Hvordan forsikre en industribedrift?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan forsikre en industribedrift?"

Transkript

1 informasjonsavis om forsikring nummer utgitt av aon grieg Hvordan forsikre en industribedrift? LES OM LILLEBY INDUSTRIER Side 4-5 Side 2-3 Hvor mye koster en orkan? Side 6-7 Lloyd s: Fra fjærpenn til elektronisk signatur

2 Når katastrofen rammer Kåre Ulvin er administrerende direktør i Aon Grieg I august 2005 feide orkanen Katrina inn over New Orleans. Dikene brast, byen ble ødelagt og 1800 mennesker omkom. Hendelsen var ikke bare en katastrofe for alle som fi kk liv og eiendom ødelagt, men også for føderale og lokale myndigheter, som åpenbart manglet fungerende kriseplaner. Heldigvis sto det bedre til med den finansielle beredskapen. Rent forsikringsteknisk fungerte de finansielle krisemekanismene som næringen har etablert, til tross for de utrolig høye utbetalingene som har funnet sted. Det internasjonale reassuransemarkedet har fanget opp kostnadene, uten at dette har ført til de dramatiske premieøkningene mange fryktet i kjølvannet av katastrofen. Slik sett kan man si at forsikringsnæringen besto testen. Tragedien er at så mange lavinntektsfamilier i New Orleans ikke hadde forsikring i det hele tatt. Tusener står igjen uten hus og hjem, og uten økonomi til å bygge dem opp igjen. I Norge spiller Norsk Naturskadepool en viktig rolle etter naturkatastrofer. Forutsetningen er at bygningsmassen er forsikret. Dette kan du lese mer om i denne utgaven av «Risiko». Lloyd s of London En helt sentral aktør i det internasjonale forsikringsmiljøet er forsikringsmarkedet Lloyd s, med røtter tilbake til Edward Lloyd s coffee shop i 1680-årenes London. Ved dagens Lloyd s møtes forsikringsmeglere og forsikringsgivere i et tradisjonsrikt miljø, og legger til rette forsikringsløsninger for mange av verdens aller største risker. Her finnes mange løsninger som ikke er tilgjengelige her hjemme, fra tilbydere man bare kan nå ved hjelp av en internasjonal megler som Aon. Vi besøkte Lloyd s på en hektisk torsdag i september. Orkanrekordenes år Hva kostet Katrina? OG KUNNE DET SKJE I MANDAL..? Klimatrusselen øker og NVE har utarbeidet flomsonekart for mange av våre vassdrag. Kartet for Mandal viser som eksempel at allerede ved såkalt 10-årsflom oversvømmes deler av sentrum, og ved en såkalt 200-års flom (0,5% årlig sannsynlighet) er mesteparten av sentrumsbebyggelsen oversvømt. Ettersom flere og flere av oss ønsker seg bolig eller hytte så nær vannet som mulig er det ting som tyder på at vi må være villige til å betale den prisen det koster, både i form av forsikringspremier og/eller gjenoppbyggingskostnader. Men kanskje ikke uten å lese flomsonekartet først! Industrielle utfordringer Norsk industri står overfor stadig nye utfordringer, og slett ikke alle kan mestres med forsikringsløsninger. Mangel på arbeidskraft, konkurranse fra utlandet, råvarepriser og valutasvingninger er risiko som må håndteres med andre midler. Bunnlinjeeksponering bør være fi nansdirektørens første prioritet. Noen ganger er løsningen forsikring. Andre ganger er løsningen en helt annen. Aon Grieg har et betydelig fagmiljø på operasjonell, fi nansiell og strategisk risiko i industrien. En rekke av landets ledende industribedrifter står på kundelisten. Vi har valgt å illustrere vår kompetanse på løsninger for industrien ved hjelp av en morsom tegning av den unge kunstneren Kristin Roskifte, som har vunnet flere priser for sine tegninger for «Risiko». Lilleby Industrier er kanskje en fi k- tiv industribedrift, men utfordringene er reelle, og løsningene som beskrives er til stor hjelp for mange av våre kunder i arbeidet med risikostyring og risikofinansiering. Riktig god lesning! NUMMER Informasjonsavis om forsikring Utgitt av Aon Grieg REDAKTØR Knut Wikborg REDAKSJONSSEKRETÆR Rolf Monsen REDAKSJONSRÅD Stine Roland, Camilla Jacobsen og Paul H. Amble DESIGN Kolonien as BIDRAGSYTERE DETTE NUMMER Kristin Roskifte, Marc Charlton, Reuben Aitchison FORSIDEFOTO Mark Evans, istock Kåre Ulvin Antallet navngitte stormer i 2005 overgikk for første gang antallet bokstaver i det amerikanske alfabetet, og orkanen Wilma satte lavtrykksrekord med hele 882 millibar. Men katastrofen alle husker er Katrina; den sjette sterkeste, den tredje mest dødelige og den aller dyreste orkanen i historien. Tekst Paul H. Amble Foto Doug Schneider Det som startet som en ganske vanlig storm over Bahamas den 23. august 2005, og feide over Floridas kyster et par dager senere, skulle snart vise seg å drive 1 million mennesker på flukt, oversvømme 80% av New Orleans, og ta livet av mer enn 1800 mennesker etter at dikene mot Mississippi-deltaet brast. Byen ble fullstendig ødelagt og er det fremdeles. Flere dager senere kunne man fortsatt oppleve vinden i området rundt de store sjøene. Mange lurer nok på om det noen gang vil bli som det en gang var i den legendariske jazzbyen. Store områder, til og med hele øyer, forsvant. Og naturlige habitat for både fugl og fisk er som visket bort. Olje tilsvarende en halvpart av det Exxon Valdez-ulykken tilgriset Alaskas kyst med, eller omtent 25 millioner liter, slapp ut i Louisiana og New Orleans-området. Det er for tidlig å si hva Den virkelige tragedien er at så mange lavinntektsfamilier i New Orleans ikke hadde forsikring i det hele tatt. slags konsekvenser dette vil få, men mange er bekymret for at oljen spredde seg over så store landområder at det vil påvirke grunnen i generasjoner. Og ikke nok med det: Aons eksperter forventer at vi fortsatt vil være i en periode med høy orkanaktivitet i nord-atlanteren. Perioden vi er inne i startet i 1995, og er trolig ikke mer enn halvveis over, sier Steven Jakubowski, COO i Impact Forecasting hos Aon Re Services, og fortsetter: Den forrige perioden med abnormt høy orkanaktivtet varte i 35 år, fra 1930 til midt på 60-tallet. Forsikringstekniske utfordringer Fra et forsikringsstandpunkt er oppryddingen etter Katrina noe av det mest komplekse man kan tenke seg, og en situasjon som stiller helt nye spørsmål: Er avbruddsforsikring en dekning som får helt nytt innhold når hele byen er borte, og kundene med den? Hvordan defi nere en gjenoppbyggingsperiode når man ikke engang vet om vannforsyning osv. vil bli restaurert? Men selv om Katrina var den dyreste orkanen i historien, med beregnede skader for mer enn 80 milliarder dollar, bestod det globale forsikringsmarkedet testen. Markedet har fanget opp kostnadene, uten at dette har ført til de dramatiske premieøkningene mange fryktet i kjølvannet av katastrofen. Aons eksperter kjenner heller ikke til noen captiver som har måttet rekapitalisere, eller som har fått alvorlige finansielle problemer som følge av orkanen. I etterkant av katastrofen har en rekke fi rmaer engasjert oss til å modellere risikoforholdene deres, slik at de lettere kan forstå den reelle risikoen de er eksponert for, sier Stephen Cross, CEO i Aons Captive Services Group. Vår heimlege strand? I Norge ville oppgjøret etter en slik katastrofe trolig forløpt litt annerledes. Vi har en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan brannforsikres eller ikke. Alt som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade, som følge av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool, mens erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Slike skader er for eksempel skade på dyrket mark og broer. Og det er vinden som er den store synderen: Storm utgjør nesten 80% av skadeårsaken for erstatningene fra disse ordningene. Den verste orkanen i nordmanns minne traff Nord-Vestlandet og Trøndelag første nyttårsdag 1992 og skadet bygninger, hvorav noen ble helt ødelagt. Det var også betydelige skader på infrastruktur, kulturminner, havbruksanlegg og ikke minst på skog; rundt 2 millioner kubikkmeter tømmer ble slått i bakken. Samlet økonomisk skade ble anslått til vel 2 milliarder kroner, eller vel 4 promille av Katrinas ødeleggelser. Allikevel ser utbetalingene ut som en flaggstang i grafen over naturskadefondets utbetalinger fra ! De fl este tropiske stormene i Atlanterhavet oppstår i perioden juni til november, i gjennomsnitt ca. 10 navngitte stormer hvert år. Dette bildet viser Katrina den 28. august 2005, bare timer før hun slo innover land og sprengte dikene i Missisippi-deltaet og satte New Orleans under vann. (Foto: NOAA) 2 2 Risiko nr. nr Risiko nr

3 Lilleby er en trivelig liten metropol et sted i Norge. Lilleby Industrier er den største bedriften i byen. De har valgt Aon Grieg som rådgiver i alle spørsmål knyttet til risikostyring og risikofi nansiering. Trygt og godt i Lilleby Industrier! LILLEBY INDUSTRIER er hjørnestensbedriften Selv små vannskader kan gi store skader, og er tilnærmet helautomatisk produksjon, og er helt kerte forsikringsprodukter som dekker kostnadene Ressurssterke bedrifter som driver utstrakt produktutvikling er spesielt sårbare. Lilleby Industrier jøet. Ikke minst gjelder dette industribedrifter, modeller, leverandører og løsninger. Det er Aon ansatte kommer fortere tilbake i jobb. Ansvar for miljøet Alle har vi et ansvar for milpensjon til innskuddspensjon. Det finnes en rekke behandling ved sykdom. Slik sørger man for at de på Lilleby Børs en skikkelig blue chip-virksomhet. årsak til svært mange skadeutbetalinger. Vann avhengig av at alt fungerer. Det er lagt betydelige ved tilbakekalling av produkter, enten årsaken er Aon Grieg gir bedriften råd om alle risikoforhold har en egen evne til å trenge inn i maskiner ressurser i serverpark og programvaresikkerhet, produksjonsfeil eller at noen bevisst har påført har etablert strenge regler og rutiner som gjør det som kan komme i et juridisk og økonomisk ansvar Griegs folk som utreder alternativene, og lager Væpnet ran og kidnapping av ansatte er heldigvis sjeldne hendelser her hjemme, men er en reell som kan ha betydning for bunnlinjen. Ikke bare og materialer, og forårsaker kortslutninger og med gode backup-rutiner og avtaler om øyeblikkelig hjelp fra leverandørene. Sabotasje på maskiner og utstyr kan ha dra- har gjort mye for å hindre lekkasjer og utslipp, både Personskader som skyldes ulykker på arbeids- trussel for mange norske bedrifter som etablerer produktet feil eller mangler (såkalt tampering). vanskelig å stjele slik informasjon. for hendelser som skader miljøet. Lilleby Industrier informasjonsmateriellet til de ansatte. har vi sørget for de riktige skade- og anvarsforsikringene. Vi yter også forsikringsteknisk og juridisk gelser. Driftsavbrudd og fysiske skader koster tid Ingen uønskete hendelser! Innbrudd er et promatiske konsekvenser. Full stopp i produksjo- gjennom fysisk sikring og strenge sikkerhetsruplassen skjer dessverre altfor ofte, selv i bedrifter virksomhet i andre land. Lilleby Industrier er en andre hendelser som kan gjøre store ødeleg- bistand i forbindelse med kontraktsinngåelser, og og penger. Heldigvis har Aon Grieg sørget for at Kontrollert produksjon Mangel på råvarer til blem for mange bedrifter. Lilleby Industrier har nen er et skrekkscenario for de fleste, enten det tiner. Likevel har bedriften fulgt rådene fra Aon som setter HMS-arbeidet høyt. Lilleby Industrier kompetansebedrift som ofte sender nøkkelpersonell til prosjekter i Afrika, Asia og Sør-Amerika. For andre risk management-tjenester. Lilleby Industrier Lilleby Industrier har en god forsikringsdekning produksjonen får raskt følger for de fleste industribedrifter. Eksperter fra Aon Grieg har analysert adgangsrutiner og vakthold både dag og natt. bak udåden. Forsikringsprogrammet til Lilleby skyldes slike hendelser. driftsrutiner og fokus på sikkerhet. disse medarbeiderne tegnes det alltid forsikring godkjente låser på alle dører og vinduer, strenge er en konkurrent eller egne ansatte som står Grieg og tegnet forsikring mot kostnader som er opptatt av holdningsskapende arbeid, har gode er veldig opptatt av forebyggende tiltak. Ingeniører fra Aon Grieg har gått igjennom rutinene ved Det brenner mye i Norge, og slett ikke bare i leverandørsituasjonen i Lilleby Industrier, og iden- Med så god sikkerhet kan sikkerhetssjefen sove Industrier vil heldigvis dekke de fleste tilfeller av Klimaendringer skaper problemer for mange. Bedriften har også gode forsikringer for de mot kidnap & ransom. mot slike skader. fabrikken for å kvalitetssikre arbeidet som gjøres privathus. Også næringslivet er plaget. Og selv tifisert kritiske områder. Bedriften har sikret seg godt! sabotasje. Gjennom den obligatoriske forsikringspremien til ansatte, utover lovpålagt yrkesskadeforsikring. på dette området. om de færreste branner stopper produksjonen for mot leveransesvikt gjennom et godt kontraktsverk, Det kan være vanskelig å sikre seg mot underslag og misligheter. Gode rutiner og regelmessige len. Flere bedrifter har opplevd å få produksjonen mot følgene av ekstremvær og andre miljøtrusler. Gjennom avtalen med Aon Grieg får ansatte og bringes ut i verden av Lilleby Transport. Transport- Selv i vårt hjørne av verden lurer terrortrusse- Norsk Naturskadepool er Lilleby Industrier forsikret Blant annet har de en spesielt god reiseforsikring. Sikker transport Lilleby Industriers produkter godt, gjør de mye skade og koster mange penger. og har samtidig katastrofeplaner på plass dersom Kontinuerlig drift Ingenting stopper produksjon For eksempel kan små branner i produksjonslokalene ofte føre til røykskader. Lilleby Industrier har setter produksjonen i fare. forsikring som dekker tap som skyldes utroskap ten. Alvorlige og kostbare skader på produksjons- Trygghet for de ansatte Bedriften er den skadeoppgjør. og premier kan variere for ulike typer gods, når uforutsette hendelser hos en av leverandørene kontroller er viktig. Lilleby Industrier har en egen avbrutt som en følge av trusler mot virksomhe- pårørende personlig oppfølging og assistanse ved forsikring er relativt komplisert: Forsikringsvilkår mer effektivt enn maskinskader. Lilleby Industrier har gode rutiner for vedlikehold og kalibrering, og ikke bare forsikret maskiner og bygninger mot Lilleby Industrier er kjent for høy kvalitet og har og underslag. anlegg kan ødelegge hele bedriften og føre til største arbeidsgiveren i byen. De ansatte har en I samarbeid med bransjeorganisasjonene har Aon godset skal lastes om til et annet transportmiddel, egne teknikere med kompetanse på maskinene brann, men har også sørget for dekning mot tap få reklamasjoner. Likevel har bedriften valgt å sikre Kopiering av teknologi kan være vanskelig å katastrofale inntektstap, uansett hvem som står generøs pensjonsordning og mange andre goder. Grieg analysert sykefraværet i mange bedrifter, og eller for bestemte destinasjoner. Da er det godt å som inngår i produksjonen. Likevel er det viktig som oppstår dersom brann forårsaker stans i produksjonen. I våre dager er datafeil en vanlig årsak markedet. Det dreier seg jo ofte om mer enn tap ter, tegninger og arbeidsmetodikk kopieres av skyldes terrorisme. fits-program, tilrettelagt av Aon Grieg. For tiden kort og lang sikt. Lilleby Industrier har for eksempel seg mot tap dersom et parti må trekkes tilbake fra avsløre, men er et betydelig problem. Paten- bak. Lilleby Industrier har sikret seg mot tap som Disse ordningene inngår i et eget employee bene- gir råd om tiltak som kan redusere fraværet både på ha en dyktig forsikringsrådgiver! med en forsikring som dekker tap som skyldes fysiske skader på maskiner eller samlebånd. til avbrudd i produksjonen. Lilleby Industrier har av omdømme. Product recall-forsikringer er sofisti- konkurrenter og andre som leter etter snarveier. vurderer Lilleby Industrier å legge om fra ytelses- en helseforsikring for alle de ansatte, som sikrer rask Tekst Rolf Monsen Illustrasjon Kristin Roskifte/Patron 4 Risiko nr Risiko nr

4 FAQ Spørsmål og svar Lloyd s of London I forsikringsstormens øye HVA ER LLOYD S? Lloyd s er ikke et forsikringsselskap. Det er et britisk forsikringsmarked. Det fungerer som en møteplass der flere kapitalinnskytere, eller «medlemmer», enten individuelle eller selskaper, kommer sammen for å dele og spre risiko. HVEM HAR RETT TIL Å TEGNE FORSIKRING? For å opprette et syndikat som kan drive med underwriting trenger man to ting; penger og en god business plan. Har du dette er det bare å sende inn forslaget til opptakskomiteen. De fleste syndikatene består av en blanding av privat og corporate kapital. Det finnes 72 syndikater, drevet av 47 såkalte managing agents som tar seg av den daglige driften. HVA ER ET «NAVN»? Det finnes 1124 personer som stiller formuen sin til rådighet ved å delta i syndikater. Disse blir kalt for names og listen består av meget formuende personer, hovedsaklig fra Storbritannia. Andelen deres av den totale kapasiteten har imidlertid gått ned de siste årene, som følge av voksende næringslivskapital og nye formuesselskaper med begrenset ansvar. HVOR STORT ER DET TOTALE VOLUMET? Lloyd s har i 2007 en total kapasitet på omtrent 16 milliarder pund fordelt på 72 syndikater. 92% av FTSEs firmaer og 93% av Dow Jones har sine dekninger i Lloyd s, gjennom de 167 akkrediterte meglerne som opererer dette markedet. HVA KAN MAN FORSIKRE GJENNOM LLOYD S? Det finnes ikke grenser for hva man kan forsikre, eller forsikre seg mot. Så lenge noen er villige til å dekke risikoen, og du er villig til å betale premien, er det fritt frem. Alt fra oljerigger til kjendispupper finner sin dekning her. På gulvet hos Lloyd s Lloydsbygningen ligger sentralt i City, ikke langt fra ærverdige Guildhall og St. Paul s katedralen. Den er et omstridt landemerke. I den robotlignende bygningen i hjertet av Londons finansdistrikt møtes kapital og risiko til et 300-år gammelt spill. Tekst Paul H. Amble Foto Romilly Lockyer/The Image Bank Mannen vi skal møte understreker at det ikke gir mye mening å beskrive hva han har på seg, fordi alle som jobber i City fortsatt går i pinstripe suits. Han velger å beskrive brillene og hårsveisen i stedet. Det er en hektisk dag her i senteret av verdens forsikringshjerte. Meglerne står i køer hos sine foretrukne underwriters, og lyden av stemmer fyller det store rommet. Sammen med oss i rulletrappene er det fullt av andre folk i dress som bærer på store papirbunker. Noen trenger sågar en tralle for å få med seg alle papirene. Det som startet i en kaffebar for over 300 år siden, foregår fortsatt på samme måten. De som har penger møtes, og overtar risiko fra de som har noe som skal forsikres. De som passer på at alt går riktig for seg kalles fortsatt for waiters, og går kledd i uniformer som er identiske med den gang. Selv om de i dag betjener en dataskjerm for å gi beskjeder til folket på gulvet, skriver de hver kveld inn dagens eventuelle ulykker i en stor bok. Med fjærpenn, slik de alltid har gjort det. Byggesett for viderekommende Skjønt gulv og gulv, det er faktisk tre gulv som opereres, og i dette huset, som er det femte huset Lloyd s holder til i, kan de relativt enkelt opprette et fjerde gulv. Hvis det skulle være behov for det. Og behov er det; nesten uansett hvilket objekt som skal forsikres i verden, vil det på en eller annen måte ha deler av sin risiko spredd utover dette markedet. Bygningen i One Lime Street var lenge Tapsbøkene over dagens ulykker føres, nå som dengang, hver kveld. et av Citys mest omtalte bygg, tegnet av mesterarkitekten Richard Rogers (som også blant annet har tegnet Centre Pompidou i Paris). Det ble åpnet i 1987 og har med sine futuristiske former og sin blå belysning, vært et landemerke siden. Fra havets bunn Midt i det store rommet står The Rostrum, et gammelt klenodium fra ett av de tidligere byggene, for riktig å understreke anakronismen. I denne trekonstruksjonen henger Lutine-klokken som kelnerne slår i når de skal overbringe nyheter av allmenn interesse. Klokken tilhørte den ex-franske fregatten La Lutine, som engelskmennene hadde kapret og døpt om til HMS Lutine. Skipet sank med en gull- og sølvlast verdsatt til over 1 million pund, utenfor Nederland i Alle unntatt en av de 240 som var ombord døde. Mesteparten av lasten forsvant, men klokken ble funnet i 1858 og overlatt til Lloyd s som fort- 6 Risiko nr FØRST TIL Å HANDLE FULLSTENDIG ELEKTRONISK Aon er det første Lloyd s-akkrediterte meglerhus som har tatt steget over i en elektronisk virkelighet for all handel i specialist insurance og reassuranse. Dette vil forbedre informasjonsflyten og hastigheten på hvordan informasjon spres i dette markedet, sier Ian Summers, direktør for forretningsutvikling i Aon, og legger til: Ting som tidligere tok måneder å få frem til alle mottakere kommer nå frem i løpet av et øyeblikk. Dette trekket vil sette fart i utviklingen av hvordan handelen i verdens største forsikringmarked foregår. Det vil dessuten gi mange av Aons kunder rundt omkring i verden bedre tilgang til Londons underwriting-kapasitet. Systemet er utviklet av Aon og innebærer at alle former for poliser kan signeres elektronisk. Lutine-klokken gikk til bunns sammen med store mengder gull i 1799, og kom til Lloyd s i 1859 der den varsler gode og dårlige nyheter. satt eier lasten, etter å ha utbetalt hele forsikringssummen. Tidligere slo man i klokken når et skip havarerte. I våre dager brukes den mest til seremonielle markeringer, men både ved angrepet på World Trade Center i 2001, og ved bombeanfallene i London i 2005 var den i bruk. Smile, you re on TV Over 4000 mennesker går daglig inn og ut av bygningen som huser det mest dynamiske forsikringsmarkedet i verden. Det sies at plasseringen av hvor på gulvet de ulike syndikatene sitter er drevet av latskap. Plassene nær rulletrappene er mest ettertraktet. Det er store penger å tjene. I 2006 satt underwriterne igjen med nesten 17% av premieinntektene. Derfor smiler mange av dem bredt, og stemningen er ganske jovial. Men ingen av dem smiler så bredt som filmstjernen America Ferrara, som spiller hovedrollen i tv-serien Ugly Betty. Smilet hennes er forsikret gjennom Lloyd s for 10 millioner dollar! Risiko nr

5 Sitatet Aon Grieg Aon Grieg er Norges eldste og største meglerhus, med 200 ansatte og kontorer i en rekke av de største byene i landet. Vi representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. «Hemmeligheten med suksess er alltid å ville noe» [Benjamin Disraeli] Aon-gruppen har nå over 500 kontorer i 120 land, og mer enn ansatte. Det gjør Aon til en av de to store innenfor internasjonal forsikringsmegling, pensjonsrådgivning, risk management og reassuransemegling. Ferdig! Aon Grieg AS Lysaker Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Telefaks Bergen C. Sundtsgate 17/19 Postboks Bergen Telefon Telefaks Trondheim Prinsensgate Trondheim Telefon Telefaks Kristiansand Vestre Strandgate 26 Postboks Kristiansand Telefon Telefaks Ålesund Sjømannsveien Ålesund Telefon Telefaks Europas første eksportanlegg for flytende naturgass står klart på Melkøya. På fem år har Melkøya utenfor Hammerfest blitt fullstendig forvandlet. Her har Statoil bygget et fantastisk anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Gassen vil bli sendt i en 150 km lang gassrørledning til det nye produksjonsanlegget, der den blir nedkjølt til flytende form. Den flytende gassen vil deretter bli eksportert i spesialbygde skip til markeder i USA og Europa. Regulære gassleveranser starter i desember Utbyggingen av Snøhvitfeltet og produksjonsanlegget på Melkøya er det største industriprosjektet i Norge noensinne, med en kostnadsramme på nærmere 60 milliarder kroner. Forsikringsprogrammet i byggeperioden er tilrettelagt av Aon Grieg.

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Finansnæringen under press internasjonalt - Occupy Wall Street kampanjer i USA og store

Detaljer

Kunnskap er viktig! FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY TELENOR GJØR DET SELV SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Side 2 3. Side 4 5. Side 6 7

Kunnskap er viktig! FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY TELENOR GJØR DET SELV SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Side 2 3. Side 4 5. Side 6 7 informasjonsavis om forsikring nummer 13 2008 utgitt av aon grieg SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Kunnskap er viktig! Side 2 3 Side 4 5 FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY Side 6 7 TELENOR GJØR DET SELV Den profesjonelle

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Forsikringsselskapet har ansvar for: Kunden førstehjelp/redning (akutt-tiltak) informasjon generell fremdrift i forsikringssaken kontakt med andre

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN!

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! HVORFOR BØR DU HA EN GOD BÅTFORSIKRING? Uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland

Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland Temadag på Stiklestad 9.4.2015 Utglidninger / rasområder Kilde: NGU Verdalsraset 1893 Bakre skredkant Ca 20 m høy 3 km2 116 døde

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Naturskade hvem betaler erstatning? I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven

Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Forholdet til ekstremvær og klimaendring Staten landbruksforvaltning Seniorrådgiver Tron R. Bøe Naturskadeordningen kort historie Store ulykker

Detaljer

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring. Hva naturskadeforsikringen kan omfatte. og hvordan premien skal beregnes. Gjelder fra 1.

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring. Hva naturskadeforsikringen kan omfatte. og hvordan premien skal beregnes. Gjelder fra 1. Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes Gjelder fra 1. april 2012 Avløser regler av 1. juni 2007 1 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET!

Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Aon 1987-2007 Aon 1987-2007 Aon 1987-2007 20 år informasjonsavis om forsikring nummer 11 2007 utgitt av aon grieg Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Side 2-3 Side 4-5 Marine Harvest høster havets

Detaljer

Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene til å forebygge vann- og naturskade?

Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene til å forebygge vann- og naturskade? Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene til å forebygge vann- og naturskade? Hege Hodnesdal, Finans Norge Byggesaksdagene 7. november 2017 Direktoratet for byggkvalitet Agenda 1. Hvorfor er forsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBRANSJENS FORVENTNINGER TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETERS FOREBYGGING OG BEREDSKAP. Terje Haug

FORSIKRINGSBRANSJENS FORVENTNINGER TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETERS FOREBYGGING OG BEREDSKAP. Terje Haug FORSIKRINGSBRANSJENS FORVENTNINGER TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETERS FOREBYGGING OG BEREDSKAP. Terje Haug Statens Park i Tønsberg, 18. juni 2014 http://ww.rb.no/lale_nyheter/article6067913.ece 23.06.2014 2 Hvem

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring

Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring Hva naturskadeforsikringen kan omfatte og hvordan premien skal beregnes Gjelder fra 1. januar 2016 Avløser regler av 1. april 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Overvann, flom, ras og ekstremvær - Hva er forsikringsbransjen opptatt av?

Overvann, flom, ras og ekstremvær - Hva er forsikringsbransjen opptatt av? Overvann, flom, ras og ekstremvær - Hva er forsikringsbransjen opptatt av? Av Synnøve Folkvord, fagsjef Norsk Naturskadepool Mine temaer for innlegget: Norsk Naturskadepools ansvarsområde en solidarisk

Detaljer

CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008

CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008 Havfruen CAMILLA LÄCKBERG Tidligere utgitt på Gyldendal: Predikanten, 2005 Steinhuggeren, 2006 Ulykkesfuglen, 2007 Tyskerungen, 2008 Isprinsessen, 2008 Camilla Läckberg Havfruen Oversatt fra svensk av

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Eierseksjonssameie Heimdalsgata 4 c/o Selskapsnr: 5626 Heimdalsgata 4-10 0561 Oslo FORSIKRINGSAVTALE Kundenr.: 3196534 Avtaleår start: 06.06.16 Avtaleår slutt: 05.06.17 Bevis gjelder fra og med: 06.06.16

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Boligsameiet Tomterhagan Tomterhagen 11-19 2080 Eidsvoll FORSIKRINGSAVTALE Avtalenr.: 2964406 Kundenr.: 4469321 Avtaleår start: 12.12.16 Avtaleår slutt: 11.12.17 Bevis gjelder fra og med: 12.12.16 Bevis

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

2. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. Et dypdykk i seks ulike områder som utfordrer vår beredskap

2. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. Et dypdykk i seks ulike områder som utfordrer vår beredskap TRYGGERE SAMMEN Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig? «Tryggere sammen»-prosjektet

Detaljer

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier Utfordringer for hvitvaskingsregimet 09.11.2017 Utfordringer og trussel Trendanalysen 2017 MT- Rapportering og produksjon Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang! Siktelsen omfatter 12 ulike

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen!

Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen! båt Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen! Vi kan det vi gjør og gjør det vi kan Norwegian Broker er Norges ledende megler innen fritidsbåtforsikring. Båtforsikring kan være et uoversiktlig

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene

Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene Mia Ebeltoft 6 mai 19.03.2014 Hvem er Finans Norge? Bankkunder: 4,5 millioner innskuddskunder 1,5 millioner med boliglån

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

SMÅKRAFTFORSIKRING MARSH AS // KLP Småkraftdagene

SMÅKRAFTFORSIKRING MARSH AS // KLP Småkraftdagene CLIENT LOGO SMÅKRAFTFORSIKRING MARSH AS // KLP Småkraftdagene Børre Sjøblom KLP Hvem er vi? Marsh AS & KLP Marsh AS Marsh er en av de største aktørene i Norden innen forsikringsmegling og risikostyring.

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Jon A. Lea direktør DSB

Samfunnssikkerhet. Jon A. Lea direktør DSB Samfunnssikkerhet 2015 Jon A. Lea direktør DSB DSBs visjon Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hendelser den siste tiden Ekstremværene «Jorun», «Kyrre», «Lena», «Mons» og «Nina» Oversvømmelser

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

Klima i endring: konsekvenser og mulig tilpasning

Klima i endring: konsekvenser og mulig tilpasning Klima i endring: konsekvenser og mulig tilpasning Cappelen Damm, 26. oktober 2011 Haakon Vennemo Innhold Om Vista Analyse Klimaendringer i Norge Konsekvenser for fire områder Klimaendringer i verden virkninger

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 ( poeng) Dag Temperatur Mandag 4 ºC Tirsdag 10 ºC Onsdag 1 ºC Torsdag 5 ºC Fredag 6 ºC Lørdag Tabellen ovenfor viser hvordan temperaturen har variert i løpet av noen dager.

Detaljer

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING Rammeavtale for avfallshåndtering ved akutt forurensning www.ngn.no Komplette avfallstjenester ved akutt forurensning Høsten 2015 signerte Kystverket og Norsk Gjenvinning

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga Personforsikringer Å bli ufør er en strek i regninga LOfavør personforsikringer brosjyre A5.indd 1 15.09.11 10.31 Økonomisk trygghet når det virkelig gjelder Mange kan få seg en ubehagelig overraskelse

Detaljer

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg den 1. september 2011 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Mange tror at forsikringsselskapene kan

Detaljer

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes.

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Skjulte egenskaper Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Nobel-prisen 2001: George Akerlof, Joseph Stiglitz, Michael Spence Noen eksempler

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Høringsuttalelse - Forslag til ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) Norwegian Natural Pcrils Pool Finansnæringens Fellesorganisasjon Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Dato: 14.01.2010 Vår ref.: 09-8577/SFA/SKP Deres ref.:200800093-eie Høringsuttalelse

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Det avgjørende øyeblikket!

Det avgjørende øyeblikket! Alle til Pumpene Alle mann til pumpene! Erfaringer etter tidenes flom. Om lagånd og god forsikring Trevaredagene den 25 og 26 januar 2017 på Sola NorDan AS v/ Johannes Rasmussen Det avgjørende øyeblikket!

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Klimaspor - forretningsmessige risikoer og muligheter

Klimaspor - forretningsmessige risikoer og muligheter Klimaspor - forretningsmessige risikoer og muligheter Mot et lavutslippssamfunn - klimaspor en viktig brikke i arbeidet, Seminar 26. mai 2011 Narve Mjøs Director of Services Development Climate Change

Detaljer

Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser. Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi, 13.4.2011

Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser. Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi, 13.4.2011 Ulykkesrisiko Risikoanalyse og økonomiske konsekvenser Dr. Espen Fyhn Nilsen Statoil, Sikkerhetsteknologi, 13.4.2011 1- Oversikt Hva er risiko Risikoanalyser Økonomiske konsekvenser, omdømme 2- Kapitalkravforskriftens

Detaljer

Forelesning 29: Kompleksitetsteori

Forelesning 29: Kompleksitetsteori MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 29: Kompleksitetsteori Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Forelesning 29: Kompleksitetsteori 13. mai 2009 (Sist oppdatert: 2009-05-17

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Sikkerhet innen kraftforsyningen

Sikkerhet innen kraftforsyningen Sikkerhet innen kraftforsyningen Dataforeningen, 12.11.2014 Arthur Gjengstø, NVE Strømmen fram til «stikkontakten» Færrest mulig avbrudd Raskest mulig gjenoppretting Verdien av strøm før og under strømbrudd

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Forsikringsbransjens tiltak for å redusere skadeomfanget - avspeiler prisen byggets sikkerhetsnivå?

Forsikringsbransjens tiltak for å redusere skadeomfanget - avspeiler prisen byggets sikkerhetsnivå? Forsikringsbransjens tiltak for å redusere skadeomfanget - avspeiler prisen byggets sikkerhetsnivå? Risikosjef Arild Juell-Andersen If Skadeforsikring 2012.02.02 Fokus på automatiske slokkeanlegg de senere

Detaljer

AN ADRENALIN COMPAGNIET PRODUCTION

AN ADRENALIN COMPAGNIET PRODUCTION AN ADRENALIN COMPAGNIET PRODUCTION Adrenalin Compagniet er stolte av å kunne tilby deg en Oscar kveld av de sjeldne. En produksjon som kan skreddersys ulike behov og økonomiske rammer. Velkommen til din

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Kan cyber-risiko forsikres?

Kan cyber-risiko forsikres? Kan cyber-risiko forsikres? Hva er kost-nytte av å overføre sikkerhetsrisiko til en tredjepart? Aida Omerovic SINTEF IKT Sikkerhet og Sårbarhet Mai 2015 Teknologi for et bedre samfunn Informasjonssikkerhet

Detaljer

Skreddersydd. Veldig gode betingelser.

Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Foto: Øyvind Haug. Medlemsfordel veldig gode betingelser på forsikring PERSONFORSIKRING NHO Handel har sammen med NHO og 12 andre landsforeninger etablert NHO Forsikring

Detaljer

Et stort sprang fremover

Et stort sprang fremover Et stort sprang fremover Europaer i front på innovasjon 100% EMV aktivert Et stort steg fremover 3 millioner kontaktløse terminaler Levende e- og mcommerce markedsplass 100% kontaktløs dekning innen 2020

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Gass fra Frigg til britene Naturgass erstatter kull

Gass fra Frigg til britene Naturgass erstatter kull NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 Gass fra Frigg til britene Naturgass erstatter kull Av Miles Oglethorpe En kort historie om gassforsyningen i Storbritannia Det første gass ble brukt til i Storbritannia var

Detaljer

Klimaendringene. - nye utfordringer for forsikring? Elisabeth Nyeggen - Gjensidige Forsikring

Klimaendringene. - nye utfordringer for forsikring? Elisabeth Nyeggen - Gjensidige Forsikring Klimaendringene - nye utfordringer for forsikring? Elisabeth Nyeggen - Gjensidige Forsikring 1 Sommer i Norge 2007 Varmere - våtere villere 2.500 forskere har slått alarm. Millioner av mennesker rammes

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue GSM-R Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen [forside] Foto: Øystein Grue HVA ER GSM-R Hvorfor bygger Jernbaneverket ut GSM-R? GSM-R er et vesentlig bidrag til sikkerheten i togtrafikken. Mobilnettet

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Agria Katteforsikringer

Agria Katteforsikringer Agria Katteforsikringer Gjelder fra 1.4.2014 VÅRE FORSIKRINGER TILLEGGSFORSIKRINGER Agria Veterinærforsikring Agria Liv Agria Medisin Agria Avl Agria Skjulte Feil Agria Katteforsikringer Forsikringer som

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Digitalisering, robotisering og datasikkerhet. Espen Opedal,

Digitalisering, robotisering og datasikkerhet. Espen Opedal, Digitalisering, robotisering og datasikkerhet Espen Opedal, 2017-10-25 1 Tryg Forsikring i Norge TRYGT OG ENKELT 1.200 ansatte i Norge Årlige premieinntekter er 8 mrdnok 400.000 kunder Markedsområder:

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer