SAK 19/07 REKNESKAP 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 19/07 REKNESKAP 2006"

Transkript

1 SAK 19/07 REKNESKAP 2006 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner eit rekneskapsmessig underskot på kr ,70. Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr og tilsvarande inntekter, inklusive kr i eigeninnsats på prosjekt. Utgiftene til politisk del er kr ,80 høgare enn budsjettert. Hovudårsaka til dette er eit noko høgare aktivitetsnivå enn tidlegare og med deltaking på aktuelle møter og konferansar utanfor Hallingdal. Utgiftene til administrativ del er kr ,89 i forhold til budsjett på kr Av større budsjettmessige avvik: Meir bruk av eigeninnsats på prosjekt enn berekna Noko høgare utgifter til arbeidsgjevaravgift enn berekna Kjøp av IT-utstyr Auka utgifter til revisjon Auke i renteinntekter I samband med mellomverande mellom Ål kommune og Regionrådet har det kome fram at for 2005 var det manglande utgiftsføring av moms på kr ,95 i tillegg til for lite ført arbeidsgjevaravgift på kr ,15. Dette underskotet vil bli belasta dei respektive prosjekt. Disposisjonsfond/frie midlar var på kr ,35. Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse. I forhold til prosjektrekneskapet syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar. Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet. I forhold til dei siste åra har det i 2006 ikkje vore problem med samordninga mellom Ål kommune sitt rekneskap og Regionrådet sitt rekneskap. Frå 2006 er Regionrådet sitt rekneskap handsama som eige rekneskap og integrert i Ål kommune sitt rekneskap ved slutten av året. Forslag til vedtak Regionrådet for Hallingdal rår til at Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2005 med revisoruttale, og at underskot på kr. kr ,70 blir dekka frå disposisjonsfond. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar

2 Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2006 Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2006 Vedlegg 3: Balanse 2006 Vedlegg 4: Revisoruttale, dat

3 Sak 19/07, vedlegg 1 REKNESKAP 2006, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFT REKNESKAP 2006 BUDSJETT 2006 REKNESKAP 2005 Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del Lønn folkevalgte , , , Møtegodtgjersle, folkevalgte , , , Arbeidsgjevaravgift 6 344, , , Bevertning ,20 0, , Ymse utgifter Regionrådet 104, ,00 0, Kurs, konferanser 0,00 0, , Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig 7 601,30 0, , Skyss- og kostgodtgjersle , , , Andre kjøpte transporttenester 0,00 0, , Reiseutgifter etter utlegg 1 933,50 0, , Leige av lokaler 2 882,40 0, , Diverse avgifter, lisensar 850,00 0,00-360, Konsulenttenester 5 000,00 0,00 0, Moms 6 445,60 0, , Tilskot "Dølaminne" 6 000, ,00 0, Refusjon moms -707,80 0,00 0, Tilskot frå kommunar , , , Refusjon frå private 0,00 0, ,00 Sum prosj/obj: 891 Regionrådet, politisk del 0,00 0,00 0,00 Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del Løn , , , Trekkpliktig tenestetelefon 7 059,00 0,00 0, Pensjon , , , Arbeidsgjevaravgift , , , Kontormateriell 5 813, , , Lærebøker 0,00 0,00 269, Bevertning 3 920, , , Velferdstiltak 0,00 0, , Ymse utgifter administrasjon 9 915, , , Porto 4 605, , , Telefon , , , Datakommunikasjon 0,00 0, , Bank- og datatenester 80,23 0,00 144, Annonseutgifter 0,00 0, , Reklame, profilering 2 666, , , Kurs, konferansar 0, ,00 0, Reise/overnatting, ikkje oppgåvepliktig 7 231,50 0,00 0, Reiseutgifter, adm , , , Reiseutgifter etter utlegg 3 025,12 0, , Husleige , , , Lisensavgifter 435,20 0,00 0, Div. avgifter, kontingentar, gebyr 4 495,40 0, , Kopieringsavtaler 0,00 0, , Inventar og utstyr 0, , , Kontormaskiner 4 830,00 0,00 0, IT-utstyr ,20 0, , Leige av utstyr 0,00 0, , Tidsskrift/aviser/faglitt ,50 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, Rekneskapsføring/revisjon , , , Moms ,29 0, , Renteutgifter 5,14 0,00 70, Årets regnskapsmessig overskot 0,00 0, Husleigeinntekter ,00 0, , Annan avg.pliktig omsetning 0,00 0,00-160, Refusjon moms ,14 0,00 0, Refusjon frå fylkeskommune ,00 0,00 0, Tilskot frå kommunar , , , Refusjon frå private -500,00 0,00 0, Renter , , , Årets regnskapsmessig underskot ,70 0, ,95 Eigeninnsats ,00 Sum prosj/obj: 891 og 892 0,00 0,00 0,00

4 ÅRSREKNESKAP 2006 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Prosjektrekneskap Prosjekt 820 Hallingdalmagneten Datakommunikasjon , Diverse avgifter, lisenser osv , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Bruk av bundne fond ,40 Sum prosjekt: 820 Hallingdalmagneten 0,00 Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal Fast løn , Reklame og profilering 2.782, Lisensavgifter 156, Diverse avgifter, lisenser osv , Konsulenttjenester og juridisk bistand 395, Moms generell kompensasjonsordning 1.708, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond ,20 Sum prosjekt: 821 Rekruttering til Hallingdal 0,00 Prosjekt 824 Diverse investering IKT Bevertning 3.992, Diverse avgifter, lisenser osv , IT-utstyr , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 824 Diverse investering IKT 0,00 Prosjekt 828 Seminar, fjellbonden Diverse avgifter, lisenser osv , Moms generell kompensasjonsordning 293, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -293, Tilskudd fra fylkeskommuner ,00 Sum prosjekt: 828 Seminar, fjellbonden 0,00 Prosjekt 829 Hallingdal.no Bank- og datatjenester 55, Lisensavgifter , Diverse avgifter, lisenser osv , Konsulenttjenester og juridisk bistand 600, Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 829 Hallingdal.no 0,00 1

5 Prosjekt 830 IS riksveg Fast løn , Bevertning , Annen utgiftsdekking (ikke oppgaveplikti 1.200, Bank- og datatjenester 270, Reise/overnatting opplæring, ikke oppgav 3.400, Skyss- og kostgodtgjersle 7.330, Reiseutgifter etter utlegg , Kontingenter 2.990, Diverse avgifter, lisenser osv , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Overføringer fra andre (private) , Renter av bankinnskudd ,58 Sum prosjekt: 830 Is riksveg 7 0,00 Prosjekt 831 Arbeidsgiveravgift Bevertning 952, Skyss- og kostgodtgjersle -318, Reiseutgifter etter utlegg 3.524, Moms generell kompensasjonsordning 350, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -112, Bruk av bundne fond ,96 Sum prosjekt: 831 Arbeidsgiveravgift 0,00 Prosjekt 832 Kriminalitetsforebyggande tiltak SLT Fast løn , Pensjonsinnskot KLP 6.745, Forsikringar, kollektive 246, Arbeidsgjevaravgift 8.485, Kontormateriell 262, Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 3.600, Telefontjenester 1.303, Datakommunikasjon 367, Annonseutgifter, stillingsannonser 2.280, Reklame og profilering 2.880, Skyss- og kostgodtgjersle 6.012, Reiseutgifter etter utlegg 1.271, Moms generell kompensasjonsordning 1.915, Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntek -100, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Andre statlige overføringer , Bruk av bundne fond ,85 Sum prosjekt 832 Kriminalitetsforebyggande tiltak SLT 0,00 Prosjekt 835 Strategisk plan Bevertning 413, Annonseutgifter, stillingsannonser 2.700, Skyss- og kostgodtgjersle 120, Moms generell kompensasjonsordning 778, Overføringer til fylkeskommuner , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -675, Tilskudd fra kommuner , Bruk av bundne fond ,92 Sum prosjekt: 835 Strategisk plan 0,00 2

6 Prosjekt 837 Yrkesmessa Bevertning , Annonseutgifter, stillingsannonser 5.775, Reklame og profilering 6.216, Reise/overnatting opplæring, ikke oppgav 2.052, Leie transportmidler , Annet utstyr , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra fylkeskommuner , Tilskudd fra private , Bruk av bundne fond ,01 Sum prosjekt: 837 Yrkesmessa 0,00 Prosjekt: 840 IKT-kordinator Fast løn , Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 1.178, Pensjonsinnskot KLP , Forsikringar, kollektive 825, Arbeidsgjevaravgift , Bevertning , Telefontjenester 137, Datakommunikasjon 4.409, Reklame og profilering 3.400, Opplæring , Skyss- og kostgodtgjersle , Reiseutgifter etter utlegg 4.455, Husleie, leie av lokaler 1.860, Kontingenter 6.050, Lisensavgifter 170, IT-utstyr 1.120, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Refusjon fra private 2.441, Overføringer fra andre (private) ,00 Sum prosjekt: 840 IKT-kordinator 0,00 Prosjekt 845 Forsikringar Bevertning 402, Moms generell kompensasjonsordning 100, Bruk av bundne fond -502,50 Sum prosjekt: 845 Forsikringar 0,00 Prosjekt 847 Folkemusikken i Hallingdal Avsetninger til bundne fond 600, Internsalg -600,00 Sum prosjekt: 847 Folkemusikken i Hallingdal 0,00 Prosjekt 850 Ubundne prosjektmidlar Bevertning , Annonseutgifter, stillingsannonser 2.464, Moms generell kompensasjonsordning 616, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -616, Refusjon fra kommuner , Bruk av bundne fond ,00 Sum prosjekt: 850 Ubundne prosjektmidlar 0,00 3

7 Prosjekt 858 Faggruppe Pleie/omsorg Overføringer til kommuner 1.942, Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 858 Faggruppe Pleie/omsorg 0,00 Prosjekt 860 Prosjekt ØLF Bevertning 5.304, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra kommuner , Bruk av bundne fond ,00 Sum prosjekt: 860 Prosjekt ØLF 0,00 Prosjekt 862 Sak/Arkiv Bevertning , Lisenser programvare , IT-utstyr , Leie/leasing av utstyr 528, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til kommuner , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra kommuner , Bruk av bundne fond ,50 Sum prosjekt: 862 Sak/Arkiv 0,00 Prosjekt 863 Skule Lisensavgifter 156, Moms generell kompensasjonsordning 39, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -39, Bruk av bundne fond -156,00 Sum prosjekt: 863 Skule 0,00 Prosjekt 867 Faggruppe Kommfakt Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 867 Faggruppe Kommfakt 0,00 Prosjekt 870 Vassdragsoverføring Skyss- og kostgodtgjersle -572, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Bruk av bundne fond ,59 Sum prosjekt: 870 Vassdragsoverføring 0,00 Prosjekt 871 Linje mot IBM Datakommunikasjon , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,50 4

8 17500 Tilskudd fra kommuner , Bruk av bundne fond ,00 Sum prosjekt: 871 Linje mot IBM 0,00 Prosjekt 872 Kart og oppmåling Kontormateriell 96, Bevertning , Skyss- og kostgodtgjersle -168, Lisensavgifter 205, Diverse avgifter, lisenser osv , Kopieringsavtaler 4.800, IT-utstyr , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Overføringer til kommuner , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Refusjon fra kommuner , Bruk av bundne fond ,70 Sum prosjekt: 872 Kart og oppmåling 0,00 Prosjekt 874 Web/Intranett Reiseutgifter etter utlegg 850, Bruk av bundne fond -850,00 Sum prosjekt: 874 Web/Intranett 0,00 Prosjekt 875 Digital Kunnskapsbase for Hallingdal Reiseutgifter etter utlegg 341, Avsetninger til bundne fond , Andre statlige overføringer ,00 Sum prosjekt: 875 Digital Kunnskapsbase for Hallingdal 0,00 Prosjekt 878 Ekspertsenter Bevertning 4.835, Skyss- og kostgodtgjersle -148, Moms generell kompensasjonsordning 1.208, Bruk av bundne fond ,98 Sum prosjekt: 878 Ekspertsenter 0,00 Prosjekt 879 Telefoni Bevertning 458, Telefontjenester 1.440, Moms generell kompensasjonsordning 474, Overføringer til kommuner 1.991, Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -360, Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 879 Telefoni 0,00 Prosjekt 880 Faggruppe Ansatt Bevertning , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning 6.541, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Bruk av bundne fond ,85 Sum prosjekt: 880 Faggruppe Ansatt 0,00 5

9 Prosjekt 881 Sentralt nett/telefoni Bevertning , Diverse avgifter, lisenser osv , IT-utstyr , Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond , Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner , Refusjon fra kommuner ,40 Sum prosjektj: 881 Sentralt nett/telefoni 0,00 Prosjekt 882 TRIO Bevertning 482, Moms generell kompensasjonsordning 120, Overføringer til kommuner , Tilskudd fra kommuner , Bruk av bundne fond ,50 Sum prosjekt: 882 TRIO 0,00 Prosjekt 883 Faggruppe Web Kontingenter 7.180, Konsulenttjenester og juridisk bistand 6.812, Moms generell kompensasjonsordning 3.498, Overføringer til kommuner 2.073, Avsetninger til bundne fond 7.779, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner ,74 Sum prosjekt: 883 Faggruppe Web 0,00 Prosjekt 884 Faggruppe Kontorstøtte Leie transportmidler 5.555, Tidsskrift, aviser, abonnement , Moms generell kompensasjonsordning 444, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -444, Tilskudd fra kommuner ,56 Sum prosjekt: 884 Faggruppe Kontorstøtte 0,00 Prosjekt 885 Faggruppe Kart/Geodata Bevertning 7.058, Opplæring 6.500, Moms generell kompensasjonsordning 1.764, Avsetninger til bundne fond 9.677, Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 885 Faggruppe Kart/Geodata 0,00 Prosjekt 886 Faggruppe Økonomi Konsulenttjenester og juridisk bistand 8.458, Moms generell kompensasjonsordning 2.114, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Tilskudd fra kommuner ,70 Sum prosjekt: 886 Faggruppe Økonomi 0,00 6

10 Prosjekt 887 Faggruppe Personal Bevertning 1.904, Moms generell kompensasjonsordning 476, Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 887 Faggruppe Personal 0,00 Prosjekt 888 Faggruppe sak/arkiv Velferdstiltak ansatte 492, Overføringer til kommuner 9.088, Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 888 Faggruppe sak/arkiv 0,00 Prosjekt 889 Videokonferanse Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra kommuner , Overføringer fra andre (private) ,00 Sum prosjekt: 889 Videokonferanse 0,00 Prosjekt 893 PDA Heimeteneste Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 893 PDA Heimeteneste 0,00 Prosjekt 894 Helsenett Avsetninger til bundne fond , Tilskudd fra kommuner ,00 Sum prosjekt: 894 Helsenett 0,00 Prosjekt 895 Landskonferanse for Regionråd Fast løn , Kontormateriell 1.025, Bevertning 3.218, Reklame og profilering , Opplæring , Skyss- og kostgodtgjersle 570, Andre driftsutgifter 1.110, Konsulenttjenester og juridisk bistand , Moms generell kompensasjonsordning , Avsetninger til bundne fond 0, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet , Overføringer fra andre (private) ,00 Sum prosjekt: 895 Landskonferanse for Regionråd 0,00 Prosjekt 896 Trafikktryggleik Hallingdal Bevertning 6.260, Annonseutgifter, stillingsannonser 2.850, Lisensavgifter 92, Moms generell kompensasjonsordning 735, Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet -735, Tilskudd fra kommuner ,40 Sum prosjekt: 896 Trafikktryggleik Hallingdal 0,00 7

11 Prosjekt Uten Arbeidsgjevaravgift 5.303, Moms generell kompensasjonsordning , Regnskapsmessig underskudd ,10 Sum uten: 8030 Regionrådet 0,00 8

12 Sak 19/07, vedlegg 3 EIENDELER Årsrekneskap 2006 Regionrådet for Hallingdal Balanse Omløpsmidler , ,97 Herav: Kortsiktige fordringer , , Tilgode momskompensasjon, ny ordning ,16 0, Regionrådet - Uteståande krav kommun , , Miljø og informasjonstiltak 0, , Seminar den nye fjellbonden , , Hallingdal.no 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, , Yrkesmessa , , Folkemusikkboka , , Skule 0, , Vassdragsoverføring , , Kart og oppmåling 0, , Web/Intranett 0, , Skjønnsmidler 0,00 900, Ekspertsenter 0, , Trafikktryggleik Hallingdal 9.202,40 0, Uteståande krav private , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Regionrådet - Sparebank , , Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , , Regionrådet - Sparebank1: , , Bank skattetrekk kto ,00 0,00 SUM EIENDELER , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,31 Herav: Disposisjonsfond 0,00 0,00 Bundne driftsfond , , Bundne fond , , Hallingdalsmagneten , , Trygge lokalsamfunn , , Diverse investering IKT ,50 0, Fjell og fjord nett , , Hallingdal kompetansesenter , , Seminar Fjellbonden , , Hallingdal.net ,80 0, I/s rv , , Kriminalitetsforebyggande tiltak , , Sykkelstamveg , , Strategisk plan for Hallingdal , , IKT-koordinator , , Forum nye Bergensbanen , , Prosjekt forikring , , Folkemusikkboka 600,00 0, Ubundne prosjektmidlar , , Gjensidig samarbeid , , Faggruppe Pleie/omsorg ,00 0,00

13 Sak 19/07, vedlegg Sak/arkiv , , Faggruppe Kommfakt ,00 0, Linje mot IBM 6.813, , ISA Server , , Digital kunnskapsbase for Hallingdal , , Regionale faggrupper , , Telefoni ,50 0, Sentralt nett ,17 0, Faggruppe Web 7.779,94 0, Faggruppe Kart/geodata 9.677,25 0, Faggruppe Personal ,00 0, Faggruppe Sak/arkiv ,00 0, Videokonferanse ,00 0, PDA Heimeteneste ,00 0, Helsenett ,00 0,00 Regnskapsmessig meirforbruk , , Rekneskapsmessig meirforbruk , ,95 Regnskapsmessig meirforbruk ,10 0, Underskot ,10 Likviditetsreserve , , Regionådet - likviditetsreserve , ,00 Kortsiktig gjeld , ,66 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Leverandørgjeld via remitteringssyst ,63 0, Leverandørgjeld , , Skuldig skattetrekk ,00 0, Skuldig arbeidsgjevaravgift ,02 0, Trekk OU-ordning KS,jf ,73 0, Trekk tilsette - gruppelivsforsikrin 2.724,29 0, Arb.g.avg. av feriepeng til utb. i ,19 0, Feriepeng til utbetaling i ,99 0, Interimskonto enkeltutbetalinger 900,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,97

14

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 16/11 REKNESKAP 2010

SAK 16/11 REKNESKAP 2010 SAK 16/11 REKNESKAP 2010 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2010. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/12 REKNESKAP 2011

SAK 01/12 REKNESKAP 2011 SAK 01/12 REKNESKAP 2011 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2011. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/14 REKNESKAP 2013

SAK 01/14 REKNESKAP 2013 SAK 01/14 REKNESKAP 2013 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2013. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/09 REKNESKAP 2008

SAK 01/09 REKNESKAP 2008 SAK 01/09 REKNESKAP 2008 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2008. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/10 REKNESKAP 2009

SAK 01/10 REKNESKAP 2009 SAK 01/10 REKNESKAP 2009 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2009. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

SAK 01/16 REKNESKAP 2015

SAK 01/16 REKNESKAP 2015 SAK 01/16 REKNESKAP 2015 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2015. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019

Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019

SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

SAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

SAK ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN SAK 10-16 ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Handlingsplan EKSTERN TENESTE Regionrådet

Handlingsplan EKSTERN TENESTE Regionrådet Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Regionrådet SAK 31-13 ØKONOMIPLAN 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram.

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Ål kommune BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Hovudoversiktar Detaljbudsjett-drift Oversyn investeringsprosjekt Oversyn saldo på fond Oversyn vedtekne sparetiltak

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

pr. 31.12.2006 Test Lærdal Golfklubb Lærdal Golfklubb 6887 Lærdal

pr. 31.12.2006 Test Lærdal Golfklubb Lærdal Golfklubb 6887 Lærdal pr. 31.12.26 Test Lærdal Golfklubb Lærdal Golfklubb 6887 Lærdal Perioderegnskap pr. 31.12.26 Lærdal Golfklubb 6887 Lærdal Regnskapsførers kommentar: Vedlagt fylgjer rekneskap pr. 31.12.6, som viser eit

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert.

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert. JP/15.02.13 Sak 24/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Foreningens resultat for 2012 viser et overskudd på kr 2 426 025. Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911 ÅRSREGNSKAP 2011 Bøler seniorsenter Organisasjonsnummer: 974 162 911 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter kafeteria/frossenmat 761 542 770 125 Overføring fra

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld anskaffing av gjenstand med ein kostnad over

Detaljer