REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland"

Transkript

1 REFERAT Tema for møte GD-plan N-T for perioden Sted/Dato Grong rådhus, 29. apr Kl. 09:45 14:10 Til stede Håvard Moe (Jernbaneverket) Ingunn Lysø (Vikna kommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal (Indre Namdal samkommune) Renate Nilsen (NTE) Paul Arne Tilset (FMNT Landbruk) Magni Grindvik Blikø (Fiskeridirektoratet) Alf Roksvåg (Innherred samkommune) Torgrim Sund (HiNT) Liv Iversen (Kartverket) Jon Endre Kirkholt(Kartverket) Elling Ringdal (Kartverket) Ikke tilstede Hans Kummernes (Telenor), Sissel Holien (NTFK), Hilde Øfsti(SVV), Eirik Bøe Sletten (FMNT) Referent Elling Ringdal Kopi til Det er i referatet henvisninger til lysark som ble vist på møtet. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland Presentasjon av kommunen og næringslivet. Befolkningsutviklingen har vist betydelige variasjoner etter årtusenskiftet, bunn i Positiv utvikling nå. Stor andel innvandrere, andel ca %.

2 Sysselsetting: Skogbruk/landbruk, varehandel, undervisning, finans/forsikring (Grong sparebank), hotell/restaurant, friluftsorienterte reiselivsbedrifter. Mange små bedrifter. Mineralutvinning: Forekomster av skifer, aplitt, gull, kobber, sink med mere. Vanskelig å spå framtidig aktivitet. Avhengig av store firmaer, ting tar tid. Store muligheter for nye arbeidsplasser, men også miljøutfordringer. Skogskanning 2016 Grong kommune v/gunnar Eliassen Skogbruk er en viktig næring i Indre Namdal. I Grong kommune er halvparten av arealet skog, produktivt skogareal på ca. 500 km 2. Eiendomsstruktur i stor grad preget av firmaskog (40%), Statskog (10%), gårdsskogene utgjør resten. Skogbruksplan verktøy for forvaltning av skogressurser. Områdetakst fra for gårdsskogen og kommuneskogen. Gamle planer har gått ut på dato. Det er nå en spesiell situasjon med en stor andel kulturskog som ble plantet i perioden Ny skogtakst for gårdsskogene er planlagt etablert. Denne tenkes basert på planlagt omløpsfotografering i 2016 og laserskanning av skogarealene samme år. Kommunen ønsker kalkyler i løpet av 2. tertial 2015 på hva det koster å etablere datagrunnlaget for skogtakst. Før selve skogtaksten gjennomføres er det viktig å sjekke at matrikkelregisteret er korrekt. Felles plan og GIS-system i Indre Namdal Grong kommune v/elisabeth Vollmo Bjørhusdal Startet gjennom pilotprosjektet med digitalt planregister. Eies av IKT Indre Namdal IKS, seks kommuner. Grong kommune er vertskommune. Det er etablert et godt samarbeid mellom kommunene. Geosynkronisering er på plass, det neste blir geointegrasjon, dvs. få på plass samhandling mellom GIS og saksbehandlersystemer. Møtedeltakerne fikk til slutt en demonstrasjon av karttjenestene. Referat fra forrige utvalgsmøte, Kartverket v/liv Iversen Gjennomgang av referatet fra forrige møte. Ingen merknader til referatet.

3 Hva har skjedd siden sist, Kartverket v/liv Iversen Se egen lysarkserie. Endringer i FDV-økonomien i 2015 ble gjennomgått. Aktiviteter og satsinger i Geodataplanen for v/ Kartverket Gjennomgang av aktiviteter i Geodataplanen (GD-planen). Arbeidet med planen følger en årssyklus. Fristen for innspill fra partene angående nye prosjekter antas å bli 1/ Det har allerede kommet flere innspill om nye laserprosjekter fra kommunene i Indre Namdal. Prioriterte aktiviteter i 2015 (se også lysark) - Å få administrativt vedlikehold til å fungere i tråd med avtaleverket - Vegadressering der dette ennå ikke er ferdig - Planregister i gjenstående kommuner - Flyfotografering/laserskanning og forbedring av FKB i utvalgte områder - Kompetanseheving - Bedre kvaliteten på plandata - Matrikkel, kvalitetsheving i forbindelse med alle GV-prosjekter - Skanning/ortofotoframstilling av gamle flybilder der det er ønskelig og finansiering kommer på plass Det offentlige kartgrunnlaget(dok) Trådte i kraft fra 1/ Liste med godkjente datasett oppdatert 1/5-2015: https://www.regjeringen.no/contentassets/32c1f48140d14c1a8b3526b8fb794290/dok_datasett_1 mai2015.pdf I GeoNorge: https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget Se også veileder til kartforskriften der DOK beskrives i del 2: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/veileder-til-kartforskriften/id764833/ Etablerings og forbedringsprosjekt av FKB i 2015 Iverksetting slik som planlagt, se oversikter i lysarkene. Tjenestekjøp Geovekst 2015 I 2012 ble det i regi av Geovekst kjøpt tjenester for ca.100 mill. kr. I 2014 var dette beløpet nesten halvert, men det er en økning fra Prisnivået ligger fremdeles veldig lavt og det tas høyde for noe prisstigning i planleggingen av nye prosjekter. Omløpsfotografering Siste runde med omløpsfotografering i N-T var i Bildeopptak både i sør- og norddelen av fylket i og med at Leka ble fotografert dette året. Bakkeoppløsningen på bildene er hevet til 25 cm. Dette medfører et pristillegg på 40kr. pr. km 2. Bildene brukes til ajourhold av FKB-C og D områder. Supplering/ajourføring i B/C/D-områder er planlagt utført, det bør da foretas

4 geometriforbedring i B-områdene ved neste fotorunde med 10 cm bakkeoppløsning. Økonomiske rammer tilsier at dersom man skal holde data i alle B-områder ajour må man utnytte omløpsfotoene så langt som det er mulig. Ved datafangst fra omløpsfoto kan man ikke regne med å oppfylle kravene til FKB-data i B- områder. Ingen omløpsfotografering blir utført i N-T i 2015, men i 2016 er det planlagt omløpsfotografering av store arealer(se lysark) i fylket. Det er viktig å være ute i god tid på forhånd med å lage en gjennomarbeidet plan for hva man vil gjøre av datafangst fra kommende omløpsopptak. AR5 Det blir i 2015 noe nedjustert aktivitet på periodisk ajourføring av AR5 i forhold til tidligere år. Årsaken er økonomiske rammer og prioritering av aktiviteter innenfor GEOVEKST. To kommuner blir ajourført i 2015, Meråker og Verran. Kun Meråker baseres på omløp fra Laserskanning 2015 I 2015 blir det laserskannet med forhøyet punktetthet, 5-6 punkt pr. m 2 der det er prosjekter langs hovedveger (E6/E14). Nasjonal digital høydemodell Kartverket og KMD vil i 2015 gjennomføre pilotprosjekt for vurdering av etablering av nasjonal digital høydemodell med minimum punkttetthet på 2 punkt pr. m 2 og 5 punkt pr. m 2 der parter lokalt vil gå inn og finansiere dette. Geosynkronisering Fremdeles forekommer noe ustabilitet, spesielt ser det ut til å gjelde AR5-data. Synkronisering av plandata fra en del kommuner inn til Kartverket er etablert. FDV Det ble informert om endringer i FDV-regimet. Se melding 3/2014 fra Geovekst-forum her: Det er vedtatt i Geovekst-forum at kommunene f. o. m defineres som oppdateringsansvarlig. Full økonomisk godtgjørelse forutsetter at vedlikeholdsdata leveres som avtalt. Det ligger an til at oppdatering av FKB med tiden skal foregå mot felles sentrale baser på samme måte som med matrikkelen i dag. Matrikkelen Det gjøres tiltak med tanke på kvalitetsheving. Antall midlertidige forretninger etter gammel delingslov reduseres stadig og er forhåpentligvis snart nede på null. Antall ikke fullførte oppmålingsforretninger etter matrikkelloven øker dette er ikke en ønsket utvikling. En grunn til denne økningen kan være for kort frist for gjennomføring? På bygning er det litt for mye etterslep, ellers mye bra. Det jobbes videre med vegadressering. Målsettingen er å være ferdig i løpet av 2016.

5 Marine geodata Det er et stort udekket behov for slike data i kystsonen i Ytre Namdal. Må avklares nærmere hva som kan gjøres i regi av GEOVEKST. Kommentar fra Kartverket i forbindelse med referatskrivingen: Behovet for bedre marine geodata og hvordan man skal organisere etablering/vedlikehold av denne type fagdatasett følges opp på direktørnivå i Kartverket. Det arbeides også med standarder og spesifikasjoner, se f.eks. generell objektkatalog for Fiskeri v4.5 (http://www.kartverket.no/documents/standard/bransjestandarder%20utover%20sosi/fiskeri- 4.5.pdf) som ble gitt ut i april Planaktivtet Se egen lysarkserie som ble presentert av Kartverket v/ Elling Ringdal Status for planregister og leveranser av arealplandata til Norge Digitalt ble gjennomgått. Kartverket vil i 2015 følge opp kommuner som ønsker bistand ved opprettelse av planregister og leveranse av arealplandata. Det ble også informert om arbeidet med opprettelse av høringsbase som startet februar Dette foregår i samarbeid med Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Kvalitetsforbedring av geodata Det vil i 2015 bli gjennomført noe ekstraarbeid i regi av FDV-prosjektene med tanke på kvalitetsheving. Påføring av høyde fra laserdata på todimensjonale data er ett tiltak. Utfordringer og målsettinger for Vegvesenet v/hilde Øfsti Dette innlegget måtte dessverre utgå pga. sykefravær. GIS-undervisning ved HINT v/torgrim Sund Se egen lysarkserie. Informerte om undervisningstilbudet innenfor GIS ved HINT. Ser på muligheter for eventuelle nye undervisningstilbud innenfor kystsoneplanlegging og næringsutvikling innenfor «blå sektor». Oppsummering v/liv Iversen Understreket at Geodataplanen er ikke Kartverkets plan, men en plan for alle partene i fylket. Alle partene ble oppfordret til å tenke gjennom egne behov og komme med innspill til selve dokumentteksten og forslag til konkrete prosjekter. Utkast til revidert plandokument bør foreligge i god tid før høstens geodatamøte i september.

6 Eventuelt Ingen saker ble tatt opp. Møtet avsluttet kl. 14:10.

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket n ÅRSRAPPORT 2014 1 Kartverket Glimt fra 2014 feb Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk eiendomsinformasjon AS om betaling for eiendomsdata til Kartverket for årene 2011 2013.

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Kartverkets årsrapport for 2013

Kartverkets årsrapport for 2013 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Sak/dok.: 12/03347-35 Ark.: 113.2 Dato: 04.02.2014 Kartverkets årsrapport for 2013 Årsrapporten er utarbeidet iht.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013 Rapport Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018 Lothar Maruhn 10.02.2013 Dokumentet er en oppsummering og oppdatering av omstillingen i Meløy kommune for 2012 vedtatt i Meløy kommunestyret

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Skogsveiprosjektet 2013

Skogsveiprosjektet 2013 1 Skogsveiprosjektet 2013 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Bakgrunn 3 3. Fremdrift. 5 4. Tilgang på virkesdata 9 5. Resultater 11 6. Et gjennombrudd 13 7. Møter, foredrag og annen informasjon 14 8. Regnskap

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer