KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

2 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 5 Avdeling for helse og rehabilitering s. 18 Avdeling for informasjon, økonomi og IKT s. 44 Avdeling for kommunaltekniske tjenester s. 49 Avdeling for kultur s. 60 Avdeling for plan og natur s. 68 Avdeling for skole og barnehage s. 75 Rådmannen s. 84 Personaltjenesten s. 86 Felles annen generell opplæring s. 88

3 FORORD Arbeidet med kompetanseplanlegging har vært hjemlet i særlover og avtaleverk gjennom en rekke år. Partene i arbeidslivet har lenge vært enige om at det er viktig for kommunen å ha en plan for hvordan de ansattes kompetanse benyttes og utvikles. Gjennom hovedtariffavtalerevisjonen i 2010 er partene enige om følgende: Hovedavtalen kapt. 3.3 Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Når det gjelder kompetanseutvikling for undervisningspersonalet i skolene spesielt, er følgende tekst i Opplæringslova 10-8 Kompetanseutvikling lagt til grunn: Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. I løpet av det siste året er det gjennomført kartlegging av arbeidstakernes kompetanse i form av utfylling av individuelle skjema, i et felles kartleggingssystem som kommunen kjøper hos eksternt firma. Kartleggingen legges til grunn for de foreliggende planer fra den enkelte tjenesteenhet og avdeling. Steinkjer kommune har lang erfaring med å utarbeide kompetanseplaner. Arbeidet har vært tufta på prinsipper som er beskrevet i ei egen håndbok i opplæringsplanlegging. Avdelingene utarbeider egne planer, som så blir samordna i en felles plan.

4 Denne metodikken er også videreført i arbeidet med å utforme kompetanseplanen for år Planutkastet for år 2011 bygger på fireårsplanen for perioden som ble vedtatt i Fireårsplanen angir retningen på kompetansehevingstiltak ut fra vedtatte politiske mål, mens årsplan for 2010 beskriver konkrete tiltak som avdelingene har planlagt å gjennomføre kommende år som et ledd måloppnåelsen. En kompetanseplan skal legges med basis i de foreliggende økonomiske rammer, slik at den er realistisk og gjennomførbar. Kommunestyret har gjennom sitt budsjettvedtak gitt avdelingene et økonomisk handlingsrom for all aktivitet i det kommende året. Det er den enkelte avdeling som selv har ansvaret for å gjennomføre de planlagte tiltak. I tillegg kommer de felles kompetansehevingstiltak og lederskoletiltak som går på tvers av avdelingene. En del planlagte tiltak vil kunne bli endret, og det vil være nødvendig med evaluering og justering underveis i løpet av året. Dette er den enkelte avdelings og tjenesteenhets eget ansvar. Kompetanseplanutvalget består av representantene i rådmannens kontaktutvalg med arbeidstakerorganisasjonene, som er rådmann Torunn Austheim, personalleder Karsten Saugestad, 2 representanter for Fagforbundet; Rolf Bosnes og Eli Eiklid, 2 representanter for Unio; Ruth Wenche Borgan og Einar Haug, representant for YS, Mona Asp, og representant for Akademikerne, Rolv Sandø. I tillegg deltar to avdelingsledere; avdelingsleder for bistand og omsorg Iren Hovstein Haugen og avdelingsleder for helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand. Personalkonsulent Marit Hjøllo koordinerer arbeidet i utvalget. Arbeidet til utvalget består m.a. i å ta et fellesansvar for det arbeidet som utføres i avdelingene, og å samordne tiltak som går på tvers av avdelingene, og som kan tilbys som felles opplæringstiltak internt. De ansatte i Steinkjer kommune utgjør en stor ressurs som det er viktig at kommunen utnytter på en for alle parter hensiktsmessig og rasjonell måte. På samme tid er det viktigere enn noen gang å ha en tilpasningsdyktig organisasjon, som kan møte nye og endrede forutsetninger og utfordringer, og i dette bildet kreves det at kompetanseutvikling prioriteres. Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitiske dokument gir også et godt grunnlag og forankring for det arbeidet som gjøres på dette området. Her slås det fast at all slik personalplanlegging, kompetansestyring og utvikling må være strategisk og framtidsretta og i tråd med de politiske mål og strategier. Kompetanseplanen behandles i Arbeidsmiljøutvalget, som gir sin tilslutning til planen, og vedtas politisk i Administrasjonsutvalget. Personaltjenesten, des. 2010

5 AVDELING FOR BISTAND OG OMSORG KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5100 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Avdelingens strategiske satsningsområder i 2011: Gjennom samhandling med DMS og andre eksterne aktører skal vi dra nytte av kompetanse for å gi faglig gode tjenester Videreutvikle avdelingen til en attraktiv arbeidsplass og opplæringsbedrift Brukermedvirkning Kvalitetssikre dokumentasjon Lederutvikling Hovedmål for avdelingen i 2011: Utvikle en robust samhandlingskompetanse i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere Avdelingen skal være en attraktiv arbeidsplass og opplæringsbedrift Videreutvikle økt brukermedvirkning på alle nivå i organisasjonen God dokumentasjon i pasientjournaler og bruk av avvikssystem for kvalitetsforbedring Gjøre lederne på alle nivå god på de beslutninger/oppgaver som gjøres

6 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING BISTAND OG OMSORG I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Samhandlingskompetanse Tildelingsteam I Kurs 2011 Kr ,- Avdelingsleder Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og DMS, med fokus på ansvarsgrupper og IP Fagutvikling på ulike områder sammen med DMS Ledere nivå 3 og 4 Andre ansatte Ledere nivå 3 og 4 Ressurspersoner 2. Øke veilederkompetansen Veiledere for lærlingene I Samlinger 2011 Kr ,- Faglig leder sammen med kommunens lærlinge-ansvarlig 3. Oppdatering på aktuelle lover/forskrifter Tildelingsteam I/E Kurs 2011 Kr ,- Avdelingsleder Forslag til ny kommunal helseog omsorgslov Forvaltningsloven Offentlighetsloven Pasientrettighetsloven Kvalitetsforskriften Ledere Fylkesmannen Leder for Tildelingsteamet 4. Profil videreutvikling Systemansvarlig E Kurs 2011 Kr ,- Avdelingsleder 5. Helsenett Tildelingsteam E/I Kurs Høst 2011 Kr ,- Avdelingsleder Ledere nivå 3 og 4 Konsulenter 6. Lederskole Seksjonsledere I Samlinger 2011 Kr ,- Avdelingsleder Tjenesteenhetsledere

7 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTEN NORD KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5110 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Fagområdene demens, rus og psykisk helse Fagområdene etikk, refleksjon og veiledning Dataverktøyene Profil og PDA Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: Økte kunnskaper om demens, rus og psykisk helse Økt etisk kompetanse blant personalet Aktiv bruk av refleksjonsgrupper på alle seksjonene Økte kunnskaper om og aktiv bruk av Profil inkl. PDA

8 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET HJEMMETJENESTEN NORD I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Aktiv deltakelse i Demensskolens ABC på alle seksjoner Planlegge kunnskapsdeling på arbeidsplassene 3-6 ansatte Alle ansatte E/I Følge ABC-skolens program Temamøter Hele året Kr ,- Seksjonslederne 2. Internopplæring om rusfeltets utfordringer og ulike behandlingsformer Ansatte som jobber med slike utfordringer I/E Internundervisning Hele året Kr ,- Tjenesteenhetsleder og seksjonslederne 3. Én fra enheten skal starte opp på videreutdanning i eldreomsorg Sykepleierne E Samlinger, jamfør høgskolens Studieplan Høst 2011 Permisjon med lønn under samlinger og eksamen. Tjenesteenhetsleder Utgiftsdekning, maks kr ,- for hele studiet 4. Én høgskoleutdannet på hver seksjon skal gjennomføre veiledningsutdanning trinn I Sykepleierne E Samlinger, jamfør høgskolens Studieplan Vår og høst 2011 Tilrettelegging i enheten. Stipend med kr ,- pr. semester etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder

9 5. Videreføre deltakelse i prosjektet Etisk kompetanseheving samt videreføre refleksjonsgrupper på alle seksjoner Alle ansatte E/I Nasjonale samlinger for ressurspersonene og lokale grupper hver 3.-4.uke Hele året Kr ,- Seksjonslederne 6. Videreutvikle bruken av Profil inkl. PDA Alle ansatte I evt. E Teoretisk og praktisk opplæring Hele året Kr ,- Seksjonslederne 7. Innføre bruk av SMS ved vikarinnleie på alle seksjoner Seksjonslederne og merkantil I evt. E Oppstart på en seksjon, aktiv bruk av ressurspersoner Hele året Kr ,- Seksjonslederne

10 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTEN SØR KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5120 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Kompetanseheving i eldreomsorg og demens Kompetanseheving i rus og psykiatri Fremme brukermedvirkning gjennom bruk av ansvarsgrupper og IP Være en attraktiv opplæringsbedrift Styrke kompetansen blant alle medarbeidere i bruk av dataverktøy Styrking av kompetansen på enheten i forhold til medisinskfaglige kunnskaper Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: Hjemmetjenesten sør vil styrke fagkompetansen innenfor demens, eldreomsorg, rus og psykiatri, slik at brukerne vil motta kvalitative gode tjenester Fokus på fag og økt medisinskfaglig kompetanse og kompetanseheving i forhold til IP skal bidra til å heve kvaliteten på tjenestene, samt gjøre oss i stand til å håndtere fremtidige utfordringer Hjemmetjenesten sør vil være en attraktiv opplæringsbedrift Økt kunnskap om og bruk av dataverktøy skal sikre våre brukere kontinuitet og faglig god oppfølging Gjennom samhandlig på enheten skal vi dra nytte av kompetanse på tvers av seksjonene og gi faglig gode tjenester

11 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR HJEMMETJENESTEN SØR I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Videreutdanning i psykiatri Fagarbeidere 1-2 fra tjenesteenheten E Deltid 2010/2011 Perm u/lønn Tilrettelegging i enheten. Stipend med kr.3 000,- pr. studieår etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder 2. Refleksjonsgruppe i Kognitiv terapi 5-6 ansatte ved enheten I/E Møter 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 3. Kompetanseheving i rusomsorg Alle som jobber med brukere med denne problematikken I/E Kurs 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 4. Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Sykepleiere / vernepleiere 1 fra tjenesteenheten E Deltid 2011 Permisjon med lønn under samlinger og eksamen. Utgiftsdekning, maks kr ,- for hele studiet Tjenesteenhetsleder 5. Demensomsorgens ABC 6-8 ansatte ved enheten I/E Kurs / gruppemøter 2010/ 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder / seksjonsleder/ fagkonsulent 6. IP og ansvarsgrupper Alle I/E Kurs og veiledning 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder

12 7. Attraktiv opplæringsbedrift kursing av veiledere Ansatte med H/S-faglig kompetanse I/E Kurs 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 8. Videreutdanning i veiledning Sykepleier/vernepleier 3 fra tjenesteenheten E Deltid 2010/2011 Tilrettelegging i enheten Stipend med kr.1 500,- pr. semester etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder 9. Styrking av medisinskfaglig kompetanse og prosedyrer: Generell farmakologi Farmakologi for sykepleiere: o Interaksjoner o Medikamenter med spesielle forholdsregler o Medikamenter i sonde Hjertesvikt Nyresvikt Infusjoner/venflon Sondeernæring Alle Alle sykepleiere Alle Alle Alle Alle I/E Kurs 2011 Kr ,- Avd. leder Tjenesteenhetsleder Seksjonsledere 10. Kurs og trening i bruk av Profil, PDA og mail som distribusjonssystem Alle I Kurs og veiledning 2010/2011 Internt på enheten/ seksjonene Seksjonsleder/ Tjenesteenhetsleder Kurs i Profil- journalsystem Alle syke-/ vernepleiere I Kurs/ Veiledning 2010/2011

13 TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5130 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Videreutvikle rus- og psykiatri-kompetansen Fagområdene etikk, refleksjon og veiledning Miljøarbeid Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: styrke kompetansen innenfor faglig målrettet miljøarbeid særskilt tilknyttet rus og psykiatri styrke veiledningskompetanse gjennom å sette fokus på kollegaveiledning i enkelt boliger/seksjoner Fagområdet etikk blant personalet, utføres gjennom refleksjongrupper i alle seksjonene, samt temamøter Økte kunnskaper om og aktiv bruk av dataverktøyet Profil

14 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Veiledning Alle ansatte I/E Intern opplæring 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 2. Kurs/opplæring ift: Atferdsproblematikk, rus, psykiatri alle I/E Kurs og videreutd. Høgskole 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 3. Kurs innen miljøarbeid Høgskole/fagarbeider I/E Kurs i sam,arbeid med flere avd Kr ,- Tjenesteenhetsleder 4. Videreføre deltakelse i prosjektet Etisk kompetanseheving samt videreføre refleksjonsgrupper på alle seksjoner Alle ansatte I/E Nasjonale samlinger for ressurspersonene og lokale grupper hver 3.-4.uke Nasjonale samlinger for ressurspersonene og lokale grupper hver 3.-4.uke i 2011 Kr ,- Seksjonslederne 5. Opplæring og Videreutvikle bruken av Profil Alle ansatte I/E Internkurs Periodevis i 2011 Kr ,- Seksjonslederne

15 TJENESTEENHET SYKEHJEM KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 5140 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Utvikle sykehjemmene til å bli attraktive arbeidsplasser Øke kompetansen blant ansatte spesielt i forhold til smittevern, demens og psykiatri Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: Utvikle kunnskapen om smittevern Utvikle handlingskompetanse i bruk av Pasientrettighetsloven Kap. 4 A Videreutvikle bruk av IP i sykehjem Være gode på kommunikasjon og samarbeid med pårørende Øke kunnskap om ernæring og måltid for eldre i sykehjem Gi ansatte opplæring i dokumentasjon i Profil

16 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET SYKEHJEM I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Smittevern Ressurspersoner på hver seksjon 2. Pasientrettighetsloven spesielt Kap. 4A Ledere I/E Kurs/Fagdag Vår 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder i samarbeid med HNT I Fagdag/temamøter 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Sykepleiere 3. Prosjekt ernæring Alle ansatte I/E Temamøter Samarbeid med HiNT, sykepleierutdanningen 2011 Søkt prosjektmidler Tjenesteenhetsleder Seksjonsledere 4. Videreutdanning innen geriatri 1 fra tjenesteenheten Sykepleier E Samarbeid med HiNT Permisjon med lønn under samlinger og eksamen. Utgiftsdekning, maks kr ,- for hele studiet Tjenesteenhetsleder Seksjonsleder 5. Videreutdanning innen psykiatri 1 fra tjenesteenheten 1 Seksjonsleder E Samarbeid med HiNT 2011 Tildelt prosjektmidler Tjenesteenhetsleder Seksjonsleder 6. Ulike fagkurs Uro/demens Kols Smertebehandling Intravenøs behandling Blodprøvetaking Sykepleiere og fagarbeidere I/E Kurs Samarbeid med HNT, HiNT m. fl Kr ,- Tjenesteenhetsleder

17 7. Bruk av IT-verktøy Profil (dokumentasjon) Mail/intranett Sykepleiere og fagarbeidere I Kurs 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Ressurspersoner Fagkonsulenter 8. Årlige/pålagte kurs Medikamenthåndtering Brannvern Forflytningsteknikk Alle I Kurs Vår og høst Kr ,- Tjenesteenhetsleder 9. Kurs for tilsynsleger i sykehjem: Geriatri/eldreomsorg/demens Dataopplæring 10. Brukermedvirkning/pårørendesamarbeid Tilsynsleger i sykehjem Seksjonsledere I/E Kurs 2011 Kr Tjenesteenhetsleder Seksjonsleder I Fagdag/temamøter 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Kommunikasjon Bruk av IP 11. Kunnskapsdeling i samarbeid med DMS Inn-Trøndelag Sykepleiere Sykepleiere Fagarbeidere I/E Kurs/undervisning Hospitering 2011 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Møter/opplæring ved utskriving av pas. til kommunen Veiledning/bruk av ambulerende team

18 AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 33* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Ingeborg Laugsand Avdelingens strategiske satsningsområder i 2010: Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering og kommunedelplan for samfunnsmedisin og folkehelse for perioden er førende for prioritering av kompetanseoppbygging det kommende året Kultur og helse og folkehelsearbeid Samfunnsbildet er preget av økt kompleksitet og økte kompetansekrav. Dette innebærer økte krav til samhandling og bruk av tid Familieperspektiv Økt tverrfaglig satsing i helsestasjon, barnehager og skoler - forebygging Frafall i ungdomsskole og videregående skole Brukermedvirkning på individ-/ og systemnivå Klasseskiller som følge av relativ fattigdom og flyktninger Økning i gruppen eldre mellom år Desentralisert spesialisthelsetjeneste og oppbygging av DMS INVEST-samarbeid og helsekommuneprosjekter

19 Hovedmål for avdelingen i 2011: Avdelingen skal yte god service, bidra til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Personer med funksjonsproblemer skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Avdelingens tjenester skal bidra til at brukerne oppnår størst mulig grad av egenomsorg.

20 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig Finansiering 1 Dataopplæring i nye program Ledere og ansatte I Dagskurs Hele året Økonomi/personal Avdelingsleder/IKT 2 Avvikshåndtering Ledere E Dagskurs 2011 Fylkesmannen HR + BO 3 Helse- og rehabiliteringskonferanser 4 Hospitering og ekskursjoner, også internasjonalt Ledere/ansatte E Dagskurs 2011 Eksterne opplæringsmidler Ledere og ansatte E 3-4 dager 2011 Eksterne utviklingsmidler Avdelingsleder og enhetsledere Avdelingsleder og enhetsledere 5 Temadager fysisk aktivitet, psykisk helse og re-/habilitering Tverrfaglig koordinatorforum I Dagseminar 2011 Interne/eksterne midler Avdelingsforum og koordinatorforum 6 Telemedisin, og helsenett, sampro m.m samhandling med DMS og HNT 7 Samhandling på tvers og koordinerende enhet Ansatte E/I Dagseminar 2011 Interne og eksterne midler Ledere og ansatte E/I Dagseminar 2011 Interne og eksterne midler Avdelingsleder, enhetledere og Info IKT Avdelingsledere i kommunen 8 Leder/strategisamlinger Ledere E/I Samlinger 2011 Interne midler Avdelingsleder 9 Brukerundersøkelser og serviceerklæringer 10 Tverrfaglig samarbeid, risikofamilier med barn, eks rus og Ledere E Samlinger HINT/ avdelingsleder BVT, B&F, barnehager I/E Interne, eksterne 2011 Egne midler/ Tjenesteenhetsleder og avdelingsleder,

21 psyk. og skoler kurs/samlinger statstilskudd MK Eksterne, R-bup 11 Inn-Trøndelag DMS Aktuelle fagtjenester på tvers av avdelinger og sektorer I/E Interne/eksterne samlinger 2011 Egne midler/ statstilskudd MK Tjenesteenhetsledere og avdelingsleder 12 Samfunnsmedisin og folkehelse Aktuelle fagtjenester I/E Halvdagskurs/møte 2011 Egne midler/tilskudd Avdleder og kommuneoverlege 13 Temadager HUNT Ledere og aktuelle fagtjenester I/E Dagseminar 2011 Egne midler /tilskudd Avdleder og enhetsledere 14 Lederutdanning/lederutvikling; utvsamtaler, konflikthåndtering, kontraktskriving og forhandlinger Ledere I/E Seminar 2011 Tilskudd Avdleder og enhetsledere

22 TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 3310 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marianne Vollen Tjenestens strategiske satsningsområder i 2011: God kvalitet på tjenestene til våre brukere. God kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø, kommunikasjon og samhandling internt i enheten, med interne og eksterne samarbeisapartnere Arbeide for å få fagsystemene våre ( PI, Hspro og Profil) er godt innarbeidet. Få til system/ tiltak for brukertilbakemeldinger. Videreutvikle individ rettet arbeid. Høy kompetanse og gode utredningsverktøy. Videreutvikle systemretta arbeid i skolene. Skolemiljøutvikling/ LP modellen. Delta i Modelkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/eller foreldre med rusproblemer 0-6 år. Satse på helsestasjonen som ressurssenter spesielt mot de minste barna. Utvikle skolehelsetjenesten med vektlegging på barneskoletrinnet. Utvikle Familiens Hus som en samhandlingsarena for alle hjelpe- og støtte tjenester til barn og deres familier. Prosjekt i samarbeid med Rbup. Videreutvikle Familiesenteret med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing Videreutvikle habiliteringsfeltet med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing Videreutvikle ansvarsgrupper og Individuellplan som tilbud til brukerne og som et arbeidsredskap for oss som fagutøvere. Videreutvikle jordmorsamarbeid med Helseforetaket Videreutvikle PPT som en faglig støtte for barnehager og skoler i individ - og systemnivå. Hovedmål for avdelingen/tjenesten i 2011: Kommunens helsetjenester skal bidra til at brukere oppnår størst mulig grad av egenomsorg Godt tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning

23 Svangerskapsomsorgen Alle gravide skal ha tilbud om en god svangerskapsomsorg, ut fra sin situasjon og behov. Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal fremme god helse blant barn og unge. Familiesenteret Støtte og styrke foreldrene /omsorgspersonene i deres omsorg og oppdragerrolle. Bidra til tidlig oppdaging av avvik og tidlig intervenering. Tverrfaglig innsats tidlig. Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge: Tjenesten skal bidra til at barn med behov kommer tidlig i habilitering. Tjenesten skal fremme god sansemotorisk utvikling, bevegelsesglede for å forebygge belastningslidelser og stimulere psykososial læring og trygghet Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT skal utrede og. utarbeide sakkyndige vurderinger for barn, unge og voksne der loven krever det. PPT skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. Åpen barnehage Skal bidra til å stimulere barn i samspill med sine omsorgspersoner og andre barn, nettverkbygging rundt småbarn og deres familier Bidra til økt aktivitet med naturen som tomleplass, Barnas turlag. Homestart Hjelpe familier med små barn som har det vanskelig, gjennom frivillig innsats i familien.

24 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE I ÅR 2011 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Samspill barn og foreldre, samspillsobservasjoner, tilknytning 2 IKT generelt og eget fagprogram PPI, Hspro, Profil. Telemedisin Powerpoint/ presentasjonsteknikk Alle i enheten, førskolelærere, jordmødre/ leger på helsestasjonen/ fastleger Alle ansatte i enheten Spesielt superbrukerne av fagprogrammene I Fagdag 2011 Modellkommune forsøk midler I Eksterne/inter ne kurs Enhetsleder, Koordinator for Modellkommune forsøket, R-Bup Enhetsleder/ fagkoordinatorene 3 Tverrfaglig samarbeid. Arbeidsmiljø, Habilitering, IP ansvarsgrupper, psykisk helsearbeid, Medarbeidere i egen enhet/avdeling, samt naturlige samarbeidspartnere E/I Eksterne/inter ne kurs Habiliteringsgr ppa Enhetsleder/ fagkoordinatorene, drar inn andre enhetsledere der det er naturlig 4 Møteledelse Presentasjonsteknikk 5 Psykisk helse: Barn og unges psykiske helse. Barn av psykisk syke og foreldre med rus. Barn/ unges psyk. Helse Medarbeidere i egen enhet/avdeling, samt naturlige samarbeidspartnere Ansatte som arbeider med barn og unge og deres familier. I Interne kurs Enhetsleder/ fagkoordinatorene I /E BAP, samarb. med barnevern/ PPT Div. fagkurs Modellkommun eprosjektet 2011 Fylkesmannen støtte til utdanning. Eget budsjett, Søkes eksterne midler. Midler til Modellkommune forsøket Enhetsleder i samarbeid med enhetsledere for barnevern, avd.barnehage/skole, Fylkesmannen, BUP, R- Bup

25 6 Kommunikasjon Veiledningsmetodikk/kollegaveiledning. Foreldreveiledning/ foreldresamtaler/ familiefokus Metodikk anvendbar på klassemiljø/skolemiljø/barnehagemiljø Alle medarbeidere i enheten I/E Eksterne/inter ne kurs/ veiledningsgrupper 2011 Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator 8 Familiens hus Alle medarbeidere I/E Plandager, kurs Enhetsleder 9 Familieterapi En medarbeider i enheten E Eksterne opplæring/ HINT/HIST / midler fra Fylkesmannen Enhetsleder, utdanningsinstitusjoner 10 KArtleggingsverktøy til bruk i de ulike tjenestene Alle i de ulike tjenestene E Rbup midler fra modellkommuneforsøket Enhetsleder i samarbeid med Modellkommuneforsøket 11 Etter- og videreutdanning Spesialisering/faglig løft Alle faggrupper E Eksterne kurs NTNU, Tjenesteenhetsleder, NTNU; HISR; HINT 12 Vold i familien/ nære relasjoner Alle faggrupper E Eksterne kurs Enhetsleder/fagkoordin ator 13 Overvekt /fedme - Helsesøstre, fysioterapeuter, Familiesenteret I/E Internt og eksternt Enhetsleder/fagkoordin ator/ansatte 1 Kvalitetsutvikling av PPT. Gjeldende lover, læreplaner og forskrifter. *Kunnskapsløftet Alle ansatte i PPT E 2011 Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator

26 2 Kvalitet i saksbehandlingen og forvaltningsprosedyrer i spesislundervisningen 3 Kompetanseheving innen psykososiale vansker, sammensatte og spesifikke lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, prematurproblematikk, hørselsproblematikk og språkvansker. Helhetlig tenkning ift. familier. 4 Heve kompetansen på kartlegging/utviklingsscreening v/dat-kon,, WISC-IV, LOGOS, Dyskalkuli Alle ansatte i PPT E Oppfølging av start nov.2007 Medarbeidere i PPT I/E Eksterne/inter ne kurs Medarbeidere i PPT I/E Eksterne/inter ne kurs 2011 Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator 2011 Im.*** Midler fra Avd. for skole Enhetsleder/ fagkoordinator , Tjenesteenhetsleder, samarbeid med ledere i andre kommuner 5 LP-Modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Leksolog/ ped.psyk.rådgivere I/E Eksterne/inter ne kurs 2011 Interne midler Midler fra avd. for skole Enhetsleder/ fagkoordinator 6 Kompetanse ift. hjelpetiltak til flyktninger/asylsøkere og flerkulturelle. Minoritetspråklige, Psykisk helse/ traumer, kjønnslemlestelse 7 Etter- og videreutdanning Hørselstap -utvikling og rehabilitering av talespråk Medarbeidere i PPT Helsesøster, Familiesenteret, helsesøster i flyktninger og Asylsøkere Logoped/ spesialpedagog I/E Eksterne/inter ne kurs , Tjenesteenhetsleder samarbeid Flyktningetjenesten E Eksterne kurs Tjenesteenhetsleder og kursdeltaker 1 ICF Fysio/ ergo I Intern fagdag Enhetsleder og gr.koo.

27 2 Barne-ergoterapi Nevrologi, Ortopedi, Psykiatri Finmotorikk /skrivedans 3 Barnefysioterapi- Nevrologi, Ortopedi, Psykiatri Treningslære Ergo E Fagkurs NETF Fysio E Fagkurs NFF 4 Hjelpemiddelformidling mht bolig og bil. (Lovverk og rutiner) 1 EPDS opplæring og veiledning Helsesøstre / jordmødre/ leger på helsestasjonen/ fastleger 2 Nyfødt medisin, oppfølging av premature 3 Ungdom : seksualitet, samliv, kropp, mestring, kommunikasjon, gruppedynamikk Fys/ergo E Fagkurs Enhetsleder/ fagkoordinator/ hjelpemidelsentralen Helsesøstre/ jordmor /fysio/ergo/ PPT Helsesøstre / Ped.psyk.rådgiver/ sosialpedagog 4 Utenlandsvaksinering Helsesøstre på vaksinasjonskontoret 5 Fagtema relatert til helsestasjon/ skole-helsetjenesten, Smittevern I Veiledningsdager av BUP 2011 Modellkommune prosjekt midler Sykehuset Levanger, prosjekt Enhetsleder, Koordinator for Modellkommune prosjektet, R-Bup E Fagkurs 2011 Enhetsleder/Sykehuset Levanger Kurs arr av R-Bup E Div. fagkurs Fagkoordinaror og Enhetsleder E Fagkurs Helsesøstre E Hospisering/ fagkurs 2011 Eget budsjett / ekstern dekning Enhetsleder, ulike kursaktører, Helse foretaket, 1 Homestart - videreutvikling Homestart koordinator E Eksterne dager Enhetsleder og Homestart koordinator

28 TJENESTEENHET Avlastning barn og unge KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2011 ANSVAR: 3320 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marte Haugland Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2011: Lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø Kompetanseheving innen kommunikasjon knyttet opp mot brukerne Kompetanseheving innen helse og ernæring Kompetanseheving i forhold til den enkelte brukers behov Få fagsystemene våre godt innarbeidet Bedre samhandlingen mellom enhetene for å sikre best og riktige tjenester Hovedmål for tjenesteenheten i 2011: Tjenesten skal gi avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal gi mulighet for å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter. Dette må organiseres slik at vedkommende fortsatt kan gi tilfredsstillende omsorg Tjenesten skal gi trygghet og kontinuitet. Det er viktig at avlastningstiltaket er tilpasset den enkelte klients behov og blir vellykket, slik at den daglige omsorgsyters problemer ikke blir forsterket. Avlastningstiltak skal være preget av høy faglig kvalitet, der brukermedvirkning og helhetstenkning skal stå sentralt.

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

www.steinkjer.kommune.no

www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no Bi st and og om sorg Bi st and og om sorg Brannvern og byggesak H el se og rehabi l i t e ring H el se og rehabi l i t eri ng Kom m u nal t ek ni ske tje ne ste r Kom m u nal t

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 Vedlegg driftsenhetenes mål 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Adm- og informasjonsavdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: HR-avdelingen...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 4 02 INFORMASJON OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 9 04 HELSE, BARN OG UNGE... 12 05 BARNEVERN... 17 06 KULTURENHETEN... 20 09 ORGANISASJON OG IKT... 26 10 ØSTRE

Detaljer

BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD. Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139682/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146

BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD. Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139682/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146 FREDRIKSTAD KOMMUNE BOVEILEDNINGSTJENESTEN SYD Saksnr.: 2011/20296 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 139682/2011 Dato: 05.12.2011 Gradering: Klassering: 146 Til: Fra: Brita Brynildsrud Virksomhetsplan 2012-2015

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer