Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole KRETIVETRINDELAG. )jç. Årsrapport for Meldal videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole KRETIVETRINDELAG. )jç. Årsrapport for 2010 - Meldal videregående skole"

Transkript

1 )jç Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole KRETIVETRINDELAG Årsrapport for 21 - Meldal videregående skole Utarbeidet av rektor øyvind Togstad, Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap 21, personalundersøkelsen per , elevundersøkelsen per og lærerundersøkelsen per 3.5.1, samt notater og interne rapporter. 2 Rapport 2.1 Status Skolen har i 21 gjennomfbrt opplæring og andre oppgaver som forutsatt i fylkespian og budsjett. Undervisningskjøkkenet er totalrehabilitert og fremstår i dag som et meget velegnet undervisningskjøkken. Det er stor aktivitet innen både ORME ressurs- og fagskole, samt Studiesenteret. Skolen har på eget initiativ gjennomført kurs innen vurdering for pedagogisk personale, kurset ble avsluttet medio desember 21. Personalet har gitt meget gode tilbakemeldinger på kursinnhold og gjennomfi3ring Elever/kunde/bruker De pålagte brukerundersøkelsene er gjennomført. Fortsatt bemerker både ansatte og elever at det er veldig mange undersøkelser som må gjennomres og at hver enkelt undersøkelse består av for mange spørsmål. Slike opplevelser kan fi3re til lav svarprosent, at svarene blir gitt uten gjennomtenking og at feilkildene blir store. Andre typer undersøkelser kan gi minst like godt tiltaksgrunnlag for utvikling av våre tjenester, men gir kanskje ikke samme mulighet for å rangere skolene innbyrdes. Som eksempel kan nevnes; Rektor gjennomfrrer to samtaler for året med to representanter fra hver klasse (elevtillitsvalgt og elevverneombud) Kontaktlærere har samtale med elev og med foresatte. Bedrifter som er aktuelle som lærebedrifter benyttes i faget Prosjekt til fordypning. Kontaktlærer eller en annen lærer besøker bedriftene. Der blir både elever og selve opplegget systematisk evaluert gjennom tett kontakt mellom næringsliv og skole. En del av skolens lærere er engasjert av opplæringskontor for kursing og oppfmging av lærlinger. I perioden til skoleslutt 21 sluttet totalt 23 elever. Av disse har 2 byttet skole, 3 har fatt arbeid, 2 har fatt fodslespermisjon eller annen permisjon, 2 har sluttet på grunn av sykdom. De resterende har sluttet på grunn av feilvalg, dårlig motivasjon og/eller stort fravær. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Postmottak: Bank: Løkkenveieri 117 Løkkenveien 117 Telefaks: Org.nr: Løkken Verk

2 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Regional utvikling Skolen har et tett samarbeid med Orkdal vgs, er medlem av Orkladal Nærmgsforenmg og deltar i en rekke tiltak med kommuner og bedrifter. Dette med sikte på en best mulig regional utvikling. Spesielt kan nevnes at Orkdal og Meldal vgs har felles ressurssenter og fagskole administrativt lagt til Meldal vgs, samt felles skoleutvalg. Skolen benytter arbeidslivet som alternativ opplæringsarena for de fleste elevene gjennom faget Prosjekt til fordypning. Det betyr at ca 3 elever har opplæring på en arbeidsplass i i til 6 uker i løpet av skoleåret. Det bidrar i stor grad til at de fleste av våre elever får læreplass i bedrifter etter endt skolegang. Videre kan nevnes at Meldal vgs har partnerskapsavtaler med ca 4 bedrifter og benytter svært mange av disse bedriftene i den praktiske opplæringen. Se for Øvrig vedlagte årsrapporter fra programområdene der oversilcter over samarbeidsbedrifter er opplistet. Gjennom Meldal Yrkesskoles Orklafond er skolen medeier i Midtnorsk Opplæring AS (MNO) og har representanter i styringsgrupper for fag som MNO dekker. Orklafondet er også medeier i Meldalshallen BA, der skolen for øvrig har styrerepresentant, samt at fondet også er aksjeeier i HMS-Tjenesten Orkladal. Meldal vgs har egen styrerepresentant i Orkladal Næringsforening. Næringsforeninga er sammen med skolen(e) ansvarlig for gjennomfringen av årlig yrkesmesse for ungdomsskoleelever, elever i videregående skole og andre interesserte. Videre har Meldal vgs også styrerepresentant i Orkladal bedriftsutvikling (OBU). Til slutt må nevnes at skolen har et meget tett samarbeid med Meldal kommune og nabokommunene. Bl.a har skolen en styrerepresentant og innehar en aktiv rolle i Meldal kommunes prosjekt Løft Meldal Opp og Fram Interne prosesser Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser tilfredsstillende resultater. Vi kan dokumentere at alle faste ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale og de aller fleste har tatt i mot tilbudet. Det er gjort endringer i ledelsesstruktur det siste året, der personal- og økonomiansvar er tydeliggjort i ny organisasjonspian. Resultatene viser ellers små endringer i forhold til tidligere år. Dato: Side 2 av 7

3 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole økonomi Skoleregnskapet for 21 viser overskudd, men målsettingen om å ta inn akkumulert underskudd fra tidligere år er ikke oppf lt. Alle tall i 1 kr. Ar Regnskap Budsjett Saldo Netto resultat Fra tidligere år Regnskapet viser et akkumulert overskudd på kroner 333.,-. Sko1en Regnskap Budsjett Avvik Lønn Driftsutgifter l 641 Overføringer Avgifter, undersk. Forrige år Finansutgifter 2-2 Avskr, renter, tap Driftsutgifter Sgsinntekter Overføringer Overføringer -2-2 Inntekter Arsresultat Lønnsregnskapet er ikke i balanse. Dette skyldes i stor grad at bemanning foreløpig ikke er nok tilpasset den reduksjon av elevplasser og reduksjon av ressurser til spesialpedagogiske tiltak som ble foretatt før skoleåret 21/211. I tillegg er det brukt en del penger i forbindelse med rehabilitering av nytt undervisningskjøkken. Forhåpentligvis vil mesteparten av disse kostnadene bli refundert til skolen i løpet av 211. Dato: Side 3 av 7

4 )riftsinntekter )riftsutgifr Brutto driftsresultat \nsvar 22371, hovedskolen Regùskap Budsjett Tjenester Regnskap Hele Avvik 21 Alle talli l(x)kr Dato: js Resultat (3+4) : I 4 22 I -851 Alle tall il kr 4. Intern finansresultat Sum internefinansinntekter Sum internefinansutgifier Avsetning til fond - Overføring til kapital rsk - Bruk av likviditetsreserve - Interne finansfransaksj. Regnskap Hele 21 Bruk av tidligere overskudd - Brukavfond - nansinntekter/utg1fter 29 Regnslap Budsjett Àv1iE Alle tall iio(x)kr [ Netto driftsresultat (1+2) I I I 4 22 I -851 I Alle tall il kr UtIn!løy salg av aksj./arïlel - Renteutgifter 2-2 Renteinntekter - Avdrag - 2.E1&erntfinanstrCStdtd ,ansinntekt&Utgifler 29 Regnskap Budsjett Avvik Eksterne hanstransaksj. Regnskap Hele 21 Alle tall i 1(X) kr Meldal videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Side 4 av 7

5 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole ORME fagskole viser et overskudd, men strukturen på denne opplærmga må ses over en periode på 3 år, da kostnadene øker mot slutten av studietiden. Mesteparten av overskuddet er avsatt til kompteanseheving av pedagogisk personale, samt at det i kommende periode er behov for betydelige investeringer i nytt undervisningsutstyr. Alle talli 1kr ORME fagskde Regnskap Budsjett Awik Lønn Dnftsutgifter Overføringer Avgifter, undersk. Forrige år 131 I 764 i 633 Dnftsutgifter Sgsinntekter Overføringer Inntekter Arsresultat ORME ressurs- og fagskole har betalt noe for leie av rom ved Orkdal vgs og Meldal vgs. ORME-ressurs har gjennomført et drifisår med aktivitet på det jevne. Utsiktene for ressursenteret er meget positive, det er forventet stor kursaktivitet kommende periode. Viser for øvrig til egen vedlagt rapport for ORME fagskole og ORME ressurs. Alle talli 1kr ORME ressurs Regnskap Budsjett Awik Lønn Dnftsutgifter Overføringer Avgifter, undersk. Forrige år Avskr, renter, tap Driftsutgifter Sgsm ntekter Overføringer Overføringer 3 Inntekter ArsresuIt Dato: Side 5 av 7

6 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Kantina greide ikke å drive i balanse i 21. Oppsamlet underskudd fra tidligere år bidrar til at situasjonen for kantina er forverret, selv om innstramningstiltak ble iverksatt høsten 21. Ytterligere tiltak vil bli iverksatt i 211. Alletalli 1kr Kantina Regnskap Budsjett Awik Len n Dnftsutg ift Overføringer Avgifter, undersk. Forriae år Diftsutg ifter Sgsin ntekter Overføringer Inntekter Arsresultat i_ Dato: Side 6 av 7

7 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Medarbeidere, lærmg og fornyelse Sykefraværet er omtrent på fylkessnittet. Skolen har en svært stabil arbeidsstokk. Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte og de alle fleste gir uttrykk for stor trivsel. Vi legger opp til at utviklingssamtalen gjennomføres på en slik måte at det som kommer fram i samtalen er grunnlag for tiltak, både kollektive tiltak og individuelle. 2.2 Resultatvurdering Ambisjonen om å dekke inn opparbeidet underskudd er ikke nådd. Det er gjort store bemanningsreduksjoner høsten 21 og helårsvirkningen av dette vil først komme fram i løpet av 211. Reduksjon av bemanning er krevende og vil nok påvirke organisasjonen i en tid framover. 3 Utfordringer i framover Skolen vil fà betydelige utfordringer i de nærmeste årene. Det er stor vekst innen voksenopplæring og fagskole med ansettelse av flere nye medarbeidere. Samtidig reduserer vi bemanningen iht tilbudstilpasningen innen vidergående opplæring. Dette gir personalmessige utfordringer med overtallighet, samtidig som skolen må ha flere medarbeidere. Vi prøver imidlertid å gjøre dette så rasjonelt og fleksibelt som mulig ved å motivere til etter- og videreutdanning. Liste over vedlegg: 1 STFK sjekkliste lov og forskrift skole 2 Enhetsieders bekreftelse av gjennomførte aktiviteter/tiltak 3 Årsrapport BMS 4 Årsrapport HMS 21 5 Årsrapporter 21 fra teamene inkl. oversikter over bedrifter 6 Årsrapport 21 ORME Dato: Side 7 av 7

8 Rapportering om oppfolging av opplæringslovens og opplæringsforskriftens bestemmelser STFKs sjekklister for skolene. Vedle til årsrapporten for 21 Jfr. opplæringslovens 13-1 og Kvalitetshåndboka for videregående opplæring, s i opplæringsloven krever et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriften blir oppfylt. Sjekklista er et nødvendig element i dette system. Den er nærmere beskrevet i Kvalitetshåndboka s. 18. Kvalitetshåndboka og sjekidista fmnes elektronisk i ESK. 1. Enhetsieder gjennomgår de følgende sjelcklistene for opplæringsloveri og -forskriften i møte med sitt lederteam. De skal gjennomgås og fylles ut på kapittel-nivå (hvite rader). Bruk også paragraf-nivået (grå rader) der det er nødvendig. 2. I kolonnen ANSVAR føres enhetens interne ansvarsfordeling for oppfylling av lovens/forskriftens ulike bestemme1ser/. Hvis NEI i kolonnen OPPFYLT, kommenteres dette i kolonnen MERKNA]) 3. Enhetsleder signerer sj ekidiste-dukumentet og legger det ved årsrapport for Sjekkliste for oppfolging av opplæringslovens bestemmelser OPPLÆRINGSLOVENS BESTEMMELSER ANSVAR: OPP- MERKNAD: OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: FYLT: Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring mm Formålet med opplæringa Rektor 1-3. Tilpassa opplæring Rektor Kapittel 3. Vidaregåande opplæring Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Rektor Innhald og vurdering i den vidaregåandeopplæringa Rektor & 3-6. Oppfølgingstenesta Rektor Ordensreglement og liknande Rektor 3-8. Bortvising og tap av rettar Rektor 3-9. Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen Rektor Særskild språkopplæring for elevar frå språklege Rektor minoritetar Kapittel 5. Spesialundervisning Rett til spesialundervisning Rektor Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om Rektor spesialundervisning Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa Rektor Kapittel 8. Organisering av undervisninga Skolen Rektor Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper Rektor Kapittel 9. Leling, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen 9-1. Leiing Rektor Rådgiving og skolebibliotek Rektor Utstyr Rektor Lærebøker og andre læremiddel Rektor Skoleanlegga Rektor 9-6. Om reklame i skolen Rektor Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljo 4 9a-1. Generelle krav Rektor 4 9a-2. Det 1 siske miljøet Rektor 4 9a-3. Det psykososiale miljøet Rektor

9 Ot ni -I to,.. o. I,- -.- t_ ç_ ç_ ç_ t_ ç ç_ ç_ ç t_ CD o, CID:;; 9 z c... z IQ <. fl z. < -t -t o rn D.. -t 2 -t z a t, ) pj Q Q D Z :z E - 5_ I. fl. i. 9 I E i ç.j.. I z I. a 2-3 ffi o. 2 2 fl fl fl tji i, z F fl 1 z fl -I fl 1 fl E. - Ut D. Ooo Ut. _ EcD I 2 $ < o<- z S. 2.. <Cfl. z.. fl i, (DCDCDCD(D OCD(DCD(D m-- =ç-, (i) 1 -, fl fl 1 1 fl t fl -I fl t fl fl z - -, ,_ pç- - ç- - - p td) t.-,- -,- t_ - t- t_ ,- t- t I :1 i

10 3-17. Sluttvurdering i fag Rektor Standpunktkarakterar i fag Rektor Standpunktkarakterar i orden og i åtferd Rektor IV. Fritak frå vurdering 3-2. Fritak frå vurdering med karakter for elevar med Rektor individuell opplæringsplan Fritak frå vurdering med karakter i skrifileg sidetnål Rektor Fritak frå vurdering med karakter i den praktiske delen av Rektor faget kroppsøving i vidaregåande opplæring Fritak frå eksamen Rektor V. Eksamen Generelle føresegner Rektor * Melding av elevar til eksamen Rektor Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande Rektor opplæring Sentralt gitt eksamen Rektor 3-3. Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Rektor Hjelpemiddel til eksamen Rektor Særskild tilrettelegging av eksamen Rektor Særskild eksamen for elevar i vidaregåande opplæring Rektor Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring Rektor Utsett eksamen for elevar og privatistar i vidaregåande Rektor opplæring Bortvising frå eksamen Rektor Ånnullering av eksamen Rektor VI. Dokumentasion Rett til dokumentasjon Rektor Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær Rektor Særskilt om retten til dokumentasion av vidaregåande opplæring Vitnemål i vidaregåande opplæring Rektor Førstegongsvitnemål Rektor Unntak for elevar og lærlingar frå vilkåra for å få vitnemål Rektor i yrkesfaglege utdanningsprogram Kompetansebevis Rektor Føring av karakterar i fag på vitnemål og kompetansebevis Rektor Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Rektor Kapittel 5. Klage på vurdering 5-1. Kva det kan klagast på Rektor 5-2. Kven som kan klage Rektor 5-3. Avgjerd i klagesaka Rektor 5-4. Saksgangen ved klage Rektor 5-5. Klagefristar Rektor 5-6. Formkrav Rektor 5-7. Rett til grunngiving Rektor 5-8. Rett til å gjere seg kjend med sitt eige svar og eventuelle Rektor retningslinjer for sensorar ved skrifileg eksamen 5-9. Klage på karakter til skrifileg eksamen. Klageinstans og Rektor klagebehandling. Oppbevaring av eksamenssvar ved skriffleg eksamen 5-1. Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og Rektor klagebehandling 5-I 1. Klage på eksamensresultat ved andre, ikkje-skriftlege Rektor eksamenar i vidaregåande opplæring Klage på standpunktkarakter. Klageinstans og Rektor klagebehandling Klage på karakter i orden og i åtferd. Klageinstans og Rektor klagebehandling Kapittel 12. Tryggleik for elevane

11 12-1. Tryggleik for elevane Rektor Kapittel 13. Oppfolgingstenesta i vidaregåande opplæring Formål Rektor Målgrüppe Rektor Oppgåver Rektor Samarbeid og samordning Rektor Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling Krav til pedagogisk kompetanse Rektor Krav for tilsetjing i den vidaregåande skolen Rektor Krav for tilsetjing som morsmålslærar for elevar frå Rektor språklege minoritetar Tilsetjingpå vilkår Rektor Krav til godkjenning før tilsetjing av lærarar med Rektor utdanning og praksis frå andre land Søknad om godkjenning frå personar med utdanning og Rektor praksis frå andre land og handsaming av slike søknadar Særlege vilkår for å t godkjenning for tilsetjing som lærer Rektor for statsborgarar frå EøS-land og frå Sveits Tidlegare godkjend utdanning og overgangsordningar Rektor Stillingstitlar Rektor Kapittel 15. Krav om politiattest ved tilsetj ing i grunnskolen, skolefritidsordninga og den vidaregåande skolen 15 1 Generelt Rektor 15 2 Innhaldeti politiattesten Rektor Framgangsmåte Rektor Behandling av politiattest Rektor Teieplikt Rektor Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek 21 1 Tilgang til skolebibliotek Rektor Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving Sosialpedagogisk rådgiving Rektor Utdannings- og yrkesrådgiving Rektor Skole: Meldal videregående skole Dato og rektors underskrift:

12 ENETSLEDERS ÆKREFTELSE AV GJENNOMFØRTE ÅKTOVDTETERITDLTAK Til: fylkesrådmannen Fra: Øyvind Togstad Dato: Som leder for ovennevnte enhet er jeg ansvarlig for og bekrefter at følgende aktiviteter/tiltak er gjennomført og fungerer som forutsatt. Aktivitet/tiltak Nei Hvis nei, begrunn Jeg er godt kjent med de forventninger som stilles til meg som enhetsieder. Jeg er godt kjent med mitt ansvar i hht. plan for intern kontroll og styring. Jeg er godt kjent med disse styrende dokumenter (reglementer/retningslinjer ol): > AKAN-arbeidet > Anvisning > Arbeidsreglement > Attestasjon BMS-håndbok > Budsjettendringer > Etisk reglement > Fordeling ansvar og myndighet > Fullført saksbehandling > Fylkespian i

13 Aktivitet/tiltak Nei Hvis nei, begrunn > Godtgjørelse reisetid > Inkluderende arbeidsliv. > Innkjøpsstrategi > Intern kontroll og styring > Leasmg > Overtallighet Nei Har ikke vært relevant > Rammeplan HMS > Reisepolicy > Strategiplan Tilsettinger Virkemidler ved omstilling Håndbok i informasjonssilckerhet i STFK Kvalitetssystemplan for videregående opplæring Jeg har gjort mine medarbeidere kjent med Plan for intern kontroll og styring og de styrende dokumenter. Min enhet har iverksatt nødvendige tiltak i forhold til system for intern kontroll. De vesentligste rutiner innen mitt ansvarsområde er dokumenterte, kjente og ajour. Det er utarbeidet kompetanseplan i min enhet. Mine medarbeidere kjenner virksomhetens/enhetens styringskort. Jeg har i løpet av de siste 12 måneder gjennomført samtaler med alle mine medarbeidere der arbeidsreglement og de etiske retningslinjer har vært tema. 2

14 Aktivitet/tiltak Nei Hvis nei, begrunn Jeg har sørget for at egne medarbeidere kjenner gjeldende regler for bruk av STFKs IKT-løsnmg, samt ser etter at det tekniske utstyret ikke benyttes til annet enn det som er tillatt. Jeg har de siste 12 måneder gått igjennom og sett etter at egne medarbeidere ikke har andre tilganger og autorisasjoner enn de som er nødvendige for deres funksjon og ansvar. Jeg har løpende endret/iernet tilganger og autorisasjoner for medarbeidere som har skiftet funksjon eller sluttet. Det er i løpet av de siste 12 måneder gjennomfirt vemerunder (samtale med verneombud) innenfor mitt ansvarsområde. Arbeidsmiljøundersøkelsen er analysert og gjennomgått på min enhet. Opplever du at det er balanse mellom forventningene og det handlingsrom du har som leder. Oppfyller du som enhetsleder dine forpliktelser i forhold til samarbeidsavtalen med Trygdeetatens arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag, om et mer inkluderende arbeidsliv. Behandlinger av personopplysninger i min enhet utøves iht. retningslinjer for Datatilsynet, og det er kjent hvem som er delegert ansvar for informasjonssikkerhet (lokal ISA) 3

15 , Pååtkni,% 4,3 - - Op1iin År: 21 Periode: jandes Enhet: M&d& vqs KSF 1 Målelndikator Mål Å opjlse :; 61.1 Motsoson % 3,8 3,5 3,75 R.uFIat VurderlnWTlltak B1.2 Trneul % 4,2 4,1 4, Mobbir% 4,5 o [ 5, 5, 4,51 Forsterke MOT Godt IringsmiIjø B1.4 Arbeidsro t 3. 14% 3.6 2, Bl.5 Fyoisklæringsrniljø % 3,3 2,6 3,5 B1.6 Frusror o #DIV(! 91.7 Skoleasbrstd lt.% #DIVIO1 ar ar ta 82.1 Elosmedsirloang. 25 3,6 2,9 2,82 Tdpaosut opplæring 82.2 Veiledning og ssrdering Ø 3,37 8% 3.4 3, Tfpos ng r B 3,4 31 % 3,7 3,5 3,65 4, Karaktenonitt matematikk st. 3,34 16% 3, Lærnqsatbylte 83.3 BooldOe fagbrov r.,% 81 VIOl Sør-Trøndeby Fylkeskommunes omdømme Gernonrefmarg flner5 år - Gjornofiorførte tiltak ford styrke STFK o onrdemme 81V/Ol JA 15% JA JA JA l 5k len skal sne es ro nemmiljøet Mot trio k s JA 15%.1 R21 lopi enng bednft s- JA J J S marbeid sk le rnf ro g tro og lv 822 Ungd nsbednft JA / J J c 823 Sennork d st I JA J J P irriovog på det yt mil R3 I å det ytre millo JA 11% Gode, tydelige og helhelligesysterner III Systemer.- 4, 76% 4,2 3,3 4,2 2.1 Am95rogdolegmaq m - 1%. 4,2 3,3 4,4 Klare anmaroforitokt Og oplonul delegeneig 122 Lederoutuhen øderkodm 86% 29% 1% 8% 96% 131 Motisosjon e 3,7 48% 4,2 3,3 3,7 Lemer/eleorebojon 2 Mobbhrg , Forsterke MOT 13.3 Eleumneduinlo*mg - 3,1 26 $ 3,6 2,8 3,1 134 Veiledning og 95rdering 3,8 57 $ ,8 arn55 mmi Hun I Anuluregnokap n. 851 I 183 Eff kl g nest produksjon 21 Kostnod pr bo % #VERDI L sgj 4, Godt og okim lederskap på alle uk LI.1 Lederskapet u 3,8 57$ 4,2 3,3 3,8 LI 2 Tydelig ledelse /. 36 % I L21 Sykefrauner - 39% I p4 52% 6% 64% E G dl fy tok g tn I mnteok tg L22 p ykoso ot rb millø. 1% Fysisk arb.miljø 3,6 4,2 3,9 4,4 Arbnidsrom for herere? L24 fås Opplestsmg - 1% 1d% 1% % 1% Sonnhandhng,rnedsmrkniogog mnedbostmnonnlse L31 Medbestemnwnelse 42 io% 4, L32 Kolegolt samarbeid 4 74% 4, I L4la Fuglig rdfordring i. 4,4 $1O % ,4 Anoatteo kompetanse L41b Læringogf gbgiiåk6og O% L4.2 D:gtol kompetanse 4, 52 % 4,2 3, 4,1 L4.3 Mebdmt etattsou. 42 1% 4,2 3,8 4,2 Korroventurer i forhold til brudd på lover og forukrifter:

16 I--Y Arsrapport for HMS-arbeidet 21 SkjeIn tsleder Antall ansatte: 79 Antall årsverk: 69 Antall ledere: 3 Antall verneombud: 4 Antall medlemmer.iskolensarbeidsmiljøgrupp tall avholdtemøteriarbeidsmi1jøgnppen:4 Overordnede mål for IIIVIS-arbeidet i STFK er: Sør-Trøndelag fylkeskommune skal arbeide for å oppfylle de krav som stilles i Forskrifi om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (forskrifter). sikre at virksomheten tar hensyn til det ytre miljø og drives på en måte som er forenlig med en bærekraftig utvikling utvikle en bedriftskultur der ledere og andre tilsatte tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet slik at ikke bare HMS-målsettingene blir oppfylt, men at det også foregår en kontinuerlig forbedring og utvikling. Skriv her hvordan enheten arbeider for å oppfylle disse målene: Detjobbes kontinuerligfor å sikre at Internkontrollforskrflen følges av alle ansatte og elever ved skolen. Det erogså i 21 foretatt en gjennomgang av skolens prosedyrer. Utfra dette arbeidet er enkelte prosedyrer justert/oppdatert. Innen områder det tidligere har manglet prosedyrer, er det nå utarbeidet gjeldende prosedyrer. I forbindelse med sikkerhetsopplæringenfor elever, som kjøres i oppstarten av hvert skoleår, foretas det risikovurderinger iforhold til bruk avfarlige maskiner. Stoffer som benyttes er lagt inn i STFK s elektroniske stoffkartotek. Alle skolens prosedyrer er lagt inn i ESK Meldal vgs ble godkjent som Miljøj5. rtårn-bedrfl i 22, deretter resertflsert i 25 og 28. Skolen rapporterer 1 gang pr. år (1april) til Stflelsen MiljøJj. rtårn etter oppsatte indikatorer. Skolen er også godkjent som Grønt Flagg bedrfl. Dette betyr at bærekraftig utvikling harfokus i hverdagen, bl.a gjennom skolens kildesorteringssystem. I tilknytning til denne godkjenningen er det også utarbeidet egen Miljøplan. Skolen har bygd et eget byggfor søppeldeponering. Tiltakfor ansatte når det gjelderfjsisk aktivitet: Avsatt arbeidstid tilfjsisk aktivitet, avtalt i arbeidstidsavtale Leie av Idrettshall Leie av svømmehall Bowling 1. HMS-kompetanse a Har alle ledere verneombud og AMU/AMG medlemmer gjennomrt grunnopplærmg i (antall) Nei(antall) arbeidsmiljø 2 7

17 Årsmelding 21 for Elektro Elektro ved Meldal vgs. kan i 21 vise til et meget godt samarbeid med lokalt næringsliv. Videre så er det etablert et meget godt samarbeid med Midtnorsk Opplæring. Her kan nevnes våre prøvestasjoner til fagprøver i elektrofagene. Den siste bestillingen kom på prøvestasjon for a utomasjonsfaget. Ellers er flere av våre elektrolærere engasjert i undervisning og som rettelærere for restteorien på bedriftsopplæringen i en del elektrofag. Det kan også nevnes at en del elektrolærere underviser på en rekke kurs for Orme Ressurs. Prosjekt til fordypning er et fag hvor skolen samarbeider godt med lokalt næringsliv. Alle elevene på Vg2 og Vg3 får flere uker med opplæring ut i bedrift. Det siste store samarbeidsprosjektet var at flere av våre elever gikk inn i produksjonen ved Simpro, for å hjelpe bedriften med å få levert en ordre til avtalt tid. Når det gjelder Vgl elevene så har vi valgt å trekke en del bedrifter inn i skolen for å gi elevene ei yrkesorientering. Dette er etter anbefaling fra næringslivet. Det kan også nevnes at nettverket for elektrofagene i Sør-Trøndelag Fylkeskommune er lagt til Meldal vgs. Meldal vgs er i tillegg representert med en lærer i det nasjonale fagrådet for elektrofag. Arild Skjølsvold (sign.) Teamkoordinator Elektro.

18 Bedrifter som EL benyttet i 21; Bedrift Adresse Bedrift Adresse YIT, Orkanger Grønøra, Orkanger Argon Elektro A/S Skippergt. 11 Orkdal Telesenter GrØnØra, Orkanger Hemne Kraftiag Kyrksæterøra Relacom Orkanger Belsvik Elektro Kyrksæterøra Buvik Systemservise Buvika Elteam A/S Tegelverket 1 Orkdal Installasjon AS Orkanger Børsa Elektro Børsa El-KontaktAS Fannrem Statoil Tjeldbergodden El-Vis ANS Orkanger BrederoShaw Trondheim El-Co Rindal Simpro Løkken Verk Kvatro as Orkanger Orkel Orkdal Eipro IndustrierA/S Lensvik Euronics Løkken Verk Elsøk as Rønningsbakken 57 Tr.h Washington Milis Gjølme Vintervoll Trondheim Elkem Thamshavn Orkanger TrønderEnergi Grønøra KVO Berkåk Trondheim Lyd Trondheim Kvikne og Rennebu Kraftlag Berkåk Lyd og Tele Systemer Trondheim Bravida Trondheim Emma EDB Trondheim Statkraft Trondheim Atea Trondheim Teksal Midt Norge Trondheim Elseko Orkanger Svorka Energi Trondheim Bravida Tr.heim Adressa Trykk Trondheim SØnnico Tr.heim GjØnes mek. Fannrem Siemens Trondheim Johnson Controlis Trondheim Orkdal Energi AS Fannrem NOCA Trondheim Holla Smeitverk Kyrksæterøra Exigo Orkanger Carleif Elektro Bromstadv

19 Årsmelding 21 for MK og DH Enheten benytter lokalt næringsliv bla til elevutplassering. I tillegg tar skolen en del oppdrag for lokalt næringsliv. Her kan nevnes produksjon av messeavis i forbindelse med den årlige Yrkesmessa. Samarbeidspartnere i 21 for programområdene; Vgl, Vg2 og Vg3 Medier og kommunikasjon Vgl Design og Håndverk Medier og kommunikasjon: Orkladal næringsforening Avisa Sør-Trøndelag Gammaglimt v/christian Falch Navigator reklamebyrå Prosit design og kommunikasjon Design og Håndverk: Salong Elvinda Nikita Hair Orkanger Agape brudesalong AS Klipperiet avd. Orkanger Kløpper n Orkdal Blomster Trøndelag teater Fossline Foss snekkeri, Kjøkkenavdelingen Audun BjØrnås (sign.) Teamkoordinator MK, AA og DH

20 Årsmelding 21 Programområdene HS og RM Restaurant og matfag (RM) Året 21 har vært et gledelig år for RM. Nytt kjøkken sto nemlig ferdig oktober 21. Det ble kjempefint! Første halvår av 21 hadde RM kjøkkenpraksisen sin på Orkla Gjestebolig. Dette samarbeidet har fungert utmerket. Når det gjelder samarbeidet med andre bedrifter, er dette også fruktbart. Nytt i år er opprettelse av Vg3-tilbud. Disse elevene er for det meste i bedrift, men de er i tillegg innom skolen med jevne mellomrom. Vi er heldige som har så positive og engasjerte bedriftsledere i distriktet. De stiller opp, tar imot elevene våre og tar utfordringene på strak arm. Våren 21 dro Vg2 klassen på tur til Nice. Dette fikk vi til delvis for god jobbing på Vg2, men også en betydelig innsats på Vgl. Utenlandsturene på Vg2 er blitt en tradisjon, mens Vgl tar seg en kortere tur innenlands (ev et arrangement de ønsker å være med på). Høsten 21 hadde RM (som resten av skolen) besøk av elever fra ungdomsskolen (hospite ring). Dette ble svært vellykket med mange gode tilbakemeldinger og flere som sa de ønsket å søke RM. Fagnettverket på RM gjør en strålende jobb. De har hatt mange interessante møter og det siste møtet som var på Frøya ble spesielt vellykket og lærerikt. Foruten disse fagnettverksdagene, har også karrieredag på Byåsen vgs for Vgl vært et høydepunkt. I høst fikk begge klassene på RM et stort oppdrag med å lage en spiselig julegave til de ansatte ved skolen. Dette ble en utfordrende, men spennende oppgave. Følgende samarbeidsbedrifter ble benyttet i 21 (Vgl og Vg2 RM): Meldal helsetun Orkdal helsetun Rossvollheimen (Skaun) Bårdshaug Herregård Boao Rindal Helsetun Domus kafè St. Olavs Hospital, Orkdal kjøkken Torshus folkehøgskole Orkla Gjestebolig Conditoriet OTI Cafe Corner Bergma fl nskroa

21 Helse og sosialfag (HS) På HS har vi hvert år flott samarbeid med mange ulike samarbeidsparnere. Først og fremst har vi elevene våre utplassert gjennom faget PTF gjennomsnittlig en dag i uka gjennom hele skoleåret. Her har vi god kommunikasjon med bedriftene og kommunene via telefon, besøk og div. skriv/brev vi sender på forhånd og som blir sendt med eleven første arbeidsdag. Denne tette kommunikasjonen er samarbeidspartene våre glade for, og de uttaler at de vet hva som kan forventes av elevene og hva de skal forholde seg til gjennom dette. Elevene starter med å søke på plass de ønsker å utplasseres til. Dette er ett samarbeid mellom PTF, programfag og norsk. Når de har vært ute en periode, leverer de en skriftlig dokumentasjon over de målene de har jobbet med i praksis og holder en muntlig presentasjon. Våre samarbeidspartnere på HS (Vgl og Vg2): Orkdal Helsetun Hjemmetjenesten i Orkdal (hjemmesykepleien, Elvepromenaden og Kongshaugen bofellesskap) Meldal Helsetun Hjemmetjenesten i Meldal (hjemmesykepleien, Solhagen og Grefstadtunet, Løvbytunet) Vitus Apotek, Orkdal Allianse Apotek, Orkdal Apoteki, Melhus Orkanger parfymeri Tannlegekontoret på Løkken Rindal barneskole BØrsa barnehage KløverlØkken barnehage MULB/SFO Storås barnehage Årlivoll skole Vormstad barnehage Grøtte barnehage GrØtte SFO/Skole Evjen barnehage Rianmyra barnehage Orkanger barneskole/sfo Gjølme barnehage Gjølme skole/sfo Buvik skole/sfo Cubus parfymeri (OTI sen teret)

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

Innholdsfortegnelse: ORME ressurs og fagskole

Innholdsfortegnelse: ORME ressurs og fagskole Årsmelding 2009 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 3 NAV-kvalifisering... 3 Helserelaterte opplæringstiltak... 4 Helsefagskole... 4 Fagskole i Rehabilitering...

Detaljer

Notat. Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole. Årsrapport Meldal videregående skole

Notat. Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole. Årsrapport Meldal videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Notat Til: Plan- og styringsavdelingen, Berit Johnsen Gausdal Fra: Nils Slupphaug, Meldal videregående skole E-post: nils.slupphaug@stfk.no Dato: 18.2.2009

Detaljer

Notat. Sør-Trøndelag fylkeskommune KPET1VETRINDELAG. Årsrapport OVGS. Årsrapport 2010

Notat. Sør-Trøndelag fylkeskommune KPET1VETRINDELAG. Årsrapport OVGS. Årsrapport 2010 Sør-Trøndelag fylkeskommune KPET1VETRINDELAG Notat Til: Fra: E-post: Dato: Kopi: Intern Kopi: Arkivsaknr.: Vedegg: Kristoffer Uppheim, Orkdal vidaregåande skole kristoffer.uppheimstfk.no 18.2.2011 201100288-15

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova HJEMRESSURSER TJENESTERHJELPLENKER OM KONTAKT SØK LOVDATAOSS Skriv ut Forskrift til opplæringslova DATO: FOR-2006-06-23-724 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) AVD/DIR: Opplæringsavd. PUBLISERT: I

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Orkladal Næringsforening (ONF); 3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse Årets konferanse arrangeres i samarbeid med

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 21.06. 2010 kl 8:30 Møtested: Meldal videregående skole Til behandling

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Møte i Felles Skoleutvalg for og onsdag 09.12.15 kl 8:30 Møtested: Orkdal vidaregåande skole Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter,

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Hjelpepleierutdanning komprimert over 2 år Hjelpepleier www.aftenskolen.no 1 AFTENSKOLEN Region 1 tilhører Høyres Studieforbund og er offentlig godkjent etter lov om voksenopplæring.

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2011 2013 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD...

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD... VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER... 2 1.1 Akershus fylkeskommune... 2 1.2 Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk... 2 2 RAMMEAVTALENS INNHOLD... 2 2.1 Innledning...

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner

Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner Tema Kontrollområde - opplæringsloven Forskrift til oppl Annet Et forsvalig system etter oppl 13-10 annet ledd skal omfatte: Rett til vidergående opplæring Rett til grunnskole

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Innsatsområder Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen. HMS-boka er en

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Møte i Skoleutvalget for og tirsdag 10. mars 2009 kl 9:30 Møtested: Orkdal videregående skole Til behandling sak 1 7/2009 Møtet er åpent og elever

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret 2014-2015 Søknadsfrist: 10. mars 2014 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avdelingsleder videregående avdeling, Postboks 350, 9171

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Oslo VO Sinsen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Oslo VO Sinsen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Oslo VO Sinsen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena»

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger Industrial Services Norway AS BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger gruppen En internasjonal service og engineerings leverandør Forretningsområder Industri Energi Bygg og Facility Infrastruktur

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september 10. trinn høsten 2016 Foreldremøte 6. september Saksliste Eksamen Vitnemål for grunnskolen Fravær (regler for fraværsføring) Standpunktkarakterer (vurderingsarbeid underveisvurdering, klagemulighet) Orden

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 06.03.2017) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF SØKNADSSKJEMA FOR FASTLANDSELEVER SKOLEÅRET 2013-2014 Søknadsfrist: 15.april 2013 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avd.leder VG, Postboks 350, 9171 Longyearbyen

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer