REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen"

Transkript

1 REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede Forfall Rogaland fylkeskommune Janne Johnsen, leder X Rogaland fylkeskommune Terje Halleland X Rogaland fylkeskommune Elin Schanche X Rogaland fylkeskommune Tom Tvedt X Rogaland fylkeskommune Ellen Solheim X Rogaland fylkeskommune Arne Bergsvåg X Rogaland fylkeskommune Kjartan Alexander Lunde X Rogaland fylkeskommune Rune Tvedt X Stavanger kommune Christine Sagen Helgø X Stavanger kommune Cecilie Bjelland X Stavanger kommune Helge Solum-Larsen X Sandnes kommune Stanley Wirak X Sandnes kommune Olav Birkeland X Randaberg kommune Bjørn Kahrs X Sola kommune Ole Ueland X Klepp kommune Ane Mari Braut Nese X Gjesdal kommune Frode Fjeldsbø X Hå kommune Mons Skrettingland X Time kommune Reinert Kverneland X Varamedlemmer Navn Møtt for Rogaland fylkeskommune Hildegunn Bjelde Tom Tvedt Sandnes kommune Tove Franzen Olav Birkeland Dessuten møtte: Statens vegvesen Kommuner RFK Navn Helge Eidsnes, Paal Fosdal, Astrid Eide, Svein Nyback-Nilsen, Stine Åsland Hildegunn Hausken, Håkon Auglend, Carles Bas- Coloma Gottfried Heinzerling, Trond Nerdal, Kristin D. Holthe, Øyvind Langeland, Mirjana Gvozdic, Marie Koch Singelstad, Tore Jensen 1

2 AGENDA: 00/14 Referat fra møte 4/14 den Sak 10/14 Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Til møte var det sendt ut i forkant: - Brev fra Samferdselsdepartementet datert Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Sak 11/14 Grunnlaget til Bypakke Nord-Jæren Til møte var det sendt ut i forkant: - Saksframlegg - Kart over prosjekter i Bypakke Nord-Jæren - Oversikt over bomringene i Bypakke Nord-Jæren - Bomstasjoner i Bypakke Nord-Jæren, detaljert - Oversikt over forslag til stenging av veger i forbindelse med Bypakke Nord-Jæren - Trafikknotat Bypakke Nord-Jæren - Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren - Bruk av bominntekter til drift av kollektivtrafikk - Programområde Sykkel Sak 12/14 Sak 13/14 Kollektivtrasé på Forus (finansieringstilskudd) Rundkjøring Fv247/Fv249 i Klepp kommune (finansieringstilskudd) Eventuelt Møtekalender for høsten Stavanger, Gottfried Heinzerling samferdselssjef NB! Neste møte blir torsdag 11.september kl. 10:00 12:00. 2

3 Referat: Sak 00/14 Referat fra møte 4/14 den Sandnes kommune etterlyste tidligere innspill i forrige referat, konkret i forhold til veiløsninger mot Sandnes Øst. Det ble bestemt at fremtidige referat skal være mer utfyllende, og at innspill skal referatføres. Referatet ble vedtatt uten øvrige kommentarer. Sak 10/14 Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Saken ble diskutert i to separate bolker; brev fra Samferdselsdepartementet om mandat for forhandlinger om bymiljøavtaler datert og notat om forslag til styringsstruktur for Bypakke Nord-Jæren og Bypakke Jæren. Innspill er referatført uten for mye redaksjonell bearbeiding. Ad brevet fra Samferdselsdepartementet: Fylkesordføreren kommenterte at brevet fra Samferdselsdepartementet er svært positivt for Rogaland, og trakk spesielt frem at prosjektet Bussvei 2020 nevnes som aktuell for statlig investeringsstøtte. Øvrige kommentarer Rune Tvedt, Rogaland fylkeskommune: Styringsstrukturen og fylkesmannens rolle er ganske omfattende. Hvor mange roller er det rimelig at en fylkesmann har, og hvor mange statlige føringer skal et forum som dette forholde seg til? Brevet indikerer ikke at staten vil inngå avtaler som medfører økonomiske bindinger over flere år. Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: Generell kommentar et at det gjenstår noe arbeid, men det som foreligger er en første konkretisering av innholdet i avtalene. I forhold til fylkesmannens rolle var svaret at Statens Vegvesen er statens representant, men at fylkesmannen er gitt observatørstatus. Når det gjelder økonomi skal forpliktende avtaler inngås, og dette går på statens budsjetter og bevilgninger. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Orienterte om at det har vært avholdt et felles møte mellom Oslo, Akershus, Trondheim og Stavanger for å drøfte hvordan byene skal forholde seg til oppgaven. De fire byene forventer klar forpliktelse fra staten, og vil jobbe fra hver sin kant inn 3

4 mot staten. Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune: Tok opp at bymiljøavtalen skal påvirkes av belønningsavtalen, og utrykte bekymring for tellepunktene på motorveien med tanke på om det er mulig å oppnå nullvekst. Ønsket at det tas initiativ for å fjerne tellepunktet. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Problemstilling er tatt opp med statsråden, og har fått tilbakemelding om at det kommer en løsning. Det er forventet at tellepunkt på E39 ikke skal være avgjørende ved vurdering av resultatene knyttet ilt avtalen om belønningsordningen. Elin Schanche, Rogaland fylkeskommune: Påpekte at det kreves en sterk sammenheng mellom areal og transport. Dette betyr at regionalplanen må bli brukt i arbeidet med Transportplan Jæren. Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune: Opplever at brevet svarer på det regionen spør om i forhold til bymiljøavtaler, men stiller spørsmål til den videre prosessen. Hvor proaktive kan vi være i den videre prosessen - bør vi svare departementet at vi ønsker en avtale? Janne Johnsen, fylkesordfører: Dette er en orientering til s-gruppen. Vi er i ferd med å klargjøre saken for en høringsrunde før den skal opp i fylkestinget og så videre til endelig behandling. Vi har startet arbeidet, og de neste månedene vil vise om vi får det til. Oslo har kommet langt, og kan signere. Det samme gjelder Trondheim, men Rogaland ligger litt etter rent tidsmessig. Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: Sluttet seg til fylkesordførerens kommentar. SVV skal lage ramme rundt forhandlingene. Det vil komme nærmere føringer etter hvert. Ingen flere kommentarer til brevet. Ad Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Fylkesordfører foreslo å sende forslaget på høring. Ingen flere kommentarer. Vedtak: Styringsgruppen anbefaler overfor Fylkestinget at saken sendes til berørte kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå og Jernbaneverket for høring. Vedtaket var enstemmig. 4

5 Sak 11/14: Grunnlaget til Bypakke Nord-Jæren Fylkesordfører la frem forslag om at saken sendes på høring, men ba om en klargjøring av hvilket tall som gjelder. Målfried Teigen, Statens Vegvesen: mill. kr. er gjeldende tall for samlete utgifter knyttet til Bypakke Nord-Jæren, jfr. Saksfremlegg Bypakke Nord-Jæren til Statens vegvesen, tabell 1 finansieringsplan, side 3. Rune Tvedt, Rogaland fylkeskommune: Stilte spørsmål om hvordan er pris- og lønnsstigning er ivaretatt. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Sluttsummen har tatt innover seg en økning, men en kan aldri ta med alle uforutsette utgifter over 15 år. Forsøkt ivaretatt, men det vil være en usikkerhet rundt dette. Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune: Tok opp drift av kollektiv ved bruk av bompenger. Hva gjøres når vi kommer til 2032? Ble uttrykt bekymring for at vi gjør oss avhengig av bompenger til drift av kollektiv. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Veitrafikkloven tillater bruk av bompenger til drift av kollektiv. Vedlegget viser bruk av bompenger til kollektiv med exit-alternativer. Et alternativ er å øke dekningsbidraget fra 50 % til 70 %. Tilskuddene vil da kun bli brukt i en overgangsperiode. Et annet alternativ skissert er å redusere tilbudet ved avsluttet bomperiode. Janne Johnsen, fylkesordfører: Fylkesordføreren påpekte at brevet fra samferdselsdepartementet forutsetter at vi ikke må gjøre oss avhengig av å bruke bompenger til drift for kollektivtransport. Ole Ueland, Sola kommune: Representanten tror bruk av bompenger til drift av kollektiv blir et tema i høringen, og tilrår at en bør bruke mye penger tidlig i perioden for å øke passasjergrunnlaget, og ikke gjøre seg avhengig av å måtte bruke 3 mrd. hvert år. Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune: Oppfordret kommunene til å ha gode prosesser før behandling, og grundige gjennomganger for å se på ulike konsekvenser. Uttrykte ønske om å prioritere mer på vei. Vi burde vært tydelige på at økte statlige bidrag går til å redusere takstene. Dette er utydelig i dokumentet. Advarte samtidig mot å bruke bompenger til driftsmidler på kollektiv. Arne Bergsvåg, Rogaland fylkeskommune: Kommenterte at dette er en stor skattebyrde på innbyggerne, men at Senterpartiet kommer til å støtte utsendelsen av forslaget til høring nå, med forbehold om hva som gjøres etter høringsrunden. 5

6 Stanley Wirak, Sandnes kommune: Forslag om at følgende tas inn i forslaget om at "veiløsning til Sandnes øst kan realiseres i løpet av bomperioden" dvs. innen Sandnes kommune klarer ikke å fortette med opptil 900 boliger langs kollektivaksene pr. år, og må derfor prioritere utbygging av Sandnes øst. Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune: Vil gå inn for utsendelsen av forslaget til høring, men er i utgangspunkt skeptisk mot en ny bomordning. Oppfordret kommunen til å ha gode prosesser og gjennomganger. FrP binder seg dermed ikke til hva slags valg partiet vil lande på til slutt. Profilen i pakken er skjev: vi tar inn 100 % fra bilistene og gir 30 % tilbake. Videre bør en være tydelige på at økte statlige bidrag bør gå til å redusere takstene. Ole Ueland, Sola kommune: Sandnes øst-adkomst har vært tematikk. Etterlyser konstruktive diskusjoner, men trenger faktaopplysninger. Håper Sandnes kan skaffe faktagrunnlag på eksempelvis når det er behov for veiprosjektene. Både når det gjelder RV13 og Gandsfjord bro. Ueland stilte spørsmål om det er rom i pakken for disse prosjektene, og hva må i så fall ut? Og hvordan forholder vi oss til prosjekter som ikke ligger i NTP. Vi trenger svar på disse spørsmålene. Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune: Det er viktig at Sandnes er med på laget. Hilde Gunn Bjelde, Rogaland fylkeskommune: Viktig med en runde nå. Når veiforbindelsen til Sandnes øst (Gandsfjord) ikke ligger inne, er det noen som synes det er spesielt. Vi har kjempet lenge for denne broen. Behovet for en veiforbindelse er veldokumentert. Setningen fra Sandnes er kanskje for rund, men er det minste vi må kunne ta inn før høring. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Sandnes øst er tatt administrativ veldig alvorlig. Vi satser på Bussvei og Sandnes og Hove. Tilgjengeligheten til Sandnes øst vil forbedres de neste årene. Selv om Gandsfjord bro blir bygget vet vi ikke om det vil løse kø-problematikken. Broen ligger på minimum 3 milliarder. Det betyr at vi må diskutere i forhold til målet med pakken - hva skal inn og ut? Derfor ligger ikke RV 13 og Gandsfjord bro inne i perioden til Det som Stanley Wirak tar opp er det som er forsøkt ivaretatt. Stanley Wirak, Sandnes kommune: Det ble satt i gang arbeid med Gandsfjord bro fra Vegvesenet sin side, men dette stagnerte. Jeg sier ikke at broen er eneste løsning, men vi må ha en god veiløsning mot Sandnes Øst. Vi har vedtatt at Sandnes øst skal være hovedretningen for utbyggingen i regionen, da må vi ha veier. Politisk er det helt umulig å gå med på en bompakke uten forsikring om at det kommer veiløsninger mot Sandnes øst. Ane Mari Braut Nese, Klepp kommune: Ønsker vi mer enn det som ligger i pakken, må det fremkomme hva konsekvensene er. Uttrykte usikkerhet rundt formuleringen fra Stanley Wirak, og stilte spørsmål om 6

7 hva det er som skal ut for at RV13 eller Gandsfjord bro skal inn? Stanley Wirak, Sandnes kommune: Sandnes øst har blitt tatt ut, det har ligget inne. Vi ønsker ikke inn noe nytt, men ønsker at ting skal være slik det var før. Ane Mari Braut Nese, Klepp kommune: Det viktigste er å finne en løsning for utbygging på Sandnes, og det er ikke nødvendigvis Gandsfjord bro. Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: Statens vegvesen har vurdert etter beste evne. Dette er porteføljestyring. Når det gjelder Sandnes øst er vegvesenet sitt forslag bygget på trafikkgrunnlag og kostnadsberegninger. Vegvesenet kan ikke hekte på en ny setning om Sandnes øst når vi ikke vet behovet, effekten eller kostnader. Da ønskes saken tilbake for videre arbeid før det senes til departementet. Hilde Gunn Bjelde, Rogaland fylkeskommune: Hva er det politikerne i Sandnes skal tenke om prosessen som har vært? Nå er utbyggingsbehovene i Sandnes ikke sikret. Arne Bergsvåg, Rogaland fylkeskommune: Bergsvåg stilte spørsmål ved prosessen som har vært så langt. Sandnes øst og Gandsfjord bro har det vært snakk om hele tiden. Må kunne formulere noe inn i forhold til Sandnes øst. Paal Fosdal, Statens Vegvesen: I den videre prosessen vil innspill bli tatt inn, eller kommentert og følger så saken. Dersom dette er veldig viktig for Sandnes er det noe som hører hjemme i høringsprosessen. Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune: Dette er ikke noe som kommer plutselig. Denne saken har vært varselet siden 2011/2012 og vi har spilt med åpne kort. Vi tar utgangspunkt i innfasing av ulike utbygginger i regionalplan Jæren. Gandsfjord bro var aldri fullstendig utredet. Stanley Wirak, Sandnes kommune: Bekrefter at dette ikke kommer brått på, men stiller spørsmål ved s-gruppens funksjon. Trodde gruppen skulle gi signaler. Hva er vitsen for langsiktig plan for Jæren hvis Vegvesenet kan stryke det med et pennestrøk. Sandnes kan ikke være med på bompenge-pakken uten denne forsikringen. Helge Solum Larsen: Jeg ser for meg at vi må telle stemmer i denne saken, det synes jeg er beklagelig. Synes det er beklagelig at noen stiller ultimatum før det blir sendt på høring. Jeg kan ikke være med på en setning som jeg ikke vet hva er. Jeg synes dette er kjempekomplisert. Dersom vi tar inn et prosjekt vi ikke vet hva koster, må enten takstene økes eller så må noen prosjekter ut. 7

8 Bjørn Kahrs, Randaberg kommune: Enig med forrige taler. Vi vet ikke hva Gandsfjord bro koster. Og hvor stort er prosjektet Sandnes øst, og hvordan skal utbyggingen foregår. Sandnes øst må bli en del av Sandnes sine innspill i høringen. Jeg har problemer med at dette skal inn når det ikke er tallfestet. Hva blir bompengesatsen da? Hva blir konsekvensene? Frode Fjeldsbø, Gjesdal kommune: Vi må diskutere det rent faglige og det politiske. Tjener det prosessen at vi gir et kraftig nei til Sandnes. Hvem stiller hvem et ultimatum? Skal vi tvinge Sandnes med på dette? Christine Sagen Helgø: Sandnes kan melde sine perspektiv inn i høringsprosessen, så legges dette eventuelt inn etter høringen og før endelig behandling. Vi har TKV som vi vil vurdere om vi tar inn i høringen. Toget går ikke nå, det går i høringen. Dette innspillet hører hjemme under høringsfasen. Det ville vært synd å utsette denne saken som vi har brukt så mye tid og krefter på. Tove Frantzen, Sandnes kommune: Jeg har forståelse for alle innspill. Men det er sammenheng mellom denne planen og regionalplan Jæren. Jeg har sittet i plangruppen for kommuneplan Sandnes. Vi må ha spredt vekst i Sandnes for å utnytte sosial vekst. Vi vet ikke om vi klarer opprettholde de 700 boligene. Det er nødvendig med en veiløsning i dette området. Elin Schanche, Rogaland fylkeskommune: Bra at Sandnes er sitt ansvar bevisst. Men det er ikke samsvar mellom ønsket vekst, og mulig vekst. Tove Frantzen, Sandnes kommune: Trenger klare signaler på at det ikke er behov for Sandnes øst. Cecilie Bjelland, Stavanger kommune: Stanley Wirak har løftet sine ønsker fra Sandnes, og vi ønsker å kunne ha reelle diskusjoner. Spørsmålet er: hva gjør vi nå? Fra Stavanger sin side kan vi ikke stoppe dette nå. Vi håper at vi kan sende dette ut på høring, og så kan Sandnes stå fritt til å komme med innspill under høringsprosessen. Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune: Mye godt ligger inne i pakken som drukner i Sandnes øst-diskusjonen. Vatne ligger inne som stort utbyggingsområde. E39 vil avhjelpe trafikksituasjonen. Sykkelstamveien vil avhjelpe. Mange positive saker ligger inne for Sandnes. Hilde Gunn Bjelde, Rogaland fylkeskommune: Mange innspill har blitt tatt opp uten å ha blitt diskutert. Jeg synes diskusjonen om Sandnes øst er positiv. Vi må være pragmatiske. Jeg oppfatter ikke at det blir satt et ultimatum fra Stanley Wirak, men at han tar opp noe som har blitt tatt opp mange ganger før. Det er en trafikk-kork som er der nå, som vi må håndtere. Jeg synes det er teit at Vegvesenet sier at saken må trekkes dersom denne setningen blir lagt inn. Synes det er underlig at Vegvesenet kan dupere s-gruppen. 8

9 Helge Solum Larsen, Stavanger kommune: Jeg synes det ville vært uansvarlig av fagfolkene å ikke si det de nå sa om en prosess der en stortingsproposisjon skal utarbeides. Stanley Wirak, Sandnes kommune: Forsøker på en annen måte med følgende formulering: "Styringsgruppen ber om at behovet for veiutbygging i forbindelse med langsiktig utbygging Sandnes øst utredes." Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: S-gruppen gir oss føringer på hva vi skal utrede. Vi kan utrede det dere ønsker. Jeg vil ikke ha på oss at vi stopper noe. Vi kan selvsagt utrede det Stanley Wirak ber om frem mot fylkestinget i desember. Janne Johnsen, fylkesordfører: Vi har forstått at det er et ønske om å få konkretisert en vei til Sandnes øst. Vi tok en omvei via konseptvalgutredningen og det kostet tid. Vi har klart å skaffe summer på alt unntatt Sandnes Øst. Det hersker fremdeles usikkerhet rundt hva som skal bygges når i Sandnes øst. Vei til Sandnes øst må utløses en eller annen gang, men vet ikke når. Alle er klar over at vi trenger mer dokumentasjon. Jeg håper at vi kan ha tett kontakt frem mot fylkestinget i desember. Vi må løse dette i fellesskap. Jeg kommer til å invitere alle gruppelederne. S-gruppen ber om at vegvesenet legger frem et notat som viser hvordan behovet for veiutbygging i forbindelse med langsiktig utbygging Sandnes øst kan løses. Så kan Sandnes sende inn sine innspill under høringsrunden. Helge Solum Larsen, Stavanger kommune: Stiller seg bak det Janne Johnsen sier. Kommer utredningen på et tidligere tidspunkt er det fint om Vegvesenet kan få sendt det ut så fort som mulig. Stanley Wirak, Sandnes kommune: Ønsker at dette er et forslag som alle kan stille seg bak. Terje Halleland: Redd for at vi skaper en del usikkerhet, blant annet på takst. Kommunene bør ha kunnskap om hva som skjer ved økt statlig støtte. Dette tillegget fra Sandnes betyr at vi utvider prosjektet, uten å ta noe ut. Kjartan Lunde, Stavanger kommune: Om samferdselsdepartementets brev angående bymiljøavtaler: bussvei/bybanetemaet. Det er tatt inn i NTP at bussveien kan gjøres om til bybane. Brevet endrer situasjonen ved finansieringen. Det kunne vært interessant å se i høringsrunden om Nord Jæren-kommunene er interessert i å legge bybane med en gang. 9

10 Janne Johnsen, Fylkesordfører: Det står klart i brevet at dette gjelder bussvei2020, spesifikt. Oppfatter ikke at staten har endret syn. Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune: Dersom vi får de 3 milliardene vil dette gå til lavere takst eller utvidelse av pakken? Kjartan Lunde, Stavanger kommune: NTP sier at det skal legges til rette for bybane og brevet noe annet. Synes det er motstridende. Rune Tvedt, Rogaland fylkeskommune: Det er ikke gjort justeringer i forhold til tidligere møter. Har en gått gjennom og sett på innspillene som kom? Ole Ueland, Sola kommune: Vi har allerede fått beskjed om at alle innspill må tas i høringen. Bjørn Kahrs, Randaberg kommune: Tabell 1 på side 3. Bompenger, drift. Årlige innkrevingskostnader er 150 mill. Lenger nede står det at det gis 10 % rabatt. Et av tiltakene bør kanskje være å sette de faste satsene høyere og rabatten høyere slik at en sparer penger på innkrevingskostnader og at pengene heller kan gå til vei. Helge Solum Larsen: Transportkorridor Vest (TKV) - her er det noe uforløst som vi kommer til å gi innspill på i høringen. Det ligger ikke noe rushtidsavgift i det som ligger i takstene nå. Forslaget har liten verdi i restriktive tiltak. Janne Johnsen, fylkesordfører: TKV og plassering av bomstasjonen blir tema i høringen. Foreslår at styringsgruppen ber om at Statens vegvesen legger frem et notat som viser hvordan behovet for veiutbygging i forbindelse med langsiktig utbygging Sandnes øst kan løses. Notatet utarbeides så raskt som mulig, men ferdigstilles senest til fylkestingets møte i desember. Helge Eidsnes, Statens Vegvesen: Vi leverer selvsagt utredningen om behovet for veiutbygging til Sandnes Øst. Den blir offentliggjort så fort den er klar. Vedtak: Styringsgruppen anbefaler overfor Fylkestinget at saken sendes til berørte kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå for høring. Styringsgruppen ber om at Statens vegvesen legger frem et notat som viser hvordan behovet for veiutbygging i forbindelse med langsiktig utbygging Sandnes øst kan 10

11 løses. Notatet utarbeides så raskt som mulig, men ferdigstilles senest til fylkestingets møte i desember. Vedtaket var enstemmig. Sak 12/14 Kollektivtrasé på Forus (finansieringstilskudd) Prosjektets sluttregnskap viser en kostnadsoverskridelse på 18,2 mill. kroner, Som i hovedsak skyldes at avtalens kostnadsanslag er prisjustert til 2013-kroner. Det er behov for 18,2 mill. kroner av bompengene fra Jærenpakke 1 til å fullfinansiere prosjektet. Vedtak: Styringsgruppen til Transportplan Jæren godkjenner at det benyttes 18,2 mill kr I bompenger til prosjektet. Vedtaket var enstemmig. Sak 13/14 Rundkjøring Fv247/Fv249 i Klepp kommune (finansieringstilskudd) Klepp kommune har søkt om å få refundert kostnader til prosjektet rundkjøring Fv247 / Fv249. Bakgrunnen for søknaden er at det tidligere er gitt signaler fra fylkeskommunens administrasjon om at fylkeskommunen vil støtte prosjektet. Administrasjonen anbefaler at det benyttes kr i bompenger fra Jærenpakke1 for å støtte prosjektet. Vedtak: Styringsgruppen til Transportplan Jæren godkjenner at det ytes kr til Prosjektet rundkjøring Fv247 / Fv249 i Klepp kommune. Vedtaket var enstemmig. EVENTUELT Møteplan for høsten Møteplan sendes ut før sommer. Kommunene må gi tilbakemelding. Samferdsel sender ut Doodle-invitasjon. Paal Fosdal skal begynne i Sogn og Fjordane Fylkeskommune som assisterende rådmann, og slutter her. SVV sender navn på hans erstatter. Styringsgruppen takket for samarbeidet og hans innsats. 11

12 12

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Rosenkilden. Vil bygge legeutdanning i Stavanger NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Vil bygge legeutdanning i Stavanger NÆRINGSLIVSMAGASINET CARL BILDT TIL PULPIT 2015 side 42 SKEPTISK TIL TOMTESELSKAP side 16 STATEN AVGJØR BOMSATSEN side 12 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 3 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Vil bygge legeutdanning i Stavanger Nå går leger,

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden. Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Øyvind Korsberg.

Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden. Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Øyvind Korsberg. Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden 2281 Møte onsdag den 14. mars kl. 10 President: H ans J. Rø sjorde Dagsorden (nr. 63): 1. Spørretime - muntlig spørretime - ordinær spørretime

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Ser grenseløse muligheter

Ser grenseløse muligheter Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 4 2012 årgang 19 Slik skal de sammen takle veksten: Ser grenseløse muligheter Rekordvekst, tidenes muligheter og tidenes utfordringer krever samarbeid på alle nivå.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Medlem av: Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Vår dato: 2008-04-30 Vår ref: ohø Deres dato: 17. januar 2008 Deres ref: Statsråd Navarsete/ pressemelding

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer