Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421"

Transkript

1 Bruksanvisning Varmrulle PM 1318 PM 1418 PM 1421 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 2 M.-Nr

3 Innhold Sikkerhetsregler og advarsler Aktivt miljøvern EU - samsvarserklæring Maskinbeskrivelse Klargjøre tekstilene Tekstilenes beskaffenhet Klargjøring av tekstilene Bruk Rulling Når rullingen er avsluttet: Råd Sikring av valsedrift og bevikling Strømbrudd i løpet av rullingen Utstyrsvarianter tilbakeføring Rengjøring og stell Voksing av strykesålen Rengjøring av strykesålen Serviceposisjon strykesåle Beviklingsråd for valser med stålull Beviklingsråd for valser med lamellfjær-belegg Symbolene på typeskiltet Oppstillingsråd Oppstilling av maskinen Elektrotilkobling Ventilasjonskanal for damputsuging Gasstilkobling Utluftningsrør Garanti Tøyrullen skal kun stilles opp og settes i drift av Mieles servicerepresentanter eller autoriserte fagfolk. M.-Nr

4 Sikkerhetsregler og advarsler Les bruksanvisningen før du tar rullen i bruk. Da beskytter du deg og unngår skader på rullen. Forskriftsmessig bruk av rullen Denne rullen skal bare brukes til tekstiler som er egnet for rulling, og som er vasket i vann. Teknisk elektrisk sikkerhet Maskinen skal ikke oppstilles i rom hvor det befinner seg rengjøringsmaskiner som benytter PER- eller KFK-holdige løsningsmidler. Tøyrullen må bare benyttes i tørre rom. Bruk rullen bare når alle de avtagbare kabinettdelene er påmontert, slik at det ikke er mulig å berøre strømførende, bevegelige eller varme maskindeler. Sikkerhetsinnretningene og betjeningselementene må ikke skades eller fjernes. Sørg for at de blir brukt! Maskiner som har ødelagte betjeningselementer eller skadet ledningsisolasjon, må ikke brukes før skadene er utbedret. Reparasjoner på elektromaskiner skal bare utføres av fagfolk. Ved ufagmessig utførte reparasjoner kan brukeren utsettes for alvorlig fare. Defekte deler må bare skiftes ut mot Miele originaldeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner blir oppfylt. Den elektriske sikkerheten kan bare garanteres når maskinen er tilkoblet et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Maskinprodusenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordforbindelse. Rullen er skilt fra det elektriske anlegget bare når hovedbryteren eller sikringen (på stedet) er utkoblet. Bruk av maskinen Tøyrullen må ikke være i drift uten tilsyn. Tillat ikke barn å leke på eller nær rullen; heller ikke å betjene den. Personer som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene rullen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Når rullen er oppvarmet, og når den er i bruk, er det fare for forbrenning hvis du berører kantene på uttakssiden. Ved rulling av tekstiler som består av flere lag; stikk ikke fingrene inn mellom lagene for å strekke ut tøyet. Det er fare for at du ikke får trukket hendene bort fra den varme strykesålen i rett tid. Dette gjelder også for lommer; stikk ikke fingrene inn der den åpne siden ligger mot den varme strykesålen. Sørg for god belysning når tøyrullen er i drift. Ved bruk av innføringsbåndet: Rull ikke tøy med frynser, tynne bånd eller tråder. Det er fare for at disse tekstilene utløser feilfunksjon ved innføring. Ha brannslukningsapparat klart i tilfelle tekstiler antennes. Ta hensyn til landets sikkerhetsforskrifter, sikkerhetsbestemmelser og normer! Bruk av tilbehør Bare tilbehørsdeler som er godkjent av Miele kan monteres til rullen. Hvis annet tilbehør monteres inn i eller inntil maskinen, tapes eventuelle garantikrav. 4 M.-Nr

5 Sikkerhetsregler og advarsler Regler for rullearbeid Kun pålitelige personer over 18 år bør arbeide på innleggssiden. De må være fullt opplært før de betjener rullen. Personer med spesielt tynne fingre bør bare arbeide på uttakssiden; ikke på innleggssiden. Bruk tettsittende klær! Løser ermer, snorer, bånd og halstørklær kan bli trukket inn av valsen. Ta av ringer og armbånd før rullearbeidet starter. Ikke brett eller glatt ut tøyet nær tøyinntaket; gjør det lengst mulig unna på innføringsbordet. Pute- og dynetrekk føres inn med den åpne siden først. Hold ikke i innvendige hjørner eller i hempen på skjorter eller forklær. Sørg for at beskyttelsesinnretningen er riktig innstilt. Bare da kan skader, forbrenninger og tap av hender unngås. Kontroller beskyttelsesinnretningene hver dag. Sørg for at det ikke er mulig å gripe over beskyttelseslisten. Før rullen settes i revers; pass på at ingen kan utsettes for fare. Ved drift med gass: Sørg for god utluftning i arbeidsrommet. Rullen smøres når den står stille. Sikkerhetstiltak ved gasslukt -Gjelder kun gassoppvarmede tøyruller. - ^ Slukk straks alle flammer! ^ Åpne straks alle vinduer og dører! ^ Steng straks alle sperringene på gassmåleren eller hovedsperringen! ^ Ikke gå inn i rom med gasslukt med åpen flamme! ^ Ikke tenn fyrstikk eller lighter! ^ Ikke røyk! ^ Pass på at det ikke oppstår gnistdannelse: som f.eks. ved at støpselet trekkes ut av stikkontakten, eller ved betjening av elektriske brytere eller ringeklokker. ^ Steng stoppekranen for gasstilførselen (på stedet). ^ Dersom du ikke finner årsaken til gasslukten, selv om alle gasskraner er stengt, tilkall straks autorisert personell/brannvesen. Før avslutning av arbeidet med igangsetting, vedlikehold, ombygging og reparasjon skal samtlige gassførende deler, fra stengekran til brennerdyse, kontrolleres for tetthet. Pass spesielt på målestussen på gassventilen og på brenneren. Kontrollen skal gjennomføres både med tilkoblet og utkoblet brenner. Dersom flere personer skal læres opp i bruk av rullen, sørg for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem. Ta godt vare på bruksanvisningen! M.-Nr

6 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle maskiner Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon: se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 6 M.-Nr

7 Produsent: Adresse: Miele & Cie. KG Postboks Gütersloh Produktbetegnelse: Varmrulle PM 1318, PM 1418/1421 Dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i følgende EU-direktiver: Tekst/Nr: CE-merket: 2006 EU Maskindirektiv 98/37/EU direktiv for gassapparater 90/396 elektromagnetisk kompabilitet (EMC) 89/336 Utsteder: Miele & Cie. KG, Werk Lehrte Sted, dato: Lehrte, EU - samsvarserklæring Denne erklæringen attesterer at produktet er i samsvar med nevntedirektiver; den sikrer imidlertid ikke produktets egenskaper. Sikkerhetsreglene i den medfølgende produktinformasjonen må følges. EG - Konformitätserklärung Hersteller: Anschrift: Miele & Cie. KG Postfach Gütersloh Produktbezeichnung: Muldenmangel PM 1318, PM 1418/1421 Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein: Text/Nr. EG Maschinenrichtlinie 98/37/EG Gasgeräterichtlinie 90/396 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 89/336 Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2006 Aussteller: Miele & Cie. KG, Werk Lehrte Ort, Datum: Lehrte, Rechtsverbindliche Unterschrift (Krimpmann) Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktinformation sind zu beachten. M.-Nr

8 Maskinbeskrivelse Betjeningspanel 2 Tøykasse 3 Innføringsbord 4 Fingerbeskytter 5 Valse 6 Avlastningsbord 7 Nødbryter 8 Fotbryter 8 M.-Nr

9 Maskinbeskrivelse Hastighetsvelger 2 Temperaturvelger 3 Kontrollampe "Temperatur" 4 Kontrollampe "På" 5 Tast I "På" 6 Tast O "Av" 7 Tast Ö "Revers" 8 Tast y x "Tenningskorreksjon"* 9 Varsellampe "Tenningsfeil"* 8 9 *) Kun gassdrevne tøyruller M.-Nr

10 Maskinbeskrivelse Tast I "På" Etter å ha trykket tasten I "På", lyser kontrollampene "På" og "Temperatur". - Strykesålen varmes opp - Når den valgte temperaturen er nådd, slukker kontrollampen "Temperatur". Ved igjen å trykke tasten I "På", legges strykesålen an mot valsen som starter. Tast O "Av" Ved å trykke tasten O "Av", kobles rullen ut, og strykesålen skilles fra valsen. Tasten Ö "Revers" Koble ut maskinen - strykesålen skilles fra valsen. Trykk på Ö "Revers"-tasten. Valsen reverserer så lenge tasten "Revers" holdes inne. Kontrollampe "På" Etter å ha trykket tasten I, lyser kontrollampen "På". Hastighetsvelger Valsehastigheten kan økes ved å dreie hastighetsvelgeren mot høyre og reduseres ved å dreie den mot venstre. Fotbryter Betjent -pressing, valsen blir stående. Ubetjent -rulling, valsen roterer. Gassbetjente tøyruller: Varsellampe "Tenningsfeil" Lyser ved tenningsfeil i forbindelse med oppvarming eller ved for lavt undertrykk i utluftningsrøret (tilstoppet utluftningsrør). y xtast "Tenningskorreksjon" Tenningsfeil kan tidligst rettes etter et minutt ved betjening av tasten yx "Tenningskorreksjon". Skulle feilen dukke opp ofte, ta kontakt med serviceavdelingen. Kontrollampe "Temperatur" I oppvarmingsfasen lyser kontrollampen. Når temperaturen er nådd, slukker den. Kontrollampe "Serviceposisjon strykesåle" Lyser når strykesålen er i serviceposisjon, og slukker når du går ut av serviceposisjon. Temperaturvelger ß - område = lav temperatur ßß - område = middels temperatur ßßß - område = høy temperatur 10 M.-Nr

11 Sikkerhetsinnretninger Fingerbeskyttelse Maskinbeskrivelse Ikke bruk nødbryteren (kun i nødstilfeller) eller fingerbeskyttelsen til å slå maskinen av til vanlig. Nødbryter På forsiden av venstre sidestolpe. Hvis fingertuppene kommer imellom innføringsbordet og fingerbeskyttelsen, stopper valsen straks, og strykesålen frigjøres fra valsen. Kjøres valsen i revers, har ikke fingerbeskyttelsen noen funksjon. Rullen startes på nytt ved å trykke tasten I "På". Fingerbeskyttelsen er en sikkerhetsinnretning som må kontrolleres hver dag før rullearbeidet begynner. Håndratt På baksiden av høyre sidestolpe. Ved å trykke på denne bryteren stopper valsen straks og strykesålen skilles fra valsen. En nødbryter som er trykket inn, låses opp igjen ved å dreie bryteren til høyre. Ved strømbrudd brukes håndrattet til å skille den varme strykesålen fra den stillestående valsen. Ved å dreie mot klokken blir strykesålen skilt fra valsen, og ved å dreie med klokken går strykesålen mot valsen. Maskinen må kobles fra det elektriske anlegget (skru av hovedbryteren på stedet). M.-Nr

12 Klargjøre tekstilene Tekstilenes beskaffenhet Den ideelle restfuktigheten for et godt resultat ligger rundt 25 til 40 %. Dersom tøyet skylles med varmt vann i siste skylling i vaskemaskinen, resulterer det i en lavere restfuktighet og en kortere rulletid pga. tøyets restvarme. Dette har en energibesparende effekt. Advarsel! Før igangsetting må rullens strykesåle rengjøres ved å kjøre et klede i valsebredde gjennom rullen. Tekstiler som inneholder mer enn 50 % kunststoff (f.eks. dralon), skal ikke kjøres i varmrulle, da kunststoffet smelter ved høy temperatur. Tekstiler med lavere andel av kunststoff kan rulles ved lav temperatur. Klargjøring av tekstilene Av kostnadsbesparende grunner bør tøyet sorteres etter type og tekstil før rullingen starter. Rull først tekstiler av: Perlon, nylon osv. ß - Område deretter Ull, silke ßß - Område og deretter Bomull, lin ßßß - Område Hvis det er nødvendig å stille temperaturen lavere, vil kontrollampen "Temperatur" lyse når temperaturen er sunket til ønsket verdi. Stivetøy skal rulles til slutt for at eventuelle stivelsesrester på strykesålen ikke skal påvirke rullingen av det andre tøyet. Rulletøy med knapper skal føres inn slik at knappene peker mot valsen. Hvis ikke er det fare for at knappene blir ødelagt eller revet av. Legg et klede over glidelåser, metallknapper og metallkroker for å beskytte strykesålen. Spenner av metall- og kunststoff samt ekstremt tykke knapper, (f.eks. kuleknapper), bør fjernes før rulling. 12 M.-Nr

13 Bruk Rulling ^ Skru på hovedbryteren (på stedet). ^ Gassdrevne tøyruller: Åpne kranen til gasstilførselen (på stedet). ^ Still temperaturvelgeren i det riktige temperaturområdet for tekstiltypen. Fibertype Perlon / kunstsilke ß Punktsymboler Temperaturtrinn Lav temperatur Silke / ull ßß Middels temperatur Bomull / lin ßßß Høy temperatur Kontroller at fingerbeskyttelsen virker! Sikkerhetsinnretningen som skal beskytte hendene til brukeren, skal kontrolleres hver dag før arbeidet startes. Maskinen må startes på ny ved å trykke tasten I "På". Innføringsbåndet letter innføringen av tekstilene. ^ Koble inn rullen ved å trykke tasten I "På". Kontrollampene "På" og "Temperatur" lyser og strykesålen varmes opp. Etter at kontrollampen "Temperatur" har slukket, er temperaturen nådd. ^ Trykk tasten I "På" på ny. Strykesålen legges an mot valsen, og valsen roterer. La den rotere ca. 5 min, slik at temperaturen i strykesålen og i valsen blir mest mulig lik. ^ Still hastighetsvelgeren på ønsket valsehastighet. Dersom valsen ikke går rundt og kontrollampen "Serviceposisjon strykesåle" lyser, befinner strykesålen seg i serviceposisjon. Se "Rengjøring og stell, Serviceposisjon". ^ Legg tøystykket parallelt med valsen på båndet foran på innføringsbordet. Glatt det ut og la det føres inn. ^ Ikke rull små tøystykker på samme sted hver gang, bruk hele valsebredden. ^ Når tøy skal presses, trykkes fotbryteren ned. - Valsen blir stående. ^ Pressingen opphører når foten fjernes fra fotbryteren. Rullet tøy kan være svært varmt, når det kommer ut fra strykesålen. Bruk eventuelt vernehansker for å beskytte hendene. ^ Skill strykesålen fra valsen i rullepausene og reduser temperaturen på strykesålen. M.-Nr

14 Bruk Tøyavtager Når rullingen er avsluttet: For at beviklingen skal få tørke, er det viktig at valsen får gå ca. 5 minutter etter at varmen er slått av og strykesålen senket. ^ Slå av rullen med tasten O "Av". ^ Steng kranen for gasstilførselen (på stedet). ^ Skru av hovedbryteren (på stedet). Tøyet skilles fra strykevalsen ved hjelp av tøyavtageren. Det er ikke lenger nødvendig å fjerne tøyet fra valsen for hånd. Hvis en fjær skulle løsne, er det bare å trykke den på plass igjen med hånden.,la rullet tøy avkjøles tilstrekkelig før det legges bort eller stables. Varme tekstiler er selvantennelige og kan føre til brann. 14 M.-Nr

15 Råd Sikring av valsedrift og bevikling I rullepausene og etter rulling skal strykesålen senkes. På denne måten blir både valsedrift og bevikling betydelig avlastet. Tar man ikke hensyn til dette, fører det til en vesentlig forringelse av levetiden. Unngå at rullen kjøres uten tøy! Strømbrudd i løpet av rullingen Ved strømbrudd kan den varme strykesålen skilles fra den stillestående valsen, ved å bruke håndrattet på baksiden av den høyre stolpen. Rattet følger strykesålen under rullingen og kan betjenes for hånd hvis strømmen blir borte. Skru av hovedbryteren på stedet! Ikke rull små tøystykker på samme sted hver gang, bruk hele valsebredden. Ensidig belastning fører til at varmen kun blir avgitt på denne siden og fører til ensidig slitasje på beviklingen. Motorsikring Hvis motorviklingen er blitt for varm på grunn av overbelastning, kobles valsemotoren automatisk ut ved hjelp av en termostat, og strykesålen frigjøres. Etter avkjøling må rullen startes på ny ved å trykke tasten I "På". Ved å dreie mot klokken skilles strykesålen fra valsen. Utluftningssikring* Ved feil på utluftningen i maskinen, kobles oppvarmingen automatisk ut, og varsellampen "Tenningsfeil" lyser. Etter noen minutter kan det bare kaldrulles. Kontroller om utluftningsrøret har tettet seg. Dersom det ikke kan konstateres feil ved utluftningen, ta kontakt med serviceavdelingen. *) gjelder kun gassdrevne tøyruller M.-Nr

16 Utstyrsvarianter tilbakeføring Tilbakeføring Tilbakeføring av tøyet gjør det mulig å ta ut rulletøyet på forsiden. Rullen kan stilles mot veggen. Til slutt legges tilbakeføringen bakover. Nå ledes tøyet til avlastningsbordet. Serviceposisjon tilbakeføring Ved tilbakeføringen ledes tøyet frem på et oppsamlingsbord over fingerbeskyttelseslisten. Når rullekledet skal skiftes, valsen omvikles eller tøyavtagerne skiftes, må tilbakeføringen settes i serviceposisjon.,ikke ta i området mellom oppsamlingsbordet og den roterende valsen. Det er fare for å klemme hendene. ^ Løft opp tilbakeføringen og trykk den bakover.,ved arbeid på beviklingen eller tøyavtagerne, må tilbakeføringen befinne seg i serviceposisjon. Hvis tøyet skal ledes til avlastningsbordet, løftes først tøyplaten bakover på avlastningsbordet. 16 M.-Nr

17 Rengjøring og stell Regelmessig rengjøring og stell av rullen er absolutt nødvendig for beskyttelse av valsedrift og bevikling. Dersom dette ikke overholdes, fører det til en betydelig forringelse av levetiden. Rådene for rulling, rengjøring og stell i "Miele rullepraksis" må absolutt følges. Voksing av strykesålen For å opprettholde strykesålens glideevne, anbefaler vi å vokse strykesålen med jevne mellomrom. Dette gjøres sparsomt med et vokseklede. Voksing av strykesålen bør skje ved temperaturinnstilling ßßß og laveste rullehastighet. ^ For å vokse med voksekledet, strø Strøvoks Originale rengjøringskleder og voks bør kun bestilles gjennom Mieles delelager. Rengjøring av strykesålen Til rengjøring av aluminiumsmulden bør det kun brukes rengjøringsmidler som er godkjent av produsenten. Avleiringer (stivelse -, rester av rengjøringsmidler) kan sette seg fast på strykesålen, derfor må strykesålen avhengig av tilsmussingsgrad, rengjøres minst 1 til 2 ganger ukentlig. Ved lett tilsmussing kan det brukes et klede med Cleanpaste, ved temperaturinnstilling ßßß og laveste rullehastighet. For sterkere tilsmussinger skal rengjøringskledet brukes i forbindelse med rengjøringsmatten, ved laveste temperaturinnstilling og laveste rullehastighet. Etter hver rengjøring skal strykesålen alltid vokses.,ikke bruk grovkornete skuremidler eller rengjøringskleder som er utstyrt med slipepapir! Flere råd finner du i "Miele rullepraksis". Innføringsretning strøvoksen inn i lommen på voksekledet. Ikke bruk for mye voks slik at voksekledet blir for glatt! ^ Før voksekledet loddrett bak fingerbeskyttelsen inn i den varme strykesålen med "den gummierte innsiden av lommen" mot valsen. Før aldri inn kledet med den gummierte siden mot strykesålen. ^ Kledet føres inn i maskinen fra venstre eller høyre i nødvendige avstander over hele arbeidsbredden. M.-Nr

18 Rengjøring og stell Tøyavtagere Serviceposisjon strykesåle I serviceposisjonen er strykesålen adskilt fra valsen, kontrollampen "Serviceposisjon" lyser. Valsen kan ved hjelp av tastetrykk dreies forover eller bakover. Temperatur og valsehastighet kan stilles inn. Gå inn i serviceposisjon ^ Slå av maskinen med tasten O "Av". ^ Drei håndrattet mot klokken, til kontrollampen "Serviceposisjon" lyser. Dersom det er ønskelig å rengjøre fjærene eller rullekledet, å vikle om strykevalsen eller rulle uten tøyavtagere, skal tøyavtagerne løftes slik at de står opp fra strykevalsen. Ved Tilbakeføring må disse settes i serviceposisjon. Når rullen har vært i bruk over lengre tid, må spissene på tøyavtagerne renses for avleiringer (stivelse, smuss osv.). Bare slik kan tøyavtagerne fungere tilfredsstillende. Gassdrevne maskiner Med jevne mellomrom må serviceavdelingen eller fagfolk kontrollere følgende steder for lo og rengjøre dem ved behov: - innvendig i maskinen, - brennerrommet, - brenneren. Strykesålen befinner seg nå i serviceposisjon. ^ Slå på maskinen med tasten I "På" og still temperaturvelgeren på laveste temperatur. ^ Hvis strykesålen er kald, vent til riktig temperatur er nådd, trykk tasten I "På" og la valsen rotere. ^ Ved å holde nede tasten Ö "Revers" dreier valsen bakover. Slippes den, dreier valsen forover igjen. Gå ut av serviceposisjon ^ Slå av maskinen med tasten O "Av". ^ Drei håndrattet med klokken, til kontrollampen "Serviceposisjon" slukker. ^ For normal drift: Slå på maskinen med tasten I "På".,For å unngå driftsfeil (brannfare) er det meget viktig at serviceintervallene overholdes og at vedlikeholdet kun utføres av fagfolk. 18 M.-Nr

19 Rengjøring og stell Bevikling Omvikling eller utskifting av stålull skal bare utføres av Mieles servicefolk.,bruk vernehansker under arbeidet med stålullen. Fare for skade! Sørg for at stålullbeviklingen settes på etter målene. PM 1318 diameter maks. 299 mm (uten klede). PM 1418/1421 diameter maks. 361 mm (uten klede). Fjern rester av stålull på strykesålen. Beviklingsråd for valser med stålull Avtaging av rullekledet ^ Enden på rullekledet må være synlig øverst på valsen. ^ Slå av maskinen og løft opp tøyavtagerne. Ved Tilbakeføring må disse settes i serviceposisjon. ^ Legg enden på rullekledet over innføringsbordet. ^ Drei håndrattet mot klokken til kontrollampen "Serviceposisjon" lyser. Strykesålen er nå i serviceposisjon. ^ Slå på maskinen med tasten I "På" og still temperaturvelgeren på laveste temperatur. Vent til riktig temperatur er nådd. ^ Trykk tasten I "På" og like etter tasten Ö "Revers". ^ Ta rullekledet forsiktig av. Påsetting av rullekledet ^ Det nye rullekledet skal ikke vaskes før bruk. ^ Legg rullekledet på i pilretningen (pilene på beviklingen) når maskinen er varm og strykesålen presset ned. Glatt forkantene av kledet lett ut med en stålbørste og før det inn. La valsen gå i ca min, kutt deretter av overlappende deler, og gre med en stålbørste, som ved innføringen. ^ Slå av tøyrullen med tasten O "Av". PM 1318 diameter maks. 303 mm (med klede) PM 1418/1421 diameter maks. 368 mm (med klede) Vasking av rullekledet Rullekledet skal helst ikke vaskes hvis det bare er litt misfarget (gulfarge er normalt). Vask et klede som er veldig skittent i et kokevaskprogram ved 90 C, sentrifuger og sett det på igjen mens det er fuktig. M.-Nr

20 Rengjøring og stell Beviklingsråd for valser med lamellfjær-belegg En vesentlig forutsetning for at rullen skal fungere feilfritt, ha høy effekt, være vedlikeholdsfri og vare lenge, er bare gitt hvis du bruker det spesielle rullekledet som er konstruert for lamellfjær-belegg. Bare rulletøy med inntil 3 mm tykkelse bør rulles. Tykke tøystykker og tøystykker hvor det er steder med flere lag, høye knapper, gardinringer og lignende kan ødelegge lamellbeviklingen. Etter igangsettingen Ca. 40 arbeidstimer etter igangsettingen, er det en fordel å kutte av rullekledets overlappingsstykke, som har oppstått ved strekking, til ca. 20 mm og gre ut ca. 15 mm med en stålbørste. Da unngås fuktighetsstriper og pressmerker. Den beviklede valsen må være akkurat like tykk alle steder og ligge fast inntil strykesålen overalt. Avtaging av rullekledet Når et nytt rulleklede settes på, skal det vaskes på forhånd i et kokevaskeprogram ved 95 C. Tøyinnføring Klede-ende Klede-start Fase 1 ^ Slå av maskinen med tasten O "Av". ^ Drei håndrattet mot klokken til kontrollampen "Serviceposisjon" lyser. ^ Strykesålen er nå i serviceposisjon. ^ Løft opp tøyavtagerne. Ved Tilbakeføring må disse settes i serviceposisjon. Vasking av rullekledet Gjennom vaskeprosessen blir rullekledet igjen satt i en myk, elastisk, voksfri tilstand med god evne til å oppta fuktighet. Vask det imidlertid så sjelden som mulig i et kokevaskprogram ved 95 C. Etter siste skylling må kledet være absolutt alkaliefritt. Ikke foreta avsyring! Ikke sentrifuger for mye, da unngås bretter. Fase 2 ^ Ta av kledet, som vist på bildene fase 2-4. Fase 3 20 M.-Nr

21 Rengjøring og stell ^ Slå på maskinen med tasten I "På", slik at strykesålen heves mot valsen. ^ La valsen dreie langsomt. Rullekledet må ligge uten bretter. La deretter valsen gå rundt i ca. 5 minutter. Fase 4 ^ Ved avtaging skal kledet tas langsomt og forsiktig av festene til lamellfjær-belegget. ^ Etter ca. 2 timers driftstid skal overlappingsstykket på enden av rullekledet kuttes og det skal gres ut ca. 50 mm lengde med en stålbørste ^ Slå av tøyrullen med tasten O "Av". Rullekledet får en mørkere farge Klede-start Fase 5 ^ Slå på maskinen med tasten I "På" og still temperaturvelgeren på laveste temperatur. ^ Når strykesålen er kald, vent til riktig temperatur er nådd, trykk deretter tasten I "På" og la rullekledet føres gjennom på laveste hastighet, som vist i fase 5. En svak til sterk brunfarging av rullekledet er normalt. Sort farge kan reduseres ved å: alltid bruke hele valsebredden. bruke valsebredden jevnt ved mindre tøystykker og ikke alltid rulle på samme sted. senke strykesålen og redusere temperaturen ved pauser. Påsetting av rullekledet ved valsebevikling med lamellfjær-belegg Rullekledet skal settes på mens det er fuktig. Det vikles i dobbelt lag i ett stykke rundt valsen. Kledet må ikke komme inn under valsekanten! ^ Sett på kilen parallelt med valsen, forkort den til valselengden og klem fast 5 ganger med lamellfjærene i lengden. ^ Legg på kledet. Strykesålen er i serviceposisjon. Trykk tasten I "På" og la rullekledet føres inn ved laveste hastighet, inntil ett lag ligger glatt og uten bretter. ^ Slå av maskinen med tasten O "Av". Drei håndrattet med klokken til kontrollampen "Serviceposisjon" slukker. M.-Nr

22 Symbolene på typeskiltet 1 Maskintype 2 Maskinnummer/byggeår* 3 Spenning/frekvens 4 Styresikring 5 Drivmotor 6 Tallerkendiameter/hastighet* 7 Trommeldata* 8 Trommeldiameter/dybde* 9 Sentrifugehastighet* 10 Trommelinnhold/vekt tørt tøy* 11 Kinetisk energi* 12 Akselerasjonstid* 13 Bremsetid* 14 Oppvarming 15 Elektrooppvarming 16 Sikring (på stedet) 17 Dampoppvarming indirekte* 18 Dampoppvarming direkte* 19 Gassoppvarming 20 Startdato 21 Vannregistrering (DVGW)* 22 Felt for godkjenninger/ce-...(produkt-id- nummer/gass) *)gjelder ikke denne rulletypen Ved feil kontakt Mieles serviceavdeling. Vennligst oppgi type og maskinnummer [Fabr.-No]. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Ved utskifting skal det bare brukes originale reservedeler (Type og maskinnummer [Fabr.-No] må oppgis). Støyutslipp Utslippsverdi på arbeidsplassen L pa < 70 db. 22 M.-Nr

23 Oppstillingsråd Tøyrullen må kun settes i drift av Mieles servicerepresentant eller autoriserte fagfolk. Rullen må ikke plasseres i samme rom som rengjøringsmaskiner, som benytter kjemiske rensemidler for industribruk. Damp som siver ut kan ved gnistdannelse i kommutatormotoren forårsake en kjemisk reaksjon som avgir saltsyre. Dette kan føre til alvorlige skader. Oppstilling av maskinen Maskinen med trerammen transporteres til oppstillingsstedet. Her løftes rullen opp fra trerammen. Under grunnrammene for de to maskinstolpene ved siden av reguleringsføttene er festepunktene for løfteinnretninger som løftebånd eller løftekroker. Pass på at det er fri avstand på minst 350 mm rundt maskinstolpene, slik at det er mulig å komme til kabinettplatene fra sidene. Montering av de fire reguleringsføttene Justering og feste av rullen Ved hjelp av et vater og reguleringsføttene stilles maskinen i lengde og tverretning slik at den står vannrett. Trekk til kontramutrene på føttene til maskinstolpene. Maskinen må festes til gulvet med pluggene og skruene som ligger vedlagt. Boringene for pluggene kan utføres gjennom hullene for festevinklene (se monteringsskjemaet). Løsne drevet til valsen Løsne alle fire skruer på innsiden av høyre sidestolpe, slik at at drevet til sidestolpene løsner. Skru deretter de fire skruene fast igjen. Fjern kontramutteren fra reguleringsføttene, sett på festebraketten, monter kontramutteren og skru reguleringsfoten i maskinstolpen. M.-Nr

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer