Meråker Utvikling AS. "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meråker Utvikling AS. "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013"

Transkript

1 Meråker Utvikling AS "SMB-utvikling" Forstudie - Sluttrapport Mars 2013

2 Repetisjon: Om "SMB-prosessen" Forstudie MÅL: Kartlegging av vekstpotensial og satsingsvilje i bedriftene i omstillingsområdet RESULTAT: Velge ut virksomheter som har vekstpotensial og vilje til satsing Forprosjekt MÅL: Gjennomføre bedriftsanalyse av utvalgte virksomheter og planlegge tiltak for å skape utvikling RESULTAT: Bedriftsdiagnose og prosjektplaner for den enkelte virksomhet i hovedprosjekt Hovedprosjekt MÅL: Gjennomføre utviklingstiltak i hver enkelt virksomhet RESULTAT: Kompetanseoverføring som skaper utvikling for virksomhetene Kartlegge Ca 3 mnd Lite innsats fra bedriftene Planlegge Ca 4 mnd Middels innsats fra bedriftene Gjennomføre Ca 1 år Høg innsats fra bedriftene I forstudiefasen er målet å kartlegge de lokale aktørene som har potensial for vekst, samt vilje til å satse. Prosessen ender opp med at en velger ut et antall aktører som får tilbud om å være med i prosessen videre. Forstudien vil anslagsvis pågå i ca 2 måneder. I forprosjektfasen gjennomføres en prosess der en analyserer blant annet aktørenes interne sterke og svake sider, muligheter og trusler i markedet og hva som er kritiske suksessfaktorer for virksomheten. Til slutt settes mål for de kommende årene. Dette blir sammenfattet i en diagnose som er en enkel forretnings-/ strategiplan for virksomheten med spesielt fokus på å nå de målene som er satt. I tillegg utformes det en prosjektplan som viser hvordan en i detalj skal gjennomføre forretnings-/strategiplanen i praksis. sitt bidrag i denne fasen er å være en prosessveileder som bidrar med metodikk og erfaring i arbeidet. Aktørene og ressurser fra utformer i møter en diagnose og prosjektplan. I hovedprosjektet skal bedriftene over ca. ett år arbeide med å gjennomføre forretnings-/strategiplanen. De enkelte aktørene vil her arbeide konkret med de ulike tiltakene som fremgår av bedriftsanalysen. Tiltakene er nedfelt i prosjektplanen, som ble utformet i forprosjektet. I denne fasen er det bedriften som gjennomfører arbeidet. sin rolle vil være å delta på styringsgruppemøter, se til at prosjektplanen følges (være en positiv rådgiver), og å gi råd i prosjektet. Alt avhengig av hva som skal gjennomføres i hovedprosjektet kan det bli aktuelt at selskapet bruker andre eksterne fagfolk. Dette avgjøres av bedriften ut i fra de behovene den har for bistand. I tillegg er det viktig at deltakende aktører bygger nettverk, både mot fagmiljø og seg i mellom, samt får kompetansepåfyll. Det er derfor lagt opp til en fellessamling i forstudiet samt at det kan legges opp til fellessamlinger i forprosjektfasen og hovedprosjektfasen hvis disse blir gjennomført, der en har ulike tema som alle bedriftene vil ha nytte av. 2

3 Innledning Denne sluttrapporten har følgende innhold: 1. Redegjørelse for gjennomføringen av forstudiet 2. Orientering om bedriftene som har deltatt i forstudiet 3. Orientering om mulige samarbeid i regionen 4. Videre framdrift 5. Aktiviteter i forprosjektet Prosjektmålet for forstudiet var å kartlegge vekstpotensial og -vilje for de på forhånd utvalgte bedriftene. Målet med de eventuelt påfølgende forprosjekter blir å få kartlagt konkrete muligheter og tiltak for en positiv utvikling i de aktuelle virksomhetene. Utviklingsplan for Meråker kommune har satt som mål at det skal skapes/sikres 200 arbeidsplasser innen Pr har man klart å skape/sikre 112 arbeidsplasser. Mange av disse arbeidsplassene er innen helse og rehabilitering. Det gjenstår således å skape/sikre 88 arbeidsplasser. Den 4. februar ble det gjennomført en felles samling, der man gikk gjennom: Bakgrunn for prosjektet, formål og aktiviteter Kritiske suksessfaktorer Erfaringer fra andre regioner Det ble åpnet for å tegne seg på en liste for å bli med på forstudiet. Ut fra denne listen er det gjennomført samtale med 16 bedrifter. Samtalene ble gjennomført dagene 12. og 13. februar i Meråker. 3

4 Gjennomføring av forstudiet 4

5 Gjennomføring av hovedaktiviteter i henhold til plan Forstudiet ble gjennomført i henhold til den planen som ble lagt ved oppstart av prosjektet i forhold til de aktiviteter som var skissert. Følgende hovedaktiviteter vil gjennomføres i forstudiet: Hovedaktiviteter Oppgave Ansvar HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamling med bedriftene HA 3 Gjennomføre intervju med utvalgte aktører HA 4 Utforme endelig faglige sluttrapporter. Utarbeidelse av detaljert prosjektplan og oppfølging av prosjektet etter PLP- metoden. Forberedelse og deltagelse i styringsgruppemøtene. Gjennomføre fellessamling for å skape engasjement og forankring blant bedriftene. Eksempel på innhold: Bakgrunn for prosjektet, formål og aktiviteter Kritiske suksessfaktorer Erfaringer fra andre regioner Intervju med ca 15 aktører (fastsettes av styringsgruppa) med fokus på vilje til vekst, vekstpotensial og hvilke behov for bistand bedriftene vil ha i forbindelse med gjennomføringen av prosjektene. Utforme sluttrapporter med forslag til prosjektplan for forprosjekt og hovedprosjekt. Hver bedrift skal motta egen rapport, mens en mer generell rapport skal presenteres for styringsgruppen. Prosjektansvarlig Prosjektteam () Prosjektteam () Prosjektteam () utarbeider. Kvalitetsikres og godkjennes i styringsgruppen 5

6 Fremdriftsplan Man kom 2 måneder senere i gang enn opprinnelig planlagt. Dette blant annet som følge av nødvendige avklaringer hos Meråker Utvikling. Avslutning av forstudiet ble 20. mars i stedet for 28. februar. Forstudiet avsluttes med møte i styringsgruppa den 20. mars Aktiviteter Februar Mars HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamling HA 3 Intervjuer med oppfølging HA 4 Sluttrapport inkludert presentasjon 6

7 Oversikt over intervjuer # Selskap Navn Dato Fra 1 Kopperaa AS Ivar Mansæterbak Rolf Tørring 2 Komplettbygg AS Jan Ove Juliussen og Kurt Arve Juliussen Rolf Tørring 3 Kirkebyfjellet Konferansesenter AS Nina Leirfall Rolf Tørring 4 Meråker Alpinsenter AS Arne Magnus Størseth Terje Bjerkan, Rolf Tørring 5 Meråker Mekaniske AS John Ivar Strand Rolf Tørring 6 T.M. Slungård Sag & Høvleri AS Trond Marius Slungård Terje Bjerkan 7 Meråker Utvikling AS Torbjørn Berg Strømstad og Morten Aursand Terje Bjerkan 8 Meråker VGS/Arena Meråker Kjell Lundemo og Marius Ringen Terje Bjerkan 9 Sigmund Farstad AS Arnold Farstad Rolf Tørring 10 Kopperå Elektro AS Hans-Olaf Reitås Terje Bjerkan 11 Fossen Rusbehandling AS Åsmund Øverkil og Inge Ove Falstad Rolf Tørring 12 Scandinavian Supply AS Hanne og Moises Matos Terje Bjerkan 13 Natre Vinduer AS avd Meråker Marit Torvik Reppe Rolf Tørring 14 Teveldal Turistgård AS (Teveltunet Fjellstue ) Ole Fredrik Haarsaker Terje Bjerkan 15 Meråker Kjøtt AS Håvard Nicolausson Terje Bjerkan 16 Kurbadet Steinar Volden Rolf Tørring 7

8 Orientering om bedriftene som har deltatt i forstudiet 8

9 Oversikt per selskap (1/4) Selskap Økonomi 2011/12 Ønske om å delta videre? Hovedområde for SMButvikling Prosjektutfordring Økning ansatte Kopperaa AS Antall ansatte: 3 Omsetning : 2,5 MNOK Resultat: - 0,7 MNOK Ja Markedsføring Salg Produktutvikling Mangler økonomisk handlingsrom på kort sikt. Utvide kundebasen ut over "gamle kjente". Salgsog markedsføringskapasitet må tilføres. Ledig kapasitet i produksjonen dersom produksjonsflyt optimaliseres. Har produktideer som kan realiseres med begrensede investeringer. 2-3 Komplettbygg AS Antall ansatte: 3 Omsetning : 2,4 MNOK Resultat: 0,4 MNOK Ja Samarbeid med andre Produktutvikling Finne interessenter (Farstad, Meråker Brug, VVS, Elektro ) for å etablere en komplett leverandørkjede for produksjon av "nøkkelferdige" hytter sikre helårsarbeid. Kapasitet til mer aktivt salg. 1-2 Kirkebyfjellet Konferansesent er AS Antall ansatte: 5 (+tilkalling) Omsetning : 4,8 MNOK Resultat: 0,1 MNOK?? Produktutvikling Markedsføring Prosessforbedringer Samarbeid Kapasitet til å utvikle og markedsføre reiselivsproduktet. Etablere større vilje til samarbeid om "destinasjon Meråker". Motivere utleier til å investere i produktet, herunder som grunnlag for skape bedre logistikk og prosesser.? Meråker Alpinsenter AS Antall ansatte: 12 (hel- og deltid) Omsetning : 3,4 MNOK Resultat: -0,2 MNOK Ja Produktutvikling Samarbeid med andre Markedsføring Salg Må utvikle nye produktpakker (sommer og vinter). Kurs-/opplæringstilbud/sommeraktiviteter sammen med Arena Meråker? Markedsanalyser og derpåfølgende markedsaktiviteter. Enkle tiltak og midler. Må skaffe seg samarbeidspartnere i regionen (idrettslag, foreninger/organisasjoner, større private og offentlige selskaper/organisasjoner med mer). Meråker Aktivitet mulig samarbeid? 2 9

10 Oversikt per selskap (2/4) Selskap Økonomi 2011/12 Ønske om å delta videre? Hovedområde for SMButvikling Prosjektutfordring Økning ansatte Meråker Mekaniske AS Antall ansatte: 5 (+innleie) Omsetning : 7,7 MNOK Resultat: 0,6 MNOK Ja Produktutvikling Markedsføring Skape arb. plasser lokalt, mindre utleie. Reetablere markedsposisjon i "tank" som "Kopperå Ind.". Utnytte miljøkrav for nye tanker. Posisjonering/ inngrep med nye bransjer, som "oppdrett" T.M. Slungård Sag & Høvleri AS Antall ansatte: 9 Omsetning : 23,1 MNOK Resultat: 500 TNOK Ja Marked/salg Kompetanseutvikling Mer effektiv/rimeligere produksjon Ut fra husstander og hyttemarked skal det være mulig å doble omsetning av byggevarer. Det ligger muligheter i å videreutvikle lederskap hos medarbeidere (ansvar og myndighet, innkjøp/ produksjon/ marked/salg). Utvikling av palleproduksjon er interessant å vurdere. Økt markedsføring og salg. Vurdering av import av paller/palleprodukter? Kan også se på robotisering av deler av produksjonen. 2-4 Meråker Utvikling AS Antall ansatte: 2 Omsetning : 3,1 MNOK Resultat: 96 TNOK Ja Forretningsutvikling Samarbeid med andre Mer formalisert samarbeid med Stjørdalmiljøet? Næringsklynge på gamle smelteverkstomta? Det er ssv behov for en slik aktør som Merut også i fremtiden 1-2 Meråker VGS/Arena Meråker Nystiftet selskap Antall ansatte: 2 Omsetning : I/A Resultat: I/A Ja Produktutvikling Marked/salg Samarbeid/allianser Det er viktig at man ikke kun fokuserer på nåværende kundegrupper, men tenker nytt. Må videreutvikle produktene og tilbudene som lanseres til markedet. Næringsliv og større organisasjoner er mulige nye kunder. Det må da lages produktpakker som skreddersys til disse kundene

11 Oversikt per selskap (3/4) Selskap Økonomi 2011/12 Ønske om å delta videre? Hovedområde for SMB-utvikling Prosjektutfordring Økning ansatte Sigmund Farstad AS Antall ansatte: 19 Omsetning : 19,7 MNOK Resultat: 2,6 MNOK Ja Samarbeid / allianser Finne interessenter (Komplettbygg, Meråker Brug, VVS, Elektro ) for å etablere en komplett leverandørkjede for produksjon av "nøkkelferdige" hytter sikre helårsarbeid. Fako AS etablert.? Kopperå Elektro AS Antall ansatte: 4,5 Omsetning : 4 MNOK Resultat: 0 MNOK Ja Samarbeid/allianser Marked/salg Kan tenke seg å vurdere samarbeid med andre for eksempel NTE, de har blant 2 vedlikeholdsansatte opp mot kraftverk og ca 4 lokale montører (elektrikere) med bostedsadresse Meråker, men som sorterer under avd. Størdal. Kan tenke seg å prøve markedsfremstøt mot offentlige og private aktører om faste vedlikeholdsavtaler. Bør knytte til seg flere med autorisasjon. Kan tenke seg å vurdere prosjektledelse innen sterkstrømsprosjekter utenlands, innen feks smelteverk og offshore. Dette kan bygge nye marked Fossen Rusbehandling AS Antall ansatte: 33 Omsetning : 22,4 MNOK Resultat: - 0,6 MNOK Ja Alternative strategier Avhengig av rammeavtaler med RHF-ene. Tøff konk. Innstilling fra HN er at de også mister denne. Betydelig ledig kapasitet.? Scandinavian Supply AS Antall ansatte: 1 Omsetning : 1 MNOK Resultat: Egen lønn Ja Forretningsutvikling Marked/salg Må rendyrke budskapet vedr. alpakka. Bedre markedsføring og salgs-/distribusjonskanaler

12 Oversikt per selskap (4/4) Selskap Økonomi 2011/12 Ønske om å delta videre? Hovedområde for SMButvikling Prosjektutfordring Økning ansatte Natre Vinduer AS avd Meråker Antall ansatte: 57 (lokalt) Omsetning : MNOK Resultat: MNOK (oppgir off. ikke lokale tall) Nei Prosessforbedring Endringsledelse Samarbeid Kjører interne prosesser med støtte fra konsernet internasjonalt. Behov for å tilpasse opplegget til lokal bedriftskultur for å sikre effekt av endringer. Det bør etableres en arena for næringslivssamarbeid i kommunen.? Teveldal Turistgård AS (Teveltunet Fjellstue ) Antall ansatte: 15 Omsetning : 9 MNOK Resultat: 100 TNOK Ja Produktutvikling Forretningsutvikling Samarbeid/allianser Markedsføring/salg Må analysere hvilke produkter man tjener penger på. Vil vokse på å utvikle aktiviteter rundt anlegget. Også ny skiheis mot Sverige prosjekt Grenseløs. Min. 80 enkeltrom. Trekker med andre samarbeidsparter både for aktiviteter og finansiering. 4-5 Meråker Kjøtt AS Antall ansatte: 50 Omsetning : 137 MNOK Resultat: 4,5 MNOK Ja Produktutvikling Marked/salg Samarbeid/allianser Vil videreutvikle produkter via egne merkevarer. Men vil også utvikle seg sammen med Gilde. Felles produktutvikling med Gilde er god Meråker Kurbad Antall ansatte: 60 Omsetning : 35 MNOK Resultat: 1,4 MNOK 12

13 Oppsummering av samtaler med bedriftene Det er vanskelig for bedriftene å anslå hva omsetnings- og sysselsettingseffekten, av de idèer og tanker de har på det nåværende tidspunkt, vil være. Alle selskapene uttrykker vilje til vekst og videreutvikling. Begrensningene ligger i å komme ut til nye markeder og strukturere/sette av tid utviklingsarbeidet. Det å tenke nytt, men enkelt er også en utfordring da man fort går i "gamle spor". Vi har foran løselig prøvd å oppsummere det vi hører, og ut fra dette kan det, på 4-5 års sikt, være snakk om fra 30 til 70 nye arbeidsplasser dersom man får startet med de prosesser som kan være aktuelle. 13

14 Erfaringer fra andre forprosjekt som nok også vil være aktuelt for Meråker; Det er en ny erfaring for de fleste å tenke lange, sakte tanker slik vi har vært inne på i samtalene med dem - Utvikling kontra daglig drift - Hvor vil du være i 2017? Bedriftene klarer ikke å sette av tid til slike prosesser selv, men synes det høres svært interessant ut - De besitter stor kunnskap og er interessert i å komme i gang med slike prosesser Ser positivt på å få en ekstern part som pusher dette - De vil gjerne se om det ligger komplementære muligheter opp mot andre eksisterende bedrifter i kommunen og regionen Man ønsker å bli mer markedsorientert i tankegangen - Vil legge mer fokus på å bygge et image/en merkevare (skille seg positivt fra konkurrentene) Prosessene kan vise at det er behov for å knytte til seg andre ressurser enn det de vanligvis bruker eller har selv - Nettverkstankegang er interessant, men det må legges til rette for dette. Dette særlig sett opp mot kompetanseutvikling i form av kurs/seminarer og lignende. - Det er en felles utfordring å få tilflytting til kommunen, samt markedsføre kommunen som et godt sted å bo og arbeide. Med vekst i bedriftene vil dette være enklere å få til. Bedriftene håper/ønsker å være selvgående i sin videre utvikling når - Man får utviklingsaktivitetene i en fast rutine - Bedriftene ser at dette nytter gjennom erfarte positive resultater - Ønsker å bli mer bevisst på merkevarens betydning og effekt 14

15 Mulige samarbeid i regionen 15

16 Det er identifisert flere mulige samarbeid i regionen Gjennom samtalene har vi spurt de deltagende bedriftene om de deltar i næringssamarbeid i dag og om man har forslag til næringsutvikling i regionen. Vi har mottatt flere innspill som summeres opp nedenfor: Økt samarbeid med næringsorganisasjoner/-selskaper som katalysator Flere bedrifter nevner muligheten for at næringsselskapene kan ha en enda sterkere rolle i å skape samarbeid med bedriftene, eksempelvis: Fokus på å få opp flere produksjonsbedrifter med basis i Kopperå-feltet Tettere samarbeid med Stjørdalsregionen vedr. næringsutvikling Mer felles markedsføring av aktivitetene i kommunen alpint, ski, turmuligheter, aktiviteter, opplevelse, hytteturisme mm Bidra til at turistnæringa i kommunen blir mer attraktiv i fremtiden og utnytte naturen og fjella for å gjøre Meråker til et attraktivt sted å bo. Stimulere til næringssamarbeid og nettverksbygging ved å arrangere samlinger med representanter fra lokalt næringsliv og utflyttede Meråkerbygg. Arbeide for å etablere regionale nettverk og utvikle den regionale satsingen til bedriftene i kommunen. Etablering av et næringsfellesskap for mindre aktører som jobber med håndverk Bidra til samarbeid mellom virksomheter i kommunen og sette fokus på å få frem mer utfyllende heller enn konkurrerende næringsliv. Ikke bare fokus på næringsutvikling i Midtbygda, men også i randsonene. 16

17 Videre framdrift 17

18 Nesten alle bedriftene ønsker å utvide sitt markedspotensial Fellesnevnere for bedriftene synes å være: - Behov for å bli mer bevisst sin strategiske nå-posisjon og hva som skal være målet om 4-5 år - Hvordan komme til fremtidig ønsket posisjon (strategiske muligheter) - Behov for kartlegging av utvidede markedsmuligheter - Behov for strukturert markeds- og salgsarbeid - Behov for bedre prosess- og kostnadsstyring - Enkelte har behov for bedre kostnads- og økonomistyring - Utvikling av samarbeid/nettverk både horisontalt og vertikalt Markeder Eksisterende Nye/Videreutvikling Produkter Eksisterende Nye Teveltunet,Kopperå Elektro,Meråker Kjøtt,Meråker Alpinsenter,Scandinavian Supply,Arena Meråker,Meråker Utvikling,TM Slungård, Komplettbygg, Kirkebyfjellet Konferansesenter, Meråker Mekaniske, Natre Teveltunet, Meråker Kjøtt, Arena Meråker, Meråker Alpinsenter,Meråker Utvikling, Komplettbygg, Kirkebyfjellet Konferansesenter, Sigmund Farstad AS Arena Meråker, Meråker Alpinsenter, Meråker Kjøtt, Kopperå Elektro, Scandinavian Supply, TM Slungård, Meråker Utvikling, Kopperaa, Kirkebyfjellet Konferansesenter, Meråker Mekaniske Meråker Utvikling, Meråker Alpinsenter, Arena Meråker, Kopperaa, Kirkebyfjellet Konferansesenter, Fossen Rusbehandling 18

19 ser at de fleste bedriftene har behov for å gjennomgå en bedriftsanalyse for vurdering og konkretisering av de muligheter og utfordringer som er avdekket På generell basis deler vi SMB-utviklingsprosjekter inn i tre faser vi er nå ferdig med fase 1 og skal over i fase2. Basert på den informasjon vi har i forhold til bedriftenes idéer og utfordringer, mener vi at det er nødvendig å gjennomføre bedriftsanalyser der man i samarbeid med bedriftene foretar en nærmere vurdering av mulighetene/idéene/prosjektene, og får utarbeidet en prosjektplan for et eventuelt utdypet for- eller hovedprosjekt, for å realisere mulighetene/idèene eller prosjektet. Bedriftene vil ha behov for bistand til å gjennomføre disse analysene og lage konkrete planer for gjennomføring av nødvendige handlinger. De vil i tillegg ha behov for tilførsel av kompetanse og kapasitet i forhold til å gjennomføre markedsundersøkelser, økonomiske vurderinger /analyser ol i de konkrete for- og hovedprosjektene. Fase 1 og 2 Fase 3 A: Rekruttering av bedrifter/forstudie B: Bedriftsanalyse, forretningsplan og prosjektplan hovedprosjekt Gjennomføring av utvidet for- /hovedprosjekt: Utvikling av verktøykasse og gjennomføring av tiltak i prosjektplan Planlegging, oppfølging, koordinering, rapportering xx.xx

20 Avslutningsmøte og prioriteringer Det ble den avholdt et avsluttende møte med deler av styringsgruppen til stede. Formålet med møtet var å informere om våre funn under forstudiet slik at styringsgruppen får det nødvendige beslutningsgrunnlag. Den økonomiske rammen tilsier at man kan videreføre ca 10 bedrifter inn i forprosjektet, og det er lik det antallet som er foreslått. Følgende var til stede på møtet: Bård Langsåvold, leder av OMS og ordfører Kjersti Kjenes, medl av OMS og politiker Rune Frengen, adm. Meråker kommune Morten Aursand, Merut/Smeltedigelen Torbjørn B Strømstad, Merut Fra : Rolf Tørring Partner Terje Bjerkan - Direktør Alle deltakerbedrifter i forstudiet er gjennomgått og rangert på en skala fra 1 til 3 der 1 angir størst potensiale. Dette oppsummeres i tabellen under: 20

21 Avslutningsmøte og prioriteringer (forts.) Nedenstående viser en oppsummering av de bedriftene som det er avholdt samtaler med. Rangering er gjort ut fra en grov vurdering av hvilke prosesser disse bedriftene allerede er involvert i, samt ståsted i dag, og sannsynlig utbytte av å gå videre i prosessen. Potensialet med tanke på antall nye arbeidsplasser er meget usikkert. For flere kan det være mer snakk om å kunne beholde arbeidsplasser, enn å skape nye. # Bedrift Ønsker forprosejkt Prioritering Potensielt antall nye ansatte 1Meråker Kjøtt Ja Kopperåaa AS Ja 3 3 3Kirkebyfjellet?? 1 5 4Meråker Alpinsenter Ja 1 4 5MerMek Ja T.M. Slungård Ja 1 4 7Meråker Utvikling Nei 2 (1) 2 8Fossen Rusbehandling Ja 1 (3)?? 9MVS/Arena Meråker Ja Sigmund Farstad AS Ja 1?? 11Kopperå Elektro Ja Scandinavian Supply Ja Natre Vinduer Nei 3?? 14Teveltunet Ja Komplettbygg AS Ja Meråker Kurbad?? 1?? SUM 65 21

22 Styringsgruppens konklusjon Med bakgrunn i one pagere som er utarbeidet av under intervjuene, og presentasjon av foreløpig sluttrapport for forstudiet, har styringsgruppa besluttet å tilby følgende bedrifter å være med på forprosjektet: # Bedrift Ønsker forprosejkt Prioritering Potensielt antall nye ansatte 1Meråker Kjøtt Ja Kirkebyfjellet?? 1 5 4Meråker Alpinsenter Ja 1 4 5MerMek Ja T.M. Slungård Ja 1 4 8Fossen Rusbehandling Ja 1 (3)?? 9MVS/Arena Meråker Ja Sigmund Farstad AS Ja 1?? 12Scandinavian Supply Ja Meråker Kurbad?? 1?? 10 SUM 49 Torbjørn Berg Strømstad har avklart at Kurbadet tas inn i programmet(de kunne ikke møte iht tidligere plan), det tas møte med dem i Trondheim den 10. april. Torbjørn har også avklart at Meråker Kjøtt ønsker å være med i Forprosjektet. Fossen Rusbehandling har lederkabal klar til midten av april, ut fra den betyding dette selskapet har for arbeidslivet og de ressurser de besitter, foreslås det å ta med dette selskapet over i forprosjektet. Meråker Utvikling blir ikke med da de kjører sitt eget løp. 22

23 Oversikt - mulig omfang av Forprosjekt; Fase 2 I det nedenstående har vi forenklet oppsummeringen. Mange av bedriftene har produktet, men har ikke utnyttet markedspotensialet. Med Bedriftsanalyse, menes en kartlegging av nåværende strategiske posisjon og ønsket fremtidig posisjon (omsetning, resultat og antall ansatte), med angivelse av hvordan man, ut fra analysen, skal komme frem til den ønskede fremtidige posisjonen. Sluttproduktet, for hver bedrift, vil være en detaljert handlingsplan, med tids- og kostnadsangivelse. Tids- og kostnadsoverslag nedenfor er indikativ tid og kostnad for sin eventuell rolle for å få gjennomført Bedriftsanalysen. Leveranse Tidsforbruk Kostnader eks mva HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamlinger HA 3 Bedriftsanalyser (10 stk) HA 4 Prosjektplaner (10 stk) HA 5 Sluttrapport Reiseutgifter (estimert) Sum, eks mva De variable kostnadene per bedrift er kr Endres tall bedrifter med en bedrift endres således vår pris seg med kr

24 Aktiviteter i forprosjektet 24

25 Aktiviteter i Forprosjektet Hovedaktivitet Oppgave Ansvar HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging Oppfølging av prosjektet etter PLPmetoden. Forberedelse og deltagelse i styringsgruppemøtene. Prosjektansvarlig HA 2 Fellesseminarer HA 3 Bedriftsanalyser for 10 bedrifter Gjennomføre to seminarer for deltagerbedriftene. Eksempel på innhold i fellessamling På første seminaret går en gjennom opplegget for prosjektet og gir eksempler på hva andre har oppnådd gjennom deltagelse i lignende prosjekt. Diskusjon / gruppearbeid om suksessfaktorer, samt innføring i bruk av verktøyene som er aktuelle. På andre seminar gjennomgår vi erfaringene med prosjektet, kritiske suksessfaktorer fremover, og hvordan arbeide med disse. Noen av bedriftene presenterer sine planer. Gjennomføre bedriftsanalyser for de 10 deltagerbedriftene I møte gjennomføres en analyse av blant annet sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. En formulerer videre mål og hovedaktiviteter som det skal arbeides med i hovedprosjekt. Fra bedriften bør en stille med leder og eventuelt andre nøkkelpersoner. har egne maler og metodikk for å gjennomføre denne analysen. Denne metodikken har blitt videreutviklet etter hvert som vi har fått erfaring med denne type prosjekt. og prosjektansvarlig Bedriftene med støtte fra HA 4 Prosjektplan for 10 bedrifter HA 4 Sluttrapport Utforme plan for hovedprosjekt Møte startes med å gjennomgå bedriftsanalysen som ble utformet i første møte. Vurdere om det er andre elementer som bør vektlegges slik at bedriftsanalysen skal korrigeres. Deretter utformes en PLPprosjektplan for hovedprosjektet. Fra bedriften bør en stille med leder og eventuelt andre nøkkelpersoner. Utforme sluttrapport med forslag til prosjektplan for hovedprosjektet. Bedriftene med støtte fra utarbeider, kvalitetssikres og godkjennes av 25

26 Endring er det eneste konstante 2012 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. 26

Meråker UtviklingAS SMB Utvikling. Rapport Forprosjekt. November 2013

Meråker UtviklingAS SMB Utvikling. Rapport Forprosjekt. November 2013 Meråker UtviklingAS SMB Utvikling Rapport Forprosjekt November 2013 Oppsummering prosessbeskrivelse Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Avklarer strategiske muligheter Utrede/ detaljplanlegge strategiske

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land Hvem er vi? Fossekalls virksomhet er å drive rådgivende og utøvende forretningsutvikling, gjennomføre analyser og lede utviklingsprosesser innen privat og

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Tiltaksforum 2014. 12.11.2014 Halvor Flatland. Side 1

Tiltaksforum 2014. 12.11.2014 Halvor Flatland. Side 1 Tiltaksforum 2014 12.11.2014 Halvor Flatland Side 1 To tema Endringar i Innovasjon Norge Samarbeid mellom bedrifter Side 2 Endringsprosess i Innovasjon Norge To element i denne gjennomgangen: Interne endringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering...

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Meråker

Omstillingsprogrammet i Meråker Omstillingsprogrammet i Meråker Årsrapport 2013 Mars 2014 1 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRTE PROSESSER... 3 2.1 Strategisk plan 2012-13... 3 2.2 Handlingsplan for 2013... 3 2.3 Forprosjekt «Omstilling

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

INKUBATOR. STYREARBEID 19. oktober 2010

INKUBATOR. STYREARBEID 19. oktober 2010 INKUBATOR STYREARBEID 19. oktober 2010 Agenda Styrets rolle / oppgaver generelt Hvorfor bør styrets arbeid være i fokus nå? Styreplaner Styreleders særstilling Særtrekk eller sære trekk påvirker styrets

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

BUILD2GROW. DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011. Gorm F. Nymark

BUILD2GROW. DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011. Gorm F. Nymark BUILD2GROW DEN VIKTIGE ROLLEN SOM STYRELEDER 9. Juni 2011 Gorm F. Nymark Agenda Styrets rolle / oppgaver generelt Styreleders særstilling Hvorfor bør styrets arbeid være i fokus nå? Styreplaner Særtrekk

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. Arena Sol

Creating Green Business together. www.oreec.no. Arena Sol Bygger på 2-årig arbeid med Solenergiklyngen Bedrifters ønske om å samarbeid Arena kan være en struktur for samarbeidet videre Samarbeid om utvikling av nye tjenester og produkter på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

BEDRIFTSUTVIKLING. -Kompetanseutvikling med fokus på strategiutvikling- PROSJEKTBESKRIVELSE FOR SEG`S STRATEGIUTVIKLING

BEDRIFTSUTVIKLING. -Kompetanseutvikling med fokus på strategiutvikling- PROSJEKTBESKRIVELSE FOR SEG`S STRATEGIUTVIKLING BEDRIFTSUTVIKLING -Kompetanseutvikling med fokus på strategiutvikling- 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FOR SEG`S STRATEGIUTVIKLING SEG- Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš Samisk nærings- og utviklingssenter Postboks

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL SAK 21/14 SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL Saksopplysning SMB-utvikling er eit utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet blir levert som ei rådgjevingsteneste

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Du har ideene. Vi hjelper deg videre.

Du har ideene. Vi hjelper deg videre. V Å R 2 0 1 6 ntnu Entreprenørskap TEAM SOM JOBBER INTENST Som gründer får du i programmet et helt team som jobber intenst for å analysere alle sider av ditt forretningskonsept, utfører markedsanalyser,

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012

Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring. Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Kontinuerlig forbedring Oppstart og forankring Lean forum Tromsø 19. juni 2012 Skatteetaten gjennomfører et LEAN-inspirert program med fokus på Prosess Ledelse Kultur Forbedring av arbeidsprosesser Smarte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

John Kristiansen. Daglig leder, Opus Hadeland. Håkon Skjervum. Daglig leder, Lunner Produkter AS. Lunner Produkter A/S

John Kristiansen. Daglig leder, Opus Hadeland. Håkon Skjervum. Daglig leder, Lunner Produkter AS. Lunner Produkter A/S John Kristiansen. Daglig leder, Opus Hadeland. Håkon Skjervum. Daglig leder, Lunner Produkter AS. KOMPETANSEUTVIKLING I LUNNER PRODUKTER AS! Hvordan skal Lunner Produkter AS gjøre seg nytte av egen kompetanse?

Detaljer

Strategi for nettverk og leverandørutvikling

Strategi for nettverk og leverandørutvikling Strategi for nettverk og leverandørutvikling - erfaringer og valg i TotAl-gruppen - LUEN Tromsø, 22. februar 2012 Tor Holdø, TotAl-gruppen, Raufoss www.total-gruppen.no Presentasjon Om TotAl-gruppen Om

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Samling for blå fremtid

Samling for blå fremtid Samling for blå fremtid Hva kan IN bidra med? Lista 15. april 2016 www.innovasjonnorge.no Formålet er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore

Detaljer

Revisjon av IKT-området i en mindre bank

Revisjon av IKT-området i en mindre bank Revisjon av IKT-området i en mindre bank Bankenes sikringsfond, Høstkonferansen 2010 Vidar A. Løken PwC Innholdet i presentasjonen 1. Hvilken risiko IT innebærer for bankenes interne kontroll 2. Bankens

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Prosjektplan Fosen Vind

Prosjektplan Fosen Vind Prosjektplan Fosen Vind Fosen Vind er et utviklingsprosjekt etablert av Åfjord kommune i samarbeid med Roan kommune. Gjennom prosjektet skal det utvikles strategier og iverksettes tiltak som gjøre at Åfjord

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

Prosjektplan utvidet forstudie. Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal

Prosjektplan utvidet forstudie. Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal Prosjektplan utvidet forstudie Felles reisemålsutvikling Krødsherad og Sigdal Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Mål 3. Tilnærming 4. Involvering 5. Utredningstemaer 6. Hovedaktiviteter og resultat 7.

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Etablering av kunnskapspark i Levanger

Etablering av kunnskapspark i Levanger Etablering av kunnskapspark i Levanger Prosjektplan for et forstudium Levanger, 21. januar 2010 1.1 Innledning - Bakgrunn Levanger kommune vedtok den 04.03.2009 en strategisk kommuneplan for næring, landbruk

Detaljer

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune Til: Fra: KMD Samdrift KKF DA Årlig rapport BOLYST Dato: September 2014 Kommune: Tromsø Prosjektnavn: Samdrift 2 Prosjektleder: Ylva Maria Pavval Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

PROSJEKTPLAN. for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune

PROSJEKTPLAN. for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune PROSJEKTPLAN for forprosjekt Ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune Prosjektet i PLP-sammenheng Utvilklingen av ruspolitisk handlingsplan for Innherred samkommune starter direkte i forprosjekt.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan 1. SAMMENDRAG Et kort sammendrag i fra mandat og basert på PLP. Formål med prosjektet: Innovasjonsløft,

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling Johannes Skaar Spesialrådgiver Regional omstilling som offentlig virkemiddel Hva er regional omstilling? En nasjonal ekstraordinær innsats for kommuner

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum

Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum Venture Cup vår 2010 Faglærer for etterutdanningskurset: Fagansvarlig Venture Cup: Koordinatorer: 1.amanuensis Arild Aspelund Professor Sigmund J. Waagø Tord Aasen Augestad og Øyvind Bjørgum Formål: Gjennomføring:

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse Søknaden skal være på maksimalt 10 sider inkludert vedlegg. Bruk gjerne nedenstående mal for prosjektbeskrivelse. Dersom dere benytter eget oppsett, sørg for at alle relevante elementer er beskrevet. Prosjekttittel

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer