/2008) Classification and labelling (European directive 67/548/EEC) Reach substance registration number Stone wool (1) % Not classified (2) Not classified Binder 0 5% Not classified Not classified Mineral oil Silicon oil or silicon emulsion 0 0.5% 0 0.5% Not classified Not classified Not classified Not classified (I): Man made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content greater than 18% by weight and fulfilling one of the nota Q conditions (II): Non classified H351 suspected of causing cancer. Stone wool fibres are not classified carcinogenic according to the nota Q of the Directive 97/69/EEC and the regulation n 1272/2008 (page 335 of the JOCE L353 of December 31, 2008) (III): E.C.: EC no, determined by the European Commission for identifying materials Possible facing materials: Mineral fleece, laminated aluminium, wired mesh (galvanized or stainless steel), polyester mat, coated mineral mat. Section 4. FIRST AID MEASURES 4.1 Information according to the different exposure route: Inhalation Remove from exposure. Rinse the throat with cold, potable water and blow nose to clear dust. Leave dusty area for fresh air. Consult a physician if discomfort persists Skin If itching occurs, remove contaminated clothing and wash skin gently with cold water and mild soap. Do not rub or scratch. Consult a physician if itching persists Eye In case of inconvenience or discomfort, check for and remove any contact lenses. Rinse abundantly with potable cold water for at least 15 minutes. Do not rub eyes. Seek medical attention if inconvenience persists Ingestion Drink plenty of water if accidentally ingested. 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed The mechanical effect of coarse fibres in contact with throat, skin or eyes may cause temporary itching/inconvenience. 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed None required. If any adverse reaction or discomfort continues from any of the above exposures, seek medical professional advice. Section 5. FIREFIGHTING MEASURES 5.1Extinguishing media Suitable extinguishing media Water, foam, carbon dioxide (CO 2 ), and dry powder Unsuitable extinguishing media None 5.3. Advice for firefighters The unfaced products are non combustible, some packaging materials or facings may however be combustible. In large fires in poorly ventilated areas or involving packaging materials respiratory protection / breathing apparatus may be required. Issue date: January 2014 page : 2 of 7

11 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET Section 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures In case of presence of high concentrations of dust, use the same personal protective equipment as mentioned in section Environmental precautions None required 6.3. Methods and materials for containment and cleaning up Clean with vacuum or dampen with water spray prior to sweeping up 6.4. Reference to other sections See section 8 for more details Section 7. HANDLING and STORAGE 7.1. Precautions for safe handling No specific measure. Use preferably a knife for cutting. If a power tool is used, it must be equipped with efficient air suction. Ensure adequate ventilation of workplace. See section 8 Avoid unnecessary handling of unwrapped product. See section Conditions for safe storage, including any incompatibilities Technical measures No special measures necessary. Suitable storage condition Products should be stored dry. If possible also materials in original packaging. Materials without packaging should always be stored dry. Incompatible materials None Packaging material Products are packed in polyethylene film or cardboard on wooden or stone wool pallet Section 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 8.1. Control parameters Workplace exposure limit (WEL) must not be exceeded. (total respirable, 8 hour time weighted averages.).the dust concentration of inhalable fibres will be under normal working conditions less than 0,1 per cm Exposure controls Individual protection measures (a) Eye protection Wear goggles when working overhead. Eye protection to EN 166 is advised (b) Skin protection, (i)hand protection Use gloves to avoid itching in conformity with EN 388 (ii) Other Cover exposed skin (c) Respiratory protection When working in unventilated area or during operations which can generate emission of any dust, wear a disposable face mask. Type in accordance with EN 149 FFP1 is recommended. When insulation wool is heated to approximately 200 O C for the first time(s), a release of binder components and binder decomposition products occurs. The fumes can be detected by their acrid odour and high concentrations of these gases may irritate the eyes and respiratory system. In general, decomposition products from pyrolysis or burning of organic material can cause respiratory sensitisation. There are no recorded incidents of respiratory sensitisation from gases released from ROCKWOOL products. However, general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation or should be provided as necessary to control exposure to fumes when high temperature appliances are first put into service If working under these initial conditions a face mask with fresh air supply should be used. Dependent on operating temperatures decomposition of binder in hot applications may last up to approximately 96 hours. Issue date: January 2014 page : 3 of 7

12 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET The following sentence and/or pictograms are printed on packaging The mechanical effect of fibres in contact with skin may cause temporary itching Ventilate working area if possible Waste should be disposed of according to local regulations Cover exposed skin. When working in unventilated area wear disposable face mask Clean area using vacuum equipment Wear goggles when working overhead Rinse in cold water before washing Section 9 PHYSICAL and CHEMICAL PROPERTIES 9.1. Information on basic physical and chemical properties a) Apperance Solid, article in roll, slab or shape. Grey green yellow (stone wool) b) Odour Odourless c) Odour treshold see above no odour, therefore not appliccable d) ph Not appliccable material is a solid e) Melting point >1000 o C f) Boiling point Not relevant g) Flash point Not relevant h) Evaporation rate Not relevant i) Flammability Not relevant, material non combustible j) Explosive properties Not relevant k) Auto ignition temperature Non combustible l) Decomposition temperature When Insulation wool is heated to approx 200 oc for the first time release of binder decomposition products occurs m) Density Depending on the product (approx. from 27 to 240 kg/m3) n) Water solubility Generally chemically inert and insoluble in water. o) Fat solubility Not applicable p) Oxidizing properties Non oxidizing material, therefore not relevant. Issue date: January 2014 page : 4 of 7

13 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET Section 10. STABILITY AND REACTIVITY Reactivity Not reactive Chemical stability Stable Possibility of hazardous reactions Not reactive Conditions to avoid None specified Incompatible materials None specified Hazardous decomposition products When mineral wool is heated to more than 200 C, this starts a decomposition reaction of the binder, the products of which can be detected by their odour. Emissions usually occur only during the first heating of a mineral wool insulated apparatus. It is advisable to ensure good ventilation when such appliances are first put into service. The decomposition products are those that would be expected from any organic material and are mainly derived from pyrolysis or burning of the resin. These decomposition products are mainly CO2, CO, carbon particles and water. Dependent on operating temperatures decomposition of binder in hot applications may last up to approximately 96 hours. Section 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION Information on toxicological effects a) Acute toxicity No acute toxicity b) Irritation In the case of coarser fibres there can be physical effects on skin, upper respiratory system (mucous membranes) and eyes than can cause temporary, self fading effects (e.g. itching). No chemical effects ensue. c) Corrosivity No corrosivity d) Sensitisation No sensitisation e) Repeated dose toxicity No repeated dose toxicity f) Carcinogenicity None. Owing to their high bio solubility, the fibre used in ROCKWOOL stone wool insulation materials are assessed as free from suspicion of possible carcinogenic effects in accordance with EU Directive 97/69/EC (Note Q). In October 2001, the International Agency for Research on Cancer (IARC) classified Rock ( stone) wool insulation as Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity in humans). i.e. not classified as possibly carcinogenic to humans. Further in the EU, the classification as carcinogenic is not applicable for mineral wools in this product; in accordance with the directive 97/69/EC and European Regulation 1272/2008, nota Q. (See also section 15). In Reach, ROCKWOOL fibres havs no hazard classification. In Germany the fibres are also TRGS 905, section 2.3. Compliant g) Mutagenicity No mutagenicity h) Toxicity for reproduction No toxicity for reproduction Section 12. ECOLOGICAL INFORMATION Toxicity None. This product is not expected to cause harm to animals or plants during normal conditions of use. Stone wool is principally made from non scarce rock material and recycled stone wool Persistence and degradability None Bioaccumulative potential None Mobility in soil None Result of PBT and vpvb Assessment Issue date: January 2014 page : 5 of 7

14 SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET No assessment required Other adverse effects Relying on entrapped air for its thermal properties, ROCKWOOL stone wool does not, and never has used blowing agents with Ozone Depleting Potential or Global Warming Potential Section 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS Waste treatment methods (a) Waste from residues Dispose of in accordance with regulations and procedures in force in country of use or disposal. (b) Packaging materials Dispose of in accordance with local regulations. (c) Code from European Waste Catalogue (d) Disposal information Clean ROCKWOOL waste and wooden pallets can be supplied to several ROCKWOOL factories to be recycled, after contact for the transport and conditions. Contact the relevant producing ROCKWOOL factory or your ROCKWOOL sales office for specific information on local recycling options. Packing material being polyethylene can be supplied for recycling to PE manufacturers. Section 14. TRANSPORT INFORMATION UN Number Not appliccable UN proper shipping name Not appliccable Transport Hazard class(es) Not appliccable Packing group Not appliccable 14.5 Environmental hazards Not appliccable 14.6 Special precautions for user None specified Section 15. REGULATORY INFORMATION Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture The overall conclusion in accordance with the REACH regulation is that there are no hazardous classifications associated with ROCKWOOL fibres in respect to physical, health and environmental considerations Chemical safety assessment No assessment required Section 16 OTHER INFORMATION Although REACH do not require a material safety data sheet to be provided for ROCKWOOL insulation, this format is used by ROCKWOOL to provide standardized health and safety information. This Safety Data Sheet is in accordance with EU Directive 91/155/EEC, amended by 93/112/EC and 2001/58/EC. Includes formatting changes as detailed in Annex II of REACH (May 2010) The Stone wool fibres of this product are exonerated from the carcinogenic classification according to the European directive 97/69/CE and the Regulation (EC) 1272/2008 if they fulfil one of the criteria of the nota Q of these texts. All products marketed by ROCKWOOL are made of non classified fibres and are certified by EUCEB or RAL. Both certifications are voluntary and certify that the product is not classified through full compliance with the parameters laid down in Note Q, as defined by Directive 97/69/EC and Regulation (EC) No 1272/2008 RAL identifies the certificate issued by Gutegemeinschaft Mineralwolle E.V. (GGM) of Frankfurt (Association for the quality of mineral wool, mineralwolle.de). EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products is issued by an independent certification body. To ensure that fibres comply with the exoneration criteria all tests and supervision procedures are carried out by independent, expert qualified institutions. EUCEB ensures that the producers of mineral wool have put in place self control measures. The mineral wool producers commit to EUCEB to: supply sampling and analysis reports established by laboratories recognized by EUCEB, proving that the fibres comply with one of the four criteria of exoneration described in Note Q of the Directive 97/99/EC, be controlled, twice per year, of each production unit by an independent third party recognized by EUCEB (sampling and conformity to the initial chemical composition), Issue date: January 2014 page : 6 of 7

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14

Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Page 1 of 11 Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II. AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BHT Food Grade

SIKKERHETSDATABLAD BHT Food Grade Version no: NO/3 Page: 1-11 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: BHT FOOD GRADE REACH nr. 01-2119565113-46-0000 Kjemisk navn: 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Synonymer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

Sikkerhetsdatablad YBD201 Micron Superior Red Versjon nr. 1 Siste revisjonsdato 19/04/12

Sikkerhetsdatablad YBD201 Micron Superior Red Versjon nr. 1 Siste revisjonsdato 19/04/12 Page 1 of 10 International Paint Ltd. Sikkerhetsdatablad YBD201 Micron Superior Red Versjon nr. 1 Siste revisjonsdato 19/04/12 Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: HP WASH Produktkode: 571729 (25 liter) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: FUELPOWER SOOT REMOVER Produktkode: 571240 (25 kg) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 GAMAZYME BTC SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer