Sikkerhetsdatablad Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Endret: Erstatter: Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Methanol Stoffnavn: Metanol Registrerings nummer: EC-nummer: CAS-nr: Indeksnummer: A X 12 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Rengjøringsmiddel Prosess kjemikalie Laboratorie kjemikalie Bensin Bensintilsettning Tilsetning for rengjøringsmidler Industri sprøyting Påføring med rulle eller kost Behandling av gjenstand ved dypping eller helling Behandling av avløpsvann Ved oljeboring Vindusrenser Avisningsmiddel 13 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør: Statoil ASA Site: Tjeldbergodden Forusbeen 50 N-4035 Stavanger Tlf: E-postadresse: Statoil chemical competence center: Produsent: Statoil ASA Site: Tjeldbergodden Forusbeen 50 N-4035 Stavanger Norge Tlf: Nødtelefon (Giftinformasjonsentralen) DEL 2: Fareidentifisering 21 Klassifisering av stoffet eller blandingen DSD-klassifisering: F;R11 T;R23/24/25 - R39/23/24/25 CLP-klassifisering: Flam Liq 2;H225 Acute tox 3; H301 Acute tox 3; H311 Acute tox 3; H331 STOT SE 1; H370-methanol Se fullstendige R-setninger og H-setninger under punkt 16 Viktigste skadevirkninger: Meget brannfarlig væske og damp Giftig ved svelging Giftig ved hudkontakt Giftig ved innånding Forårsaker skader på øyne, sentralt nervesystem og lever Side 1 af 8

2 22 Etikettelementer Signalord: Innhold: H-setninger: P-setninger: Fare Metanol Tilleggsinformasjon: EC-nummer Meget brannfarlig væske og damp Giftig ved svelging Giftig ved hudkontakt Giftig ved innånding Forårsaker skader på øyne, sentralt nervesystem og lever Holdes vekk fra åpen flamme Røyking forbudt Hold beholderen tett lukket Ikke innånd damp Benytt vernehansker/verneklær Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege 23 Andre farer Brenner med en usynlig flamme som øker faren i forbindelse med branner DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 31 Stoffer Registrerings nummer CAS/ EC-nummer Stoff: / Metanol DPD-klassifisering/ CLP-klassifisering F;R11 T;R23/24/25-39/23/24/25 / Flam Liq 2;H225 Acute Tox 3 ;H331 Acute Tox 3;H311 Acute Tox 3 ;H301 STOT SE 1;H370-methanol w/w% 100 Note Se fullstendige R-setninger og H-setninger under punkt 16 DEL 4: Førstehjelpstiltak 41 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Oppsøk frisk luft Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege Svelging: Hud: Øyne: Forbrenning: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege Hvis anbefalt av Giftinformasjonssentralen eller lege, gi 50 ml ren etanol i drikkbar konsentrasjon Fjern forurensede klær Vask huden med såpe og vann Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt Åpne øyet godt, fjern eventuelle kontaktlinser og skyll straks med vann (helst øyeglass) Oppsøk lege omgående Fortsett skyllingen til legen overtar behandlingen Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege Skyll med vann inntil smertene opphører Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen Utfyllende opplysninger: Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises Symptomer: Se punkt Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Giftig ved svelging Giftig ved hudkontakt Giftig ved innånding Forårsaker skader på øyne, sentralt nervesystem og lever Tegn på forgiftning er illebefinnende, kvalme, hodepine, svetting Produktet avgir damp fra organiske løsemidler I høye konsentrasjoner kan dampen gi hodepine, svimmelhet, forgiftningssymptomer og evt bevisstløshet 43 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig I tilfelle pustebesvær, gi surstoff Hold pasienten varm Sikre at medisinsk personell er klar over det materialet som er involvert, og tar forhåndsregler for å beskytte seg selv Side 2 af 8

3 DEL 5: Brannslukning 51 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen 52 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Kan utvikle helseskadelige røykgasser med karbonmonoksid ved brann Brenner med en usynlig flamme som øker faren i forbindelse med branner 53 Anvisninger for brannvesen Bruk helmaske (Self-Contained Breathing Apparatus, SCBA) med en kjemisk vernedrakt Flytt beholdere fra det branntruede området hvis det kan gjøres uten risiko Unngå innånding av damp og røykgass - oppsøk frisk luft DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 61 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer For ikke-innsatspersonell: Røyking og bruk av åpen ild forbudt Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr Bruk hansker Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde Hold unødvendig personell unna Sørg for god ventilasjon For innsatspersonell: I tillegg til overnevnte: Kjemikalievernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN Miljøverntiltak Stopp evt lekkasjer hvis dette kan gjøres uten risiko Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp 63 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere 64 Henvisning til andre punkter Se punkt 13 for kassering Se punkt 8 for type verneutstyr DEL 7: Håndtering og oppbevaring 71 Forholdsregler for sikker håndtering Arbeidet skal foregå under effektiv prosessventilasjon (for eksempel med punktavsug) Nøddusj bør være tilgjengelig Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige Se punkt 8 for informasjon om personlig beskyttelse Røyking og bruk av åpen ild forbudt Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr Sett lokk på beholder umiddelbart etter bruk Bruk trommelpumper eller tøm forsiktig fra beholder Unngå søl når pumpe trekkes ut Tøm systemet før utstyr åpnes eller vedlikehold av utstyr 72 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler ol Produktet bør oppbevares innelåst Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket Oppbevares på et godt ventilert sted 73 Spesielle bruksområder Ingen DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 81 Kontrollparametre Administrative normer: Innholdsstoff: Administrativ norm Anmerkninger Metanol 100 ppm H 130 mg/m3 Rettsgrunnlag: Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, oktober 2010 Anmerkninger: Målemetoder: H: Stoffer som kan tas opp gjennom huden Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen DNEL-verdier: : Personell: Innånding DNEL (akutt / kortvarig eksponering - systemiske effekter) 260 mg/m3 Side 3 af 8

4 Innånding DNEL (langvarig eksponering - systemiske effekter) 260 mg/m3 Innånding DNEL (akutt / kortvarig eksponering - lokale effekter) 260 mg/kg kroppsvekt/dag Innånding DNEL (langvarig eksponering - lokale effekter) 260 mg/m3 Hud DNEL (akutt / kortvarig eksponering - systemiske effekter) 40 mg/kg kroppsvekt / dag Hud DNEL (langvarig eksponering - systemiske effekter) 40mg/kg kroppsvekt / dag Befolkningen generelt: Innånding DNEL (akutt / kortvarig eksponering - systemiske effekter) 50 mg/m3 Innånding DNEL (langvarig eksponering - systemiske effekter) 50 mg/m3 Hud DNEL (akutt / kortvarig eksponering - systemiske effekter) 8 mg/kg kroppsvekt / dag Hud DNEL (langvarig eksponering - systemiske effekter) 8 mg/kg kroppsvekt / dag Oral DNEL (akutt / kortvarig eksponering - systemiske effekter) 8mg/kg kroppsvekt / dag Mest følsomme endepunktet: Akutt toksisitet Oral DNEL (langvarig eksponering - systemiske effekter) 8 mg/kg kroppsvekt / dag Mest følsomme endepunktet: Akutt toksisitet Innånding DNEL (langvarig eksponering - lokale effekter) 50mg/m3 PNEC-verdier 82 Eksponeringskontroll Egnede tiltak for eksponeringskontroll: Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt: Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud: : PNEC vann (ferskvann) 154mg/l, Vurderingsfaktor: 100, Ekstrapolering metode: Vurderingsfaktor PNEC vann (sjøvann) 15,4 mg/l, Vurderingsfaktor: 1000, Ekstrapolering metode: Vurderingsfaktor PNEC vann (intermitterende utgivelser) 1540mg/l, Vurderingsfaktor 10, Ekstrapolering metode: Vurderingsfaktor PNEC STP 100 mg/l, Vurderingsfaktor: 10, Ekstrapolering metode: Vurderingsfaktor PNEC sediment 570,4 mg/kg tørrvekt, Ekstrapolering metode: Statistisk ekstrapolering PNEC jord 23,5 mg/kg tørrvekt, Ekstrapolering metode: Fordelingskoeffisient For ytterligere informasjon, se vedlagte eksponeringsscenarier Bruk verneutstyr som angitt nedenfor Ingen spising, drikking eller røyking under arbeid Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene Øyenvern skal samsvare med EN 166 Lett bruk (lite volum, kortsiktige kontakt (under 10 min)): Bruk engangshansker av butylgummi Skift hanskene omgående hvis det kommer forurensninger på dem, og vask hendene med vann og såpe Middels bruk (medium volum, medium kontakt (1-2 timer)): Bruk vernehansker av type butylgummi Bruk overtrekksdrakt Tung bruk (høyt volum, langsiktig kontakt (mer enn 2 timer)): Bruk vernehansker av type butylgummi Bruk overtrekksdrakt Hanskene må være kjemisk motstandsdyktige hansker sertifisert i henhold til EN 374 Gjennomtrengningstid: >8 timer Personlig verneutstyr, åndedrettsvern: Lett bruk (lite volum, kortsiktige kontakt (under 10 min)): Bruk åndedrettsvern med AX-filter Middels bruk (medium volum, medium kontakt (1-2 timer)): Bruk åndedrettsvern med AX-filter Tung bruk (høyt volum, langsiktig kontakt (mer enn 2 timer)): Bruk åndedrettsvern med frisklufttilførsel Side 4 af 8

5 Åndedrettsvern skal samsvare med en av følgende standarder: EN 136/140/145 Miljøeksponeringstiltak: Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 91 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Aggregattilstand: Væske Farge: Fargeløs Lukt: Løsemiddel Luktterskel: 2000 ppm (litteratur) ph (bruksferdig oppløsning): Ikke relevant ph (konsentrat): Ikke relevant Smeltepunkt/frysepunkt: -97,8 C (litteratur) Startkokepunkt og 64,7 C (1,013 hpa) (litteratur) kokepunktintervall: Flammepunkt: 9,7 C (closed cup) Fordampningshastighet: Ingen data Antennelighet (fast stoff, gass): Meget brannfarlig Øvre/nedre 455 C antennelighetsgrenseverdier: Øvre/nedre 7,3-36 vol% (litteratur) eksplosjonsgrenseverdier: Damptrykk: 169,27 hpa (litteratur) Damptetthet: Ingen data Relativ tetthet: 0,7871-0,8 (20 C ) (litteratur) Løselighet: Blandbar med vann (litteratur) Fordelingskoeffisient: -0,77 (log Pow) (målt) n-oktanol/vann: Selvantennelsestemperatur: Ikke selvantennende Nedbrytningstemperatur: Ingen data Viskositet: 0,544-0,59 mpas (25 C ) (litteratur) Eksplosive egenskaper: Ikke-eksplosiv Basert på den kjemiske strukturen Oksidasjonsegenskaper: Ikke-oksiderende Basert på de strukturelle egenskaper 92 Andre opplysninger DEL 10: Stabilitet og reaktivitet 101 Reaktivitet 102 Kjemisk stabilitet Adsorpsjon - vann / jord: KOC 1 (beregnet) Adsorpsjon til fast fase jord forventes ikke Molar masse: 32,04 g/mol Overflatespenning: 22,6 mn/m (24,9 C ) Reagerer med sterke oksidasjonsmidler Stoffet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger 103 Risiko for farlige reaksjoner Reagerer med sterke oksidasjonsmidler under tung varmeutvikling Reaksjonensprosessen kan være eksplosiv 104 Forhold som må unngås Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder 105 Materialer som må unngås Unngå kontakt med sterkt oksiderende stoffer 106 Farlige nedbrytningsprodukter Karbonmonoksid og karbondioksid DEL 11: Toksikologiske opplysninger 111 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet - oral: Giftig ved svelging Tegn på forgiftning er illebefinnende, kvalme, hodepine, svetting : Rotte: LD50 = 7,914 mg/kg Akutt toksisitet - dermal: Akutt toksisitet - innånding: Giftig ved hudkontakt Kan absorberes gjennom huden med samme symptomer som ved svelging : Hare: LD50 = 17,100 mg/kg Giftig ved innånding Produktet avgir damp fra organiske løsemidler I høye konsentrasjoner Side 5 af 8

6 kan dampen gi hodepine, svimmelhet, forgiftningssymptomer og evt bevisstløshet : Rotte,, 4h: LC50 = 128,2 mg/l Hudetsing/-irritasjon: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kimcellemutagenitet: Kreftfremkallende egenskaper: Skadelig for reproduksjonsevnen: Enkel STOT-eksponering: Kan virke lett irriterende Produktet er ikke klassifiseringspliktig På grunnlag av de foreliggende data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt : Hare: Ikke irriterende Forbigående irriterende Produktet er ikke klassifiseringspliktig På grunnlag av de foreliggende data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt : Hare: Ikke irriterende Produktet er ikke klassifiseringspliktig På grunnlag av de foreliggende data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt : Marsvin: Ikke sensibiliserende (Guinea pig maximization test) Produktet er ikke klassifiseringspliktig På grunnlag av de foreliggende data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt : Ingen mutagen effekt observert i forsøk med mikroorganismer, pattedyrceller og in vivo tester Produktet er ikke klassifiseringspliktig På grunnlag av de foreliggende data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt : En kreftfremkallende effekt ble observert i langsiktig dyreforsøk der høye mengder av substansen ble gitt gjennom drikkevannet Denne effekten er ikke relevant for mennesker på yrkesmessig eksponering nivåer Produktet er ikke klassifiseringspliktig På grunnlag av de foreliggende data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt : Ingen indikasjon på nedsatt fertilitet Indikasjoner på utviklings-og teratogene skader av dyr ved høye doser Disse skader er ikke relevant for mennesker på yrkesmessig eksponering nivåer Svelging forårsaker skader på øyne, sentralt nervesystem og lever Gjentatte STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Skadelig for luftveiene: Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Andre toksikologiske virkninger: Ingen kjente DEL 12: Miljøopplysninger 121 Toksisitet Akutt toksisitet: Kronisk toksisitet: 122 Holdbarhet og nedbrytbarhet Lett bionedbrytbart 123 Bioakkumuleringspotensiale 124 Mobilitet i jord Produktet er ikke klassifiseringspliktig På grunnlag av de foreliggende data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt : Fisk: Leopomis macrochirus: 96hLC50 = 15,400 mg/l Daphnia: Daphnia magna: 48hEC50 = >10,000 mg/l Alge: Selenastrum capricornutum: 96hEC50 = 22,000 mg/l : Lett bionedbrytbart (OECD 301) Ingen bioakkumulering forventet : Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:: -0,77 Produktet forventes å ha lav mobilitet i jord og sedimenter 125 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Stoffet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vpvb 126 Andre negative virkninger Side 6 af 8

7 Ingen DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall 131 Metoder for avfallsbehandling Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandhandling af farlig avfall Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall DEL 14: Transportopplysninger ADR/RID 141 UN-nummer UN-skipningsnavn (UN METANOL proper shipping name) 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper II Tunnelrestriksjonskode: EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel Andre løsemidler og løsemiddelblandinger Absorpsjonsmiddel/kluter forurenset med produktet: EAL-kode: Absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer D/E 145 Miljøfarer Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) ADN 141 UN-nummer UN-skipningsnavn (UN METHANOL proper shipping name) 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper II 145 Miljøfarer Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) Miljøfare i tankskip: - IMDG 141 UN-nummer UN-skipningsnavn (UN METHANOL proper shipping name) 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper II 145 Miljøfarer Produktet er ikke en Marine Pollutant (MP) IMDG Code segregation group: - ICAO/IATA 141 UN-nummer UN-skipningsnavn (UN METHANOL proper shipping name) 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper II 146 Spesielle forholdsregler for brukeren Side 7 af 8

8 Ingen 147 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden IBC code: Product name: Methyl alcohol; Ship type: 3; Pollution category: Y MARPOL: - DEL 15: Reguleringsinformasjon 151 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Spesielle bestemmelser: Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdannelse 152 Kjemikaliesikkerhetsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet er utført for følgende stoffer / Metanol DEL 16: Andre opplysninger Forklaring av forkortelsene: Metode for klassifisering: R-setninger: H-setninger: Utdannelse: Utfyllende opplysninger: DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity Testdata R11 Meget brannfarlig R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging H225 Meget brannfarlig væske og damp H301 Giftig ved svelging H311 Giftig ved hudkontakt H331 Giftig ved innånding H370-methanol Mangler oversættelse Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet er en forutsetning Eksponering scenarier følger som vedlegg JRO/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: , F: , Web: wwwhsebureauveritasdk (Made in Toxido ) N Side 8 af 8

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01072008/ HSV Erstatter den: 17012008 Bruk av produktet Grunning, sparkel og lakk. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/foretaket 1.1.Produktidentifikator 6Hrs Wick 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7602 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7634 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer