3. Forsikringsavtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Forsikringsavtalen"

Transkript

1 3. Forsikringsavtalen o Avtalestruktur o Forsikringsavtalen, FAL og FVL o Anvendelsesområdet for FAL o FAL er tvingende o Partene o Selskapets informasjonsplikt o Tolkning av forsikringsavtaler Trine-Lise Wilhelmsen Avtalestruktur Forsikringsavtalen Forsikringsbevis Forsikringsvilkår Fremforhandlede standardvilkår Agreed documents Standardvilkår Individuelt forhandlede vilkår 1

2 3.1 Avtalestruktur Forsikringsavtalen Forsikringsbevis Forsikringsvilkår i skadeforskring Generell vilkår Bransjevilkår Særvilkår 3.2 Forsikringsavtalen, FAL og FVL o Karakteristiske trekk ved forsikring o To sentrale lovverk o Begrunnelsen o Særlig om FAL Trine-Lise Wilhelmsen 4 2

3 Forsikringsavtalen, FAL og FVL Forsikrings virksomheten FVL Lovgiver Avtale FAL Forsikrings takere Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen Anvendelsesområdet for FAL o Utgangspunktet. o Alle avtaler som etter sitt innhold karakter av forsikring o Forholdet til tilsynsreglene o Ikke avgjørende at forholdet er underlagt offentlig tilsyn o Grensetilfeller: samme momenter som under FVL Trine-Lise Wilhelmsen 6 3

4 BEGREPET FORSIKRING I RELASJON TIL FAL FAL Konsesjonsplikt etter FVL Avgjørende at ordningen reelt er forsikring, ikke om virksomheten er konsesjonspliktig. Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 7 LOVREGULERING AV FORSIKRINGSAVTALEN Avtaleloven FVL FAL Vilkårskontroll Avtaleinngåelsen Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 8 4

5 3.3 ANVENDELSESOMRÅDET FOR FAL Tingsforsikring FAL DEL A Ansvarsforsikring Formuesskadeforsikring Annen forsikring som ikke er personforsikring FAL DEL B Livsforsikring Ulykkesforsikring Sykeforsikring Hva med pensjonskassene? Unntak: Kredittforsikring Trine-Lise Wilhelmsen Unntaket for kredittforsikring Kundekredittforsikring = fors. mot medkontrahentens insolvens Kredittforsikring Kausjonsforsikring = selskapet garanterer riktig oppfyllelse av en fordring Trine-Lise Wilhelmsen 10 5

6 3.3 Unntaket for kredittforsikring o Kundekredittforsikring o forsikring mot medkontrahentens insolvens o tegnes av kreditor o beskytter mot tap på utestående fordringer Trine-Lise Wilhelmsen 11 KUNDEKREDITTFORSIKRING Tegner forsikring Kreditor Forsikringsselskap Betaler fordring Insolvens Kausjonsrett Debitor Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 12 6

7 3.3 Unntaket for kredittforsikring o Kausjonsforsikring o forsikring mot debitors insolvens o tegnes av debitor o forholdet til kreditor hviler på kausjonsløfte Trine-Lise Wilhelmsen 13 KAUSJONSFORSIKRING Tegner forsikring Debitor Forsikringsselskap Kausjon Kreditor Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 14 7

8 3.4 FAL er tvingende o Utgangspunktet o Ikke i forhold til selskapet o Men i forhold til o forsikringstager o medforsikrede tredjemann o skadelidte o begunstigede Trine-Lise Wilhelmsen FAL er tvingende o Personforsikring: Vernet absolutt o Skadeforsikring: o Pdes: Absolutt vern ikke hensiktsmessig o Pdas: Problemer å trekke grense o Forbruker klart beskyttelsesbehov o Stor næring ikke: o Profesjonelle o Beskyttelse koster Trine-Lise Wilhelmsen 16 8

9 FAL S PRESIPTIVITET Forbruker Avgrensningskriterier: Håndverkere Fiskere Bønder Industri/ skipsfart Størrelse Nasjonalitet Skip/luft Transport Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 17 FAL ER TVINGENDE Type forsikring Personforsikring Skadeforsikring Forbrukerforsikring Tvingende Tvingende Ikke-kvalifisert næringsforsikring Tvingende Tvingende Kvalifisert næringsforsikring Tvingende IKKE tvingende Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 18 9

10 o Trekantforholdet: 3.5 Partene o Selskapet, FAL 1-2 og 10-2 a o Forsikringstageren, 1-2 og 10-2 b o Sikrede, 1-2 c o Forsikrede, 10-2 c Trine-Lise Wilhelmsen 19 Trekantforholdet i skadeforsikring Forsikrings selskap Forsikringsavtale Rett til Erstatning Forsikringstaker Sikrede Trine-Lise Wilhelmsen 20 10

11 Trekantforholdet i skadeforsikring Forsikrings selskap Forsikringsavtale Rett til Erstatning Forsikringstaker Sikrede Trine-Lise Wilhelmsen 21 Trekantforholdet i personforsikring Forsikrings selskap Forsikringsavtale Den hvis liv/helse forsikringen gjelder Forsikringstaker Forsikrede Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 22 11

12 Trekantforholdet i personforsikring Forsikrings selskap Forsikringsavtale Den hvis liv/helse forsikringen gjelder Forsikringstaker Forsikrede Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen Partene o Rettigheter for andre enn forsikringstager/sikrede o Medforsikring, FAL 7-1 flg. o Skadelidte i ansvarsforsikring, FAL 7-6 o Begunstigede i personforsikring, Trine-Lise Wilhelmsen 24 12

13 Rettigheter for andre tredjemenn Medforsikret Forsikrings selskap Rett til Erstatning Forsikringsavtale Forsikringstaker Sikrede Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 25 Rettigheter for andre tredjemenn, skade Medforsikret Forsikrings selskap Rett til Erstatning Forsikringsavtale Forsikringstaker Sikrede Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 26 13

14 Rettigheter for andre tredjemenn, skade Forsikrings selskap Direkte krav Skadelidte Tredjemann Forsikringsavtale Ansvar Forsikringstaker Sikrede Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 27 Rettigheter for andre, personforsikring Forsikrings selskap Forsikringsavtale Rett til erstatning Forsikringstaker Oppnevner Begunstigede Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 28 14

15 PARTSFORHOLDET I SKADEFORSIKRING Forsikringsselskap Inngår forsikrings avtale Rett til erstatning Rett til erstatning i tillegg til sikrede Direkte krav Forsikringstaker Sikrede Medforsikrede Skadelidte Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 29 PARTSFORHOLDET I PERSONFORSIKRING Forsikringsselskap Inngår forsikrings avtale Den person forsikringen er knyttet til Rett til erstatning i personforsikring Forsikringstaker Forsikrede Begunstigede Oppnevnt Forsikringsrett, h-05 Trine-Lise Wilhelmsen 30 15

16 3.6 Selskapets informasjonsplikt o Innledning o Informasjon i forbindelse med tegning o Forsikringsbevis Trine-Lise Wilhelmsen Innledning o Lovfesting i FAL o Bakgrunnen o Tidligere praksis: Oslo byrett o Begrunnelsen o Reglenes karakter o Reglenes betydning Trine-Lise Wilhelmsen 32 16

17 3.6.2 Informasjon på tegningstidspunktet o Vanlig kontraktsrettslig utgangspunkt o Pliktens bakgrunn o Vanskelig å vurdere produktet på bakgrunn av reklame og vilkår o Viktig at kunden får kunnskap om tilbud og begrensninger o Men: må ikke gå for langt Trine-Lise Wilhelmsen Informasjon på tegningstidspunktet o Pliktens omfang: o Person: Direkte rådgivningsplikt, 11-1 o Omfattende og aktiv o Fokus på kundens behov o Vurdering av vilkårsalternativer o Skade: Legge forholdene til rette, 2-1 o Må ha et apparat som gir FT mulighet til å treffe fornuftige valg o Plikten er relativ ( i nødvendig utstrekning )/beror på de konkrete forholdene (Rt s. 1524) 34 17

18 Rt o En bedrift tegnet en næringslivsforsikring som ikke inneholdt yrkesskadeforsikring, men bedriften trodde at denne forsikringen var inkludert. o Spørsmålet i saken er om Storebrands assurandør handlet uaktsomt ved ikke å påse at den forsikringsavtalen som ble opprettet, omfattet yrkesskadeforsikring, og ved heller ikke å gi anleggssenteret tilstrekkelig klare opplysninger om dette. o omfanget av selskapets informasjons- og rådgivningsplikt også ved skadeforsikring må bero på de konkrete forhold - hvilket behov bedriften gir til kjenne, partenes ulike posisjon og profesjonalitet, deres innsikt i forsikringsforhold mv. 35 Forts. Rt o Høyesterett uttalte at forsikringsgiveren har en klar plikt til å ta opp spørsmålet om yrkesskadeforsikring. o Bedriften hadde ingen grunn til å tro at slik forsikring ikke var tegnet. FS ansvar ble satt ned med en fjerdedel grunnet forsikringstakerens forhold

19 3.6.2 Informasjon på tegningstidspunktet o Tidspunkt: o i forbindelse med tegningen : o Oppfølgende plikt ved fornyelse ( 3-1 og 11-3) o Ingen formkrav o Men: dokumentasjonsproblemer o Plikten påhviler selskapet, Rt o Virkninger av brudd Forsikringsbevis o FAL 2-2 og 11-2 o Ikke betingelse for at avtalen er gyldig o Erstatter den tidligere forsikringspolisen o Hva skal stå der o Forsikringstageren har reklamasjonsplikt Trine-Lise Wilhelmsen 38 19

20 2.5.3 Oppsummering Før avtaleinngåelse Etter avtaleinngåelse Hjemmel Karakter Generell Spesifikk Formkrav Nei Ja Virkning av overtredelse Alminnelige erstatningsregler FAL Tolkning av forsikringsavtaler o Forskjellige typer av avtaler o Ordlyden som tolkningsmoment o Forarbeider/motiver o Formålsbetraktninger o Forsikringspraksis o Rimelighetssensur Trine-Lise Wilhelmsen 40 20

21 3.7.1 Avtaletyper o Standardiserte massekontrakter o Individuelt forhandlede vilkår o Agreed documents Trine-Lise Wilhelmsen Ordlyden o Utgangspunktet o Entydige faguttrykk o Vilkårene må sees i sammenheng o Uklarhetsregelen Rt Cigna o Minimumsregelen Trine-Lise Wilhelmsen 42 21

22 3.7.3 Forarbeider o Forhandlede standardvilkår o Publiserte o Del av kompromisset o Egen omtale av vekt (NP) o Akseptert i rettspraksis o Masseproduserte standardkontrakter Trine-Lise Wilhelmsen Formålet o Ulike formålsbetraktnnger o Er formålet definert o Antagelser over formål, Rt o Argument for utvidende eller innskrenkende tolkning, RG o Kan ikke føre til at ordlyden settes til side Trine-Lise Wilhelmsen 44 22

23 3.7.5 Forsikringspraksis o Til gunst for sikrede o Relevant dersom ordlyden åpner for flere løsninger, Rt o Ikke i strid mot ordlyden og mot sikredes interesser o Forøvrig: hvordan praksis blir oppfattet av domstolene Trine-Lise Wilhelmsen Sensur o Sensur av forhandlede standardvilkår o Forarbeidene til avtl/nspl o Men lite praktisk, Rt o Standardisert kontrakter: Sensur o forholdet til uklarhetsregelen, NJA o Sensur av vilkår med hjemmel i FAL Rt o Eks på sensur: RG , NJA Trine-Lise Wilhelmsen 46 23

24 TOLKNING AV FORSIKRINGSVILKÅR Avtaletype Tolkning Uklar ordlyd Motiver Formål Rimelighets -sensur Ensidige standardvilkår Tolkes mot selskapet Selskapsmotiver ingen vekt Til gunst for forsikringstaker Kan tenkes Agreed documents Mest naturlige forståelse avgjør Behandles som lovmotiver Nøytral tolkning Lite tenkelig Trine-Lise Wilhelmsen 47 24

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring.

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Utgjør klausulene farefeltsunntak eller skjulte handlingsklausuler? Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2004

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

Forsikring av museumsvirksomhet

Forsikring av museumsvirksomhet Forsikring av museumsvirksomhet En veiledning i forsikringsspørsmål for museer Kandidatnummer: 214 Veileder: Trine-Lise Wilhelmsen Semester: Vår 2008 Antall ord: 32.705 Dato: 10.4.2008 Forord Denne avhandlingen

Detaljer

av skjulte handlingsklausuler

av skjulte handlingsklausuler NFT 3/1999 Det 6. nordiske AIDA-kollokviet Det 6. nordiske AIDA-kollokviet ble holdt på Soria Moria konferansesenter i Oslo den 14. og 15. september 1998. Arrangør var Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Detaljer

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven

Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse. Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Lojalitetsplikt ved kausjonsstillelse Finansinstitusjoners opplysnings- og frarådningsplikt ved inngåelse av kausjonsavtaler etter finansavtaleloven Veileder: Viggo Hagstrøm Leveringsfrist: 25. november

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 15 Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer Innledning Forsilaingsvirksomhetsloven 12-17 (ikke satt i kraft) gir anvisning på at

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER

BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR PRIVATE KAUSJONISTER Av Trine Blix liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Mats Ring Postboks 1400 Vika 0115 OSLO 22.06.2010 SAKSBEHANDLER: Geir David Johannessen VÅR REFERANSE: 09/14448 DERES REFERANSE: M1797136/1/130649-001/MARI DIR.TLF:

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00927-A, (sak nr. 2010/1995), sivil sak, anke over dom, (advokat Stig Berge til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00927-A, (sak nr. 2010/1995), sivil sak, anke over dom, (advokat Stig Berge til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00927-A, (sak nr. 2010/1995), sivil sak, anke over dom, Deloitte AS (advokat Stig Berge til prøve) mot Zürich Insurance Ireland Ltd., filial

Detaljer

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Kandidatnr: 175996 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14491 ord Veileder Øistein Aamodt 01.06.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLD...

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer