KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

2 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 5 Avdeling for helse og rehabilitering s. 18 Avdeling for informasjon, økonomi og IKT s. 44 Avdeling for kommunaltekniske tjenester s. 49 Avdeling for kultur s. 60 Avdeling for plan og natur s. 68 Avdeling for skole og barnehage s. 75 Rådmannen s. 84 Personaltjenesten s. 86 Felles annen generell opplæring s. 88

3 FORORD Arbeidet med kompetanseplanlegging har vært hjemlet i særlover og avtaleverk gjennom en rekke år. Partene i arbeidslivet har lenge vært enige om at det er viktig for kommunen å ha en plan for hvordan de ansattes kompetanse benyttes og utvikles. Gjennom hovedtariffavtalerevisjonen i 2010 er partene enige om følgende: Hovedavtalen kapt. 3.3 Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Når det gjelder kompetanseutvikling for undervisningspersonalet i skolene spesielt, er følgende tekst i Opplæringslova 10-8 Kompetanseutvikling lagt til grunn: Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. I løpet av det siste året er det gjennomført kartlegging av arbeidstakernes kompetanse i form av utfylling av individuelle skjema, i et felles kartleggingssystem som kommunen kjøper hos eksternt firma. Kartleggingen legges til grunn for de foreliggende planer fra den enkelte tjenesteenhet og avdeling. Steinkjer kommune har lang erfaring med å utarbeide kompetanseplaner. Arbeidet har vært tufta på prinsipper som er beskrevet i ei egen håndbok i opplæringsplanlegging. Avdelingene utarbeider egne planer, som så blir samordna i en felles plan.

4 Denne metodikken er også videreført i arbeidet med å utforme kompetanseplanen for år Planutkastet for år 2011 bygger på fireårsplanen for perioden som ble vedtatt i Fireårsplanen angir retningen på kompetansehevingstiltak ut fra vedtatte politiske mål, mens årsplan for 2010 beskriver konkrete tiltak som avdelingene har planlagt å gjennomføre kommende år som et ledd måloppnåelsen. En kompetanseplan skal legges med basis i de foreliggende økonomiske rammer, slik at den er realistisk og gjennomførbar. Kommunestyret har gjennom sitt budsjettvedtak gitt avdelingene et økonomisk handlingsrom for all aktivitet i det kommende året. Det er den enkelte avdeling som selv har ansvaret for å gjennomføre de planlagte tiltak. I tillegg kommer de felles kompetansehevingstiltak og lederskoletiltak som går på tvers av avdelingene. En del planlagte tiltak vil kunne bli endret, og det vil være nødvendig med evaluering og justering underveis i løpet av året. Dette er den enkelte avdelings og tjenesteenhets eget ansvar. Kompetanseplanutvalget består av representantene i rådmannens kontaktutvalg med arbeidstakerorganisasjonene, som er rådmann Torunn Austheim, personalleder Karsten Saugestad, 2 representanter for Fagforbundet; Rolf Bosnes og Eli Eiklid, 2 representanter for Unio; Ruth Wenche Borgan og Einar Haug, representant for YS, Mona Asp, og representant for Akademikerne, Rolv Sandø. I tillegg deltar to avdelingsledere; avdelingsleder for bistand og omsorg Iren Hovstein Haugen og avdelingsleder for helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand. Personalkonsulent Marit Hjøllo koordinerer arbeidet i utvalget. Arbeidet til utvalget består m.a. i å ta et fellesansvar for det arbeidet som utføres i avdelingene, og å samordne tiltak som går på tvers av avdelingene, og som kan tilbys som felles opplæringstiltak internt. De ansatte i Steinkjer kommune utgjør en stor ressurs som det er viktig at kommunen utnytter på en for alle parter hensiktsmessig og rasjonell måte. På samme tid er det viktigere enn noen gang å ha en tilpasningsdyktig organisasjon, som kan møte nye og endrede forutsetninger og utfordringer, og i dette bildet kreves det at kompetanseutvikling prioriteres. Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitiske dokument gir også et godt grunnlag og forankring for det arbeidet som gjøres på dette området. Her slås det fast at all slik personalplanlegging, kompetansestyring og utvikling må være strategisk og framtidsretta og i tråd med de politiske mål og strategier. Kompetanseplanen behandles i Arbeidsmiljøutvalget, som gir sin tilslutning til planen, og vedtas politisk i Administrasjonsutvalget. Personaltjenesten, des. 2010

5 AVDELING FOR BISTAND OG OMSORG KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5100 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Avdelingens strategiske satsningsområder i 2011: Gjennom samhandling med DMS og andre eksterne aktører skal vi dra nytte av kompetanse for å gi faglig gode tjenester Videreutvikle avdelingen til en attraktiv arbeidsplass og opplæringsbedrift Brukermedvirkning Kvalitetssikre dokumentasjon Lederutvikling Hovedmål for avdelingen i 2011: Utvikle en robust samhandlingskompetanse i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere Avdelingen skal være en attraktiv arbeidsplass og opplæringsbedrift Videreutvikle økt brukermedvirkning på alle nivå i organisasjonen God dokumentasjon i pasientjournaler og bruk av avvikssystem for kvalitetsforbedring Gjøre lederne på alle nivå god på de beslutninger/oppgaver som gjøres

6 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING BISTAND OG OMSORG I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Samhandlingskompetanse Tildelingsteam I Kurs 2011 Kr ,- Avdelingsleder Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og DMS, med fokus på ansvarsgrupper og IP Fagutvikling på ulike områder sammen med DMS Ledere nivå 3 og 4 Andre ansatte Ledere nivå 3 og 4 Ressurspersoner 2. Øke veilederkompetansen Veiledere for lærlingene I Samlinger 2011 Kr ,- Faglig leder sammen med kommunens lærlinge-ansvarlig 3. Oppdatering på aktuelle lover/forskrifter Tildelingsteam I/E Kurs 2011 Kr ,- Avdelingsleder Forslag til ny kommunal helseog omsorgslov Forvaltningsloven Offentlighetsloven Pasientrettighetsloven Kvalitetsforskriften Ledere Fylkesmannen Leder for Tildelingsteamet 4. Profil videreutvikling Systemansvarlig E Kurs 2011 Kr ,- Avdelingsleder 5. Helsenett Tildelingsteam E/I Kurs Høst 2011 Kr ,- Avdelingsleder Ledere nivå 3 og 4 Konsulenter 6. Lederskole Seksjonsledere I Samlinger 2011 Kr ,- Avdelingsleder Tjenesteenhetsledere

7 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTEN NORD KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5110 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Fagområdene demens, rus og psykisk helse Fagområdene etikk, refleksjon og veiledning Dataverktøyene Profil og PDA Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: Økte kunnskaper om demens, rus og psykisk helse Økt etisk kompetanse blant personalet Aktiv bruk av refleksjonsgrupper på alle seksjonene Økte kunnskaper om og aktiv bruk av Profil inkl. PDA

8 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET HJEMMETJENESTEN NORD I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Aktiv deltakelse i Demensskolens ABC på alle seksjoner Planlegge kunnskapsdeling på arbeidsplassene 3-6 ansatte Alle ansatte E/I Følge ABC-skolens program Temamøter Hele året Kr ,- Seksjonslederne 2. Internopplæring om rusfeltets utfordringer og ulike behandlingsformer Ansatte som jobber med slike utfordringer I/E Internundervisning Hele året Kr ,- Tjenesteenhetsleder og seksjonslederne 3. Én fra enheten skal starte opp på videreutdanning i eldreomsorg Sykepleierne E Samlinger, jamfør høgskolens Studieplan Høst 2011 Permisjon med lønn under samlinger og eksamen. Tjenesteenhetsleder Utgiftsdekning, maks kr ,- for hele studiet 4. Én høgskoleutdannet på hver seksjon skal gjennomføre veiledningsutdanning trinn I Sykepleierne E Samlinger, jamfør høgskolens Studieplan Vår og høst 2011 Tilrettelegging i enheten. Stipend med kr ,- pr. semester etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder

9 5. Videreføre deltakelse i prosjektet Etisk kompetanseheving samt videreføre refleksjonsgrupper på alle seksjoner Alle ansatte E/I Nasjonale samlinger for ressurspersonene og lokale grupper hver 3.-4.uke Hele året Kr ,- Seksjonslederne 6. Videreutvikle bruken av Profil inkl. PDA Alle ansatte I evt. E Teoretisk og praktisk opplæring Hele året Kr ,- Seksjonslederne 7. Innføre bruk av SMS ved vikarinnleie på alle seksjoner Seksjonslederne og merkantil I evt. E Oppstart på en seksjon, aktiv bruk av ressurspersoner Hele året Kr ,- Seksjonslederne

10 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTEN SØR KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5120 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Kompetanseheving i eldreomsorg og demens Kompetanseheving i rus og psykiatri Fremme brukermedvirkning gjennom bruk av ansvarsgrupper og IP Være en attraktiv opplæringsbedrift Styrke kompetansen blant alle medarbeidere i bruk av dataverktøy Styrking av kompetansen på enheten i forhold til medisinskfaglige kunnskaper Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: Hjemmetjenesten sør vil styrke fagkompetansen innenfor demens, eldreomsorg, rus og psykiatri, slik at brukerne vil motta kvalitative gode tjenester Fokus på fag og økt medisinskfaglig kompetanse og kompetanseheving i forhold til IP skal bidra til å heve kvaliteten på tjenestene, samt gjøre oss i stand til å håndtere fremtidige utfordringer Hjemmetjenesten sør vil være en attraktiv opplæringsbedrift Økt kunnskap om og bruk av dataverktøy skal sikre våre brukere kontinuitet og faglig god oppfølging Gjennom samhandlig på enheten skal vi dra nytte av kompetanse på tvers av seksjonene og gi faglig gode tjenester

11 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR HJEMMETJENESTEN SØR I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Videreutdanning i psykiatri Fagarbeidere 1-2 fra tjenesteenheten E Deltid 2010/2011 Perm u/lønn Tilrettelegging i enheten. Stipend med kr.3 000,- pr. studieår etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder 2. Refleksjonsgruppe i Kognitiv terapi 5-6 ansatte ved enheten I/E Møter 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 3. Kompetanseheving i rusomsorg Alle som jobber med brukere med denne problematikken I/E Kurs 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 4. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Sykepleiere / vernepleiere 1 fra tjenesteenheten E Deltid 2011 Permisjon med lønn under samlinger og eksamen. Utgiftsdekning, maks kr ,- for hele studiet Tjenesteenhetsleder 5. Demensomsorgens ABC 6-8 ansatte ved enheten I/E Kurs / gruppemøter 2010/ 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder / seksjonsleder/ fagkonsulent 6. IP og ansvarsgrupper Alle I/E Kurs og veiledning 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder

12 7. Attraktiv opplæringsbedrift kursing av veiledere Ansatte med H/S-faglig kompetanse I/E Kurs 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 8. Videreutdanning i veiledning Sykepleier/vernepleier 3 fra tjenesteenheten E Deltid 2010/2011 Tilrettelegging i enheten Stipend med kr.1 500,- pr. semester etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder 9. Styrking av medisinskfaglig kompetanse og prosedyrer: Generell farmakologi Farmakologi for sykepleiere: o Interaksjoner o Medikamenter med spesielle forholdsregler o Medikamenter i sonde Hjertesvikt Nyresvikt Infusjoner/venflon Sondeernæring Alle Alle sykepleiere Alle Alle Alle Alle I/E Kurs 2011 Kr ,- Avd. leder Tjenesteenhetsleder Seksjonsledere 10. Kurs og trening i bruk av Profil, PDA og mail som distribusjonssystem Alle I Kurs og veiledning 2010/2011 Internt på enheten/ seksjonene Seksjonsleder/ Tjenesteenhetsleder Kurs i Profil- journalsystem Alle syke-/ vernepleiere I Kurs/ Veiledning 2010/2011

13 TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5130 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Videreutvikle rus- og psykiatri-kompetansen Fagområdene etikk, refleksjon og veiledning Miljøarbeid Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: styrke kompetansen innenfor faglig målrettet miljøarbeid særskilt tilknyttet rus og psykiatri styrke veiledningskompetanse gjennom å sette fokus på kollegaveiledning i enkelt boliger/seksjoner Fagområdet etikk blant personalet, utføres gjennom refleksjongrupper i alle seksjonene, samt temamøter Økte kunnskaper om og aktiv bruk av dataverktøyet Profil

14 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Veiledning Alle ansatte I/E Intern opplæring 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 2. Kurs/opplæring ift: Atferdsproblematikk, rus, psykiatri alle I/E Kurs og videreutd. Høgskole 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 3. Kurs innen miljøarbeid Høgskole/fagarbeider I/E Kurs i sam,arbeid med flere avd Kr ,- Tjenesteenhetsleder 4. Videreføre deltakelse i prosjektet Etisk kompetanseheving samt videreføre refleksjonsgrupper på alle seksjoner Alle ansatte I/E Nasjonale samlinger for ressurspersonene og lokale grupper hver 3.-4.uke Nasjonale samlinger for ressurspersonene og lokale grupper hver 3.-4.uke i 2011 Kr ,- Seksjonslederne 5. Opplæring og Videreutvikle bruken av Profil Alle ansatte I/E Internkurs Periodevis i 2011 Kr ,- Seksjonslederne

15 TJENESTEENHET SYKEHJEM KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5140 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Utvikle sykehjemmene til å bli attraktive arbeidsplasser Øke kompetansen blant ansatte spesielt i forhold til smittevern, demens og psykiatri Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: Utvikle kunnskapen om smittevern Utvikle handlingskompetanse i bruk av Pasientrettighetsloven Kap. 4 A Videreutvikle bruk av IP i sykehjem Være gode på kommunikasjon og samarbeid med pårørende Øke kunnskap om ernæring og måltid for eldre i sykehjem Gi ansatte opplæring i dokumentasjon i Profil

16 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET SYKEHJEM I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Smittevern Ressurspersoner på hver seksjon 2. Pasientrettighetsloven spesielt Kap. 4A Ledere I/E Kurs/Fagdag Vår 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder i samarbeid med HNT I Fagdag/temamøter 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Sykepleiere 3. Prosjekt ernæring Alle ansatte I/E Temamøter Samarbeid med HiNT, sykepleierutdanningen 2011 Søkt prosjektmidler Tjenesteenhetsleder Seksjonsledere 4. Videreutdanning innen geriatri 1 fra tjenesteenheten Sykepleier E Samarbeid med HiNT Permisjon med lønn under samlinger og eksamen. Utgiftsdekning, maks kr ,- for hele studiet Tjenesteenhetsleder Seksjonsleder 5. Videreutdanning innen psykiatri 1 fra tjenesteenheten 1 Seksjonsleder E Samarbeid med HiNT 2011 Tildelt prosjektmidler Tjenesteenhetsleder Seksjonsleder 6. Ulike fagkurs Uro/demens Kols Smertebehandling Intravenøs behandling Blodprøvetaking Sykepleiere og fagarbeidere I/E Kurs Samarbeid med HNT, HiNT m. fl Kr ,- Tjenesteenhetsleder

17 7. Bruk av IT-verktøy Profil (dokumentasjon) Mail/intranett Sykepleiere og fagarbeidere I Kurs 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Ressurspersoner Fagkonsulenter 8. Årlige/pålagte kurs Medikamenthåndtering Brannvern Forflytningsteknikk Alle I Kurs Vår og høst Kr ,- Tjenesteenhetsleder 9. Kurs for tilsynsleger i sykehjem: Geriatri/eldreomsorg/demens Dataopplæring 10. Brukermedvirkning/pårørendesamarbeid Tilsynsleger i sykehjem Seksjonsledere I/E Kurs 2011 Kr Tjenesteenhetsleder Seksjonsleder I Fagdag/temamøter 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Kommunikasjon Bruk av IP 11. Kunnskapsdeling i samarbeid med DMS Inn-Trøndelag Sykepleiere Sykepleiere Fagarbeidere I/E Kurs/undervisning Hospitering 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Møter/opplæring ved utskriving av pas. til kommunen Veiledning/bruk av ambulerende team

18 AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 33* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Ingeborg Laugsand Avdelingens strategiske satsningsområder i 2010: Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering og kommunedelplan for samfunnsmedisin og folkehelse for perioden er førende for prioritering av kompetanseoppbygging det kommende året Kultur og helse og folkehelsearbeid Samfunnsbildet er preget av økt kompleksitet og økte kompetansekrav. Dette innebærer økte krav til samhandling og bruk av tid Familieperspektiv Økt tverrfaglig satsing i helsestasjon, barnehager og skoler - forebygging Frafall i ungdomsskole og videregående skole Brukermedvirkning på individ-/ og systemnivå Klasseskiller som følge av relativ fattigdom og flyktninger Økning i gruppen eldre mellom år Desentralisert spesialisthelsetjeneste og oppbygging av DMS INVEST-samarbeid og helsekommuneprosjekter

19 Hovedmål for avdelingen i 2011: Avdelingen skal yte god service, bidra til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Personer med funksjonsproblemer skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Avdelingens tjenester skal bidra til at brukerne oppnår størst mulig grad av egenomsorg.

20 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig Finansiering 1 Dataopplæring i nye program Ledere og ansatte I Dagskurs Hele året Økonomi/personal Avdelingsleder/IKT 2 Avvikshåndtering Ledere E Dagskurs 2011 Fylkesmannen HR + BO 3 Helse- og rehabiliteringskonferanser 4 Hospitering og ekskursjoner, også internasjonalt Ledere/ansatte E Dagskurs 2011 Eksterne opplæringsmidler Ledere og ansatte E 3-4 dager 2011 Eksterne utviklingsmidler Avdelingsleder og enhetsledere Avdelingsleder og enhetsledere 5 Temadager fysisk aktivitet, psykisk helse og re-/habilitering Tverrfaglig koordinatorforum I Dagseminar 2011 Interne/eksterne midler Avdelingsforum og koordinatorforum 6 Telemedisin, og helsenett, sampro m.m samhandling med DMS og HNT 7 Samhandling på tvers og koordinerende enhet Ansatte E/I Dagseminar 2011 Interne og eksterne midler Ledere og ansatte E/I Dagseminar 2011 Interne og eksterne midler Avdelingsleder, enhetledere og Info IKT Avdelingsledere i kommunen 8 Leder/strategisamlinger Ledere E/I Samlinger 2011 Interne midler Avdelingsleder 9 Brukerundersøkelser og serviceerklæringer 10 Tverrfaglig samarbeid, risikofamilier med barn, eks rus og Ledere E Samlinger HINT/ avdelingsleder BVT, B&F, barnehager I/E Interne, eksterne 2011 Egne midler/ Tjenesteenhetsleder og avdelingsleder,

21 psyk. og skoler kurs/samlinger statstilskudd MK Eksterne, R-bup 11 Inn-Trøndelag DMS Aktuelle fagtjenester på tvers av avdelinger og sektorer I/E Interne/eksterne samlinger 2011 Egne midler/ statstilskudd MK Tjenesteenhetsledere og avdelingsleder 12 Samfunnsmedisin og folkehelse Aktuelle fagtjenester I/E Halvdagskurs/møte 2011 Egne midler/tilskudd Avdleder og kommuneoverlege 13 Temadager HUNT Ledere og aktuelle fagtjenester I/E Dagseminar 2011 Egne midler /tilskudd Avdleder og enhetsledere 14 Lederutdanning/lederutvikling; utvsamtaler, konflikthåndtering, kontraktskriving og forhandlinger Ledere I/E Seminar 2011 Tilskudd Avdleder og enhetsledere

22 TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 3310 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marianne Vollen Tjenestens strategiske satsningsområder i 2011: God kvalitet på tjenestene til våre brukere. God kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø, kommunikasjon og samhandling internt i enheten, med interne og eksterne samarbeisapartnere Arbeide for å få fagsystemene våre ( PI, Hspro og Profil) er godt innarbeidet. Få til system/ tiltak for brukertilbakemeldinger. Videreutvikle individ rettet arbeid. Høy kompetanse og gode utredningsverktøy. Videreutvikle systemretta arbeid i skolene. Skolemiljøutvikling/ LP modellen. Delta i Modelkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/eller foreldre med rusproblemer 0-6 år. Satse på helsestasjonen som ressurssenter spesielt mot de minste barna. Utvikle skolehelsetjenesten med vektlegging på barneskoletrinnet. Utvikle Familiens Hus som en samhandlingsarena for alle hjelpe- og støtte tjenester til barn og deres familier. Prosjekt i samarbeid med Rbup. Videreutvikle Familiesenteret med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing Videreutvikle habiliteringsfeltet med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing Videreutvikle ansvarsgrupper og Individuellplan som tilbud til brukerne og som et arbeidsredskap for oss som fagutøvere. Videreutvikle jordmorsamarbeid med Helseforetaket Videreutvikle PPT som en faglig støtte for barnehager og skoler i individ - og systemnivå. Hovedmål for avdelingen/tjenesten i 2011: Kommunens helsetjenester skal bidra til at brukere oppnår størst mulig grad av egenomsorg Godt tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning

23 Svangerskapsomsorgen Alle gravide skal ha tilbud om en god svangerskapsomsorg, ut fra sin situasjon og behov. Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal fremme god helse blant barn og unge. Familiesenteret Støtte og styrke foreldrene /omsorgspersonene i deres omsorg og oppdragerrolle. Bidra til tidlig oppdaging av avvik og tidlig intervenering. Tverrfaglig innsats tidlig. Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge: Tjenesten skal bidra til at barn med behov kommer tidlig i habilitering. Tjenesten skal fremme god sansemotorisk utvikling, bevegelsesglede for å forebygge belastningslidelser og stimulere psykososial læring og trygghet Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT skal utrede og. utarbeide sakkyndige vurderinger for barn, unge og voksne der loven krever det. PPT skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. Åpen barnehage Skal bidra til å stimulere barn i samspill med sine omsorgspersoner og andre barn, nettverkbygging rundt småbarn og deres familier Bidra til økt aktivitet med naturen som tomleplass, Barnas turlag. Homestart Hjelpe familier med små barn som har det vanskelig, gjennom frivillig innsats i familien.

24 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Samspill barn og foreldre, samspillsobservasjoner, tilknytning 2 IKT generelt og eget fagprogram PPI, Hspro, Profil. Telemedisin Powerpoint/ presentasjonsteknikk Alle i enheten, førskolelærere, jordmødre/ leger på helsestasjonen/ fastleger Alle ansatte i enheten Spesielt superbrukerne av fagprogrammene I Fagdag 2011 Modellkommune forsøk midler I Eksterne/inter ne kurs Enhetsleder, Koordinator for Modellkommune forsøket, R-Bup Enhetsleder/ fagkoordinatorene 3 Tverrfaglig samarbeid. Arbeidsmiljø, Habilitering, IP ansvarsgrupper, psykisk helsearbeid, Medarbeidere i egen enhet/avdeling, samt naturlige samarbeidspartnere E/I Eksterne/inter ne kurs Habiliteringsgr ppa Enhetsleder/ fagkoordinatorene, drar inn andre enhetsledere der det er naturlig 4 Møteledelse Presentasjonsteknikk 5 Psykisk helse: Barn og unges psykiske helse. Barn av psykisk syke og foreldre med rus. Barn/ unges psyk. Helse Medarbeidere i egen enhet/avdeling, samt naturlige samarbeidspartnere Ansatte som arbeider med barn og unge og deres familier. I Interne kurs Enhetsleder/ fagkoordinatorene I /E BAP, samarb. med barnevern/ PPT Div. fagkurs Modellkommun eprosjektet 2011 Fylkesmannen støtte til utdanning. Eget budsjett, Søkes eksterne midler. Midler til Modellkommune forsøket Enhetsleder i samarbeid med enhetsledere for barnevern, avd.barnehage/skole, Fylkesmannen, BUP, R- Bup

25 6 Kommunikasjon Veiledningsmetodikk/kollegaveiledning. Foreldreveiledning/ foreldresamtaler/ familiefokus Metodikk anvendbar på klassemiljø/skolemiljø/barnehagemiljø Alle medarbeidere i enheten I/E Eksterne/inter ne kurs/ veiledningsgrupper 2011 Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator 8 Familiens hus Alle medarbeidere I/E Plandager, kurs Enhetsleder 9 Familieterapi En medarbeider i enheten E Eksterne opplæring/ HINT/HIST / midler fra Fylkesmannen Enhetsleder, utdanningsinstitusjoner 10 KArtleggingsverktøy til bruk i de ulike tjenestene Alle i de ulike tjenestene E Rbup midler fra modellkommuneforsøket Enhetsleder i samarbeid med Modellkommuneforsøket 11 Etter- og videreutdanning Spesialisering/faglig løft Alle faggrupper E Eksterne kurs NTNU, Tjenesteenhetsleder, NTNU; HISR; HINT 12 Vold i familien/ nære relasjoner Alle faggrupper E Eksterne kurs Enhetsleder/fagkoordin ator 13 Overvekt /fedme - Helsesøstre, fysioterapeuter, Familiesenteret I/E Internt og eksternt Enhetsleder/fagkoordin ator/ansatte 1 Kvalitetsutvikling av PPT. Gjeldende lover, læreplaner og forskrifter. *Kunnskapsløftet Alle ansatte i PPT E 2011 Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator

26 2 Kvalitet i saksbehandlingen og forvaltningsprosedyrer i spesislundervisningen 3 Kompetanseheving innen psykososiale vansker, sammensatte og spesifikke lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, prematurproblematikk, hørselsproblematikk og språkvansker. Helhetlig tenkning ift. familier. 4 Heve kompetansen på kartlegging/utviklingsscreening v/dat-kon,, WISC-IV, LOGOS, Dyskalkuli Alle ansatte i PPT E Oppfølging av start nov.2007 Medarbeidere i PPT I/E Eksterne/inter ne kurs Medarbeidere i PPT I/E Eksterne/inter ne kurs 2011 Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator 2011 Im.*** Midler fra Avd. for skole Enhetsleder/ fagkoordinator , Tjenesteenhetsleder, samarbeid med ledere i andre kommuner 5 LP-Modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Leksolog/ ped.psyk.rådgivere I/E Eksterne/inter ne kurs 2011 Interne midler Midler fra avd. for skole Enhetsleder/ fagkoordinator 6 Kompetanse ift. hjelpetiltak til flyktninger/asylsøkere og flerkulturelle. Minoritetspråklige, Psykisk helse/ traumer, kjønnslemlestelse 7 Etter- og videreutdanning Hørselstap -utvikling og rehabilitering av talespråk Medarbeidere i PPT Helsesøster, Familiesenteret, helsesøster i flyktninger og Asylsøkere Logoped/ spesialpedagog I/E Eksterne/inter ne kurs , Tjenesteenhetsleder samarbeid Flyktningetjenesten E Eksterne kurs Tjenesteenhetsleder og kursdeltaker 1 ICF Fysio/ ergo I Intern fagdag Enhetsleder og gr.koo.

27 2 Barne-ergoterapi Nevrologi, Ortopedi, Psykiatri Finmotorikk /skrivedans 3 Barnefysioterapi- Nevrologi, Ortopedi, Psykiatri Treningslære Ergo E Fagkurs NETF Fysio E Fagkurs NFF 4 Hjelpemiddelformidling mht bolig og bil. (Lovverk og rutiner) 1 EPDS opplæring og veiledning Helsesøstre / jordmødre/ leger på helsestasjonen/ fastleger 2 Nyfødt medisin, oppfølging av premature 3 Ungdom : seksualitet, samliv, kropp, mestring, kommunikasjon, gruppedynamikk Fys/ergo E Fagkurs Enhetsleder/ fagkoordinator/ hjelpemidelsentralen Helsesøstre/ jordmor /fysio/ergo/ PPT Helsesøstre / Ped.psyk.rådgiver/ sosialpedagog 4 Utenlandsvaksinering Helsesøstre på vaksinasjonskontoret 5 Fagtema relatert til helsestasjon/ skole-helsetjenesten, Smittevern I Veiledningsdager av BUP 2011 Modellkommune prosjekt midler Sykehuset Levanger, prosjekt Enhetsleder, Koordinator for Modellkommune prosjektet, R-Bup E Fagkurs 2011 Enhetsleder/Sykehuset Levanger Kurs arr av R-Bup E Div. fagkurs Fagkoordinaror og Enhetsleder E Fagkurs Helsesøstre E Hospisering/ fagkurs 2011 Eget budsjett / ekstern dekning Enhetsleder, ulike kursaktører, Helse foretaket, 1 Homestart - videreutvikling Homestart koordinator E Eksterne dager Enhetsleder og Homestart koordinator

28 TJENESTEENHET Avlastning barn og unge KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 3320 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marte Haugland Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø Kompetanseheving innen kommunikasjon knyttet opp mot brukerne Kompetanseheving innen helse og ernæring Kompetanseheving i forhold til den enkelte brukers behov Få fagsystemene våre godt innarbeidet Bedre samhandlingen mellom enhetene for å sikre best og riktige tjenester Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: Tjenesten skal gi avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal gi mulighet for å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter. Dette må organiseres slik at vedkommende fortsatt kan gi tilfredsstillende omsorg Tjenesten skal gi trygghet og kontinuitet. Det er viktig at avlastningstiltaket er tilpasset den enkelte klients behov og blir vellykket, slik at den daglige omsorgsyters problemer ikke blir forsterket. Avlastningstiltak skal være preget av høy faglig kvalitet, der brukermedvirkning og helhetstenkning skal stå sentralt.

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2010 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 21.01.10 1 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 6 Avdeling for helse og rehabilitering s. 17 Avdeling for

Detaljer

Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008

Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2009 Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008 Personaltjenesten Side 1 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2009 INNHOLD Forord s. 3 Steinkjer kommunes økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: 31.01.2013 Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169009 eller e-post: karsten.saugestad@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Ros - analyse Forvaltningskontor.

Ros - analyse Forvaltningskontor. Ros - analyse Forvaltningskontor. Bakgrunn: Vedtak i Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016: "Rådmannen vil få utredet en eventuell etablering av et eget forvaltningskontor i kommunen som tillegges

Detaljer

Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008

Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2008 Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008 Personaltjenesten Side 1 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2008 INNHOLD Forord s. 3 Overordnet mål for kommunens

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL 1. STRATEGISKE MÅL Avlastningshjemmet er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn VERDAL KOMMUNE I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Systemansvaret er tillagt Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Habilitering barn Brukermedvirkning

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 TRE KOMMUNER BLIR TIL EN En krevende prosess preget av korte tidsfrister. Top-down prosess. Fagdag for seksjonen, alle komme med innspill til ny

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Hverdagsmestring i Sørum Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Oppstart og forankring 2011: Tanke om å starte med hverdagsrehabilitering, virksomhetsleder og kommunalsjef Januar 2012:

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE Forord Utviklingsplanen er et ledelsesverktøy som skal bidra til å sikre at Malvik kommune jobber mot felles mål. Resultater krever samspill og samstemthet. Utviklingsplanen

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune Side 1 System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune KOORDINERENDE ENHET v/nina Søia Side 2 Kongsberg kommune System for koordinering

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle Oslo, 4.des 2017 Fagdag Omsorg 2020, FMOA - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse-

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Kompetanse -14 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Innledning Kravet til kompetanseplanlegging har lenge ligget i Hovedavtalen, nærmere bestemt i del B 7. Ved hovedtariffoppgjøret i 2008, ble kravet

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer