Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421"

Transkript

1 Bruksanvisning Varmrulle PM 1318 PM 1418 PM 1421 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 2 M.-Nr

3 Innhold Sikkerhetsregler og advarsler Aktivt miljøvern EU - samsvarserklæring Maskinbeskrivelse Klargjøre tekstilene Tekstilenes beskaffenhet Klargjøring av tekstilene Bruk Rulling Når rullingen er avsluttet: Råd Sikring av valsedrift og bevikling Strømbrudd i løpet av rullingen Utstyrsvarianter tilbakeføring Rengjøring og stell Voksing av strykesålen Rengjøring av strykesålen Serviceposisjon strykesåle Beviklingsråd for valser med stålull Beviklingsråd for valser med lamellfjær-belegg Symbolene på typeskiltet Oppstillingsråd Oppstilling av maskinen Elektrotilkobling Ventilasjonskanal for damputsuging Gasstilkobling Utluftningsrør Garanti Tøyrullen skal kun stilles opp og settes i drift av Mieles servicerepresentanter eller autoriserte fagfolk. M.-Nr

4 Sikkerhetsregler og advarsler Les bruksanvisningen før du tar rullen i bruk. Da beskytter du deg og unngår skader på rullen. Forskriftsmessig bruk av rullen Denne rullen skal bare brukes til tekstiler som er egnet for rulling, og som er vasket i vann. Teknisk elektrisk sikkerhet Maskinen skal ikke oppstilles i rom hvor det befinner seg rengjøringsmaskiner som benytter PER- eller KFK-holdige løsningsmidler. Tøyrullen må bare benyttes i tørre rom. Bruk rullen bare når alle de avtagbare kabinettdelene er påmontert, slik at det ikke er mulig å berøre strømførende, bevegelige eller varme maskindeler. Sikkerhetsinnretningene og betjeningselementene må ikke skades eller fjernes. Sørg for at de blir brukt! Maskiner som har ødelagte betjeningselementer eller skadet ledningsisolasjon, må ikke brukes før skadene er utbedret. Reparasjoner på elektromaskiner skal bare utføres av fagfolk. Ved ufagmessig utførte reparasjoner kan brukeren utsettes for alvorlig fare. Defekte deler må bare skiftes ut mot Miele originaldeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner blir oppfylt. Den elektriske sikkerheten kan bare garanteres når maskinen er tilkoblet et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Maskinprodusenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordforbindelse. Rullen er skilt fra det elektriske anlegget bare når hovedbryteren eller sikringen (på stedet) er utkoblet. Bruk av maskinen Tøyrullen må ikke være i drift uten tilsyn. Tillat ikke barn å leke på eller nær rullen; heller ikke å betjene den. Personer som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene rullen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Når rullen er oppvarmet, og når den er i bruk, er det fare for forbrenning hvis du berører kantene på uttakssiden. Ved rulling av tekstiler som består av flere lag; stikk ikke fingrene inn mellom lagene for å strekke ut tøyet. Det er fare for at du ikke får trukket hendene bort fra den varme strykesålen i rett tid. Dette gjelder også for lommer; stikk ikke fingrene inn der den åpne siden ligger mot den varme strykesålen. Sørg for god belysning når tøyrullen er i drift. Ved bruk av innføringsbåndet: Rull ikke tøy med frynser, tynne bånd eller tråder. Det er fare for at disse tekstilene utløser feilfunksjon ved innføring. Ha brannslukningsapparat klart i tilfelle tekstiler antennes. Ta hensyn til landets sikkerhetsforskrifter, sikkerhetsbestemmelser og normer! Bruk av tilbehør Bare tilbehørsdeler som er godkjent av Miele kan monteres til rullen. Hvis annet tilbehør monteres inn i eller inntil maskinen, tapes eventuelle garantikrav. 4 M.-Nr

5 Sikkerhetsregler og advarsler Regler for rullearbeid Kun pålitelige personer over 18 år bør arbeide på innleggssiden. De må være fullt opplært før de betjener rullen. Personer med spesielt tynne fingre bør bare arbeide på uttakssiden; ikke på innleggssiden. Bruk tettsittende klær! Løser ermer, snorer, bånd og halstørklær kan bli trukket inn av valsen. Ta av ringer og armbånd før rullearbeidet starter. Ikke brett eller glatt ut tøyet nær tøyinntaket; gjør det lengst mulig unna på innføringsbordet. Pute- og dynetrekk føres inn med den åpne siden først. Hold ikke i innvendige hjørner eller i hempen på skjorter eller forklær. Sørg for at beskyttelsesinnretningen er riktig innstilt. Bare da kan skader, forbrenninger og tap av hender unngås. Kontroller beskyttelsesinnretningene hver dag. Sørg for at det ikke er mulig å gripe over beskyttelseslisten. Før rullen settes i revers; pass på at ingen kan utsettes for fare. Ved drift med gass: Sørg for god utluftning i arbeidsrommet. Rullen smøres når den står stille. Sikkerhetstiltak ved gasslukt -Gjelder kun gassoppvarmede tøyruller. - ^ Slukk straks alle flammer! ^ Åpne straks alle vinduer og dører! ^ Steng straks alle sperringene på gassmåleren eller hovedsperringen! ^ Ikke gå inn i rom med gasslukt med åpen flamme! ^ Ikke tenn fyrstikk eller lighter! ^ Ikke røyk! ^ Pass på at det ikke oppstår gnistdannelse: som f.eks. ved at støpselet trekkes ut av stikkontakten, eller ved betjening av elektriske brytere eller ringeklokker. ^ Steng stoppekranen for gasstilførselen (på stedet). ^ Dersom du ikke finner årsaken til gasslukten, selv om alle gasskraner er stengt, tilkall straks autorisert personell/brannvesen. Før avslutning av arbeidet med igangsetting, vedlikehold, ombygging og reparasjon skal samtlige gassførende deler, fra stengekran til brennerdyse, kontrolleres for tetthet. Pass spesielt på målestussen på gassventilen og på brenneren. Kontrollen skal gjennomføres både med tilkoblet og utkoblet brenner. Dersom flere personer skal læres opp i bruk av rullen, sørg for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem. Ta godt vare på bruksanvisningen! M.-Nr

6 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle maskiner Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon: se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 6 M.-Nr

7 Produsent: Adresse: Miele & Cie. KG Postboks Gütersloh Produktbetegnelse: Varmrulle PM 1318, PM 1418/1421 Dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiver: Tekst/Nr: CE-merket: 2006 EU Maskindirektiv 98/37/EU direktiv for gassapparater 90/396 elektromagnetisk kompabilitet (EMC) 89/336 Utsteder: Miele & Cie. KG, Werk Lehrte Sted, dato: Lehrte, EU - samsvarserklæring Denne erklæringen attesterer at produktet er i samsvar med nevntedirektiver; den sikrer imidlertid ikke produktets egenskaper. Sikkerhetsreglene i den medfølgende produktinformasjonen må følges. EG - Konformitätserklärung Hersteller: Anschrift: Miele & Cie. KG Postfach Gütersloh Produktbezeichnung: Muldenmangel PM 1318, PM 1418/1421 Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein: Text/Nr. EG Maschinenrichtlinie 98/37/EG Gasgeräterichtlinie 90/396 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 89/336 Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2006 Aussteller: Miele & Cie. KG, Werk Lehrte Ort, Datum: Lehrte, Rechtsverbindliche Unterschrift (Krimpmann) Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktinformation sind zu beachten. M.-Nr

8 Maskinbeskrivelse Betjeningspanel 2 Tøykasse 3 Innføringsbord 4 Fingerbeskytter 5 Valse 6 Avlastningsbord 7 Nødbryter 8 Fotbryter 8 M.-Nr

9 Maskinbeskrivelse Hastighetsvelger 2 Temperaturvelger 3 Kontrollampe "Temperatur" 4 Kontrollampe "På" 5 Tast I "På" 6 Tast O "Av" 7 Tast Ö "Revers" 8 Tast y x "Tenningskorreksjon"* 9 Varsellampe "Tenningsfeil"* 8 9 *) Kun gassdrevne tøyruller M.-Nr

10 Maskinbeskrivelse Tast I "På" Etter å ha trykket tasten I "På", lyser kontrollampene "På" og "Temperatur". - Strykesålen varmes opp - Når den valgte temperaturen er nådd, slukker kontrollampen "Temperatur". Ved igjen å trykke tasten I "På", legges strykesålen an mot valsen som starter. Tast O "Av" Ved å trykke tasten O "Av", kobles rullen ut, og strykesålen skilles fra valsen. Tasten Ö "Revers" Koble ut maskinen - strykesålen skilles fra valsen. Trykk på Ö "Revers"-tasten. Valsen reverserer så lenge tasten "Revers" holdes inne. Kontrollampe "På" Etter å ha trykket tasten I, lyser kontrollampen "På". Hastighetsvelger Valsehastigheten kan økes ved å dreie hastighetsvelgeren mot høyre og reduseres ved å dreie den mot venstre. Fotbryter Betjent -pressing, valsen blir stående. Ubetjent -rulling, valsen roterer. Gassbetjente tøyruller: Varsellampe "Tenningsfeil" Lyser ved tenningsfeil i forbindelse med oppvarming eller ved for lavt undertrykk i utluftningsrøret (tilstoppet utluftningsrør). y xtast "Tenningskorreksjon" Tenningsfeil kan tidligst rettes etter et minutt ved betjening av tasten yx "Tenningskorreksjon". Skulle feilen dukke opp ofte, ta kontakt med serviceavdelingen. Kontrollampe "Temperatur" I oppvarmingsfasen lyser kontrollampen. Når temperaturen er nådd, slukker den. Kontrollampe "Serviceposisjon strykesåle" Lyser når strykesålen er i serviceposisjon, og slukker når du går ut av serviceposisjon. Temperaturvelger ß - område = lav temperatur ßß - område = middels temperatur ßßß - område = høy temperatur 10 M.-Nr

11 Sikkerhetsinnretninger Fingerbeskyttelse Maskinbeskrivelse Ikke bruk nødbryteren (kun i nødstilfeller) eller fingerbeskyttelsen til å slå maskinen av til vanlig. Nødbryter På forsiden av venstre sidestolpe. Hvis fingertuppene kommer imellom innføringsbordet og fingerbeskyttelsen, stopper valsen straks, og strykesålen frigjøres fra valsen. Kjøres valsen i revers, har ikke fingerbeskyttelsen noen funksjon. Rullen startes på nytt ved å trykke tasten I "På". Fingerbeskyttelsen er en sikkerhetsinnretning som må kontrolleres hver dag før rullearbeidet begynner. Håndratt På baksiden av høyre sidestolpe. Ved å trykke på denne bryteren stopper valsen straks og strykesålen skilles fra valsen. En nødbryter som er trykket inn, låses opp igjen ved å dreie bryteren til høyre. Ved strømbrudd brukes håndrattet til å skille den varme strykesålen fra den stillestående valsen. Ved å dreie mot klokken blir strykesålen skilt fra valsen, og ved å dreie med klokken går strykesålen mot valsen. Maskinen må kobles fra det elektriske anlegget (skru av hovedbryteren på stedet). M.-Nr

12 Klargjøre tekstilene Tekstilenes beskaffenhet Den ideelle restfuktigheten for et godt resultat ligger rundt 25 til 40 %. Dersom tøyet skylles med varmt vann i siste skylling i vaskemaskinen, resulterer det i en lavere restfuktighet og en kortere rulletid pga. tøyets restvarme. Dette har en energibesparende effekt. Advarsel! Før igangsetting må rullens strykesåle rengjøres ved å kjøre et klede i valsebredde gjennom rullen. Tekstiler som inneholder mer enn 50 % kunststoff (f.eks. dralon), skal ikke kjøres i varmrulle, da kunststoffet smelter ved høy temperatur. Tekstiler med lavere andel av kunststoff kan rulles ved lav temperatur. Klargjøring av tekstilene Av kostnadsbesparende grunner bør tøyet sorteres etter type og tekstil før rullingen starter. Rull først tekstiler av: Perlon, nylon osv. ß - Område deretter Ull, silke ßß - Område og deretter Bomull, lin ßßß - Område Hvis det er nødvendig å stille temperaturen lavere, vil kontrollampen "Temperatur" lyse når temperaturen er sunket til ønsket verdi. Stivetøy skal rulles til slutt for at eventuelle stivelsesrester på strykesålen ikke skal påvirke rullingen av det andre tøyet. Rulletøy med knapper skal føres inn slik at knappene peker mot valsen. Hvis ikke er det fare for at knappene blir ødelagt eller revet av. Legg et klede over glidelåser, metallknapper og metallkroker for å beskytte strykesålen. Spenner av metall- og kunststoff samt ekstremt tykke knapper, (f.eks. kuleknapper), bør fjernes før rulling. 12 M.-Nr

13 Bruk Rulling ^ Skru på hovedbryteren (på stedet). ^ Gassdrevne tøyruller: Åpne kranen til gasstilførselen (på stedet). ^ Still temperaturvelgeren i det riktige temperaturområdet for tekstiltypen. Fibertype Perlon / kunstsilke ß Punktsymboler Temperaturtrinn Lav temperatur Silke / ull ßß Middels temperatur Bomull / lin ßßß Høy temperatur Kontroller at fingerbeskyttelsen virker! Sikkerhetsinnretningen som skal beskytte hendene til brukeren, skal kontrolleres hver dag før arbeidet startes. Maskinen må startes på ny ved å trykke tasten I "På". Innføringsbåndet letter innføringen av tekstilene. ^ Koble inn rullen ved å trykke tasten I "På". Kontrollampene "På" og "Temperatur" lyser og strykesålen varmes opp. Etter at kontrollampen "Temperatur" har slukket, er temperaturen nådd. ^ Trykk tasten I "På" på ny. Strykesålen legges an mot valsen, og valsen roterer. La den rotere ca. 5 min, slik at temperaturen i strykesålen og i valsen blir mest mulig lik. ^ Still hastighetsvelgeren på ønsket valsehastighet. Dersom valsen ikke går rundt og kontrollampen "Serviceposisjon strykesåle" lyser, befinner strykesålen seg i serviceposisjon. Se "Rengjøring og stell, Serviceposisjon". ^ Legg tøystykket parallelt med valsen på båndet foran på innføringsbordet. Glatt det ut og la det føres inn. ^ Ikke rull små tøystykker på samme sted hver gang, bruk hele valsebredden. ^ Når tøy skal presses, trykkes fotbryteren ned. - Valsen blir stående. ^ Pressingen opphører når foten fjernes fra fotbryteren. Rullet tøy kan være svært varmt, når det kommer ut fra strykesålen. Bruk eventuelt vernehansker for å beskytte hendene. ^ Skill strykesålen fra valsen i rullepausene og reduser temperaturen på strykesålen. M.-Nr

14 Bruk Tøyavtager Når rullingen er avsluttet: For at beviklingen skal få tørke, er det viktig at valsen får gå ca. 5 minutter etter at varmen er slått av og strykesålen senket. ^ Slå av rullen med tasten O "Av". ^ Steng kranen for gasstilførselen (på stedet). ^ Skru av hovedbryteren (på stedet). Tøyet skilles fra strykevalsen ved hjelp av tøyavtageren. Det er ikke lenger nødvendig å fjerne tøyet fra valsen for hånd. Hvis en fjær skulle løsne, er det bare å trykke den på plass igjen med hånden.,la rullet tøy avkjøles tilstrekkelig før det legges bort eller stables. Varme tekstiler er selvantennelige og kan føre til brann. 14 M.-Nr

15 Råd Sikring av valsedrift og bevikling I rullepausene og etter rulling skal strykesålen senkes. På denne måten blir både valsedrift og bevikling betydelig avlastet. Tar man ikke hensyn til dette, fører det til en vesentlig forringelse av levetiden. Unngå at rullen kjøres uten tøy! Strømbrudd i løpet av rullingen Ved strømbrudd kan den varme strykesålen skilles fra den stillestående valsen, ved å bruke håndrattet på baksiden av den høyre stolpen. Rattet følger strykesålen under rullingen og kan betjenes for hånd hvis strømmen blir borte. Skru av hovedbryteren på stedet! Ikke rull små tøystykker på samme sted hver gang, bruk hele valsebredden. Ensidig belastning fører til at varmen kun blir avgitt på denne siden og fører til ensidig slitasje på beviklingen. Motorsikring Hvis motorviklingen er blitt for varm på grunn av overbelastning, kobles valsemotoren automatisk ut ved hjelp av en termostat, og strykesålen frigjøres. Etter avkjøling må rullen startes på ny ved å trykke tasten I "På". Ved å dreie mot klokken skilles strykesålen fra valsen. Utluftningssikring* Ved feil på utluftningen i maskinen, kobles oppvarmingen automatisk ut, og varsellampen "Tenningsfeil" lyser. Etter noen minutter kan det bare kaldrulles. Kontroller om utluftningsrøret har tettet seg. Dersom det ikke kan konstateres feil ved utluftningen, ta kontakt med serviceavdelingen. *) gjelder kun gassdrevne tøyruller M.-Nr

16 Utstyrsvarianter tilbakeføring Tilbakeføring Tilbakeføring av tøyet gjør det mulig å ta ut rulletøyet på forsiden. Rullen kan stilles mot veggen. Til slutt legges tilbakeføringen bakover. Nå ledes tøyet til avlastningsbordet. Serviceposisjon tilbakeføring Ved tilbakeføringen ledes tøyet frem på et oppsamlingsbord over fingerbeskyttelseslisten. Når rullekledet skal skiftes, valsen omvikles eller tøyavtagerne skiftes, må tilbakeføringen settes i serviceposisjon.,ikke ta i området mellom oppsamlingsbordet og den roterende valsen. Det er fare for å klemme hendene. ^ Løft opp tilbakeføringen og trykk den bakover.,ved arbeid på beviklingen eller tøyavtagerne, må tilbakeføringen befinne seg i serviceposisjon. Hvis tøyet skal ledes til avlastningsbordet, løftes først tøyplaten bakover på avlastningsbordet. 16 M.-Nr

17 Rengjøring og stell Regelmessig rengjøring og stell av rullen er absolutt nødvendig for beskyttelse av valsedrift og bevikling. Dersom dette ikke overholdes, fører det til en betydelig forringelse av levetiden. Rådene for rulling, rengjøring og stell i "Miele rullepraksis" må absolutt følges. Voksing av strykesålen For å opprettholde strykesålens glideevne, anbefaler vi å vokse strykesålen med jevne mellomrom. Dette gjøres sparsomt med et vokseklede. Voksing av strykesålen bør skje ved temperaturinnstilling ßßß og laveste rullehastighet. ^ For å vokse med voksekledet, strø Strøvoks Originale rengjøringskleder og voks bør kun bestilles gjennom Mieles delelager. Rengjøring av strykesålen Til rengjøring av aluminiumsmulden bør det kun brukes rengjøringsmidler som er godkjent av produsenten. Avleiringer (stivelse -, rester av rengjøringsmidler) kan sette seg fast på strykesålen, derfor må strykesålen avhengig av tilsmussingsgrad, rengjøres minst 1 til 2 ganger ukentlig. Ved lett tilsmussing kan det brukes et klede med Cleanpaste, ved temperaturinnstilling ßßß og laveste rullehastighet. For sterkere tilsmussinger skal rengjøringskledet brukes i forbindelse med rengjøringsmatten, ved laveste temperaturinnstilling og laveste rullehastighet. Etter hver rengjøring skal strykesålen alltid vokses.,ikke bruk grovkornete skuremidler eller rengjøringskleder som er utstyrt med slipepapir! Flere råd finner du i "Miele rullepraksis". Innføringsretning strøvoksen inn i lommen på voksekledet. Ikke bruk for mye voks slik at voksekledet blir for glatt! ^ Før voksekledet loddrett bak fingerbeskyttelsen inn i den varme strykesålen med "den gummierte innsiden av lommen" mot valsen. Før aldri inn kledet med den gummierte siden mot strykesålen. ^ Kledet føres inn i maskinen fra venstre eller høyre i nødvendige avstander over hele arbeidsbredden. M.-Nr

18 Rengjøring og stell Tøyavtagere Serviceposisjon strykesåle I serviceposisjonen er strykesålen adskilt fra valsen, kontrollampen "Serviceposisjon" lyser. Valsen kan ved hjelp av tastetrykk dreies forover eller bakover. Temperatur og valsehastighet kan stilles inn. Gå inn i serviceposisjon ^ Slå av maskinen med tasten O "Av". ^ Drei håndrattet mot klokken, til kontrollampen "Serviceposisjon" lyser. Dersom det er ønskelig å rengjøre fjærene eller rullekledet, å vikle om strykevalsen eller rulle uten tøyavtagere, skal tøyavtagerne løftes slik at de står opp fra strykevalsen. Ved Tilbakeføring må disse settes i serviceposisjon. Når rullen har vært i bruk over lengre tid, må spissene på tøyavtagerne renses for avleiringer (stivelse, smuss osv.). Bare slik kan tøyavtagerne fungere tilfredsstillende. Gassdrevne maskiner Med jevne mellomrom må serviceavdelingen eller fagfolk kontrollere følgende steder for lo og rengjøre dem ved behov: - innvendig i maskinen, - brennerrommet, - brenneren. Strykesålen befinner seg nå i serviceposisjon. ^ Slå på maskinen med tasten I "På" og still temperaturvelgeren på laveste temperatur. ^ Hvis strykesålen er kald, vent til riktig temperatur er nådd, trykk tasten I "På" og la valsen rotere. ^ Ved å holde nede tasten Ö "Revers" dreier valsen bakover. Slippes den, dreier valsen forover igjen. Gå ut av serviceposisjon ^ Slå av maskinen med tasten O "Av". ^ Drei håndrattet med klokken, til kontrollampen "Serviceposisjon" slukker. ^ For normal drift: Slå på maskinen med tasten I "På".,For å unngå driftsfeil (brannfare) er det meget viktig at serviceintervallene overholdes og at vedlikeholdet kun utføres av fagfolk. 18 M.-Nr

19 Rengjøring og stell Bevikling Omvikling eller utskifting av stålull skal bare utføres av Mieles servicefolk.,bruk vernehansker under arbeidet med stålullen. Fare for skade! Sørg for at stålullbeviklingen settes på etter målene. PM 1318 diameter maks. 299 mm (uten klede). PM 1418/1421 diameter maks. 361 mm (uten klede). Fjern rester av stålull på strykesålen. Beviklingsråd for valser med stålull Avtaging av rullekledet ^ Enden på rullekledet må være synlig øverst på valsen. ^ Slå av maskinen og løft opp tøyavtagerne. Ved Tilbakeføring må disse settes i serviceposisjon. ^ Legg enden på rullekledet over innføringsbordet. ^ Drei håndrattet mot klokken til kontrollampen "Serviceposisjon" lyser. Strykesålen er nå i serviceposisjon. ^ Slå på maskinen med tasten I "På" og still temperaturvelgeren på laveste temperatur. Vent til riktig temperatur er nådd. ^ Trykk tasten I "På" og like etter tasten Ö "Revers". ^ Ta rullekledet forsiktig av. Påsetting av rullekledet ^ Det nye rullekledet skal ikke vaskes før bruk. ^ Legg rullekledet på i pilretningen (pilene på beviklingen) når maskinen er varm og strykesålen presset ned. Glatt forkantene av kledet lett ut med en stålbørste og før det inn. La valsen gå i ca min, kutt deretter av overlappende deler, og gre med en stålbørste, som ved innføringen. ^ Slå av tøyrullen med tasten O "Av". PM 1318 diameter maks. 303 mm (med klede) PM 1418/1421 diameter maks. 368 mm (med klede) Vasking av rullekledet Rullekledet skal helst ikke vaskes hvis det bare er litt misfarget (gulfarge er normalt). Vask et klede som er veldig skittent i et kokevaskprogram ved 90 C, sentrifuger og sett det på igjen mens det er fuktig. M.-Nr

20 Rengjøring og stell Beviklingsråd for valser med lamellfjær-belegg En vesentlig forutsetning for at rullen skal fungere feilfritt, ha høy effekt, være vedlikeholdsfri og vare lenge, er bare gitt hvis du bruker det spesielle rullekledet som er konstruert for lamellfjær-belegg. Bare rulletøy med inntil 3 mm tykkelse bør rulles. Tykke tøystykker og tøystykker hvor det er steder med flere lag, høye knapper, gardinringer og lignende kan ødelegge lamellbeviklingen. Etter igangsettingen Ca. 40 arbeidstimer etter igangsettingen, er det en fordel å kutte av rullekledets overlappingsstykke, som har oppstått ved strekking, til ca. 20 mm og gre ut ca. 15 mm med en stålbørste. Da unngås fuktighetsstriper og pressmerker. Den beviklede valsen må være akkurat like tykk alle steder og ligge fast inntil strykesålen overalt. Avtaging av rullekledet Når et nytt rulleklede settes på, skal det vaskes på forhånd i et kokevaskeprogram ved 95 C. Tøyinnføring Klede-ende Klede-start Fase 1 ^ Slå av maskinen med tasten O "Av". ^ Drei håndrattet mot klokken til kontrollampen "Serviceposisjon" lyser. ^ Strykesålen er nå i serviceposisjon. ^ Løft opp tøyavtagerne. Ved Tilbakeføring må disse settes i serviceposisjon. Vasking av rullekledet Gjennom vaskeprosessen blir rullekledet igjen satt i en myk, elastisk, voksfri tilstand med god evne til å oppta fuktighet. Vask det imidlertid så sjelden som mulig i et kokevaskprogram ved 95 C. Etter siste skylling må kledet være absolutt alkaliefritt. Ikke foreta avsyring! Ikke sentrifuger for mye, da unngås bretter. Fase 2 ^ Ta av kledet, som vist på bildene fase 2-4. Fase 3 20 M.-Nr

21 Rengjøring og stell ^ Slå på maskinen med tasten I "På", slik at strykesålen heves mot valsen. ^ La valsen dreie langsomt. Rullekledet må ligge uten bretter. La deretter valsen gå rundt i ca. 5 minutter. Fase 4 ^ Ved avtaging skal kledet tas langsomt og forsiktig av festene til lamellfjær-belegget. ^ Etter ca. 2 timers driftstid skal overlappingsstykket på enden av rullekledet kuttes og det skal gres ut ca. 50 mm lengde med en stålbørste ^ Slå av tøyrullen med tasten O "Av". Rullekledet får en mørkere farge Klede-start Fase 5 ^ Slå på maskinen med tasten I "På" og still temperaturvelgeren på laveste temperatur. ^ Når strykesålen er kald, vent til riktig temperatur er nådd, trykk deretter tasten I "På" og la rullekledet føres gjennom på laveste hastighet, som vist i fase 5. En svak til sterk brunfarging av rullekledet er normalt. Sort farge kan reduseres ved å: alltid bruke hele valsebredden. bruke valsebredden jevnt ved mindre tøystykker og ikke alltid rulle på samme sted. senke strykesålen og redusere temperaturen ved pauser. Påsetting av rullekledet ved valsebevikling med lamellfjær-belegg Rullekledet skal settes på mens det er fuktig. Det vikles i dobbelt lag i ett stykke rundt valsen. Kledet må ikke komme inn under valsekanten! ^ Sett på kilen parallelt med valsen, forkort den til valselengden og klem fast 5 ganger med lamellfjærene i lengden. ^ Legg på kledet. Strykesålen er i serviceposisjon. Trykk tasten I "På" og la rullekledet føres inn ved laveste hastighet, inntil ett lag ligger glatt og uten bretter. ^ Slå av maskinen med tasten O "Av". Drei håndrattet med klokken til kontrollampen "Serviceposisjon" slukker. M.-Nr

22 Symbolene på typeskiltet 1 Maskintype 2 Maskinnummer/byggeår* 3 Spenning/frekvens 4 Styresikring 5 Drivmotor 6 Tallerkendiameter/hastighet* 7 Trommeldata* 8 Trommeldiameter/dybde* 9 Sentrifugehastighet* 10 Trommelinnhold/vekt tørt tøy* 11 Kinetisk energi* 12 Akselerasjonstid* 13 Bremsetid* 14 Oppvarming 15 Elektrooppvarming 16 Sikring (på stedet) 17 Dampoppvarming indirekte* 18 Dampoppvarming direkte* 19 Gassoppvarming 20 Startdato 21 Vannregistrering (DVGW)* 22 Felt for godkjenninger/ce-...(produkt-id- nummer/gass) *)gjelder ikke denne rulletypen Ved feil kontakt Mieles serviceavdeling. Vennligst oppgi type og maskinnummer [Fabr.-No]. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Ved utskifting skal det bare brukes originale reservedeler (Type og maskinnummer [Fabr.-No] må oppgis). Støyutslipp Utslippsverdi på arbeidsplassen L pa < 70 db. 22 M.-Nr

23 Oppstillingsråd Tøyrullen må kun settes i drift av Mieles servicerepresentant eller autoriserte fagfolk. Rullen må ikke plasseres i samme rom som rengjøringsmaskiner, som benytter kjemiske rensemidler for industribruk. Damp som siver ut kan ved gnistdannelse i kommutatormotoren forårsake en kjemisk reaksjon som avgir saltsyre. Dette kan føre til alvorlige skader. Oppstilling av maskinen Maskinen med trerammen transporteres til oppstillingsstedet. Her løftes rullen opp fra trerammen. Under grunnrammene for de to maskinstolpene ved siden av reguleringsføttene er festepunktene for løfteinnretninger som løftebånd eller løftekroker. Pass på at det er fri avstand på minst 350 mm rundt maskinstolpene, slik at det er mulig å komme til kabinettplatene fra sidene. Montering av de fire reguleringsføttene Justering og feste av rullen Ved hjelp av et vater og reguleringsføttene stilles maskinen i lengde og tverretning slik at den står vannrett. Trekk til kontramutrene på føttene til maskinstolpene. Maskinen må festes til gulvet med pluggene og skruene som ligger vedlagt. Boringene for pluggene kan utføres gjennom hullene for festevinklene (se monteringsskjemaet). Løsne drevet til valsen Løsne alle fire skruer på innsiden av høyre sidestolpe, slik at at drevet til sidestolpene løsner. Skru deretter de fire skruene fast igjen. Fjern kontramutteren fra reguleringsføttene, sett på festebraketten, monter kontramutteren og skru reguleringsfoten i maskinstolpen. M.-Nr

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421

Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421 Bruksanvisning Varmrulle PM 1318 PM 1418 PM 1421 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 185 783 2

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruksanvisning Varmrulle for profesjonell bruk PM 1210 PM 1214 PM 1217

Bruksanvisning Varmrulle for profesjonell bruk PM 1210 PM 1214 PM 1217 Bruksanvisning Varmrulle for profesjonell bruk PM 1210 PM 1214 PM 1217 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 660 450 Innhold Beskrivelse

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Strykemaskin HM 16-83

Bruksanvisning Strykemaskin HM 16-83 Bruksanvisning Strykemaskin HM 16-83 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 660 510 Innhold Maskinbeskrivelse...3

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer