Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole KRETIVETRINDELAG. )jç. Årsrapport for Meldal videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole KRETIVETRINDELAG. )jç. Årsrapport for 2010 - Meldal videregående skole"

Transkript

1 )jç Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole KRETIVETRINDELAG Årsrapport for 21 - Meldal videregående skole Utarbeidet av rektor øyvind Togstad, Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap 21, personalundersøkelsen per , elevundersøkelsen per og lærerundersøkelsen per 3.5.1, samt notater og interne rapporter. 2 Rapport 2.1 Status Skolen har i 21 gjennomfbrt opplæring og andre oppgaver som forutsatt i fylkespian og budsjett. Undervisningskjøkkenet er totalrehabilitert og fremstår i dag som et meget velegnet undervisningskjøkken. Det er stor aktivitet innen både ORME ressurs- og fagskole, samt Studiesenteret. Skolen har på eget initiativ gjennomført kurs innen vurdering for pedagogisk personale, kurset ble avsluttet medio desember 21. Personalet har gitt meget gode tilbakemeldinger på kursinnhold og gjennomfi3ring Elever/kunde/bruker De pålagte brukerundersøkelsene er gjennomført. Fortsatt bemerker både ansatte og elever at det er veldig mange undersøkelser som må gjennomres og at hver enkelt undersøkelse består av for mange spørsmål. Slike opplevelser kan fi3re til lav svarprosent, at svarene blir gitt uten gjennomtenking og at feilkildene blir store. Andre typer undersøkelser kan gi minst like godt tiltaksgrunnlag for utvikling av våre tjenester, men gir kanskje ikke samme mulighet for å rangere skolene innbyrdes. Som eksempel kan nevnes; Rektor gjennomfrrer to samtaler for året med to representanter fra hver klasse (elevtillitsvalgt og elevverneombud) Kontaktlærere har samtale med elev og med foresatte. Bedrifter som er aktuelle som lærebedrifter benyttes i faget Prosjekt til fordypning. Kontaktlærer eller en annen lærer besøker bedriftene. Der blir både elever og selve opplegget systematisk evaluert gjennom tett kontakt mellom næringsliv og skole. En del av skolens lærere er engasjert av opplæringskontor for kursing og oppfmging av lærlinger. I perioden til skoleslutt 21 sluttet totalt 23 elever. Av disse har 2 byttet skole, 3 har fatt arbeid, 2 har fatt fodslespermisjon eller annen permisjon, 2 har sluttet på grunn av sykdom. De resterende har sluttet på grunn av feilvalg, dårlig motivasjon og/eller stort fravær. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Postmottak: Bank: Løkkenveieri 117 Løkkenveien 117 Telefaks: Org.nr: Løkken Verk

2 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Regional utvikling Skolen har et tett samarbeid med Orkdal vgs, er medlem av Orkladal Nærmgsforenmg og deltar i en rekke tiltak med kommuner og bedrifter. Dette med sikte på en best mulig regional utvikling. Spesielt kan nevnes at Orkdal og Meldal vgs har felles ressurssenter og fagskole administrativt lagt til Meldal vgs, samt felles skoleutvalg. Skolen benytter arbeidslivet som alternativ opplæringsarena for de fleste elevene gjennom faget Prosjekt til fordypning. Det betyr at ca 3 elever har opplæring på en arbeidsplass i i til 6 uker i løpet av skoleåret. Det bidrar i stor grad til at de fleste av våre elever får læreplass i bedrifter etter endt skolegang. Videre kan nevnes at Meldal vgs har partnerskapsavtaler med ca 4 bedrifter og benytter svært mange av disse bedriftene i den praktiske opplæringen. Se for Øvrig vedlagte årsrapporter fra programområdene der oversilcter over samarbeidsbedrifter er opplistet. Gjennom Meldal Yrkesskoles Orklafond er skolen medeier i Midtnorsk Opplæring AS (MNO) og har representanter i styringsgrupper for fag som MNO dekker. Orklafondet er også medeier i Meldalshallen BA, der skolen for øvrig har styrerepresentant, samt at fondet også er aksjeeier i HMS-Tjenesten Orkladal. Meldal vgs har egen styrerepresentant i Orkladal Næringsforening. Næringsforeninga er sammen med skolen(e) ansvarlig for gjennomfringen av årlig yrkesmesse for ungdomsskoleelever, elever i videregående skole og andre interesserte. Videre har Meldal vgs også styrerepresentant i Orkladal bedriftsutvikling (OBU). Til slutt må nevnes at skolen har et meget tett samarbeid med Meldal kommune og nabokommunene. Bl.a har skolen en styrerepresentant og innehar en aktiv rolle i Meldal kommunes prosjekt Løft Meldal Opp og Fram Interne prosesser Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser tilfredsstillende resultater. Vi kan dokumentere at alle faste ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale og de aller fleste har tatt i mot tilbudet. Det er gjort endringer i ledelsesstruktur det siste året, der personal- og økonomiansvar er tydeliggjort i ny organisasjonspian. Resultatene viser ellers små endringer i forhold til tidligere år. Dato: Side 2 av 7

3 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole økonomi Skoleregnskapet for 21 viser overskudd, men målsettingen om å ta inn akkumulert underskudd fra tidligere år er ikke oppf lt. Alle tall i 1 kr. Ar Regnskap Budsjett Saldo Netto resultat Fra tidligere år Regnskapet viser et akkumulert overskudd på kroner 333.,-. Sko1en Regnskap Budsjett Avvik Lønn Driftsutgifter l 641 Overføringer Avgifter, undersk. Forrige år Finansutgifter 2-2 Avskr, renter, tap Driftsutgifter Sgsinntekter Overføringer Overføringer -2-2 Inntekter Arsresultat Lønnsregnskapet er ikke i balanse. Dette skyldes i stor grad at bemanning foreløpig ikke er nok tilpasset den reduksjon av elevplasser og reduksjon av ressurser til spesialpedagogiske tiltak som ble foretatt før skoleåret 21/211. I tillegg er det brukt en del penger i forbindelse med rehabilitering av nytt undervisningskjøkken. Forhåpentligvis vil mesteparten av disse kostnadene bli refundert til skolen i løpet av 211. Dato: Side 3 av 7

4 )riftsinntekter )riftsutgifr Brutto driftsresultat \nsvar 22371, hovedskolen Regùskap Budsjett Tjenester Regnskap Hele Avvik 21 Alle talli l(x)kr Dato: js Resultat (3+4) : I 4 22 I -851 Alle tall il kr 4. Intern finansresultat Sum internefinansinntekter Sum internefinansutgifier Avsetning til fond - Overføring til kapital rsk - Bruk av likviditetsreserve - Interne finansfransaksj. Regnskap Hele 21 Bruk av tidligere overskudd - Brukavfond - nansinntekter/utg1fter 29 Regnslap Budsjett Àv1iE Alle tall iio(x)kr [ Netto driftsresultat (1+2) I I I 4 22 I -851 I Alle tall il kr UtIn!løy salg av aksj./arïlel - Renteutgifter 2-2 Renteinntekter - Avdrag - 2.E1&erntfinanstrCStdtd ,ansinntekt&Utgifler 29 Regnskap Budsjett Avvik Eksterne hanstransaksj. Regnskap Hele 21 Alle tall i 1(X) kr Meldal videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Side 4 av 7

5 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole ORME fagskole viser et overskudd, men strukturen på denne opplærmga må ses over en periode på 3 år, da kostnadene øker mot slutten av studietiden. Mesteparten av overskuddet er avsatt til kompteanseheving av pedagogisk personale, samt at det i kommende periode er behov for betydelige investeringer i nytt undervisningsutstyr. Alle talli 1kr ORME fagskde Regnskap Budsjett Awik Lønn Dnftsutgifter Overføringer Avgifter, undersk. Forrige år 131 I 764 i 633 Dnftsutgifter Sgsinntekter Overføringer Inntekter Arsresultat ORME ressurs- og fagskole har betalt noe for leie av rom ved Orkdal vgs og Meldal vgs. ORME-ressurs har gjennomført et drifisår med aktivitet på det jevne. Utsiktene for ressursenteret er meget positive, det er forventet stor kursaktivitet kommende periode. Viser for øvrig til egen vedlagt rapport for ORME fagskole og ORME ressurs. Alle talli 1kr ORME ressurs Regnskap Budsjett Awik Lønn Dnftsutgifter Overføringer Avgifter, undersk. Forrige år Avskr, renter, tap Driftsutgifter Sgsm ntekter Overføringer Overføringer 3 Inntekter ArsresuIt Dato: Side 5 av 7

6 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Kantina greide ikke å drive i balanse i 21. Oppsamlet underskudd fra tidligere år bidrar til at situasjonen for kantina er forverret, selv om innstramningstiltak ble iverksatt høsten 21. Ytterligere tiltak vil bli iverksatt i 211. Alletalli 1kr Kantina Regnskap Budsjett Awik Len n Dnftsutg ift Overføringer Avgifter, undersk. Forriae år Diftsutg ifter Sgsin ntekter Overføringer Inntekter Arsresultat i_ Dato: Side 6 av 7

7 Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Medarbeidere, lærmg og fornyelse Sykefraværet er omtrent på fylkessnittet. Skolen har en svært stabil arbeidsstokk. Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte og de alle fleste gir uttrykk for stor trivsel. Vi legger opp til at utviklingssamtalen gjennomføres på en slik måte at det som kommer fram i samtalen er grunnlag for tiltak, både kollektive tiltak og individuelle. 2.2 Resultatvurdering Ambisjonen om å dekke inn opparbeidet underskudd er ikke nådd. Det er gjort store bemanningsreduksjoner høsten 21 og helårsvirkningen av dette vil først komme fram i løpet av 211. Reduksjon av bemanning er krevende og vil nok påvirke organisasjonen i en tid framover. 3 Utfordringer i framover Skolen vil fà betydelige utfordringer i de nærmeste årene. Det er stor vekst innen voksenopplæring og fagskole med ansettelse av flere nye medarbeidere. Samtidig reduserer vi bemanningen iht tilbudstilpasningen innen vidergående opplæring. Dette gir personalmessige utfordringer med overtallighet, samtidig som skolen må ha flere medarbeidere. Vi prøver imidlertid å gjøre dette så rasjonelt og fleksibelt som mulig ved å motivere til etter- og videreutdanning. Liste over vedlegg: 1 STFK sjekkliste lov og forskrift skole 2 Enhetsieders bekreftelse av gjennomførte aktiviteter/tiltak 3 Årsrapport BMS 4 Årsrapport HMS 21 5 Årsrapporter 21 fra teamene inkl. oversikter over bedrifter 6 Årsrapport 21 ORME Dato: Side 7 av 7

8 Rapportering om oppfolging av opplæringslovens og opplæringsforskriftens bestemmelser STFKs sjekklister for skolene. Vedle til årsrapporten for 21 Jfr. opplæringslovens 13-1 og Kvalitetshåndboka for videregående opplæring, s i opplæringsloven krever et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriften blir oppfylt. Sjekklista er et nødvendig element i dette system. Den er nærmere beskrevet i Kvalitetshåndboka s. 18. Kvalitetshåndboka og sjekidista fmnes elektronisk i ESK. 1. Enhetsieder gjennomgår de følgende sjelcklistene for opplæringsloveri og -forskriften i møte med sitt lederteam. De skal gjennomgås og fylles ut på kapittel-nivå (hvite rader). Bruk også paragraf-nivået (grå rader) der det er nødvendig. 2. I kolonnen ANSVAR føres enhetens interne ansvarsfordeling for oppfylling av lovens/forskriftens ulike bestemme1ser/. Hvis NEI i kolonnen OPPFYLT, kommenteres dette i kolonnen MERKNA]) 3. Enhetsleder signerer sj ekidiste-dukumentet og legger det ved årsrapport for Sjekkliste for oppfolging av opplæringslovens bestemmelser OPPLÆRINGSLOVENS BESTEMMELSER ANSVAR: OPP- MERKNAD: OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: FYLT: Kapittel 1. Formål, verkeområde og tilpassa opplæring mm Formålet med opplæringa Rektor 1-3. Tilpassa opplæring Rektor Kapittel 3. Vidaregåande opplæring Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Rektor Innhald og vurdering i den vidaregåandeopplæringa Rektor & 3-6. Oppfølgingstenesta Rektor Ordensreglement og liknande Rektor 3-8. Bortvising og tap av rettar Rektor 3-9. Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen Rektor Særskild språkopplæring for elevar frå språklege Rektor minoritetar Kapittel 5. Spesialundervisning Rett til spesialundervisning Rektor Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om Rektor spesialundervisning Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa Rektor Kapittel 8. Organisering av undervisninga Skolen Rektor Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper Rektor Kapittel 9. Leling, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen 9-1. Leiing Rektor Rådgiving og skolebibliotek Rektor Utstyr Rektor Lærebøker og andre læremiddel Rektor Skoleanlegga Rektor 9-6. Om reklame i skolen Rektor Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljo 4 9a-1. Generelle krav Rektor 4 9a-2. Det 1 siske miljøet Rektor 4 9a-3. Det psykososiale miljøet Rektor

9 Ot ni -I to,.. o. I,- -.- t_ ç_ ç_ ç_ t_ ç ç_ ç_ ç t_ CD o, CID:;; 9 z c... z IQ <. fl z. < -t -t o rn D.. -t 2 -t z a t, ) pj Q Q D Z :z E - 5_ I. fl. i. 9 I E i ç.j.. I z I. a 2-3 ffi o. 2 2 fl fl fl tji i, z F fl 1 z fl -I fl 1 fl E. - Ut D. Ooo Ut. _ EcD I 2 $ < o<- z S. 2.. <Cfl. z.. fl i, (DCDCDCD(D OCD(DCD(D m-- =ç-, (i) 1 -, fl fl 1 1 fl t fl -I fl t fl fl z - -, ,_ pç- - ç- - - p td) t.-,- -,- t_ - t- t_ ,- t- t I :1 i

10 3-17. Sluttvurdering i fag Rektor Standpunktkarakterar i fag Rektor Standpunktkarakterar i orden og i åtferd Rektor IV. Fritak frå vurdering 3-2. Fritak frå vurdering med karakter for elevar med Rektor individuell opplæringsplan Fritak frå vurdering med karakter i skrifileg sidetnål Rektor Fritak frå vurdering med karakter i den praktiske delen av Rektor faget kroppsøving i vidaregåande opplæring Fritak frå eksamen Rektor V. Eksamen Generelle føresegner Rektor * Melding av elevar til eksamen Rektor Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande Rektor opplæring Sentralt gitt eksamen Rektor 3-3. Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Rektor Hjelpemiddel til eksamen Rektor Særskild tilrettelegging av eksamen Rektor Særskild eksamen for elevar i vidaregåande opplæring Rektor Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring Rektor Utsett eksamen for elevar og privatistar i vidaregåande Rektor opplæring Bortvising frå eksamen Rektor Ånnullering av eksamen Rektor VI. Dokumentasion Rett til dokumentasjon Rektor Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær Rektor Særskilt om retten til dokumentasion av vidaregåande opplæring Vitnemål i vidaregåande opplæring Rektor Førstegongsvitnemål Rektor Unntak for elevar og lærlingar frå vilkåra for å få vitnemål Rektor i yrkesfaglege utdanningsprogram Kompetansebevis Rektor Føring av karakterar i fag på vitnemål og kompetansebevis Rektor Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Rektor Kapittel 5. Klage på vurdering 5-1. Kva det kan klagast på Rektor 5-2. Kven som kan klage Rektor 5-3. Avgjerd i klagesaka Rektor 5-4. Saksgangen ved klage Rektor 5-5. Klagefristar Rektor 5-6. Formkrav Rektor 5-7. Rett til grunngiving Rektor 5-8. Rett til å gjere seg kjend med sitt eige svar og eventuelle Rektor retningslinjer for sensorar ved skrifileg eksamen 5-9. Klage på karakter til skrifileg eksamen. Klageinstans og Rektor klagebehandling. Oppbevaring av eksamenssvar ved skriffleg eksamen 5-1. Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans og Rektor klagebehandling 5-I 1. Klage på eksamensresultat ved andre, ikkje-skriftlege Rektor eksamenar i vidaregåande opplæring Klage på standpunktkarakter. Klageinstans og Rektor klagebehandling Klage på karakter i orden og i åtferd. Klageinstans og Rektor klagebehandling Kapittel 12. Tryggleik for elevane

11 12-1. Tryggleik for elevane Rektor Kapittel 13. Oppfolgingstenesta i vidaregåande opplæring Formål Rektor Målgrüppe Rektor Oppgåver Rektor Samarbeid og samordning Rektor Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling Krav til pedagogisk kompetanse Rektor Krav for tilsetjing i den vidaregåande skolen Rektor Krav for tilsetjing som morsmålslærar for elevar frå Rektor språklege minoritetar Tilsetjingpå vilkår Rektor Krav til godkjenning før tilsetjing av lærarar med Rektor utdanning og praksis frå andre land Søknad om godkjenning frå personar med utdanning og Rektor praksis frå andre land og handsaming av slike søknadar Særlege vilkår for å t godkjenning for tilsetjing som lærer Rektor for statsborgarar frå EøS-land og frå Sveits Tidlegare godkjend utdanning og overgangsordningar Rektor Stillingstitlar Rektor Kapittel 15. Krav om politiattest ved tilsetj ing i grunnskolen, skolefritidsordninga og den vidaregåande skolen 15 1 Generelt Rektor 15 2 Innhaldeti politiattesten Rektor Framgangsmåte Rektor Behandling av politiattest Rektor Teieplikt Rektor Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek 21 1 Tilgang til skolebibliotek Rektor Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving Sosialpedagogisk rådgiving Rektor Utdannings- og yrkesrådgiving Rektor Skole: Meldal videregående skole Dato og rektors underskrift:

12 ENETSLEDERS ÆKREFTELSE AV GJENNOMFØRTE ÅKTOVDTETERITDLTAK Til: fylkesrådmannen Fra: Øyvind Togstad Dato: Som leder for ovennevnte enhet er jeg ansvarlig for og bekrefter at følgende aktiviteter/tiltak er gjennomført og fungerer som forutsatt. Aktivitet/tiltak Nei Hvis nei, begrunn Jeg er godt kjent med de forventninger som stilles til meg som enhetsieder. Jeg er godt kjent med mitt ansvar i hht. plan for intern kontroll og styring. Jeg er godt kjent med disse styrende dokumenter (reglementer/retningslinjer ol): > AKAN-arbeidet > Anvisning > Arbeidsreglement > Attestasjon BMS-håndbok > Budsjettendringer > Etisk reglement > Fordeling ansvar og myndighet > Fullført saksbehandling > Fylkespian i

13 Aktivitet/tiltak Nei Hvis nei, begrunn > Godtgjørelse reisetid > Inkluderende arbeidsliv. > Innkjøpsstrategi > Intern kontroll og styring > Leasmg > Overtallighet Nei Har ikke vært relevant > Rammeplan HMS > Reisepolicy > Strategiplan Tilsettinger Virkemidler ved omstilling Håndbok i informasjonssilckerhet i STFK Kvalitetssystemplan for videregående opplæring Jeg har gjort mine medarbeidere kjent med Plan for intern kontroll og styring og de styrende dokumenter. Min enhet har iverksatt nødvendige tiltak i forhold til system for intern kontroll. De vesentligste rutiner innen mitt ansvarsområde er dokumenterte, kjente og ajour. Det er utarbeidet kompetanseplan i min enhet. Mine medarbeidere kjenner virksomhetens/enhetens styringskort. Jeg har i løpet av de siste 12 måneder gjennomført samtaler med alle mine medarbeidere der arbeidsreglement og de etiske retningslinjer har vært tema. 2

14 Aktivitet/tiltak Nei Hvis nei, begrunn Jeg har sørget for at egne medarbeidere kjenner gjeldende regler for bruk av STFKs IKT-løsnmg, samt ser etter at det tekniske utstyret ikke benyttes til annet enn det som er tillatt. Jeg har de siste 12 måneder gått igjennom og sett etter at egne medarbeidere ikke har andre tilganger og autorisasjoner enn de som er nødvendige for deres funksjon og ansvar. Jeg har løpende endret/iernet tilganger og autorisasjoner for medarbeidere som har skiftet funksjon eller sluttet. Det er i løpet av de siste 12 måneder gjennomfirt vemerunder (samtale med verneombud) innenfor mitt ansvarsområde. Arbeidsmiljøundersøkelsen er analysert og gjennomgått på min enhet. Opplever du at det er balanse mellom forventningene og det handlingsrom du har som leder. Oppfyller du som enhetsleder dine forpliktelser i forhold til samarbeidsavtalen med Trygdeetatens arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag, om et mer inkluderende arbeidsliv. Behandlinger av personopplysninger i min enhet utøves iht. retningslinjer for Datatilsynet, og det er kjent hvem som er delegert ansvar for informasjonssikkerhet (lokal ISA) 3

15 , Pååtkni,% 4,3 - - Op1iin År: 21 Periode: jandes Enhet: M&d& vqs KSF 1 Målelndikator Mål Å opjlse :; 61.1 Motsoson % 3,8 3,5 3,75 R.uFIat VurderlnWTlltak B1.2 Trneul % 4,2 4,1 4, Mobbir% 4,5 o [ 5, 5, 4,51 Forsterke MOT Godt IringsmiIjø B1.4 Arbeidsro t 3. 14% 3.6 2, Bl.5 Fyoisklæringsrniljø % 3,3 2,6 3,5 B1.6 Frusror o #DIV(! 91.7 Skoleasbrstd lt.% #DIVIO1 ar ar ta 82.1 Elosmedsirloang. 25 3,6 2,9 2,82 Tdpaosut opplæring 82.2 Veiledning og ssrdering Ø 3,37 8% 3.4 3, Tfpos ng r B 3,4 31 % 3,7 3,5 3,65 4, Karaktenonitt matematikk st. 3,34 16% 3, Lærnqsatbylte 83.3 BooldOe fagbrov r.,% 81 VIOl Sør-Trøndeby Fylkeskommunes omdømme Gernonrefmarg flner5 år - Gjornofiorførte tiltak ford styrke STFK o onrdemme 81V/Ol JA 15% JA JA JA l 5k len skal sne es ro nemmiljøet Mot trio k s JA 15%.1 R21 lopi enng bednft s- JA J J S marbeid sk le rnf ro g tro og lv 822 Ungd nsbednft JA / J J c 823 Sennork d st I JA J J P irriovog på det yt mil R3 I å det ytre millo JA 11% Gode, tydelige og helhelligesysterner III Systemer.- 4, 76% 4,2 3,3 4,2 2.1 Am95rogdolegmaq m - 1%. 4,2 3,3 4,4 Klare anmaroforitokt Og oplonul delegeneig 122 Lederoutuhen øderkodm 86% 29% 1% 8% 96% 131 Motisosjon e 3,7 48% 4,2 3,3 3,7 Lemer/eleorebojon 2 Mobbhrg , Forsterke MOT 13.3 Eleumneduinlo*mg - 3,1 26 $ 3,6 2,8 3,1 134 Veiledning og 95rdering 3,8 57 $ ,8 arn55 mmi Hun I Anuluregnokap n. 851 I 183 Eff kl g nest produksjon 21 Kostnod pr bo % #VERDI L sgj 4, Godt og okim lederskap på alle uk LI.1 Lederskapet u 3,8 57$ 4,2 3,3 3,8 LI 2 Tydelig ledelse /. 36 % I L21 Sykefrauner - 39% I p4 52% 6% 64% E G dl fy tok g tn I mnteok tg L22 p ykoso ot rb millø. 1% Fysisk arb.miljø 3,6 4,2 3,9 4,4 Arbnidsrom for herere? L24 fås Opplestsmg - 1% 1d% 1% % 1% Sonnhandhng,rnedsmrkniogog mnedbostmnonnlse L31 Medbestemnwnelse 42 io% 4, L32 Kolegolt samarbeid 4 74% 4, I L4la Fuglig rdfordring i. 4,4 $1O % ,4 Anoatteo kompetanse L41b Læringogf gbgiiåk6og O% L4.2 D:gtol kompetanse 4, 52 % 4,2 3, 4,1 L4.3 Mebdmt etattsou. 42 1% 4,2 3,8 4,2 Korroventurer i forhold til brudd på lover og forukrifter:

16 I--Y Arsrapport for HMS-arbeidet 21 SkjeIn tsleder Antall ansatte: 79 Antall årsverk: 69 Antall ledere: 3 Antall verneombud: 4 Antall medlemmer.iskolensarbeidsmiljøgrupp tall avholdtemøteriarbeidsmi1jøgnppen:4 Overordnede mål for IIIVIS-arbeidet i STFK er: Sør-Trøndelag fylkeskommune skal arbeide for å oppfylle de krav som stilles i Forskrifi om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (forskrifter). sikre at virksomheten tar hensyn til det ytre miljø og drives på en måte som er forenlig med en bærekraftig utvikling utvikle en bedriftskultur der ledere og andre tilsatte tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet slik at ikke bare HMS-målsettingene blir oppfylt, men at det også foregår en kontinuerlig forbedring og utvikling. Skriv her hvordan enheten arbeider for å oppfylle disse målene: Detjobbes kontinuerligfor å sikre at Internkontrollforskrflen følges av alle ansatte og elever ved skolen. Det erogså i 21 foretatt en gjennomgang av skolens prosedyrer. Utfra dette arbeidet er enkelte prosedyrer justert/oppdatert. Innen områder det tidligere har manglet prosedyrer, er det nå utarbeidet gjeldende prosedyrer. I forbindelse med sikkerhetsopplæringenfor elever, som kjøres i oppstarten av hvert skoleår, foretas det risikovurderinger iforhold til bruk avfarlige maskiner. Stoffer som benyttes er lagt inn i STFK s elektroniske stoffkartotek. Alle skolens prosedyrer er lagt inn i ESK Meldal vgs ble godkjent som Miljøj5. rtårn-bedrfl i 22, deretter resertflsert i 25 og 28. Skolen rapporterer 1 gang pr. år (1april) til Stflelsen MiljøJj. rtårn etter oppsatte indikatorer. Skolen er også godkjent som Grønt Flagg bedrfl. Dette betyr at bærekraftig utvikling harfokus i hverdagen, bl.a gjennom skolens kildesorteringssystem. I tilknytning til denne godkjenningen er det også utarbeidet egen Miljøplan. Skolen har bygd et eget byggfor søppeldeponering. Tiltakfor ansatte når det gjelderfjsisk aktivitet: Avsatt arbeidstid tilfjsisk aktivitet, avtalt i arbeidstidsavtale Leie av Idrettshall Leie av svømmehall Bowling 1. HMS-kompetanse a Har alle ledere verneombud og AMU/AMG medlemmer gjennomrt grunnopplærmg i (antall) Nei(antall) arbeidsmiljø 2 7

17 Årsmelding 21 for Elektro Elektro ved Meldal vgs. kan i 21 vise til et meget godt samarbeid med lokalt næringsliv. Videre så er det etablert et meget godt samarbeid med Midtnorsk Opplæring. Her kan nevnes våre prøvestasjoner til fagprøver i elektrofagene. Den siste bestillingen kom på prøvestasjon for a utomasjonsfaget. Ellers er flere av våre elektrolærere engasjert i undervisning og som rettelærere for restteorien på bedriftsopplæringen i en del elektrofag. Det kan også nevnes at en del elektrolærere underviser på en rekke kurs for Orme Ressurs. Prosjekt til fordypning er et fag hvor skolen samarbeider godt med lokalt næringsliv. Alle elevene på Vg2 og Vg3 får flere uker med opplæring ut i bedrift. Det siste store samarbeidsprosjektet var at flere av våre elever gikk inn i produksjonen ved Simpro, for å hjelpe bedriften med å få levert en ordre til avtalt tid. Når det gjelder Vgl elevene så har vi valgt å trekke en del bedrifter inn i skolen for å gi elevene ei yrkesorientering. Dette er etter anbefaling fra næringslivet. Det kan også nevnes at nettverket for elektrofagene i Sør-Trøndelag Fylkeskommune er lagt til Meldal vgs. Meldal vgs er i tillegg representert med en lærer i det nasjonale fagrådet for elektrofag. Arild Skjølsvold (sign.) Teamkoordinator Elektro.

18 Bedrifter som EL benyttet i 21; Bedrift Adresse Bedrift Adresse YIT, Orkanger Grønøra, Orkanger Argon Elektro A/S Skippergt. 11 Orkdal Telesenter GrØnØra, Orkanger Hemne Kraftiag Kyrksæterøra Relacom Orkanger Belsvik Elektro Kyrksæterøra Buvik Systemservise Buvika Elteam A/S Tegelverket 1 Orkdal Installasjon AS Orkanger Børsa Elektro Børsa El-KontaktAS Fannrem Statoil Tjeldbergodden El-Vis ANS Orkanger BrederoShaw Trondheim El-Co Rindal Simpro Løkken Verk Kvatro as Orkanger Orkel Orkdal Eipro IndustrierA/S Lensvik Euronics Løkken Verk Elsøk as Rønningsbakken 57 Tr.h Washington Milis Gjølme Vintervoll Trondheim Elkem Thamshavn Orkanger TrønderEnergi Grønøra KVO Berkåk Trondheim Lyd Trondheim Kvikne og Rennebu Kraftlag Berkåk Lyd og Tele Systemer Trondheim Bravida Trondheim Emma EDB Trondheim Statkraft Trondheim Atea Trondheim Teksal Midt Norge Trondheim Elseko Orkanger Svorka Energi Trondheim Bravida Tr.heim Adressa Trykk Trondheim SØnnico Tr.heim GjØnes mek. Fannrem Siemens Trondheim Johnson Controlis Trondheim Orkdal Energi AS Fannrem NOCA Trondheim Holla Smeitverk Kyrksæterøra Exigo Orkanger Carleif Elektro Bromstadv

19 Årsmelding 21 for MK og DH Enheten benytter lokalt næringsliv bla til elevutplassering. I tillegg tar skolen en del oppdrag for lokalt næringsliv. Her kan nevnes produksjon av messeavis i forbindelse med den årlige Yrkesmessa. Samarbeidspartnere i 21 for programområdene; Vgl, Vg2 og Vg3 Medier og kommunikasjon Vgl Design og Håndverk Medier og kommunikasjon: Orkladal næringsforening Avisa Sør-Trøndelag Gammaglimt v/christian Falch Navigator reklamebyrå Prosit design og kommunikasjon Design og Håndverk: Salong Elvinda Nikita Hair Orkanger Agape brudesalong AS Klipperiet avd. Orkanger Kløpper n Orkdal Blomster Trøndelag teater Fossline Foss snekkeri, Kjøkkenavdelingen Audun BjØrnås (sign.) Teamkoordinator MK, AA og DH

20 Årsmelding 21 Programområdene HS og RM Restaurant og matfag (RM) Året 21 har vært et gledelig år for RM. Nytt kjøkken sto nemlig ferdig oktober 21. Det ble kjempefint! Første halvår av 21 hadde RM kjøkkenpraksisen sin på Orkla Gjestebolig. Dette samarbeidet har fungert utmerket. Når det gjelder samarbeidet med andre bedrifter, er dette også fruktbart. Nytt i år er opprettelse av Vg3-tilbud. Disse elevene er for det meste i bedrift, men de er i tillegg innom skolen med jevne mellomrom. Vi er heldige som har så positive og engasjerte bedriftsledere i distriktet. De stiller opp, tar imot elevene våre og tar utfordringene på strak arm. Våren 21 dro Vg2 klassen på tur til Nice. Dette fikk vi til delvis for god jobbing på Vg2, men også en betydelig innsats på Vgl. Utenlandsturene på Vg2 er blitt en tradisjon, mens Vgl tar seg en kortere tur innenlands (ev et arrangement de ønsker å være med på). Høsten 21 hadde RM (som resten av skolen) besøk av elever fra ungdomsskolen (hospite ring). Dette ble svært vellykket med mange gode tilbakemeldinger og flere som sa de ønsket å søke RM. Fagnettverket på RM gjør en strålende jobb. De har hatt mange interessante møter og det siste møtet som var på Frøya ble spesielt vellykket og lærerikt. Foruten disse fagnettverksdagene, har også karrieredag på Byåsen vgs for Vgl vært et høydepunkt. I høst fikk begge klassene på RM et stort oppdrag med å lage en spiselig julegave til de ansatte ved skolen. Dette ble en utfordrende, men spennende oppgave. Følgende samarbeidsbedrifter ble benyttet i 21 (Vgl og Vg2 RM): Meldal helsetun Orkdal helsetun Rossvollheimen (Skaun) Bårdshaug Herregård Boao Rindal Helsetun Domus kafè St. Olavs Hospital, Orkdal kjøkken Torshus folkehøgskole Orkla Gjestebolig Conditoriet OTI Cafe Corner Bergma fl nskroa

21 Helse og sosialfag (HS) På HS har vi hvert år flott samarbeid med mange ulike samarbeidsparnere. Først og fremst har vi elevene våre utplassert gjennom faget PTF gjennomsnittlig en dag i uka gjennom hele skoleåret. Her har vi god kommunikasjon med bedriftene og kommunene via telefon, besøk og div. skriv/brev vi sender på forhånd og som blir sendt med eleven første arbeidsdag. Denne tette kommunikasjonen er samarbeidspartene våre glade for, og de uttaler at de vet hva som kan forventes av elevene og hva de skal forholde seg til gjennom dette. Elevene starter med å søke på plass de ønsker å utplasseres til. Dette er ett samarbeid mellom PTF, programfag og norsk. Når de har vært ute en periode, leverer de en skriftlig dokumentasjon over de målene de har jobbet med i praksis og holder en muntlig presentasjon. Våre samarbeidspartnere på HS (Vgl og Vg2): Orkdal Helsetun Hjemmetjenesten i Orkdal (hjemmesykepleien, Elvepromenaden og Kongshaugen bofellesskap) Meldal Helsetun Hjemmetjenesten i Meldal (hjemmesykepleien, Solhagen og Grefstadtunet, Løvbytunet) Vitus Apotek, Orkdal Allianse Apotek, Orkdal Apoteki, Melhus Orkanger parfymeri Tannlegekontoret på Løkken Rindal barneskole BØrsa barnehage KløverlØkken barnehage MULB/SFO Storås barnehage Årlivoll skole Vormstad barnehage Grøtte barnehage GrØtte SFO/Skole Evjen barnehage Rianmyra barnehage Orkanger barneskole/sfo Gjølme barnehage Gjølme skole/sfo Buvik skole/sfo Cubus parfymeri (OTI sen teret)

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6

1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010... 5. 1.1 Bakgrunn...5. 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 1 Innhold 1. INNHOLD I KVALITETSMELDING FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2010.... 5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Målsetting for kvalitetsarbeidet...6 2. SYSTEM OG METODER I BRUK... 8 2.1 Kvalitetssystem...8 2.2 Kvalitetsmodell...9

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer