Meråker Utvikling AS. "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meråker Utvikling AS. "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013"

Transkript

1 Meråker Utvikling AS "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013

2 Repetisjon: Om "SMB-prosessen" Forstudie MÅL: Kartlegging av vekstpotensial og satsingsvilje i bedriftene i omstillingsområdet RESULTAT: Velge ut virksomheter som har vekstpotensial og vilje til satsing Forprosjekt MÅL: Gjennomføre bedriftsanalyse av utvalgte virksomheter og planlegge tiltak for å skape utvikling RESULTAT: Bedriftsdiagnose og prosjektplaner for den enkelte virksomhet i hovedprosjekt Hovedprosjekt MÅL: Gjennomføre utviklingstiltak i hver enkelt virksomhet RESULTAT: Kompetanseoverføring som skaper utvikling for virksomhetene Kartlegge Ca 3 mnd Lite innsats fra bedriftene Planlegge Ca 4 mnd Middels innsats fra bedriftene Gjennomføre Ca 1 år Høg innsats fra bedriftene I forstudiefasen er målet å kartlegge de lokale aktørene som har potensial for vekst, samt vilje til å satse. Prosessen ender opp med at en velger ut et antall aktører som får tilbud om å være med i prosessen videre. Forstudien vil anslagsvis pågå i ca 2 måneder. I forprosjektfasen gjennomføres en prosess der en analyserer blant annet aktørenes interne sterke og svake sider, muligheter og trusler i markedet og hva som er kritiske suksessfaktorer for virksomheten. Til slutt settes mål for de kommende årene. Dette blir sammenfattet i en diagnose som er en enkel forretnings-/ strategiplan for virksomheten med spesielt fokus på å nå de målene som er satt. I tillegg utformes det en prosjektplan som viser hvordan en i detalj skal gjennomføre forretnings-/strategiplanen i praksis. sitt bidrag i denne fasen er å være en prosessveileder som bidrar med metodikk og erfaring i arbeidet. Aktørene og ressurser fra utformer i møter en diagnose og prosjektplan. I hovedprosjektet skal bedriftene over ca. ett år arbeide med å gjennomføre forretnings-/strategiplanen. De enkelte aktørene vil her arbeide konkret med de ulike tiltakene som fremgår av bedriftsanalysen. Tiltakene er nedfelt i prosjektplanen, som ble utformet i forprosjektet. I denne fasen er det bedriften som gjennomfører arbeidet. sin rolle vil være å delta på styringsgruppemøter, se til at prosjektplanen følges (være en positiv rådgiver), og å gi råd i prosjektet. Alt avhengig av hva som skal gjennomføres i hovedprosjektet kan det bli aktuelt at selskapet bruker andre eksterne fagfolk. Dette avgjøres av bedriften ut i fra de behovene den har for bistand. I tillegg er det viktig at deltakende aktører bygger nettverk, både mot fagmiljø og seg i mellom, samt får kompetansepåfyll. Det er derfor lagt opp til en fellessamling i forstudiet samt at det kan legges opp til fellessamlinger i forprosjektfasen og hovedprosjektfasen hvis disse blir gjennomført, der en har ulike tema som alle bedriftene vil ha nytte av. 2

3 Innledning Denne sluttrapporten har følgende innhold: 1. Redegjørelse for gjennomføringen av forstudiet 2. Orientering om bedriftene som har deltatt i forstudiet 3. Orientering om mulige samarbeid i regionen 4. Videre framdrift 5. Aktiviteter i forprosjektet Prosjektmålet for forstudiet var å kartlegge vekstpotensial og -vilje for de på forhånd utvalgte bedriftene. Målet med de eventuelt påfølgende forprosjekter blir å få kartlagt konkrete muligheter og tiltak for en positiv utvikling i de aktuelle virksomhetene. Utviklingsplan for Meråker kommune har satt som mål at det skal skapes/sikres 200 arbeidsplasser innen Pr har man klart å skape/sikre 112 arbeidsplasser. Mange av disse arbeidsplassene er innen helse og rehabilitering. Det gjenstår således å skape/sikre 88 arbeidsplasser. Den 4. februar ble det gjennomført en felles samling, der man gikk gjennom: Bakgrunn for prosjektet, formål og aktiviteter Kritiske suksessfaktorer Erfaringer fra andre regioner Det ble åpnet for å tegne seg på en liste for å bli med på forstudiet. Ut fra denne listen er det gjennomført samtale med 16 bedrifter. Samtalene ble gjennomført dagene 12. og 13. februar i Meråker. 3

4 Gjennomføring av forstudiet 4

5 Gjennomføring av hovedaktiviteter i henhold til plan Forstudiet ble gjennomført i henhold til den planen som ble lagt ved oppstart av prosjektet i forhold til de aktiviteter som var skissert. Følgende hovedaktiviteter vil gjennomføres i forstudiet: Hovedaktiviteter Oppgave Ansvar HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamling med bedriftene HA 3 Gjennomføre intervju med utvalgte aktører HA 4 Utforme endelig faglige sluttrapporter. Utarbeidelse av detaljert prosjektplan og oppfølging av prosjektet etter PLP- metoden. Forberedelse og deltagelse i styringsgruppemøtene. Gjennomføre fellessamling for å skape engasjement og forankring blant bedriftene. Eksempel på innhold: Bakgrunn for prosjektet, formål og aktiviteter Kritiske suksessfaktorer Erfaringer fra andre regioner Intervju med ca 15 aktører (fastsettes av styringsgruppa) med fokus på vilje til vekst, vekstpotensial og hvilke behov for bistand bedriftene vil ha i forbindelse med gjennomføringen av prosjektene. Utforme sluttrapporter med forslag til prosjektplan for forprosjekt og hovedprosjekt. Hver bedrift skal motta egen rapport, mens en mer generell rapport skal presenteres for styringsgruppen. Prosjektansvarlig Prosjektteam () Prosjektteam () Prosjektteam () utarbeider. Kvalitetsikres og godkjennes i styringsgruppen 5

6 Fremdriftsplan Man kom 2 måneder senere i gang enn opprinnelig planlagt. Dette blant annet som følge av nødvendige avklaringer hos Meråker Utvikling. Avslutning av forstudiet ble 20. mars i stedet for 28. februar. Forstudiet avsluttes med møte i styringsgruppa den 20. mars Aktiviteter Februar Mars HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamling HA 3 Intervjuer med oppfølging HA 4 Sluttrapport inkludert presentasjon 6

7 Oversikt over intervjuer # Selskap Navn Dato Fra 1 Kopperaa AS Ivar Mansæterbak Rolf Tørring 2 Komplettbygg AS Jan Ove Juliussen og Kurt Arve Juliussen Rolf Tørring 3 Kirkebyfjellet Konferansesenter AS Nina Leirfall Rolf Tørring 4 Meråker Alpinsenter AS Arne Magnus Størseth Terje Bjerkan, Rolf Tørring 5 Meråker Mekaniske AS John Ivar Strand Rolf Tørring 6 T.M. Slungård Sag & Høvleri AS Trond Marius Slungård Terje Bjerkan 7 Meråker Utvikling AS Torbjørn Berg Strømstad og Morten Aursand Terje Bjerkan 8 Meråker VGS/Arena Meråker Kjell Lundemo og Marius Ringen Terje Bjerkan 9 Sigmund Farstad AS Arnold Farstad Rolf Tørring 10 Kopperå Elektro AS Hans-Olaf Reitås Terje Bjerkan 11 Fossen Rusbehandling AS Åsmund Øverkil og Inge Ove Falstad Rolf Tørring 12 Scandinavian Supply AS Hanne og Moises Matos Terje Bjerkan 13 Natre Vinduer AS avd Meråker Marit Torvik Reppe Rolf Tørring 14 Teveldal Turistgård AS (Teveltunet Fjellstue ) Ole Fredrik Haarsaker Terje Bjerkan 15 Meråker Kjøtt AS Håvard Nicolausson Terje Bjerkan 16 Kurbadet Steinar Volden Rolf Tørring 7

8 Orientering om bedriftene som har deltatt i forstudiet 8

9 Oversikt per selskap (1/4) Selskap Økonomi 2011/12 Ønske om å delta videre? Hovedområde for SMButvikling Prosjektutfordring Økning ansatte Kopperaa AS Antall ansatte: 3 Omsetning : 2,5 MNOK Resultat: - 0,7 MNOK Ja Markedsføring Salg Produktutvikling Mangler økonomisk handlingsrom på kort sikt. Utvide kundebasen ut over "gamle kjente". Salgsog markedsføringskapasitet må tilføres. Ledig kapasitet i produksjonen dersom produksjonsflyt optimaliseres. Har produktideer som kan realiseres med begrensede investeringer. 2-3 Komplettbygg AS Antall ansatte: 3 Omsetning : 2,4 MNOK Resultat: 0,4 MNOK Ja Samarbeid med andre Produktutvikling Finne interessenter (Farstad, Meråker Brug, VVS, Elektro ) for å etablere en komplett leverandørkjede for produksjon av "nøkkelferdige" hytter sikre helårsarbeid. Kapasitet til mer aktivt salg. 1-2 Kirkebyfjellet Konferansesent er AS Antall ansatte: 5 (+tilkalling) Omsetning : 4,8 MNOK Resultat: 0,1 MNOK?? Produktutvikling Markedsføring Prosessforbedringer Samarbeid Kapasitet til å utvikle og markedsføre reiselivsproduktet. Etablere større vilje til samarbeid om "destinasjon Meråker". Motivere utleier til å investere i produktet, herunder som grunnlag for skape bedre logistikk og prosesser.? Meråker Alpinsenter AS Antall ansatte: 12 (hel- og deltid) Omsetning : 3,4 MNOK Resultat: -0,2 MNOK Ja Produktutvikling Samarbeid med andre Markedsføring Salg Må utvikle nye produktpakker (sommer og vinter). Kurs-/opplæringstilbud/sommeraktiviteter sammen med Arena Meråker? Markedsanalyser og derpåfølgende markedsaktiviteter. Enkle tiltak og midler. Må skaffe seg samarbeidspartnere i regionen (idrettslag, foreninger/organisasjoner, større private og offentlige selskaper/organisasjoner med mer). Meråker Aktivitet mulig samarbeid? 2 9

10 Oversikt per selskap (2/4) Selskap Økonomi 2011/12 Ønske om å delta videre? Hovedområde for SMButvikling Prosjektutfordring Økning ansatte Meråker Mekaniske AS Antall ansatte: 5 (+innleie) Omsetning : 7,7 MNOK Resultat: 0,6 MNOK Ja Produktutvikling Markedsføring Skape arb. plasser lokalt, mindre utleie. Reetablere markedsposisjon i "tank" som "Kopperå Ind.". Utnytte miljøkrav for nye tanker. Posisjonering/ inngrep med nye bransjer, som "oppdrett" T.M. Slungård Sag & Høvleri AS Antall ansatte: 9 Omsetning : 23,1 MNOK Resultat: 500 TNOK Ja Marked/salg Kompetanseutvikling Mer effektiv/rimeligere produksjon Ut fra husstander og hyttemarked skal det være mulig å doble omsetning av byggevarer. Det ligger muligheter i å videreutvikle lederskap hos medarbeidere (ansvar og myndighet, innkjøp/ produksjon/ marked/salg). Utvikling av palleproduksjon er interessant å vurdere. Økt markedsføring og salg. Vurdering av import av paller/palleprodukter? Kan også se på robotisering av deler av produksjonen. 2-4 Meråker Utvikling AS Antall ansatte: 2 Omsetning : 3,1 MNOK Resultat: 96 TNOK Ja Forretningsutvikling Samarbeid med andre Mer formalisert samarbeid med Stjørdalmiljøet? Næringsklynge på gamle smelteverkstomta? Det er ssv behov for en slik aktør som Merut også i fremtiden 1-2 Meråker VGS/Arena Meråker Nystiftet selskap Antall ansatte: 2 Omsetning : I/A Resultat: I/A Ja Produktutvikling Marked/salg Samarbeid/allianser Det er viktig at man ikke kun fokuserer på nåværende kundegrupper, men tenker nytt. Må videreutvikle produktene og tilbudene som lanseres til markedet. Næringsliv og større organisasjoner er mulige nye kunder. Det må da lages produktpakker som skreddersys til disse kundene

11 Oversikt per selskap (3/4) Selskap Økonomi 2011/12 Ønske om å delta videre? Hovedområde for SMB-utvikling Prosjektutfordring Økning ansatte Sigmund Farstad AS Antall ansatte: 19 Omsetning : 19,7 MNOK Resultat: 2,6 MNOK Ja Samarbeid / allianser Finne interessenter (Komplettbygg, Meråker Brug, VVS, Elektro ) for å etablere en komplett leverandørkjede for produksjon av "nøkkelferdige" hytter sikre helårsarbeid. Fako AS etablert.? Kopperå Elektro AS Antall ansatte: 4,5 Omsetning : 4 MNOK Resultat: 0 MNOK Ja Samarbeid/allianser Marked/salg Kan tenke seg å vurdere samarbeid med andre for eksempel NTE, de har blant 2 vedlikeholdsansatte opp mot kraftverk og ca 4 lokale montører (elektrikere) med bostedsadresse Meråker, men som sorterer under avd. Størdal. Kan tenke seg å prøve markedsfremstøt mot offentlige og private aktører om faste vedlikeholdsavtaler. Bør knytte til seg flere med autorisasjon. Kan tenke seg å vurdere prosjektledelse innen sterkstrømsprosjekter utenlands, innen feks smelteverk og offshore. Dette kan bygge nye marked Fossen Rusbehandling AS Antall ansatte: 33 Omsetning : 22,4 MNOK Resultat: - 0,6 MNOK Ja Alternative strategier Avhengig av rammeavtaler med RHF-ene. Tøff konk. Innstilling fra HN er at de også mister denne. Betydelig ledig kapasitet.? Scandinavian Supply AS Antall ansatte: 1 Omsetning : 1 MNOK Resultat: Egen lønn Ja Forretningsutvikling Marked/salg Må rendyrke budskapet vedr. alpakka. Bedre markedsføring og salgs-/distribusjonskanaler

12 Oversikt per selskap (4/4) Selskap Økonomi 2011/12 Ønske om å delta videre? Hovedområde for SMButvikling Prosjektutfordring Økning ansatte Natre Vinduer AS avd Meråker Antall ansatte: 57 (lokalt) Omsetning : MNOK Resultat: MNOK (oppgir off. ikke lokale tall) Nei Prosessforbedring Endringsledelse Samarbeid Kjører interne prosesser med støtte fra konsernet internasjonalt. Behov for å tilpasse opplegget til lokal bedriftskultur for å sikre effekt av endringer. Det bør etableres en arena for næringslivssamarbeid i kommunen.? Teveldal Turistgård AS (Teveltunet Fjellstue ) Antall ansatte: 15 Omsetning : 9 MNOK Resultat: 100 TNOK Ja Produktutvikling Forretningsutvikling Samarbeid/allianser Markedsføring/salg Må analysere hvilke produkter man tjener penger på. Vil vokse på å utvikle aktiviteter rundt anlegget. Også ny skiheis mot Sverige prosjekt Grenseløs. Min. 80 enkeltrom. Trekker med andre samarbeidsparter både for aktiviteter og finansiering. 4-5 Meråker Kjøtt AS Antall ansatte: 50 Omsetning : 137 MNOK Resultat: 4,5 MNOK Ja Produktutvikling Marked/salg Samarbeid/allianser Vil videreutvikle produkter via egne merkevarer. Men vil også utvikle seg sammen med Gilde. Felles produktutvikling med Gilde er god Meråker Kurbad Antall ansatte: 60 Omsetning : 35 MNOK Resultat: 1,4 MNOK 12

13 Oppsummering av samtaler med bedriftene Det er vanskelig for bedriftene å anslå hva omsetnings- og sysselsettingseffekten, av de idèer og tanker de har på det nåværende tidspunkt, vil være. Alle selskapene uttrykker vilje til vekst og videreutvikling. Begrensningene ligger i å komme ut til nye markeder og strukturere/sette av tid utviklingsarbeidet. Det å tenke nytt, men enkelt er også en utfordring da man fort går i "gamle spor". Vi har foran løselig prøvd å oppsummere det vi hører, og ut fra dette kan det, på 4-5 års sikt, være snakk om fra 30 til 70 nye arbeidsplasser dersom man får startet med de prosesser som kan være aktuelle. 13

14 Erfaringer fra andre forprosjekt som nok også vil være aktuelt for Meråker; Det er en ny erfaring for de fleste å tenke lange, sakte tanker slik vi har vært inne på i samtalene med dem - Utvikling kontra daglig drift - Hvor vil du være i 2017? Bedriftene klarer ikke å sette av tid til slike prosesser selv, men synes det høres svært interessant ut - De besitter stor kunnskap og er interessert i å komme i gang med slike prosesser Ser positivt på å få en ekstern part som pusher dette - De vil gjerne se om det ligger komplementære muligheter opp mot andre eksisterende bedrifter i kommunen og regionen Man ønsker å bli mer markedsorientert i tankegangen - Vil legge mer fokus på å bygge et image/en merkevare (skille seg positivt fra konkurrentene) Prosessene kan vise at det er behov for å knytte til seg andre ressurser enn det de vanligvis bruker eller har selv - Nettverkstankegang er interessant, men det må legges til rette for dette. Dette særlig sett opp mot kompetanseutvikling i form av kurs/seminarer og lignende. - Det er en felles utfordring å få tilflytting til kommunen, samt markedsføre kommunen som et godt sted å bo og arbeide. Med vekst i bedriftene vil dette være enklere å få til. Bedriftene håper/ønsker å være selvgående i sin videre utvikling når - Man får utviklingsaktivitetene i en fast rutine - Bedriftene ser at dette nytter gjennom erfarte positive resultater - Ønsker å bli mer bevisst på merkevarens betydning og effekt 14

15 Mulige samarbeid i regionen 15

16 Det er identifisert flere mulige samarbeid i regionen Gjennom samtalene har vi spurt de deltagende bedriftene om de deltar i næringssamarbeid i dag og om man har forslag til næringsutvikling i regionen. Vi har mottatt flere innspill som summeres opp nedenfor: Økt samarbeid med næringsorganisasjoner/-selskaper som katalysator Flere bedrifter nevner muligheten for at næringsselskapene kan ha en enda sterkere rolle i å skape samarbeid med bedriftene, eksempelvis: Fokus på å få opp flere produksjonsbedrifter med basis i Kopperå-feltet Tettere samarbeid med Stjørdalsregionen vedr. næringsutvikling Mer felles markedsføring av aktivitetene i kommunen alpint, ski, turmuligheter, aktiviteter, opplevelse, hytteturisme mm Bidra til at turistnæringa i kommunen blir mer attraktiv i fremtiden og utnytte naturen og fjella for å gjøre Meråker til et attraktivt sted å bo. Stimulere til næringssamarbeid og nettverksbygging ved å arrangere samlinger med representanter fra lokalt næringsliv og utflyttede Meråkerbygg. Arbeide for å etablere regionale nettverk og utvikle den regionale satsingen til bedriftene i kommunen. Etablering av et næringsfellesskap for mindre aktører som jobber med håndverk Bidra til samarbeid mellom virksomheter i kommunen og sette fokus på å få frem mer utfyllende heller enn konkurrerende næringsliv. Ikke bare fokus på næringsutvikling i Midtbygda, men også i randsonene. 16

17 Videre framdrift 17

18 Nesten alle bedriftene ønsker å utvide sitt markedspotensial Fellesnevnere for bedriftene synes å være: - Behov for å bli mer bevisst sin strategiske nå-posisjon og hva som skal være målet om 4-5 år - Hvordan komme til fremtidig ønsket posisjon (strategiske muligheter) - Behov for kartlegging av utvidede markedsmuligheter - Behov for strukturert markeds- og salgsarbeid - Behov for bedre prosess- og kostnadsstyring - Enkelte har behov for bedre kostnads- og økonomistyring - Utvikling av samarbeid/nettverk både horisontalt og vertikalt Markeder Eksisterende Nye/Videreutvikling Produkter Eksisterende Nye Teveltunet,Kopperå Elektro,Meråker Kjøtt,Meråker Alpinsenter,Scandinavian Supply,Arena Meråker,Meråker Utvikling,TM Slungård, Komplettbygg, Kirkebyfjellet Konferansesenter, Meråker Mekaniske, Natre Teveltunet, Meråker Kjøtt, Arena Meråker, Meråker Alpinsenter,Meråker Utvikling, Komplettbygg, Kirkebyfjellet Konferansesenter, Sigmund Farstad AS Arena Meråker, Meråker Alpinsenter, Meråker Kjøtt, Kopperå Elektro, Scandinavian Supply, TM Slungård, Meråker Utvikling, Kopperaa, Kirkebyfjellet Konferansesenter, Meråker Mekaniske Meråker Utvikling, Meråker Alpinsenter, Arena Meråker, Kopperaa, Kirkebyfjellet Konferansesenter, Fossen Rusbehandling 18

19 ser at de fleste bedriftene har behov for å gjennomgå en bedriftsanalyse for vurdering og konkretisering av de muligheter og utfordringer som er avdekket På generell basis deler vi SMB-utviklingsprosjekter inn i tre faser vi er nå ferdig med fase 1 og skal over i fase2. Basert på den informasjon vi har i forhold til bedriftenes idéer og utfordringer, mener vi at det er nødvendig å gjennomføre bedriftsanalyser der man i samarbeid med bedriftene foretar en nærmere vurdering av mulighetene/idéene/prosjektene, og får utarbeidet en prosjektplan for et eventuelt utdypet for- eller hovedprosjekt, for å realisere mulighetene/idèene eller prosjektet. Bedriftene vil ha behov for bistand til å gjennomføre disse analysene og lage konkrete planer for gjennomføring av nødvendige handlinger. De vil i tillegg ha behov for tilførsel av kompetanse og kapasitet i forhold til å gjennomføre markedsundersøkelser, økonomiske vurderinger /analyser ol i de konkrete for- og hovedprosjektene. Fase 1 og 2 Fase 3 A: Rekruttering av bedrifter/forstudie B: Bedriftsanalyse, forretningsplan og prosjektplan hovedprosjekt Gjennomføring av utvidet for- /hovedprosjekt: Utvikling av verktøykasse og gjennomføring av tiltak i prosjektplan Planlegging, oppfølging, koordinering, rapportering xx.xx

20 Avslutningsmøte og prioriteringer Det ble den avholdt et avsluttende møte med deler av styringsgruppen til stede. Formålet med møtet var å informere om våre funn under forstudiet slik at styringsgruppen får det nødvendige beslutningsgrunnlag. Den økonomiske rammen tilsier at man kan videreføre ca 10 bedrifter inn i forprosjektet, og det er lik det antallet som er foreslått. Følgende var til stede på møtet: Bård Langsåvold, leder av OMS og ordfører Kjersti Kjenes, medl av OMS og politiker Rune Frengen, adm. Meråker kommune Morten Aursand, Merut/Smeltedigelen Torbjørn B Strømstad, Merut Fra : Rolf Tørring Partner Terje Bjerkan - Direktør Alle deltakerbedrifter i forstudiet er gjennomgått og rangert på en skala fra 1 til 3 der 1 angir størst potensiale. Dette oppsummeres i tabellen under: 20

21 Avslutningsmøte og prioriteringer (forts.) Nedenstående viser en oppsummering av de bedriftene som det er avholdt samtaler med. Rangering er gjort ut fra en grov vurdering av hvilke prosesser disse bedriftene allerede er involvert i, samt ståsted i dag, og sannsynlig utbytte av å gå videre i prosessen. Potensialet med tanke på antall nye arbeidsplasser er meget usikkert. For flere kan det være mer snakk om å kunne beholde arbeidsplasser, enn å skape nye. # Bedrift Ønsker forprosejkt Prioritering Potensielt antall nye ansatte 1Meråker Kjøtt Ja Kopperåaa AS Ja 3 3 3Kirkebyfjellet?? 1 5 4Meråker Alpinsenter Ja 1 4 5MerMek Ja T.M. Slungård Ja 1 4 7Meråker Utvikling Nei 2 (1) 2 8Fossen Rusbehandling Ja 1 (3)?? 9MVS/Arena Meråker Ja Sigmund Farstad AS Ja 1?? 11Kopperå Elektro Ja Scandinavian Supply Ja Natre Vinduer Nei 3?? 14Teveltunet Ja Komplettbygg AS Ja Meråker Kurbad?? 1?? SUM 65 21

22 Styringsgruppens konklusjon Med bakgrunn i one pagere som er utarbeidet av under intervjuene, og presentasjon av foreløpig sluttrapport for forstudiet, har styringsgruppa besluttet å tilby følgende bedrifter å være med på forprosjektet: # Bedrift Ønsker forprosejkt Prioritering Potensielt antall nye ansatte 1Meråker Kjøtt Ja Kirkebyfjellet?? 1 5 4Meråker Alpinsenter Ja 1 4 5MerMek Ja T.M. Slungård Ja 1 4 8Fossen Rusbehandling Ja 1 (3)?? 9MVS/Arena Meråker Ja Sigmund Farstad AS Ja 1?? 12Scandinavian Supply Ja Meråker Kurbad?? 1?? 10 SUM 49 Torbjørn Berg Strømstad har avklart at Kurbadet tas inn i programmet(de kunne ikke møte iht tidligere plan), det tas møte med dem i Trondheim den 10. april. Torbjørn har også avklart at Meråker Kjøtt ønsker å være med i Forprosjektet. Fossen Rusbehandling har lederkabal klar til midten av april, ut fra den betyding dette selskapet har for arbeidslivet og de ressurser de besitter, foreslås det å ta med dette selskapet over i forprosjektet. Meråker Utvikling blir ikke med da de kjører sitt eget løp. 22

23 Oversikt - mulig omfang av Forprosjekt; Fase 2 I det nedenstående har vi forenklet oppsummeringen. Mange av bedriftene har produktet, men har ikke utnyttet markedspotensialet. Med Bedriftsanalyse, menes en kartlegging av nåværende strategiske posisjon og ønsket fremtidig posisjon (omsetning, resultat og antall ansatte), med angivelse av hvordan man, ut fra analysen, skal komme frem til den ønskede fremtidige posisjonen. Sluttproduktet, for hver bedrift, vil være en detaljert handlingsplan, med tids- og kostnadsangivelse. Tids- og kostnadsoverslag nedenfor er indikativ tid og kostnad for sin eventuell rolle for å få gjennomført Bedriftsanalysen. Leveranse Tidsforbruk Kostnader eks mva HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamlinger HA 3 Bedriftsanalyser (10 stk) HA 4 Prosjektplaner (10 stk) HA 5 Sluttrapport Reiseutgifter (estimert) Sum, eks mva De variable kostnadene per bedrift er kr Endres tall bedrifter med en bedrift endres således vår pris seg med kr

24 Aktiviteter i forprosjektet 24

25 Aktiviteter i Forprosjektet Hovedaktivitet Oppgave Ansvar HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging Oppfølging av prosjektet etter PLPmetoden. Forberedelse og deltagelse i styringsgruppemøtene. Prosjektansvarlig HA 2 Fellesseminarer HA 3 Bedriftsanalyser for 10 bedrifter Gjennomføre to seminarer for deltagerbedriftene. Eksempel på innhold i fellessamling På første seminaret går en gjennom opplegget for prosjektet og gir eksempler på hva andre har oppnådd gjennom deltagelse i lignende prosjekt. Diskusjon / gruppearbeid om suksessfaktorer, samt innføring i bruk av verktøyene som er aktuelle. På andre seminar gjennomgår vi erfaringene med prosjektet, kritiske suksessfaktorer fremover, og hvordan arbeide med disse. Noen av bedriftene presenterer sine planer. Gjennomføre bedriftsanalyser for de 10 deltagerbedriftene I møte gjennomføres en analyse av blant annet sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. En formulerer videre mål og hovedaktiviteter som det skal arbeides med i hovedprosjekt. Fra bedriften bør en stille med leder og eventuelt andre nøkkelpersoner. har egne maler og metodikk for å gjennomføre denne analysen. Denne metodikken har blitt videreutviklet etter hvert som vi har fått erfaring med denne type prosjekt. og prosjektansvarlig Bedriftene med støtte fra HA 4 Prosjektplan for 10 bedrifter HA 4 Sluttrapport Utforme plan for hovedprosjekt Møte startes med å gjennomgå bedriftsanalysen som ble utformet i første møte. Vurdere om det er andre elementer som bør vektlegges slik at bedriftsanalysen skal korrigeres. Deretter utformes en PLPprosjektplan for hovedprosjektet. Fra bedriften bør en stille med leder og eventuelt andre nøkkelpersoner. Utforme sluttrapport med forslag til prosjektplan for hovedprosjektet. Bedriftene med støtte fra utarbeider, kvalitetssikres og godkjennes av 25

26 Endring er det eneste konstante 2012 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. 26

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsevne. Dokumentasjon 2 dagers kurs. Versjon 6.0 INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsevne Dokumentasjon 2 dagers kurs INNOVASJONS- MILJØER Versjon 6.0 Fakta om PLP. 2 3 Mer detaljert program i word. Det er selvsagt mulig å starte dag 1 kl 08.00 eller 10.00 og forkorte/forlenge

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer