OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015"

Transkript

1 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling

2 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål Hovedtrekkene i budsjettet Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A drift) Skatt på eiendom (1A drift) Andre direkte eller indirekte skatter / Andre generelle statstilskudd (1A - drift) Netto finansutgift (1A drift) Bruk og avsetning til fond Overføring til investeringsbudsjettet (1A drift) Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) Tjenesteenhetene Interkommunale samarbeidsordninger Investeringstiltak Årets finansieringsbehov Sum finansiering Endring i drift Folkehelsetiltak Hverdagsmestring Flyktningetjenesten Medfinansiering Barnehager Kommunal vei Grunnskole Helse og familie Kommunal bygningsmasse Leie brannbil Vann og avløp Alternativt pedagogisk opplegg leirskolelignende tilbud Utstyr musikkskolen Midtre Namdal samkommune Rådmannen/Administrasjon Fagområde Oppvekst Kommunens ansvar og forpliktelser innenfor utdanning og oppvekst Oppgaver innen utdanning og oppvekst Vi tilbyr følgende tjenester: Lokale mål sett i forhold til de nasjonale prioriteringer Utdypende kommentarer innenfor utvalgte områder Fagområde Helse og omsorg Nasjonale mål og hovedprioriteringer Generelt Fagområde Kultur Oversikt over ansvars- og tjenesteområder Fagområde Teknisk Innledning Oversikt over ansvars- og tjenesteområder Endringer betalingssatser Endringer betalingssatser Teknisk avdeling Endringer betalingssatser Helse og omsorg Endringer betalingssatser Oppvekst Betaling skolefritidsordning Betaling barnehage Betaling kulturskole VEDLEGG: Kommunalt avgifts regulativ ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP SLAMAVGIFT FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT TILLEGG FOR HENTING AV AVFALL VED AVSTAND OVER 20 M FRA GODKJENT VEG HYTTERENOVASJON

3 6. LEIE AV SKOLELOKALER OG BASSENGET VED OBUS LEIE PÅ LOKALER PÅ ADMINISTRASJONSBYGGET LEIE AV GIMLE IDRETTSHALLEN SAMFUNNSHUSET SAMFUNNSHUS OG IDRETTSHALL SKYTEBANE HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER LEIE AV KOMMUNAL BOLIG ER REGULERT GJENNOM SIGNERT LEIEKONTRAKT: EIENDOMSOPPLYSNINGER VED SALG AV EIENDOMMER GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ( 33-1) TJENESTER SOM SKAL BETALES ETTER MEDGÅTT TID BEHANDLINGSGEBYR PLANSAKER (PBL 12-11) SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN(PBL 12 14) SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN(PBL 19 1 OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS GODKJENNING AV FORETAK M.V. FOR ANSVARSRETT (PBL 22) DISPENSASJON (PBL OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL. 20-1) OPPFØRING AV BOLIGBYGNING OG ANDRE BYGNINGER OPPFØRING AV BOLIGGARASJE OG UTHUS TILBYGG, PÅBYGG, UNDERBYGGING, PLASSERING AV BYGNING, FASADEENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV C) BRUKSENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV D) OPPFØRING AV INNHEGNING MOT VEG, SKILT ELLER REKLAMEINNRETNING (PBL 20-1 BOKSTAV H) OG I) GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN OPPRETTING AV MATRIKKELENHET GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN OPPMÅLINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREAL TIMEPRIS FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVA OPPRETTING AV MATRIKKELENHET - PUNKTFESTE OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT GRENSEJUSTERING AREALOVERFØRING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE PARKERING VED UTFARTSOMRÅDER PARKERING VEDLEGG: Økonomiske oversikter drift og investering VEDLEGG: Detaljert årsbudsjett

4 Årsbudsjettets formål Formålet med årsbudsjettet er å gjennomføre økonomiplan og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger. Årsbudsjett 2015 basert på den regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er fortsatt usikker på hva endelig vedtak i Stortinget blir, men rådmannen har valgt å forholde seg det foreliggende opprinnelige forslaget. Kommunen praktiserer en budsjettprosess med presentasjon av økonomiplan (langtidsbudsjett med handlingsprogram i forhold til kommuneplanen) på vårparten og behandling av budsjett i desember. En revidering av økonomiplanen følger i tillegg behandlingen av årsbudsjettet. Årsbudsjettet er identisk med første år i økonomiplanen Økonomiplanen fokuserer på endringer og prioriteringer. Årsbudsjettet fokuserer på drift og gjennomføring. 1. Hovedtrekkene i budsjettet Overhalla positiv, frisk og framsynt! Med utgangspunkt i visjonen og målsettingene vedtatt i kommuneplan, foregår det en rekke prosesser i Overhalla kommune som tar sikte på å videreutvikle lokalsamfunnet og de kommunale tjenestene. Dette berører blant annet: ledelse/organisering/effektivisering av kommunen, etablering av gode styringssystemer og kvalitetssikring/utvikling av tjenestene, forbedringer av informasjons- og servicenivået ut mot publikum, samarbeid om tjenester med nabokommuner (Midtre Namdal Samkommune) og andre (NAV, rehabilitering, legevakt, m.v.), Overhalla kommune har dyktige medarbeidere som tar ansvar i hverdagen. De viser et stort engasjement i forhold til å yte best mulig tjenester ovenfor innbyggerne. Balansert målstyring Kommuneplanen skal følges opp i det daglige arbeidet som utføres i kommunen. For å sikre at det skjer, jobbes det med et styringssystem for resultatoppfølging (balansert målstyring). Her har vi fokus på oppfølging innen de 4 fokusområdene i kommuneplanen: lokalsamfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. For hver enkelt enhet utarbeides det et styringskort, som inneholder måleindikatorer med tilhørende opplysninger om status og ambisjonsnivå. Dette vil være et viktig og praktisk redskap både for politikerne, rådmannen og organisasjonen for øvrig. Styringskortene for enhetene følges opp med virksomhetsplaner med tiltak som skal bidra til måloppnåelse. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret om oppnådde resultater i forhold til målsettingene. Systemet med styringskort m.v. er kontinuerlig under utvikling/forbedring. Overhalla en miljøkommune Miljøarbeid er i fokus i Overhalla kommune, og er fremhevet i kommuneplanen. Som en av få kommuner i landet ble Overhalla høsten 2007 miljøsertifisert i henhold til ISO-standarden Dette dokumenterer at vi har innarbeidet miljøarbeidet i vårt sentrale styringssystem, slik at vi sikrer en konkret og kvalitetsmessig god oppfølging av de mål og tiltak en setter seg på miljøområdet. Barnehagene og skolene har i en årrekke drevet godt miljøarbeid, dokumentert gjennom ordninger som bl.a. Grønt flagg og Miljøfyrtårn. I tråd med kommunens vedtatte mål var samtlige enheter i løpet av 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn, i tillegg til overordnet ISOsertifisering. 4

5 I 2008 ble det gjennomført en omfattende prosess med utarbeiding av forslag til en klima- og energiplan, samt innarbeide oppfølging av denne i kommunens styringssystem. Revidering av planen er gjennomført. Navnet er nå endret til klima- og miljøplan og ble endelig vedtatt av kommunestyret juni Klima- og miljøplanen blir et viktig styringsverktøy framover for kommunen. Kommunenes oppgaver knyttes i hovedsak til rollen som eier og driver av bygg og ansvaret for lokal og regional arealplanlegging. En har også et ansvar i for miljø- og klimahensyn i byggesaker, og skal føre tilsyn som sikrer at miljøkravet blir i varetatt. Videre er kommunen (via samkommunen) landbruksforvalter og tilrettelegger for avfallshåndtering. Og en har et ansvar som holdningsskaper overfor sine innbyggere, og kan blant annet forme holdninger gjennom miljøkrav ved innkjøp. Økonomiske rammer Sum frie disponible inntekter er for millioner. Dette er en økning på 10 millioner fra foregående år. Kommunens økonomiske rammer bestemmes i det vesentligste av overføringer fra staten som skatt og rammetilskudd. Overføringen utgjør i overkant av 70 % av kommunens samlede inntekter. En oppgavekorrigert sammenlikning viser at Overhalla får en økning i skatt og rammetilskudd på 12 millioner i Samlet overføringen blir 208 millioner. Dem nominelle økningen utgjør 6,3 %. Overhalla en av kommunene i Nord Trøndelag som øker mest. Gjennomsnitt i Nord Trøndelag er på 4,3 % og landet 4,8 %. Antatt lønns- og prisstigning er i statsbudsjettet beregnet å være 3 % for Realveksten angis å bli 3,3 %. I rådmannens forslag til årbudsjett foreslås det en investeringsramme på 83 millioner. 67 millioner dekkes med bruk av lån og 15,5 millioner i momskompensasjon. Som en følge av investeringer vil netto finansutgifter øke med ca 1 million i Netto finansutgifter vil for 2015 bli 18 millioner. Kommunen har i flere år hatt fokus på styrking av økonomien. Omstillingsprosesser er gjennomført for å skape økonomisk handlingsrom for større investeringsbehov. Tiltakene har gitt effekt. I tillegg har overføringen fra staten hatt en positiv utvikling for kommune i senere år. Solid kommuneøkonomi vil også være en viktig forutsetning for å sikre en kontinuitet i et godt velferdstilbud til innbyggerne. Fondsbygging har vært i fokus. Det legges også i årsbudsjetter 2015 opp til styrking av fondsbeholdningen. Rådmannen foreslår at det avsettes 6 millioner til ubundne driftsfond. Det legges opp til at fondet ved utgangen av 2015 vil være ca 19 millioner. I tillegg vil bundne fond bli styrket med 1,5 millioner. Netto driftsresultat som viser hva en har disponibelt til avsetting er i rådmannens budsjettforslag 7,7 millioner. Dette utgjør 2,7 % av kommunens samlede inntekter. Til fordeling drift er for millioner. Dette er en økning på 8,7 millioner. Midlene skal dekke tjenesteproduksjon. Lønn og sosiale utgifter vil for 2015 bli 170 millioner, som er en økning med 5,3 millioner. Kommunal medfinansiering for behandling ved helseforetakene er avviklet. Dette gir reduserte utgifter og inntekter på henholdsvis 4,5 og 4,3 millioner. Det har dermed tilnærmet ingen nettovirkning i budsjettets balanse. Samtidig vil rådmannen påpeke at staten med dette grepet fjerner et av de sentrale elementene i samhandlingsreformen. Ordningen med medfinansiering skulle gi kommunene insentiver til å utvikle kommunehelsetjenesten slik at en både kunne forebygge sykehusinnleggelser og etablere andre tilbud til erstatning for sykehusinnleggelser. Staten har nå ikke introdusert nye virkemidler i samhandlingsreformen. 5

6 Årsbudsjettet for 2015 er i all hovedsak en stabil videreføring av tjenestenivået i For at en skal kunne lykkes med å ha stabilitet videre i tjenestenivået innenfor de rammene som er lagt for 2015, vil stram ressursbruk og budsjettdisiplin være påkrevet. Det vil i liten grad være rom for å øke aktiviteten ved i drifta Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) Budsjettskjema 1A drift viser kommunens netto ramme til tjenesteproduksjon. For kommende år er rammen foreslått til kr 204 millioner og utgjør en økning fra opprinnelig budsjett 2014 på kr 8,7 millioner (4,4 %). Hadde en fulgt statens deflator (3,0 %) på makronivå, hadde økningen vært kr 2,8 millioner lavere. Overhalla har for 2015 noe sterkere inntektsvekst enn gjennomsnittlig/fylket, og dette skyldes bl.a. utgiftsøkninger på enkelte områder og kompenseres gjennom kriterier i inntektssystemet. Økningen i driftsrammen skal dekke lønn- og prisvekst og endringer i tjenesteproduksjon. Under følger budsjettskjema 1A som videre er kommentert pr linje/ post i tabellen. Budsjettskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Renteutg planlagte investeringer Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - Avdrag på lån Avdrag planlegte investeringer Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

7 1.2. Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A drift). Tallen for skatt på inntekt og formue/ rammetilskudd fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett hvor det er beregnet hva den enkelte kommune kan forvente av inntekter i kommende år. Dette er vårt utgangspunkt for budsjetteringen av postene. En har ingen mulighet for direkte påvirkning av denne inntekten, men påvirkes av bl.a antall innbyggere og alderssammensetningen. Skatt og rammetilskudd er frie midler og kan disponeres fritt så lenge en leverer lovpålagte tjenester innenfor gitte kravet. Skatt og rammetilskudd har økt med 6 millioner. Oppgavekorrigerte tall viser en økning på 12 millioner. De vesentligste økningene i rammetilskuddet knyttes til utgiftsutjevningen og utgjør 3,3 millioner. Flere barn i barnehage, økt antall barn i alderen 0-15 år og flere psykisk utviklingshemmede over 16 år er de viktigste faktorene for økningen. Færre eldre, hvorav de over 90 år utgjør den største reduksjonen delen av reduksjon. Det forventes en økning i inntekt av skatt på formue- og inntekt på kr 3,9 millioner. I budsjettforslaget er det i beregningene forutsatt at Overhalla vil få en skatteinntekt pr innbygger som er 74,1 % av landsgjennomsnittet. Vi har benyttet en modell som tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de 3 siste års skatteinntekter. Med en skatteutjevning på 19,5 millioner kommer skatteinntekten på 93,8 % av landsgjennomsnittet. Med andre ord taper Overhalla ca 6 millioner på ikke å ha skatteinntekter på landsnivå. Elementene i rammeoverføringen har endret seg som følgende: (Tall 1000 kr) Endring Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Endringer saldert budsjett Netto inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt Anslag frieinnteter Skatt på eiendom (1A drift) Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer ble innført i 2011 med 2. Satsen ble økt videre til 3 i 2012 og til 4 i Rådmannen foreslår ingen endringer i satsen framover. For næringseiendommer, verker og bruk skrives det ut 7. Dette er den høyeste satsen en har anledning til å bruke. Samlet gir dette en inntekt fra eiendomsskatt på kr 6,2 mill. Hver ekstra promille i eiendomsskatten på boliger/fritidsboliger gir en økt inntekt på ca kr 1 mill. 7

8 Eiendomskatt 2014 Grunnlag Eiendomskatt Boliger Fritidsboliger Næringseiendomer Verker og bruk Sum Eiendomsskatten er en inntekt som kommunestyret kan påvirke med å endre -satsen. For Overhalla ville en med maksimal sats (7 ) på alle typer boliger kunne økt inntekten med kr 3,1 millioner fra foreslått nivå. Tabellen under viser konsekvensen av uendret sats for verker- og bruk og næringseiendommer, men en økning på bolig og fritidseiendommer. I løpet av økonomiplanperioden må spørsmålet om retaksering av eiendommene i kommunen (som grunnlag for beregning av eiendomsskatten) vurderes. Verker og bruk ble sist taksert med virkning fra og øvrige eiendommer fra Hovedregelen er at det skal være alminnelig taksering hvert 10. år. Den siste alminnelige taksering etter eiendomsskatteloven, var den som skjedde med virkning fra Enten må det derfor gjennomføres retaksering av alle eiendommer med virkning fra , eller så må kommunen benytte seg av muligheten for å gjøre unntak (enten utsettelse etter eiendomsskatteloven 8A-3 (2)) eller såkalt kontorjustering etter 8A- 4). Rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette spørsmålet i Andre direkte eller indirekte skatter / Andre generelle statstilskudd (1A - drift) Andre direkte eller indirekte skatter som for Overhalla utgjør kr ,- for kommende år knytter seg i sin helhet til konsesjonsavgiften. Avgiften betales av kraftverkseiere og beregnes og fordeles av NVE ut i fra kraftgrunnlaget og en avgiftssats som ble satt når konsesjonen ble gitt. Avgiftssatsen indeksreguleres hvert 5. år etter SSBs konsumprisindeks. Andre generelle statstilskudd fordeler seg som følgende: 8

9 (Tall i kr 1000,-) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tilskudd veterinærordningen (Overhallas andel) Rentekompensasjon helse fra Husbanken Rentekompensasjon skole fra Husbanken Rentekompensasjons kirkebygg fra Husbanken Integreringstilskudd Netto finansutgift (1A drift) Renteinntekter og utbytte Posten knyttes til renteinntekter av kommunens ledige likviditet gjennom året, og renteinntekt av Startlån. Avkastningen på bankinnskudd er 3 mnd Nibor med tillegg på 1,05 %. En har forutsatt fortsatt lav Nibor og har budsjettert med en renteinntekt på kr ,-. Startlån ordningen er innskrenket i forhold til tidligere. Den skal i større grad enn tidligere gå til de som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomiske evne til å betjene et lån. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Det foreslås at det tas opp 2 millioner i startlån for 2015 til videre utlån. I tabellen ovenfor er det framskrevet forventet gjeld til 2018 i hht vedtatt økonomiplan Tabellen viser en økning i kommunal gjeld. Når det gjelder Startlån er det i tabellen ikke forutsatt at gjelden blir uendret. Dette vil videre påvirke kommunens avdrags- og rentebelastning. Som en sammenlikning med gjeldsutviklingen er det i tabellen tatt inn brutto driftsinntekters utvikling siden Renteutg., provisjoner og andre fin. I beregningen av renteutgiftene for kommende år har en benyttet en gjennomsnittlig rente på nye låneopptak på 3,6 %. Med dagens sammensetning av fast og flytende rente hvor ca 100 millioner er flytende, vil en renteøkning koste ca 1 million pr %-poeng. Kommunen hadde ved utgangen av august % av samlet gjeld knyttet til fastrente. Dagens lave rente bør også være en anledning til å styrke fondsbeholdningen. Dette for å være bedre rustet til å møte perioder hvor renta kan bli høyere. I takt med økt gjeld vil også renteutgiftene økt. Dette begynner å gjøre seg gjeldende i 2015 med en økning på Det er for 2015 år budsjettert med kr 10,7 millioner i renteutgifter. Ser en dette i 9

10 økonomiplansammenheng blir økningen enda større i de to påfølgende årene. Deler av kommunens gjeld knytter seg til selvkostområdene vann og avløp, hvor kapitalkostnadene dekkes av abonnentene og dermed ikke belaster budsjettbalansen i kommunebudsjettet. Avdrag på lån Vi har de senere årene betalt minste tillatte avdrag i tråd med kommunelovens bestemmelser. Nøyaktig beregning kan foretas når regnskapstallene for 2014 foreligger. Det er i budsjettet lagt opp til en økning på 2,4 millioner Bruk og avsetning til fond Overhalla har hatt fokus på styrking av fondsbeholdningen i senere år. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 er styrkingen av disposisjonsfondet i hht til vedtatt økonomiplan for på I tillegg avsettes det fra integreringsordning og det brukes på ettårige tiltak. Med utgangspunkt i budsjett for 2014 og 2015 antas det at disposisjonsfondet vil passere kr 19 millioner i løpet av Dette utgjør ca 7 % av driftsinntektene. Kommunens likviditet har i senere år vært svak og arbeidskapitalen har vært nedadgående. Hovedårsaken knyttes til at en tidligere har brukt mye av disposisjonsfondet, og premieavviket pensjon (forskuddsbetaling av pensjon) har økt. I tillegg er det ikke lenger anledning til å ha ubrukte lånemidler stående i flere år. Som rådmannen har vært inne på tidligere vil det fortløpende være viktig at en prioriterer styrking av egenkapitalen for å kunne levere gode og forutsigbare tjenester i kommende år. Hva angår tilskudd til eksterne er det ikke anledning til å lånefinansiere slike tiltak. En må da benytte driftsmidler/ disposisjonsfond. Disposisjonsfond (tall i kr 1000) Saldo pr 1/ Endring Saldo pr 31/ herav "flyktningefondet" Premieavvik Bundne fond, som er midler knyttet til øremerkede ordninger, viser en total saldo ved inngangen av 2014 på kr 4,1 millioner. Framskrevet vil den ved utgangen av 2015 være kr 5,6 millioner. Selv om midlene er øremerket, vil de påvirke og er en del av kommunens totale likviditet. For flere av VAR(FS)-områdene (vann, avløp, renovasjon, feiing, slamtømming) har selvkostfondene vært oppbrukt/lave. Vi bør unngå å bygge opp for store fond, men ser behovet for å ha noe til justere svingninger med. For 2015 er det fra rådmannen lagt opp til uendrede gebyrene innenfor vann, avløp, og feiing. Renovasjonen vil øke med 3,5 % som er i hht til forslag fra representantskapet i MNA. Området slamtømming har over år dratt med seg et underskudd, og en har ingen fondsmidler. Det er derfor foreslått at årsgebyret økes til kr inkl mva. Skille mellom stor og liten tank tas bort. Til sammenlikning er årsgebyret for avløp kr inkl mva. Rådmannen har i budsjettforslaget forutsatt selvkostfondene styrkes med ca kr 1,5 millioner i Det er for vann og avløp tatt høyde for økte kostnader knyttet til investeringene som er foreslått i tiltaksplan for vann og avløp. 10

11 Vann Utgifter Inntekter Avsetning fond Akkumulert fond Avløp Utgifter ,5 4978,5 5032,5 Inntekter Avsetning fond ,5 411,5 357,5 Akkumulert fond , ,5 Feiing Utgifter Inntekter Avsetning fond Akkumulert fond I kalkylen for slambehandling er det forutsatt en økning i gebyret i hht til avgiftsregulativet. Slambehandling Utgifter Inntekter Avsetning fond Akkumulert fond Akkumulert underskudd Renovasjon Utgifter Inntekter Avsetning fond Akkumulert fond Overføring til investeringsbudsjettet (1A drift) Det er ikke budsjettert med overføring av driftsmidler til finansiering av investeringer for Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) er det i rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 kr ,- til tjenesteproduksjon. Tallen i skjema 1B viser lønnsutgifter og sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester. Overføringsutgifter og avskrivningskostnader. Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelser. Med andre ord alt av poster som ikke fremkommer i skjema 1A. I budsjettskjema 1B fremkommer rammene for hovedansvarsområdene. Dette er rammene som av kommunestyret tildeles rådmannen (administrasjonen). Skulle det vise seg at en får behov for flytte mellom rammene i løpet av budsjettåret skal dette behandles av kommunestyret. Innenfor rammene er administrasjonen delegert myndighet til budsjettjustering. 11

12 Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett Politiske styringsorganer Stabs- og støttefunksjoner Fagområde oppvekst Fagområde helse/sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag Midtre Namdal Samkommune Sum fordeling drift (til skjema 1A) Tjenesteenhetene Overhalla er organisert som en tonivå-modell med tjenesteenheter. De er delegert budsjett og personal ansvar for sine virksomheter. De tildeles i forbindelse med behandling av årsbudsjettet en netto ramme av rådmannen. Under fremgår rammen til den enkelte enhet. Dette er i hht til rådmannens forslaget til årsbudsjett 12

13 Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett (tall i kr 1000) Styrings-/kontrollorganer Rådmannen IKT-ansvarlig Servicesenteret Rektor Obus Rektor Hunn skole Rektor Øysletta skole Styrer Ranemsletta barnehage Styrer Skage barnehage Styrer Moamarka barnehage Fagsjef oppvekst Leder sosialkontor Overhalla sykeheim Hjemmetjenester Helse og familie Fagsjef helse Kultursjefen Teknisk sjef Feietjeneste Vannforsyning Avløp Avfallsbehandling Slambehandling Kommunal bygningsmasse Samferdselsformål Landbruk og miljø Overhalla Næringssjefen Landbruk/skog/natur/miljø Skatter, rammetilskudd Renter, avdrag m.v Interne finansieringstransaksjoner Politisk styring Administrasjon Skatteoppkreveren Informasjonsteknologi og kvalitet IT fagsystemer Kalkulerte renter og avskrivninger Sentralbord Lønn- og regnskapsavd PP-tjenesten Barnevern Legevakt Kommuneoverlegen NAV Utviklingsavdelingen Miljø- og landbruksforvaltningen Midtre Namdal Samkommune

14 1.10. Interkommunale samarbeidsordninger Overhalla er tilsluttet mange samarbeidsordninger. Flere av ordningene er delegert myndighet til å utføre lovpålagte tjenesteproduksjon. De fleste av slike oppgaver er organisert i Midtre Namdal samkommune. Tekst: (tall i kr 1000) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Ped.psyk tjeneste (PPT) Namsos Midtre Namdal avfallsselskap (MNA) Overhalla Skjenkekontroll i Namdal Namsos Legevaktsamarbeid i Namdal (LINA) Namsos vaktsentral for N-T Namsos Namdal rehabiliteringssenter Høylandet Namas Høylandet Kirkelig fellesråd Namsos MNS-samarbeid: Skatteoppkrever Namsos Kommuneoverlege MNS (inkl. folkeh.) Namsos Legevaktsambeid Namsos Miljø og landbruk Overhalla/Namdals eid Utviklingsavdelingen Namsos Barnevern Namsos IT fagsystemer Namsos It infrastruktur Namsos Adm samkommunen Namsos Politisk samkommunen Namsos Samhandlings-reformen Namsos Nav Namsos Sentralbord Namdalseid Lønn- og regnskapsavd. Namsos PPT Namsos Kalkulatoriske kostnader Sum alle samarbeidsordninger Vertskommune:

15 2. Investeringstiltak 2014 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Fi nansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Årets finansieringsbehov Investering i anleggsmidler I rådmannens forslag til kommende års investeringsbudsjett er den totale rammen på kr 83,1 millioner. Spesifiseringen av rammen fremkommer av regnskapsskjema 2B (se under). Utlån og forskutteringer Som medlem av Kommunenes landspensjon (KLP) er en forpliktet til å bidra til styrking av selskapets egenkapital. Dette for at de skal kunne møte framtidig vekst og generere nødvendig avkastning. Innbetalingen har i senere år vært årlig og vil for kommende år utgjøre kr for Overhalla. Innskuddet skal bokføres i investeringsregnskapet, slik at det ikke får driftseffekt. En har videre ikke anledning til å finansiere innskuddet med bruk av lån. Rådmannen vil for 2015 foreslå at innskuddet dekkes med bruk av ubundne investeringsfond. Som en har vært inne på ovenfor er det fra Husbanken lagt opp til nye regler for tildeling av Startlån. Med utgangspunkt i dette foreslår rådmannen at lånerammen settes til 2 millioner for Avdrag på lån Ca 26 millioner av kommunens samlede gjeldsbelastning vil ved starten av 2015 være knyttet til Startlån. Avdrag for slike lån skal i hht kommuneloven bokføres i investeringsregnskapet. Siste låneopptakene er foretatt i Husbanken med avdragsfritak. Beregnet avdrag for kommende år er satt til kr 2,7 millioner. Mottatte avdrag av Startlån skal avkortet benyttes til nedbetaling av gjeld. Avsetninger Posten gjelder avsetninger til fond og tilbakeføring av udekkede investeringer. Det foreligger i forslag til årsbudsjett 2015 ingen slik avsetninger. 15

16 2.2. Sum finansiering Bruk av lån Ut fra planlagte investeringer og utlån er det totalt et lånebehov på kr Av dette knyttes 2 millioner til Startlån. Investeringsprosjekter skal, slik som driftsregnskapet, være årsavhengig. Inntekter fra slag av anleggsmidler Overhalla har i senere år investert en god del i nye tomtefelt da etterspørselen har vært stor. Det har vært en bevisst politikk til at en skal ha byggeklare tomter. Prisen på tomtene varierer noe avhengig av beliggenhet. Med utgangspunkt i forespørsel om tomter og erfaringer fra tidligere år antar en at en vil kunne selge 4 tomter i I tillegg forventer en at en vil kunne selge den gamle brannbilen. Tilskudd til investeringer Det anslås nøkternt vurdert at vi skal kunne få kr i støtte til investering i ny sentralvarmeanlegg ved OBUS. Fastsettes av Enova. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner For 2015 budsjetteres kr i mottatte avdrag fra låntakere av Startlån. I tillegg får vi erfaringsvis en god del ekstraordinære nedbetalinger av slike lån. Ekstraordinære nedbetalinger skal kommunen uavkortet bruke til nedbetaling av lån. En har pr d.d. ingen signaler på slike nedbetalinger, og har derfor ikke budsjettert med det. Skulle det vise seg at en vil motta slike innbetalinger vil praksisen være at rådmannen legge fram forslag til budsjettendring ved tertialrapporteringene til kommunestyret. Overføring fra driftsregnskapet Det er ikke budsjettert med overføringer fra driftsregnskapet i

17 Budsjettskjema 2B - investering Budsjett Budsjett Utbygging Svarlia boligfelt Utbygging Skageåsen boligfelt Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt Nytt brannalarmanlegg ved Helsesenteret/ Sykeheim etter stormen november Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning Vegadressering Forprosjekt "gamle barnehage tomt" Vegbelysning fv 17 - OCEM Membraner Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg Nødstrømsagregat Bilgarasje - helse og familie Kommunal veg - adkomstveg OCEM Tank bil brannvesenet Stedsutvikling - adm bygget Utbedring ras Steinvegen Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid Nytt varmeanlegg Hunn skole Ny barneskole OBUS Ny barnehage Skage Pc utstyr Obus El biler jf klima og miljøplan Brannbil Brannstasjon (forprosjekt 300' og hms tiltak 3 millioner) El-tavle adm bygget Hms tiltak Signalanlegg Sykeheimen Hms tiltak garderober Rehabillitering av eksisterende og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten Reguleringsplan - Skage industriområde stk pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen Overbygg 4 pumpestasjoner à Høydebaseng Skage Bunnplate høydebaseng Ryggahøgda Sum investering Administrasjonsbygget Det ble i 2014 bevilget til utvending oppussing av administrasjonsbygget. Mye er gjennomført i 2014, men det gjenstår fortsatt som overføres til 2015 for sluttføring av prosjektet. Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid Jobben som i hovedsak skal utføres av elever fra byggfaglinja ved Olav Dun videregående skole er i gang, men vil ikke kunne bli sluttført før i løpet av Det overføres av rammen til Nytt varmeanlegg Hunn skole Gammelt biovarmeanlegg (flisfyring) ved Hunn skole er utslitt og utrangert. Arbeidet med å utrede alternative løsninger er i gang. Det er bevilget til forprosjektet, hvorav er gått med i Det forventes i tillegg en anslagsvis kostnad på 2,5 millioner til nytt anlegg. Rådmannen vil legge fram sak når forslag til løsning foreligger. 17

18 Ny barneskole OBUS Prosjektet er godt i gang og skal være klart til bruk fra høsten Sluttføring i I forhold til fremdriftsplan vil kostnadsrammen for 2015 være på 58,3 millioner inkl mva. Totalrammen for hele prosjektet er satt til 105 millioner. Skolen bygges for 230 elever. Bygget oppføres i energieffektiv passivhusstandard. Skage barnehage Det foreslås bygging av ny barnehage på Skage. Se egen sak i samme møte med forslag til løsning. Rammen er i revidert økonomiplan satt til 43 millioner. Det antas at en vil kunne starte byggingen i 2015 med en årsramme på 10,7 millioner, 25 % av totalrammen. Pc-utstyr Obus Dagens stasjonære PC er ved barneskolen er i all hovedsak utdaterte. I forbindelse med bygging av ny barneskole ved OBUS er det behov for utskifting og supplering av barneskolens datautstyr. Det vil være behov for utstyr som er mindre plasskrevende enn i dag. Det legges opp til bedre tilgjengelighet til datautstyr i klassene og færre elever pr. pc/nettbrett. Elbiler I klima- og miljøplanen er det vedtatt en målsetting om 80 % elbiler innen 2017 og 100 % innen Det er med utgangspunkt i dette foreslått gradvis utskifting av eksisterende biler. Rådmannen forslår at det avsettes kr i 2015 til formålet. Det fremmes egen sak om dette når konkretisert forslag er klart. Brannbil Kommunens brannbil har i senere tid hatt flere større motorhavarier. Se egen sak i kommunestyret med vedtatt anskaffelse. Det leies inntil videre inn erstatningsbil til ny brannbil er leveringsklar. Brannstasjon Dagens brannstasjon har ikke tilfredsstillende garderobeforhold. Skifte av klær foregår i bilgarasje hvor det ofte er eksos. Rådmannen ser det som nødvendig å starte prosess med utbedring av forholdene og foreslår at det bevilges til forprosjekt i Det legges videre inn en anslagsvis sum på 3 mill. kr. til formålet i Endelig forslag til løsning fremmes som egen sak når forprosjekt er gjennomført. El-tavle administrasjonsbygget (Hms-tiltak) El-tavla i administrasjonsbygget er ikke i henhold til HMS-krav som stilles. Det er påkrevet å iverksette tiltak snarest. Tiltaket er kostnadsberegnet, og det avsettes kr til formålet. Signalanlegg Sykeheimen Eksisterende sykesignalanlegg er gammelt. En får ikke service og deler til anlegget. Det er stor usikkerhet til driftssikkerheten med anlegget. Planlegging av utskifting av anlegget er igangsatt og utskifting bør iverksettes snarest og når framtidsrettet løsning er avklart. Det foreslås en foreløpig ramme på kr Fremmes som egen sak ca. februar Hms-tiltak garderober svømmehall og Gimle Det foreslås avsatt kr til restaurering/oppussing av garderober. Dette er påkrevde oppgaver og gjelder svømmehallen og Gimle. Det har vært kontroll ved garderobeanlegg ved svømmehallen som slår fast at det vil være påkrevet med slik rehabilitering av garderobeanlegget for fortsatt drift av svømmehallen. Garderobene på Gimle er slitt og har vært modne for restaurering i mange år. 18

19 Rehabilitering garderober til hjemmetjenesten Se egen sak vedtatt i kommunestyret Det er bevilget til formålet. Reguleringsplan - Skage industriområde Se eget vedtak i kommunestyret. Det er avsatt til utarbeidelse av ny reguleringsplan for Skage industriområde. Vann og avløp Det er i plan for vann og avløp foreslått en samlet investering i ,6 millioner. Investeringen knyttes til 2 nye pumpestasjoner, overbygg eksisterende pumpestasjoner, forprosjekt høydebasseng Skage og ny bunnplate for Ryggahøgde høydebasseng. 3. Endring i drift 3.1. Folkehelsetiltak Rammen for folkehelsetiltak ble satt til i Målet i økonomiplanen har vært at en skulle komme opp på Rammen foreslås økes til i Planlegging av konkrete forslag til tiltak pågår er Friluftslivets år. I den forbindelse er det startet planlegging av satsing på nærturprosjekter i hele kommunen, jfr. vedtatt klima- og miljøplan. I tillegg vil en i 2015 starte arbeidet med å utvikle Overhalla som sykkelkommune, også dette jfr vedtatt klima- og energiplan. I 2014 var Aktiv Overhalla en stor og vellykket satsing. Fellesprosjekter av denne typen i kommunen er aktuelt fortløpende framover. Rådmannen har forventninger til at kommunen kan initiere og bidra til synlige og positive satsinger på folkehelsetiltak i Hverdagsmestring Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter som å stelle seg selv, lage mat, gå til butikken etc. Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres. Den skiller seg også fra ordinære pleie- og omsorgstjenester ved at pleie, praktisk hjelp og bistand ikke gis før brukerne har fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensiale. Dette blir fremtidens måte å jobbe på, for at vi skal kunne imøtekomme fremtidens behov, med økende antall eldre, og med mindre tilgang på helsepersonell. Det vil i 2015 utarbeides en prosjektplan som fremmes til politisk behandling. Det avsettes kr til formålet. Dekkes med bruk av disposisjonsfond Flyktningetjenesten Samlet ramme for tjenesten øker med 1,5 millioner i Det er da forutsatt bosetting av 10 nye flyktninger. I tillegg er det forventet 23 nye i forbindelse med familiegjenforening. Det er stor usikkerhet til om alle gjenforeninger blir gjennomført i løpet av året. Rådmannen må derfor komme med eventuelle revidering av budsjett ved tertialrapporteringen til kommunestyret. I takt med økning i antall brukere av tjenesten vil også integreringstilskuddet øke. I forutsetningene som er lagt for budsjettet tilskuddet øke med 3,9 millioner Medfinansiering Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett 2015 foreslått at ordningen med kommunal medfinansering opphører. Budsjettramme er i ,5 millioner. Kommunen blir trukket 4,3 millioner i innbyggertilskuddet for 2015 og slipper tilsvarende utgifter. 19

20 3.5. Barnehager Gammelstua barnehage økte fra høsten 2014 kapasiteten med nytt bygg fra 18 til 30 plasser og har rett til større kommunal tilskudd. Dette får helårseffekt i 2015 som medfører en økning på Total overføring er 3,7 millioner. I tillegg til overføringer til Gammelstua barnehage er det innbyggere i Overhalla som har barnehageplass i private barnehager i andre kommuner, og som kommunen må refundere. Med utgangspunkt i tallgrunnlag for høsten 2014 må posten økes med i Total ramme blir da 1,3 millioner for refusjon andre kommuner. Etterspørselen etter styrket tilbud ved barnehagene er økende. I forhold til målsettingen om tidlig innsats og konkrete, individuelle behov mener rådmannen at rammen må økes med Den totale rammen vil etter det være på 1 mill. kr Kommunal vei Erfaringer fra årets og tidligere års drift tilsier at rammene er knappe i forhold til vedlikeholdsbehovet. En hittil snøfattig vinter er trolig redningen i 2014 for å unngå overskridelser. Rådmannen mener at det ikke vil være realistisk å holde en akseptabel standard innenfor dagens ramme. Det foreslås derfor en økning på kr Tilsvarende økning ble gjort for Total ramme vil for 2015 være i overkant av 6 millioner Grunnskole Overhalla har gjesteelever i andre kommuner. I tillegg gis det undervisning i Overhalla til elever fra andre kommuner. Morkommunen er ansvarlig for dekning av kostnader for slik undervisning. For kommende år antas det at en får en nettoøkning på Helse og familie Nye brukere i tjenesten for funksjonshemmede med behov for andre tjenester enn eksisterende tilbud. Rammen økes med kr Kommunen kjøper plasser ved Namas Vekst AS. Etterspørselen etter slike plasser har økt. Rammen økes med for kommende år. Sentralkjøkkenet har behov for utskifting av en dampkoker og pakkemaskin. Det avsettes som et ettårig tiltak. Dekkes med bruk av disposisjonsfond Kommunal bygningsmasse. Ut fra erfaringer etter oppstart av nytt barnehagebygg, ser en at gulvbelegget i et par rom for de minste barna ved Ranemsletta barnehage bør skiftes ut med mykere/tykkere gulvbelegg for bedre komfort for barn og voksne. Foreslås utført innen en ramme på kr og dekkes med bruk av disposisjonsfond. Gimle er et av kommunens bygg som forholdsmessig har et høyt energiforbruk. Som strakstiltak bevilges det kr til alternativ energiløsning. Det er fortrinnsvis tenkt luft-til-luft varmepumper hvor en ordinær drift krever 1,5-2 kw og kan gi 5-7 kw som varme. Tiltaket dekkes med bruk av disposisjonsfond og vil være en hurtig inntjent investering. I hht til økonomiplanen var det forutsatt reduserte i driftskostnader ved ny barneskole på OBUS fra høsten Kr fra høsten Helårseffekt på kr fra Dette er det i årsbudsjettet tatt høyde for. 20

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer