OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015"

Transkript

1 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling

2 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål Hovedtrekkene i budsjettet Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A drift) Skatt på eiendom (1A drift) Andre direkte eller indirekte skatter / Andre generelle statstilskudd (1A - drift) Netto finansutgift (1A drift) Bruk og avsetning til fond Overføring til investeringsbudsjettet (1A drift) Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) Tjenesteenhetene Interkommunale samarbeidsordninger Investeringstiltak Årets finansieringsbehov Sum finansiering Endring i drift Folkehelsetiltak Hverdagsmestring Flyktningetjenesten Medfinansiering Barnehager Kommunal vei Grunnskole Helse og familie Kommunal bygningsmasse Leie brannbil Vann og avløp Alternativt pedagogisk opplegg leirskolelignende tilbud Utstyr musikkskolen Midtre Namdal samkommune Rådmannen/Administrasjon Fagområde Oppvekst Kommunens ansvar og forpliktelser innenfor utdanning og oppvekst Oppgaver innen utdanning og oppvekst Vi tilbyr følgende tjenester: Lokale mål sett i forhold til de nasjonale prioriteringer Utdypende kommentarer innenfor utvalgte områder Fagområde Helse og omsorg Nasjonale mål og hovedprioriteringer Generelt Fagområde Kultur Oversikt over ansvars- og tjenesteområder Fagområde Teknisk Innledning Oversikt over ansvars- og tjenesteområder Endringer betalingssatser Endringer betalingssatser Teknisk avdeling Endringer betalingssatser Helse og omsorg Endringer betalingssatser Oppvekst Betaling skolefritidsordning Betaling barnehage Betaling kulturskole VEDLEGG: Kommunalt avgifts regulativ ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP SLAMAVGIFT FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT TILLEGG FOR HENTING AV AVFALL VED AVSTAND OVER 20 M FRA GODKJENT VEG HYTTERENOVASJON

3 6. LEIE AV SKOLELOKALER OG BASSENGET VED OBUS LEIE PÅ LOKALER PÅ ADMINISTRASJONSBYGGET LEIE AV GIMLE IDRETTSHALLEN SAMFUNNSHUSET SAMFUNNSHUS OG IDRETTSHALL SKYTEBANE HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER LEIE AV KOMMUNAL BOLIG ER REGULERT GJENNOM SIGNERT LEIEKONTRAKT: EIENDOMSOPPLYSNINGER VED SALG AV EIENDOMMER GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ( 33-1) TJENESTER SOM SKAL BETALES ETTER MEDGÅTT TID BEHANDLINGSGEBYR PLANSAKER (PBL 12-11) SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN(PBL 12 14) SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN(PBL 19 1 OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS GODKJENNING AV FORETAK M.V. FOR ANSVARSRETT (PBL 22) DISPENSASJON (PBL OG 19-3) TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL. 20-1) OPPFØRING AV BOLIGBYGNING OG ANDRE BYGNINGER OPPFØRING AV BOLIGGARASJE OG UTHUS TILBYGG, PÅBYGG, UNDERBYGGING, PLASSERING AV BYGNING, FASADEENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV C) BRUKSENDRING M.V. (PBL 20-1 BOKSTAV D) OPPFØRING AV INNHEGNING MOT VEG, SKILT ELLER REKLAMEINNRETNING (PBL 20-1 BOKSTAV H) OG I) GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN OPPRETTING AV MATRIKKELENHET GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN OPPMÅLINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREAL TIMEPRIS FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVA OPPRETTING AV MATRIKKELENHET - PUNKTFESTE OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT GRENSEJUSTERING AREALOVERFØRING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE PARKERING VED UTFARTSOMRÅDER PARKERING VEDLEGG: Økonomiske oversikter drift og investering VEDLEGG: Detaljert årsbudsjett

4 Årsbudsjettets formål Formålet med årsbudsjettet er å gjennomføre økonomiplan og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon så langt dette er mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at kommunen leverer tjenester som mest mulig samsvarer med statens og innbyggernes forventninger. Årsbudsjett 2015 basert på den regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er fortsatt usikker på hva endelig vedtak i Stortinget blir, men rådmannen har valgt å forholde seg det foreliggende opprinnelige forslaget. Kommunen praktiserer en budsjettprosess med presentasjon av økonomiplan (langtidsbudsjett med handlingsprogram i forhold til kommuneplanen) på vårparten og behandling av budsjett i desember. En revidering av økonomiplanen følger i tillegg behandlingen av årsbudsjettet. Årsbudsjettet er identisk med første år i økonomiplanen Økonomiplanen fokuserer på endringer og prioriteringer. Årsbudsjettet fokuserer på drift og gjennomføring. 1. Hovedtrekkene i budsjettet Overhalla positiv, frisk og framsynt! Med utgangspunkt i visjonen og målsettingene vedtatt i kommuneplan, foregår det en rekke prosesser i Overhalla kommune som tar sikte på å videreutvikle lokalsamfunnet og de kommunale tjenestene. Dette berører blant annet: ledelse/organisering/effektivisering av kommunen, etablering av gode styringssystemer og kvalitetssikring/utvikling av tjenestene, forbedringer av informasjons- og servicenivået ut mot publikum, samarbeid om tjenester med nabokommuner (Midtre Namdal Samkommune) og andre (NAV, rehabilitering, legevakt, m.v.), Overhalla kommune har dyktige medarbeidere som tar ansvar i hverdagen. De viser et stort engasjement i forhold til å yte best mulig tjenester ovenfor innbyggerne. Balansert målstyring Kommuneplanen skal følges opp i det daglige arbeidet som utføres i kommunen. For å sikre at det skjer, jobbes det med et styringssystem for resultatoppfølging (balansert målstyring). Her har vi fokus på oppfølging innen de 4 fokusområdene i kommuneplanen: lokalsamfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. For hver enkelt enhet utarbeides det et styringskort, som inneholder måleindikatorer med tilhørende opplysninger om status og ambisjonsnivå. Dette vil være et viktig og praktisk redskap både for politikerne, rådmannen og organisasjonen for øvrig. Styringskortene for enhetene følges opp med virksomhetsplaner med tiltak som skal bidra til måloppnåelse. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret om oppnådde resultater i forhold til målsettingene. Systemet med styringskort m.v. er kontinuerlig under utvikling/forbedring. Overhalla en miljøkommune Miljøarbeid er i fokus i Overhalla kommune, og er fremhevet i kommuneplanen. Som en av få kommuner i landet ble Overhalla høsten 2007 miljøsertifisert i henhold til ISO-standarden Dette dokumenterer at vi har innarbeidet miljøarbeidet i vårt sentrale styringssystem, slik at vi sikrer en konkret og kvalitetsmessig god oppfølging av de mål og tiltak en setter seg på miljøområdet. Barnehagene og skolene har i en årrekke drevet godt miljøarbeid, dokumentert gjennom ordninger som bl.a. Grønt flagg og Miljøfyrtårn. I tråd med kommunens vedtatte mål var samtlige enheter i løpet av 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn, i tillegg til overordnet ISOsertifisering. 4

5 I 2008 ble det gjennomført en omfattende prosess med utarbeiding av forslag til en klima- og energiplan, samt innarbeide oppfølging av denne i kommunens styringssystem. Revidering av planen er gjennomført. Navnet er nå endret til klima- og miljøplan og ble endelig vedtatt av kommunestyret juni Klima- og miljøplanen blir et viktig styringsverktøy framover for kommunen. Kommunenes oppgaver knyttes i hovedsak til rollen som eier og driver av bygg og ansvaret for lokal og regional arealplanlegging. En har også et ansvar i for miljø- og klimahensyn i byggesaker, og skal føre tilsyn som sikrer at miljøkravet blir i varetatt. Videre er kommunen (via samkommunen) landbruksforvalter og tilrettelegger for avfallshåndtering. Og en har et ansvar som holdningsskaper overfor sine innbyggere, og kan blant annet forme holdninger gjennom miljøkrav ved innkjøp. Økonomiske rammer Sum frie disponible inntekter er for millioner. Dette er en økning på 10 millioner fra foregående år. Kommunens økonomiske rammer bestemmes i det vesentligste av overføringer fra staten som skatt og rammetilskudd. Overføringen utgjør i overkant av 70 % av kommunens samlede inntekter. En oppgavekorrigert sammenlikning viser at Overhalla får en økning i skatt og rammetilskudd på 12 millioner i Samlet overføringen blir 208 millioner. Dem nominelle økningen utgjør 6,3 %. Overhalla en av kommunene i Nord Trøndelag som øker mest. Gjennomsnitt i Nord Trøndelag er på 4,3 % og landet 4,8 %. Antatt lønns- og prisstigning er i statsbudsjettet beregnet å være 3 % for Realveksten angis å bli 3,3 %. I rådmannens forslag til årbudsjett foreslås det en investeringsramme på 83 millioner. 67 millioner dekkes med bruk av lån og 15,5 millioner i momskompensasjon. Som en følge av investeringer vil netto finansutgifter øke med ca 1 million i Netto finansutgifter vil for 2015 bli 18 millioner. Kommunen har i flere år hatt fokus på styrking av økonomien. Omstillingsprosesser er gjennomført for å skape økonomisk handlingsrom for større investeringsbehov. Tiltakene har gitt effekt. I tillegg har overføringen fra staten hatt en positiv utvikling for kommune i senere år. Solid kommuneøkonomi vil også være en viktig forutsetning for å sikre en kontinuitet i et godt velferdstilbud til innbyggerne. Fondsbygging har vært i fokus. Det legges også i årsbudsjetter 2015 opp til styrking av fondsbeholdningen. Rådmannen foreslår at det avsettes 6 millioner til ubundne driftsfond. Det legges opp til at fondet ved utgangen av 2015 vil være ca 19 millioner. I tillegg vil bundne fond bli styrket med 1,5 millioner. Netto driftsresultat som viser hva en har disponibelt til avsetting er i rådmannens budsjettforslag 7,7 millioner. Dette utgjør 2,7 % av kommunens samlede inntekter. Til fordeling drift er for millioner. Dette er en økning på 8,7 millioner. Midlene skal dekke tjenesteproduksjon. Lønn og sosiale utgifter vil for 2015 bli 170 millioner, som er en økning med 5,3 millioner. Kommunal medfinansiering for behandling ved helseforetakene er avviklet. Dette gir reduserte utgifter og inntekter på henholdsvis 4,5 og 4,3 millioner. Det har dermed tilnærmet ingen nettovirkning i budsjettets balanse. Samtidig vil rådmannen påpeke at staten med dette grepet fjerner et av de sentrale elementene i samhandlingsreformen. Ordningen med medfinansiering skulle gi kommunene insentiver til å utvikle kommunehelsetjenesten slik at en både kunne forebygge sykehusinnleggelser og etablere andre tilbud til erstatning for sykehusinnleggelser. Staten har nå ikke introdusert nye virkemidler i samhandlingsreformen. 5

6 Årsbudsjettet for 2015 er i all hovedsak en stabil videreføring av tjenestenivået i For at en skal kunne lykkes med å ha stabilitet videre i tjenestenivået innenfor de rammene som er lagt for 2015, vil stram ressursbruk og budsjettdisiplin være påkrevet. Det vil i liten grad være rom for å øke aktiviteten ved i drifta Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) Budsjettskjema 1A drift viser kommunens netto ramme til tjenesteproduksjon. For kommende år er rammen foreslått til kr 204 millioner og utgjør en økning fra opprinnelig budsjett 2014 på kr 8,7 millioner (4,4 %). Hadde en fulgt statens deflator (3,0 %) på makronivå, hadde økningen vært kr 2,8 millioner lavere. Overhalla har for 2015 noe sterkere inntektsvekst enn gjennomsnittlig/fylket, og dette skyldes bl.a. utgiftsøkninger på enkelte områder og kompenseres gjennom kriterier i inntektssystemet. Økningen i driftsrammen skal dekke lønn- og prisvekst og endringer i tjenesteproduksjon. Under følger budsjettskjema 1A som videre er kommentert pr linje/ post i tabellen. Budsjettskjema 1A - drift Regnskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Renteutg planlagte investeringer Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - Avdrag på lån Avdrag planlegte investeringer Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Etårstiltak dekke med ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

7 1.2. Skatt på inntekt og formue/ ordinært rammetilskudd (1A drift). Tallen for skatt på inntekt og formue/ rammetilskudd fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett hvor det er beregnet hva den enkelte kommune kan forvente av inntekter i kommende år. Dette er vårt utgangspunkt for budsjetteringen av postene. En har ingen mulighet for direkte påvirkning av denne inntekten, men påvirkes av bl.a antall innbyggere og alderssammensetningen. Skatt og rammetilskudd er frie midler og kan disponeres fritt så lenge en leverer lovpålagte tjenester innenfor gitte kravet. Skatt og rammetilskudd har økt med 6 millioner. Oppgavekorrigerte tall viser en økning på 12 millioner. De vesentligste økningene i rammetilskuddet knyttes til utgiftsutjevningen og utgjør 3,3 millioner. Flere barn i barnehage, økt antall barn i alderen 0-15 år og flere psykisk utviklingshemmede over 16 år er de viktigste faktorene for økningen. Færre eldre, hvorav de over 90 år utgjør den største reduksjonen delen av reduksjon. Det forventes en økning i inntekt av skatt på formue- og inntekt på kr 3,9 millioner. I budsjettforslaget er det i beregningene forutsatt at Overhalla vil få en skatteinntekt pr innbygger som er 74,1 % av landsgjennomsnittet. Vi har benyttet en modell som tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de 3 siste års skatteinntekter. Med en skatteutjevning på 19,5 millioner kommer skatteinntekten på 93,8 % av landsgjennomsnittet. Med andre ord taper Overhalla ca 6 millioner på ikke å ha skatteinntekter på landsnivå. Elementene i rammeoverføringen har endret seg som følgende: (Tall 1000 kr) Endring Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Endringer saldert budsjett Netto inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt Anslag frieinnteter Skatt på eiendom (1A drift) Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer ble innført i 2011 med 2. Satsen ble økt videre til 3 i 2012 og til 4 i Rådmannen foreslår ingen endringer i satsen framover. For næringseiendommer, verker og bruk skrives det ut 7. Dette er den høyeste satsen en har anledning til å bruke. Samlet gir dette en inntekt fra eiendomsskatt på kr 6,2 mill. Hver ekstra promille i eiendomsskatten på boliger/fritidsboliger gir en økt inntekt på ca kr 1 mill. 7

8 Eiendomskatt 2014 Grunnlag Eiendomskatt Boliger Fritidsboliger Næringseiendomer Verker og bruk Sum Eiendomsskatten er en inntekt som kommunestyret kan påvirke med å endre -satsen. For Overhalla ville en med maksimal sats (7 ) på alle typer boliger kunne økt inntekten med kr 3,1 millioner fra foreslått nivå. Tabellen under viser konsekvensen av uendret sats for verker- og bruk og næringseiendommer, men en økning på bolig og fritidseiendommer. I løpet av økonomiplanperioden må spørsmålet om retaksering av eiendommene i kommunen (som grunnlag for beregning av eiendomsskatten) vurderes. Verker og bruk ble sist taksert med virkning fra og øvrige eiendommer fra Hovedregelen er at det skal være alminnelig taksering hvert 10. år. Den siste alminnelige taksering etter eiendomsskatteloven, var den som skjedde med virkning fra Enten må det derfor gjennomføres retaksering av alle eiendommer med virkning fra , eller så må kommunen benytte seg av muligheten for å gjøre unntak (enten utsettelse etter eiendomsskatteloven 8A-3 (2)) eller såkalt kontorjustering etter 8A- 4). Rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette spørsmålet i Andre direkte eller indirekte skatter / Andre generelle statstilskudd (1A - drift) Andre direkte eller indirekte skatter som for Overhalla utgjør kr ,- for kommende år knytter seg i sin helhet til konsesjonsavgiften. Avgiften betales av kraftverkseiere og beregnes og fordeles av NVE ut i fra kraftgrunnlaget og en avgiftssats som ble satt når konsesjonen ble gitt. Avgiftssatsen indeksreguleres hvert 5. år etter SSBs konsumprisindeks. Andre generelle statstilskudd fordeler seg som følgende: 8

9 (Tall i kr 1000,-) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tilskudd veterinærordningen (Overhallas andel) Rentekompensasjon helse fra Husbanken Rentekompensasjon skole fra Husbanken Rentekompensasjons kirkebygg fra Husbanken Integreringstilskudd Netto finansutgift (1A drift) Renteinntekter og utbytte Posten knyttes til renteinntekter av kommunens ledige likviditet gjennom året, og renteinntekt av Startlån. Avkastningen på bankinnskudd er 3 mnd Nibor med tillegg på 1,05 %. En har forutsatt fortsatt lav Nibor og har budsjettert med en renteinntekt på kr ,-. Startlån ordningen er innskrenket i forhold til tidligere. Den skal i større grad enn tidligere gå til de som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomiske evne til å betjene et lån. Målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. Det foreslås at det tas opp 2 millioner i startlån for 2015 til videre utlån. I tabellen ovenfor er det framskrevet forventet gjeld til 2018 i hht vedtatt økonomiplan Tabellen viser en økning i kommunal gjeld. Når det gjelder Startlån er det i tabellen ikke forutsatt at gjelden blir uendret. Dette vil videre påvirke kommunens avdrags- og rentebelastning. Som en sammenlikning med gjeldsutviklingen er det i tabellen tatt inn brutto driftsinntekters utvikling siden Renteutg., provisjoner og andre fin. I beregningen av renteutgiftene for kommende år har en benyttet en gjennomsnittlig rente på nye låneopptak på 3,6 %. Med dagens sammensetning av fast og flytende rente hvor ca 100 millioner er flytende, vil en renteøkning koste ca 1 million pr %-poeng. Kommunen hadde ved utgangen av august % av samlet gjeld knyttet til fastrente. Dagens lave rente bør også være en anledning til å styrke fondsbeholdningen. Dette for å være bedre rustet til å møte perioder hvor renta kan bli høyere. I takt med økt gjeld vil også renteutgiftene økt. Dette begynner å gjøre seg gjeldende i 2015 med en økning på Det er for 2015 år budsjettert med kr 10,7 millioner i renteutgifter. Ser en dette i 9

10 økonomiplansammenheng blir økningen enda større i de to påfølgende årene. Deler av kommunens gjeld knytter seg til selvkostområdene vann og avløp, hvor kapitalkostnadene dekkes av abonnentene og dermed ikke belaster budsjettbalansen i kommunebudsjettet. Avdrag på lån Vi har de senere årene betalt minste tillatte avdrag i tråd med kommunelovens bestemmelser. Nøyaktig beregning kan foretas når regnskapstallene for 2014 foreligger. Det er i budsjettet lagt opp til en økning på 2,4 millioner Bruk og avsetning til fond Overhalla har hatt fokus på styrking av fondsbeholdningen i senere år. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 er styrkingen av disposisjonsfondet i hht til vedtatt økonomiplan for på I tillegg avsettes det fra integreringsordning og det brukes på ettårige tiltak. Med utgangspunkt i budsjett for 2014 og 2015 antas det at disposisjonsfondet vil passere kr 19 millioner i løpet av Dette utgjør ca 7 % av driftsinntektene. Kommunens likviditet har i senere år vært svak og arbeidskapitalen har vært nedadgående. Hovedårsaken knyttes til at en tidligere har brukt mye av disposisjonsfondet, og premieavviket pensjon (forskuddsbetaling av pensjon) har økt. I tillegg er det ikke lenger anledning til å ha ubrukte lånemidler stående i flere år. Som rådmannen har vært inne på tidligere vil det fortløpende være viktig at en prioriterer styrking av egenkapitalen for å kunne levere gode og forutsigbare tjenester i kommende år. Hva angår tilskudd til eksterne er det ikke anledning til å lånefinansiere slike tiltak. En må da benytte driftsmidler/ disposisjonsfond. Disposisjonsfond (tall i kr 1000) Saldo pr 1/ Endring Saldo pr 31/ herav "flyktningefondet" Premieavvik Bundne fond, som er midler knyttet til øremerkede ordninger, viser en total saldo ved inngangen av 2014 på kr 4,1 millioner. Framskrevet vil den ved utgangen av 2015 være kr 5,6 millioner. Selv om midlene er øremerket, vil de påvirke og er en del av kommunens totale likviditet. For flere av VAR(FS)-områdene (vann, avløp, renovasjon, feiing, slamtømming) har selvkostfondene vært oppbrukt/lave. Vi bør unngå å bygge opp for store fond, men ser behovet for å ha noe til justere svingninger med. For 2015 er det fra rådmannen lagt opp til uendrede gebyrene innenfor vann, avløp, og feiing. Renovasjonen vil øke med 3,5 % som er i hht til forslag fra representantskapet i MNA. Området slamtømming har over år dratt med seg et underskudd, og en har ingen fondsmidler. Det er derfor foreslått at årsgebyret økes til kr inkl mva. Skille mellom stor og liten tank tas bort. Til sammenlikning er årsgebyret for avløp kr inkl mva. Rådmannen har i budsjettforslaget forutsatt selvkostfondene styrkes med ca kr 1,5 millioner i Det er for vann og avløp tatt høyde for økte kostnader knyttet til investeringene som er foreslått i tiltaksplan for vann og avløp. 10

11 Vann Utgifter Inntekter Avsetning fond Akkumulert fond Avløp Utgifter ,5 4978,5 5032,5 Inntekter Avsetning fond ,5 411,5 357,5 Akkumulert fond , ,5 Feiing Utgifter Inntekter Avsetning fond Akkumulert fond I kalkylen for slambehandling er det forutsatt en økning i gebyret i hht til avgiftsregulativet. Slambehandling Utgifter Inntekter Avsetning fond Akkumulert fond Akkumulert underskudd Renovasjon Utgifter Inntekter Avsetning fond Akkumulert fond Overføring til investeringsbudsjettet (1A drift) Det er ikke budsjettert med overføring av driftsmidler til finansiering av investeringer for Driftsbudsjettet (skjema 1B - drift) Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift) er det i rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 kr ,- til tjenesteproduksjon. Tallen i skjema 1B viser lønnsutgifter og sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester. Overføringsutgifter og avskrivningskostnader. Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter og overføringer med krav til motytelser. Med andre ord alt av poster som ikke fremkommer i skjema 1A. I budsjettskjema 1B fremkommer rammene for hovedansvarsområdene. Dette er rammene som av kommunestyret tildeles rådmannen (administrasjonen). Skulle det vise seg at en får behov for flytte mellom rammene i løpet av budsjettåret skal dette behandles av kommunestyret. Innenfor rammene er administrasjonen delegert myndighet til budsjettjustering. 11

12 Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett Politiske styringsorganer Stabs- og støttefunksjoner Fagområde oppvekst Fagområde helse/sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag Midtre Namdal Samkommune Sum fordeling drift (til skjema 1A) Tjenesteenhetene Overhalla er organisert som en tonivå-modell med tjenesteenheter. De er delegert budsjett og personal ansvar for sine virksomheter. De tildeles i forbindelse med behandling av årsbudsjettet en netto ramme av rådmannen. Under fremgår rammen til den enkelte enhet. Dette er i hht til rådmannens forslaget til årsbudsjett 12

13 Budsjettskjema 1B - drift Regnskap Budsjett Budsjett (tall i kr 1000) Styrings-/kontrollorganer Rådmannen IKT-ansvarlig Servicesenteret Rektor Obus Rektor Hunn skole Rektor Øysletta skole Styrer Ranemsletta barnehage Styrer Skage barnehage Styrer Moamarka barnehage Fagsjef oppvekst Leder sosialkontor Overhalla sykeheim Hjemmetjenester Helse og familie Fagsjef helse Kultursjefen Teknisk sjef Feietjeneste Vannforsyning Avløp Avfallsbehandling Slambehandling Kommunal bygningsmasse Samferdselsformål Landbruk og miljø Overhalla Næringssjefen Landbruk/skog/natur/miljø Skatter, rammetilskudd Renter, avdrag m.v Interne finansieringstransaksjoner Politisk styring Administrasjon Skatteoppkreveren Informasjonsteknologi og kvalitet IT fagsystemer Kalkulerte renter og avskrivninger Sentralbord Lønn- og regnskapsavd PP-tjenesten Barnevern Legevakt Kommuneoverlegen NAV Utviklingsavdelingen Miljø- og landbruksforvaltningen Midtre Namdal Samkommune

14 1.10. Interkommunale samarbeidsordninger Overhalla er tilsluttet mange samarbeidsordninger. Flere av ordningene er delegert myndighet til å utføre lovpålagte tjenesteproduksjon. De fleste av slike oppgaver er organisert i Midtre Namdal samkommune. Tekst: (tall i kr 1000) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Ped.psyk tjeneste (PPT) Namsos Midtre Namdal avfallsselskap (MNA) Overhalla Skjenkekontroll i Namdal Namsos Legevaktsamarbeid i Namdal (LINA) Namsos vaktsentral for N-T Namsos Namdal rehabiliteringssenter Høylandet Namas Høylandet Kirkelig fellesråd Namsos MNS-samarbeid: Skatteoppkrever Namsos Kommuneoverlege MNS (inkl. folkeh.) Namsos Legevaktsambeid Namsos Miljø og landbruk Overhalla/Namdals eid Utviklingsavdelingen Namsos Barnevern Namsos IT fagsystemer Namsos It infrastruktur Namsos Adm samkommunen Namsos Politisk samkommunen Namsos Samhandlings-reformen Namsos Nav Namsos Sentralbord Namdalseid Lønn- og regnskapsavd. Namsos PPT Namsos Kalkulatoriske kostnader Sum alle samarbeidsordninger Vertskommune:

15 2. Investeringstiltak 2014 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Budsjett Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Fi nansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Årets finansieringsbehov Investering i anleggsmidler I rådmannens forslag til kommende års investeringsbudsjett er den totale rammen på kr 83,1 millioner. Spesifiseringen av rammen fremkommer av regnskapsskjema 2B (se under). Utlån og forskutteringer Som medlem av Kommunenes landspensjon (KLP) er en forpliktet til å bidra til styrking av selskapets egenkapital. Dette for at de skal kunne møte framtidig vekst og generere nødvendig avkastning. Innbetalingen har i senere år vært årlig og vil for kommende år utgjøre kr for Overhalla. Innskuddet skal bokføres i investeringsregnskapet, slik at det ikke får driftseffekt. En har videre ikke anledning til å finansiere innskuddet med bruk av lån. Rådmannen vil for 2015 foreslå at innskuddet dekkes med bruk av ubundne investeringsfond. Som en har vært inne på ovenfor er det fra Husbanken lagt opp til nye regler for tildeling av Startlån. Med utgangspunkt i dette foreslår rådmannen at lånerammen settes til 2 millioner for Avdrag på lån Ca 26 millioner av kommunens samlede gjeldsbelastning vil ved starten av 2015 være knyttet til Startlån. Avdrag for slike lån skal i hht kommuneloven bokføres i investeringsregnskapet. Siste låneopptakene er foretatt i Husbanken med avdragsfritak. Beregnet avdrag for kommende år er satt til kr 2,7 millioner. Mottatte avdrag av Startlån skal avkortet benyttes til nedbetaling av gjeld. Avsetninger Posten gjelder avsetninger til fond og tilbakeføring av udekkede investeringer. Det foreligger i forslag til årsbudsjett 2015 ingen slik avsetninger. 15

16 2.2. Sum finansiering Bruk av lån Ut fra planlagte investeringer og utlån er det totalt et lånebehov på kr Av dette knyttes 2 millioner til Startlån. Investeringsprosjekter skal, slik som driftsregnskapet, være årsavhengig. Inntekter fra slag av anleggsmidler Overhalla har i senere år investert en god del i nye tomtefelt da etterspørselen har vært stor. Det har vært en bevisst politikk til at en skal ha byggeklare tomter. Prisen på tomtene varierer noe avhengig av beliggenhet. Med utgangspunkt i forespørsel om tomter og erfaringer fra tidligere år antar en at en vil kunne selge 4 tomter i I tillegg forventer en at en vil kunne selge den gamle brannbilen. Tilskudd til investeringer Det anslås nøkternt vurdert at vi skal kunne få kr i støtte til investering i ny sentralvarmeanlegg ved OBUS. Fastsettes av Enova. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner For 2015 budsjetteres kr i mottatte avdrag fra låntakere av Startlån. I tillegg får vi erfaringsvis en god del ekstraordinære nedbetalinger av slike lån. Ekstraordinære nedbetalinger skal kommunen uavkortet bruke til nedbetaling av lån. En har pr d.d. ingen signaler på slike nedbetalinger, og har derfor ikke budsjettert med det. Skulle det vise seg at en vil motta slike innbetalinger vil praksisen være at rådmannen legge fram forslag til budsjettendring ved tertialrapporteringene til kommunestyret. Overføring fra driftsregnskapet Det er ikke budsjettert med overføringer fra driftsregnskapet i

17 Budsjettskjema 2B - investering Budsjett Budsjett Utbygging Svarlia boligfelt Utbygging Skageåsen boligfelt Grunnundersøkelser Svarlia boligfelt Nytt brannalarmanlegg ved Helsesenteret/ Sykeheim etter stormen november Trykkøkningsanlegg for høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning Vegadressering Forprosjekt "gamle barnehage tomt" Vegbelysning fv 17 - OCEM Membraner Rakdalåsen vannbehandlingsanlegg Nødstrømsagregat Bilgarasje - helse og familie Kommunal veg - adkomstveg OCEM Tank bil brannvesenet Stedsutvikling - adm bygget Utbedring ras Steinvegen Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid Nytt varmeanlegg Hunn skole Ny barneskole OBUS Ny barnehage Skage Pc utstyr Obus El biler jf klima og miljøplan Brannbil Brannstasjon (forprosjekt 300' og hms tiltak 3 millioner) El-tavle adm bygget Hms tiltak Signalanlegg Sykeheimen Hms tiltak garderober Rehabillitering av eksisterende og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten Reguleringsplan - Skage industriområde stk pumpestasjoner Fuglår og Iversen-dalen Overbygg 4 pumpestasjoner à Høydebaseng Skage Bunnplate høydebaseng Ryggahøgda Sum investering Administrasjonsbygget Det ble i 2014 bevilget til utvending oppussing av administrasjonsbygget. Mye er gjennomført i 2014, men det gjenstår fortsatt som overføres til 2015 for sluttføring av prosjektet. Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard samarbeid Jobben som i hovedsak skal utføres av elever fra byggfaglinja ved Olav Dun videregående skole er i gang, men vil ikke kunne bli sluttført før i løpet av Det overføres av rammen til Nytt varmeanlegg Hunn skole Gammelt biovarmeanlegg (flisfyring) ved Hunn skole er utslitt og utrangert. Arbeidet med å utrede alternative løsninger er i gang. Det er bevilget til forprosjektet, hvorav er gått med i Det forventes i tillegg en anslagsvis kostnad på 2,5 millioner til nytt anlegg. Rådmannen vil legge fram sak når forslag til løsning foreligger. 17

18 Ny barneskole OBUS Prosjektet er godt i gang og skal være klart til bruk fra høsten Sluttføring i I forhold til fremdriftsplan vil kostnadsrammen for 2015 være på 58,3 millioner inkl mva. Totalrammen for hele prosjektet er satt til 105 millioner. Skolen bygges for 230 elever. Bygget oppføres i energieffektiv passivhusstandard. Skage barnehage Det foreslås bygging av ny barnehage på Skage. Se egen sak i samme møte med forslag til løsning. Rammen er i revidert økonomiplan satt til 43 millioner. Det antas at en vil kunne starte byggingen i 2015 med en årsramme på 10,7 millioner, 25 % av totalrammen. Pc-utstyr Obus Dagens stasjonære PC er ved barneskolen er i all hovedsak utdaterte. I forbindelse med bygging av ny barneskole ved OBUS er det behov for utskifting og supplering av barneskolens datautstyr. Det vil være behov for utstyr som er mindre plasskrevende enn i dag. Det legges opp til bedre tilgjengelighet til datautstyr i klassene og færre elever pr. pc/nettbrett. Elbiler I klima- og miljøplanen er det vedtatt en målsetting om 80 % elbiler innen 2017 og 100 % innen Det er med utgangspunkt i dette foreslått gradvis utskifting av eksisterende biler. Rådmannen forslår at det avsettes kr i 2015 til formålet. Det fremmes egen sak om dette når konkretisert forslag er klart. Brannbil Kommunens brannbil har i senere tid hatt flere større motorhavarier. Se egen sak i kommunestyret med vedtatt anskaffelse. Det leies inntil videre inn erstatningsbil til ny brannbil er leveringsklar. Brannstasjon Dagens brannstasjon har ikke tilfredsstillende garderobeforhold. Skifte av klær foregår i bilgarasje hvor det ofte er eksos. Rådmannen ser det som nødvendig å starte prosess med utbedring av forholdene og foreslår at det bevilges til forprosjekt i Det legges videre inn en anslagsvis sum på 3 mill. kr. til formålet i Endelig forslag til løsning fremmes som egen sak når forprosjekt er gjennomført. El-tavle administrasjonsbygget (Hms-tiltak) El-tavla i administrasjonsbygget er ikke i henhold til HMS-krav som stilles. Det er påkrevet å iverksette tiltak snarest. Tiltaket er kostnadsberegnet, og det avsettes kr til formålet. Signalanlegg Sykeheimen Eksisterende sykesignalanlegg er gammelt. En får ikke service og deler til anlegget. Det er stor usikkerhet til driftssikkerheten med anlegget. Planlegging av utskifting av anlegget er igangsatt og utskifting bør iverksettes snarest og når framtidsrettet løsning er avklart. Det foreslås en foreløpig ramme på kr Fremmes som egen sak ca. februar Hms-tiltak garderober svømmehall og Gimle Det foreslås avsatt kr til restaurering/oppussing av garderober. Dette er påkrevde oppgaver og gjelder svømmehallen og Gimle. Det har vært kontroll ved garderobeanlegg ved svømmehallen som slår fast at det vil være påkrevet med slik rehabilitering av garderobeanlegget for fortsatt drift av svømmehallen. Garderobene på Gimle er slitt og har vært modne for restaurering i mange år. 18

19 Rehabilitering garderober til hjemmetjenesten Se egen sak vedtatt i kommunestyret Det er bevilget til formålet. Reguleringsplan - Skage industriområde Se eget vedtak i kommunestyret. Det er avsatt til utarbeidelse av ny reguleringsplan for Skage industriområde. Vann og avløp Det er i plan for vann og avløp foreslått en samlet investering i ,6 millioner. Investeringen knyttes til 2 nye pumpestasjoner, overbygg eksisterende pumpestasjoner, forprosjekt høydebasseng Skage og ny bunnplate for Ryggahøgde høydebasseng. 3. Endring i drift 3.1. Folkehelsetiltak Rammen for folkehelsetiltak ble satt til i Målet i økonomiplanen har vært at en skulle komme opp på Rammen foreslås økes til i Planlegging av konkrete forslag til tiltak pågår er Friluftslivets år. I den forbindelse er det startet planlegging av satsing på nærturprosjekter i hele kommunen, jfr. vedtatt klima- og miljøplan. I tillegg vil en i 2015 starte arbeidet med å utvikle Overhalla som sykkelkommune, også dette jfr vedtatt klima- og energiplan. I 2014 var Aktiv Overhalla en stor og vellykket satsing. Fellesprosjekter av denne typen i kommunen er aktuelt fortløpende framover. Rådmannen har forventninger til at kommunen kan initiere og bidra til synlige og positive satsinger på folkehelsetiltak i Hverdagsmestring Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter som å stelle seg selv, lage mat, gå til butikken etc. Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres. Den skiller seg også fra ordinære pleie- og omsorgstjenester ved at pleie, praktisk hjelp og bistand ikke gis før brukerne har fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensiale. Dette blir fremtidens måte å jobbe på, for at vi skal kunne imøtekomme fremtidens behov, med økende antall eldre, og med mindre tilgang på helsepersonell. Det vil i 2015 utarbeides en prosjektplan som fremmes til politisk behandling. Det avsettes kr til formålet. Dekkes med bruk av disposisjonsfond Flyktningetjenesten Samlet ramme for tjenesten øker med 1,5 millioner i Det er da forutsatt bosetting av 10 nye flyktninger. I tillegg er det forventet 23 nye i forbindelse med familiegjenforening. Det er stor usikkerhet til om alle gjenforeninger blir gjennomført i løpet av året. Rådmannen må derfor komme med eventuelle revidering av budsjett ved tertialrapporteringen til kommunestyret. I takt med økning i antall brukere av tjenesten vil også integreringstilskuddet øke. I forutsetningene som er lagt for budsjettet tilskuddet øke med 3,9 millioner Medfinansiering Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett 2015 foreslått at ordningen med kommunal medfinansering opphører. Budsjettramme er i ,5 millioner. Kommunen blir trukket 4,3 millioner i innbyggertilskuddet for 2015 og slipper tilsvarende utgifter. 19

20 3.5. Barnehager Gammelstua barnehage økte fra høsten 2014 kapasiteten med nytt bygg fra 18 til 30 plasser og har rett til større kommunal tilskudd. Dette får helårseffekt i 2015 som medfører en økning på Total overføring er 3,7 millioner. I tillegg til overføringer til Gammelstua barnehage er det innbyggere i Overhalla som har barnehageplass i private barnehager i andre kommuner, og som kommunen må refundere. Med utgangspunkt i tallgrunnlag for høsten 2014 må posten økes med i Total ramme blir da 1,3 millioner for refusjon andre kommuner. Etterspørselen etter styrket tilbud ved barnehagene er økende. I forhold til målsettingen om tidlig innsats og konkrete, individuelle behov mener rådmannen at rammen må økes med Den totale rammen vil etter det være på 1 mill. kr Kommunal vei Erfaringer fra årets og tidligere års drift tilsier at rammene er knappe i forhold til vedlikeholdsbehovet. En hittil snøfattig vinter er trolig redningen i 2014 for å unngå overskridelser. Rådmannen mener at det ikke vil være realistisk å holde en akseptabel standard innenfor dagens ramme. Det foreslås derfor en økning på kr Tilsvarende økning ble gjort for Total ramme vil for 2015 være i overkant av 6 millioner Grunnskole Overhalla har gjesteelever i andre kommuner. I tillegg gis det undervisning i Overhalla til elever fra andre kommuner. Morkommunen er ansvarlig for dekning av kostnader for slik undervisning. For kommende år antas det at en får en nettoøkning på Helse og familie Nye brukere i tjenesten for funksjonshemmede med behov for andre tjenester enn eksisterende tilbud. Rammen økes med kr Kommunen kjøper plasser ved Namas Vekst AS. Etterspørselen etter slike plasser har økt. Rammen økes med for kommende år. Sentralkjøkkenet har behov for utskifting av en dampkoker og pakkemaskin. Det avsettes som et ettårig tiltak. Dekkes med bruk av disposisjonsfond Kommunal bygningsmasse. Ut fra erfaringer etter oppstart av nytt barnehagebygg, ser en at gulvbelegget i et par rom for de minste barna ved Ranemsletta barnehage bør skiftes ut med mykere/tykkere gulvbelegg for bedre komfort for barn og voksne. Foreslås utført innen en ramme på kr og dekkes med bruk av disposisjonsfond. Gimle er et av kommunens bygg som forholdsmessig har et høyt energiforbruk. Som strakstiltak bevilges det kr til alternativ energiløsning. Det er fortrinnsvis tenkt luft-til-luft varmepumper hvor en ordinær drift krever 1,5-2 kw og kan gi 5-7 kw som varme. Tiltaket dekkes med bruk av disposisjonsfond og vil være en hurtig inntjent investering. I hht til økonomiplanen var det forutsatt reduserte i driftskostnader ved ny barneskole på OBUS fra høsten Kr fra høsten Helårseffekt på kr fra Dette er det i årsbudsjettet tatt høyde for. 20

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Driftsregnskapet 212 1 Styrings-/kontrollorganer Overforbruk på refusjon folkevalgte kr 3.,-. Refundert ut over ordinære ramme knytter seg til bl.a.

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/8893-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016. Kommunestyrets vedtak

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016. Kommunestyrets vedtak OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 Kommunestyrets vedtak 21. desember 2015 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift)...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Nasjonalt er skatteinntekten 4,6 % høyere for kommuner enn i 214. Skatteveksten er over anslagene i RNB

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1.

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2014/3822-0 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2016

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2016 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 216 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Skatt på eiendom Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Bunde fond Overføring investering Med utgangspunkt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/9708-2 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak 16/12-2013 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift)... 7 1.2.

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE Foto: Nils Vestgøte Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 INNLEDNING Avgiftsregulativet

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4770-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte Budsjett 2011 Overhalla kommune 13. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling Foto: Nils Vestgøte Innledning Avgiftsregulativet for 2011 er

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer