Utredning 2009 KulturHuset Tromsø KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning 2009 KulturHuset Tromsø KF"

Transkript

1 Utredning 2009 KulturHuset Tromsø KF 1

2 Bakgrunn KulturHusets representant i arbeidsgruppa for utredningen av alternative driftsformer for Kulturhuset KF har, i samarbeid med kulturhussjefen, underveis i utredningen fremlagt den informasjon, de tall og oversikter som har vært etterspurt og ønsket av arbeidsgruppa. Opplysninger som fremkommer av dette dokumentet samsvarer med de opplysninger som kom frem i forbindelse med styret for KulturHusets utredning per Denne ble ikke politisk behandlet. Nora Kiil Kulturhussjef

3 Utvikling

4 2008 KulturHuset hadde i 2008, 437 arrangement med besøkende fordelt på 3 scener, samt arrangement i Forum, Galleriet og Salongen. 4

5 KulturHusets ulike segment (tall fra 2008) 1. Samarbeidsarrangement Nasjonale Nasjonale samarbeid utgjorde i arrangement. Kulturhuset samarbeider med Riksteateret (11 forestillinger i 2008 med gjennomsnittlig 276 publikummere pr. arrangement), Rikskonsertene (4 konserter med gjennomsnittlig 92 publikummere pr arrangement), Scene Nord, Norsk Kulturhus Nettverk og Du Store Verden. Alle variable kostnader i forbindelse med arrangementene ble inndekt. Statlige institusjoner som Riksteateret og Rikskonsertene forventer kommunal delinnsats opp mot sine arrangement, og inntektene fra disse samarbeid dekker derfor ikke alle faste kostnader. 2. Lokale aktører Det var i arrangement av lokale aktører. Nordlysfestivalen, Kulta, Folkemusikkpøbben, Jazzklubben, Kulturskolen, Kongsbakken, Barentzjazz, konservatoriet mv. Budsjetterte faste kostnader for segmentet utgjorde i 2008 kr ,- KulturHusets inntekt i form av husleie var kr KulturHusets bidrag i form av redusert husleie var kr ,-. Reduksjonen er i tråd med kulturplan ; Det lokale kulturliv trenger en profesjonell scene som ikke er for dyr å leie. Det gjøres i dette segment ulike typer avtaler. 3. Egne arrangement KulturHuset signerer egne kontrakter med artister. Dette betyr at KulturHuset sitter med den økonomiske risiko for disse arrangement. I 2008 hadde KulturHuset 18 egne arrangement. Variable kostnader dekkes inn, mens bidrag til dekning av faste kostnader er minimale. På grunn av KulturHusets økonomiske situasjon, og mangel på risikokapital, er dette antallet redusert til 3 stk for siste halvår Eksterne leietakere Dette er kommersielle leietakere som betaler husleie til markedspris, og gir full inndekning av både faste og variable kostnader. Dette er i hovedsak kommersielle artister med høy publikumstiltrekning, og stor omsetning. Det var i eksterne leiekontrakter. KulturHuset mottok kr ,- i husleie for dette segmentet. 5. Møter, kurs, konferanser, lukkede arrangement mv. I 2008 var det 94 slike arrangementer ved KulturHuset med en omsetning på kr ,- som i sin helhet dekker faste og variable kostnader ved dette segmentet. 6. Utstillinger Det var i utstillinger på KulturHuset. KulturHuset inngår ulike avtaler for utstillinger, fra en symbolsk leie til prosent av omsetning ved salgsutstilling. Kunstnerne må selv dekke frakt, forsikring mv. Utstillingene er gratis for publikum. KulturHusets utgifter opp mot dette segmentet dekkes i all hovedsak av de inntekter som kommer i form av utleie og andre avtaler som gjøres. Segmentet er et supplement til husets øvrige virksomhet, og gir en unik eksponering for våre utstillere. Det var i 2008 over 5000 registrerte besøkende (skoleklasser, DKS, barnehager mv). I tillegg kommer alle som var på arrangement på Hovedscenen. (Disse utgjør ca ). 5

6 Antall arrangement pr. segment (2008) Antall publikum pr segment (2008) 6

7 INNTEKTER 2008 (regnskapstall 2008) Billettinntekter egne arrangement Variabel Husleie kulturarrangement Variabel Sum Omsetning KulturHuset Andre arrangementsinntekter Variabel SUM ARRANGEMENTINNTEKT Husleieinntekter kafe Sånn Variabel/fast Husleie andre leietakere Fast/vil måtte sies opp ved nye leietakere SUM HUSLEIEINNTEKTER SUM Mer enn 60% av KulturHusets inntekter er i dag basert på variable parametre bl.a. publikums uforutsigbarhet. Ved å få inn faste leietakere vil foretakets inntektsportefølje få en høyere andel faste inntekter som igjen vil redusere selskapets risiko og gi foretaket en mer forutsigbar drift. KulturHusets aktivitet vil komme til å variere alt etter hvilke areal en ny leietaker legger beslag på, og antall arrangement eventuelt nye leietakere vil produsere i KulturHuset. Dette vil igjen ha innvirkning på tilgang til de ulike scener fra øvrige leietakere, og vil kunne gi reduksjon i inntekter fra dagens ulike segment. 7

8 Faste kostnader Budsjett 08 regnskap 08 Diff Faste kostnader Dekkes inn av husleie kafe/musikkråd Overføring fra Tromsø kommune Inntekter Faste kostnader - arrangement Til inndekning av tidl. års underskudd KulturHuset hadde i 2008 kr i faste kostnader (regnskapstall fra 2008, samt full innbetaling av avdrag). Alle segmenter ved KulturHuset dekker variable kostnader, slik som innleie av personell, innleie av teknisk bistand, markedsføringskostnader osv. KulturHuset har i utgangspunktet beregnet en husleie som skal dekke inn faste kostnader. Få av våre leietakere og samarbeidspartnere, både lokalt og nasjonalt, har økonomi til å betale husleie etter prisliste. For å opprettholde ønsket aktivitet og bredde i vår programmering forhandles det derfor om pris opp mot hvert enkelt arrangement. Segment ant. Arr ant. publikum Publikum gj.sn. pr arr Nasjonale samarbeid lokale aktører egne arrangement Eksterne aktører Møter, kurs, lukkede arr Utstillinger SUM * Basert på tall fra 2008 Kapasitet: - Er hele tiden avhengig av størrelse på scenerigg og møblering, og på Hovedscenen om forscenen er oppe eller nede. Hovedscene: Inntil 650 personer sittende. Stående inntil 1200 Lillescenen: Inntil 150 sittende. Stående inntil 300 Verkstedet: inntil 250 sittende. Med nytt ventilasjonsanlegg inntil 600. Midlertidig inntil 400 Salongen: inntil 120, avhengig av møblering Forum/Galleri: Publikumsareal ved arrangement vhenger av møblering 8

9 Beleggsprosent 2008: SUM dager Sum bruk belegg% Scene R/P Arr Totalt Hovedscene Lillescenen Verksted Salong Sum Interne riggedager (klargjøring før og etter arrangement) er ikke tatt med. På grunn av lydgjennomslag kan ikke Verkstedet benyttes samtidig med Hovedscenen, og vice versa. Booking av Hovedscenen har førsteprioritet, da denne gir størst inntekt. Tar en dette med i betraktning ville beleggsprosenten blitt høyere dersom Verkstedet hadde vært fullisolert, samt hatt tilfredsstillende ventilasjon. 100% belegg = 200 arrangementsdager. (normtall ihht høy/lavsesong, ferie og avspaseringer) Hva koster KulturHuset når det ikke er i bruk? Faste kostander innkl. lønn og full betaling av avdrag SUM faste kostnader pr år kostnader pr dag (200 dager) Faste kostnader som ovenfor med fratrekk av kommunal overføring på ,- og husleie fra kafe og musikkråd Faste kostnader kostander pr. dag (200) Dette betyr at KulturHuset koster kr pr. dag i faste kostnader, uavhengig av om der er arrangement 9

10 Sammenligning med andre Kulturhus: (basert på årsmeldinger fra 2008) Grieghallen og Olavshallen er komersielle AS, med stor setekapasitet. Grieghallen AS eier i tillegg parkeringshuset som ligger på Griegplassen, mens Olavshallen er samlokalisert med hotellkjede, samt at de huser byens symfoniorkester. Sandnes er også landsdelsscene for dans. Alle overnevnte har større publikumspotensiale da de har betydelig større befolkningsgrunnlag. Kulturhus By ant. Arr Fast ansatte Innleid personell totalt ansatte ant. arr. pr. ans Omsetning oms pr. ansatt KulturHuset Tromsø ,1 1,8 16, Grieghallen Bergen ,0 4,0 18, Sandnes Kulturhus Sandnes 245 9,6 2,8 12, Olavshallen Trondheim ,0 5,5 23, * Grieghallen har ikke oppgitt innleid personell i sin årsmelding. Tallet er et anslag på bakgrunn av innleiekostandene på 1,5 mill. I Grieghallens omsetning inngår inntekter fra deres parkeringsselskap. 10

11 Markedet innen de ulike segment; Samarbeidsarrangement nasjonale Arrangement i regi av Rikskonsertene og Riksteatret er et stabilt og kvalitetsmessig meget godt tilbud til landets kulturhus, og gir muligheten til arrangement for en langt lavere pris enn om hvert hus skulle kjøpt en slik produksjon direkte fra management/artist. De to institusjonene har ulike avtaler med sine samarbeidende arrangører. Riksteatret med årlige kontrakter hvor man binder seg til et fast antall forestillinger, med en fast inndekning per arrangement. Rikskonsertene legger ut alle sine arrangement, og de ulike arrangører kan shoppe det de ønsker. Her er ingen bindinger annet enn opp mot hvert enkelt arrangement man bestiller. RK opererer med ulike avtaler, men har i prinsippet enten enn deling av inntektene fra første krone (delt risiko), til et kontraktert garantibeløp. Institusjonene gir et bredt tilbud innen ulike sjangre og scenekunsttilbud. Et brudd i samarbeidet med disse to institusjonene ville forringe KulturHusets tilbud til byens publikum. Arrangement fra disse institusjonene har et variert marked, grunnet fokus på både smale og brede produksjoner, samtidig er de med på å gi bredde til KulturHusets programmering, samt fokus på kvalitet. Statlige institusjoner som Riksteateret og Rikskonsertene forventer kommunal delinnsats opp mot sine arrangement. Lokale aktører Markedet her utgjør KulturHusets største segment. Både i forhold til forespørsler om leie og publikumsbesøk. Her har KulturHuset nå nådd et smertepunkt mht leiepriser for de lokale aktører. Presses prisene høyere enn det de ligger på nå, med reduksjoner ihht prisliste, vil disse leietakerne forsvinne. Dette vil også medføre store tap i inntekter for KulturHuset. Inntjening på disse arrangementene er ofte begrenset, da man ofte ønsker å sette billettpris så lavt som mulig for å få flest mulig besøkende. Egne arrangement Til nå har det i dette segmentet vært lagt inn variabler for arrangement både for god inntjening, men også arrangement for å gi KulturHusets program den bredde i tilbud som er ønsket. Dette innbefatter også arrangement der artist og KulturHuset deler risiko. Uansett vil disse, som alle andre arrangement, aldri være garantert de inntekter man kalkulerer med. Publikum er den minst forutsigbare variabel i det arbeid KulturHuset gjør. Ihht den bredde vi her kan bidra med vil vi nå en større bredde av byens publikum. Med kutt i egne arrangement vil byens publikum få et langt smalere tilbud, mens risikomomentet for KulturHuset vil bli mindre. Dersom Kulturhuset fortsatt skal være et kulturpolitisk redskap er dette et viktig segment for å gi bredde i programmeringen. Dvs tilbud til alle. Eksterne leietakere Disse utgjør i dag 16% av KulturHusets totale virksomhet, og utgjør sikre inntekter for 11

12 KulturHuset. Men, for disse leietakerne utgjør det å leie seg inn en større risiko for de enn om KulturHuset kjøper. Det er ikke mange aktører som ønsker å leie seg inn. Til nå har man i dette segmentet ofte inngått avtaler med delt risiko. Dette for å i det hele tatt kunne tilby publikum de turnerende produksjoner. Med fokus på kun utleie, og ingen avtaler med kjøp eller delt risiko, vil KulturHuset miste mange av disse produksjonene, og publikum dermed få et smalere tilbud. Det er per dato alt for få aktører i markedet til at KulturHuset kan basere seg på ren kommersiell utleie. En del av aktørene avvikler nå sine arrangement på konkurrerende scener i byen, hvor de får billigere eller ingen husleie, og dermed får mindre risiko med å sette opp sine produksjoner (Rica, Driv bl.a.) Møter, kurs, konferanser mv Her har KulturHuset de beste fasiliteter, men er i hard konkurranse med byens hotell. Det er en økende tendens til at arrangører av kurs og konferanser ønsker kurslokaler og overnatting samlet. KulturHuset har ikke de samme ressurser som hotellene til å markedsføre og selge seg, og har i den senere tid tapt terreng ihht dette segment. Med økte ressurser for markedsføring bør et større lokalt marked kunne nås. Utstillinger KulturHuset har gode lokaler for eksponering av kunst, og det har vært økt fokus på langsiktig programmering også for denne delen av husets virksomhet. Etterspørsel for å få stille ut, samt publikumsbesøket har vært økende. Her er begrensede muligheter for inntjening, samt utfordringer mht sikkerhet. 12

13 Forvaltning, Drift og Vedlikehold, Norsk Standard (NS) 3454 FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) (Kap. 1 5) KulturHuset drifter bygningen kostnadseffektivt, sammenlignet med normtall fra eiendom. Dette til tross for KulturHusets høye arrangementsvirksomhet, med energikrevende aktivitet. På grunn av KulturHusets økonomiske situasjon er det, i likhet med andre kommunale bygg, ikke midler til avsetning for fremtidig vedlikehold. Som det fremgår av tabellen fra eiendom bruker KulturHuset en forholdsmessig stor andel til administrasjon. Årsaken til dette er at vi har valgt å legge alle kostnader i forbindelse med innkjøp av administrativt materiell (kopipapir, printere, kopimaskiner, skrivesaker mv) til denne posten. Mye av materiellet brukes til trykking av plakater, program mv. Ideelt sett skulle disse kostnadene vært delt mellom arrangement og FDV, men da dette vil bli en skjønnsmessig vurdering er alle disse kostnadene lagt her. KulturHuset brukte i 2008 kr 460,9 pr m2 (kr ) til FDV. Eiendomsavdelingen i Tromsø kommune beregner behovet til kr 714 kr/m2 (totalt kr pr år). Arrangementskostnader Arrangementskostnader med fradrag for FDV og kapitalkostnader utgjorde i 2008 kr pr m2. Det finnes i dag ikke noen sammenligningstall for disse kostnadene. Kommunen/KulturHuset har videreutviklet NS Disse tallene er imidlertid ikke tatt med i rapporten, da det ikke finnes sammenligningsgrunnlag for disse postene. Denne videreutviklingen av NS 3454 vil for fremtiden være et verktøy som andre kulturhus kan benytte. Nora Kiil Kulturhussjef 13

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen 10.10.2007 Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark 1. Bakgrunn Styret i Helse Finnmark vedtok i sak 15/2007 følgende:

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 -

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 - Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014-1 - 2 Innhold! 1.!BAKGRUNN!OG!GJENNOMFØRING!...!4! 1.1! Mandat(...(4!

Detaljer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer pwc Merverdiavgift for museene - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer Arbeidsnotat til styret i Norges museumsforbund Rådgiver Arild Kalkvik, 31. mai 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge

Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge BDO Noraudit Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge Kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene Rådgivingsenheten i BDO Noraudit 15.9.9 Innhold Innledning... 3

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer