Hvordan forsikre en industribedrift?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan forsikre en industribedrift?"

Transkript

1 informasjonsavis om forsikring nummer utgitt av aon grieg Hvordan forsikre en industribedrift? LES OM LILLEBY INDUSTRIER Side 4-5 Side 2-3 Hvor mye koster en orkan? Side 6-7 Lloyd s: Fra fjærpenn til elektronisk signatur

2 Når katastrofen rammer Kåre Ulvin er administrerende direktør i Aon Grieg I august 2005 feide orkanen Katrina inn over New Orleans. Dikene brast, byen ble ødelagt og 1800 mennesker omkom. Hendelsen var ikke bare en katastrofe for alle som fi kk liv og eiendom ødelagt, men også for føderale og lokale myndigheter, som åpenbart manglet fungerende kriseplaner. Heldigvis sto det bedre til med den finansielle beredskapen. Rent forsikringsteknisk fungerte de finansielle krisemekanismene som næringen har etablert, til tross for de utrolig høye utbetalingene som har funnet sted. Det internasjonale reassuransemarkedet har fanget opp kostnadene, uten at dette har ført til de dramatiske premieøkningene mange fryktet i kjølvannet av katastrofen. Slik sett kan man si at forsikringsnæringen besto testen. Tragedien er at så mange lavinntektsfamilier i New Orleans ikke hadde forsikring i det hele tatt. Tusener står igjen uten hus og hjem, og uten økonomi til å bygge dem opp igjen. I Norge spiller Norsk Naturskadepool en viktig rolle etter naturkatastrofer. Forutsetningen er at bygningsmassen er forsikret. Dette kan du lese mer om i denne utgaven av «Risiko». Lloyd s of London En helt sentral aktør i det internasjonale forsikringsmiljøet er forsikringsmarkedet Lloyd s, med røtter tilbake til Edward Lloyd s coffee shop i 1680-årenes London. Ved dagens Lloyd s møtes forsikringsmeglere og forsikringsgivere i et tradisjonsrikt miljø, og legger til rette forsikringsløsninger for mange av verdens aller største risker. Her finnes mange løsninger som ikke er tilgjengelige her hjemme, fra tilbydere man bare kan nå ved hjelp av en internasjonal megler som Aon. Vi besøkte Lloyd s på en hektisk torsdag i september. Orkanrekordenes år Hva kostet Katrina? OG KUNNE DET SKJE I MANDAL..? Klimatrusselen øker og NVE har utarbeidet flomsonekart for mange av våre vassdrag. Kartet for Mandal viser som eksempel at allerede ved såkalt 10-årsflom oversvømmes deler av sentrum, og ved en såkalt 200-års flom (0,5% årlig sannsynlighet) er mesteparten av sentrumsbebyggelsen oversvømt. Ettersom flere og flere av oss ønsker seg bolig eller hytte så nær vannet som mulig er det ting som tyder på at vi må være villige til å betale den prisen det koster, både i form av forsikringspremier og/eller gjenoppbyggingskostnader. Men kanskje ikke uten å lese flomsonekartet først! Industrielle utfordringer Norsk industri står overfor stadig nye utfordringer, og slett ikke alle kan mestres med forsikringsløsninger. Mangel på arbeidskraft, konkurranse fra utlandet, råvarepriser og valutasvingninger er risiko som må håndteres med andre midler. Bunnlinjeeksponering bør være fi nansdirektørens første prioritet. Noen ganger er løsningen forsikring. Andre ganger er løsningen en helt annen. Aon Grieg har et betydelig fagmiljø på operasjonell, fi nansiell og strategisk risiko i industrien. En rekke av landets ledende industribedrifter står på kundelisten. Vi har valgt å illustrere vår kompetanse på løsninger for industrien ved hjelp av en morsom tegning av den unge kunstneren Kristin Roskifte, som har vunnet flere priser for sine tegninger for «Risiko». Lilleby Industrier er kanskje en fi k- tiv industribedrift, men utfordringene er reelle, og løsningene som beskrives er til stor hjelp for mange av våre kunder i arbeidet med risikostyring og risikofinansiering. Riktig god lesning! NUMMER Informasjonsavis om forsikring Utgitt av Aon Grieg REDAKTØR Knut Wikborg REDAKSJONSSEKRETÆR Rolf Monsen REDAKSJONSRÅD Stine Roland, Camilla Jacobsen og Paul H. Amble DESIGN Kolonien as BIDRAGSYTERE DETTE NUMMER Kristin Roskifte, Marc Charlton, Reuben Aitchison FORSIDEFOTO Mark Evans, istock Kåre Ulvin Antallet navngitte stormer i 2005 overgikk for første gang antallet bokstaver i det amerikanske alfabetet, og orkanen Wilma satte lavtrykksrekord med hele 882 millibar. Men katastrofen alle husker er Katrina; den sjette sterkeste, den tredje mest dødelige og den aller dyreste orkanen i historien. Tekst Paul H. Amble Foto Doug Schneider Det som startet som en ganske vanlig storm over Bahamas den 23. august 2005, og feide over Floridas kyster et par dager senere, skulle snart vise seg å drive 1 million mennesker på flukt, oversvømme 80% av New Orleans, og ta livet av mer enn 1800 mennesker etter at dikene mot Mississippi-deltaet brast. Byen ble fullstendig ødelagt og er det fremdeles. Flere dager senere kunne man fortsatt oppleve vinden i området rundt de store sjøene. Mange lurer nok på om det noen gang vil bli som det en gang var i den legendariske jazzbyen. Store områder, til og med hele øyer, forsvant. Og naturlige habitat for både fugl og fisk er som visket bort. Olje tilsvarende en halvpart av det Exxon Valdez-ulykken tilgriset Alaskas kyst med, eller omtent 25 millioner liter, slapp ut i Louisiana og New Orleans-området. Det er for tidlig å si hva Den virkelige tragedien er at så mange lavinntektsfamilier i New Orleans ikke hadde forsikring i det hele tatt. slags konsekvenser dette vil få, men mange er bekymret for at oljen spredde seg over så store landområder at det vil påvirke grunnen i generasjoner. Og ikke nok med det: Aons eksperter forventer at vi fortsatt vil være i en periode med høy orkanaktivitet i nord-atlanteren. Perioden vi er inne i startet i 1995, og er trolig ikke mer enn halvveis over, sier Steven Jakubowski, COO i Impact Forecasting hos Aon Re Services, og fortsetter: Den forrige perioden med abnormt høy orkanaktivtet varte i 35 år, fra 1930 til midt på 60-tallet. Forsikringstekniske utfordringer Fra et forsikringsstandpunkt er oppryddingen etter Katrina noe av det mest komplekse man kan tenke seg, og en situasjon som stiller helt nye spørsmål: Er avbruddsforsikring en dekning som får helt nytt innhold når hele byen er borte, og kundene med den? Hvordan defi nere en gjenoppbyggingsperiode når man ikke engang vet om vannforsyning osv. vil bli restaurert? Men selv om Katrina var den dyreste orkanen i historien, med beregnede skader for mer enn 80 milliarder dollar, bestod det globale forsikringsmarkedet testen. Markedet har fanget opp kostnadene, uten at dette har ført til de dramatiske premieøkningene mange fryktet i kjølvannet av katastrofen. Aons eksperter kjenner heller ikke til noen captiver som har måttet rekapitalisere, eller som har fått alvorlige finansielle problemer som følge av orkanen. I etterkant av katastrofen har en rekke fi rmaer engasjert oss til å modellere risikoforholdene deres, slik at de lettere kan forstå den reelle risikoen de er eksponert for, sier Stephen Cross, CEO i Aons Captive Services Group. Vår heimlege strand? I Norge ville oppgjøret etter en slik katastrofe trolig forløpt litt annerledes. Vi har en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan brannforsikres eller ikke. Alt som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade, som følge av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool, mens erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Slike skader er for eksempel skade på dyrket mark og broer. Og det er vinden som er den store synderen: Storm utgjør nesten 80% av skadeårsaken for erstatningene fra disse ordningene. Den verste orkanen i nordmanns minne traff Nord-Vestlandet og Trøndelag første nyttårsdag 1992 og skadet bygninger, hvorav noen ble helt ødelagt. Det var også betydelige skader på infrastruktur, kulturminner, havbruksanlegg og ikke minst på skog; rundt 2 millioner kubikkmeter tømmer ble slått i bakken. Samlet økonomisk skade ble anslått til vel 2 milliarder kroner, eller vel 4 promille av Katrinas ødeleggelser. Allikevel ser utbetalingene ut som en flaggstang i grafen over naturskadefondets utbetalinger fra ! De fl este tropiske stormene i Atlanterhavet oppstår i perioden juni til november, i gjennomsnitt ca. 10 navngitte stormer hvert år. Dette bildet viser Katrina den 28. august 2005, bare timer før hun slo innover land og sprengte dikene i Missisippi-deltaet og satte New Orleans under vann. (Foto: NOAA) 2 2 Risiko nr. nr Risiko nr

3 Lilleby er en trivelig liten metropol et sted i Norge. Lilleby Industrier er den største bedriften i byen. De har valgt Aon Grieg som rådgiver i alle spørsmål knyttet til risikostyring og risikofi nansiering. Trygt og godt i Lilleby Industrier! LILLEBY INDUSTRIER er hjørnestensbedriften Selv små vannskader kan gi store skader, og er tilnærmet helautomatisk produksjon, og er helt kerte forsikringsprodukter som dekker kostnadene Ressurssterke bedrifter som driver utstrakt produktutvikling er spesielt sårbare. Lilleby Industrier jøet. Ikke minst gjelder dette industribedrifter, modeller, leverandører og løsninger. Det er Aon ansatte kommer fortere tilbake i jobb. Ansvar for miljøet Alle har vi et ansvar for milpensjon til innskuddspensjon. Det finnes en rekke behandling ved sykdom. Slik sørger man for at de på Lilleby Børs en skikkelig blue chip-virksomhet. årsak til svært mange skadeutbetalinger. Vann avhengig av at alt fungerer. Det er lagt betydelige ved tilbakekalling av produkter, enten årsaken er Aon Grieg gir bedriften råd om alle risikoforhold har en egen evne til å trenge inn i maskiner ressurser i serverpark og programvaresikkerhet, produksjonsfeil eller at noen bevisst har påført har etablert strenge regler og rutiner som gjør det som kan komme i et juridisk og økonomisk ansvar Griegs folk som utreder alternativene, og lager Væpnet ran og kidnapping av ansatte er heldigvis sjeldne hendelser her hjemme, men er en reell som kan ha betydning for bunnlinjen. Ikke bare og materialer, og forårsaker kortslutninger og med gode backup-rutiner og avtaler om øyeblikkelig hjelp fra leverandørene. Sabotasje på maskiner og utstyr kan ha dra- har gjort mye for å hindre lekkasjer og utslipp, både Personskader som skyldes ulykker på arbeids- trussel for mange norske bedrifter som etablerer produktet feil eller mangler (såkalt tampering). vanskelig å stjele slik informasjon. for hendelser som skader miljøet. Lilleby Industrier informasjonsmateriellet til de ansatte. har vi sørget for de riktige skade- og anvarsforsikringene. Vi yter også forsikringsteknisk og juridisk gelser. Driftsavbrudd og fysiske skader koster tid Ingen uønskete hendelser! Innbrudd er et promatiske konsekvenser. Full stopp i produksjo- gjennom fysisk sikring og strenge sikkerhetsruplassen skjer dessverre altfor ofte, selv i bedrifter virksomhet i andre land. Lilleby Industrier er en andre hendelser som kan gjøre store ødeleg- bistand i forbindelse med kontraktsinngåelser, og og penger. Heldigvis har Aon Grieg sørget for at Kontrollert produksjon Mangel på råvarer til blem for mange bedrifter. Lilleby Industrier har nen er et skrekkscenario for de fleste, enten det tiner. Likevel har bedriften fulgt rådene fra Aon som setter HMS-arbeidet høyt. Lilleby Industrier kompetansebedrift som ofte sender nøkkelpersonell til prosjekter i Afrika, Asia og Sør-Amerika. For andre risk management-tjenester. Lilleby Industrier Lilleby Industrier har en god forsikringsdekning produksjonen får raskt følger for de fleste industribedrifter. Eksperter fra Aon Grieg har analysert adgangsrutiner og vakthold både dag og natt. bak udåden. Forsikringsprogrammet til Lilleby skyldes slike hendelser. driftsrutiner og fokus på sikkerhet. disse medarbeiderne tegnes det alltid forsikring godkjente låser på alle dører og vinduer, strenge er en konkurrent eller egne ansatte som står Grieg og tegnet forsikring mot kostnader som er opptatt av holdningsskapende arbeid, har gode er veldig opptatt av forebyggende tiltak. Ingeniører fra Aon Grieg har gått igjennom rutinene ved Det brenner mye i Norge, og slett ikke bare i leverandørsituasjonen i Lilleby Industrier, og iden- Med så god sikkerhet kan sikkerhetssjefen sove Industrier vil heldigvis dekke de fleste tilfeller av Klimaendringer skaper problemer for mange. Bedriften har også gode forsikringer for de mot kidnap & ransom. mot slike skader. fabrikken for å kvalitetssikre arbeidet som gjøres privathus. Også næringslivet er plaget. Og selv tifisert kritiske områder. Bedriften har sikret seg godt! sabotasje. Gjennom den obligatoriske forsikringspremien til ansatte, utover lovpålagt yrkesskadeforsikring. på dette området. om de færreste branner stopper produksjonen for mot leveransesvikt gjennom et godt kontraktsverk, Det kan være vanskelig å sikre seg mot underslag og misligheter. Gode rutiner og regelmessige len. Flere bedrifter har opplevd å få produksjonen mot følgene av ekstremvær og andre miljøtrusler. Gjennom avtalen med Aon Grieg får ansatte og bringes ut i verden av Lilleby Transport. Transport- Selv i vårt hjørne av verden lurer terrortrusse- Norsk Naturskadepool er Lilleby Industrier forsikret Blant annet har de en spesielt god reiseforsikring. Sikker transport Lilleby Industriers produkter godt, gjør de mye skade og koster mange penger. og har samtidig katastrofeplaner på plass dersom Kontinuerlig drift Ingenting stopper produksjon For eksempel kan små branner i produksjonslokalene ofte føre til røykskader. Lilleby Industrier har setter produksjonen i fare. forsikring som dekker tap som skyldes utroskap ten. Alvorlige og kostbare skader på produksjons- Trygghet for de ansatte Bedriften er den skadeoppgjør. og premier kan variere for ulike typer gods, når uforutsette hendelser hos en av leverandørene kontroller er viktig. Lilleby Industrier har en egen avbrutt som en følge av trusler mot virksomhe- pårørende personlig oppfølging og assistanse ved forsikring er relativt komplisert: Forsikringsvilkår mer effektivt enn maskinskader. Lilleby Industrier har gode rutiner for vedlikehold og kalibrering, og ikke bare forsikret maskiner og bygninger mot Lilleby Industrier er kjent for høy kvalitet og har og underslag. anlegg kan ødelegge hele bedriften og føre til største arbeidsgiveren i byen. De ansatte har en I samarbeid med bransjeorganisasjonene har Aon godset skal lastes om til et annet transportmiddel, egne teknikere med kompetanse på maskinene brann, men har også sørget for dekning mot tap få reklamasjoner. Likevel har bedriften valgt å sikre Kopiering av teknologi kan være vanskelig å katastrofale inntektstap, uansett hvem som står generøs pensjonsordning og mange andre goder. Grieg analysert sykefraværet i mange bedrifter, og eller for bestemte destinasjoner. Da er det godt å som inngår i produksjonen. Likevel er det viktig som oppstår dersom brann forårsaker stans i produksjonen. I våre dager er datafeil en vanlig årsak markedet. Det dreier seg jo ofte om mer enn tap ter, tegninger og arbeidsmetodikk kopieres av skyldes terrorisme. fits-program, tilrettelagt av Aon Grieg. For tiden kort og lang sikt. Lilleby Industrier har for eksempel seg mot tap dersom et parti må trekkes tilbake fra avsløre, men er et betydelig problem. Paten- bak. Lilleby Industrier har sikret seg mot tap som Disse ordningene inngår i et eget employee bene- gir råd om tiltak som kan redusere fraværet både på ha en dyktig forsikringsrådgiver! med en forsikring som dekker tap som skyldes fysiske skader på maskiner eller samlebånd. til avbrudd i produksjonen. Lilleby Industrier har av omdømme. Product recall-forsikringer er sofisti- konkurrenter og andre som leter etter snarveier. vurderer Lilleby Industrier å legge om fra ytelses- en helseforsikring for alle de ansatte, som sikrer rask Tekst Rolf Monsen Illustrasjon Kristin Roskifte/Patron 4 Risiko nr Risiko nr

4 FAQ Spørsmål og svar Lloyd s of London I forsikringsstormens øye HVA ER LLOYD S? Lloyd s er ikke et forsikringsselskap. Det er et britisk forsikringsmarked. Det fungerer som en møteplass der flere kapitalinnskytere, eller «medlemmer», enten individuelle eller selskaper, kommer sammen for å dele og spre risiko. HVEM HAR RETT TIL Å TEGNE FORSIKRING? For å opprette et syndikat som kan drive med underwriting trenger man to ting; penger og en god business plan. Har du dette er det bare å sende inn forslaget til opptakskomiteen. De fleste syndikatene består av en blanding av privat og corporate kapital. Det finnes 72 syndikater, drevet av 47 såkalte managing agents som tar seg av den daglige driften. HVA ER ET «NAVN»? Det finnes 1124 personer som stiller formuen sin til rådighet ved å delta i syndikater. Disse blir kalt for names og listen består av meget formuende personer, hovedsaklig fra Storbritannia. Andelen deres av den totale kapasiteten har imidlertid gått ned de siste årene, som følge av voksende næringslivskapital og nye formuesselskaper med begrenset ansvar. HVOR STORT ER DET TOTALE VOLUMET? Lloyd s har i 2007 en total kapasitet på omtrent 16 milliarder pund fordelt på 72 syndikater. 92% av FTSEs firmaer og 93% av Dow Jones har sine dekninger i Lloyd s, gjennom de 167 akkrediterte meglerne som opererer dette markedet. HVA KAN MAN FORSIKRE GJENNOM LLOYD S? Det finnes ikke grenser for hva man kan forsikre, eller forsikre seg mot. Så lenge noen er villige til å dekke risikoen, og du er villig til å betale premien, er det fritt frem. Alt fra oljerigger til kjendispupper finner sin dekning her. På gulvet hos Lloyd s Lloydsbygningen ligger sentralt i City, ikke langt fra ærverdige Guildhall og St. Paul s katedralen. Den er et omstridt landemerke. I den robotlignende bygningen i hjertet av Londons finansdistrikt møtes kapital og risiko til et 300-år gammelt spill. Tekst Paul H. Amble Foto Romilly Lockyer/The Image Bank Mannen vi skal møte understreker at det ikke gir mye mening å beskrive hva han har på seg, fordi alle som jobber i City fortsatt går i pinstripe suits. Han velger å beskrive brillene og hårsveisen i stedet. Det er en hektisk dag her i senteret av verdens forsikringshjerte. Meglerne står i køer hos sine foretrukne underwriters, og lyden av stemmer fyller det store rommet. Sammen med oss i rulletrappene er det fullt av andre folk i dress som bærer på store papirbunker. Noen trenger sågar en tralle for å få med seg alle papirene. Det som startet i en kaffebar for over 300 år siden, foregår fortsatt på samme måten. De som har penger møtes, og overtar risiko fra de som har noe som skal forsikres. De som passer på at alt går riktig for seg kalles fortsatt for waiters, og går kledd i uniformer som er identiske med den gang. Selv om de i dag betjener en dataskjerm for å gi beskjeder til folket på gulvet, skriver de hver kveld inn dagens eventuelle ulykker i en stor bok. Med fjærpenn, slik de alltid har gjort det. Byggesett for viderekommende Skjønt gulv og gulv, det er faktisk tre gulv som opereres, og i dette huset, som er det femte huset Lloyd s holder til i, kan de relativt enkelt opprette et fjerde gulv. Hvis det skulle være behov for det. Og behov er det; nesten uansett hvilket objekt som skal forsikres i verden, vil det på en eller annen måte ha deler av sin risiko spredd utover dette markedet. Bygningen i One Lime Street var lenge Tapsbøkene over dagens ulykker føres, nå som dengang, hver kveld. et av Citys mest omtalte bygg, tegnet av mesterarkitekten Richard Rogers (som også blant annet har tegnet Centre Pompidou i Paris). Det ble åpnet i 1987 og har med sine futuristiske former og sin blå belysning, vært et landemerke siden. Fra havets bunn Midt i det store rommet står The Rostrum, et gammelt klenodium fra ett av de tidligere byggene, for riktig å understreke anakronismen. I denne trekonstruksjonen henger Lutine-klokken som kelnerne slår i når de skal overbringe nyheter av allmenn interesse. Klokken tilhørte den ex-franske fregatten La Lutine, som engelskmennene hadde kapret og døpt om til HMS Lutine. Skipet sank med en gull- og sølvlast verdsatt til over 1 million pund, utenfor Nederland i Alle unntatt en av de 240 som var ombord døde. Mesteparten av lasten forsvant, men klokken ble funnet i 1858 og overlatt til Lloyd s som fort- 6 Risiko nr FØRST TIL Å HANDLE FULLSTENDIG ELEKTRONISK Aon er det første Lloyd s-akkrediterte meglerhus som har tatt steget over i en elektronisk virkelighet for all handel i specialist insurance og reassuranse. Dette vil forbedre informasjonsflyten og hastigheten på hvordan informasjon spres i dette markedet, sier Ian Summers, direktør for forretningsutvikling i Aon, og legger til: Ting som tidligere tok måneder å få frem til alle mottakere kommer nå frem i løpet av et øyeblikk. Dette trekket vil sette fart i utviklingen av hvordan handelen i verdens største forsikringmarked foregår. Det vil dessuten gi mange av Aons kunder rundt omkring i verden bedre tilgang til Londons underwriting-kapasitet. Systemet er utviklet av Aon og innebærer at alle former for poliser kan signeres elektronisk. Lutine-klokken gikk til bunns sammen med store mengder gull i 1799, og kom til Lloyd s i 1859 der den varsler gode og dårlige nyheter. satt eier lasten, etter å ha utbetalt hele forsikringssummen. Tidligere slo man i klokken når et skip havarerte. I våre dager brukes den mest til seremonielle markeringer, men både ved angrepet på World Trade Center i 2001, og ved bombeanfallene i London i 2005 var den i bruk. Smile, you re on TV Over 4000 mennesker går daglig inn og ut av bygningen som huser det mest dynamiske forsikringsmarkedet i verden. Det sies at plasseringen av hvor på gulvet de ulike syndikatene sitter er drevet av latskap. Plassene nær rulletrappene er mest ettertraktet. Det er store penger å tjene. I 2006 satt underwriterne igjen med nesten 17% av premieinntektene. Derfor smiler mange av dem bredt, og stemningen er ganske jovial. Men ingen av dem smiler så bredt som filmstjernen America Ferrara, som spiller hovedrollen i tv-serien Ugly Betty. Smilet hennes er forsikret gjennom Lloyd s for 10 millioner dollar! Risiko nr

5 Sitatet Aon Grieg Aon Grieg er Norges eldste og største meglerhus, med 200 ansatte og kontorer i en rekke av de største byene i landet. Vi representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. «Hemmeligheten med suksess er alltid å ville noe» [Benjamin Disraeli] Aon-gruppen har nå over 500 kontorer i 120 land, og mer enn ansatte. Det gjør Aon til en av de to store innenfor internasjonal forsikringsmegling, pensjonsrådgivning, risk management og reassuransemegling. Ferdig! Aon Grieg AS Lysaker Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Telefaks Bergen C. Sundtsgate 17/19 Postboks Bergen Telefon Telefaks Trondheim Prinsensgate Trondheim Telefon Telefaks Kristiansand Vestre Strandgate 26 Postboks Kristiansand Telefon Telefaks Ålesund Sjømannsveien Ålesund Telefon Telefaks Europas første eksportanlegg for flytende naturgass står klart på Melkøya. På fem år har Melkøya utenfor Hammerfest blitt fullstendig forvandlet. Her har Statoil bygget et fantastisk anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Gassen vil bli sendt i en 150 km lang gassrørledning til det nye produksjonsanlegget, der den blir nedkjølt til flytende form. Den flytende gassen vil deretter bli eksportert i spesialbygde skip til markeder i USA og Europa. Regulære gassleveranser starter i desember Utbyggingen av Snøhvitfeltet og produksjonsanlegget på Melkøya er det største industriprosjektet i Norge noensinne, med en kostnadsramme på nærmere 60 milliarder kroner. Forsikringsprogrammet i byggeperioden er tilrettelagt av Aon Grieg.

Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET!

Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Aon 1987-2007 Aon 1987-2007 Aon 1987-2007 20 år informasjonsavis om forsikring nummer 11 2007 utgitt av aon grieg Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Side 2-3 Side 4-5 Marine Harvest høster havets

Detaljer

Samspill. Den store kvalitetsreisen sikkerhet SidE 6. CNC Produkter AS: Investerer i sine ansatte. Forsikringsbegreper. Brant ned til grunnen

Samspill. Den store kvalitetsreisen sikkerhet SidE 6. CNC Produkter AS: Investerer i sine ansatte. Forsikringsbegreper. Brant ned til grunnen forsikring for næringslivet CNC Produkter AS: Investerer i sine ansatte Gode personalforsikringer skaper trygghet for de ansatte i Elektroservice Hallingdal. side 4 Den store kvalitetsreisen mot sikkerhet

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Ekstremvær koster. Magasinet Utgave 5 Oktober 2011

Ekstremvær koster. Magasinet Utgave 5 Oktober 2011 Magasinet Utgave 5 Oktober 2011 05 Ekstremvær koster Store mengder nedbør, stormflo, flom og skred gir økt risiko for bygninger, kraftforsyninger, veier og jernbanelinjer hvordan møter vi utfordringene?

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012. Tema: Naturkrefter og sårbarhet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012. Tema: Naturkrefter og sårbarhet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012 Tema: Naturkrefter og sårbarhet Vi må ta solstormer på alvor Å legge seg flat Askefast tiden mot slutten Når det inntreffer katastrofer

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene ECON-notat nr. 2005-020, Prosjekt nr. 43630 RSA/ROS/pil, RAR, 29. mars 2005 Offentlig Forsikringsmeglernes

Detaljer

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079

B magasinet. - mer enn et leketøy. side 6-8. Nr. 1. 2012, Årgang 8 ISSN 1890-6079 NY AVTALE: Landbruksforsikring - ikke bare for bønder side 16 SMB B Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester AS for SMB Tjenester AS Nr. 1. 2013, Nr. Årgang 2. 2012, 9 Årgang ISSN 1890-6079

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23 24 timer nr. 1/2009 årgang 14 Et magasin fra Securitas AS SIDE 20-23 Alt for Vålerenga Pål Breen er mannen bak klubben mange elsker å hate. Fotballbøller, personhets og evig jag etter sportsresultater.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1 Nr. 3 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K The Human Factor Områdeberedskap atter en gang Nordsteam Festivalen Dråpen 2/05 1 FFFS har fått ny adresse! 08.08.2005 flyttet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer